„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 124
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 15/06/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/06/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016875
124
15/06/2016
ვებგვერდი, 16/06/2016
190040000.22.033.016875
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №124

2016 წლის 15 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
       

        „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

       1. ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

         

„1033

 

4673

 

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯ. მეშველიანის სახელობის ფოლკლორული ანსამბლი „ლილე“

1036

4676

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

1037

4677

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „ლაშხეთი“

1038

4678

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კულტურის ცენტრი

1041

4681

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ხელედის კულტურის სახლი

1044

4684

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჩოლურის კულტურის სახლი „მიჟენარი“

1045

4685

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი „ძიება+“

1046

4686

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა „იავნანა“

1048

4688

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ნანარის კულტურის სახლი“

 

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველი – 4988 – ა(ა)იპ „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების“ შემდეგ დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

           

„1349

4989

ააიპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესესებულებათა გაერთიანება“

1350

4990

ააიპ „გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური“

1351

4991

ააიპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

1352

4992

ააიპ „ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური“

1353

4993

ააიპ „წალენჯიხის სათნოების სახლი“.“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.