საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1347
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/04/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/05/1998
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.346
  • Word
1347
28/04/1998
პარლამენტის უწყებანი, 19-20, 30/05/1998
020.000.000.05.001.000.346
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1778, 1779, 17710 მუხლები:

    1. „მუხლი 1778. ტოპოგრაფიულ-გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის სფეროში დადგენილი წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა

სახელმწიფო გეოდეზიური ზედამხედველობის ორგანოს კანონიერი მოთხოვნების შეუსრულებლობა, ტოპოგრაფიულ-გეოდეზიური და კარტოგრაფიული სამუშაოების წარმოებისას ტექნიკური ნორმებისა და სტანდარტების, ტოპოგრაფიული, კარტოგრაფიული, აეროკოსმოსური გადაღების მასალებისა და გრავიმეტრიული მონაცემების აღრიცხვის, შენახვისა და გამოყენების წესების დარღვევა, _

გამოიწვევს ფიზიკურ პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას ლარამდე, ხოლო იურიდიულ პირთა _ ასიდან ორას ლარამდე.

    მუხლი 1779. სახელმწიფო გეოდეზიური პუნქტების დაცვის წესების დარღვევა

სახელმწიფო გეოდეზიური პუნქტების დაცვის წესების დარღვევა, რასაც მოჰყვა გარე ნიშნების, მიწისქვეშა ცენტრების დაზიანება ან დანგრევა, _

გამოიწვევს ფიზიკურ პირთა დაჯარიმებას ორასიდან ხუთას ლარამდე, ხოლო იურიდიულ პირთა _ ხუთასიდან ათას ლარამდე.

    მუხლი 17710. ტოპოგრაფიულ-გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობა ულიცენზიოდ ან ლიცენზიით განსაზღვრული პირობების დარღვევით

ტოპოგრაფიულ-გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობა ულიცენზიოდ, _

გამოიწვევს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა დაჯარიმებას ორასიდან ოთხას ლარამდე.

ტოპოგრაფიულ-გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობა ლიცენზიით განსაზღვრული პირობების დარღვევით,

გამოიწვევს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ასიდან ორას ლარამდე.“

2. 208-ე მუხლში ციფრების 1777 შემდეგ დაემატოს ციფრები 1778, 1779 და 17710.

3. 239-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 24-ე ნაწილი:

„1778, 1779 და 17710 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმს ადგენენ სახელმწიფო გეოდეზიური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექტორები და ადგილობრივი თვითმმართველობისა ან მმართველობის ორგანოების მიერ უფლებამოსილი პირები.“

4. 252-ე მუხლის მე-2 ნაწილში ციფრები 1777 შეიცვალოს ციფრებით 17710.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1998 წლის 28 აპრილი.

№1347_IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.