„ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 250
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/06/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/06/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 200110000.10.003.019315
250
09/06/2016
ვებგვერდი, 13/06/2016
200110000.10.003.019315
„ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №250

2016 წლის 9 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/07/2012, 200110000.10.003.016964) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. 

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი„დანართი

ინფორმაცია

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1761 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საქონლის აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაციის დღგ-ით დაბეგვრის შესახებ

1. დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების პერიოდი:

                                                                                                          წელი…………. თვე…………

2. ___________________________________________________

საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირის დასახელება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. საიდენტიფიკაციო ნომერი

4. დასაბეგრი ოპერაციის მონაცემები:

საქონლის/

სამეურვეო ქონების მესაკუთრის დასახელება

საქონლის/

სამეურვეო ქონების მესაკუთრის საიდენტიფიკაციო ნომერი

 

საქონლის/

სამეურვეო ქონების მყიდველის დასახელება

საქონლის/

სამეურვეო ქონების მყიდველის საიდენტიფიკაციო ნომერი

რეალიზებული საქონლის/

სამეურვეო ქონების სახეობა

რეალიზებული საქონლის/

სამეურვეო ქონების რაოდენობა

საქონლის/

სამეურვეო ქონების რეალიზაციის თარიღი

საქონლის/

სამეურვეო ქონების სარეალი

ზაციო ფასი

დღგ-ის

თანხა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი:

 

 

ინფორმაციის უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირი (უფლებამოსილი წარმომადგენელი)          ____________________

________________________                 

(სახელი, გვარი)      (ხელმოწერა).“.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.