„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 492
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 12/10/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 31, 27/10/2004
სარეგისტრაციო კოდი 110.070.000.05.001.001.575
  • Word
492
12/10/2004
სსმ, 31, 27/10/2004
110.070.000.05.001.001.575
„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №35, 26.12.2001, მუხ. 137) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. 43-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 43

ბიუროში სამუშაოდ დაინიშნებიან ექიმები, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის სტაჟი.“.

2. 64-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ამ კანონის VI თავის მოქმედება შეჩერებულ იქნეს 2005 წლის 1 იანვრამდე.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნების-თანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი   მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2004 წლის 12 ოქტომბერი

#492IIს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.