საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო
მიღების თარიღი 03/08/1992
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქ. რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტომი I, 31/08/1992
სარეგისტრაციო კოდი 080.000.000.05.001.000.057
  • Word
03/08/1992
საქ. რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტომი I, 31/08/1992
080.000.000.05.001.000.057
საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტი

საქართველოს რესპუბლიკის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

(ამონარიდი)

III. 1984 წლის 15 დეკემბერს მიღებულ საქართველოს რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421):

1. პირველი მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობის ამოცანაა საკუთრების, მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და პირადი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე საწარმოთა, დაწესებულებათა, ორგანიზაციათა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების, მმართველობის დადგენილი წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა აღზრდა საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციის, საქართველოს რესპუბლიკის კანონების ზუსტი და განუხრელი დაცვის, სხვა მოქალაქეთა უფლებების, პატივისა და ღირსების, საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის, დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულების სულისკვეთებით.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 2. საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობა შედგება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ამ კოდექსისა და საქართველოს რესპუბლიკის სხვა საკანონმდებლო აქტებისაგან.

3. მე-5, 30-ე და 34-ე მუხლებიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და.

4. მე-7 მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა საბჭოთა.

მეორე ნაწილში სიტყვები სახალხო დეპუტატთა საბჭოები, რომლებიც სსრ კავშირის კონსტიტუციისა და შეიცვალოს სიტყვებით სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მმართველობის ადგილობრივი ორგანოები, რომლებიც;

ამავე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები ადმინისტრაციული კომისიების, არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიებისა და სხვა მათდამი ანგარიშვალდებული ორგანოების.

5. მე-8, მე-10, მე-18, მე-19, 230-ე და 237-ე მუხლებიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა სოციალისტური;

6. მე-17 მუხლში სიტყვები სსრ კავშირის მოქალაქეთა შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქეთა; ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და.

7. 21-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები ლოთობასთან ბრძოლის კომისია, ციფრები 163-171-ე შეიცვალოს ციფრებით 170-ე, 171-ე.

8. 23-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები საბჭოთა და სოციალისტური.

9. 24-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს მეორე და მესამე ნაწილები; მეოთხე ნაწილში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქარველოს რესპუბლიკის, ამოღებულ იქნეს სიტყვა საბჭოთა.

10. 27-ე მუხლის მესამე ნაწილში სიტყვები ათი ათას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ოცი ათას მანეთამდე.

11. 28-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის კანონმდებლობა.

12. 29-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის.

მესამე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის კანონმდებლობა.

13. 31-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 31. გამასწორებელი სამუშაოები

გამასწორებელი სამუშაოები გამოიყენება ექვს თვემდე ვადით და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენმა უნდა მოიხადოს მუდმივ სამუშაო ადგილზე. ამასთან, სახელმწიფოს სასარგებლოდ ხელფასიდან დაექვითება ოც პროცენტამდე. გამასწორებელ სამუშაოებს შეუფარდებს რაიონის (ქალაქის) სასამართლოს მოსამართლე, ადმინისტრაციული მოსამართლე. გამასწორებელი სამუშაოს ვადა არ შეიძლება იყოს თხუთმეტ დღეზე ნაკლები, თუ საქართველოს რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

14. 32-ე მუხლში სიტყვები თხუთმეტ დღე-ღამემდე ვადით შეიცვალოს სიტყვებით ოცდაათ დღე-ღამემდე ვადით.

15. 33-ე მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლების.

16. 34-ე მუხლის მეორე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და.

17. 38-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყევები სსრ კავშირის.

18. მე-40 მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები ადმინისტრაციულ კომისიას, სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტს, არასრულწლოვანთა საქმეების კომისიას.

19. 47-ე, 48-ე, 49-ე, 491 მუხლებში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე და ას მანეთამდე შეიცვალოს შესაბამისად სიტყვებით ხუთას მანეთამდე და ათას მანეთამდე.

20. 43-ე მუხლში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათი მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

21. 44-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ას მანეთამდე", სიტყვები ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორმოცდაათ მანეთიდან ხუთას მანეთამდე.

მეორე ნაწილში სიტყვები ოცდაათ მანეთამდე და ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს შესაბამისად სიტყვებით სამას მანეთამდე და ორმოცდაათიდან ხუთას მანეთამდე.

22. 45-ე მუხლში სიტყვები ას მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ერთიდან ორ თვემდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ერთიდან ექვს თვემდე.

23. 46-ე მუხლში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე.

24. 50-ე მუხლის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათი ათას მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ექვს თვემდე ხელფასიდან ოცი პროცენტის დაქვითვით, ხოლო შენიშვნაში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთს შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთს.

25. 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლების სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ათას მანეთამდე.

26. 54-ე მუხლში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ას მანეთამდე.

27. 55-ე მუხლში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორას მანეთამდე.

28. 56-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე, მეორე ნაწილში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე, მესამე ნაწილში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორი ათას მანეთამდე.

29. კოდექსს დაემატოს 561 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 561. ინერტული მასალების მოპოვების რეგულირების წესების დარღვევა

ინერტული მასალების მოპოვების მოწესრიგების შესახებ მთავრობის დადგენილებათა დარღვევა, ჩადენილი პირველად,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათი ათას მანეთამდე;

იგივე ქმედობა ჩადენილი განმეორებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას თხუთმეტი ათას მანეთამდე, ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ექვს თვემდე.

30. კოდექსს დაემატოს 562-ე მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 562. სახელწიფოსათვის ოქროს ჩაბარების წესების დარღვევა

მოქალაქეთა მიერ მიწის წიაღიდან მათ მიერ ამოღებული ოქროს ან სხავა ძვირფასი ლითონის ან ძვირფასი ქვების სახელმწიფოსათვის ჩაბარების წესების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთი ათას მანეთამდე ამოღებულ ფასეულობათა კონფისკაციითვ.

31. 57-ე მუხლში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

32. 58-ე და 61-ე მუხლების პირველ ნაწილში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე;

მეორე ნაწილში სიტყვები ას მანეთამდე" შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე".

33. 62-ე, 63-ე და 64-ე მუხლებში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ას მანეთამდე შიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე".

34. 65-ე, 66-ე, 68-ე, 72-ე, 73-ე, 74-ე და 75-ე მუხლებში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

35. 67-ე, 71-ე, 77-ე, 78-ე, 79-ე და მე-80 მუხლებში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

36. 70-ე მუხლში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე.

37. 76-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე.

მეორე ნაწილში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

38. 81-ე მუხლში სიტყვები ოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე.

39. 82-ე, 83-ე, 85-ე, 851-ე, 852-ე, 853-ე, 86-ე, და 89-ე მუხლებში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

40. 84-ე მუხლში სიტყვები ოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

41. 90-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

მეორე ნაწილი ამოღებულ იქნეს.

42. 91-ე მუხლში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე".

43. 92-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მეორე ნაწილი:

იგივე ქმედობა, ჩადენილი განმეორებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორი ათას მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ერთ წლამდე.

44. 93-ე მუხლში სიტყვები ოცდახუთ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

45. 94-ე მუხლში სიტყვები ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე, სიტყვები ოციდან ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორი ათას მანეთამდე.

46. 95-ე მუხლში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე".

47. 96-ე მუხლში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე;

დაემატოს შემდეგი შინაარსის მეორე ნაწილი:

იგივე ქმედობა, ჩადენილი განმეორებით, ან რასაც არსებითი ზიანი მოჰყვა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათი ათას მანეთამდე ან გამასწორებელ სამუშაოებს ვადით ექვს თვემდე.

48. 981 მუხლში სიტყვები ორმოცდაათი მანეთით შეიცვალოს სიტყვებით ხუთასი მანეთით, სიტყვები ასი მანეთით შეიცვალოს სიტყვებით ათასი მანეთით.

49. 1001 მუხლში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათასი მანეთით.

50. 1002 მუხლში სიტყვები ოციდან ას მანეთამდე" შეიცვალოს სიტყვებით ათასი მანეთით.

51. 116-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 116. სატრანსპორტო საშუალებათა ექსპლუატაციის წესების დარღვევა

მძღოლების მიერ ისეთი სატრანსპორტო საშუალებების მართვა, რომელთაც აქვთ უწესივრობა სამუხრუჭე სისტემაში ან საჭის სამართავ მექანიზმში, ან არა აქვთ მარკირება მაშუქებსა და საქარე მინებზე, ან რომლებიც გადაკეთებულია შესაბამისი ნებართვის გარეშე, ან რეგისტრირებული არ არის დადგენილი წესით, ან რომლებსაც არ გაუვლიათ სახელმწიფო ტექნიკური დათვალიერება,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ორმოცდაათი მანეთით.

მოტოჩაფხუტებით სარგებლობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარმებას ოცი მანეთით.

შენიშვნა: ამ კოდექსის 116-123-ე და 125-127-ე მუხლებში აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებად ჩაითვლება ყველა სახის ავტომობილი, ტრაქტორი და სხვა თვითმავალი მანქანა, ტრამვაი და ტროლეიბუსი, აგრეთვე მოტოციკლი და სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება.

52. 117-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 117. სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ მოძრაობის სიჩქარის გადაჭარბება, საგზაო ნიშნების მოთხოვნათა დაუცველობა, მგზავრთა გადაყვანისა და საგზაო მოძრაობის სხვა წესების დარღვევა

სატრანსპორტო საშალებათა მძღოლების მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება, საგზაო მოძრაობის რეგულირებული სიგნალებისადმი დაუმორჩილებლობა, საგზაო ნიშნების ან გზების სავალი ნაწილის მონიშვნის მოთხოვნათა დაუცველობა, მგზავრთა გადაყვანის, სატრანსპორტო საშუალებათა გასწრების, გზაჯვარედინების ან საქვეითო გადასასვლელების, საზოგადოებირივი ტრანსპორტის გაჩერებათა გავლის, დღე-ღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში სანათი ხელსაწყოებით სარგებლობის, ხმოვანი სიგნალის მიცემის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ასი მანეთით.

53. 1171 მუხლში ორმოცდაათი მანეთით შეიცვალოს სიტყვებით სამასი მანეთით.

54. 118-ე მუხლში სიტყვები ოცდაათი მანეთით შეიცვალოს შიტყვები სამასი მანეთით.

55. 119-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 119. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა ნასვამ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკულ ანდა ფსიქოტოქსიკურ საშუალებათა ზემოქმედების ქვეშ და სიმთვრალის დასადგენად შემოწმებისაგან თავის არიდება

მძღოლების მიერ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა ნასვამ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკულ ანდა ფსიქოტოქსიკურ საშუალებათა ზემოქმედების ქვეშ, ან სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის გადაცემა ნასვამი ან ნარკოტიკულ ანდა ფსიქოტოქსიკურ საშუალებათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირისათვის, განსაზღვრული წესით სიმთვრალის ან ნარკოტიკულ ანდა ფსიქოტოქსიკურ საშუალებათა ზემოქმედების დასადგენად შემოწმებისაგან თავის არიდება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამი ათასი მანეთით ან სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევას ერთიდან სამ წლამდე.

იგივე ქმედობა, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება, ან სატრანსპორტო საშუალების სამართავად გადაცემა ნასვამ მდგომარეობაში, ან ნარკოტიკულ ანდა ფსიქოტოქსიკურ საშუალებათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მართვის უფლების არმქონე პირისათვის,

გამოიწვევს დაჯარმებას სამი ათასი მანეთით..

56. 120-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 120. სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, რასაც მოჰყვა საავარიო ვითარების შექმნა, ან სატრასპორტო ან სხვა ქონების დაზიანება, საგზაო მოძრაობის სხვა წესების დარღვევა

სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების მიერ ამ კოდექსის 116-117-ე მუხლებით გათვალისწინებული საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია საავარიო ვითარება ან მოძრაობის შეფერხება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასი მანეთით ან მართვის უფლების ჩამორთმევას სამი თვის ვადით.

იგივე დარღვევები, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალებათა, ტვირთის, გზების, საგზაო და სხვა ნაგებობების ან სხვა ქონების დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასი მანეთით ან მართვის უფლების ჩამორთმევას ექვსი თვის ვადით.

საგზაო მოძრაობის წესების სხვა დარღვევა, რომელიც გათვალისწინებული არ არის ამ კოდექის 116-119-ე მუხლებით, და რასაც მოჰყვა ამ მუხლების პირველ და მეორე ნაწილებში აღნიშნული შედეგები,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასი მანეთით.

იგივე დარღვევები, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალებათა, ტვირთის, საგზაო და სხვა ნაგებობათა დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასი მანეთით.

57. 121-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 121. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს მართვის უფლება, ან მართვის გადაცემა არასრულწლოვანისათვის

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს ამ საშუალებათა მართვის უფლება, აგრეთვე სანტრასპორტო საშუალებათა მართვის გადაცემა იმ პირისათვის, რომელსაც არა აქვს მართვის უფლება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასიდან ათას მანეთამდე.

იგივე დარღვევა, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალებათა, ტვირთის, გზების, საგზაო ან სხვა ნაგებობათა, ან სხვა ქონების დაზიანება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასიდან ხუთი ათას მანეთამდე, ან სატრანსპორტო საშუალებათა სასყიდლით ჩამორთმევას.

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის გადაცემა არასრულწლოვანისათვის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამი ათასიდან ხუთი ათას მანეთამდე ან სატრანსპორტო საშუალებათა სასყიდლით ჩამორთმევას.

ამ მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედობა, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელიც მართავს სხვისი საკუთრების სატრანსპორტო საშუალებას,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასიდან სამი ათას მანეთამდე.

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა იმ პირი მიერ, რომელსაც თან არა აქვს მძღოლის მოწმობა ან მართვის დროებითი ნებართვა, ან სატრანსპორტო საშუალებათა სარეგისტრაციო და სხვა დოკუმენტები,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასი მანეთით.

58. 122-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 122. სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა სახელმწიფო სანომრე ნიშნების გარეშე

სატრანსპორტო საშუალებათა მართვა სახელმწიფო სანომრე ნიშნების გარეშე, ან სხვისი, ან შენიღბული, ან სხვაგვარად შეცვლილი სახელმწიფო სანომრე ნიშნებით,

გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების სასყიდლით ჩამორთმევას.

იგივე ქმედობა, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელიც მართავდა სხვა პირის ან საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის კუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებას,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთი ათასი მანეთიდან ათი ათას მანეთამდე.

შენიშვნა: ის პირები, რომლებიც ამ საშუალებებით სარგებლობენ ინვალიდობასთან დაკავშირებით, დაჯარიმდებიან ათასი მანეთით.

59. 123-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 123. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის ადგილის მიტოვება ან სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების შესახებ მილიციის მუშაკის მოთხოვნის შეუსრულებლობა

მძღოლის მიერ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ადგილის მიტოვება, რომლის მონაწილეც თავად არის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასი მანეთიდან ორი ათას მანეთამდე, ან სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევას, ვადით ერთიდან სამ წლამდე.

სატრანსპორტო საშუალების შეჩერების შესახებ მილიციის მუშაკის მოთხოვნის ბოროტად შეუსრულებლობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასიდან ორი ათას მანეთამდე, ან მართვის უფლების ჩამორთმევას ვადით ერთიდან სამ წლამდე.

60. 124-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 124. ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეთა მიერ მოძრაობის წესების დარღვევა

ქვეითად მოსიარულეთა, ველოსიპედისტთა, მზიდავთა და გზით მოსარგებლე სხვა პირთა მიერ საგზაო მოძრაობის რეგულირების სიგნალებისადმი დაუმორჩილებლობა, საგზაო ნიშნების ან გზების სავალი ნაწილის მონიშვნის მოთხოვნათა უგულებელყოფა,

გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ოცდაათი მანეთიდან ორმოცდაათ მანეთამდე.

ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული პირების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევათა ჩადენა, რასაც მოჰყვა ავარიული ვითარების შექმნა ან მოძრაობის შეფერხება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასი მანეთით.

იგივე დარღვევები, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალებათა, ტვირთის, საგზაო და სხვა ქონების დაზიანება,

გამ ოიწვევს დაჯარიმებას სამასი მანეთით.

61. 125-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 125. გაუმართავ სატრანსპორტო საშუალებათა ხაზზე გაშვება და სატრანსპორტო საშუალებთა ექსპლუატაციის სხვა წესების დარღვევები

სატრანსპორტო საშუალებათა ისეთი ტექნიკური უწესრიგობებით ხაზზე გაშვება, რომლის გამოც მათი ექსპლუატაცია აკრძალულია, ან რომელიც გადაკეთებულია ნებართვის გარეშე, ან არ გაუვლიათ სახელმწიფო ტექნიკური შემოწმება, ან არ გააჩნიათ მაშქეფსა და საქარე მინებზე მარკირება, ან გამონაფრქვევში აღენიშნებათ გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა ისეთი შემცველობა, რომელიც აჭარბებს დადგენილ ნორმებს,

გამოიწვევს საწარმოთა, დაწესებულებათა, ორგანიზაციათა ხელმძღვანელობის ან სატრანსპორტო საშუალებათა ტექნიკური მდგომარეობისა და ექსპლუატაციისათვის პასუხისმგებელი სხვა თანამდებობის პირების დაჯარიმებას სამასი მანეთით.

62. 126-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 126. სატრანსპორტო საშუალებათა სამართავად დაშვება ნასვამ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკულ ანდა ფსიქოტოქსიკურ საშუალებათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლებისა ან იმ პირებისა, რომელთაც არა აქვს სათანადო მართვის მოწმობა ან სატრანსპორტო საშუალებათა სახელმწიფო ნომრების გარეშე, ან სხვა სახელმწიფო ნომრებით ხაზზე გაშვება

სატრანსპორტო საშუალებათა სამართავად დაშვება ნასვამ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკულ ანდა ფსიქოტოქსიკურ საშუალებათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლებისა ან იმ პირებისა, რომელთაც არა აქვთ სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლება, ასევე იმ სატრანსპორტო საშუალებათა ხაზზე გაშვება, რომლებიც არ არიან დადგენილი წესით რეგისტრირებული, ან სხვა სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე ნიშნებით ან სახელმწიფო სანომრე ნიშნების გარეშე,

გამოიწვევს საწარმოთა, დაწესებულებათა, ორგანიზაციათა ხელმძღვანელების ან სატრანსპორტო საშუალებათა ტექნიკური მდგომარეობისა და ექსპლუატაციისათვის პასუხისმგებელი სხვა თანამდებობის პირების დაჯარიმებას სამასი მანეთით.

63. 136-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 136. გზების, რკინიგზის გადასასვლელებისა და სხვა საგზაო ნაგებობის მოვლა-შენახვის წესების დარღვევა

მოძრაობისათვის უსაფრთხო მდგომარეობაში გზების, რკინიგზის გადასასვლელებისა და სხვა საგზაო ნაგებობის მოვლა-შენახვის წესების დარღვევა ან გზების ცალკეულ უბნებზე მოძრაობის დროულად აკრძალვის ან შეზღუდვის ზომების მიუღებლობა, როცა ამ გზებით სარგებლობა საფრთხეს უქმნის მოძრაობას,

გამოიწვევს გზების, რკინიგზის გადასასვლელებისა და სხვა საგზაო ნაგებობის მდგომარეობისათვის პასუხისმგებელ თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას სამასი მანეთით.

საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებთან გზების თვითნებურად მიერთება, გზის ღერძიდან 100 მეტრზე ახლოს სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობა, გზის პირზე და ტროტუარზე გარე ვაჭრობის წარმოება, რითაც ხელი ეშლება საგზაო მოძრაობას, სათანადო მოძრაობის გარეშე გზის სავალი ნაწილის გადათხრა, არსებულ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრის შესახებ სახელმწიფო ავტოინსპექციის მიერ მიცემული მითითებების უგულებელყოფა ან შესაბამისი ნებართვის გარეშე საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალების სარემონტოდ მიღება,

გამოიწვევს საწარმოთა, დაწესებულებათა, ორგანიზაციათა ხელმძღვანელების, პასუხისმგებელ თანამდებობის პირთა დაჯარიმებას ათასი მანეთით.

64. 137-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 137. საავტომობილო გზების გასწვრივ პირუტყვის ძოვების წესების დარღვევა.

რესპუბლიკური მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გასწვრივ მსხვილფეხა პირუტყვის უმეთვალყურეოდ დატოვება,

გამოიწვევს პირუტყვის მფლობელის დაჯარიმებას ასი მანეთით.

იგივე დარღვევა, რამაც გამოიწვია საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევა,

გამოიწვევს პირუტყვის მფლობელის დაჯარიმებას სამასი მანეთით.

65. 146-ე მუხლში სიტყვები ოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

66. 147-ე მუხლში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორი ათას მანეთამდე.

67. 148-ე მუხლში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

68. 149-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები ოც მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ას მანეთამდე;

მეორე ნაწილში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორას მანეთამდე.

69. 151-ე მუხლში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდევ.

70. 152-ე მუხლში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

71. 172-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 172. ბავშვების აღზრდისა და სწავლების მოვალეობათა შეუსრულებლობა

მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა მიერ არასრულწლოვანი ბავშვების აღზრდისა და სწავლების მოვალეობათა ბოროტად შეუსრულებლობა, აგრეთვე არასრულწლოვანის მიერ ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე ან მათ მიერ სხვა სამართალდარღვევათა ჩადენა (საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მთვრალ მგდომარეობაში ყოფნა, აგრეთვე მათ მიერ სპირტიანი სასმელების მიღება),

გამოიწვევს მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ხუთას მანეთამდე.

წვრილმანი ხულოგნობა ან ხულიგნობა ჩადენილი თოთხმეტიდან თექვსმეტ წლამდე მოზარდის მიერ,

გამოიწვევს მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა დაჯარიმებას ხუთასიდან ათას მანეთამდე.

72. 1741 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1741. მიტინგების, დემონსტრაციებისა და სხვა პოლიტიკური ხასიათის აქციების ორგანიზაციისა და ჩატარების წესის დარღვევა

მიტინგების, დემონსტრაციებისა და სხვა პოლიტიკური ხასიათის აქციების ორგანიზაციის და ჩატარების წესის დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთას მანეთამდე, ხოლო გამონაკლის შემთხვევაში, თუ საქმის გარემოებათა მიხედვით და დამრღვევის პიროვნების გათვალიწინებით ამ ზომის გამოყენება ჩაითვლება არასაკმარისად, ადმინისტრაციულ პატიმრობას ვადით თხუთმეტ დღემდე.

73. 1742 და 1744 მუხლებში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე, ხოლო სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე.

74. 1743 მუხლში სიტყვები ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორი ათას მანეთამდე.

75. კოდექსს დაემატოს 1771 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 1771. ლიცენზირების წესების დარღვევა

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დამტკიცებული ლიცენზიების გაცემისა და ლიცენზიების სარგებლობის წესების დარღვევა,

გამოიწვევს მოქალაქეთა დაჯარიმებას ხუთას მანეთამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას ათას მანეთამდე.

76. 186-ე მუხლში სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას მანეთამდე.

77. 191-ე მუხლში სიტყვები სსრ კავშირში შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკაში;

პირველ ნაწილში სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე “;

მეორე ნაწილში სიტყვები ათიდან ას მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ათას მანეთამდე;

მესამე და მეოთხე ნაწილებში სიტყვები ათიდან ორმოცდაათ მანეთამდეშეიცვალოს სიტყვებით ხუთას მანეთამდე.

78. 193-ე მუხლში სიტყვები ათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ას მანეთამდე, სიტყვები ორმოცდაათ მანეთამდე შეიცვალოს სიტყვებით ორას მანეთამდე.

79. მე-200 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 200. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი ორგანოები (თანამდებობის პირები)

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს განიხილავენ:

1) რაიონის (ქალაქის) სასამართლოები, მოსამართლეები (ადმინისტრაციული მოსამართლეები);

2) შინაგან საქმეთა ორგანოები, სახელმწიფო ინსპექციის ორგანოები და საქართველოს რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტებით საამისოდ უფლებამოსილი სხვა ორგანოები (თანამდებობის პირები).

80. 201-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 201. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი ორგანოების (თანამდებობის პირთა) კომპეტენციის გამიჯვნა

რაიონის (ქალაქის) სასამართლოების (მოსამართლეები, ადმინისტრაციული მოსამართლეები), შინაგან საქმეთა ორგანოები, სახელმწიფო ინსპექციათა ორგანოები და სხვა უფლებამოსილი ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ საქმეებს, რომლებიც ამ კოდექსითა და საქართველოს რესპუბლიკის სხვა საკანონმდებლო აქტებით მათ გამგებლობას განეკუთვნება.

81. 202-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 202. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი კოლეგიური ორგანოს შექმნის წესი

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განსახილველად უფლებამოსილი კოლეგიური ორგანოების შექმნის წესი განისაზღვრება საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობით.

82. 204-ე მუხლის მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

იმ თანამდებობის პირთა ნუსხას, რომლებიც ამ კოდექსის მე-200 მუხლის მეორე პუნქტში მითითებული ორგანოების სახელით განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, ადგენს საქართველოს რესპუბლიკის საკანონმდებლო აქტები და მთავრობის დადგენილებები.

83. 208-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 208. რაიონის (ქალაქის) სასამართლოები (მოსამართლეები, ადმინისტრაციული მოსამართლეები)

რაიონის (ქალაქის) სასამართლოები (მოსამართლეები, ადმინისტრაციული მოსამართლეები) განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალიწინებულია ამ კოდექსის 45-ე, 46-ე, 47-1002 მუხლებით, 103-1051 მუხლებით, 119-123-ე მუხლებით, 134-138-ე მუხლებით, 141-ე, 142-ე, 143-154-ე მუხლებით, 156-ე, 165-ე, 166-ე, 167-ე, 170-ე, 171-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 1723, 173-ე, 1731, 1732, 174-ე, 1741, 1742, 1743, 1744, 175-ე, 176-ე მუხლებით, 180-188 1 მუხლებით, 135-139-ე მუხლებით, 192-ე, 195-ე, 1962-1966 მუხლებით.

84. 209-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაციით:

     „მუხლი 209. შინაგან საქმეთა ორგანოები

შინაგან საქმეთა ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალიწინებულია ამ კოდექსის 106-ე მუხლის პირველი, მეორე, მესამე და მეხუთე ნაწილებით, 107-109-ე მუხლებით, 113-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით; 116-118-ე მუხლებით, 124-126-ე მუხლებით, 128-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 131-ე მუხლით (გარდა საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისა), 132-ე, 133-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი, მეორე და მეოთხე ნაწილებით.

შინაგან საქმეთა ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

1) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 131-ე მუხლით (გარდა საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისა), 132-ე და 190-ე მუხლებით შინაგან საქმეთა ორგანობის უფროსებსა და მათ მოადგილეებს;

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 106-ე მუხლის პირველი, მეორე, მესამე და მეხუთე ნაწილებით, 107-109-ე მუხლებით, 113-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 128-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით შინაგან საქმეთა ორგანოს უფროსს და მის მოადგილეს, პოლიციის სახაზო პუნქტის უფროსს.

ამ კოდექსის 106-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით, 107-ე მუხლის მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებით, 113-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 130-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯარიმა გადახდებათ სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ოქმის შეუდგენლად, თუ დამრღვევი სადავოდ არ ხდის მასზე დაკისრებულ ადმინისტრაციულ სახდელს. მილიციის სახაზო პუნქტის უფროსის მიერ დადებული ჯარიმის ოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს ორმოც მანეთს.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 106-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით, 107-ე მუხლის მეორე, მესამე და მეოთხე ნაწილებით მილიციის სხვა მუშაკებს, რომელთაც ეკისრებათ ზედამხედველობა შესაბამისი წესების დაცვაზე, ამასთან ჯარიმა გადახდებათ სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ოქმის შეუდგენლად, თუ დამრღვევი სადავოდ არ ხდის მასზე დაკისრებულ ადმინისტრაციულ სახდელს;

2) ადმინისტაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 117-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 1171, 118-ე მუხლით, 124-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 125-ე, 126-ე მუხლით, 133-ე მუხლის პირველი ნაწილით, სახელმწიფო საავტომობილო ინსპექციის ქვეგანყოფილების (განყოფილების) სამმართველოს უფროსს ან უფროსის მოადგილეს, შინგან საქმეთა განყოფილების უფროსს ან უფროსის მოადგილეს. ამგვარ საქმეთა განხილვაში შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება შრომითი კოლექტივებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს;

3) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 116-ე მუხლით, 117-ე მუხლით, 124-ე მუხლის პირველი ნაწილით საგზაო-საპატრულო სამსახურის ქვეგანაყოფთა მეთაურებსა და მათ მოადგილეებს, სახელმწიფო საავტომობილო ინსპექტორებს დაჯარიმებისა ორმოცდაათ მანეთამდე, საგზაო-საპატრულო სამსახურის ინსპექტორებს და სხვა ინსპექტორებს, რომლებიც ახორციელებენ კონტროლს საგზაო მოძრაობის წესების და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვა ნორმატივების დაცვაზე, დაჯარიმებისა ორმოც მანეთამდე.

85. 210-ე მუხლის მეორე ნაწილის პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის სახანძრო ზედამხედველობის მთავარ სახელმწიფო ინსპექტორსა და მის მოადგილეებს.

86. 211-ე მუხლის მეორე ნაწილის მეოთხე აბზაციდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის გზათა სამინისტროს გასამხედროებული დაცვის სამმართველოს განყოფილების უფროსს და მის მოადგილეს.

87. 212-ე მუხლის მეორე ნაწილის მესამე აბზაციდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის საზღვაო ფლოტის სამინისტროს გასამხედროებული დაცვის რაზმის.

88. 213-ე მუხლის მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რდაქციით:

საჰაერო ტრანსპორტის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების უფლება აქვთ:

საქართველოს რესპუბლიკის სამოქალაქო ავიაციის სამმართველოს უფროსს და მის მოადგილეებს, გაერთიანებული ავიარაზმის მეთაურს და მის მოადგილეს, ავიასაწარმოს (აეროპორტის) უფროსს და მის მოადგილეს, ავიასაწარმოს (აეროპორტის) უფროსს და მის მოადგილეს, ავიასაწარმოს (აეროპორტის) გადაზიდვის ორგანიზაციის სამსახურის უფროსს, ინსპექციის (ფრენის უსაფრთხოების ხაზით) უფროსს, საჰაერო ხომალდის მეთაურს, საკონტროლო-სარევიზიო განყოფილების უფროსს და მის მოადგილეს, ამ განყოფილების უფროს რევიზორს, კომერციულ რევიზორს, სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური სადგურის მთავარ ექიმს.

89. 220-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 220. საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ორგანოები

საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 116-ე მუხლით, 117-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 118-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 120-ე მუხლის მესამე ნაწილით (რომლებიც ჩადენილია საქართველოს რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების სამხედრო მოსამსახურეთა და შეკრებაზე გაწვეულ სამხედრო ვალდებულთა მიერ), 1961, 197-ე და 198-ე მუხლებით;

საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების უფლება აქვთ:

1) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 1961, 197-ე და 198-ე მუხლებით რაიონის (ქალაქის) სამხედრო კომისრებს;

2) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია მ კოდექსის 116-ე მუხლით, 117-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 118-ე მუხლის პირველი ნაწილით და 120-ე მუხლის მესამე ნაწილით სამხედრო საავტომობილო ინსპექციის თანამდებობის პირებს; უფროსს ან მის მოადგილეს, სამხედრო საკვალიფიკაციო კომისიის თავმჯდომარეს, უფროს ინსპექტორს, ინსპექტორს, აგრეთვე სამხედრო საავტომობილო ინსპექციის შტატგარეშე ინსპექტორებად დადგენილი წესით დანიშნულ ოფიცრებს გაფრთხილების სახით.

სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოებისა და დაწესებულებების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ:

ოქმებს შეიარაღებული ძალების სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლების, სამხედრო მოსამსახურეთა და შეკრებაზე გაწვეულ სამხედრო ვალდებულთა მიერ ჩადენილ იმ დარღვევათა შესახებ, რისთვისაც შეიძლება დადებულ იქნეს ადმინისტრაციული სახდელი სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების ჩამორთმევის სახით, სამხედრო საავტომობილო ინსპექცია გადასცემს სახელმწიფო საავტომობილო ინსპექციას.

90. 221-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 221. სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოები და დაწესებულებები

სახლმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოები და დაწესებულებები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია სანიტარიულ-ჰიგიენური და სანიტარიულ-ეპიდსაწინააღმდეგო წესებისა და ნორმების დარღვევისათვის საქართველოს რესპუბლიკის მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმს და მის მოადგილეებს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმებს და მათ მოადგილეებს, რაიონული დაყოფის მქონე ქალაქების მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმებს, რაიონული დაყოფის არმქონე ქალაქების, რაიონების მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმებს და პორტების მთავარ სახელმწიფო სანიტარიულ ექიმებს.

91. 223-ე მუხლის მეორე ნაწილის პირველი და მეორე აბზაცები ამოღებულ იქნეს.

92. 228-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 228. საქართველოს რესპუბლიკის კავშირგაბმულობის სამინისტროს სისტემის ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციის ორგანოები

საქართველოს რესპუბლიკის კავშირგაბმულობის სამინისტროს სისტემის ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 140-ე მუხლით.

ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების უფლება აქვს საქართველოს რესპუბლიკის კავშირგაბმულობის სამინისტროს ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციის სამმართველოს უფროსს, კავშირგაბმულობის რესპუბლიკური (ავტონომიური რესპუბლიკის) საწარმოო-ტექნიკური სამმართველოების ელექტროკავშირის სახელმწიფო ინსპექციების უფროსებს.

93. 2291 მუხლის მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სახელმწიფო სასინჯი ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და დაჯარიმების უფლება აქვთ საქართველოს რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ინსპექციის უფროსს და მის მოადგილეებს ორას მანეთამდე.

94. 231-ე მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნას სიტყვები სსრ კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების კანონმდებლობის საფუძვლები, სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით, სსრ კავშირის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებებით.

მეორე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის საკანონმდებლო აქტებით.

95. 235-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის პროკურატურის შესახებ სსრ კავშირის კანონის შესაბამისად.

96. 239-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 239. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ შედგება ოქმი, საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციისა თუ საზოგადოებრივი თვითმოქმედების ორგანოს წარმომადგენლის მიერ, ოქმი არ დგება ამ კოდექსის 242-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

47-ე, 56-ე, 57-ე, 90-ე და 91-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ სახტექზედამხედველობის ორგანოები;

47-ე, 48-ე, 49-ე, 491, 51-55-ე, 56-ე, 57-ე, 58-ე, 59-ე, მე-60, 61-ე, 62-75-ე, 77-83-ე, 84-ე, 89-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ გარემოს დაცვის ორგანოები;

ამ კოდექის 76-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ სატყეო მეურნეობის ორგანოები და გარემოს დაცვის ორგანოები;

ამ კოდექსის 85-ე, 851, 852, 853, 86-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ ნაკრძალებისა და სამონადირეო მეურნეობის ორგანოები და გარემოს დაცვის ორგანოები;

ამ კოდექსის 86-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ თევზდაცვის ორგანოები და გარემოს დაცვის ორგანოები;

ამ კოდექსის 88-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვაზე სახელმწფო ზედამხედველობის ორგანოები.

ამ კოდექსის 119-ე, 123-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ დარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოები (პოლიცია);

ამ კოდექსის 145-ე, 152-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ მმართველობის ადგილობრივი ორგანოების მიერ უფლებამოსილი პირები;

ამ კოდექსის 153-ე, 165-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის ოქმს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების მუშაკები, საგადასახადო ინსპექციის თანამდებობის პირები ან სახელმწიფო მმარველობის ორგანოების მიერ საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირები;

ამ კოდექსის 1742, 1743, 1744 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მისდამი დაქვემდებარებული საარჩევნო კომისიები ან ამ კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები.

97. 242-ე მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები 76-ე მუხლით (226-ე მუხლის მეექვსე აბზაცით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ ჯარიმის თანხა ხუთ მანეთს არ აღემატება); 120-ე მუხლის მესამე ნაწილით, 124-ე მუხლის პირველი ნაწილით “, „აგრეთვე 116-ე მუხლით, 117-ე მუხლის პირველი ნაწილით.

98. 243-ე მუხლის მესამე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები ან სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის შენობაში.

99. 244-ე მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის და;

მეორე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის კანონმდებლობით.

100. 246-ე მუხლის პირველი პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები უცხოური ვალუტით და საგადასახადო დოკუმენტებით უკანონო ოპერაციების, წვრილმანი სპეკულაციის, საზოგადოებრივ ადგილებში სპირტიანი სასმელების სმის ან და სიტყვები სსრ კავშირისა და.

მეორე და მეოთხე პუნქტებში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის.

101. 247-ე მუხლის პირველ ნაწილში ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და;

მეორე ნაწილში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის.

102. 248-ე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილებიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის და;

მეხუთე და მეექვსე ნაწილებში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის.

103. 249-ე მუხლის პირველ ნაწილში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის, ხოლო სიტყვები შინნახად არაყს და სხვა მაგარ სპირტიან სასმელებს, მათ გამოსახდელ აპარატებს საქმის განხილვის შემდეგ გაანადგურებენ ამოღებულ იქნეს.

ამავე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის, ხოლო მეორე ნაწილში სიტყვები სსრ კავშირში შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკაში.

104. 250-ე მუხლის მეორე ნაწილში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის.

105. 252-ე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ამ კოდექსის 45-ე, 47-1002 მუხლებით, 103-1051 მუხლებით, 141-154-ე მუხლებით, 156-ე, 166-ე, 167-ე, 170-ე, 174-ე, 1741, 1742, 1743, 1744, 175-ე, 176-ე მუხლებით, 180-1831 მუხლებით, 185-189-ე მუხლებით; 192-ე, 195-ე, 19621966 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისას ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის დასწრება სავალდებულოა, თუ იგი თავს არიდებს შინაგან საქმეთა ორგანოს ან ადმინისტრაციული მოსამართლის (მოსამართლის) გამოძახებით გამოცხადებას, ასეთი პირი შეიძლება იძულებით იქნეს მიყვანილი შინაგან საქმეთა ორგანოს მიერ;

საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს სხვა შემთხვევებიც, როცა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის გამოცხადება საქმის გადამწყვეტ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) სავალდებულოა.

106. 261-ე მუხლის მეორე ნაწილში ციფრები 116123-ე შეიცვალოს ციფრებით 116-118, 124-ე;

მესამე ნაწილი ამოღებულ იქნეს;

მეოთხე ნაწილში ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და.

107. 262-ე მუხლის მეორე ნაწილში სიტყვები ხოლო ამ კოდექსის 95-ე მუხლით, 121-ე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით 222-ე მუხლით, 1731 და 1732 მუხლებით შეიცვალოს სიტყვებით ამ კოდექსის 47-1002 მუხლებით, 103-1051 მუხლებით, 141-ე, 143153-ე მუხლებით, 156-ე, 167-ე, 170-ე მუხლებით, 174-ე, 175-ე, 176-ე მუხლებით, 180-1831 მუხლებით, 185189-ე მუხლებით, 192-ე, 195-ე, 19621966 მუხლებით;

მესამე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და

108. 264-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები ლოთობასთან ბრძოლის კომისიის.

109. 266-ე მუხლის პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები ადმინისტრაცილი სამართალდარღვევის საქმეზე სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილება მიიღება გადაწყვეტილების ფორმით;

მესამე ნაწილში სიტყვები მე-200 მუხლის 1-4 პუნქტებში შეიცვალოს სიტყვებით მე-200 მუხლის 1-2 პუნქტებში;

მეშვიდე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და.

110. 268-ე მუხლში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის.

111. 269-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები 1671, 168-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილებით.

112. 271-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და.

113. 272-ე მუხლის პირველი ნაწილის პირველი და მე-2 პუნქტები ამოღებულ იქნეს; მე-3 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა სხვა;

მეორე ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

114. 276-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები თუ სსრ კავშირის კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

115. 279-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ადმინისტრაციული მოსამართლის (მოსამართლის) დადგენილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე შეიძლება გაუქმდეს ან შეიცვალოს პროკურორის პროტესტით თვით ადმინისტრაციული მოსამართლის (მოსამართლის) მიერ, აგრეთვე მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა პროკურორის პროტესტი ზემდგომი სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.

116. 283-ე და 284-ე მუხლებიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირის კანონმდებლობით.

117. 287-ე, 290-ე, 294-ე, 297-ე მუხლებიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები სსრ კავშირისა და.

118. 289-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს მესამე ნაწილი.

119. 291-ე, 296-ე და 309-ე მუხლებში სიტყვები სსრ კავშირი შეიცვალოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკა.

120. 295-ე მუხლის პირველი ნაწილის მეორე და მესამე აბზაცები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სასამართლო აღმასრულებელი ამ კოდექსის 208-ე მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას; შინაგან საქმეთა ორგანოს საამისოდ უფლებამოსილი პირი ამ კოდექსის 167-ე, 176-ე, 180-ე მუხლებით, 181-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 1831 მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას;

მეოთხე აბზაცს სიტყვების ამ კოდექსის შემდეგ დაემატოს ციფრები 853.

121. მე-300 მუხლის მეოთხე ნაწილში სიტყვები სსრ კავშირის შეიცვავლოს სიტყვებით საქართველოს რესპუბლიკის.

122. 310-ე მუხლში სიტყვები სახალხო დეპუტათა ადგილობრივი საბჭოების აღმასრულებელ კომიტეტებს შეიცვალოს სიტყვებით ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებს.

კოდექსიდან ამოღებულ იქნეს მე-3 (სსრ კავშირის კომპეტენცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობის დარგში); მე-4 (საქართველოს რესპუბლიკის კომპეტენცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ კანონმდებლობის დარგში); მე-6 (სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების და მათი აღმასრულებელი კომიტეტის უფლებამოსილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა დარგში); მე-14 (არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობა); 69-ე (თვითნებური თიბვა და პირუტყვის ძოვება, თვითნებურად ველური ხილის, კაკლოვნების, სოკოს, კენკრის მოკრეფა), 127-ე (სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანების ან მექანიზმების ანგარებითი მიზნით გამოყენება); 157-ე (საკოლმეურნეო ბაზრებში ვაჭრობის წესების დარღვევა); 158-ე (ხელზე ვაჭრობა დაუწესებელ ადგილებში); 1581 (სამშენებლო მასალების შეძენის წესის დარღვევა); 160-ე (სახელმწიფო ან კოოპერაციულ მაღაზიებში პურისა და კვების პროდუქტების შესყიდვა პირუტყვისა და ფრინველის გამოსაკვებად); 161-ე (უკანონო ოპერაციები უცხოური ვალუტით და საგადასახადო დოკუმენტებით); 162-ე (უკანონო გაყიდვა საგადასახადო დოკუმენტებისა, რომლებიც შეძენილია უცხოეთის ვალუტით ასეთ ვალუტად მათი გადაქცევის უფლების გარეშე); 163-ე (ბენზინის ან სხვა საწვავ-საცხები მასალების უკანონო გაცემა ან შეძენა); 164-ე (შინამრეწველურ-ხელოვნური რეწვისა და სხვა ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობის წესის დარღვევა); 1641 (შემოსავლის შესახებ დეკლარაციის შეტანისაგან თავის არიდება); 1671 (გასაღების მიზნის გარეშე შინნახადი არყის ან სხვა მაგარი სპირტიანი სასმელების შინ გამოხდა ან შენახვა, აგრეთვე მათი გამოსახდელი აპარატების დამზადება ან შენახვა); 168-ე (შინგამოხდილი მაგარი სპირტიანი სასმელების შეძენა); 1681 (მოქალაქეთა მიერ შინ დაყენებული ისეთი ღვინის გაყიდვა, რომელიც მაგარ სპირტიან სასმელებს არ განეკუთვნება); 169-ე (სპირტიანი სასმელების სმა წარმოებაში); 172-ე (მშობლების ან მათ შემცვლელ პირთა მიერ ბავშვების აღზრდისა და სწავლების მოვალეობათა შეუსრულებლობა); 1721 (შეჯიბრებებზე ფსონის მიღება კერძო პირების მიერ); 1722 (საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, რაც გამოიხატება უცხოელ მოქალაქეებზე გადაკიდებაში მათგან ნივთების შეძენის მიზნით); 1751 (უკანონო მოქმედებანი სახელმწიფო ჯილდოების მიმართ); 178-ე (პროდუქციის სტანდარტიზაციისა და ხარისხის საზომ საშუალებათა ხმარებაში შემოღების, მოვლა-შენახვისა და მათი სარგებლობის წესების დარღვევა); 184-ე (კარატეს სწავლების წესების დარღვევა); 196-ე (ნადირობით მოპოვებული ძვირფასბეწვიანი სახეობის ნადირის ტყავის სახელმწიფოსათვის სავალდებულო ჩაბარებისგან თავის არიდება, ტყავის უკანონო გაყიდვა, შესყიდვა და გადამუშავება); 203-ე (კოლეგიურ სხდომათა უფლებამოსილება); 205-ე (ადმინისტრაციული კომისიები); 206-ე (სახალხო დეპუტატთა სადაბო, სასოფლო საბჭოების აღმასრულებელი კომიტეტები); 207-ე (არასრულწლოვანთა კომისიები); 2071 (ლოთობის, ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიასთან ბრძოლის კომისიები); 216-ე (სახსამთოტექზედამხედველობის ორგანოები); 217-ე (სახატომენერგოზედამხედველობის ორგანოები); 218-ე (სსრ კავშირის მანქანათმშენებლობის სამინისტროს და სსრ კავშირის საშუალო მანქანათმშენებლობის სამინისტროს ინსპექციების ორგანოები); 222-ე (სანიტარიული ზედამხედველობის განმხორციელებელი სსრ კავშირის თავდაცვის სამინისტროს, სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სსრ კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის სამედიცინო სამსახურები); 224-ე (წყლის რესურსების დაცვის ორგანოები); 225-ე (თევზდაცვის ორგანოები); 226-ე (სატყეო მეურნეობის ორგანოები); 227-ე (ნადირობის წესების დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოები); 229-ე (სახსოფლტექზედამხედველობის ორგანოები) მუხლები.

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე ე. შევარდნაძე

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს მდივანი ვ. გოგუაძე

თბილისი,

1992 წლის 3 აგვისტო.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.