“ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 75
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 13/04/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016865
75
13/04/2016
ვებგვერდი, 14/04/2016
190040000.22.033.016865
“ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №75

2016 წლის 13 აპრილი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების  შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის   შემოსულობების   სახაზინო   კოდების   დამტკიცების   შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169,  მუხლი  1871)  დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.  ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

„586

4226

ა(ა)იპ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

 

589

 

4229

ა(ა)იპ  –  ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  სპორტის  განვითარების ცენტრი

592

4232

ა(ა)იპ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჩოგბურთის სკოლა

1148

4788

ა(ა)იპ – ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

1229

4869

ა(ა)იპ –  გარდაბნის        მუნიციპალიტეტის        საპროექტო-სამშენებლო გაერთიანება

1230

4870

ა(ა)იპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო გაერთიანება“.

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველი – 0954 –  სსიპ – „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების   სააგენტოს“   შემდეგ   დამატებულ   იქნეს   ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველი:

„343

0955

ა(ა)იპ „ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი“

344

0956

ა(ა)იპ „რიჯინ-საქართველო“.

 

3. ბიუჯეტის განმკარგველი – 4979 – ა(ა)იპ – „მესტიის კულტურული მემკვიდრეობის   დაცვის ცენტრის” შემდეგ დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

„1340

4980

ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების ცენტრი“

1341

4981

ა(ა)იპ „ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  გაერთიანებული სპორტის განვითარების ცენტრი“

1342

4982

ა(ა)იპ „ასპინძის   მუნიციპალიტეტის   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი“

1343

4983

ა(ა)იპ „ადიგენის წყალმომარაგება“

1344

4984

ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება"

1345

4985

ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბნის სამუსიკო სკოლა“

1346

4986

ა(ა)იპ „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ბახმარო“

1347

4987

ა(ა)იპ „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახით ხელოვნების გალერეა“

1348

4988

ა(ა)იპ „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“.

 

4. განმკარგველი – 4973 – ა(ა)იპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„1333

4973       

ა(ა)იპ „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური