„გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ “ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ “ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/04/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/04/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.148.016331
25
08/04/2016
ვებგვერდი, 13/04/2016
190040000.35.148.016331
„გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ “ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №25

2016 წლის 8 აპრილი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ “ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“  63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ “  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 8  იანვრის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12/01/2016; 190040000.35.148.016307)  „გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის  წესის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1.  დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 12.    ხანძრების,  დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების (გარდა განზრახ, ან უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის)  შედეგად საცხოვრებელ   ბინებზე   მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული   ოჯახების დახმარება

1. დაუძლეველი   ძალის ,  ბუნებრივი მოვლენების ( გარდა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის )  შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე   მიყენებული ზიანის მოცულობის მიხედვით , დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცეს   ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით .

2. ხანძრების ( გარდა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანისა )  შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე   მიყენებული ზიანის მოცულობის მიხედვით , დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით .

3. მოქალაქემ მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს :

ა) განცხადება   გამგებლის სახელზე ;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები ;

დ) ხანძრის შემთხვევაში, ცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი უწყებიდან   და ინფორმაცია ადმინისტრაციული ერთეულიდან;

ე) ბუნებრივი დაუძლეველი მოვლენების შედეგად, საცხოვრებელ ბინებზე ზარალის მიყენების ფაქტის დამადასტურებელი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ერთეულიდან , რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამი მეზობლის ხელმოწერა მაინც ( პირადი ნომრის მითითებით ).

4. საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანის ოდენობას ადგენს და განსაზღვრავს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახური ზიანის წარმოშობის დროს არსებული ქონების საბაზრო ღირებულებით .

5. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, თანდართული  მეზობლების ხელმოწერილი აქტით.

6. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე .

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული დებულებები  ვრცელდება იმ მოქლაქეებზეც , რომლებიც არ  არიან გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულნი თუმცა ფაქტობრივი მდგომარეობით ფლობენ საცხოვრებელ  სახლს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.