„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/03/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016204
8
25/03/2016
ვებგვერდი, 29/03/2016
190020020.35.127.016204
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2016 წლის 25 მარტი

ქ. ზესტაფონი     

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16  დეკემბრის N35 დადგენილების (ვებგვერდი, 21/12/2015 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016195) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-15, მე-16, 161  მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი 1

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

14,979.0

4,408.0

10,571.0

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

0.0

4,000.0

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9,878.8

4,408.0

5,470.8

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1,100.2

0.0

1,100.2

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,065.0

26.6

11,038.4

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,522.6

0.0

2,522.6

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,055.9

0.8

1,055.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,224.4

0.0

5,224.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

471.2

0.0

471.2

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,353.5

0.0

1,353.5

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

385.6

25.8

359.8

საოპერაციო სალდო

3,582.5

2,590.2

992.3

3,971.3

3,921.8

49.5

3,914.0

4,381.4

-467.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,642.6

2,596.3

46.3

6,554.6

4,533.9

2,020.7

7,726.2

5,152.4

2,573.8

ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,776.2

5,152.4

2,623.8

კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

939.9

-6.1

946.0

-2,583.3

-612.1

-1,971.2

-3,812.2

-771.0

-3,041.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

813.7

-6.1

819.8

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

-3,930.9

-771.0

-3,159.9

ზრდა

819.8

0.0

819.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

819.8

 

819.8

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

6.1

6.1

0.0

2,710.1

612.1

2,098.0

3,930.9

771.0

3,159.9

ვალუტა და დეპოზიტები

6.1

6.1

 

2,710.1

612.1

2,098.0

3,930.9

771.0

3,159.9

ვალდებულებების ცვლილება

-126.2

0.0

-126.2

-126.8

0.0

-126.8

-118.7

0.0

-118.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

                                                                       დანართი 2

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,478.5

3,425.7

10,052.8

14,542.0

4,196.9

10,345.1

15,029.0

4,408.0

10,621.0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

14,979.0

4,408.0

10,571.0

არაფინანსური აქტივების კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

14,979.0

4,408.0

10,571.0

გადასახადები

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

18,959.9

5,179.0

13,780.9

      ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,065.0

26.6

11,038.4

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,776.2

5,152.4

2,623.8

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

ნაშთის ცვლილება

813,7

-6,1

819,8

-2710,1

-612,1

-2098,0

-3,930.9

-771.0

-3,159.9

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  14979,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი 3

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

14,979.0

4,408.0

10,571.0

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

0.0

4,000.0

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9,878.8

4,408.0

5,470.8

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1,100.2

0.0

1,100.2

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9878,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი 5

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9,878.8

4,408.0

5,470.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

9,878.8

4,408.0

5,470.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,593.9

0.0

5,593.9

6,789.5

0.0

6,789.5

5,470.8

0.0

5,470.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,353.9

 

5,353.9

6,549.5

 

6,549.5

5,230.8

 

5,230.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,425.7

3,425.7

0.0

4,196.9

4,196.9

0.0

4,408.0

4,408.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2,355.8

2,355.8

 

3,129.4

3,129.4

 

3,334.2

3,334.2

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,069.9

1,069.9

 

1,067.5

1,067.5

 

1,073.8

1,073.8

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

 

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

 

 

0.0

 

 

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

     0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  11065,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 7

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,065.0

26.6

11,038.4

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,522.6

0.0

2,522.6

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,055.9

0.8

1,055.1

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,224.4

0.0

5,224.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

471.2

0.0

471.2

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,353.5

0.0

1,353.5

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

385,6

25,8

359,8

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 67726,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 67776,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 8

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

261,3

123,4

86,8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26,2

3,4

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2508,9

4816,9

6501,1

04 00

განათლება

23,4

1600,2

1053,5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

178,0

134,8

    06 00

ჯანდაცვა

10,3

2,7

0.0

 

სულ

2830,1

6724,6

7776,2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი 9

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

187,5

170,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

187,5

170.0

50.0

მიწა

135,8

0,0

0,0

სხვა  ბუნებრივი  აქტივები

51,7

170,0

50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი 10

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,735.1   

159.7   

2,575.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,288.5   

0.0   

3,288.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,288.5   

0.0   

3,288.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,601.2   

10.5   

2,590.7   

3,148.5   

0.0   

3,148.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

159.9   

0.0   

159.9   

140.0   

0.0   

140.0   

702

თავდაცვა

157.3   

0.0   

157.3   

147.6   

0.0   

147.6   

188.5   

0.0   

188.5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,833.6   

2,547.4   

286.2   

4,898.7   

3,270.8   

1,627.9   

6,512.0   

4,289.5   

2,222.5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.0   

14.5   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

14.5   

0.0   

14.5   

7045

ტრანსპორტი

1,731.3   

1,445.1   

286.2   

3,700.8   

2,092.9   

1,607.9   

5,264.1   

3,056.1   

2,208.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,731.3   

1,445.1   

286.2   

3,700.8   

2,092.9   

1,607.9   

5,264.1   

3,056.1   

2,208.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,102.3   

1,102.3   

0.0   

1,197.9   

1,177.9   

20.0   

1,233.4   

1,233.4   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

1,192.7   

0.0   

1,192.7   

1,445.8   

82.6   

1,363.2   

1,421.5   

0.0   

1,421.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,168.6   

0.0   

1,168.6   

1,375.4   

82.6   

1,292.8   

1,369.7   

0.0   

1,369.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

24.1   

0.0   

24.1   

70.4   

0.0   

70.4   

51.8   

0.0   

51.8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

871.4   

693.6   

177.8   

643.0   

42.2   

600.8   

298.0   

0.0   

298.0   

7061

ბინათმშენებლობა

442.2   

266.9   

175.3   

409.2   

14.3   

394.9   

225.1   

0.0   

225.1   

7063

წყალმომარაგება

2.5   

0.0   

2.5   

54.9   

0.0   

54.9   

52.5   

0.0   

52.5   

7064

გარე განათება

426.7   

426.7   

0.0   

178.9   

27.9   

151.0   

20.4   

0.0   

20.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,605.4   

0.0   

1,605.4   

2,077.9   

48.1   

2,029.8   

2,371.3   

0.0   

2,371.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

497.5   

0.0   

497.5   

801.6   

0.0   

801.6   

933.9   

0.0   

933.9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,043.6   

0.0   

1,043.6   

1,166.0   

48.1   

1,117.9   

1,325.4   

0.0   

1,325.4   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

64.3   

0.0   

64.3   

110.3   

0.0   

110.3   

112.0   

0.0   

112.0   

709

განათლება

1,685.3   

31.1   

1,654.2   

3,328.9   

1,352.1   

1,976.8   

3,242.3   

889.5   

2,352.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,674.8   

31.1   

1,643.7   

3,322.9   

1,352.1   

1,970.8   

3,236.3   

889.5   

2,346.8   

7092

ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

710

სოციალური დაცვა

984.1   

0.0   

984.1   

1,392.9   

0.0   

1,392.9   

1,414.5   

0.0   

1,414.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

84.7   

0.0   

84.7   

88.0   

0.0   

88.0   

95.0   

0.0   

95.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8   

0.0   

83.8   

81.5   

0.0   

81.5   

80.0   

0.0   

80.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

616.4   

0.0   

616.4   

735.2   

0.0   

735.2   

513.0   

0.0   

513.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

199.2   

0.0   

199.2   

488.2   

0.0   

488.2   

726.5   

0.0   

726.5   

 

სულ

12,538.6   

3,431.8   

9,106.8   

17,125.3   

4,809.0   

12,316.3   

18,841.2   

5,179.0   

13,662.2   

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 11

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

18,959.9

5,179.0

13,780.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,039.5

0.0

1,039.5

1,078.0

0.0

1,078.0

1,098.0

0.0

1,098.0

 

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

11,065.0

26.6

11,038.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,522.6

0.0

2,522.6

 

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

1,055.9

0.8

1,055.1

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

5,224.4

0.0

5,224.4

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

471.2

0.0

471.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,353.5

0.0

1,353.5

 

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

385.6

25.8

359.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,776.2

5,152.4

2,623.8

 

ძირითადი აქტივები

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

7,776.2

5,152.4

2,623.8

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,861.3

159.7

2,701.6

2,761.1

10.5

2,750.6

3,288.5

0.0

3,288.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

0.0

173.0

173.0

0.0

173.0

174.0

0.0

174.0

 

ხარჯები

2,473.8

0.0

2,473.8

2,637.7

0.0

2,637.7

3,201.7

0.0

3,201.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,637.9

0.0

1,637.9

1,757.4

0.0

1,757.4

2,374.1

0.0

2,374.1

 

საქონელი და მომსახურება

673.2

0.0

673.2

829.8

0.0

829.8

776.0

0.0

776.0

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

41.6

0.0

41.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

86.8

0.0

86.8

 

ძირითადი აქტივები

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

86.8

0.0

86.8

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

592.8

0.0

592.8

669.5

0.0

669.5

713.3

0.0

713.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

586.7

0.0

586.7

660.4

0.0

660.4

677.3

0.0

677.3

 

შრომის ანაზღაურება

442.3

0.0

442.3

452.0

0.0

452.0

495.8

0.0

495.8

 

საქონელი და მომსახურება

144.4

0.0

144.4

208.4

0.0

208.4

181.5

0.0

181.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

36.0

0.0

36.0

 

ძირითადი აქტივები

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

36.0

0.0

36.0

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

2,059.3

159.7

1,899.6

1,931.7

10.5

1,921.2

2,435.2

0.0

2,435.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

 

147.0

147.0

 

147.0

148.0

 

148.0

 

ხარჯები

1,804.1

0.0

1,804.1

1,817.4

0.0

1,817.4

2,384.4

0.0

2,384.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.6

0.0

1,195.6

1,305.4

0.0

1,305.4

1,878.3

0.0

1,878.3

 

საქონელი და მომსახურება

528.8

0.0

528.8

461.5

0.0

461.5

454.5

0.0

454.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

41.6

0.0

41.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

50.8

0.0

50.8

 

ძირითადი აქტივები

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

50.8

0.0

50.8

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

140.0

0.0

140.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

140.0

0.0

140.0

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

209.2

0.0

209.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

478.6

0.0

478.6

471.3

0.0

471.3

188.5

0.0

188.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

0.0

62.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

452.4

0.0

452.4

467.9

0.0

467.9

188.5

0.0

188.5

 

შრომის ანაზღაურება

360.9

0.0

360.9

110.3

0.0

110.3

148.5

0.0

148.5

 

საქონელი და მომსახურება

91.5

0.0

91.5

42.6

0.0

42.6

40.0

0.0

40.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

 

48.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

262.3

0.0

262.3

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

59.0

0.0

59.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

157.3

0.0

157.3

147.6

0.0

147.6

188.5

0.0

188.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

131.1

0.0

131.1

144.2

0.0

144.2

188.5

0.0

188.5

 

შრომის ანაზღაურება

98.6

0.0

98.6

103.0

0.0

103.0

148.5

0.0

148.5

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

0.0

32.5

41.2

0.0

41.2

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,897.7

3,241.0

1,656.7

7,114.3

3,395.6

3,718.7

8,350.2

4,289.5

4,060.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

2,388.8

827.8

1,561.0

2,170.6

275.1

1,895.5

1,730.4

26.6

1,703.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,190.5

827.8

362.7

211.1

26.5

184.6

40.1

0.8

39.3

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,385.4

82.6

1,302.8

1,383.8

0.0

1,383.8

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

507.8

166.0

341.8

254.7

25.8

228.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

6,501.1

4,262.9

2,238.2

 

ძირითადი აქტივები

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

6,501.1

4,262.9

2,238.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

1,731.3

1,445.1

286.2

3,722.3

2,092.9

1,629.4

5,264.1

3,056.1

2,208.0

 

ხარჯები

228.1

14.9

213.2

111.5

1.3

110.2

43.1

0.0

43.1

 

საქონელი და მომსახურება

198.4

14.9

183.5

106.5

0.0

106.5

39.3

0.0

39.3

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

3.9

1.3

2.6

3.8

0.0

3.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

5,221.0

3,056.1

2,164.9

 

ძირითადი აქტივები

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

5,221.0

3,056.1

2,164.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,064.1

693.6

1,370.5

2,194.1

124.8

2,069.3

1,838.2

0.0

1,838.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

139.0

0.0

139.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,631.5

283.7

1,347.8

1,868.5

103.2

1,765.3

1,646.6

0.0

1,646.6

 

საქონელი და მომსახურება

462.9

283.7

179.2

74.2

6.1

68.1

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,369.7

0.0

1,369.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

353.7

14.5

339.2

225.1

0.0

225.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

72.9

0.0

72.9

 

ძირითადი აქტივები

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

72.9

0.0

72.9

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

03 02 01

დასუფთავება

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,369.7

0.0

1,369.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

139.0

 

139.0

139.0

 

139.0

 

ხარჯები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,369.7

0.0

1,369.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,369.7

0.0

1,369.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

24.1

0.0

24.1

175.7

0.0

175.7

170.5

0.0

170.5

 

ხარჯები

1.4

0.0

1.4

66.4

0.0

66.4

51.8

0.0

51.8

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

0.0

1.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

03 02 03

ბინათმშენებლობა

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

225.1

0.0

225.1

 

ხარჯები

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

225.1

0.0

225.1

 

საქონელი და მომსახურება

442.2

266.9

175.3

60.4

0.2

60.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

348.8

14.1

334.7

225.1

0.0

225.1

03 02 06

წყალმომარაგება

2.5

0.0

2.5

54.9

0.0

54.9

52.5

0.0

52.5

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

52.5

0.0

52.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

52.5

0.0

52.5

03 02 07

გარე განათება

426.7

426.7

0.0

178.9

27.9

151.0

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

16.8

16.8

0.0

10.8

6.3

4.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.8

16.8

0.0

5.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.9

0.4

4.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

20.4

0.0

20.4

 

ძირითადი აქტივები

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

20.4

0.0

20.4

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,102.3

1,102.3

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

1,247.9

1,233.4

14.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

190.6

170.6

20.0

40.7

26.6

14.1

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

30.4

20.4

10.0

0.8

0.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

14.1

0.0

14.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

25.8

25.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,207.2

1,206.8

0.4

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,207.2

1,206.8

0.4

03 03 01

სოფლის მეურნეობა.

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

10.0

 

10.0

0.0

 

0.0

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1,102.3

1,102.3

0.0

1,177.9

1,177.9

0.0

1,233.4

1,233.4

0.0

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

170.6

170.6

0.0

26.6

26.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

20.4

20.4

0.0

0.8

0.8

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

25.8

25.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,206.8

1,206.8

0.0

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

1,206.8

1,206.8

0.0

03 03 03

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.5

0.0

14.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

14.1

 

14.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

04 00

განათლება

1,685.3

31.1

1,654.2

3,328.9

1,352.1

1,976.8

3,242.3

889.5

2,352.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

0.0

368.5

382.5

0.0

382.5

401.5

0.0

401.5

 

ხარჯები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,728.7

0.0

1,728.7

2,188.8

0.0

2,188.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

71.0

0.0

71.0

 

სუბსიდიები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,722.7

0.0

1,722.7

2,113.8

0.0

2,113.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

1,053.5

889.5

164.0

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

1,053.5

889.5

164.0

04 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განათლება

1,674.8

31.1

1,643.7

3,322.9

1,352.1

1,970.8

2,143.0

0.0

2,143.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

 

368.5

382.5

 

382.5

401.5

 

401.5

 

ხარჯები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

2,113.8

0.0

2,113.8

 

სუბსიდიები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

2,113.8

0.0

2,113.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

29.2

0.0

29.2

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

29.2

0.0

29.2

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

2.0

0.0

2.0

 

სუბსიდიები

10.5

 

10.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია-მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,093.3

889.5

203.8

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.0

0.0

69.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

69.0

0.0

69.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,024.3

889.5

134.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,024.3

889.5

134.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,605.4

0.0

1,605.4

2,077.9

48.1

2,029.8

2,371.3

0.0

2,371.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283.0

0.0

283.0

354.5

0.0

354.5

354.5

0.0

354.5

 

ხარჯები

1,605.4

0.0

1,605.4

1,899.9

0.0

1,899.9

2,236.5

0.0

2,236.5

 

საქონელი და მომსახურება

91.4

0.0

91.4

63.2

0.0

63.2

110.8

0.0

110.8

 

სუბსიდიები

1,514.0

0.0

1,514.0

1,552.8

0.0

1,552.8

1,622.2

0.0

1,622.2

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

471.2

0.0

471.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

13.9

0.0

13.9

32.3

0.0

32.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

134.8

0.0

134.8

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

134.8

0.0

134.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

497.5

0.0

497.5

801.6

0.0

801.6

933.9

0.0

933.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

0.0

59.0

102.0

0.0

102.0

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

497.5

0.0

497.5

671.7

0.0

671.7

799.8

0.0

799.8

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

27.2

0.0

27.2

 

სუბსიდიები

476.3

0.0

476.3

652.8

0.0

652.8

610.2

0.0

610.2

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145.2

0.0

145.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

134.1

0.0

134.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

134.1

0.0

134.1

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

21.2

0.0

21.2

202.3

0.0

202.3

174.1

0.0

174.1

 

ხარჯები

21.2

0.0

21.2

72.4

0.0

72.4

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

21.2

0.0

21.2

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

53.5

 

53.5

1.6

 

1.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

134.1

0.0

134.1

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

134.1

0.0

134.1

05 01 02

ა(ა)იპ  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

267.1

0.0

267.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

 

36.0

37.0

 

37.0

37.0

 

37.0

 

ხარჯები

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

267.1

0.0

267.1

 

სუბსიდიები

239.4

 

239.4

287.0

 

287.0

267.1

 

267.1

05 01 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

341.5

0.0

341.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

65.0

 

65.0

65.0

 

65.0

 

ხარჯები

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

341.5

0.0

341.5

 

სუბსიდიები

236.9

 

236.9

312.3

 

312.3

341.5

 

341.5

05 01 04

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

05 01 05

ქართულო ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145.2

0.0

145.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145.2

0.0

145.2

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

145.2

0.0

145.2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,043.6

0.0

1,043.6

1,166.0

48.1

1,117.9

1,325.4

0.0

1,325.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

224.0

0.0

224.0

251.5

0.0

251.5

251.5

0.0

251.5

 

ხარჯები

1,043.6

0.0

1,043.6

1,117.9

0.0

1,117.9

1,324.7

0.0

1,324.7

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

0.0

62.1

46.0

0.0

46.0

73.8

0.0

73.8

 

სუბსიდიები

981.5

0.0

981.5

800.0

0.0

800.0

912.0

0.0

912.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

12.9

0.0

12.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.7

0.0

0.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.7

0.0

0.7

05 02 01

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

56.1

0.0

56.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

56.1

0.0

56.1

 

სუბსიდიები

43.8

 

43.8

44.1

 

44.1

56.1

 

56.1

05 02 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

163.7

0.0

163.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

24.5

 

24.5

24.5

 

24.5

 

ხარჯები

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

163.7

0.0

163.7

 

სუბსიდიები

106.2

 

106.2

123.2

 

123.2

163.7

 

163.7

05 02 03

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

279.9

0.0

279.9

387.5

48.1

339.4

385.1

0.0

385.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

89.0

 

89.0

89.0

 

89.0

 

ხარჯები

279.9

0.0

279.9

339.4

0.0

339.4

385.1

0.0

385.1

 

სუბსიდიები

279.9

 

279.9

339.4

 

339.4

385.1

 

385.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

74.4

0.0

74.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

74.4

0.0

74.4

 

სუბსიდიები

64.7

 

64.7

57.2

 

57.2

74.4

 

74.4

05 02 05

სსიპ  ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

 

სუბსიდიები

269.0

 

269.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

326.0

0.0

326.0

05 02 06

ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

125.8

0.0

125.8

120.0

0.0

120.0

122.1

0.0

122.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

42.0

 

ხარჯები

125.8

0.0

125.8

120.0

0.0

120.0

122.1

0.0

122.1

 

სუბსიდიები

125.8

 

125.8

120.0

 

120.0

122.1

 

122.1

 

ხარჯები

92.1

0.0

92.1

116.1

0.0

116.1

110.6

0.0

110.6

 

სუბსიდიები

92.1

 

92.1

116.1

 

116.1

110.6

 

110.6

05 02 08

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

05 02 09

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

 

ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

33.2

0.0

33.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.7

0.0

9.7

05 02 11

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

39.5

0.0

39.5

 

ხარჯები

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

38.8

0.0

38.8

 

საქონელი და მომსახურება

56.5

0.0

56.5

26.8

0.0

26.8

35.6

0.0

35.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

3.2

0.0

3.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

საქონელი და მომსახურება

8.1

0.0

8.1

9.5

0.0

9.5

9.8

0.0

9.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

2.2

0.0

2.2

05 04

ეპარქიის ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

56.2

0.0

56.2

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,136.5

0.0

1,136.5

1,498.6

2.7

1,495.9

1,519.1

0.0

1,519.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

1,126.2

0.0

1,126.2

1,495.9

0.0

1,495.9

1,519.1

0.0

1,519.1

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

18.0

0.0

18.0

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,343.5

0.0

1,343.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

105.7

2.7

103.0

104.6

0.0

104.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

 

15.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

სუბსიდიები

142.1

 

142.1

103.0

 

103.0

104.6

 

104.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

ამბულატორიები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,414.5

0.0

1,414.5

 

ხარჯები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,414.5

0.0

1,414.5

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

18.0

0.0

18.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,343.5

0.0

1,343.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

53.0

0.0

53.0

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.0

0.0

403.0

 

ხარჯები

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.0

0.0

403.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.0

0.0

403.0

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

70.0

0.0

70.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

40.0

0.0

40.0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით"  უზრუნველყოფა

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

83.0

0.0

83.0

 

ხარჯები

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

83.0

0.0

83.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53.0

0.0

53.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

18.0

0.0

18.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.3

0.0

56.3

55.0

0.0

55.0

32.0

0.0

32.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

90.0

0.0

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

90.0

0.0

90.0

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

221.5

0.0

221.5

06 02 13

საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

06 02 16

სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 188.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)
1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 188.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის, ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ" საქართველოს კანონების შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

2. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

3. მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

შეფასების ინდიკატორი:

1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.

2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.

3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8350,2  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება, კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა         5264,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება, კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორი:

რეაბილიტირებული ხიდების რაოდენობა;  რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1838,2 ათ. ლარი (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები 1369.7 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა-პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა- პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა-ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი, ღვარცოფი, მეწყერი და სხვა) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვისცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

- ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

- მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება;

შეფასების ინდიკატორი:

- ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

- ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი         

- მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

3. განათლება - 3242,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება 2143,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს, ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

აღსაზრდელთა რაოდენობა.

3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით.

3.3  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1093,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისა და ახლის მშენებლობისათვის  აუცილებელი ხარჯები, რითაც შესაძლებელი გახდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაზის შექმნა და აღსაზრდელებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

აღსაზრდელთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2371,3  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს  კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 933,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შეფასების ინდიკატორი:

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1325,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტისა და ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  ეპარქიის ხარჯები 100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1519.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

  5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა  სულ 104.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა-დადგენა ;

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

 სანიტარიული ღონისძიებები.

აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები 1414.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათ შორის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული  სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება    403.0 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)

1. სოციალურად  დაუცველი ოჯახების, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 -დან 100 001-მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირის/ოჯახის დახმარება განისაზღვროს 100 ლარის ოდენობით.

2. ლეიკემიით,  ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B  თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება   განისაზღვროს  600 ლარის ოდენობით.

3. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით. 

შაქრიანი  დიაბეტით ( ინსულინდამოკიდებული) ფსიქიკური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი; სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები 150 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

4. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი.

6. ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი).

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 120 000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ  ჩამოთვლილ კატეგორიებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია, პარკინსონი)     70.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ  დაავადება ეპილეფსია  და პარკინსონი და ესაჭიროებათ ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;

გ)  დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე;

დ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა,  რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს;

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარებას 100 ლარის ოდენობით;

ბ)  ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს  მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ (ფN IV-100ა).

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

იღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით"  უზრუნველყოფა 95.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)   

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით;

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა.

ეფასების ინდიკატორი

- შიმშილობის აღმოფხვრა.

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)  80.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

ა.ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახი - თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

ა.ბ)  მრავალშვილიანი (დედისთვის - მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

გ) დახმარება გაიცემა, თუ:

გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს;

გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში;

გ.გ) ახალშობილის მშობელი - მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა;

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.

დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე -350 ლარი;

დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი;

დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი;

დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის, მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა.

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 83.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა)  ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს;

ბ) დახმარება გაიცემა, თუ:

 ბ.ა)  სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო, სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ;

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით;

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ;

ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

- სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი გარდაიცვალა მიმდინარე ან  წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და იყო შემწეობის მიმღები;

ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე;

ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით);

ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ  პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა;

ბ.ა) არის გარდაცვლილის - მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი;

ბ.ბ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის  ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე;

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება - დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად;

დ) ფულადი დახმარება გაიცემა  საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი;

დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი;

დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.

სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

მოსალოდნელი შედეგები

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

სადღესასწაულო დახმარება 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარება გაიცემა პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით;

ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

ბ.ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეები-200 ლარი;

ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის - მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი;

ბ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.

ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად;

ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები) - 300 ლარი;

ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებული არიან სოციალურ ჯგუფად) ;

ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები - 100 ლარი;

ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები - 200 ლარი;

ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები -150 ლარი;

ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება -200 ლარი;

ბ.მ)  სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი);

ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი);

გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად;

დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.

დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

6. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის, მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  90.0 ათასი ლარი მ/შ: (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განისაზღვროს დახმარება  თითოეულს თვეში 40 ლარი.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების   ფინანსური დახმარება.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების დახმარება.  30.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი);

-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში) ;

-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი);

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 221.5.0 ათასი ლარი.

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ, რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).  ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 10.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

-მშობლის განცხადება;

-ბავშვის დაბადების მოწმობა;

-ბანკის ანგარიშის ნომერი;

-შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარება  –  200.0 ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 06 02 16)

1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

- დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

2)     მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონარული  ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის  მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.

მუხლი16I ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის   №12, №13, №14,  №16 და №17  დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

                                                                                                                                                           დანართი №12

ეკონომიკური საქმიანობა

 

I

საქართველოს მთავრობის 2013  წლის  4 აპრილის №311 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს,   მათ შორის:

54864.00

1

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტოფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

24050

2

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტოფენილი) მთავ. №311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა. ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

30814

II

 საქართველოს მთავრობის 2014  წლის  13 იანვრის №34  და 2014 წლის 10 აპრილის  №641 (2583941 ათასი ლ-დან)   განკარგულებით გამოყოფილი რ.გ.ფ-ის პროგრამიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანება  შეადგენს მ/შ

216665.00

1

სოფელ ტაბაკინში სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები . საქართველოს მთავრობის დადგ. საქართველოს მთავრობის დადგ. №641 10.04.14 (2583941 ათასი ლ-დან) მ/შ:

208404.8

2

ეკონომია

8260.2

III

საქართველოს მთავრობის 2015  წლის  20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი ..-ის პროგრამიდან /შ

88738.00

1

 ქალაქ ზესტაფონში,ჭავჭავაძისა და ანჯაფარიძის ქუჩებზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება.

88738

IV

2015 წლის 24 ნოემბრის №2529 განკარგულება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

80395

1

სტიქია- ბატონიშვილის ქუჩაზე საყრდენი კედლის მოწყობა(ხელ-326)

9742

2

სტიქია-მდ.ძირულაზე საყრდენი კედლის მოწყობა(ხელ-323)

5657

3

სტიქია- შორაპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდის მიმდებარედ  მარჯვენა და მარცხენა დამცავი ჯებირის სარეაბილიტაციოდ (ხელ-327)

64996

VI

ადგილობრივი კრედიტორები

746162

1

ვიდეოკამერების მონტაჟი (ხელ-218)

79000

2

სოფ.სანახშირეში მდინარე ძირულაზე ბონდის კაპიტალური შეკეთება (ხელ-220)

6972

3

თამარის ქუჩის მე-3 შესახვევის ბეტონის საფარის მოწყობა (ხელ-224)

5536

4

საგზაო მონიშვნები და ორმული შეკეთება (ხელ-113 და-287)

37500

5

სოფ ქვ. საზანოში მშენებარე გზის სამუშაოების დასასრულებლად (ხელ-280)

1858

6

ზაქარიაძის ქN1 ჩიხის აღდგენა და სავალ ნაწილზე ფილების მოწყობა (ხელ-311)

11900

7

პირველი სვირის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა (ხელ-319)

38997

8

კვალითის დასახლებაში შათირიშვილის ქუჩაზე მინი მოედნამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ხელ-309)

15590

9

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ)

26799

10

ა)  2320 ლარი მ/შ: .1) უზნაძის ქუჩის ჩიხში საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-45 ლარი.2) გორგასლისპირველიშესახვევის გზის  რეაბილიტაცია-135 ლარი. 3) ქოჩიაშვილის ქუჩის განათების რეაბილიტაცია-18 ლარი.  4) ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის გაგრძელებაზე ფერაძეების უბნის ზედა საქარის ადმინისტრაციულ შენობამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-720 ლარი 5) .ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია-450 ლარი . 6) როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზის რეაბილიტაცია-198 ლარი. 7) ჩხეიძის ქუჩის მე-5 შესახვევში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-270 ლარი. 8) შორაპნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვაჩნაძის და ფარნავაზის ქუჩების რეაბილიტაცია-180 ლარი. 9) ბატონიშვილის პირველ შესახვევშიეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-90 ლარი. 10) ქოჩიაშვილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-198 ლარი. 11) უზნაძის ქუჩის პირველ შესახვევში საავტომობილო გზის  რეაბილიტაცია-105.10 ლარი. ) ბ) 690 ლარი მ/შ: 1) დადიანის  ქუჩის ბეტონის კედლის მოწყობა 150 ლარი. 2) თამარისა და ნინოშვილის ქუჩების სანიაღვრე არხი და ცხაური-90 ლარი.  3)კვალითში მდ. ჯობოურაზე ორი ბოგირის რეაბილიტაცია 450 ლარი(ხელ-294 - 349)

3010

 

მ გფ 20% -იანი თანადაფინანსებით   სოფ. მე-2 სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების  519.0 ათასი ლარი.

519000

 

სულ ეკონომიკაში გადმოყოლილი ვალდებულება

1186824.00

VI

2016 წელში გასათვალისწინებელი ღონისძიებები, /შ:

1476250.00

1

ქ. ზესტაფონში,  ჩხეიძის ქუჩა №4  შესახვევის გზისა და სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია

170000

2

საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დასამზადებისა და სხვადასხვა გასამიჯნი სამუშაოების მომსახურეობა

10000

3

2016 წელში განსახორციელებელი რ.გ.ფ–ის თანადაფინანსება

24512

4

გზებში გაუნაწილებელი თანხა

572815

5

დიდთოვლიანობის  შემთხვევაში, საავთომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოებისათვის ტექნიკის დასაქირავებლად (ადგილობრივ) (სარეზერვო ფონდიდან)

10000

6

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენი

26300

 7

ააიპ  ხელოვნური დათესვლის ცენტრი

14500

 8

  ცხრაწყაროს ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

150000

 9

როდინაულის საუბნო გზის რეაბილიტაცია

100000

 10

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნინოშვილის ქუჩის გაგრძელება – გზის რეაბილიტაცია  

150000

 11

 დადიანის ქ. №91 ბეტონის კედლის რებილიტაცია

14647

 12

 თამარ მეფისა და ნინოშვილის გადაკვეთაზე სანიაღვრე არხის  მოწყობა

3204

 13

უზნაძის პირველ შესახვევში გზის რეაბილიტაცია

41520

 14

 უზნაძის ჩიხში გზის რეაბილიტაცია

13404

 15

ღამბაშიძის ქ.№8–13 სანიაღვრე არხის მოწყობა

2443

 16

კვალითი, მდ. ჯობურაზე 2 ბოგირის რეაბილიტაცია

21707

 17

კვალითი, ბოგირი გუნიავა–შარვაძეების უბანში

9754

 18

ინერტული მასალა კარიერის გადასახადი საქართველოს მთავრობის 25 თებერვლის №340 განკარგულება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების თაობაზე“).

3787

V

რგფ-ის თანადაფინანსება ადგილობრივი  5 %, /შ :

137657

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9260

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

10784

 3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

9235

 4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

17695

 5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

17408

 6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

10725

 7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

10000

 8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

10000

 9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

14384

 10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

10000

 11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე, არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

5666

 12

შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

12500

VI

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვილის №175 განკარგულება

2615426

1

ქვედა საზანოს ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ სასახლეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

175940

2

სოფელ ზოვრეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

204890

3

სოფელ ბოსლევში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

175464

4

ქალაქ ზესტაფონში, გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

336190

5

სოფელ კვალითში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

330752

6

სოფელ კლდეეთში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

203770

7

სოფელ წიფლავაკეში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

190000

8

სოფელ არგვეთაში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

190000

9

ქალაქ ზესტაფონში, გურამიშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

273284

10

სოფელ ილემში არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

190000

11

ქალაქ ზესტაფონში, კვანტრიშვილის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

107636

12

შორაპანში გაჩეჩილაძის ქუჩაზე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

237500

 

სულ ეკონომიკა

5278500.00

 

                                                                                                                                                                           დანართი №13

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის დანართი   

 

 
 

 

დასახელება

   

2012 და 2013 , 2014 და 2015   წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები

          159,600.00

 
 

2012 და 2013 და 2014  წლების სოფლის მხარდამჭერი პროგრამიდან  გადმოყოლილი ვალდებულებები, /შ: ტექნიკა 9215 ლარი

            20,291.12

 

კვალითი

 

 

 

სოფ. კვალითში საქართველოს გმირის გელა სილაგაძის სახელის მინიჭებისათვის მასალები(ხელ-292)

780

 

 

ჯამი

780

 

 

ფუთი

 

 

 

სოფ. ფუთის №24 საბავშვო ბაღისათვის მასალები სახურავზე ძველი საწვიმარი ღარის შეცვლა მოთუთ. 5 მმ თუნუქის საწვიმარი ღარი გრ/მ 40 ე/ფ 6.50- 260 ლარი. ღარის დასამაგრებელი ჩანგალი 60 ც ე/ფ 2-120 ლარი. მოთუთ. ჩანგლის ქვეშა 5 მმ თუნუქის საწვეთური მ2 4 ე.ფ 18-72 ლარი. ცემენტი 4002  200 კგ ე/ფ 0.24 48 ლარი.ჭიათურის თეთრი ქვა 2 მ3 -100 ლარი. ფასადის კედლების დაბრიზგვა  დეკორ. ცემენტით 160კგ-ე/ფ 0.7-112 ლარი. ფეხით შესასვლელის მოწყობა-ბეტონი 250 მ ე/ფ 160-80 ლარი. ფასადზე კარნიზების შეღებვა 10 კგ საღებავი ე/ფ 5-50 ლარი ხელფასი 400

              1,242.00

 

 

ჯამი

              1,242.00

 

 

ძირულა

 

 

 

სოფ. აჭარაში წყლის ქსელის შესაცვლელად მასალები 25-  მმ 1500 მ

                 900.00

 

 

ჯამი

                 900.00

 

 

სანახშირე

 

 

 

მარტოთუბნის და წიფლავაკის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის გვერდულების შესავსებად საჭირო ინერტული მასალები( ნაწილი თანხა გაიწერა 2015 წლის ეკონომიიდან)

428.32

 

 

ჯამი

428.32

 

 

დილიკაური

 

 

 

სოფ. დილიკაურში №31 საბავშვო ბაღში გაზიფიკაციისათვის ტექ.პირობის დამზადება

600

 

 

ჯამი

600

 

 

 როდონაული

 

 

 

სოფ. როდინაულის სოფლის საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონი

2092

 

 

ჯამი

2092

 

 

 მეორე სვირი

 

 

 

II სვირის გზაზე ცხაურის მოსაწყობად მასალები(ხელ-351)

996

 

 

ტექნიკის შესაძენად

745

 

 

ჯამი

1741

 

 

კვალითი

 

 

 

ტექნიკა

287

 

 

ჯამი

287

 

 

კლდეეთი

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

921

 

 

კლდეეთის სასაფლაოს შემოსაღობად და ალავერდის წყლის ქსელის მოსაწყობად საჭირო მასალები პლასტმასის მილი, ნასოსი 40 მმ გადასამბელი

1000

 

 

ჯამი

1921

 

 

ილემი

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

743

 

 

ჯამი

743

 

 

ძირულა

 

 

 

ძირულის ად. ერთეულში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება პლასტმასის მილი(ხელ-351)

2000

 

 

ტექნიკის შესაძენად

1282

 

 

ჯამი

3282

 

 

შროშა

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

1423

 

 

ჯამი

1423

 

 

ბოსლევი

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

498

 

 

ჯამი

498

 

 

დილიკაური

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

144

 

 

ჯამი

144

 

 

ზედა საქარა

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

1164

 

 

ჯამი

1164

 

 

ქვედა საქარა

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

511

 

 

ლიპარიშვილების და რუხაძეების გზის რეაბილიტაციისათვის ბეტონი (ნაწილი დეფექტურიდან 9061 ლარიდან დანარჩენი 2015 წელში)

1037.8

 

 

ჯამი

1548.8

 

 

ქვედა საზანო

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

962

 

 

ჯამი

962

 

 

ზოვრეთი

 

 

 

ტექნიკის შესაძენად

535

 

 

ჯამი

535

 
 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულება 1067504 ლარი,  /შ :

 

 

1

როდინაული

 

 

2

როდინაულის ადმინსტრაციულ ერთეულში, სკოლიდან სალოცავთან მისასვლელ გზაზე 2 ცალი 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1066

 

3

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ჩუბინიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

767

 

5

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.როდინაულში ოსაძეების უბანში  სანიაღვრე არხისა და ლითონის მილის მოწყობაზე

1752

 

6

როდინაულის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ცხენთაროში მოდებაძეების უბანში 12-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

618

 

 

სოფ. როდინაულის სოფლის საუბნო გზის რეაბილიტაცია ბეტონი(მ/შ

1548

 

 

ჯამი

5751

 

2

I სვირი

 

 

 

პირველ სვირში სოფლის შიდა გზების მოსაწესრიგებლად მოშანდაგებისათვის მასალები ხრეში 180მ3. ე/ფ 20-3600 ლარი. (ხელ-168)

3601

 

 

ჯამი

3601

 

3

II სვირი

 

 

18

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საბავშვო ბაღისთვის ბუნებრივი აირის მიყვანა. მათ შორის: ტექ-პირობა ც 1 700 700.  

700

 

19

 II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადგურ სვირში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე, გზის მოხრეშვა- მოშანდაგება

865

 

20

II სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სადგურ სვირში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე (ხელ-173)

1770

 

 

ჯამი

3335

 

4

კვალითი

 

 

 

მახათაძე-მარაქველიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად მასალები პლასტმასის მილი მაღალი წნევის 32მმ ე/ფ 2-1495 ლარი (ხელ-351)

1495

 

 

ჯამი

1495

 

5

ცხრაწყარო

 

 

1

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში, ჭის და რეზერვუარის მოწყობა წყალსადენის რეაბილიტაცია

4642

 

2

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ძლოურდანეთში, ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარით

1907

 

3

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ზედა კვალითში, მერკვილიშვილების უბანში სასაფლაოს შემოღობვა

342

 

4

ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

482

 

5

 ცხრაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.ცხრაწყაოში, ეწრის უბანში 6-მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა

315

 

 

სოფ. ცხრაწყაროში ჩიხლაძეების უბანში სანიაღვრე არხის, ჯიქიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობარ და გელენიძეების უბანში წყლის ქსელის მოსაწყობად (ხელ-351)

1090

 

 

სოფ. ზედა კვალითში და სოფ ძლოურდანეთში საუბნო გზების რეაბილიტაციისათვის

4060

 

 

ჯამი

12838

 

6

კლდეეთი

 

 

 

სოფ. ტაბაკინში, აბჟანდაძეების უბანში წყალსადენისათვის ელ-ენერგიის მოწყობაზე ტექ პირობის დასამზადებლად.

1200

 

 

კლდეეთის სასაფლაოს შემოსაღობად და ალავერდის წყლის ქსელის მოსაწყობად საჭირო მასალები პეტლი, ბარგალკის ქვა, ელექტროდი, საღებავიშებენი, 100მმ საკანალიზაციო მილი, ბეტონის კალიცო(ხელ-351)

1290

 

 

სოფელ ალავერდში და სოფ თვრინში სასაფლაოს გზების ბეტონის ფენილის მოსაწყობად

5980

 

 

სოფ. ალავერდში წყალსადენისათვის ტექნიკური პირობის დამზადებასთან დაკავშირებით მასალები სოფ. თვრინისსასაფლაოსთვის ტექ.პირობა, სოფ ალავერდის სასაფლაოს ტექ პირობა, სოფ ალავერდის წყალსადენისათვის ტექ პირობა

1600

 

 

ჯამი

10070

 

7

ფუთი

 

 

 

სოფ. ფუთში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოსაწყობად საჭირო მასალები სასაქონლო ბეტონი 15 მ3-ე/ფ-103- 1950ლარი.

1950

 

 

სოფ. ფუთში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად მასალები პლასტმასის მილი 300 მმ ე/ფ 30-360 ლარი(ხელ-351)

360

 

 

ჯამი

2310

 

8

ილემი

 

 

 

სოფლის საუბნო გზების სარეაბილიტაციოდ მასალები სასაქონლო ბეტონი 7.8 მ3- ე/ფ 130-1014 ლარი.

1014

 

 

ჯამი

1014

 

9

ძირულა

 

 

 

ძირულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისატვი დიდ განთიადში წყალსადენის ქსელის მოსაწყობად. სპლასტმასის მილი 1420 ლარი, ადმინისტრაციულ შენობაზე რობის მოსაწყობად სამშენებლო ბლოკი, ცემენტი -250ლარი. ერთფრთიანი ჭიშკარი -500 ლარი. გარე განათების ბოძების მოსაწყობად რკინის მილი -720ლარი. საღებავი -50 ლარი (ხელ-351)

3540

 

 

ჯამი

3540

 

10

შროშა

 

 

 

შროშის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზაზე ბეტონის მოწყობა სასაქონლო ბეტონი მ300-ე/ფ-130 -2704 ლარი.

2705

 

 

ჯამი

2705

 

11

სანახშირე

 

 

8

სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში , სოფ წიფლავაკეში სასაფლაოს რამის გარე განათების მოსაწყობად ტექნიკური პირობის დამზადება(ფაზა ნოლ 10 კვ სიმძლავრით)

400

 

 

სანახშირეში სოფ. მარტოთუბანში და წიფლავაკის ცენტრალურ გზაზე ბეტონის გვერდულების შესავსებად საჭირო ინერტული მასალები ხრეში 102 მ3 ე/ფ 18 -1836 ლარი

1822

 

 

ჯამი

2222

 

12

ბოსლევი

 

 

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მჭედლიძეების ჭუმბურიძეების დიდ წიფელას უბანში გზების რეაბილიტაცია, ტექნიკის დაქირავება 4900 ლარი, ქვიშა ღორღის 8/მ 3 -240 ლარი. ელ-ტუმბო 2 ც -1000 ლარი (ხელ-340)

6140

 

 

ბოსლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში კახნიაშვილების უბანში გზაზე ხრეშის შეტანა მოსწორებით საჭირო მასალები ხრეში 174 მ3 ე/ფ 23-4002 ლარი.

4002

 

 

ჯამი

10142

 

13

დილიკაური

 

 

 1

სოფ. დილიკაურში ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის შემოსაღობად საჭირო მასალები , მავთულბადე -400 ლარი მავთული -45 ლარი(ხელ-351)

445

 

 

ჯამი

445

 

14

ქვედა საქარა

 

 

ჭინჭარაძე-მესხების უბანში სასაფლაოს შემორობვისათვის საჭირო მასალები მავთულბადე 25 მმ 370 გ/მ(ხელ-351)

1630

 

 2

ლიპარიშვილების და რუხაძეების გზის რეაბილიტაციისათვის ბეტონი (9061დან-1037 გაიწერა 2014-ში)

8024

 

 

ჯამი

9654

 

15

ქვედა საზანო

 

 

 1

ქვედა საზანოში წყლის ქსელის მოსაწყობი მასალები პლასტმასის მილები(ხელ-351)

3897

 

 

ჯამი

3897

 

16

ზედა საქარა

 

 

1

სოფ.ზედა  საქარაში მგელაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაციაზე

1853

 

 2

ზედა საქარის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალები შერეული შებენი , 870 ლარი, ცემენტი 1500ლარი, 300მმ რკინის მილი -400 ლარი.(ხელ-351)

2770

 

 

ჯამი

4623

 

17

ზოვრეთი

 

 

1

სოფ. ზოვრეთში სასაფლაოსთან ტუალეტის და ბეტონის საცალფეხო ბილიკის მოწყობაზე

490

 

2

სოფ.ზორვეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია და მთის ქანით და 6 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

4393

 

3

სოფ.ზორვეთში კურცხალია შავგულიძეების წყალსადენის რეაბილიტაციაზე(ხელ-181)

152

 

 

ჯამი

5035

 

 

2015 წლების გადმოყოლილი ვალდებულება

            82,677.00

 

 

ტექნიკა

37635

 

 

ეკონომია მშ: 2013,2014   და 2015 წლების

18996.88

 

II 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N 265 განკარგულება 1073806 ლარი  /შ

1073806

 

 1

როდინაული

65655

 

 2

II სვირი

75298

 

 3

I სვირი

48000

 

 4

კვალითი

72136

 

 5

ცხრაწყარო

53861

 

 6

კლდეეთი

94539

 

 7

ფუთი

43500

 

 8

ილემი

37408

 

 9

 ძირულა

54366

 

 10

შროშა

33158

 

 11

სანახშირე

57594

 

 12

ბოსლევი

64758

 

 13

დილიკაური

44574

 

 14

ზედა საქარა

58284

 

 15

ქვედა საქარა

97250

 

 16