„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 115
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/03/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/03/2016
სარეგისტრაციო კოდი 300230000.10.003.019180
115
07/03/2016
ვებგვერდი, 10/03/2016
300230000.10.003.019180
„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №115

2016 წლის 7 მარტი

   ქ. თბილისი

 

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს №426 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 20/08/2015, 300230000.10.003.018812) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის და კლასიფიკაციის“   დანართი II  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილიდანართი II

ნარჩენების ნუსხა


01

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება გეოლოგიური დაზვერვითი-საძიებო სამუშაოების/გათხრების, სამთომადნო მოპოვების, სასარგებლო წიაღისეულის /მინერალების და კარიერების მექანიკური დამუშავებისა და შემდგომი დამუშავებისას

01 01

ნარჩენები სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებიდან

01 01 01

ნარჩენები ლითონის შემცველი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებიდან

01 01 02

ნარჩენები ლითონის არშემცველი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებიდან

01 03

ნარჩენები ლითონის შემცველი სასარგებლო წიაღისეულის შემდგომი ფიზიკური და ქიმიური დამუშავებიდან

01 03 04*

 

მჟავის გამომყოფი ნარჩენები სულფიდის მადანის შემდგომი დამუშავებისგან

01 03 05*

სახიფათო ნივთიერებების შემცველი სხვა ნარჩენები

01 03 06

 ნარჩენები, რომლებიც არ არის ნახსენები 01 03 04 და 01 03 05-ში

01 03 07*

სხვა ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო ნივთიერებებს ლითონის  შემცველი სასარგებლო წიაღისეულის შემდგომი ფიზიკური და ქიმიური დამუშავებიდან

01 03 08

სხვა მტვრისა და ფქვილისებრი ნარჩენი, რომელიც არ არის ნახსენები 01 03 07-ში.

01 03 09

 

 

01 03 10*

 

წითელი შლამი ალუმინის წარმოების შედეგად, რომელიც არ არის ნახსენები 01 03 10-ში.

 

წითელი შლამი მიღებული ალუმინის წარმოების შედეგად, რომელიც  შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს  და რომელიც არ არის ნახსენები 01 03 07-ში.

01 03 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

01 04

ნარჩენები მეტალის არშემცველი სასარგებლო წიაღისეულის შემდგომი ფიზიკური და ქიმიური დამუშავებიდან

01 04 07*

 ნარჩენები, რომლებიც სახიფათო ნივთიერებებს შეიცავს მეტალის არშემცველი    სასარგებლო წიაღისეულის შემდგომი ფიზიკური და ქიმიური დამუშავებიდან

01 04 08

 სხვა ნარჩენი ხრეში და ქვის (ქანის) ნატეხები, რომლებიც არ არის ნახსენები 01  04 07-ში

01 04 09

ნარჩენი ქვიშა და თიხა

01 04 10

მტვრისა და ფქვილისებრი ნარჩენი, რომლებიც არ არის ნახსენები 01 04 07-ში

01 04 11

ნარჩენები პოტაშისა და ქვამარილის დამუშავებიდან, რომლებიც არ არის ნახსენები 01 04 07-ში

01 04 12

ნარჩენები მინერალების გამდიდრებისა და გაწმენდისგან, რომლებიც არ არის ნახსენები 01 04 07-სა და 01 04 11-ში

01 04 13

ნარჩენები ქვის გადამუშავებიდან და დაქუცმაცებიდან, რომლებიც არ არის ნახსენები 01 04 07-ში

01 04 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიებში

01 05

ბურღვის შედეგად წარმოქმნილი შლამი და სხვა ნარჩენები

01 05 04

მტკნარი წყლის ჭაბურღილის ბურღვის შედეგად წამოქმნილი შლამი და სხვა ნარჩენები

01 05 05*

ბურღვის შედეგად წარმოქმნილი ნავთობის შემცველი  შლამი და სხვა ნარჩენები

01 05 06*

ბურღვის შედეგად წარმოქმნილი შლამი დანარჩენები, რომლებიც სახიფათო ნივთიერებებს შეიცავს

01 05 07

ბურღვის შედეგად წამოქმნილი ბარიტის შემცველი  შლამი და სხვა ნარჩენები, რომლებიც არ არის ნახსენები 01 05 05-სა და 01 05 06-ში

01 05 08

ბურღვის შედეგად წამოქმნილი ქლორის შემცველი შლამი და სხვა ნარჩენები, რომლებიც არ არის ნახსენები 01 05 05-სა და 01 05 06-ში

01 05 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიებში

02

ნარჩენები, რომლებიც წამოიქნება სასოფლო-სამეურნეო, მებაღეობის, აქვაკულტურის, მეტყევეობის, სამონადირეო და თევზჭერის, საკვები პროდუქტის დამზადებისა და დამუშავებისას

02 01

ნარჩენები, რომლებიც წამოიქნება სასოფლო-სამეურნეო, მებაღეობის, აქვაკულტურის, მეტყევეობის, სამონადირეო და თევზჭერისგან

02 01 01

რეცხვისა და წმენდის შედეგად წარმოქმნილი ნალექი

02 01 02

ცხოველური ქსოვილების ნარჩენები

02 01 03

მცენარეული ქსოვილების ნარჩენები

02 01 04

ნარჩენი პლასტმასების (გარდა შესაფუთი მასალისა)

02 01 06

 

ცხოველთა ექსკრემენტები,  შარდი და ნაკელი (მათ შორის, გაფუჭებული ჩალა), თხევადი ნარჩენები, ცალ-ცალკე შეგროვებული და გადამუშავებული

02 01 07

ნარჩენები ხე-ტყის მასალის გადამუშავებიდან

02 01 08*

აგროქიმიური ნარჩენები, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

02 01 09

აგროქიმიური ნარჩენები, რომელიც არ არის ნახსენები 02 01 08-ში

02 01 10

მეტალის ნარჩენი

02 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული

02 02

ნარჩენები ხორცის, თევზისა და სხვა ცხოველური წარმოშობის საკვები პროდუქტების მომზადებისა და დამუშავებიდან

02 02 01

რეცხვისა და გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილი ლექი

02 02 02

ცხოველური ქსოვილების ნარჩენები

02 02 03

დამუშავებისა და გამოყენებისთვის გამოუსადეგარი მასალები

02 02 04

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ მიღებული ლექი

02 02 99

 ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული

02 03

ხილის, ბოსტნეულის, მარცვლოვანი კულტურების, საკვები ცხიმების, კაკაოს, ყავის და თამბაქოს მომზადებისა და დამუშავების ნარჩენები;

საკონსერვო წარმოების ნარჩენები; საფუარისა და საფუარის ექსტრაქტის წარმოება, მელასას მომზადება და ფერმენტაცია

02 03 01

რეცხვის, გასუფთავების, გათლის (კანის მოცილების),  ცენტრიფუგირებისა და განცალკევების შედეგად მიღებული ლექი

02 03 02

კონსერვირებისათვის საჭირო საშუალებების ნარჩენები

02 03 03

გამხსნელების ექსტრაქციის ნარჩენები

02 03 04

დამუშავებისა და მოხმარებისათვის გამოუსადეგარი მასალები

02 03 05

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგმიღებული ლექი

02 03 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

02 04

შაქრის დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენები

02 04 01

ჭარხლის გასუფთავებისა და რეცხვის შედეგად მიღებული მიწა 

02 04 02

კალციუმის კარბონატი, რომელიც არ შეესაბამება ტექნიკურ მოთხოვნებს

02 04 03

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შედეგად მიღებული ლექი

02 04 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

02 05

რძის პროდუქტების წარმოების ნარჩენები

02 05 01

დამუშავებისა და მოხმარებისათვის გამოუსადეგარი მასალები

02 05 02

ჩამდინარე წყლების  დამუშავების შემდეგ მიღებული ლექი

02 05 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიებში

02 06

საცხობი და საკონდიტრო წარმოების ნარჩენები

02 06 01

დამუშავებისა და მოხმარებისთვის გამოუსადეგარი მასალები

02 06 02

კონსერვირებისათვის საჭირო  საშუალებების ნარჩენები

02 06 03

ჩამდინარე წყლების დამუშავების  შემდეგ მიღებული ლექი

02 06 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

02 07

ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების წარმოების ნარჩენები (გარდა ყავის, ჩაისა და კაკაოსი)

02 07 01

ნედლეულის მექანიკური შემცირების, რეცხვისა და გასუფთავების შედეგად მიღებული ნარჩენები

02 07 02

 

სპირტების დისტილირების (გამოხდის) შედეგად მიღებული ნარჩენები

02 07 03

ქიმიური დამუშავების შედეგად მიღებული  ნარჩენები

02 07 04

დამუშავებისა და მოხმარებისთვის გამოუსადეგარი მასალები

02 07 05

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ მიღებული ლექი

02 07 99

 ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

03

 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ხე-ტყის დამუშავებისას, ქაღალდის, მუყაოს, სამერქნე მასალის, პანელებისა და ავეჯის წარმოებისას

03 01

 

ნარჩენები ხე-ტყის მასალის დამუშავებიდან და პანელებისა და ავეჯის წარმოებიდან

03 01 01

ნარჩენი ქერქი და კორპი

03 01 04*

ნახერხი, ბურბუშელა, ნათალი, ხე-ტყის მასალა, ფანერები და შპონები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

03 01 05

ნახერხი, ბურბუშელა, ნათალი, ხე-ტყის მასალა, ფანერები და შპონები, რომლებიც არ არის ნახსენები 03 01 04

03 01 99

 ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული

 

03 02

 

ხის მასალის პრეზერვანტების ნარჩენები

03 02 01*

არაჰალოგენიზირებული ხის მასალის პრეზერვანტები

03 02 02*

ორგანოქლორირებული ხის მასალის პრეზერვანტები

03 02 03*

ლითონორგანული ხის მასალის პრეზერვანტები

03 02 04*

არაორგანული ხის მასალის პრეზერვანტები

03 02 05*

სხვა ხის მასალის პრეზერვანტები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო ნივთიერებებს

03 02 99

 ხის მასალის პრეზენვანტები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული

03 03

ნარჩენები ცელულოზის, ქაღალდისა და მუყაოს წარმოებისა და დამუშავებიდან

03 03 01

ნარჩენი ქერქი და ხე

03 03 02

ნალექი და “მწვანე” ჩამდინარე წყლების ლექი (შავი ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ)

03 03 05

მათეთრებელი საშუალებების ნარჩენები ქაღალდის დამუშავებისგან

03 03 07

მექანიკურად დაშორებული ნარჩენები ნარჩენი ქაღალდისა და მუყაოს დამუშავებიდან

03 03 08

ქაღალდისა და მუყაოს გადამუშავების (რეციკლირების)  ნარჩენები

03 03 09

კირის შლამის ნარჩენები

03 03 10

ბოჭკოს ნარჩენები ფენების ლექის მექანიკური დაშორებისაგან

03 03 11

 ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ მიღებული ლექი, რომელიც არ არის ნახსენები 03 03 10-ში

03 03 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული

04

 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ტყავის, ბეწვეულისა და საფეიქრო წარმოებისას

04 01

ტყავისა და ბეწვეულის წარმოების ნარჩენები

04 01 01

ტყავის დარჩენილი ნაჭრები და კირით დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენები

04 01 02

კირით დამუშავების შედეგად მიღებული  ნარჩენები

04 01 03*

გაუცხიმოვნების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ გამხსნელებს თხევადი ფაზის გარეშე

04 01 04

სათრიმვლავი ხსნარი, რომელიც შეიცავს ქრომს

04 01 05

სათრიმვლავი ხსნარი, რომელიც არ შეიცავს ქრომს

04 01 06

ლექი, ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შემდეგ, რომელიც შეიცავს ქრომს

04 01 07

ლექი, ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შემდეგ, რომელიც არ შეიცავს ქრომს

04 01 08

დამუშავებული ტყავის ნარჩენები (სარჩული, ანაჭრები, ნაკუწები, გასუფთავება/გაპრიალების შედეგად წარმოქმნილი მტვერი) რომელიც შეიცავს ქრომს

04 01 09

გადახვევის და საბოლოო დამუშავების ნარჩენები

04 01 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

 

04 02

საფეიქრო მრეწველობის ნარჩენები

04 02 09

 

კომპოზიტის მასალის ნარჩენი (იმპრეგნირებული ქსოვილები, ელასტომერი და პლასტომერი)

04 02 10

ორგანული მასალა ნატურალური პროდუქტებიდან (მაგ., საპოხი მასალა, ცვილი)

04 02 14*

ნარჩენები საბოლოო დამუშავების პროცესებიდან, რომლებიც შეიცავენ ორგანულ გამხსნელებს

04 02 15

ნარჩენები საბოლოო დამუშავების პროცესებიდან, გარდა 04 02 14 კოდით გათვალისწინებულის

04 02 16*

საღებრები და პიგმენტები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო ნივთიერებებს

04 02 17

საღებრები და პიგმენტები, გარდა 04 02 16 კოდით გათვალისწინებულის

04 02 19*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ლექი, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

04 02 20

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შემდეგ წარმოქმნილი ლექი, გარდა 04 02 19 კოდით გათვალისწინებულის

04 02 21 

დაუმუშავებელი საფეიქრო ბოჭკოების ნარჩენი

04 02 22 

დამუშავებელი საფეიქრო ბოჭკოების ნარჩენი

04 02 99

 ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

05

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ნავთობის რაფინირებისას, ბუნებრივი აირების გაწმენდისას და ნახშირის პიროლიზური დამუშავებისას

05 01

ნავთობური შლამი და მყარი ნარჩენები

05 01 02*

დისტილატორში წარმოქმნილი ლექი

05 01 03*

რეზერვუარის ძირში წარმოქმნილი ლექი

05 01 04*

ალკილ მჟავას შლამი

05 01 05*

დაღვრილი ნავთობი

05 01 06*

საწარმოების, ხელსაწყოების ოპერირებისა და შეკეთების დროს წარმოქმნილი ლექი

05 01 07*

მჟავე გუდრონი

05 01 08*

სხვა ფისები

05 01 09*

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ წარმოქმნილი შლამი, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

05 01 10

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შემდეგ წარმოქმნილი შლამი, გარდა 05 01 09 კოდით გათვალისწინებულის

05 01 11*  

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება გაწმენდისგან საწვავების ტუტეებთან    ერთად

05 01 12*

ნავთობის შემცველი მჟავები

05 01 13

ქვაბის მკვებავი წყლის შლამი

05 01 14

ნარჩენები გამაგრილებელი სისტემის მილიდან

05 01 15*

ფილტრის დახარჯული თიხები

05 01 16

გოგირდის შემცველი ნარჩენები ნავთობის დესულფურიზაციისგან

05 01 17 

ბიტუმი

05 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

05 06

 

ნახშირის პიროლიზური გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები

05 06 01*

მჟავე გუდრონი

05 06 03*

სხვა ფისები

05 06 04

ნარჩენები გამაგრილებელი სისტემის მილიდან

05 06 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

05 07

ნარჩენები ბუნებრივი აირის გაწმენდიდან

05 07 01*

ვერცხლისწყლის შემცველი ლექი

05 07 02

გოგირდის შემცველი ნარჩენები

05 07 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06

 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება არაორგანული ქიმიური პროცესებიდან

06 01

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება მჟავა ხსნარების წარმოებით, ფორმულირებით, მიწოდებითა და გამოყენებით (MFSU - წფმგ)

06 01 01*

გოგირდმჟავა და გოგირდოვანი მჟავა

06 01 02*

ქლორწყალბადმჟავა

06 01 03*

ფთორწყალბადმჟავა

06 01 04*

ფოსფორმჟავა და ფოსფოროვანი მჟავა

06 01 05*

აზოტმჟავა და აზოტოვანი მჟავა

06 01 06*

 სხვა მჟავები

06 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 02

ნარჩენი ტუტე ხსნარები

06 02 01*

კალციუმის ჰიდროქსიდი

06 02 03*

ამონიუმის ჰიდროქსიდი

06 02 04*

ნატრიუმის და კალიუმის ჰიდროქსიდი

06 02 05*

სხვა ტუტეები

06 02 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 03

ნარჩენი მარილები და მათი ხსნარები და მეტალის ოქსიდები

06 03 11*

მყარი მარილები და ხსნარები, რომლებიც შეიცავენ ციანიდებს

06 03 13*

მყარი მარილები და ხსნარები, რომლებიც შეიცავენ მძიმე მეტალებს

06 03 14

მყარი მარილები და ხსნარები, რომლებიც არ არის ნახსენები 06 03 11 და 06 03 13-ში

06 03 15*

მეტალის ოქსიდები, რომლებიც შეიცავს მძიმე მეტალებს

06 03 16

მეტალის ოქსიდები, რომლებიც არ არის ნახსენები 06 03 15-ში

06 03 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 04

ლითონის შემცველი ნარჩენები, როლებსაც არ ვხვდებით 06 03-ში

06 04 03*

დარიშხანის შემცველი ნარჩენები

06 04 04*

ვერცხლისწყლის შემცველი ნარჩენები

06 04 05*

მძიმე ლითონების შემცველი ნარჩენები

06 04 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 05

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ლექი

06 05 02*

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ლექი, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

06 05 03

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ლექი, გარდა 06 05 02 კოდით განსაზღვრულის

06 06

ნარჩენები გოგირდის ქიმიური პროცესებიდან (წარმოება და ტრანსფორმაცია) და დესულფურირების პროცესებიდან

06 06 02*

ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო სულფიდებს

06 06 03

 ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ სულფიდებს, რომლებსაც არ ვხვდებით 06 06 02-ში

06 06 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 07

 

ნარჩენები ჰალოგენების ქიმიური პროცესებიდან

06 07 01*

 

ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ აზბესტს ელექტოლიზის შედეგად

06 07 02*

ქლორის წარმოებიდან მიღებული აქტივირებული ნახშირი

06 07 03*

ბარიუმის სულფატის ლექი, რომელიც შეიცავს ვერცხლისწყალს

06 07 04*

ხსნარები და მჟავები, მაგალითად, კონტაქტური მჟავა

06 07 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 08

სილიკონის წარმოების და სილიკონის ნაწარმის ნარჩენები

06 08 02*

ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ქლორსილანებს

06 08 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 09

ნარჩენები ფოსფორის ქიმიური პროცესებიდან

06 09 02

ფოსფორის წიდა

06 09 03*

ნარჩენები კალციუმზე დაფუძნებული რეაქციისგან, რომლებიც შეიცავს ან დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით

06 09 04

ნარჩენები კალციუმზე დაფუძნებული რეაქციისგან, რომლებიც არ გვხვდება 06 09 03-ში

06 09 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 10

ნარჩენები აზოტის ქიმიური პროცესებიდან და სასუქის წარმოებიდან

06 10 02*

 ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო ნივთიერებებს

06 10 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 11

ნარჩენები არაორგანული პიგმენტებისა და დამბურავი მასალების წარმოებიდან

06 11 01

თაბაშირი ტიტანის დიოქსიდის წარმოებიდან

06 11 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 13

ნარჩენები არაორგანული ქიმიური პროცესებიდან, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

06 13 01*

 

არაორგანული პესტიციდები, ბიოციდები და ხის მასალის პრეზერვანტები

06 13 02*

გამოყენებული აქტივირებული ნახშირი (გარდა 06 07 02)

06 13 03

ნახშირის ჭვარტლი

06 13 04*

აზბესტის დამუშავების ნარჩენი

06 13 05*

ჭვარტლი

06 13 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

 

07

ნარჩენები ორგანული ქიმიური პროცესებიდან

07 01

 

ძირითადი ორგანული ქიმიური ნაერთების წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

07 01 01*

წყალშემცველი   თხევადი სარეცხი საშუალებები და დედა ხსნარი

07 01 03*

ორგანული ჰალოგენირებული გამხსნელები, სარეცხი სითხეები და დედა ხსნარი

07 01 04*

სხვა ორგანული გამხსნელები, სარეცხი სითხეები და დედა ხსნარი

07 01 07*

ჰალოგენირებული კუბური ნარჩენები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 01 08*

სხვა ნალექები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 01 09* 

ჰალოგენირებული ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 01 10*

სხვა ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 01 11*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

07 01 12

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, გარდა 07 01 11 კოდით გათვალისწინებულის

07 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

07 02

პლასტმასის, სინთეტური რეზინისა და ხელოვნური ბოჭკოვანი მასალების წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენებისას პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

07 02 01*

წყალშემცველი   თხევადი სარეცხი საშუალებები და დედა ხსნარი

07 02 03*

ორგანული ჰალოგენირებული გამხსნელები, სარეცხი სითხეები და დედა ხსნარი

07 02 04*

 

სხვა ორგანული გამხსნელები, სარეცხი სითხეები და დედა ხსნარი

07 02 07*

 

ჰალოგენირებული კუბური ნარჩენები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 02 08*

სხვა მძიმე ნალექები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები 

07 02 09*

ჰალოგენირებული ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 02 10*

სხვა ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 02 11*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

07 02 12

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, გარდა 07 02 11 კოდით გათვალისწინებულის

07 02 13

პლასტმასის ნარჩენი

07 02 14*

ნარჩენები დანამატების შემცველი სახიფათო ნივთიერებების

07 02 15

ნარჩენები დანამატების, რომლებსაც არ ვხვდებით 07 02 14-ში

07 02 16*

სახიფათო სილიკონების შემცველი ნარჩენები

07 02 17

სილიკონების  შემცველი ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 07 02 16-ში

07 02 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

07 03

 

ორგანული საღებავებისა და პიგმენტების წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და  გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები (გარდა 06 11)

07 03 01*

წყალშემცველი   თხევადი სარეცხი საშუალებები და დედა ხსნარი

07 03 03*

ორგანული ჰალოგენირებული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები და დედა ხსნარი

07 03 04*

სხვა ორგანული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები და დედა ხსნარი

07 03 07*

ჰალოგენირებული კუბური ნარჩენები  და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 03 08*

სხვა კუბური ნარჩენები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 03 09*

ჰალოგენიზებული ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 03 10*

სხვა ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 03 11*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

07 03 12

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, განსხვავებული  07 03 11 პუნქტისა

07 03 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

07 04

 

ორგანული პესტიციდების წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები (გარდა 02 01 08 და 02 01 09), ხის შენარჩუნების აგენტები (გარდა 03 02) და სხვა ბიოციდები

07 04 01*

 

წყალშემცველი თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 04 03*

 

ორგანული ჰალოგენიზებული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/ სითხეები და დედა ხსნარი

07 04 04*

 

სხვა ორგანული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 04 07*

 

ჰალოგენირებული კუბური ნარჩენები  და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 04 08*

სხვა კუბური ნარჩენები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 04 09*

ჰალოგენიზებული ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 04 10*

სხვა ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 04 11*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

07 04 12

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, გარდა 07 04 11 პუნქტით გათვალისწინებულის

07 04 13*

მყარი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

07 04 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

07 05

ფარმაცევტული წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

07 05 01*

 

წყალშემცველი   თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 05 03*

ორგანული ჰალოგენიზებული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/ სითხეები და დედა ხსნარი

07 05 04*

სხვა ორგანული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 05 07*

ჰალოგენირებული კუბური ნარჩენები  და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 05 08*

სხვა მძიმე ნალექები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 05 09*

 

ჰალოგენიზებული ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 05 10*

სხვა ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 05 11*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

07 05 12

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, გარდა 07 05 11 პუნქტით გათვალისწინებული

07 05 13*

მყარი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

07 05 14

მყარი ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 07 05 13 პუნქტში

07 05 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

07 06

ცხიმების, საპოხი მასალის, სარეცხი მასალის, დეზინფექტანტების, საპნისა და კოსმეტიკის წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

07 06 01*

წყალშემცველი   თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 06 03*

ორგანული ჰალოგენიზებული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 06 04*

სხვა ორგანული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 06 07*

ჰალოგენირებული კუბური ნარჩენები  და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 06 08*

სხვა კუბური ნარჩენები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 06 09*

ჰალოგენიზებული ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 06 10*

სხვა ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 06 11*

 

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

07 06 12

 

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, გარდა 07 06 11 პუნქტით გათვალისწინებული

07 06 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

07 07

 

ქიმიკატებისა და ქიმიური პროდუქციის წარმოების, მიღების, მიწოდებისა  და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები, რომლებიც სხვა კატეგორიაში გათვალისწინებული არ არის

07 07 01*

 

წყალშემცველი   თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 07 03*

 

ორგანული ჰალოგენიზებული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 07 04*

 

სხვა ორგანული გამხსნელები, თხევადი სარეცხი საშუალებები/სითხეები და დედა ხსნარი

07 07 07*

 

ჰალოგენირებული კუბური ნარჩენები  და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 07 08*

სხვა კუბური ნარჩენები და ქიმიური რეაქციის ნარჩენები

07 07 09*

ჰალოგენიზებული ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 07 10*

სხვა ფილტრების ნადები, გამოყენებული აბსორბენტები

07 07 11*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

07 07 12

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებსაც არ ვხვდებით 07 07 11 პუნქტში

07 07 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის  განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

08

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ზედაპირის დამფერავი საშუალებების (საღებავები, ლაქები და მოჭიქვისას და ემალირებისას გამოყენებული საშუალებები),  წებოვანი ნივთიერებების/შემკრავი მასალების, ლუქის დასადები მასალების და  საბეჭდი მელნის წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენებისას (MFSU)

08 01 

საღებავების და ლაქების წარმოების, მიღების, მიწოდების, გამოყენებისა და მოცილების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

08 01 11*

 

ნარჩენი საღებავი და ლაქი, რომელიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო  ნივთიერებებს

08 01 12

 

ნარჩენი საღებავი და ლაქი, გარდა 08 01 11 პუნქტით გათვალისწინებული

08 01 13*

ნალექი საღებავის ან ლაქის, რომელიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო  ნივთიერებებს

08 01 14

ნალექი საღებავის ან ლაქის, გარდა 08 01 13 პუნქტით გათვალისწინებული

08 01 15*

წყალშემცველი სუსპენზია, რომელიც შეიცავს საღებავს ან ლაქს, რომელიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო  ნივთიერებებს 

08 01 16

წყალშემცველი სუსპენზია, რომელიც შეიცავს საღებავს ან ლაქს, რომელსაც არ   ვხვდებით 08 01 15 პუნქტში

08 01 17*

წყალშემცველი ნალექი, რომელიც შეიცავს საღებავს ან ლაქს ან სხვა სახიფათო ნივთიერებებს

08 01 18

ნარჩენი საღებავის ან ლაქის მოცილების შედეგად, გარდა 08 01 17 პუნქტით გათვალისწინებული

08 01 19*

წყალშემცველი სუსპენზია, რომელიც შეიცავს საღებავს ან ლაქს, რომელიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო ნივთიერებებს

08 01 20

წყალშემცველი სუსპენზია, რომელიც შეიცავს საღებავს ან ლაქს, გარდა 08 01 19 პუნქტით გათვალისწინებული

08 01 21*

საღებავის ან ლაქის მოსაცილებელი საშუალების ნარჩენები

08 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

08 02 

ზედაპირების დასამუშავებელი/დამფერავი საშუალებებისა (მათ შორის, კერამიკული) წარმოების, მომზადების, რეალიზაციისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

08 02 01

ფქვილოვანი დასამუშავებელი/დამფერავი საშუალებების ნარჩენი

08 02 02

წყალშემცველი ნალექი/ წყლიანი ნალექი, რომელიც შეიცავს კერამიკულ მასალას

08 02 03

წყალშემცველი სუსპენზია, რომელიც შეიცავს კერამიკულ მასალას

08 02 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

08 03

საბეჭდი მელნის წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

08 03 07

წყალშემცველი ნალექი/ წყლიანი ნალექი,რომელიც შეიცავს მელანს

08 03 08

წყალშემცველი თხევადი ნარჩენი, რომელიც შეიცავს მელანს

08 03 12*

ნარჩენი მელანი, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

08 03 13

ნარჩენი მელანი, რომელიც არ გვხვდება 08 03 12 პუნქტში

08 03 14*

მელნის ლექები, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

08 03 15

მელნის ლექები, რომელიც არ გვხვდება  08 03 14 პუნქტში

08 03 16*

გრავირებისთვის გამოყენებული გამხსნელების ნარჩენები

08 03 17*

პრინტერის ტონერი/მელანის  ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

08 03 18

პრინტერის ტონერი/მელანის  ნარჩენები, რომელიც არ გვხვდება 08 03 17 პუნქტში

08 03 19*

დისპერსიული ზეთი

08 03 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

08 04

 

წებოვანი ნივთიერებების/შემკრავი მასალების, ლუქის დასადები მასალების (მათ შორის, წყალგაუმტარი პროდუქცია) წარმოების, მიღების, მიწოდებისა და გამოყენების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

08 04 09*

 

წებოვანი და ლუქის დასადები მასალების ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო  ნივთიერებებს

08 04 10

 

წებოვანი და ლუქის დასადები მასალების ნარჩენები, გარდა 08 04 09 პუნქტით გათვალისწინებული

08 04 11*

 

წებოვანი და ლუქის დასადები მასალების ნალექი, რომელიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო  ნივთიერებებს

08 04 12

წებოვანი და ლუქის დასადები მასალების ნალექი, გარდა 08 04 11 პუნქტით გათვალისწინებული

08 04 13* 

წყლოვანი ნალექი, რომელიც შეიცავს წებოვან და /ან ლუქის დასადებ მასალებს, რომლებიც შეიცავენ ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო  ნივთიერებებს

08 04 14

წყალშემცველი ნალექი/ წყლიანი ნალექი,რომელიც შეიცავს წებოვან და ლუქის დასადებ მასალებს, გარდა 08 04 13 პუნქტით გათვალისწინებული

08 04 15*

წყალშემცველი თხევადი ნარჩენი, რომელიც შეიცავს წებოვან და /ან ლუქის დასადებ მასალებს, რომლებიც შეიცავენ ორგანულ გამხსნელებს ან სხვა სახიფათო  ნივთიერებებს

08 04 16

 

წყალშემცველი თხევადი ნარჩენი, რომელიც შეიცავს წებოვან და /ან  ლუქის დასადები მასალების, გარდა 08 04 15 პუნქტით გათვალისწინებული

08 04 17*

ფისის ზეთი

08 04 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

08 05

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

08 05 01*

ნარჩენი იზოციანატი

09

 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ფოტოგრაფიული წარმოებიდან

09 01

 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ფოტოგრაფიული ინდუსტრიიდან

09 01 01*

 

წყალზე დამზადებული გამამჟღავნებელი და აქტივატორის (ნივთიერება, რომელიც ზრდის მგრძნობელობას) ხსნარები

09 01 02*

 

წყალზე დამზადებული ოფსეტური ბეჭდვისთვის გამამჟღავნებელი საშულებები

09 01 03*

გამხსნელის ბაზაზე დამზადებული გამამჟღავნებელი ხსნარები

09 01 04*

დამაფიქსირებელი ხსნარი/ფიქსატორი

09 01 05*

გამათეთრებელი ხსნარი და გამათეთრებელი ფიქსატორი დამაფიქსირებელი ხსნარი

09 01 06*

ფოტოგრაფიული ნარჩენების გადამუშავების შედეგად მიღებული ვერცხლის შემცველი ნარჩენები,

09 01 07

ფოტოფირები და ქაღალდი, რომელიც შეიცავს ვერცხლს ან ვერცხლის ნაერთებს

09 01 08

ფოტოფირები და ქაღალდი, რომელიც არ შეიცავს ვერცხლს ან ვერცხლის ნაერთებს

09 01 10

ერთჯერადი ფოტოაპარატები ელემენტების გარეშე

09 01 11*

ერთჯერადი ფოტოაპარატები ელემენტებით, რომლებიც განხილულია 16 06 01, 16 06 02 ან 16 06 03 პუნქტებში

09 01 12

ერთჯერადი ფოტოაპარატები ელემენტებით, გარდა 09 01 11 პუნქტით განსაზღვრული

09 01 13*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად დარჩენილი თხევადი ნარჩენები, რომლებიც არ გვხვდება 09 01 06 პუქტში

09 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10

არაორგანული ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება თერმული პროცესების  შედეგად

10 01

ნარჩენები ელექტროსადგურებიდან და ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოებიდან (გარდა 19)

10 01 01

მძიმე ნაცარი, წიდა და ბოილერის მტვერი (გარდა ბოილერის მტვერისა ნახსენები 10 01 04 პუნქტში)

10 01 02

ნახშირის  აქროლადი ნაცარი

10 01 03

ტორფი და (გადაუმუშავებელი) აქროლადი ნაცარი

10 01 04*

ნავთობის აქროლადი ნაცარი

10 01 05

მყარი ნარჩენები,რომლებიც  წარმოიქმნება გამონაბოლქვი აირების დესულფურიზაციის ქიმიური რეაქციის შედეგად კალციუმის ბაზაზე   მყარ მდგომარეობაში

10 01 07

 

ნალექი ნარჩენები,რომლებიც  წარმოიქმნება საკვამლე აირების დესულფირების ქიმიური რეაქციის შედეგად კალციუმის ბაზაზე   -

10 01 09*

გოგირდმჟავა

10 01 13*

 

საწვავად გამოყენებული ემულსიფიცირებული ნახშირწყალბადების აქროლადი ნაცარი

10 01 14*

 

ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული მძიმე ნაცარი, წიდა და ბოილერის მტვერი, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 01 15

ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული მძიმე ნაცარი, წიდა და ბოილერის მტვერი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 14 პუნქტში

10 01 16*

ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული აქროლადი ნაცარი, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 01 17

ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული აქროლადი ნაცარი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 16 პუნქტში

10 01 18*

ნარჩენები აირის დასუფთავებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 01 19

ნარჩენები აირის დასუფთავებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 05, 10 01 07 და 10 01 18 პუნქტებში

10 01 20*

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 01 21

ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად  წარმოქმნილი  ნალექები, რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 20 პუნქტში

10 01 22*

​​წყალშემცველი ნალექები ბოილერის გაწმენდისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 01 23

 

წყალშემცველი ნალექები ბოილერის გაწმენდისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 22 პუნქტში

10 01 24

ქვიშა მდუღარე ფენიდან

10 01 25

ნარჩენები საწვავის შენახვისა და ქვანახშირის ელექტროსადგურების მომზადებისგან

10 01 26

ნარჩენები წყლის გაგრილების პროცესიდან

10 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 02

ნარჩენები შავი მეტალურგიისა და ფოლადსასხმელი ინდუსტრიიდან

10 02 01

წიდის გადამუშავების ნარჩენები

10 02 02

გადაუმუშავებელი წიდა

10 02 07*

სახიფათო  ნივთიერებებს შემცველი მყარი ნარჩენები, წარმოქმნილი ელექტოროღუმელების აირებით დამუშავების შედეგად

10 02 08

ელექტოროღუმელების აირებით დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი მყარი ნარჩენები, გარდა 10 02 07 პუნქტით გათვალისწინებულის

10 02 10

მეორეული ხენჯი

10 02 11*

გასაგრილებლად გამოყენებული წყლის დამუშავების შედეგად მიღებული ნავთობის შემცველი ნარჩენები

10 02 12

გასაგრილებლად გამოყენებული წყლის დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომელსაც არ ვხვდებით 10 02 11 პუნქტში

10 02 13*

წიდა გაზის დამუშავებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

10 02 14

წიდა გაზის დამუშავებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 02 13 პუნქტში

10 02 15

სხვა წიდები და ფილტრის ნალექები

10 02 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 03

ნარჩენი ალუმინის თერმული მეტალურგიიდან

10 03 02

ანოდების ჯართი

10 03 04*

პირველადი გადადნობის წიდა/თეთრი ნალექი

10 03 05

ალუმინის მტვერი

10 03 08*

მარილშემცველი წიდა მეორადი გადადნობიდან

10 03 09*

მეორადი გადადნობის შედეგად წარმოქმნილი შავი ნალექი

10 03 15*

ნალექები, წარმოქმნილი ალუმინის ართმევისას, რომელიც არის აალებადი ან წყალთან კონტაქტის შედეგად, გამოყოფს აალებად აირებს სახიფათო ოდენობით

10 03 16

ნალექები, წარმოქმნილი ალუმინის ართმევისას, გარდა 10 03 15 პუნქტით გათვალისწინებული

10 03 17*

ფისის შემცველი ნარჩენები ანოდის წარმოებისგან

10 03 18

ნახშირბადის შემცველი ნარჩენები ანოდის წარმოებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 03 17 პუნქტში

10 03 19*

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებების

10 03 20

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 03 19 პუნქტში

10 03 21*

სხვა ნაწილაკები და მტვერი (მათ შორის, გრანულირებული მტვერი), რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 03 22

სხვა ნაწილაკები და მტვერი (მათ შორის, გრანულირებული მტვერი), რომლებიც არ ვხვდებით 10 03 21 პუნქტში

10 03 23*

მყარი ნარჩენები გაზის დამუშავებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 03 24

მყარი ნარჩენები გაზის დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 03 23 პუნქტში

10 03 25*

 შლამი და ფილტრის ნალექები გაზის დამუშავებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 03 26

შლამი და ფილტრის ნალექები გაზის დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 03 25 პუნქტში

10 03 27*

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს ნავთობს

10 03 28

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 03 27 პუნქტში

10 03 29*

ნარჩენები მარილშემცველი წიდისა და შავი ნალექის დამუშავებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 03 30

ნარჩენები მარილშემცველი წიდისა და შავი ნალექის დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 03 29 პუნქტში

10 03 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 04

ნარჩენები ტყვიის თერმული მეტალურგიიდან

10 04 01*

წიდები (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 04 02*

ნალექი და ქაფი (სკიმინგი) (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 04 03*

კალციუმის არსენატი

10 04 04*

გამონაბოლქვი აირების მტვერი

10 04 05*

სხვა ნაწილაკები და მტვერი

10 04 06*

მყარი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 04 07*

ნალექი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 04 09*

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს ნავთობს

10 04 10

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 04 09 პუნქტში

10 04 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 05

ნარჩენი თუთიის თერმული მეტალურგიიდან

10 05 01

წიდები (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 05 03*

გამონაბოლქვი აირების მტვერი

10 05 04

სხვა ნაწილაკები და მტვერი

10 05 05*

მყარი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 05 06*

ნალექი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 05 08*

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს ნავთობს

10 05 09

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 04 08 პუნქტში

10 05 10*

 

ნალექები და ქაფი, რომელიც არის აალებადი ან წყალთან კონტაქტის შედეგად, გამოყოფს აალებად აირებს სახიფათო ოდენობით

10 05 11

ნალექები და ქაფი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 05 10 პუნქტში

10 05 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 06

ნარჩენი სპილენძის თერმული მეტალურგიიდან

10 06 01

წიდები (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 06 02

წიდა და ნალექები წარმოქმნილი სპილენძის ართმევისას (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 06 03*

გამონაბოლქვი აირების მტვერი

10 06 04

სხვა ნაწილაკები და მტვერი

10 06 06*

მყარი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 06 07*

ნალექი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 06 09*

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს ნავთობს

10 06 10

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 06 09 პუნქტში

10 06 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 07

 

ნარჩენები ვერცხლის, ოქროსა და პლატინის თერმული მეტალურგიიდან

10 07 01

წიდები  (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 07 02

ნალექები და ქაფი (სკიმინგი) (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 07 03

მყარი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 07 04

სხვა ნაწილაკები და მტვერი

10 07 05

ნალექი ნარჩენი აირებით გადამუშავებიდან

10 07 07*

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს ნავთობს

10 07 08

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 07 07 პუნქტში

10 07 99

ნარჩენები, რომელებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

10 08

ნარჩენები ფერადი ლითონების თერმული მეტალურგიიდან 

10 08 04

სხვა ნაწილაკები და მტვერი

10 08 08*

მარილის წიდები (პირველადი ან მეორადი გადადნობიდან)

10 08 09

სხვა წიდები

10 08 10*

 

ნალექები და ქაფი, რომელიც არის აალებადი ან წყალთან კონტაქტის შედეგად, გამოყოფს აალებად აირებს სახიფათო ოდენობით

10 08 11

ნალექები და ქაფი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 08 10 პუნქტში

10 08 12* 

ფისების შემცველი ნარჩენები ანოდების წარმოებიდან

10 08 13

ნახშირბადის შემცველი ნარჩენები ანოდების წარმოებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 08 12 პუნქტში

10 08 14 

ანოდების ჯართი

10 08 15*

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 08 16

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 08 15 პუნქტში

10 08 17*

წიდა გაზის დამუშავებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

10 08 18

წიდა გაზის დამუშავებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 08 17 პუნქტში

10 08 19*

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს ნავთობს

10 08 20

ნარჩენები წყლით გამაგრილებელი დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 08 19 პუნქტში

10 08 99

ნარჩენები, რომელებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

10 09

ნარჩენები რკინის შემცველი ნაწილების ჩამოსხმიდან

10 09 03 

ღუმელის წიდა

10 09 05* 

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არ არის ჩამოსხმული,  რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 09 06

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არ არის ჩამოსხმული,  რომლებსაც არ ვხვდებით 10 09 05 პუნქტში

10 09 07*

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არის ჩამოსხმული, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 09 08

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არის ჩამოსხმული, რომლებსაც   არ ვხვდებით 10 09 07 პუნქტში

10 09 09*

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომლებიც შეიცავს საშის ნივთიერებებს

10 09 10

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 09 09 პუნქტში

10 09 11* 

სხვა ნაწილაკები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 09 12 

სხვა ნაწილაკები, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 09 11 პუნქტში

10 09 13* 

შემკვრელების ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 09 14

შემკვრელების ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 09 13 პუნქტში

10 09 15*

ბზარის ინდიკატორის ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 09 16

ბზარის ინდიკატორის ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 09 15 პუნქტში

10 09 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 10

ნარჩენები ფერადი ლითონების შემცველი ნაწილების ჩამოსხმიდან

10 10 03

ღუმელის წიდა

10 10 05* 

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არ არის ჩამოსხმული, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 10 06

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არ არის ჩამოსხმული, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 10 05 პუნქტში

10 10 07*

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არის ჩამოსხმული, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 10 08

ბირთვებისა და ფორმების ჩამოსხმა, რომლებიც არის ჩამოსხმული, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 10 07 პუნქტში

10 10 09*

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომლებიც შეიცავს საშიშ ნივთიერებებს

10 10 10

გამონაბოლქვი აირების მტვერი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 10 09 პუნქტში

10 10 11* 

სხვა ნაწილაკები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 10 12

სხვა ნაწილაკები, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 10 11 პუნქტში

10 10 13*

შემკვრელების ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 10 14

შემკვრელების ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 10 13 პუნქტში

10 10 15*

ბზარის ინდიკატორის ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 10 16

ბზარის ინდიკატორის ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 10 10 15 პუნქტში

10 10 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 11

ნარჩენები მინისა და მინის პროდუქციის წარმოებიდან

10 11 03

ნარჩენი მინის შემცველი ბოჭკოვანი მასალა

10 11 05

სხვა ნაწილაკები და მტვერი

10 11 09*

თერმულ დამუშავებამდე ნარევის მომზადებისას წარმოქმნილი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 11 10

თერმულ დამუშავებამდე ნარევის მომზადებისას წარმოქმნილი ნარჩენები, რომელსაც არ ვხვდებით 10 11 09 პუნქტში

10 11 11*

ნარჩენი მინა პატარა ნაწილაკებად და მინის ფხვნილი, რომელიც შეიცავს მძიმე მეტალებს (მაგალითად, კათოდური სხივების მილებიდან)

10 11 12

ნარჩენი მინა, რომელსაც არ ვხვდებით 10 11 11 პუნქტში

10 11 13*

მინის გაპრიალებითა და დაქუცმაცებით მიღებული ლექი, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 11 14

მინის გაპრიალებითა და დაქუცმაცებით მიღებული ლექი, რომელსაც არ ვხვდებით 10 11 13 პუნქტში

10 11 15*

მყარი ნარჩენები გამონაბოლქვის დამუშავებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 11 16

მყარი ნარჩენები გამონაბოლქვის დამუშავებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 11 15 პუნქტში

10 11 17*

წიდები და ფილტრის ნალექები გამონაბოლქვი აირების დამუშავებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 11 18

წიდები და ფილტრის ნალექები გამონაბოლქვი აირების დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 11 17 პუნქტში

10 11 19*

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ მიღებული მყარი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 11 20

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ მიღებული მყარი ნარჩენები, რომელსაც არ ვხვდებით 10 11 19 პუნქტში

10 11 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 12

ნარჩენები კერამიკული ნაწარმის, აგურის, ფილების და სხვა სამშენებლო მასალის წარმოებიდან

10 12 01

თერმულ დამუშავებამდე ნარევის მომზადებისას წარმოქმნილი ნარჩენები

10 12 03

ნაწილაკები და მტვერი

10 12 05

წიდები და ფილტრის ნალექი აირებით გადამუშავებიდან

10 12 06

წუნდებული ფორმები

10 12 08

 

ნარჩენები კერამიკული ნაწარმის, აგურის, ფილების და სხვა სამშენებლო მასალის წარმოებიდან (თერმული დამუშავების შემდეგ)

10 12 09*

მყარი ნარჩენი აირების გადამუშავებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 12 10

მყარი ნარჩენი აირების გადამუშავებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 12 09 პუნქტში

10 12 11*

 

ნარჩენები გაპრიალებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 12 12

 

ნარჩენები გაპრიალებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 12 11 პუნქტში

10 12 13

ჩამდინარე წყლების დამუშავების შემდეგ მიღებული წიდა

10 12 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 13

ნარჩენები ცემენტის, კირისა და თაბაშირის მასალისა და მათი ნაწარმის წარმოებიდან

10 13 01

თერმულ დამუშავებამდე ნარევის მომზადებისას წარმოქმნილი ნარჩენები

10 13 04

კირის კალცინირების/გამოწვისა და ჰიდრატაციის ნარჩენები

10 13 06

ნაწილაკები და მტვერი (გარდა 10 13 12 და 10 13 13)

10 13 07

წიდა და ფილტრის ნალექი აირების დამუშავებისაგან

10 13 09*

აზბესტისა და ცემენტის დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები

10 13 10

აზბესტისა და ცემენტის დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები, რომელიც არ გვხვდება 10 13 09 პუნქტში

10 13 11

ნარჩენები ცემენტზე დაფუძნებული შერეული მასალებიდან, რომლებიც არ გვხვდება 10 13 09 და 10 13 10 პუნქტში

10 13 12*

მყარი ნარჩენი აირების გადამუშავებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

10 13 13

მყარი ნარჩენი აირების გადამუშავებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 10 13 12 პუნქტში

10 13 14

ნარჩენი ბეტონი და ბეტონის წიდა

10 13 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

10 14

კრემატორიუმის ნარჩენები

10 14 01*

 

ნარჩენები გაზის გაწმენდისგან, რომელიც შეიცავს ვერცხლისწყალს

11

 

არაორგანული, ლითონის შემცველი ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ლითონების დამუშავებისა და ლითონების ზედაპირის დამფერავი საშუალებებით დამუშავებისა და ფერადი ლითონების ჰიდრომეტალურგიული დამუშავების შედეგად

11 01

 

თხევადი ნარჩენები და ნალექები ლითონის დამუშავებისა და დამფერავი საშუალებებით ლითონის ზედაპირის დამუშავებიდან (მაგ., გალვანური დამუშავება, თუთიით დაფერვა, მჟავით დამუშავება, გრავირება, ფოსფატით დამუშავება და ტუტით გაუცხიმოვნება)

11 01 05*

მჟავა-ხსნარები

11 01 06*

მჟავები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

11 01 07*

ტუტეები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

11 01 08*

ფოსფატით დამუშავების შედეგად მიღებული ნალექები

11 01 09*

ნალექები და ფილტრის ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

11 01 10

ნალექები და ფილტრის ნალექები, რომელსაც არ ვხვდებით 11 01 09 პუნქტში

11 01 11*

წყალშემცველი გასახეხი სითხეები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

11 01 12

წყალშემცველი გასახეხი სითხეები, რომელსაც არ ვხვდებით 11 01 11 პუნქტში

11 01 13*

გაპოხვის შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

11 01 14

გაპოხვის შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომელსაც არ ვხვდებით 11 01 13 პუნქტში

11 01 15*

 

ელუატის ნარჩენები და ნალექები მემბრანული სისტემებიდან ან იონმიმოცვლითი სისტემებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

11 01 16*

გაჯერებული და გამოყენებული იონმიმოცვლის ფისები

11 01 98*

სხვა ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

11 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

11 02

ფერადი ლითონების ჰიდრომეტალურგიული დამუშავების ნარჩენები და ნალექები

11 02 02*

თუთიის ჰიდრომეტალურგიული ნალექი (იაროზიტისა და ჰეტიტის ჩათვლით)

11 02 03

ანოდების, რომლებიც გამოყენებულია წყალში  ელექტროლიზის პროცესისათვის,  წარმოების ნარჩენები

11 02 05*

სპილენძის ჰიდრომეტალურგიული პროცესის ნალექი, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

11 02 06

სპილენძის ჰიდრომეტალურგიული პროცესის ნალექი, რომელსაც არ ვხვდებით 11 02 05 პუნქტში

11 02 07*

სხვა ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

11 02 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

11 03

ნალექები და მყარი ნარჩენები წრთობის პროცესებიდან

11 03 01*

ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ ციანიდს

11 03 02*

სხვა ნარჩენები

11 05

 ნარჩენები ცხელი გალვანიზაციის პროცესებიდან

11 05 01

ჰარტცინკი (რკინა-თუთიის ნარევი)

11 05 02

თუთიის ფერფლი

11 05 03*

მყარი ნარჩენები გაზის დამუშავებიდან

11 05 04*

გამოყენებული ნადნობი

11 05 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

12

 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ლითონებისა და პლასტმასის ფორმირებისა და ზედაპირების დამუშავებისას

12 01

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ლითონებისა და პლასტმასის ფორმირებისა და ზედაპირების დამუშავებისას

12 01 01

შავი ლითონების ჩარხვის და ქლიბვის ნარჩენები

12 01 02

შავი ლითონების ნაწილაკები

12 01 03

ფერადი ლითონების ჩარხვის და ქლიბვის ნარჩენები

12 01 04

ფერადი ლითონების ნაწილაკები

12 01 05

პლასტმასის ნაწილაკები

12 01 06*

ჰალოგენების შემცველი ნარჩენი მექანიკური დამუშავების ზეთებიდან/საპოხი მასალიდან (გარდა ემულსიებისა და გამხსნელებისა)

12 01 07* 

ნარჩენი მექანიკური დამუშავების ზეთებიდან/საპოხი მასალიდან (გარდა ემულსიებისა და გამხსნელებისა), რომლებიც არ შეიცავს ჰალოგენებს

12 01 08*

ჰალოგენების შემცველი მექანიკური დამუშავების ემულსიები და გამხსნელები

12 01 09*

მექანიკური დამუშავების ემულსიები და გამხსნელები, რომლებიც არ შეიცავს ჰალოგენებს

12 01 10*

სინთეტური მექანიკური დამუშავების ზეთებიდან/საპოხი მასალა

12 01 12*

გამოყენებული/ნახმარი ცვილები და ცხიმები

12 01 13

შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი

12 01 14*

დამუშავების შედეგად მიღებული შლამი, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

12 01 15

დამუშავების შედეგად მიღებული შლამი, რომელსაც არ ვხვდებით 12 01 14 პუნქტში

12 01 16*

ნარჩენების ასაფეთქებელი მასალები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

12 01 17

ნარჩენების ასაფეთქებელი მასალები, რომელსაც არ ვხვდებით 12 01 16 პუნქტში

12 01 18*

ლითონის ნარჩენები (გახეხვის, გალესვისა და გარეცხვის ნარჩენები), რომელიც შეიცავს ზეთს

12 01 19*

ადვილად ბიოდეგრადირებადი დასამუშავებელი ზეთი

12 01 20*

გამოყენებული სახეხი ნაწილები და სახეხი მასალები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

12 01 21

გამოყენებული სახეხი ნაწილები და სახეხი მასალები, რომელსაც არ ვხვდებით 12 01 20 პუნქტში

12 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

12 03

ნარჩენები წყლისა და ორთქლის გაუცხიმოვნების პროცესებიდან (გარდა 11)

12 03 01*

წყლის შემცველი სარეცხი სითხეები

12 03 02*

ორთქლის გაუცხიმოვნების ნარჩენები

13

 

ზეთის ნარჩენები (გარდა საკვებად გამოყენებული ზეთებისა, რომლებიც განხილულია 05, 12 და 19 თავებში)

13 01

ნარჩენი ჰიდრავლიკური  ზეთები

13 01 01*

ჰირდავლიკური ზეთები, რომლებიც შეიცავენ პოლიქლორირებულ ბიფენილებს (პქბ) (PCBs)

13 01 04*

ქლორირებული ემულსიები

13 01 05*

არაქლორირებული ემულსიები

13 01 09*

მინერალური ქლორირებული ჰიდრავლიკური ზეთები

13 01 10*

მინერალური არაქლორირებული ჰიდრავლიკური ზეთები

13 01 11*

სინთეტური ჰიდრავლიკური ზეთები

13 01 12*

ადვილად ბიოდეგრადირებადი ჰიდრავლიკური ზეთები

13 01 13*

სხვა ჰიდრავლიკური ზეთები

13 02

 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის ზეთები და ზეთოვანი ლუბრიკანტები

13 02 04*

 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის მინერალური ქლორირებული ზეთები და ქლორირებული ზეთოვანი ლუბრიკანტები

13 02 05*

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის მინერალური არაქლორირებული ზეთები და არაქლორირებული ზეთოვანი ლუბრიკანტები

13 02 06*

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები

13 02 07*

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის  ადვილად ბიოდეგრადირებადი ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები

13 02 08*

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სხვა ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები

13 03

 

საიზოლაციოდა თბოგადამცემი ზეთებისა და სხვა სითხეების ნარჩენები

13 03 01*

საიზოლაციო და თბოგადამცემი ზეთები და სხვა სითხეები, რომლებიც შეიცავენ პოლიქლორირებულ ბიფენილებს(პქბ) (PCBs)

13 03 06*

საიზოლაციო და თბოგადამცემი მინერალური ქლორირებული ზეთები, რომლებსაც არ ვხვდებით 13 03 01 პუნქტში

13 03 07*

არაქლორირებული საიზოლაციო და თბოგადამცემი ზეთები და სხვა სითხეები

13 03 08* 

სინთეტური საიზოლაციო და თბოგადამცემი ზეთები

13 03 09*

ადვილად ბიოდეგრადირებადი საიზოლაციო და თბოგადამცემი ზეთები

13 03 10*

სხვა საიზოლაციო და თბოგადამცემი ზეთები

13 04

ტრიუმის ზეთები/ნავთობი

13 04 01*

ტრიუმის ზეთები სახმელეთო  ნავიგაციიდან

13 04 02*

ტრიუმის ზეთები ნავმისადგომის საკანალიზაციო სისტემიდან

13 04 03*

ტრიუმის ზეთების ხვა ტიპის ნავიგაციიდან

13 05

ნავთობი, ზეთი/წყლის სეპარატორის შიგთავსი

13 05 01*

ნავთობი, ზეთი/წყლის სეპარატორის (გამყოფი მოწყობილობის)მყარი ნარჩენები

13 05 02*

ნავთობი, ზეთი/წყლის სეპარატორის (გამყოფი მოწყობილობის) ნალექი ნარჩენები

13 05 03*

ნავთობდამჭერის ნალექები

13 05 06* 

ნავთობი, ზეთი ნავთობი, ზეთი/წყლის სეპარატორიდან (გამყოფი მოწყობილობიდან)

13 05 07*

ზეთიანი, ნავთობიანი წყალი ნავთობი, ზეთი/წყლის სეპარატორიდან (გამყოფი მოწყობილობიდან)

13 05 08*

ნავთობი, ზეთი/წყლის სეპარატორის  (გამყოფი მოწყობილობის) ნარევი ნარჩენები

13 07

თხევადი საწვავის ნარჩენები

13 07 01*

საწვავი ზეთი და დიზელი

13 07 02*

ბენზინი

13 07 03*

სხვა საწვავები (ნარევების ჩათვლით)

13 08

 

ნავთობის ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

13 08 01*

დისტილატორში წარმოქმნილი ლექი და ემულსიები

13 08 02*

სხვა ემულსიები

13 08 99*

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

14

ორგანული ნივთიერებების ნარჩენები, რომლებიც გამოიყენება გამხსნელად (გარდა 07 და 08 თავებისა)

14 06

ორგანული გამხსნელების ნარჩენები, გამაგრილებლები (რეფრიჯერანტები) და ქაფის/აეროზოლის პროპელენტები

14 06 01*

ქლორფთორნახშირბადები, HCFC, HFC

14 06 02*

 

სხვა ჰალოგენიზირებული გამხსნელები და გამხსნელების ნარევები

14 06 03*

სხვა გამხსნელები და გამხსნელების ნარევები

14 06 04*

ნალექები ან მყარი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ ჰალოგენიზირებულ გამხსნელებს

14 06 05*

ნალექები ან მყარი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ  სხვა გამხსნელებს

15

შესაფუთი მასალის, აბსორბენტების, საწმენდი ნაჭრების, ფილტებისა და დამცავი ტანისამოსის ნარჩენები, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის სხვა პუნქტებში

15 01

შესაფუთი მასალა (ცალკეულად შეგროვებული შესაფუთი მასალის ნარჩენების ჩათვლით)

15 01 01

ქაღალდისა და მუყაოს შესაფუთი მასალა

15 01 02

პლასტმასის შესაფუთი მასალა

15 01 03

ხის შესაფუთი მასალა

15 01 04

ლითონის შესაფუთი მასალა

15 01 05

კომპოსტის შესაფუთი მასალა

15 01 06

ნარევი შესაფუთი მასალა

15 01 07

მინის შესაფუთი მასალა

15 01 09

ტექსტილის შესაფუთი მასალა

15 01 10*

შესაფუთი მასალა, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთირებების ნარჩენებს ან/და დაბინძურებულია სახიფათო ნივთირებებით

15 01 11*

მეტალის შესაფუთი მასალა, რომელიც შეიცავს სახიფათო მყარ ფოროვან მატრიცას    (მაგალითად, აზბესტს), ცარიელი წნევის კონტეინერების ჩათვლით

15 02

აბსორბენტები, ფილტრის მასალა, საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი

15 02 02*

აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების ჩათვლით, რომელიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში), საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია სახიფათო  ნივთირებებით

15 02 03

აბსორბენტები, ფილტრის მასალა, საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც არ გვხვდება 15 02 02 პუნქტში

16

ნარჩენი, რომელიც სხვა პუნქტებში გათვალისწინებული არ არის

16 01

 

განადგურებას დაქვემდებარებული სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები (მათ შორის, მოწყობილობები) და მწყობრიდან გამოსული და სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო სამუშაოებიდან მიღებული ნარჩენები (13, 14, 16 06 და 16 08-ს გარდა)

16 01 03

 

16 01 04*

განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავები

 

ხმარებიდან ამოღებული სატრანსპორტო საშუალებები

16 01 06

განადგურებას დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიდანაც გამოცლილია სითხეები და სხვა სახიფათო კომპონენტები

16 01 07* 

ზეთის ფილტრები

16 01 08*

ვერცხლისწყლის შემცველი კომპონენტები

16 01 09*

PCBs -ს შემცველი კომპონენტები

16 01 10*

ფეთქებადი კომპონენტები (მაგალითად, (ეარბაგები) საჰაერო ჩანთები)

16 01 11*

ხუნდები, რომლებიც შეიცავს აზბესტს

16 01 12

ხუნდები, რომელსაც არ ვხვდებით 16 01 11 პუნქტში

16 01 13*

სამუხრუჭე სითხეები

16 01 14*

ანტიფრიზი სითხეები, რომლებიც შეიცავს  სახიფათო ნივთიერებებს

16 01 15

ანტიფრიზი სითხეები,რომელიც არ გვხვდება 16 01 14 პუნქტში

16 01 16

თხევადი გაზის ავზები

16 01 17

შავი ლითონი

16 01 18

ფერადი ლითონები

16 01 19

პლასტმასი

16 01 20

მინა

16 01 21*

სახიფათო კომპონენტები, რომელსაც არ ვხვდებით 16 01 07-დან 16 01 11-მდე და 16 01 13-სა და 16 01 14-ში

16 01 22 

კომპონენტები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

16 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

16 02

წუნდებული/მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები და მისი ნაწილები

16 02 09*

ტრანსფორმატორები და კონდენსატორები, რომლებიც შეიცავენ პოლიქლორირებულ ბიფენილებს (პქბ) (PCBs)

16 02 10*

მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები, რომლებიც შეიცავენ ან დაბინძურებული არიან პოლიქლორირებული ბიფენილებით (პქბ) (PCBs), რომელსაც არ ვხვდებით 16 02 09 პუნქტში

16 02 11*

მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები, რომლებიც შეიცავს ქლორფთორნახშირბადებს (HCFC, HFC)

16 02 12*

მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები, რომლებიც შეიცავს თავისუფალ აზბესტს 

16 02 13*

მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოები, რომელიც შეიცავს სახიფათო კომპონენტებს, რომელსაც არ ვხვდებით 16 02 09-დან 16 02 12-მდე პუნქტებში

16 02 14

მწყობრიდან გამოსული, რომელსაც არ ვხვდებით16 02 09-დან 16 02 13-მდე პუნქტებში

16 02 15*

სახიფათო კომპენენტები, რომლებიც ამოღებულია წუნდებული ხელსაწყოებიდან

16 02 16

კომპენენტები, რომლებიც ამოღებულია წუნდებული/მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 16 02 15 პუნქტში

16 03

არასტანდარტული/ სპეციფიკაციასთან შეუსაბამო  (საწარმოო) პარტიები და გამოუყენებელი პროდუქცია

16 03 03*

 არაორგანული ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 03 04

 არაორგანული ნარჩენები, რომელსაც არ ვხვდებით 16 03 03 პუნქტში

16 03 05*

 ორგანული ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 03 06

16 03 07*

 ორგანული ნარჩენები, რომელსაც არ ვხვდებით 16 03 05 პუნქტში

მეტალური ვერცხლისწყალი

16 04

ნარჩენი ასაფეთქებელი ნივთიერებები

16 04 01*

საბრძოლო მასალის ნარჩენები

16 04 02*

პიროტექნიკის ნარჩენები

16 04 03*

სხვა ნარჩენი ასაფეთქებელი საშუალებები

16 05

კონტეინერებში მოთავსებული ქიმიური ნივთიერებები და აირები

16 05 04*

საწარმოო აირები მაღალი წნევის ცილინდრებში (მათ შორის, ჰალონების ნაერთები), რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 05 05

საწარმოო აირები მაღალი წნევის ცილინდრებში, რომელსაც არ ვხვდებით 16  05 04    პუნქტში

16 05 06*

 

ლაბორატორიული ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც შეიცავს ან შედგება  სახიფათო ნივთიერებებისგან, მათ შორის, ლაბორატორიული ნივთიერებების ნარევები

16 05 07*

წუნდებული არაორგანული ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც შედგება ან  შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 05 08*

 

წუნდებული ორგანული ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც შედგება ან შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 05 09

 

წუნდებული ქიმუირი ნივთიერებები, რომლებსაც არ ვხვდებით 16 05 06, 16 05 07 ან 16 05 08 პუნქტებში

16 06

ბატარეები და აკუმულატორები

16 06 01*

ტყვის შემცველი ბატარეები

16 06 02*

Ni-Cd ბატარეები

16 06 03*

ვერცხლისწყლის შემცველი ბატარეები

16 06 04

ტუტე  ბატარეები (გარდა 16 06 03)

16 06 05

სხვა ბატარეები და აკუმულატორები

16 06 06*

ცალკეულად შეგროვებული ელექტროლიტები ბატარეებიდან და აკუმულატორიებიდან

16 07

ტრანსპორტირებისა და შესანახი რეზერვუარების გაწმენდის ნარჩენები (გარდა 05 და 13)

16 07 08*

ნავთობის შემცველი ნარჩენები

16 07 09*

ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სხვა სახიფათო ნივთიერებებს

16 07 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

16 08

გამოყენებული კატალიზატორები

16 08 01

გამოყენებული კატალიზატორები, რომლებიც შეიცავენ ოქროს, ვერცხლს, რენიუმს, როდიუმს, პალადიუმს, ირიდიუმს ან პლატინას (გარდა 16 08 07)

16 08 02*

სახიფათო გარდამავალი მეტალების  ან მათი ნაერთების შემცველი გამოყენებული კატალიზატორები

16 08 03

გარდამავალი მეტალების  ან მათი ნაერთების  შემცველი გამოყენებული კატალიზატორები (გარდა 16 08 07)

16 08 04 

გამოყენებული კატალიზური კრეკინგის კატალიზატორი სითხეები (გარდა 16 08 07)

16 08 05*

 

გამოყენებული კატალიზატორები, რომლებიც შეიცავენ ფოსფორმჟავას

16 08 06* 

კატალიზატორად გამოყენებული სითხეები 

16 08 07* 

 

გამოყენებული კატალიზატორები, რომლებიც დაბინძურებულია სახიფათო  ნივთიერებებით

16 09

მჟანგავი ნივთიერებები

16 09 01*

პერმანგანატები, მაგალითად, კალიუმის პერმანგანატი

16 09 02*

ქრომატები, მაგალითად, კალიუმის ქრომატი, კალიუმის ან ნატრიუმის დიქრომატი

16 09 03*

პეროქსიდები, მაგალითად, წყალბადის ზეჟანგი

16 09 04*

მჟანგავი ნივთიერებები,  რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში

16 10

 

 წყლის თხევადი ნარჩენები, რომლებიც უნდა გადამუშავდეს ცალ-ცალკე

16 10 01*

 

წყლის თხევადი ნარჩენები, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 10 02

 

წყლის თხევადი ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 16 10 01 პუნქტში

16 10 03* 

 

წყლის კონცენტრატები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 10 04

 

 წყლის კონცენტრატები, რომელსაც არ ვხვდებით 16 10 03 პუნქტში

16 11

 მოსაპირკეთებელი და ცეცხლგამძლე ნარჩენები

16 11 01*

 

ნახშირბადის მოსაპირკეთებელი მასალა და ცეცხლგამძლე ნარჩენები მეტალურგიული პროცესებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 11 02

ნახშირბადის მოსაპირკეთებელი მასალა და ცეცხლგამძლე ნარჩენები მეტალურგიული პროცესებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 16 11 01 პუნქტში

16 11 03*

სხვა მოსაპირკეთებელი მასალა და ცეცხლგამძლე ნარჩენები მეტალურგიული პროცესებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 11 04

სხვა მოსაპირკეთებელი მასალა და ცეცხლგამძლე ნარჩენები მეტალურგიული პროცესებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 16 11 03 პუნქტში

16 11 05*

მოსაპირკეთებელი მასალა და ცეცხლგამძლე ნარჩენები არა მეტალურგიული    პროცესებიდან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

16 11 06

მოსაპირკეთებელი მასალა და ცეცხლგამძლე ნარჩენები არა მეტალურგიული პროცესებიდან, რომელსაც არ ვხვდებით 16 11 05 პუნქტში

17

 

სამშენებლო და ნგრევის ნარჩენები (ასევე მოიცავს საგზაო სამუშაოების ნარჩენებს დაბინძურებული ადგილებიდან)

17 01

ცემენტი, აგურები, ფილები და კერამიკა

17 01 01

ცემენტი

17 01 02

აგურები

17 01 03

ფილები და კერამიკული ნაწარმი

17 01 06*

ცემენტის, აგურების, ფილებისა და კერამიკის ცალკეული ან შერეული ნაწილები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

17 01 07

ცემენტის, აგურების, ფილებისა და კერამიკის ცალკეული ან შერეული ნაწილები, რომლებსაც არ ვხვდებით 17 01 06 პუნქტში

17 02

ხე, მინა და პლასტმასი

17 02 01

ხე

17 02 02

მინა

17 02 03

პლასტმასი

17 02 04*

 

მინა, პლასტმასი და ხე, რომლებიც შედგებიან ან შეიცავენ სახიფათო ნივთიერებებს

17 03

ასფალტი, ფისი და ფისების შემცველი პროდუქტები

17 03 01*

ასფალტი, რომელიც შეიცავს ფისებს

17 03 02

ასფალტი, გარდა 17 03 01

17 03 03*

ფისი და ფისის შემცველი პროდუქტები

17 04

მეტალები (მოიცავს მათ შენადნობებსაც)

17 04 01

სპილენძი, ბრინჯაო, თითბერი

17 04 02

ალუმინი

17 04 03

ტყვია

17 04 04

თუთია

17 04 05

რკინა და ფოლადი

17 04 06

თუნუქი

17 04 07

შერეული ლითონები

17 04 09*

 

მეტალის ნარჩენები, რომლებიც დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით

17 04 10*

 

კაბელები, რომლებიც შეიცავს ნავთობს, ფისს და სხვა სახიფათო ნივთიერებებს

17 04 11

კაბელები, რომლებაც არ ვხვდებით 17 04 10 პუნქტში

17 05

 

ნიადაგი (ასევე მოიცავს საგზაო სამუშაოების ნარჩენებს დაბინძურებული ადგილებიდან), ქვები და გრუნტი

17 05 03*

 

ნიადაგი და ქვები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

17 05 04

ნიადაგი და ქვები, რომლებიც არ გვხვდება 17 05 03 პუნქტში

17 05 05*

გრუნტი, რომელიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

17 05 06

გრუნტი, რომელიც არ გვხვდება 17 05 05 პუნქტში

17 05 07*

გზის ბალასტი, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

17 05 08

 გზის ბალასტი, რომელსაც არ ვხვდებით 17 05 07 პუნქტში

17 06

 

საიზოლაციო მასალები და აზბესტის შემცველი სამშენებლო მასალები

17 06 01*

საიზოლაციო მასალები, რომლებიც შეიცავენ აზბესტს

17 06 03*

სხვა საიზოლაციო მასალები, რომლებიც შედგება ან შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

17 06 04

საიზოლაციო მასალები, რომლებსაც არ ვხვდებით 17 06 01 და 17 06 03 პუნქტებში

17 06 05*

აზბესტის შემცველი სამშენებლო მასალები

 17 08

თაბაშირის სამშენებლო მასალა

17 08 01*

თაბაშირის სამშენებლო მასალები დაბინძურებული სახიფათო   ნივთიერებებით

17 08 02

თაბაშირის სამშენებლო  მასალები, რომელსაც არ ვხვდებით 17 08 01 პუნქტში

17 09

სხვა სამშენებლო და ნგრევის შედეგად მიღებული ნარჩენები

17 09 01*

სამშენებლო და ნგრევის შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ ვერცხლისწყალს

17 09 02*

 

სამშენებლო და ნგრევის შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომლებიც  შეიცავს   PCB-ს (მაგალითად, PCB-ს შემცველი საიზოლაციო მასალები, PCB-ს შემცველი ფისის ბაზაზე დამზადებული იატაკის მასალა, PCB-ს შემცველი ჰერმეტული შემინვის ერთეულები, PCB-ს შემცველი კონდენსატორები)

17 09 03*

 

სხვა სამშენებლო და ნგრევის შედეგად მიღებული ნარჩენები (მათ შორის შერეული ნარჩენები), რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

17 09 04

 

შერეული სამშენებლო და ნგრევის შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომლებსაც არ ვხვდებით 17 09 01, 17 09 02 და 17 09 03 პუნქტებში

18

 

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ადამიანის ან ცხოველის სამედიცინო  მომსახურებით ან/და მასთან დაკავშირებული კვლევების შედეგად (გარდა საკვები ობიექტების ნარჩენებისა, რომლებიც არ არის წარმოქმნილი რაიმე უშუალო სამედიცინო აქტივობის შედეგად)

18 01

 

ნარჩენები მშობიარობის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და დაავადებების პრევენციული ღონისძიებებიდან ადამიანებში

18 01 01

მჭრელი საგნები (გარდა 18 01 03)

18 01 02

სხულის კიდურები ან ორგანოები, მათ შორის სისხლი და სისხლის პროდუქტები (გარდა 18 01 03)

18 01 03*

ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით

18 01 04

ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება არ ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით (მაგ., შესახვევი მასალა, თაბაშირი, თეთრეული, ერთჯერადი ტანისამოსი, საფენები)

18 01 06*

ქიმიკატები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო  ნივთიერებებს

18 01 07

ქიმიკატები, გარდა 18 01 06 პუნქტით გათვალისწინებული

18 01 08*

მედიკამენტები, რომლებიც შეიცავენ ციტოტოქსინებსა და ციტოსტატიკებს

18 01 09

მედიკამენტები, გარდა 18 01 08 პუნქტით გათვალისწინებული

18 01 10*

სტომატოლოგიური მომსახურების შერეული ნარჩენები

18 02

ნარჩენები კვლევის, დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და დაავადებების პრევენციული ღონისძიებებიდან ცხოველებში

18 02 01

მჭრელი საგნები (გარდა 18 02 02)

18 02 02*

 

ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით

18 02 03

ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება არ ექვემდებარება სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის მიზნით

18 02 05*

ქიმიკატები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო  ნივთიერებებს

18 02 06

ქიმიკატები, გარდა 18 02 05 პუნქტით გათვალისწინებული

18 02 07*

მედიკამენტები, რომლებიც შეიცავენ ციტოტოქსინებსა და ციტოსტატიკებს

18 02 08

მედიკამენტები, გარდა 18 02 07 პუნქტით გათვალისწინებული

19

 

ნარჩენები, ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოების, ჩამდინარე  წყლების გადამამუშავებელი საწარმოებისა და წყლის ინდუსტრიიდან

19 01

ნარჩენების ინსინერაციის/დაწვის და პიროლიზის ნარჩენები

19 01 02

შავი ლითონები ამოღებული მძიმე ნაცრიდან

19 01 05*

ფილტრების ნადები აირების გადამუშავებიდან

19 01 06*

წყალშემცველი თხევადი ნარჩენები აირების გადამუშავებიდან და სხვა  წყალშემცველი თხევადი ნარჩენები

19 01 07*

მყარი ნარჩენები აირების გადამუშავებიდან

19 01 10*

გამოყენებული აქტივირებული ნახშირი გამონაბოლქვი აირების გადამუშავებიდან

19 01 11*

მძიმე ნაცარი და წიდა, რომელიც  შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

19 01 12

მძიმე ნაცარი და წიდა, გარდა 19 01 11 პუნქტით განსაზღვრულისა

19 01 13*

აქროლადი ნაცარი, რომლებიც შეიცავს  სახიფათო  ნივთიერებებს

19 01 14

აქროლადი ნაცარი, გარდა 19 01 13 პუნქტით განსაზღვრულისა

19 01 15*

 

საქვაბის მტვერი, რომლებიც შეიცავენ  სახიფათო  ნივთიერებებს

19 01 16

საქვაბის მტვერი, გარდა 19 01 15 პუნქტით განსაზღვრულისა

19 01 17*

პიროლიზური მეთოდის გამოყენებისას მიღებული ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ  სახიფათო  ნივთიერებებს

19 01 18

პიროლიზური მეთოდის გამოყენებისას მიღებული სხვა ნარჩენები, გარდა 19 01 17 პუნქტით განსაზღვრულისა

19 01 19

ქვიშები მდუღარე ფენიდან

 19 01 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 02

ნარჩენები წარმოქმნილი საწარმოო ნარჩენების სპეციფიკური ფიზიკო/ქიმიური  დამუშავების შედეგად (მაგალითად, დექრომირება, ნეიტრალიზაცია, დეციანიდიზაცია)

19 02 03

 

წინასწარ შერეული  ნარჩენები, რომლებიც შედგება მხოლოდ არასახიფათოდ  მარკირებული/რეგისტრირებული ნარჩენებისგან

19 02 04*

 

წინასწარ შერეული  ნარჩენები, რომლებიც შედგება ერთი მაინც სახიფათოდ  მარკირებული/რეგისტრირებული ნარჩენისგან

19 02 05*

 

ნალექები ფიზიკო/ქიმიური დამუშავებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 02 06

ნალექები ფიზიკო/ქიმიური დამუშავებისგან, რომლებსაც არ ვხვდებით 19 02 05 პუნქტში

19 02 07*

ნავთობი და კონცენტრატები გაცალკევებიდან

19 02 08*

თხევადი საწვავის შემცველი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 02 09*

მყარი საწვავის შემცველი ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 02 10

საწვავი ნარჩენები, რომელსაც არ ვხვდებით 19 02 08 და 19 02 09 პუნქტებში

19 02 11*

სხვა სახიფათო ნივთიერებების შემცველი ნარჩენები

19 02 99

 

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 03

 სტაბილიზირებული / გამყარებული ნარჩენები

19 03 04*

ნარჩენები, რომლებიც მარკირებულია როგორც სახიფათო ნაწილობრივ სტაბილიზირებული, რომელიც არ არის მოხსენიებული 19 03 08 -ში

19 03 05

სტაბილიზირებული ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში, გარდა 19 03 04 პუნქტით გათვალისწინებულისა

 19 03 06*

 ნარჩენები, რომლებიც მარკირებულია როგორც სახიფათო გამყარებული (მყარ მდგომარეობაში)

19 03 07

 

 

19 03 08*

გამყარებული ნარჩენები, რომლებიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში გარდა 19 03 06 პუნქტით გათვალისწინებულისა

 

ნაწილობრივ სტაბილიზირებული ვერცხლისწყალი

19 04

 

მინის ნარჩენები და მინის მიღების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენები

19 04 01

მინის ნარჩენები

19 04 02*

აქროლადი ნაცარი და სხვა გამონაბოლქვი/საკვამლე აირების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები

19 04 03*

მყარი ფაზა, მინად არგარდაქმნილი

19 04 04

წყლის შემცველი თხევადი ნარჩენი, მინის ნარჩენების თერმული დამუშავებიდან

19 05

მყარი ნარჩენების  აერობული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები

19 05 01

 

მუნიციპალური და სხვა მსგავსი სახის ნარჩენების არაკომპოსტირებული ფრაქცია

19 05 02

ცხოველური და მცენარეული ნარჩენების არაკომპოსტირებული ფრაქცია

19 05 03

სპეციფიკაციასთან შეუსაბამო კომპოსტი

19 05 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 06

ნარჩენების ანაერობული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები

19 06 03

მუნიციპალური ნარჩენების ანაერობული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნახარში

19 06 04 

მუნიციპალური ნარჩენების ანაერობული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენი

19 06 05

ცხოველებისა და ბოსტნეულის ნარჩენების ანაერობული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნახარში

19 06 06

ცხოველებისა და ბოსტნეულის ნარჩენების ანაერობული დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენი

19 06 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 07

ნაგვსაყრელების ინფილტრატი

19 07 02*

ნაგავსაყრელების ინფილტრატი, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 07 03

ნაგვასაყრელების ინფილტრატი, რომელსაც არ ვხვდებით 19 07 02 პუნქტში

19 08

ჩამდინარე წყლების გადამამუშავებელი საწარმოს ნარჩენები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სხვა თავებში

19 08 01

სკრინინგები

19 08 02

ნარჩენები ქვიშისგან გაწმენდისას

19 08 05

ურბანულ/დასახლებულ პუნქტებში ჩამდინარე წყლების გადამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნალექები

19 08 06*

გაჯერებული ან გამოყენებული იონმიმოცვლითი ფისები

19 08 07*

ხსნარები და ნალექები მიღებული იონიტების აღდგენის შედეგად

19 08 08*

მემბრანული სისტემის მძიმე ლითონების შემცველი ნარჩენები

19 08 09

ცხიმები (ტექნიკური) და ნავთობის/ზეთების ნარევები  წარმოქმნილი ნავთობის/ზეთის და ჩამდინარე წყლის გამოცალკევების/გამოყოფის შედეგად

19 08 10* 

ცხიმები (ტექნიკური) და ნავთობის/ზეთების ნარევები  წარმოქმნილი ნავთობის/ზეთის და ჩამდინარე წყლის გამოცალკევების/გამოყოფის შედეგად, რომელიც არ გვხვდება 19 08 09 პუნქტში

19 08 11*

ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს საწარმოო ჩამდინარე წყლების  ბიოლოგიური დამუშავებისგან

19 08 12

ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს საწარმოო ჩამდინარე წყლების  ბიოლოგიური დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 19 08 11 პუნქტში

19 08 13*

ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს საწარმოო ჩამდინარე წყლების  ბიოლოგიური სხვა  დამუშავებისგან

19 08 14

ნალექები, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს საწარმოო ჩამდინარე წყლების  ბიოლოგიური სხვა დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 19 08 13 პუნქტში

19 08 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 09

ნარჩენები სასმელი წყლისა და საწარმოო წყლის წარმოებიდან

19 09 01

მყარი ნარჩენი პირველადი ფილტრაციისა და სკრინინგიდან

19 09 02

წყლის გაწმენდის/დაწმენდისას წარმოქმნილი ნალექები

19 09 03 

დეკარბონიზაციისას წარმოქმნილი ნალექები

19 09 04

გამოყენებული აქტივირებული ნახშირი

19 09 05

გაჯერებული ან გამოყენებული ფისები

19 09 06

ხსნარები და ნალექი მიღებული იონიტების აღდგენის შედეგად

19 09 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 10

ნარჩენი მეტალების შემცველი ნარჩენების დაქუცმაცებიდან

19 10 01

რკინისა და ფოლადის ნარჩენები

19 10 02

ფერადი ლითონების ნარჩენები

19 10 03*

ძალიან მსუბუქი ფრაქცია, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო  ნივთიერებებს

19 10 04

ძალიან მსუბუქი ფრაქციები, გარდა 19 10 03 პუნქტით გათვალისწინებულისა

19 10 05*

მტვერი და სხვა ფრაქციები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო  ნივთიერებებს

19 10 06

მტვერი და სხვა ფრაქციები, გარდა 19 10 05 პუნქტით გათვალისწინებულისა

19 11

ნარჩენები ნავთობის რეგენერაციისგან

19 11 01*

გამოყენებული ფილტრების თიხები

19 11 02*

მჟავის ფისი

19 11 03*

წყლის თხევადი ნარჩენები

19 11 04*

ნარჩენები საწვავის დასუფთავებიდან ტუტეებთან ერთად

19 11 05*

ნალექი ჩამდინარე წყლების დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 11 06

ნალექი ჩამდინარე წყლების დამუშავებისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 19 11 05 პუნქტში

19 11 07*

 ნარჩენები გამონაბოლქვი აირების დასუფთავებიდან

19 11 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 12

ნარჩენები მექანიკური დამუშავებიდან (მაგალითად დახარისხება, დამსხვრევა, დაპრესვა, გრანულირება), რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

19 12 01

ქაღალდი და მუყაო

19 12 02

შავი ლითონი

19 12 03

ფერადი ლითონები

19 12 04

პლასტმასი და რეზინი

19 12 05

მინა

19 12 06*

სახიფათო ნივთიერებების შემცველი ხე

19 12 07

ხე, რომელსაც არ ვხვდებით 19 12 06 პუნქტში

19 12 08

ქსოვილები

19 12 09 

მინერალები (მაგალითად  ქვიშა, ქვები)

19 12 10

საწვავი ნარჩენები (გამოუყენებელი საწვავი)

19 12 11*

სხვა სახის ნარჩენები (მათ შორის ნარევები, მასალები) მექანიკური დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენებისგან, რომლებიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 12 12 

სხვა სახის ნარჩენები (მათ შორის ნარევები, მასალები) მექანიკური დამუშავების  შედეგად მიღებული ნარჩენებისგან, რომლებსაც არ ვხვდებით 19 12 11 პუნქტში

19 13

ნარჩენები ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლის რემედიაციისგან/აღდგენისგან

19 13 01*

მყარი ნარჩენები ნიადაგის რემედიაციისგან, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 13 02 

მყარი ნარჩენები ნიადაგის რემედიაციისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 19 13 01 პუნქტში

19 13 03*

 ნალექი ნიადაგის რემედიაციისგან, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებების

19 13 04

ნალექი ნიადაგის რემედიაციისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 19 13 03 პუნქტში

19 13 05*

შლამი მიწისქვეშა წყლის რემედიაციისგან, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 13 06 

შლამი მიწისქვეშა წყლის რემედიაციისგან, რომელსაც არ ვხდებით 19 13 05 პუნქტში

19 13 07*

წყლის თხევადი ნარჩენები და წყლის კონცენტრატები მიწისქვეშა წყლის რემედიაციისგან, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

19 13 08 

წყლის თხევადი ნარჩენები და წყლის კონცენტრატები მიწისქვეშა წყლის რემედიაციისგან, რომელსაც არ ვხვდებით 19 13 07 პუნქტში

20

მუნიციპალური ნარჩენები და მსგავსი კომერციული, საწარმოო და დაწესებულებების ნარჩენები, რაც ასევე მოიცავს მცირედი ოდენობებით შეგროვებული ნარჩენების ერთობლიობას

20 01

განცალკევებულად შეგროვებული ნაწილები (გარდა 15 01)

20 01 01

ქაღალდი და მუყაო

20 01 02

მინა

20 01 08

სამზარეულოს ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები

20 01 10

ტანისამოსი

20 01 11

საფეიქრო ნაწარმი

20 01 13*

გამხსნელი ნივთიერებები

20 01 14*

მჟავები

20 01 15*

ტუტეები

20 01 17*

ფოტოქიმიური ნივთიერებები

20 01 19*

პესტიციდები

20 01 21*

ფლურესცენციული მილები და სხვა ვერცხლის წყლის შემცველი ნარჩენები

20 01 23*

წუნდებული ხელსაწყოები, რომლებიც შეიცავენ ქლორფთორნახშირბადს

20 01 25

საკვები ზეთები და ცხიმები

20 01 26*

ზეთები და ცხიმები, გარდა  20 01 25 პუნქტით გათვალისწინებული

20 01 27*

საღებავები, მელნები, წებოვანი და რეზინის, რომლებიც შეიცავს სახიფათო  ნივთიერებებს

20 01 28

საღებავი, მელნები, წებოვანი და რეზინის შემცველი ნივთიერებები, გარდა 20 01 27 პუნქტით გათვალისწინებული

20 01 29*

სარეცხი/საწმენდი საშუალებები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო  ნივთიერებებს

20 01 30

სარეცხი/საწმენდი საშუალებები, გარდა 20 01 29 პუნქტით გათვალისწინებული

20 01 31*

ციტოტოქსიკური და ციტოსტატიური მედიკამენტები

20 01 32

მედიკამენტები, გარდა 20 01 31 პუნქტით გათვალისწინებული

20 01 33*

შერეული ბატარეები და აკუმულატორები, მათ შორის 16 06 01, 16 06 02 ან 16 06 03 პუნქტებით განსაზღვრული ნარჩენების ჩათვლით

20 01 34

ბატარეები და აკუმულატორები, გარდა 20 01 33 პუნქტით გათვალისწინებული

20 01 35*

 

წუნდებული ხელსაწყოები, გარდა 20 01 21 და 20 01 23 პუნქტებით გათვალისწინებული, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო კომპონენტებს

20 01 36

წუნდებული ხელსაწყოები, გარდა 20 01 21, 20 01 23 და  20 01 35 პუნქტებით გათვალისწინებული

20 01 37*

ხის მასალა, რომელიც შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს

20 01 38

 ხის მასალა, რომელიც არ გვხვდება 20 01 37 პუნქტში

20 01 39

პლასტმასი

20 01 40

ლითონები

20 01 41

ნარჩენები ბუხრის წმენდისგან

20 01 99

ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში

20 02

ბაღებისა და პარკების ნარჩენები (მათ შორის, სასაფლაოების)

20 02 01

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები

20 02 02

ნიადაგი და ქვები/ხრეში

20 02 03

 

სხვა არაბიოდეგრადირებადი ნარჩენები

20 03

სხვა მუნიციპალური ნარჩენები

20 03 01

შერეული მუნიციპალური ნარჩენები

20 03 02

ნარჩენები ბაზრებიდან

20 03 03

ნარჩენები ქუჩების დასუფთავებიდან

20 03 04

სეპტიკური ავზის ნალექი

20 03 06

 ნარჩენები კანალიზაციის გაწმენდისგან

20 03 07

მოცულობითი ნარჩენები

20 03 99

 

მუნიციპალური ნარჩენები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ კატეგორიაში