„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მიღების თარიღი 23/02/2016
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/02/2016
სარეგისტრაციო კოდი 010320040.32.057.016219
8
23/02/2016
ვებგვერდი, 29/02/2016
010320040.32.057.016219
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

დადგენილება №8

2016 წლის 23 თებერვალი

ქ. ბათუმი

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფ­ლე­ბამო­სილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რეს­პუბლიკის კანონის მე-9 მუხლისა და ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბ­ლი­კის ნორ­მატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბ­ლი­კის კანონის 26-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებუ­ლების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის №28 დადგენილებაში (სსმ,02/12/2013, სარეგისტრაციო კოდი  010320040.32.057.016145) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცე­ბული დანართის მე-7 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:  

„5. საერთო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი)

5.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

5.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

5.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (III თავი);

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის №59 დადგენილებით დამტკიცებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება.“.

2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეარჩილ ხაბაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.