"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1248
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/02/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 11-12, 14/03/1998
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.000.05.001.000.326
  • Word
1248
20/02/1998
პარლამენტის უწყებანი, 11-12, 14/03/1998
010.320.000.05.001.000.326
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კნონი

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 31 ოქტომბრის კანონში (პარლამენტის უწყებანი, 21.11.1997, №45) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. 37-ე მუხლის:

ა) სათაურიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „და ნამსახურევი წლების დანამატი“;

ბ) პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის წინადადება: „მოსამსახურის შრომითი გასამრჯელო (ხელფასი) მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, პრემიას, საჯარო სამსახურში წელთა ნამსახურობისათვის დაწესებულ და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა დანამატებს”;

გ) მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „შრომითი გასამრჯელოს (ხელფასის) გარდა“;

დ) მე-4 პუნქტს სიტყვების „შრომითი გასამრჯელოს“ შემდეგ დაემატოს სიტყვა „(ხელფასის)“, ხოლო სიტყვები “თანამდებობრივი სარგოების, დანამატებისა” შეიცვალოს სიტყვებით “შრომითი გასამრჯელოს (ხელფასის)”.

2. 38-ე მუხლის მე-2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვა „დანამატი“.

3. 137-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2 პუნქტი:

„2. ამ კანონის 37-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები და 71-ე მუხლი ამოქმედდეს 1999 წლის 1 იანვრიდან“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1998 წლის 20 თებერვალი.

№1248-IIს