მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ

მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1221
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 06/02/1998
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 8-9, 06/02/1998
სარეგისტრაციო კოდი 210.000.000.05.001.000.316
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1221
06/02/1998
პარლამენტის უწყებანი, 8-9, 06/02/1998
210.000.000.05.001.000.316
მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (20/07/2018 - 14/07/2020)

საქართველოს კანონი

მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ

 

ეს კანონი განსაზღვრავს მოსაკრებლების სისტემის ზოგად პრინციპებს. მისი ამოცანაა ჩამოაყალიბოს საერთო პოლიტიკა იმ გადასახდელების მიმართ, რომლებიც გადაიხდევინება სახელმწიფო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სასამართლო დაწესებულებების მიერ მომსახურების გაწევისა და კანონით განსაზღვრული უფლებების მინიჭებისათვის.

საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის  კანონი № 1700 - სსმ I, № 29 , 12 .10 .200 9 წ., მუხ. 183

    მუხლი 1. მოსაკრებლის ცნება

მოსაკრებელი არის აუცილებელი გადასახდელი ბიუჯეტში, რომელსაც ფიზიკური და იურიდიული პირები და ამხანაგობები იხდიან სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მათთვის კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების ან/და სარგებლობის უფლების მინიჭებისათვის, აგრეთვე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გარკვეული მომსახურების გაწევისათვის.

საქართველოს 200 6 წლის 2 4 ივლის ის კანონი № 3501 - სსმ I, № 35 , 03 .08 .200 6 წ., მუხ. 257

საქართველოს 2009 წლის 2 4 სექტემბრ ის კანონი № 1700 - სსმ I, № 29 , 12 .10 .200 9 წ., მუხ. 183

საქართველოს 2011 წლის 23 დეკემბრის კანონი №5601 – ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

    მუხლი 2. მოსაკრებლების სისტემა

მოსაკრებლების სისტემა მოიცავს ამ კანონით გათვალისწინებული მოსაკრებლების (მათი დაწესების, შეცვლისა და გაუქმების) გადახდევინების პრინციპების, ფორმებისა და მეთოდების ერთობლიობას.

    მუხლი 3. მოსაკრებლების დაწესება და გადახდევინება

1. საქართველოში მოსაკრებლების სტრუქტურას, ოდენობასა და შემოღების წესს ადგენს მხოლოდ კანონი.

2. მოსაკრებლების გადამხდელი ფიზიკური და იურიდიული პირები და ამხანაგობები ვალდებული არიან გადაიხადონ ამ კანონით დაწესებული საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მოსაკრებლები.

3. დაუშვებელია ამ კანონით გაუთვალისწინებელი მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების ვინმესთვის დაკისრება.

31. საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლით გათვალისწინებული საკუთრების ჩამორთმევისთვის გადახდილი ანაზღაურება თავისუფლდება ყოველგვარი მოსაკრებლისგან. დაუშვებელია საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლით გათვალისწინებული საკუთრების ჩამორთმევისთვის გადახდილ ანაზღაურებაზე რაიმე სახის მოსაკრებლის დაწესება, შემოღება და გადახდევინება. 

4. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოებს, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს შეუძლიათ შემოიღონ მხოლოდ საქართველოს შესაბამისი კანონით დაწესებული ადგილობრივი მოსაკრებლები.

საქართველოს 2009 წლის 2 4 სექტემბრ ის კანონი № 1700 - სსმ I, № 29 , 12 .10 .200 9 წ., მუხ. 183

საქართველოს 2011 წლის 23 დეკემბრის კანონი №5601 – ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

საქართველოს 2013 წლის 20 სექტემბრის კანონი №1249  – ვებგვერდი, 08.10.2013წ.

საქართველოს 2018 წლის 29 ივნისის კანონი №2763 – ვებგვერდი, 19.07.2018წ.

მუხლი 31. მოსაკრებლის გადახდის წესი 

1. მოსაკრებლის გადამხდელის მიერ მოსაკრებელი გადახდილად ითვლება, თუ მოსაკრებლის მიმღებ ორგანოში წარდგენილია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესით დადგენილი საბუთი ან/და დოკუმენტი. ამასთანავე, მოსაკრებლის გადახდის დადასტურება შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.

2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესით დადგენილი მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით) საბუთის ან/და დოკუმენტის მიმართ მოთხოვნებს, მისი წარდგენის წესს და მიღების ან/და აღიარების პროცედურებს ადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

საქართველოს 2009 წლის 1 7 ივლის ის კანონი №1531- სსმ I, №19, 2 4. 07 .2009 წ., მუხ.88

    მუხლი 4. კანონმდებლობა მოსაკრებლების შესახებ

1. კანონმდებლობა მოსაკრებლების შესახებ შედგება ამ კანონისაგან, მის შესაბამისად მიღებული კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისაგან.

2. მოსაკრებლების შესახებ კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ამ კანონს.

3. მოსაკრებლების თაობაზე კანონების დებულებებსა და კანონმდებლობის სხვა სფეროს ნორმატიული აქტების დებულებებს შორის მოსაკრებლების დაწესების, შეცვლისა და გაუქმების საკითხებზე კოლიზიის წარმოშობისას გამოიყენება მოსაკრებლების შესახებ კანონები.

4. აკრძალულია მოსაკრებლებთან დაკავშირებული საკითხების მოსაკრებლების შესახებ კანონმდებლობის გარდა სხვა კანონმდებლობით მოწესრიგება.

    მუხლი 5. მოსაკრებლის სახეები

1. შემოღების წესის მიხედვით მოსაკრებლები არის საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი.

2. საერთო-სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლებია:

ა) (ამოღებულია) ;

ბ) სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლები (გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსაკრებლებისა);

გ) სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებელი;

დ) სარეგისტრაციო მოსაკრებელი;

ე) სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი;

ვ) სახელმწიფო ბაჟი;

ზ) საკონსულო მოსაკრებელი;

თ) (ამოღებულია );

ი) (ამოღებულია) ;

კ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი;

ლ) (ამოღებულია) ;

მ) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი;

1) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოსაკრებელი;

ნ) საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი;

ო) (ამოღებულია).

3. ადგილობრივი მოსაკრებლებია:

ა) მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტის მშენებლობისა) ნებართვის მოსაკრებელი;

ბ) (ამოღებულია);

გ) (ამოღებულია) ;

დ) დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი;

ე) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი;

ვ) (ამოღებულია - 20.07.2018, №2319);

ზ) კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი;

თ) მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სა ნებართვ პირობების შესრულების დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებელი;

ი) (ამოღებულია - 20.07.2018, №2319).

4. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული სარეგისტრაციო და სახელმწიფოს საექსპერტიზო მოსაკრებლები არ ვრცელდება:

ა) „საქპატენტის“ მიერ სამრეწველო საკუთრების დასაცავად გაწეულ საქმიანობაზე;

ბ) „საქჯიშცენტრის“ მიერ მცენარეთა ჯიშებზე სელექციონერთა უფლებების დასაცავად გაწეულ საქმიანობაზე.

საქართველოს 199 8 წლის 2 6 ივნის ის კანონი № 1488 - პარლამენტის უწყებანი 25-26 , 15 .07 .1998 წ., გვ .30

საქართველოს 1998 წლის 9 დეკემბრის კანონი № 1725 - სსმ I, №7, 31 .12 . 1998 წ., მუხ. 54

საქართველოს 1998 წლის 13 დეკემბრის კანონი № 17 33- სსმ I, №7, 31 .12 . 1998 წ., მუხ. 5 6

საქართველოს 199 9 წლის 5 თებერვლ ის კანონი № 1793 - სსმ I, № 4(11) , 23 . 02 .1999 წ., მუხ. 20

საქართველოს 199 9 წლის 2 5 ივნის ის კანონი № 2207 - სსმ I, № 31(38) , 14 .07 .1999 წ., მუხ. 164

საქართველოს 2000 წლის 5 დეკემბრის კანონი №638- სსმ I, №48, 16. 12 .2000 წ., მუხ.138

საქართველოს 2001 წლის 2 მარტ ის კანონი № 746 - სსმ I, № 6 , 20 .03 .200 1 წ., მუხ. 9

საქართველოს 2001 წლის 18 დეკემბრის კანონი №1190 - სსმ I, №36, 31. 12 .2001 წ., მუხ.139

საქართველოს 2002 წლის 21 ივნის ის კანონი №1545- სსმ I, №21, 1 2. 07 .2002 წ., მუხ.92

საქართველოს 2003 წლის 7 მაის ის კანონი № 2211 - სსმ I, № 13 , 02 . 06 .200 3 წ., მუხ. 76

საქართველოს 2003 წლის 26 აგვისტო ს კანონი № 3011 - სსმ I № 29 , 18 .09 .200 3 წ., მუხ. 208

საქართველოს 2003 წლის 26 აგვისტო ს კანონი № 30 44- სსმ I № 29 , 18 .09 .200 3 წ., მუხ. 2 15

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №948- სსმ I, №41, 30. 12 .2004 წ., მუხ.210

საქართველოს 2005 წლის 25 მარტ ის კანონი №1184- სსმ I, №15, 19. 0 4.2005 წ., მუხ. 9 9

საქართველოს 2005 წლის 13 მაის ის კანონი № 1438 - სსმ I, № 2 5, 02 .06 .2005 წ., მუხ. 166

საქართველოს 2006 წლის 1 4 აპრილ ის კანონი № 2887 - სსმ I, № 11 , 01 .05 .200 6 წ., მუხ. 82

საქართველოს 2006 წლის 24 მაისის კანონი №3090- სსმ I, №20, 09.06.2006 წ., მუხ.169

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3501- სსმ I, №35, 03.08.2006 წ., მუხ.257

საქართველოს 2006 წლის 10 ნოემბრის კანონი №3641- სსმ I, №44, 27.11.2006 წ., მუხ.289

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4252- სსმ I, №50, 30.12.2006 წ., მუხ.403

საქართველოს 2007 წლის 8 ივნისის კანონი №4926- სსმ I, №22, 19.06.2007 წ., მუხ.207

საქართველოს 2007 წლის 8 ივნისის კანონი №4928- სსმ I, №23, 21.06.2007 წ., მუხ.211

საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5128- სსმ I, №27, 17.07.2007 წ., მუხ.261

საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5134- სსმ I, №27, 17.07.2007 წ., მუხ.267

საქართველოს 2008 წლის 15 ივლისის კანონი №220- სსმ I, №17, 28.07.2008 წ., მუხ.136

საქართველოს 2009 წლის 3 ნოემბრის კანონი №1937- სსმ I, №35, 19.11.2009 წ., მუხ.242

საქართველოს 2009 წლის 1 დეკემბრის კანონი №2208- სსმ I, №42, 10.12.2009 წ., მუხ.312

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3546- სსმ I, №46, 04.08.2010წ., მუხ.293

საქართველოს 2010 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №3775- სსმ I, №63, 10.11.2010წ., მუხ.402

საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806- სსმ I, №66, 03. 12.2010წ., მუხ.414

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5297 - ვებგვერდი, 05.12.2011წ.

საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6542 – ვებგვერდი, 26.06.2012წ.

საქართველოს 2017 წლის  1   ივნისის   კანონი №897  - ვებგვერდი, 21.06.2017წ.

საქართველოს 2018 წლის 20  ივლისის  კანონი №3219  –  ვებგვერდი, 13.08.2018წ .

    მუხლი 6. მოსაკრებლის გადამხდელები

მოსაკრებლის გადამხდელები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები და ამხანაგობები, რომლებსაც სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ანიჭებენ კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების ან/და სარგებლობის უფლებას, აგრეთვე რომელთაც სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები უწევენ გარკვეულ მომსახურებას.

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3501- სსმ I, №35, 03.08.2006 წ., მუხ.257

საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1700- სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.183

საქართველოს 2011 წლის 23 დეკემბრის კანონი №5601 – ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

    მუხლი 7. მოსაკრებლების განაკვეთის განსაზღვრის ზოგადი პრინციპები

1. მოსაკრებლების განაკვეთები მათ ცალკეულ სახეობებზე წესდება ამ კანონის შესაბამისად მიღებული კანონებით და განისაზღვრება შემდეგი პრინციპებით :

ა) სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილ მომსახურებაზე ან/და უფლების მინიჭებაზე გაწეული დანახარჯების ანაზღაურების გათვალისწინებით;

ბ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური (მათ შორის, მოსალოდნელი შემოსავლების გათვალისწინებით) ინტერესებიდან გამომდინარე .

2. მოსაკრებლები წესდება ლარებში ან ფარდობით სიდიდეებში .

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3501- სსმ I, №35, 03.08.2006 წ., მუხ.257

საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1700 - სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.183

    მუხლი 8. მოსაკრებლებისაგან მიღებული შემოსავლების განაწილება ბიუჯეტებს შორის

მოსაკრებლების ბიუჯეტებში ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად.

საქართველოს 2011 წლის 23 დეკემბრის კანონი №5601 – ვებგვერდი, 30.12.2011წ.

    მუხლი 9. გარდამავალი დებულება

ტერიტორიულ ერთეულებში , სადაც არჩეულნი არ არიან წარმომადგენლობითი ორგანოები , მათ არჩევამდე ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ კანონით დაწესებული მოსაკრებლების შემოღების უფლება ეძლევათ საბიუჯეტო სისტემისა და საბიუჯეტო უფლებამოსილებათა შესახებ საქართველოს კანონის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის 1996 წლის 29 მაისის დადგენილების მე–5 პუნქტით განსაზღვრულ ორგანოებს .

    მუხლი 10. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე .

საქართველოს პრეზიდენტი

ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი ,

1998 წლის 6 თებერვალი .

№1221–IIს

42. 22/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1194-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 28/12/2021 41. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6972-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 40. 14/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6809-რს - ვებგვერდი, 22/07/2020 39. 20/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3219-რს - ვებგვერდი, 13/08/2018 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 38. 29/06/2018 - საქართველოს კანონი - 2763-IIს - ვებგვერდი, 19/07/2018 37. 01/06/2017 - საქართველოს კანონი - 897-IIს - ვებგვერდი, 21/06/2017 36. 20/09/2013 - საქართველოს კანონი - 1249-Iს - ვებგვერდი, 08/10/2013 35. 22/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6542-Iს - ვებგვერდი, 26/06/2012 34. 23/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5601-რს - ვებგვერდი, 30/12/2011 33. 24/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5297-IIს - ვებგვერდი, 111205022, 05/12/2011 32. 12/11/2010 - საქართველოს კანონი - 3806 - სსმ, 66, 03/12/2010 31. 28/10/2010 - საქართველოს კანონი - 3775 - სსმ, 63, 10/11/2010 30. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3546 - სსმ, 46, 04/08/2010 29. 01/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2208 - სსმ, 42, 10/12/2009 28. 03/11/2009 - საქართველოს კანონი - 1937 - სსმ, 35, 19/11/2009 27. 24/09/2009 - საქართველოს კანონი - 1700 - სსმ, 29, 12/10/2009 26. 17/07/2009 - საქართველოს კანონი - 1531 - სსმ, 19, 24/07/2009 25. 15/07/2008 - საქართველოს კანონი - 220 - სსმ, 17, 28/07/2008 24. 29/06/2007 - საქართველოს კანონი - 5134 - სსმ, 27, 17/07/2007 23. 29/06/2007 - საქართველოს კანონი - 5128 - სსმ, 27, 17/07/2007 22. 08/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4928 - სსმ, 23, 21/06/2007 21. 08/06/2007 - საქართველოს კანონი - 4926 - სსმ, 22, 19/06/2007 20. 29/12/2006 - საქართველოს კანონი - 4252 - სსმ, 50, 30/12/2006 19. 10/11/2006 - საქართველოს კანონი - 3641 - სსმ, 44, 27/11/2006 18. 24/07/2006 - საქართველოს კანონი - 3501 - სსმ, 35, 03/08/2006 17. 24/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3090 - სსმ, 20, 09/06/2006 16. 14/04/2006 - საქართველოს კანონი - 2887 - სსმ, 11, 01/05/2006 15. 13/05/2005 - საქართველოს კანონი - 1438 - სსმ, 25, 02/06/2005 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 14. 25/03/2005 - საქართველოს კანონი - 1184 - სსმ, 15, 19/04/2005 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 13. 29/12/2004 - საქართველოს კანონი - 948 - სსმ, 41, 30/12/2004 12. 26/08/2003 - საქართველოს კანონი - 3044 - სსმ, 29, 18/09/2003 11. 26/08/2003 - საქართველოს კანონი - 3011 - სსმ, 29, 18/09/2003 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 10. 07/05/2003 - საქართველოს კანონი - 2211 - სსმ, 13, 02/06/2003 9. 21/06/2002 - საქართველოს კანონი - 1545 - სსმ, 21, 12/07/2002 8. 18/12/2001 - საქართველოს კანონი - 1190 - სსმ, 36, 31/12/2001 7. 03/02/2001 - საქართველოს კანონი - 746 - სსმ, 6, 20/03/2001 6. 05/12/2000 - საქართველოს კანონი - 638 - სსმ, 48, 16/12/2000 5. 25/06/1999 - საქართველოს კანონი - 2207 - სსმ, 31(38), 14/07/1999 4. 05/02/1999 - საქართველოს კანონი - 1793 - სსმ, 4(11), 23/02/1999 3. 13/12/1998 - საქართველოს კანონი - 1733 - სსმ, 7, 31/12/1998 2. 09/12/1998 - საქართველოს კანონი - 1725 - სსმ, 7, 31/12/1998 1. 26/06/1998 - საქართველოს კანონი - 1488 - პარლამენტის უწყებანი, 25-26, 15/07/1998