განათლების შესახებ

  • Word
განათლების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 826
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 27/06/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 33, 31/07/1997
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2010
სარეგისტრაციო კოდი 430.000.000.05.001.000.232
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
826
27/06/1997
საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 33, 31/07/1997
430.000.000.05.001.000.232
განათლების შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

საქართველოს კანონი

განათლების შესახებ

სახელმწიფო აცხადებს განათლების სფეროს პრიორიტეტულობას და ამის საფუძველზე წარმართავს სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკას.

საგანმანათლებლო საქმიანობას სახელმწიფო ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად.

ეს კანონი მოიცავს მხოლოდ საერო განათლების სფეროს.

თავი I

ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 2. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 3. მოქალაქეთა უფლებების სახელმწიფო გარანტიები განათლების სფეროში

1. (ამოებულია).

2. (ამოღებულია).

3. ნორმალური განვითარებისაგან გადახრილ პირებს სახელმწიფო უქმნის მათი განვითარების კორექციისა და სოციალური ადაპტაციის პირობებს.

4. (ამოღებულია).

5. (ამოღებულია).

6. (ამოღებულია).

7. სახელმწიფო უზრუნველყოფს სკოლამდელ აღზრდას მის დაფინანსებასა და მატერიალური ბაზის შექმნაში მონაწილეობით, პედაგოგიური კადრების მომზადებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნით.

8. (ამოღებულია).

9. (ამოღებულია).

10. (ამოღებულია).

11. (ამოღებულია).

12. სახელმწიფო ასრულებს თავის კონსტიტუციურ ვალდებულებას, მოქალაქეს კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში უფასოდ მისცეს საშუალო და პროფესიული (მათ შორის, უმაღლესი და უმაღლესისშემდგომი) განათლება საბიუჯეტო დაფინანსებით უზრუნველყოფილი სახელმწიფო დაკვეთის მეშვეობით. სახელმწიფო დაკვეთა შეიძლება განთავსდეს მხოლოდ სახელმწიფო აკრედიტაციის მქონე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

13. (ამოღებულია).

14. (ამოღებულია).

15. (ამოღებულია).

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2084-სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ; მუხ.114.

საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 4. (ამოღებულია)

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 5. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

თავი II

სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტი და ცენზი, აკადემიური ხარისხი, საგანმანათლებლო პროგრამა, საგანმანათლებლო დაწესებულება

    მუხლი 6. სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტები

1. სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტი ამ კანონით განსაზღვრული საფეხურებისა და სწავლების ხანგრძლივობის საფუძველზე ადგენს სასწავლო დისციპლინათა ნუსხას, განსაზღვრავს სასწავლო საგნების ციკლთა შორის თანაფარდობას, სასწავლო დატვირთვის დასაშვებ მაქსიმუმს, სასწავლო პროგრამის შინაარსის სავალდებულო მინიმუმს, კურსდამთავრებულთა მომზადების აუცილებელი დონის კრიტერიუმებს საფეხურების მიხედვით და, მოსწავლეთა მიდრეკილების გათვალისწინებით, სწავლების დიფერენცირების ზღვრულ ნორმებს, აგრეთვე სასწავლო-მატერიალური ბაზისა და ტექნიკური აღჭურვილობის ნორმატიულ მოთხოვნებს.

2. სტანდარტების შესრულება სავალდებულოა ლიცენზიის მქონე ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის.

3. ნორმალური განვითარებისაგან გადახრილ მოსწავლეთათვის დგინდება სპეციალური საგანმანათლებლო სტანდარტები.

    მუხლი 7. საგანმანათლებლო პროგრამები

1. საქართველოში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადი და პროფესიული განათლების პროგრამები.

2. (ამოღებულია).

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

5. (ამოღებულია).

6. (ამოღებულია).

7. (ამოღებულია).

8. (ამოღებულია).

9. (ამოღებულია).

10. (ამოღებულია).

11. (ამოღებულია).

12. (ამოღებულია).

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2084-სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ; მუხ.114.

საქართველოს  2006 წლის 25 მაისის კანონი №3162-სსმ I, №19, 01.06.2006წ; მუხ.151

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 8. სახელმწიფო საგანმანათლებლო ცენზი, სახელმწიფო საგანმანათლებლო სერტიფიკატი, აკადემიური ხარისხი

1. (ამოღებულია).

2. (ამოღებულია).

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

6. (ამოღებულია).

7. ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ საგანმანათლებლო სერტიფიკატს აქვს საქართველოს სახელმწიფო საგანმანათლებლო სერტიფიკატის იურიდიული ძალა.

                                                                                                         

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 9. (ამოღებულია)

საქართველოს 1998 წლის 25 ივნისის კანონი №1474-პარლამენტის უწყებანი №27-28, 30.07.1998წ; გვ.5

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 10. სკოლამდელი აღზრდა

1. სკოლამდელი აღზრდის მიზანია მოამზადოს ბავშვი სკოლისათვის, საფუძველი ჩაუყაროს მისი აზროვნების, ემოციური სამყაროს და ნებისყოფის ფორმირებას, მის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას, სხვისი აზრისა და საკუთრების პატივისცემას, ხელი შეუწყოს მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებას.

2. სკოლამდელი აღზრდა ხდება ოჯახში ან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში.

    მუხლი 11. ზოგადი განათლება

1. (ამოღებულია).

2. (ძალადაკარგულია).

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

5. (ამოღებულია).

6. (ამოღებულია).

7. (ამოღებულია).

8. (ამოღებულია).

9. საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის, რომლებიც ასრულებენ ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებს, სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების დროს, აგრეთვე არდადეგების დროსა და ხანგრძლივობას განსაზღვრავს საქართველოს განათლების სამინისტრო.

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 12. (ამოღებულია)

საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 13. (ამოღებულია)

საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

 

    მუხლი 14. (ამოღებულია)

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 15. სკოლამდელი აღზრდისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებები

1. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულება შეიძლება არსებობდეს საჯარო სამართლის (სახელმწიფო) ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით.

11. კერძო სამართლის იურიდიული პირი უფლებამოსილია განახორციელოს საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო საქმიანობა კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სხვა დამოუკიდებელი იურიდიული პირის შექმნის გარეშე.

2. (ამოღებულია).

3. სკოლამდელი აღზრდისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა სახეები განისაზღვრება სახელმწიფო სტანდარტით.

4. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულება არის იურიდიული პირი, რომელიც ავტონომიურია ამ კანონითა და საკუთარი წესდებით განსაზღვრულ ფარგლებში.

5. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულება:

ა) დამოუკიდებლად წარმართავს სასწავლო პროცესს საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ რეკომენდებული საგანმანათლებლო პროგრამების, ზოგადი მეთოდიკის, სახელმძღვანელოებისა და დამხმარე ლიტერატურის შესაბამისად;

ბ) უფლებამოსილია მიიღოს და ამ კანონისა და თავისი წესდების შესაბამისად განკარგოს არასაბიუჯეტო ფინანსური და მატერიალური რესურსები. დაწესებულების საქმიანობით მიღებული მოგება ხმარდება მხოლოდ მისი წესდებით განსაზღვრულ ამოცანებს;

გ) თავისი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დამოუკიდებლად თანამშრომლობს სხვა, მათ შორის, უცხო ქვეყნების საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საზოგადოებრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

6. (ამოღებულია).

7. (ამოღებულია).

საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

თავი III

განათლების სისტემის მართვა

    მუხლი 16. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 17. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 18. საქართველოს განათლების სამინისტროს უფლებამოსილება განათლების სფეროში

1. (ამოღებულია).

2. (ამოღებულია).

3. საქართველოს განათლების სამინისტრო ამტკიცებს შესაბამის დარგობრივ სამინისტროებთან ერთად შემუშავებულ შემდეგ საკითხებს:

ა) (ამოღებულია);

ბ) (ამოღებულია);

გ) სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულების სახელმწიფო სტანდარტების პროექტები;

დ) (ამოღებულია);

ე) (ამოღებულია);

ვ) (ამოღებულია);

ზ)  (ამოღებულია);

თ)  (ამოღებულია);

ი)  (ამოღებულია);

კ)  (ამოღებულია);

ლ)  (ამოღებულია);

მ) უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი სერტიფიკატისთვის სახელმწიფო საგანმანათლებლო ცენზის მინიჭების წესი და პირობები;

ნ) (ამოღებულია).

4. საქართველოს განათლების სამინისტრო:

ა) (ამოღებულია);

ბ) (ამოღებულია);

გ) (ამოღებულია);

დ) (ამოღებულია);

ე) (ამოღებულია);

ვ) (ამოღებულია);

ზ) (ამოღებულია);

თ) (ამოღებულია);

ი) (ამოღებულია);

კ) (ამოღებულია);

ლ) (ამოღებულია);

მ) წყვეტს სახელმწიფო სააღმზრდელო დაწესებულებათა ლიკვიდაციის საკითხს;

ნ) (ამოღებულია);

ო) (ძალადაკარგულია);

პ) (ძალადაკარგულია);

ჟ) (ძალადაკარგულია);

რ) (ამოღებულია);

ს) (ძალადაკარგულია);

ტ) (ამოღებულია).

5. (ამოღებულია).

საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №2023-სსმ I, №20(27), 09.06.1999წ; მუხ.92.

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 19. (ამოღებულია)

საქართველოს 1998 წლის 12 ივნისის კანონი №1449-პარლამენტის უწყებანი, №23-24, 30.06.1998; გვ.54.

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 20. (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №2023-სსმ I, №20(27), 09.06.1999წ; მუხ.92.

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 21. (ძალადაკარგულია)

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2093-სსმ I, №22(29), 16.06.1999წ; მუხ.105

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

    მუხლი 22. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა უფლებამოსილება განათლების სფეროში

1. (ამოღებულია).

2. (ძალადაკარგულია).

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო მის გამგებლობას დაქვემდებარებული ტერიტორიაზე განლაგებულ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უქმნის სასწავლო პროცესის განხორციელების, სკოლისგარეშე აღზრდისა და დასვენების აუცილებელ პირობებს; ამ კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში მონაწილეობს საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვაში.

4. (ამოღებულია).

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2084-სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ; მუხ.114.

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 23. საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვა

1. საგანმანათლებლო დაწესებულებას მართავენ დაწესებულების ადმინისტრაცია და პედაგოგიური (სამეცნიერო) საბჭო, რომელთა სტრუქტურა, შექმნის წესი და უფლებამოსილება განისაზღვრება ამ კანონით, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ტიპური დებულებითა და საკუთარი წესდებით.

2. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შემოსავლის მოზიდვის და რაციონალური განკარგვის მიზნით იქმნება სამეურვეო საბჭო, რომლის ფუნქციები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება თვით ამ დაწესებულების წესდებით.

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

5. დირექტორის (რექტორის) დანიშვნის (არჩევის) ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობას, მაგრამ არ უნდა იყოს 3 წელზე ნაკლები.

6. (ამოღებულია).

7. საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგიური (სამეცნიერო) საბჭო:

ა) არის არჩევითი ორგანო, რომლის შექმნის წესი განისაზღვრება საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით;

ბ) წარმართავს საგანმანათლებლო დაწესებულების სასწავლო-აღმზრდელობით და სამეცნიერო საქმიანობას;

გ) შეაქვს ცვლილებები საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამაში.

8. საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაცია პედაგოგიურ (სამეცნიერო) საბჭოსთან შეთანხმებით:

ა) ადგენს ხარჯთაღრიცხვის პროექტს;

ბ) ადგენს სახელმწიფო სტიპენდიების დანიშვნის პირობებსა და წესს მოსწავლეთათვის (სტუდენტთათვის) საბიუჯეტო დაფინანსებიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული ტიპური დებულების საფუძველზე.

9. (ამოღებულია).

10. (ამოღებულია).

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

თავი IV

სამართლებრივი ურთიერთობები განათლების სისტემაში

    მუხლი 24. საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნება

1. საგანმანათლებლო დაწესებულება შეიძლება დაფუძნდეს როგორც საჯარო სამართლის, ისე კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით.

2. სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც არ არის შექმნილი კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით, წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

5. (ძალადაკარგულია).

6. (ამოღებულია).

7. (ამოღებულია).

8. (ამოღებულია).

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2084-სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ; მუხ.114.

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 25. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 26. (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №2023-სსმ I, №20(27), 09.06.1999წ; მუხ.92.

    მუხლი 27. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 28. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 29. (ამოღებულია)

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 30. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 31. საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგი

1. (ამოღებულია).

2. (ამოღებულია).

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

5. (ამოღებულია).

6. სკოლამდელი აღზრდისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა პედაგოგები სარგებლობენ თანაბარი პროფესიული უფლებებით და შრომის ანაზღაურების ერთიანი სკალით.

7. (ამოღებულია).

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 32. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

თავი V

ეკონომიკური ურთიერთობანი განათლების სისტემაში

    მუხლი 33. (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2084-სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ; მუხ.114.

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 34. სახელმწიფო ფინანსური ნორმატივები განათლების სფეროში

1. განათლების სფეროში სახელმწიფო ფინანსური ნორმატივი არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პროგრამისა და სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტანდარტის განხორციელებისათვის აუცილებელი თანხების ოდენობა, რომელიც განისაზღვრება თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის, სტანდარტის, პროგრამის ყოველი სასწავლო წლისა და ერთი მოსწავლისა და სტუდენტისათვის.

2. განათლების სფეროში სახელმწიფო ფინანსურ ნორმატივებს შეიმუშავებს საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის  სამინისტრო საქართველოს განათლების, ფინანსთა და სხვა შესაბამის დარგობრივ სამინისტროებთან ერთად და ამტკიცებს მათთან შეთანხმებით.

3. სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელშიც ადგილობრივი პირობების გამო სახელმწიფო საგანმანათლებლო პროგრამების შესრულების ღირებულება აღემატება სახელმწიფო ფინანსურ ნორმატივებს, ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან ეძლევა დამატებითი დაფინანსება.

    მუხლი 35. სახელმწიფო დაკვეთა

1. სახელმწიფო დაკვეთა არის საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სასწავლო საბიუჯეტო ჯგუფებისა და ადგილების რაოდენობა.

2. საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან მისაღები თანხების ოდენობა გაიანგარიშება სახელმწიფო დაკვეთითა და შესაბამისი სახელმწიფო ფინანსური ნორმატივების საფუძველზე.

    მუხლი 36. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 37. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 38. (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2084-სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ; მუხ.114.

საქართველოს 2000 წლის 13 დეკემბრის კანონი №691-სსმ I, №50, 27.12.2000წ; მუხ.147

საქართველოს 2003 წლის 29 იანვრის კანონი №1957-სსმ I, №5, 19.02.2003წ; მუხ.32

საქართველოს  2005 წლის 23 დეკემბრის კანონი №2457-სსმ I, №56, 28.12.2005წ; მუხ.399

საქართველოს  2005 წლის 23 დეკემბრის კანონი №2475-სსმ I, №56, 28.12.2005წ; მუხ.415

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 39. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

თავი VI

სოციალური გარანტიები და უფლება-მოვალეობანი განათლების სფეროში

    მუხლი 40. (ამოღებულია)

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 41. იმ ბავშვთა და მოზარდთა სოციალური დაცვა, რომლებსაც აღზრდისა და განათლების განსაკუთრებული პირობები სჭირდებათ

1. იმ მოსწავლეთათვის, რომლებმაც ამ კანონის მე-11 მუხლით განსაზღვრულ ვადაში ვერ დაძლიეს დაწყებითი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამა, ასევე ნორმალური განვითარებისაგან გადახრილი, ფიზიკური ან ფსიქიკური ნაკლის მქონე მოსწავლეთათვის, აგრეთვე იმ ბავშვებისათვის, რომლებსაც ხანგრძლივი მკურნალობა სჭირდებათ, განათლების სისტემის მართვის ორგანოები ქმნიან სპეციალურ და კორექციული ხასიათის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც ხორციელდება ასეთი ბავშვების მკურნალობა, აღზრდა, სწავლება, სოციალური ადაპტაცია და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაცია. სპეციალურ სკოლებში მოსწავლეები ჩაირიცხებიან მშობლების (კანონიერი წარმომადგენლების) თანხმობისა და სპეციალური სამედიცინო-პედაგოგიური კომისიის დასკვნის საფუძველზე. თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში საკითხს წყვეტს სასამართლო. ამგვარ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს სახელმწიფო აფინანსებს მაღალი ნორმატივებით.

2. ბავშვობიდან ინვალიდებისათვის (დიაბეტით დაავადებულები და სხვა), რომლებიც არ შედიან ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ კატეგორიაში, წესდება შეღავათი მათი სწავლისა და აღზრდისათვის აუცილებელი პირობების შესაქმნელად, რაც განისაზღვრება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტიპური დებულებით.

3. აკრძალულია საბაზო განათლების მიღებამდე სასწავლო დაწესებულებებიდან მოსწავლეთა გარიცხვა. იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთაც ახასიათებთ საზოგადოებისათვის მიუღებელი, ნორმიდან გადახრილი ქცევა, იქმნება სპეციალური სააღმზრდელო-სასწავლო დაწესებულებები, სადაც სპეციალური პედაგოგიური მეთოდების გამოყენებით ხორციელდება მოსწავლეთა აღზრდა და სწავლება, სახელობო და/ან დაწყებითი პროფესიული მომზადება, შექმნილია თვითგანვითარების პირობები. ასეთ სააღმზრდელო-სასწავლო დაწესებულებებში მოსწავლეები იგზავნებიან მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 11 წლის ასაკიდან.

საქართველოს 2003 წლის 20 ივნისის კანონი №2433-სსმ I, №20, 11.07.2003წ; მუხ.136

    მუხლი 42. აღსაზრდელთა და მოსწავლეთა (სტუდენტთა) ჯანმრთელობის დაცვა

1. საგანმანათლებლო დაწესებულება აღსაზრდელებსა და მოსწავლეებს (სტუდენტებს) უქმნის ჯანმრთელობის დაცვისა და ფიზიკური სრულყოფის პირობებს. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო-შრომითი დატვირთვა, შინაგანაწესი, კვების პირობები და სანიტარიული ნორმები უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფო სტანდარტებსა და ნორმატივებს.

2. ჯანმრთელობის დაცვის ორგანოები ხელშეკრულების საფუძველზე უზრუნველყოფენ საგანმანათლებლო დაწესებულების სამედიცინო მომსახურებას.

3. იმ მოსწავლეთათვის, რომელთაც სჭირდებათ ხანგრძლივი მკურნალობა, სახელმწიფოს ხარჯზე იქმნება გამაჯანსაღებელი, მათ შორის, სანატორიუმის ტიპის, საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

4. აღსაზრდელთა და მოსწავლეთა (სტუდენტთა) სწავლის, დასვენებისა და შრომის პირობები განსაზღვრულია კანონმდებლობით და პასუხისმგებლობა მათი დაცვისათვის ეკისრება საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციას.

    მუხლი 43. საგანმანათლებლო დაწესებულების მუშაკთა უფლება-მოვალეობანი და სოციალური დაცვა

1. (ამოღებულია).

2. განათლების სფეროში სახელმწიფო ფინანსურ ნორმატივებს შეიმუშავებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს განათლების, ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობისა  და შესაბამის დარგობრივ სამინისტროებთან ერთად და ამტკიცებს მათთან შეთანხმებით.

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

საქართველოს 1998 წლის 12 ივნისის კანონი №1449-პარლამენტის უწყებანი, №23-24, 30.06.1998; გვ.54.

საქართველოს 2003 წლის 20 ივნისის კანონი №2433-სსმ I, №20, 11.07.2003წ; მუხ.136

საქართველოს  2005 წლის 23 დეკემბრის კანონი №2457-სსმ I, №56, 28.12.2005წ; მუხ.399

საქართველოს  2005 წლის 23 დეკემბრის კანონი №2475-სსმ I, №56, 28.12.2005წ; მუხ.415

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 44. (ამოღებულია)

საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

თავი VII (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 45. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

თავი VIII (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 46. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

თავი IX (ამოღებულია)

    მუხლი 47. (ამოღებულია)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 1997 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილება №2/35

საქართველოს 2003 წლის 29 იანვრის კანონი №1957-სსმ I, №5, 19.02.2003წ; მუხ.32

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 48. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 49. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 50. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 51. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 52. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 53. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 54. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 55. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 56. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 57. (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №2023-სსმ I, №20(27), 09.06.1999წ; მუხ.92.

საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

    მუხლი 58. (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №2023-სსმ I, №20(27), 09.06.1999წ; მუხ.92.

    მუხლი 59. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

თავი X (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 24 დეკემბრის კანონი №91-სსმ I, №52(59), 31.12.1999წ; მუხ.253

    მუხლი 60. (ამოღებულია)

საქართველოს 1999 წლის 24 დეკემბრის კანონი №91-სსმ I, №52(59), 31.12.1999წ; მუხ.253

საქართველოს 2000 წლის 13 დეკემბრის კანონი №691-სსმ I, №50, 27.12.2000წ; მუხ.147

საქართველოს  2005 წლის 23 დეკემბრის კანონი №2475-სსმ I, №56, 28.12.2005წ; მუხ.415

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

    მუხლი 61. (ამოღებულია)

საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

 

 

საქართველოს პრეზიდენტი              ედუარდ შევარდნაძე.

თბილისი,

1997 წლის 27 ივნისი.

№826

 

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 1997 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილება №2/35

2. საქართველოს 1998 წლის 12 ივნისის კანონი №1449-პარლამენტის უწყებანი, №23-24, 30.06.1998; გვ.54.

3. საქართველოს 1998 წლის 25 ივნისის კანონი №1474-პარლამენტის უწყებანი №27-28, 30.07.1998წ; გვ.5.

4. საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №2023-სსმ I, №20(27), 09.06.1999წ; მუხ.92

5. საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2084-სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ; მუხ.114

6. საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2093-სსმ I, №22(29), 16.06.1999წ; მუხ.105

7. საქართველოს 1999 წლის 24 დეკემბრის კანონი №91-სსმ I, №52(59), 31.12.1999წ; მუხ.253

8. საქართველოს 2000 წლის 11 მაისის კანონი №295-სსმ I, №17, 12.05.2000წ; მუხ.41

9. საქართველოს 2000 წლის 13 დეკემბრის კანონი №691-სსმ I, №50, 27.12.2000წ; მუხ.147

10. საქართველოს 2003 წლის 29 იანვრის კანონი №1957-სსმ I, №5, 19.02.2003წ; მუხ.32

11. საქართველოს 2003 წლის 20 ივნისის კანონი №2433-სსმ I, №20, 11.07.2003წ; მუხ.136

12. საქართველოს  2005 წლის 8 აპრილის კანონი №1330-სსმ I, №20, 04.05.2005წ; მუხ.143

13. საქართველოს  2005 წლის 23 დეკემბრის კანონი №2457-სსმ I, №56, 28.12.2005წ; მუხ.399

14. საქართველოს  2005 წლის 23 დეკემბრის კანონი №2475-სსმ I, №56, 28.12.2005წ; მუხ.415

15. საქართველოს  2006 წლის 17 მარტის კანონი №2797-სსმ I, №9, 31.03.2006წ; მუხ.69

16. საქართველოს  2006 წლის 25 მაისის კანონი №3162-სსმ I, №19, 01.06.2006წ; მუხ.151

17. საქართველოს  2007 წლის 28 მარტის კანონი №4531-სსმ I, №15, 23.04.2007წ; მუხ.120

18.  ძალადაკარგულია – საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3530 - სსმ I, №47, 05.08.2010წ., მუხ.302

 

18. 21/07/2010 - საქართველოს კანონი - 3530 - სსმ, 47, 05/08/2010 17. 28/03/2007 - საქართველოს კანონი - 4531 - სსმ, 15, 23/04/2007 16. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3162 - სსმ, 19, 01/06/2006 15. 17/03/2006 - საქართველოს კანონი - 2797 - სსმ, 9, 31/03/2006 14. 23/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2475 - სსმ, 56, 28/12/2005 13. 23/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2457 - სსმ, 56, 28/12/2005 12. 08/04/2005 - საქართველოს კანონი - 1330 - სსმ, 20, 04/05/2005 11. 20/06/2003 - საქართველოს კანონი - 2433 - სსმ, 20, 11/07/2003 10. 29/01/2003 - საქართველოს კანონი - 1957 - სსმ, 5, 19/02/2003 9. 13/12/2000 - საქართველოს კანონი - 691 - სსმ, 50, 27/12/2000 8. 11/05/2000 - საქართველოს კანონი - 295 - სსმ, 17, 12/05/2000 7. 24/12/1999 - საქართველოს კანონი - 91 - სსმ, 52(59), 31/12/1999 6. 09/06/1999 - საქართველოს კანონი - 2093 - სსმ, 22(29), 16/06/1999 5. 09/06/1999 - საქართველოს კანონი - 2084 - სსმ, 24(31), 26/06/1999 4. 28/05/1999 - საქართველოს კანონი - 2023 - სსმ, 20(27), 09/06/1999 3. 25/06/1998 - საქართველოს კანონი - 1474 - პარლამენტის უწყებანი, 27-28, 30/07/1998 2. 12/06/1998 - საქართველოს კანონი - 1449 - პარლამენტის უწყებანი, 23-24, 30/06/1998 1. 29/12/1997 - საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება - 2/35 - გამოუქვეყნებელი, -, 29/12/1997
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.