„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 29/01/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 29/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016854
19
29/01/2016
ვებგვერდი, 29/01/2016
190040000.22.033.016854
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №19

2016 წლის 29 იანვარი

ქ. თბილისი

 

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ №2-ში:

1. ბიუჯეტის განმკარგველი – 0953 – „ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის“ შემდეგ დამატებულ იქნეს შემდეგი განმკარგველი:

„342

 

0954

სსიპ – „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო“.

   2. ბიუჯეტის განმკარგველი  – 4957 – „ა(ა)იპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის“ შემდეგ დამატებულ იქნეს შემდეგი განმკარგველები:

„1318

4958

ააიპ – „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სანაშენე მეურნეობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი“

1319

4959

ააიპ – „კასპის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

1320

4960

ააიპ – „ქობულეთის სანდასუფთავება“

1321

4961

ააიპ – „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მეცხოველეობის განვითარების ცენტრი“

1322

4962

ააიპ – „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“

1323

4963

ააიპ – „გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება“

1324

4964

ააიპ – „გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი“

1325

4965

ააიპ – „გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“

1326

4966

ააიპ –  „საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“

1327

4967

ააიპ –  „ბათუმის ტურისტული მართვის სააგენტო“

1328

4968

ააიპ – „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-ბაღების გაერთიანება“

1329

4969

ააიპ – „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი “

1330

 

4970

 

ააიპ – „ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“

1331

4971

ააიპ – „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი“

1332

4972

ააიპ „ხულოს მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ხიხანი“

1333

4973

ააიპ „ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების-საბავშვო ბაღების გაერთიანება“

1334

4974

ააიპ – „ადიგენის დასუფთავების სამსახური“

1335

4975

ააიპ – „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა“

1336

4976

სსიპ – „აფხაზეთის ა/რ გამწვანებისა და გარემოსდაცვითი პროექტების სააგენტო“

1337

4977

სსიპ – „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლების და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი „ბიზნესინკუბატორი“

1338

4978

ააიპ „ჯვარის დასუფთავების სამსახური“

1339

4979

ააიპ – „მესტიის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი.“.

 

3.  ამოღებულ იქნეს შემდეგი განმკარგველები:

 

„793

4433

ააიპ – ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრი

801

4441

ააიპ – თერჯოლის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი

802

4442

ააიპ – თერჯოლის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

862

4502

ა(ა)იპ –  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

863

4503

ა(ა)იპ – წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

865

4505

ა(ა)იპ – „თეიმურაზ კობახიძის წყალტუბოს სამუსიკო სკოლა

892

4532

სსიპ – „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა (ინტერნატი)“

1263

4903

ა(ა)იპ – „წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი“ .

 4. განმკარგველი – 4434 – ა(ა)იპ – თერჯოლის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი“  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„794

4434

ააიპ – „თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი“.

5. განმკარგველი  –  4438 – „ა(ა)იპ – ააიპ – თერჯოლის კომპლექსური სპორტული სკოლა“  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„798

4438

ააიპ – „თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი“.

6.  განმკარგველი – 4742 – „ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„1102

4742

ააიპ – „საფეხბურთო კლუბი ოდიში 1919“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2016 წლის 29 იანვრიდან.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.