„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/01/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016344
1
15/01/2016
ვებგვერდი, 20/01/2016
190020020.35.122.016344
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2016 წლის 15 იანვარი

ქ. წყალტუბო

 

,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” მე-16 მუხლის მეორე ნაწილის "ა" პუნქტის 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე და 80-ე მუხლების და  „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №74  დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი  190020020.35.122.016339 თარიღი 29/12/2015 შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16 357,2

7 048,5

9 308,7

13 196,2

4 493,4

8 702,8

8 966,0

170,0

8 796,0

გადასახადები

1 192,0

0,0

1 192,0

1 100,0

0,0

1 100,0

2 000,0

0,0

2 000,0

გრანტები

13 398,7

7 048,5

6 350,2

10 881,2

4 493,4

6 387,8

5 966,0

170,0

5 796,0

სხვა შემოსავლები

1 766,5

0,0

1 766,5

1 215,0

0,0

1 215,0

1 000,0

0,0

1 000,0

ხარჯები

10 476,9

2 020,1

8 456,8

12 089,2

2 580,5

9 508,7

8 625,0

199,6

8 425,4

შრომის ანაზღაურება

2 009,8

0,0

2 009,8

2 034,3

68,0

1 966,3

2 106,0

76,7

2 029,3

საქონელი და მომსახურება

771,6

0,0

771,6

1 429,7

23,0

1 406,7

868,3

19,6

848,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

3 954,2

0,0

3 954,2

4 416,2

60,0

4 356,2

4 480,0

70,0

4 410,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

215,0

0,0

215,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240,8

0,0

1 240,8

1 007,5

5,0

1 002,5

848,5

3,0

845,5

სხვა ხარჯები

2 500,5

2 020,1

480,4

2 986,6

2 424,5

562,1

322,2

30,3

291,9

საოპერაციო სალდო

5 880,3

5 028,4

851,9

1 107,1

1 912,9

-805,9

341,0

-29,6

370,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 936,4

2 305,0

631,4

4 397,6

4 160,4

237,2

1 074,0

631,1

442,9

ზრდა

3 133,4

2 305,0

828,4

4 497,6

4 160,4

337,2

1 174,0

631,1

542,9

კლება

197,0

0,0

197,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

მთლიანი სალდო

2 943,9

2 723,4

220,5

-3 290,5

-2 247,5

-1 043,1

-733,0

-660,7

-72,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 943,9

2 723,4

220,5

-3 290,5

-2 247,5

-1 043,1

-733,0

-660,7

-72,3

კლება

0,0

0,0

0,0

3 290,6

2 247,5

1 043,1

733,0

660,7

72,3

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

3 290,6

2 247,5

1 043,1

733,0

660,7

72,3

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16 554,2

7 048,5

9 505,7

16 586,8

6 740,9

9 845,9

9 799,0

830,7

8 968,3

შემოსავლები

16 357,2

7 048,5

9 308,7

13 196,2

4 493,4

8 702,8

8 966,0

170,0

8 796,0

არაფინანსური აქტივების კლება

197,0

0,0

197,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

3 290,6

2 247,5

1 043,1

733,0

660,7

72,3

გადასახადები

13610,3

4325,1

9285,2

16586,8

6740,9

9845,9

9799,0

830,7

8968,3

      ხარჯები

10476,9

2020,1

8456,8

12089,2

2580,5

9508,7

8625,0

199,6

8425,4

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

3133,4

2305,0

828,4

4497,6

4160,4

337,2

1174,0

631,1

542,9

      ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

2 943,9

2 723,4

220,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 625.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 476,9

2 020,1

8 456,8

12 089,2

2 580,5

9 508,7

8 625,0

199,6

8 425,4

შრომის ანაზღაურება

2 009,8

0,0

2 009,8

2 034,3

68,0

1 966,3

2 106,0

76,7

2 029,3

საქონელი და მომსახურება

771,6

0,0

771,6

1 429,7

23,0

1 406,7

868,3

19,6

848,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

3 954,2

0,0

3 954,2

4 416,2

60,0

4 356,2

4 480,0

70,0

4 410,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

215,0

0,0

215,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240,8

0,0

1 240,8

1 007,5

5,0

1 002,5

848,5

3,0

845,5

სხვა ხარჯები

2 500,5

2 020,1

480,4

2 986,6

2 424,5

562,1

322,2

30,3

291,9

4. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1074.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1174.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

23,2

58,6

267,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,9

1,0

0,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 951,0

4 267,3

885,9

04 00

განათლება

158,4

53,6

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

52,1

20,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

65,0

0,0

 

სულ

3 133,4

4 497,6

1 174,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

197,0

100,0

100,0

ძირითადი აქტივები

92,2

0,0

20,0

არაწარმოებული აქტივები

104,8

100,0

80,0

მიწა

104,8

100,0

80,0

5. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 9.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 364,6   

0,0   

2 364,6   

2 865,8   

0,0   

2 865,8   

2 951,2   

0,0   

2 951,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 364,6   

0,0   

2 364,6   

2 865,8   

0,0   

2 865,8   

2 951,2   

0,0   

2 951,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 264,4   

0,0   

2 264,4   

2 739,0   

0,0   

2 739,0   

2 851,2   

0,0   

2 851,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

100,2   

0,0   

100,2   

126,8   

0,0   

126,8   

100,0   

0,0   

100,0   

702

თავდაცვა

85,7   

0,0   

85,7   

104,6   

91,0   

13,6   

97,0   

97,0   

0,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

257,5   

0,0   

257,5   

224,7   

0,0   

224,7   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

257,5   

0,0   

257,5   

224,7   

0,0   

224,7   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 720,5   

3 246,0   

474,5   

6 075,2   

5 137,3   

937,9   

1 585,4   

630,4   

955,0   

7045

ტრანსპორტი

2 664,0   

2 246,1   

417,9   

4 607,1   

4 137,4   

469,7   

965,4   

630,4   

335,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 664,0   

2 246,1   

417,9   

4 607,1   

4 137,4   

469,7   

965,4   

630,4   

335,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 056,5   

999,9   

56,6   

1 468,1   

999,9   

468,2   

620,0   

0,0   

620,0   

705

გარემოს დაცვა

556,4   

0,0   

556,4   

546,0   

0,0   

546,0   

567,2   

0,0   

567,2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

556,4   

0,0   

556,4   

546,0   

0,0   

546,0   

560,0   

0,0   

560,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7,2   

0,0   

7,2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 178,8   

1 079,1   

1 099,7   

2 272,9   

1 169,7   

1 103,1   

1 001,2   

30,3   

970,9   

7061

ბინათმშენებლობა

149,0   

0,0   

149,0   

182,1   

18,5   

163,6   

88,5   

18,5   

70,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

161,0   

0,0   

161,0   

25,0   

0,0   

25,0   

7064

გარე განათება

586,4   

0,0   

586,4   

272,1   

0,0   

272,1   

213,4   

0,0   

213,4   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 443,4   

1 079,1   

364,3   

1 657,7   

1 151,2   

506,4   

674,3   

11,8   

662,6   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

64,5   

0,0   

64,5   

125,0   

60,0   

65,0   

70,0   

70,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64,5   

0,0   

64,5   

125,0   

60,0   

65,0   

70,0   

70,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 705,7   

0,0   

1 705,7   

1 731,1   

277,9   

1 453,2   

1 110,4   

0,0   

1 110,4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

654,6   

0,0   

654,6   

776,0   

9,0   

767,0   

640,0   

0,0   

640,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

749,3   

0,0   

749,3   

731,4   

268,9   

462,5   

335,0   

0,0   

335,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

301,8   

0,0   

301,8   

223,7   

0,0   

223,7   

135,4   

0,0   

135,4   

709

განათლება

1 342,7   

0,0   

1 342,7   

1 415,7   

0,0   

1 415,7   

1 320,0   

0,0   

1 320,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 184,1   

0,0   

1 184,1   

1 317,0   

0,0   

1 317,0   

1 320,0   

0,0   

1 320,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

158,6   

0,0   

158,6   

98,6   

0,0   

98,6   

98,6   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

1 334,0   

0,0   

1 334,0   

1 225,9   

5,0   

1 220,9   

1 096,5   

3,0   

1 093,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66,1   

0,0   

66,1   

70,0   

0,0   

70,0   

60,5   

0,0   

60,5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

1 196,9   

0,0   

1 196,9   

990,9   

5,0   

985,9   

871,0   

3,0   

868,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

71,0   

0,0   

71,0   

165,0   

0,0   

165,0   

165,0   

0,0   

165,0   

 

სულ

13 610,3   

4 325,1   

9 285,2   

16 586,8   

6 740,9   

9 845,9   

9 799,0   

830,7   

8 968,3   

6. დადგენილების მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 10.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 733.0 ათასი ლარის ოდენობით.

7. დადგენილების მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 11.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 733.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 733.0 ათასი ლარის ოდენობით.

8. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 15.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა - 97.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 97.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2533.8 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 950.4  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული  გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა ქალაქ წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩა №3 ბინასთან მისასვლელი გზა, ნუცუბიძის ქუჩის შესახვევის გზა, ლორთქიფანიძის ქუჩის №10 და №16 ჩიხის გზა, შარტავას ქუჩის №1 შესახვევის გზა, დედაენის ქუჩის №15 და №17 ბინების წინ გზა, ნინოშვილის ქუჩის №1 და №2 ჩიხების გზა, შარტავას ქუჩის №1 ჩიხის გზა, გურამიშვილის №1, №4 და №6 ბინასთან საავტომობილო გზა, თბილისის ქუჩის №1 ჩიხის გზა. ასევე განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოსა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში საავტომობილო გზების სტიქიისა და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 26 მაისის და გ. ტაბიძის ქუჩაზე ტროტუარებისა და გამყოფი გაზონების მოწყობა.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 886.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 560.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.2. შენობების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 88.5  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის.

2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 25.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ წყალტუბოში სარაჯიშვილი და ლერმონტოვის ქუჩების გადაკვეთასთან 22 ოჯახისათვის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

2.2.4. გარე განათება - 213.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულება.

2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 637.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის“ სუბსიდირება.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქ წყალტუბოში დედაენის ქუჩაზე №1 საჯარო სკოლის წინ და სოფელ გუმბრინის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცივი ტბის მიმდებარედ ბუნებრივი აირის შიდა ქსელის მოწყობა და დაერთება.

2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 49.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

2.5. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

3. განათლება - 1320.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1. საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსება - 1320.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1730.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 660.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სპორტული კლუბების გაერთიანების“ და ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში,  ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, ჯემალ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, კალათბურთის ტურნირი სკოლებს შორის, ხელბურთის ტურნირი გოგონებს შორის, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, ხელბურთის ტურნირი სკოლებს შორის (ბიჭები),  მკლავჭიდის ტურნირი, გარბენი ქალაქის რკალზე, ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, მხიარული სტარტები ბაღებს შორის, ომარ ფხაკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ველორბოლაში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში, ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 935.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ და ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის“ დაფინანსება, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 35.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: შშმ პირისთვის საჩუქარი, სიყვარულის დღე, ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?,  ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ექსკურსიები, ლაშქრობა,  ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა ფესტივალებზე მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიებები, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, 9 აპრილი, აღდგომის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ჯანსუღ იოსელიანის სახელობის ფესტივალი, ოტია იოსელიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო, 8 აგვისტო, სოხუმის დაცემის დღე, შემოდგომის წყალტუბო, საახალწლო საჩუქრები, საახალწლო ღონისძიება.

4.4.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1166.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

· ეპიდზედამხედველობის სისტემით (სასწრაფო შეტყობინებები) მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, დადგენილი წესის მიხედვით.

· გადამდებ დაავადებებზე რუტინული სტსტისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება.

· დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონიძიებები.

·  გადამდები დაავადებების ეპიდკვლევაზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

·  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით.

· მუნიციპალიტეტის იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება მ.შ. შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭირეობის განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

· ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობა.

· ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის სამი თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში (ეპიდემიოლოგის ზედამხედველობის ქვეშ), დაგეგმვა, მოთხოვნა, კოორდინაცია რეგიონულ დონესთან.

·  ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პ.ჯ.დ. (პირველადი ჯანდაცვის) დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

· სხვა პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა, რეკომენდაციის მიწოდება.

· ცხოვრების ჯანსაღი წესის განხორციელება (პრევენცია).

· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

5.2. სოციალური პროგრამები- 1096.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით  უზრუნველყოფა - 130.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღგრძელ პირთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 60.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას–500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას–700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას–1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 150 ლარი.

„ა“; „ბ“; „გ;“და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გარემოებების „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ გარემოებასთან ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში ფულადი დახმარება ერთჯერადად გაიცემა ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ მრავალშვილიან ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2015-2016 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

5.2.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები- 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების  დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 390.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია  0-დან 65 000 -ის   ქულის ჩათვლით, დახმარება განესაზღვროთ ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარისა. ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილეების დახმარება თითოეულს  – 200 ლარი; გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება თითოეულს   – 200 ლარი; დ)დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 250 ლარი; ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს  – 500 ლარი; ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციართა დახმარება  თითოეულს სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ  50 ლარი. ზ) პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა,  მკვეთრად გამოხატული მხედველობით შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მკვეთრად გამოხატული ფორმით უსინათლო პირთა დახმარება თითოეულს  – 200 ლარი; თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:  ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე  დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს–1200 ლარი; 

ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებისა თითოეულს - 200 ლარი; კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი) მიმღებთა  ერთჯერადი დახმარება 200 -  ლარი; ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილეების დახმარება თითოეულს  -200 ლარი. მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული   პირის ოჯახზე (რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ერთჯერადი ფულადი დახმარება  - 1000 ლარი; ნ) მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახების (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების შედეგად) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თითოეულს  თვეში არაუმეტეს  120 ლარისა, წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 1440 ლარისა. ო) ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარ ბავშვთა დახმარება ერთჯერადად თითოეულს 100 ლარის ოდენობით. პ) სოციალურად დაუცველ ოჯახების, რომლებიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში დარეგისტრირებული არიან 0-დან 65 000 -ი   ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება  თითოეულს - 200 ლარი. ჟ) სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით სოციალურად დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებიც, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულნი არიან 0-დან 65000-ი  ქულის ჩათვლით, უდედმამო ბავშვების, 100 წელს გადაცილებული პირების,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების კვების პროდუქტებით დახმარება თითოეულს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

5.2.6.  ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება  - 120.0  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის“ სუბსიდირება.

5.2.7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 341.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით) სხვა სამედიცინო მომსახურება (გარდა თერაპიულისა)  ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთჯერ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.

5.2.8. სტიქიის, ხანძრის  შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება- 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

    აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2016 წელს მომხდარი  ხანძრის, სტიქიის, მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის), წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის და სხვა ხასიათის ბუნებრივი მოვლენებისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს -  2000 ლარი.

დახმარება ვრცელდება 2015 წლის 1 დეკემბრიდან მიმდინარე წლის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზე, რომელთაც მიღებული არ აქვთ ამ მუხლით გათვალისწინებული  ერთჯერადი დახმარება.

9. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 16.მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ეკონომ.

კლასიფიკ.

კოდი

ფუნქცი

ონალური კოდი

ორგ.

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

13 610,3

4 325,1

9 285,2

16 586,8

6 740,9

9 845,9

9 799,0

830,7

8 968,3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195,0

0,0

195,0

182,0

0,0

182,0

182,0

0,0

182,0

2

 

 

ხარჯები

10 476,9

2 020,1

8 456,8

12 089,2

2 580,5

9 508,7

8 625,0

199,6

8 425,4

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 009,8

0,0

2 009,8

2 034,3

68,0

1 966,3

2 106,0

76,7

2 029,3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 133,4

2 305,0

828,4

4 497,6

4 160,4

337,2

1 174,0

631,1

542,9

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 364,6

0,0

2 364,6

2 865,8

0,0

2 865,8

2 951,2

0,0

2 951,2

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

154,0

0,0

154,0

174,0

0,0

174,0

174,0

0,0

174,0

2

 

 

ხარჯები

2 341,5

0,0

2 341,5

2 807,2

0,0

2 807,2

2 683,9

0,0

2 683,9

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 776,7

0,0

1 776,7

1 962,3

0,0

1 962,3

2 029,3

0,0

2 029,3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,2

0,0

23,2

58,6

0,0

58,6

267,4

0,0

267,4

 

 

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

730,6

0,0

730,6

809,8

0,0

809,8

781,9

0,0

781,9

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33,0

 

33,0

34,0

 

34,0

34,0

 

34,0

2

70111

 

ხარჯები

726,2

0,0

726,2

803,3

0,0

803,3

776,1

0,0

776,1

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

509,7

0,0

509,7

535,2

0,0

535,2

534,3

0,0

534,3

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

6,5

0,0

6,5

5,8

0,0

5,8

 

 

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

1 533,8

0,0

1 533,8

1 929,2

0,0

1 929,2

2 069,3

0,0

2 069,3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

140,0

 

140,0

140,0

 

140,0

2

70111

 

ხარჯები

1 515,1

0,0

1 515,1

1 877,1

0,0

1 877,1

1 807,7

0,0

1 807,7

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 267,0

0,0

1 267,0

1 427,1

0,0

1 427,1

1 495,0

0,0

1 495,0

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,7

0,0

18,7

52,1

0,0

52,1

261,6

0,0

261,6

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

100,2

0,0

100,2

126,8

0,0

126,8

100,0

0,0

100,0

2

70112

 

ხარჯები

100,2

0,0

100,2

126,8

0,0

126,8

100,0

0,0

100,0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

343,1

0,0

343,1

329,2

91,0

238,2

97,0

97,0

0,0

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41,0

0,0

41,0

8,0

0,0

8,0

8,0

0,0

8,0

2

 

 

ხარჯები

342,2

0,0

342,2

328,2

91,0

237,2

96,3

96,3

0,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

233,1

0,0

233,1

72,0

68,0

4,0

76,7

76,7

0,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

0,7

0,7

0,0

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

257,5

0,0

257,5

224,7

0,0

224,7

0,0

0,0

0,0

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

 

34,0

0,0

 

 

0,0

 

 

2

7032

 

ხარჯები

257,5

0,0

257,5

224,7

0,0

224,7

0,0

0,0

0,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

181,4

0,0

181,4

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85,7

0,0

85,7

104,6

91,0

13,6

97,0

97,0

0,0

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

2

702

 

ხარჯები

84,8

0,0

84,8

103,6

91,0

12,6

96,3

96,3

0,0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

51,7

0,0

51,7

68,0

68,0

0,0

76,7

76,7

0,0

61

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

0,0

0,9

1,0

0,0

1,0

0,7

0,7

0,0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 422,8

3 325,2

2 097,6

7 426,0

5 307,2

2 118,8

2 533,8

660,7

1 873,1

2

 

 

ხარჯები

2 471,8

1 020,2

1 451,6

3 158,6

1 146,7

2 011,9

1 647,9

30,3

1 617,6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 951,0

2 305,0

646,0

4 267,3

4 160,4

106,9

885,9

630,4

255,5

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 664,0

2 246,1

417,9

4 483,8

4 137,4

346,4

950,4

630,4

320,0

2

 

 

ხარჯები

40,1

0,0

40,1

333,2

0,0

333,2

104,5

0,0

104,5

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 623,9

2 246,1

377,8

4 150,6

4 137,4

13,2

845,9

630,4

215,5

 

 

03 01 01

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა

2 565,7

2 147,8

417,9

3 725,6

3 392,4

333,2

930,4

630,4

300,0

2

70451

 

ხარჯები

40,1

0,0

40,1

333,2

0,0

333,2

104,5

0,0

104,5

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 525,6

2 147,8

377,8

3 392,4

3 392,4

0,0

825,9

630,4

195,5

 

 

03 01 02

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

98,3

98,3

0,0

758,3

745,1

13,2

0,0

0,0

0,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,3

98,3

0,0

758,3

745,1

13,2

0,0

0,0

0,0

 

 

03 01 03

 ტროტუარების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 291,8

0,0

1 291,8

1 234,5

18,5

1 216,0

886,9

18,5

868,4

2

 

 

ხარჯები

1 185,1

0,0

1 185,1

1 219,3

18,5

1 200,8

861,9

18,5

843,4

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,7

0,0

106,7

15,2

0,0

15,2

25,0

0,0

25,0

 

 

03 02 01

სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

73,3

0,0

73,3

0,0

0,0

0,0

2

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

73,3

0,0

73,3

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

556,4

0,0

556,4

546,0

0,0

546,0

560,0

0,0

560,0

2

7051

 

ხარჯები

536,9

0,0

536,9

546,0

0,0

546,0

560,0

0,0

560,0

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,5

0,0

19,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 03

შენობების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

149,0

0,0

149,0

182,1

18,5

163,6

88,5

18,5

70,0

2

7061

 

ხარჯები

149,0

0,0

149,0

166,9

18,5

148,4

88,5

18,5

70,0

61

7061

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

15,2

0,0

15,2

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

161,0

0,0

161,0

25,0

0,0

25,0

2

7063

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

161,0

0,0

161,0

0,0

0,0

0,0

61

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

 

03 02 05

გარე განათება

586,4

0,0

586,4

272,1

0,0

272,1

213,4

0,0

213,4

2

7064

 

ხარჯები

499,2

0,0

499,2

272,1

0,0

272,1

213,4

0,0

213,4

61

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,2

0,0

87,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

387,9

0,0

387,9

497,5

0,0

497,5

637,2

0,0

637,2

2

 

 

ხარჯები

226,4

0,0

226,4

419,0

0,0

419,0

622,2

0,0

622,2

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161,5

0,0

161,5

78,5

0,0

78,5

15,0

0,0

15,0

 

 

03 03 01

მოსაცდელები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

15,0

0,0

15,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

15,0

0,0

15,0

 

 

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

23,6

0,0

23,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,6

0,0

23,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

342,4

0,0

342,4

132,2

0,0

132,2

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

204,5

0,0

204,5

103,7

0,0

103,7

0,0

0,0

0,0

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,9

0,0

137,9

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

306,2

0,0

306,2

615,0

0,0

615,0

2

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

306,2

0,0

306,2

615,0

0,0

615,0

 

 

03 03 06

სასაფლაოს კეთილმოწყობა

21,9

0,0

21,9

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

21,9

0,0

21,9

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 07

ცივი ტბის მიმდებარედ ბუნებრივი აირის შიდა ქსელის მოწყობა და დაერთება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

2

7054

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 067,1

1 067,1

0,0

1 127,9

1 127,9

0,0

49,3

11,8

37,6

2

7066

 

ხარჯები

1 008,2

1 008,2

0,0

1 104,9

1 104,9

0,0

49,3

11,8

37,6

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,9

58,9

0,0

23,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

12,0

12,0

0,0

82,3

23,3

59,0

10,0

0,0

10,0

2

7066

 

ხარჯები

12,0

12,0

0,0

82,3

23,3

59,0

10,0

0,0

10,0

 

 

04 00

განათლება

1 342,7

0,0

1 342,7

1 415,7

0,0

1 415,7

1 320,0

0,0

1 320,0

2

 

 

ხარჯები

1 184,4

0,0

1 184,4

1 362,0

0,0

1 362,0

1 320,0

0,0

1 320,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158,4

0,0

158,4

53,6

0,0

53,6

0,0

0,0

0,0

 

 

04 01

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1 184,1

0,0

1 184,1

1 317,0

0,0

1 317,0

1 320,0

0,0

1 320,0

2

7091

 

ხარჯები

1 025,8

0,0

1 025,8

1 263,4

0,0

1 263,4

1 320,0

0,0

1 320,0

61

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158,4

0,0

158,4

53,6

0,0

53,6

0,0

0,0

0,0

 

 

04 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

158,6

0,0

158,6

98,6

0,0

98,6

0,0

0,0

0,0

2

7098

 

ხარჯები

158,6

0,0

158,6

98,6

0,0

98,6

0,0

0,0

0,0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 738,6

999,9

1 738,7

3 199,2

1 277,8

1 921,4

1 730,4

0,0

1 730,4

2

 

 

ხარჯები

2 738,6

999,9

1 738,7

3 147,1

1 277,8

1 869,4

1 710,4

0,0

1 710,4

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

52,1

0,0

52,1

20,0

0,0

20,0

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 687,5

999,9

687,6

1 828,0

1 008,9

819,1

660,0

0,0

660,0

2

 

 

ხარჯები

1 687,5

999,9

687,6

1 775,9

1 008,9

767,0

640,0

0,0

640,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

52,1

0,0

52,1

20,0

0,0

20,0

 

 

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

20,4

0,0

20,4

43,1

0,0

43,1

10,0

0,0

10,0

2

7081

 

ხარჯები

20,4

0,0

20,4

43,1

0,0

43,1

10,0

0,0

10,0

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

281,5

0,0

281,5

140,3

9,0

131,3

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

281,5

0,0

281,5

140,3

9,0

131,3

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

267,8

0,0

267,8

369,0

0,0

369,0

335,0

0,0

335,0

2

7081

 

ხარჯები

267,8

0,0

267,8

369,0

0,0

369,0

335,0

0,0

335,0

 

 

05 01 04

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

85,0

0,0

85,0

46,8

0,0

46,8

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

46,8

0,0

46,8

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 05

სპორტული მოედნების შეკეთება

1 032,9

999,9

33,0

1 051,9

999,9

52,1

20,0

0,0

20,0

2

7049

 

ხარჯები

1 032,9

999,9

33,0

999,9

999,9

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

52,1

0,0

52,1

20,0

0,0

20,0

 

 

05 01 06

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

0,0

0,0

0,0

176,9

0,0

176,9

295,0

0,0

295,0

2

7081

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

176,9

0,0

176,9

295,0

0,0

295,0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

749,3

0,0

749,3

1 147,5

268,9

878,6

935,0

0,0

935,0

2

 

 

ხარჯები

749,3

0,0

749,3

1 147,5

268,9

878,6

935,0

0,0

935,0

 

 

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

180,5

0,0

180,5

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

180,5

0,0

180,5

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

83,3

0,0

83,3

52,8

0,0

52,8

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

83,3

0,0

83,3

52,8

0,0

52,8

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 03

ა(ა)იპ „წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

130,1

0,0

130,1

335,0

0,0

335,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

130,1

0,0

130,1

335,0

0,0

335,0

 

 

05 02 04

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

251,9

0,0

251,9

354,2

268,9

85,3

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

251,9

0,0

251,9

354,2

268,9

85,3

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“

233,6

0,0

233,6

88,3

0,0

88,3

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

233,6

0,0

233,6

88,3

0,0

88,3

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 06

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

0,0

0,0

0,0

416,2

0,0

416,2

600,0

0,0

600,0

2

7049

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

416,2

0,0

416,2

600,0

0,0

600,0

 

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

51,5

0,0

51,5

76,9

0,0

76,9

35,4

0,0

35,4

2

7084

 

ხარჯები

51,5

0,0

51,5

76,9

0,0

76,9

35,4

0,0

35,4

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2

7084

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

 

05 05

ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი"

150,3

0,0

150,3

46,8

0,0

46,8

0,0

0,0

0,0

2

7084

 

ხარჯები

150,3

0,0

150,3

46,8

0,0

46,8

0,0

0,0

0,0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 398,5

0,0

1 398,5

1 350,9

65,0

1 285,9

1 166,5

73,0

1 093,5

2

 

 

ხარჯები

1 398,5

0,0

1 398,5

1 285,9

65,0

1 220,9

1 166,5

73,0

1 093,5

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

64,5

0,0

64,5

125,0

60,0

65,0

70,0

70,0

0,0

2

 

 

ხარჯები

64,5

0,0

64,5

60,0

60,0

0,0

70,0

70,0

0,0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

 

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

64,5

0,0

64,5

125,0

60,0

65,0

70,0

70,0

0,0

2

7074

 

ხარჯები

64,5

0,0

64,5

60,0

60,0

0,0

70,0

70,0

0,0

61

7074

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1 334,0

0,0

1 334,0

1 225,9

5,0

1 220,9

1 096,5

3,0

1 093,5

2

 

 

ხარჯები

1 334,0

0,0

1 334,0

1 225,9

5,0

1 220,9

1 096,5

3,0

1 093,5

 

 

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

93,2

0,0

93,2

114,8

0,0

114,8

130,0

0,0

130,0

2

7107

 

ხარჯები

93,2

0,0

93,2

114,8

0,0

114,8

130,0

0,0

130,0

 

 

06 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

2

7109

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

 

06 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირეულ მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

66,1

0,0

66,1

70,0

0,0

70,0

60,5

0,0

60,5

2

7104

 

ხარჯები

66,1

0,0

66,1

70,0

0,0

70,0

60,5

0,0

60,5

 

 

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

5,6

0,0

5,6

7,0

5,0

2,0

10,0

3,0

7,0

2

7107

 

ხარჯები

5,6

0,0

5,6

7,0

5,0

2,0

10,0

3,0

7,0

 

 

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

496,6

0,0

496,6

368,4

0,0

368,4

390,0

0,0

390,0

2

7107

 

ხარჯები

496,6

0,0

496,6

368,4

0,0

368,4

390,0

0,0

390,0

 

 

06 02 06

ა(ა)იპ ,,ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

2

7109

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

 

06 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

601,5

0,0

601,5

500,7

0,0

500,7

341,0

0,0

341,0

2

7107

 

ხარჯები

601,5

0,0

601,5

500,7

0,0

500,7

341,0

0,0

341,0

 

 

06 02 08

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

67,0

0,0

67,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

2

7109

 

ხარჯები

67,0

0,0

67,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (მ. ღვინიანიძე).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ახალაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.