საქართველოს რესპუბლიკის ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს რესპუბლიკის ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 846
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 16/09/1997
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი პარლამენტის უწყებანი, 41, 08/10/1997
სარეგისტრაციო კოდი 040.230.000.05.001.000.235
  • Word
846
16/09/1997
პარლამენტის უწყებანი, 41, 08/10/1997
040.230.000.05.001.000.235
საქართველოს რესპუბლიკის ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს რესპუბლიკის ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „ნიადაგის დაცვის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში (საქართველოს „პარლამენტის უწყებები”, 1994 წ., №18, მუხ. 368) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. კანონის სათაურსა და ტექსტში სიტყვები „საქართველოს რესპუბლიკა“, „საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი“ შეიცვალოს შესაბამისად სიტყვებით „საქართველო“, „საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება“.

2. მე-7 მუხლის პირველ აბზაცში სიტყვა „რესპუბლიკის” შეიცვალოს სიტყვით „ცენტრალური”.

3. თუ მუხლი შედგება რამდენიმე აბზაცისაგან, ისინი დაინომროს თანამიმდევრობით, არაბული ციფრებით, პუნქტებად, ხოლო პუნქტების აბზაცების თანამიმდევრობა აღინიშნოს ანბანის მიხედვით და ჩაითვალოს ქვეპუნქტებად.

II. „მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დაცვის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში (საქართველოს „პარლამენტის უწყებები”, 1994 წ., №№21-22, მუხ. 450) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. კანონის სათაურსა და ტექსტში სიტყვები „საქართველოს რესპუბლიკა“ შეიცვალოს სიტყვით „საქართველო“.

2. მე-2 მუხლის ბოლო აბზაცში სიტყვა „რესპუბლიკური“ შეიცვალოს სიტყვით „შიდასახელმწიფოებრივი“.

3. მე-3 მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვა „რესპუბლიკური“ შეიცვალოს სიტყვით „ცენტრალური“;

ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის მე-2 აბზაცში სიტყვა „რესპუბლიკური” შეიცვალოს სიტყვით „სახელმწიფო”.

4. კანონის ტექსტში მუხლთა პუნქტების აბზაცების თანამიმდევრობა აღინიშნოს ანბანის მიხედვით და ჩაითვალოს ქვეპუნქტებად.

III. „ვეტერინარიის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის კანონში (საქართველოს „პარლამენტის უწყებები”, 1994-1995 წწ., №№27-30, მუხ. 635) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. კანონის სათაურში სიტყვები „საქართველოს რესპუბლიკის“ შეიცვალოს სიტყვით „საქართველოს“.

2. კანონის ტექსტში სიტყვა „მთავრობა“ შეიცვალოს სიტყვებით „აღმასრულებელი ხელისუფლება”, ხოლო სიტყვები „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის”, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა” – სიტყვებით „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოები”.

3. თუ მუხლი შედგება რამდენიმე აბზაცისაგან, ისინი დაინომროს თანამიმდევრობით, არაბული ციფრებით, პუნქტებად, ხოლო პუნქტების აბზაცების თანამიმდევრობა აღინიშნოს ანბანის მიხედვით და ჩაითვალოს ქვეპუნქტებად.

4. პირველი მუხლის მე-8 პუნქტში სიტყვა „დადგენილებების” შეიცვალოს სიტყვებით „ნორმატიული აქტების”.

5. მე-14 მუხლის „ა” ქვეპუნქტში სიტყვები „სასაზღვრო ჯარების” და „უშიშროების სამსახურის” შეიცვალოს შესაბამისად სიტყვებით „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის“, „სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს”.

6. მე-20 მუხლის „ბ” ქვეპუნქტში სიტყვა „რესპუბლიკური” შეიცვალოს სიტყვით „სახელმწიფო”, ხოლო „დ” ქვეპუნქტში – სიტყვით „საქართველოს”.

7. 24-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოს ბიოლოგიური და ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნები და საწარმოები აწარმოებენ მხოლოდ ვეტერინარულ პრეპარატებს სპეციალური ნორმების შესაბამისად, რომლებიც შედგენილია საერთაშორისო ტექნოლოგიური პროცესებისა და სტანდარტების დაცვით.

2. საქართველოში წარმოებული და იმპორტირებული ბიოლოგიური და ქიმიურ-ფარმაცევტული ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხისადმი უშუალო კონტროლს აწესებს ვეტერინარული პრეპარატების სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრი.

8. 27-ე მუხლში სიტყვები „სასაზღვრო ჯარების“ შეიცვალოს სიტყვებით „სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის“, ხოლო სიტყვა „სამსახურის” – სიტყვით „სამინისტროს”.

9. 30-ე მუხლის სათაურსა და ტექსტში სიტყვა „საზღვარგარეთის” შეიცვალოს სიტყვით „უცხო”, ხოლო ამავე მუხლის მეორე პუნქტში სიტყვები „რესპუბლიკის მმართველობის ცენტრალური“ შეიცვალოს სიტყვებით „საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების“.

10. მე-40 მუხლის მეორე პუნქტში სიტყვა „რესპუბლიკის” შეიცვალოს სიტყვით „საქართველოს”.

IV. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ე. შევარდნაძე

თბილისი,

1997 წლის 16 სექტემბერი.

№846–Iს