ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016189
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
30/12/2015
ვებგვერდი, 06/01/2016
190020020.35.151.016189
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (06/01/2016 - 18/02/2016)

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2015 წლის 30 დეკემბერი

დაბა სტეფანწმინდა

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ბიუჯეტი 2890, 6 ათასი ლარის ოდენობით,  დანართის  შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ  ურთიერთობებზე.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი
თავი I
                                                ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი                                                                                                                                                                                    

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბილანსი                                                                                                                                                                     
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

2890.6

 

2890.6

გადასახადები

755,9

815,0

0,0

815,0

1022.0

 

1022.0

გრანტები

4276,3

2362,0

1558,9

803,1

632.1

 

632.1

სხვა შემოსავლები

1688,7

858,5

0,0

858,5

1236.5

 

1236.5

ხარჯები

2395,6

2821,5

89,1

2732,4

2510.1

 

2510.1

შრომის ანაზღაურება

1013,1

783,7

0,0

783,7

754.3

 

754.3

საქონელი და მომსახურება

613,1

563,1

39,1

524,0

350.0

 

350.0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

677,5

1159,1

0,0

1159,1

1271.8

 

1271.8

გრანტები

0,0

148,1

0,0

148,1

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82,0

104,5

0,0

104,5

106.0

 

106.0

სხვა ხარჯები

9,9

63,0

50,0

13,0

28.0

 

28.0

საოპერაციო სალდო

4325,3

1214,1

1469,8

-255,8

380.5

 

380.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3312,3

4109,2

2203,1

1906,1

380.5

 

380.5

ზრდა

3736,4

4109,2

2203,1

1906,1

380.5

 

380.5

კლება

424,1

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

მთლიანი სალდო

1013,1

-2895,1

-733,3

-2161,9

0.0

 

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1013,1

-2895,1

-733,3

-2161,9

0.0

 

0.0

ზრდა

1080,5

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

10805

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

კლება

67,4

2895,1

733,3

2161,9

0.0

 

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

67,4

2895,1

733,3

2161,9

0.0

 

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

კლება

 

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება                                                                                                                     
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7145,1

4035,6

1558,9

2476,6

2890.6

 

2890.6

შემოსავლები

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

2890.6

 

2890.6

არაფინანსური აქტივების კლება

424,1

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

67,4

2895,1

733,3

2161,9

0.0

 

0.0

ვალდებულებების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

გადასახდელები

6132,0

6930,7

2292,2

4638,5

2890.6

 

2890.6

ხარჯები

2395,6

2821,5

89,1

2732,4

2510.1

 

2510.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3736,4

4109,2

2203,1

1906,1

380.5

 

380.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1080,5

0,0

0,0

            0,0

0.0

 

0.0

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

0.0

 

0.0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

 

0.0

 


მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები                                                                                                                                               

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2890.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

 

 

 

 

 

კოდი

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

2890.6

 

2890.6

გადასახადები

11

755,9

815,0

0,0

815,0

1022.0

 

1022.0

გრანტები

13

4276,3

2362,0

1558,9

803,1

632.1

 

632.1

სხვა შემოსავლები

14

1688,7

858,5

0,0

858,5

1236.5

 

1236.5

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

 

 

 

 

 

 

კოდი

2014წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

7145,1

4035,6

1558,9

2476,6

2890.6

 

2890,6

შემოსავლები

1

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

2890.6

 

2890,6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

424,1

0,0

     0,0

0,0

0.0

 

0,0

შემოსავლები

1

6721,0

4035,6

1558,9

2476,6

2890.6

 

2890,6

გადასახადები

11

755,9

815,0

0,0

815,0

1022.0

 

1022,0

ქონების გადასახადი

113

755,9

815,0

0,0

815,0

852.0

 

852,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

604,7

768,0

            0,0

768,0

805.0

 

805,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

40,0

7,0

            0,0

7,0

1,0

 

1,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

2,1

              0,0                                    

            0,0

           0,0

          6,0

 

           6,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

109,1

40,0

            0,0

40,0

40,0

 

40,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

424,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

ძირითადი აქტივები

311

60,9

0,0

                 0,0

0,0

0,0

 

0,0

მატერიალური მარაგები

312

363,0

0,0

            0,0

0,0

0,0

 

0,0

არაწარმოებული აქტივები

314

0,2

0,0

            0,0

0,0

0,0

 

0,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები                                                                                                        
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   632,1 ათასი   ლარის ოდენობით :

 

დასახელება

    კოდი

2014წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016წლის გეგმა

გრანტები

13

4276.3

2362,0

632,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

133

4276.3

2362,0

632,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

803.1

803,1

632,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

718.1

718,1

547,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

85.0

85,0

85,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3473.3

1558,9

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

3267.7

1262,5

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

205.6

246,4

0,0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

            0,0

50,0

0,0

სკოლების რეაბილიტაცია

 

 

 

 

სხვა პროექტები

 

 

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები                                                                       

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1236,5   ათას  ლარის ოდენობით :

დასახელება

   კოდი

 

2014წლის ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

14

1688.7

 

858,5

1236,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

110.9

 

14,5

31,0

პროცენტები

1411

82.4

0,0

 

რენტა

1415

28.5

 

14,5

31,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

27.3

 

13,0

30,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

1.3

 

1,5

1,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

 

 

               0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

1303.3

 

719,0

1020,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

1227.4

 

661,0

970,5

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

10.2

 

12,0

0,5

სახელმწიფო ბაჟი

14227

 

 

                0,0

               0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

1204.5

 

634,0

960,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

12.7

 

15,0

10,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

 

 

 

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

75.9

 

58,0

50,0

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

14232

75.9

 

58,0

50,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

266.7

 

95,0

150,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

7.8

 

30,0

35,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  2510.1 ათ. ლარის ოდენობით:

              დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2395.6

2821,5

89,1

2732,4

2510.1

 

2510.1

შრომის ანაზღაურება

1013.1

783,7

            0,0

783,7

754.3

 

754.3

საქონელი და მომსახურება

613.1

563,1

39,1

524,0

350.0

 

350.0

სუბსიდიები

677.5

1159,1

            0,0

1159,1

1471.8

 

1471.8

გრანტები

 

148,1

            0,0

148,1

0.0

 

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

82.0

104,5

            0,0

104,5

106.0

 

106.0

სხვა ხარჯები

9.9

63,0

          50,0

13,0

28.0

 

28.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება                                                   
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  380,5 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

317.9

363,2

0,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3252.2

2730,1

170,0

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

166.3

107,9

0,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

908,0

210,5

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

 

სულ

3736.4

4109,2

380,5

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

424.1

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

60,9

0,0

0,0

მატერიალური მარაგები

363,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,2

0,0

0,0

მიწა

0,2

0,0

0,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1535,6

1470,5

1045.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1535,6

1470,5

1045.3

70111

აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1535,6

1455,8

1025.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

14,7

      20.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

      0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0,0

      0.0

702

თავდაცვა

43,0

43,0

     40.5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

147,5

152,9

      0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

      0.0

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

147,5

152, 9

        0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

920,6

1285,3

460.0

7042

სოფლის მეურნეობა სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

            0.0

               0.0

             0.0

  70421

სოფლის მეურნეობა

             0.0

                0.0

             0.0

7045

ტრანსპორტი

      920,6

1285,3

460.0

 70451

საავტომობილო ტრასნპორტი და გზები              920,6               1285,3              70,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

         390.0          

705

გარემოს დაცვა

    281,1

1300,6

100.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

       90,0

118,4

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

       191,1

1182,2

100.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

   2244,6

511,9

0.0

7064

გარე განათება

       112,7

21,0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

      2131,9

490,9

0.0

707

ჯამრთელობის დაცვა

      41,5

42,0

44.5

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

        41,5

42,0

44.5

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

             0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

255,5

1249,2

531.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

84,4

180,9

117.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

169,6

1064,3

411,9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1,5

4,0

2,0

709

განათლება

570,8

719,5

537,6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

494,5

620,0

435,0

7092

ზოგადი განათლება

3,7

3,0

3,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

       3,7

           3,0

           3,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

72,6

96,5

99,6

710

სოციალური დაცვა

91,9

155,8

131,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

45,8

53,6

60,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3,7

4,0

3,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,3

36,4

42,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

12,1

61,8

26,0

 

 

 

 

 

 

სულ

6132,0

6930,7

2890.6

 

 

 

 

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0     ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1013,1

-2895,1

-733,3

-2161,9

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1080,5

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1080,5

0,0

0,0

0,0

 

0.0

0.0

0.0

კლება

67,4

2895,1

733,3

2161,9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

67,4

2895,1

733,3

2161,9

0.0

0.0

0.0

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილია  სარეზერვო ფონდი 20.0  ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების  საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 44.5   ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  40.5    ათასი ლარი:

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

თავი II
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი

დასახელება

2015წლის გეგმა

2016წლის გეგმა

2017წლის პროგნოზი

2018წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

 

195,9

 

 

 

40,5

 

 

42,9

 

 

45,7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

152,9

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

43.0

40.5

42.9

45.7

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 01)

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად  მიმდინარე წლის 10 იანვრიდან ლიკვიდირებული იქნა საქართველოს შსს სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი, ასევე  ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების დაქვემდებარებაში არსებული სახანძრო-სამაშველო სამსახურები  და შესაბამისად ჩამოყალიბდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო, რომელიც 2016 წლიდან თვითონ უზრუნველყოფს სახანძრო-სამაშველო სამსახურების დაფინანსებას.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს  შეიარაღებული  ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  დასუფთავების ღონისძიებები,საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები .  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

ათას ლარებში

პროგრამის კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3097,8

560.0

390.0

390.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1021,3

70.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1585,6

490.0

390.0

390.0

030201

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

21,0

0.0

0.0

0.0

030202

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

1182,2

100.0

0.0

0.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

118,4

0.0

0.0

0.0

030204

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა

264,0

390.0

390. 0

390.0

0303

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

150,4

0.0

0.0

0.0

0304

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

340,5

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს  სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის   თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ.ფხელშე-გორისციხის გზის რეაბილიტაცია.

2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის გაფართოვება,  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის  საკანალიზაცი და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. მოსახლეობის სასმელი წყლით უწყვეტი მომარაგება. უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება და დასუფთავებისათვის  რეალური პირობების შექმნა.

  2.2.1  გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება.

2.2.2  წყლის  სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში სისტემატურად მიმდინარეობდა საკანალიზაციო და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, რაც ეტაპობრივად გაგრძელდება. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  სოფ.გარბანში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

 2.2.3   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან ბუნკერების გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტი სისტემატურად ზრუნავს  რაიონის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.

2.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

  ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია დაბა სტეფანწმინდის სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობა,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  გამწვანება, გარე -განათების   ქსელის ექსპლოატაცია (რემონტი,გამოცვლა,მონტაჟი), საგზაო ნიშნების მოწყობა, ტერიტორიის დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების გატანა,ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდა თოვლისგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და მოვლა-პატრონობა,სოფლების წყალსადენების ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

 2.2.5    კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია.  ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა.

2.2.6. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გრძელდება.პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.  კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების ,სარიტუალო სახლების , წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

719,5

537,6

538,1

541,6

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

620,0

435,0

435,5

439,0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

3,0

3,0

3,0

3,0

0403

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

96,5

99,6

99,6

99,6

 3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 04 01)

 მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს,რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების  ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.   მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაგა–ბაღი,   სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 165 ბავშვი.

3.2 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა   (პროგრამული კოდი 04 03 )

მუნიციპალიტეტის   ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები,როგორიცაა: ინგლისურის, ხატვის, ქორეოგრაფიული, ქსოვისა და თექის შესწავლის.ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

                                                                                                                                                                                 ათას ლარებში

პროგრამის კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის  გეგმა

2016წლის პროგნოზი

2017წლის პროგნოზი

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1249,2

531,7

329,0

332,5

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

180,9

117,8

120,5

121,0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1064,3

411,9

203,5

206,5

 

05 02 01

კულტურული ღონისძიების დაფინანსება

12,0

15,0

16,5

18,5

 

05 02 02

 ბიბლიოთეკების  ხელშეწყობა

45,0

37,8

38,0

38,0

 

05 02 03

 კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

1007,3

359,1

149,0

150,0

377,0

361,2

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4.0

2,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.

4.2.1   კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 02 01)     

  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები.

4. 2.2 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2016 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო   ფონდების შენახვა,  მოვლა – პატრონობა,მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

4.2.3 კულტურის ცენტრის  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:

·   საშობაო–საახალწლო ღონისძიება.

· ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ–მუსიკალური კომპოზიცია.

·  ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.

·  9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

·  26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.

·  სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.

4.3  ახალგაზრდული პროგრამების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

     პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

C

დასახელება

2015წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

197,8

175,5

186,5

196,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42,0

44,5

47,0

49,0

06 02

   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

155,8

131,0

139,5

147,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

53,6

60,0

75,0

79,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,4

 

42,0

40,0

41,0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯები

1,5

1,0

1,0

1,0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

4,0

3,0

3,5

4,0

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

60,3

25,0

37,0

40,0

06 02 07

ას წელს გადაცილებულთა სოციალური დახმარება

 

 

 

 

06 02 08

 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

 

 

 

 

06 02 09

სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა

 

 

 

 

      მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთდაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

·     იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

·      პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

·  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით:  ყველა სახის გადაუდებელი სასწრაფო მდგომარეობის მართვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული 70% -ის გარდა ანაზღაურდება არაუმეტეს  500 ლარისა. იმ შემთხვევაში ,როდესაც  სამედიცინო მომსახურება არ შედის საყოველთაო დაზღვევაში ,დაფინანსების საკითხს განიხილავს კომისია და მიიღებს  გადაწყვეტილებას და სამედიცინო დაფინანსება მოხდება შემდეგი წესით:სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 800 ლარამდე  დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ არაუმეტეს  500 ლარისა, 800 ლარიდან 1000  ლარამდე დაფინანსება 70% -ით,1000 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 65 %-ით,ხოლო 3000 ლარიდან და ზევით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება არაუმეტეს 2000 ლარისა.   დახმარება გაეწევა იმ მოქალაქეებსაც,რომლებსაც სამედიცინო ცნობისა (ფორმა #100) და ექიმის დანიშნულების საფუძველზე ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა.

5.2.2   ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ყოველ ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა: პირველი შვილის დაბადებაზე – 200 ლარი, მეორე შვილის დაბადებაზე- 300 ლარი, მესამე შვილის დაბადებაზე- 400 ლარი, მეოთხე  შვილის დაბადებაზე- 500 ლარი, მეხუთე  და ყოველ მომდევნო შვილის დაბადებაზე -1000 ლარი და ტყუპი შვილის დაბადებაზე  -1000 ლარი.გარდა აღნიშნულისა დახმარება ეძლევა მრავალშვილიან ოჯახებს. ამ დახმარების მიმღები არის მრავალშვილიანი ოჯახის ყოველი არასრულწლოვანი -18 წლამდე ასაკის – შვილი   100 ლარის ოდენობით.

5.2.3  ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი(პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილე პირთა სარიტუალო მომსახურებისათვის – 250 (ორას ორმოცდა ათი) ლარის  და უპატრონო მიცვალებულთათვის  500 ( ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.4    შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად:  I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდებზე  150 ლარის,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას 200ლარის და მარტოხელაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.5  სტიქიის შედეგად დაზარალებულა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებანი 
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის

დაზუსტებული  გეგმა

1 ოქტომბრისათვის

შესრულება

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

6,132.1

3,540.7

2,591.4

6,930.7

2,292.2

4,638.5

3,217.1

694.8

2,522.3

2,890.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

102.0

0.0

102.0

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

2,395.7

79.4

2,316.3

2,787.1

72.5

2,714.6

1,791.9

16.6

1,775.3

2,510.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,013.1

0.0

1,013.1

783.7

0.0

783.7

550.5

0.0

550.5

754.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,736.4

3,461.3

275.1

4,143.6

2,219.7

1,923.9

1,425.2

678.2

747.0

380.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,535.6

340.0

1,195.6

1,470.5

0.0

1,470.5

906.7

0.0

906.7

1,045.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

0.0

77.0

78.0

0.0

78.0

0.0

0.0

0.0

79.0

 

ხარჯები

1,217.7

40.0

1,177.7

1,107.3

0.0

1,107.3

698.8

0.0

698.8

1,045.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

317.9

300.0

17.9

363.2

0.0

363.2

207.9

0.0

207.9

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

389.5

0.0

389.5

363.0

0.0

363.0

248.7

0.0

248.7

376.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

 

21.0

21.0

 

21.0

0.0

 

 

21.0

 

ხარჯები

389.5

0.0

389.5

363.0

0.0

363.0

248.7

0.0

248.7

376.3

 

შრომის ანაზღაურება

319.5

0.0

319.5

283.7

0.0

283.7

206.5

0.0

206.5

308.8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,146.1

340.0

806.1

1,092.8

0.0

1,092.8

658.0

0.0

658.0

649.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

 

56.0

57.0

 

57.0

0.0

 

 

58.0

 

ხარჯები

828.2

40.0

788.2

729.6

0.0

729.6

450.1

0.0

450.1

649.0

 

შრომის ანაზღაურება

544.7

0.0

544.7

470.7

0.0

470.7

321.6

0.0

321.6

417.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

317.9

300.0

17.9

363.2

0.0

363.2

207.9

0.0

207.9

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

14.7

0.0

14.7

0.0

0.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

14.7

0.0

14.7

0.0

0.0

0.0

20.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

190.5

0.0

190.5

195.9

0.0

195.9

142.2

0.0

142.2

40.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

190.5

0.0

190.5

195.9

0.0

195.9

142.2

0.0

142.2

40.5

 

შრომის ანაზღაურება

148.9

0.0

148.9

29.3

0.0

29.3

22.4

0.0

22.4

27.6

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

147.5

0.0

147.5

152.9

0.0

152.9

113.6

0.0

113.6

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

 

18.0

18.0

 

18.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

147.5

0.0

147.5

152.9

0.0

152.9

113.6

0.0

113.6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

119.0

0.0

119.0

1.7

0.0

1.7

1.7

0.0

1.7

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

43.0

0.0

43.0

43.0

0.0

43.0

28.6

0.0

28.6

40.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

0.0

 

 

4.0

 

ხარჯები

43.0

0.0

43.0

43.0

0.0

43.0

28.6

0.0

28.6

40.5

 

შრომის ანაზღაურება

29.9

0.0

29.9

27.6

0.0

27.6

20.7

0.0

20.7

27.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,446.3

3,120.7

325.6

3,097.8

1,813.2

1,284.6

879.2

255.2

624.0

560.0

 

ხარჯები

194.1

39.4

154.7

333.3

16.4

316.9

217.6

0.0

217.6

390.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,252.2

3,081.3

170.9

2,764.5

1,796.8

967.7

661.6

255.2

406.4

170.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

920.6

868.2

52.4

1,021.3

884.8

136.5

229.3

199.9

18.5

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920.6

868.2

52.4

1,021.3

884.8

136.5

229.3

199.9

18.5

70.0

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია

920.6

868.2

52.4

1,021.3

884.8

136.5

25.9

7.4

18.5

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920.6

868.2

52.4

1,021.3

884.8

136.5

25.9

7.4

18.5

70.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

393.8

148.8

245.0

1,585.6

554.8

1,030.8

708.8

247.8

461.0

490.0

 

ხარჯები

143.4

0.0

143.4

309.1

0.0

309.1

203.9

0.0

203.9

390.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250.4

148.8

101.6

1,276.5

554.8

721.7

504.9

247.8

257.1

100.0

03 02 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

112.7

0.0

112.7

21.0

0.0

21.0

20.9

0.0

20.9

0.0

 

ხარჯები

42.2

0.0

42.2

21.0

0.0

21.0

20.9

0.0

20.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.5

0.0

70.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

191.1

148.8

42.3

1,182.2

554.8

627.4

461.3

247.8

213.5

100.0

 

ხარჯები

11.2

0.0

11.2

0.7

0.0

0.7

0.7

0.0

0.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.9

148.8

31.1

1,181.5

554.8

626.7

460.6

247.8

212.8

100.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

90.0

0.0

90.0

118.4

0.0

118.4

67.6

0.0

67.6

0.0

 

ხარჯები

90.0

0.0

90.0

23.4

0.0

23.4

23.3

0.0

23.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

44.3

0.0

44.3

0.0

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

264.0

0.0

264.0

159.0

0.0

159.0

390.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

264.0

0.0

264.0

159.0

0.0

159.0

390.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,908.1

1,908.1

0.0

150.4

91.9

58.5

1.5

0.0

1.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,908.1

1,908.1

0.0

150.4

91.9

58.5

1.5

0.0

1.5

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

223.8

195.6

28.2

340.5

281.7

58.8

143.0

0.0

143.0

0.0

 

ხარჯები

50.7

39.4

11.3

24.2

16.4

7.8

13.7

0.0

13.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173.1

156.2

16.9

316.3

265.3

51.0

129.3

0.0

129.3

0.0

04 00

განათლება

570.8

80.0

490.8

719.5

20.0

699.5

504.6

20.0

484.6

537.6

 

ხარჯები

404.5

0.0

404.5

611.6

6.1

605.5

399.0

6.1

392.9

537.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.3

80.0

86.3

107.9

13.9

94.0

105.6

13.9

91.7

0.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

494.5

80.0

414.5

620.0

20.0

600.0

432.8

20.0

412.8

435.0

 

ხარჯები

328.2

0.0

328.2

512.1

6.1

506.0

327.2

6.1

321.1

435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.3

80.0

86.3

107.9

13.9

94.0

105.6

13.9

91.7

0.0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

3.7

0.0

3.7

3.0

0.0

3.0

1.1

0.0

1.1

3.0

 

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

3.0

0.0

3.0

1.1

0.0

1.1

3.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

72.6

0.0

72.6

96.5

0.0

96.5

70.7

0.0

70.7

99.6

 

ხარჯები

72.6

0.0

72.6

96.5

0.0

96.5

70.7

0.0

70.7

99.6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

255.5

0.0

255.5

1,249.2

409.0

840.2

671.9

409.1

262.8

531.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

255.5

0.0

255.5

341.2

0.0

341.2

221.8

0.0

221.8

321.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

908.0

409.0

499.0

450.1

409.1

41.0

210.5

05 01

სპორტის

განვითარების ხელშეწყობა

84.4

0.0

84.4

180.9

23.9

157.0

111.0

24.0

87.0

117.8

 

ხარჯები

84.4

0.0

84.4

117.0

0.0

117.0

87.0

0.0

87.0

117.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

63.9

23.9

40.0

24.0

24.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.9

0.0

2.9

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

1.5

 

ხარჯები

2.9

0.0

2.9

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

1.5

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

81.5

0.0

81.5

177.9

23.9

154.0

111.0

24.0

87.0

116.3

 

ხარჯები

81.5

0.0

81.5

114.0

0.0

114.0

87.0

0.0

87.0

116.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

63.9

23.9

40.0

24.0

24.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

169.6

0.0

169.6

1,064.3

385.1

679.2

560.9

385.1

175.8

411.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

169.6

0.0

169.6

220.2

0.0

220.2

134.8

0.0

134.8

201.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

844.1

385.1

459.0

426.1

385.1

41.0

210.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.9

0.0

15.9

12.0

0.0

12.0

3.0

0.0

3.0

15.0

 

ხარჯები

15.9

0.0

15.9

12.0

0.0

12.0

3.0

0.0

3.0

15.0

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

28.4

0.0

28.4

45.0

0.0

45.0

33.7

0.0

33.7

37.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

 

3.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

28.4

0.0

28.4

36.0

0.0

36.0

25.1

0.0

25.1

37.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

8.6

0.0

8.6

0.0

05 02 03

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

125.3

0.0

125.3

1,007.3

385.1

622.2

524.2

385.1

139.1

359.1

 

ხარჯები

125.3

0.0

125.3

172.2

0.0

172.2

106.7

0.0

106.7

148.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

835.1

385.1

450.0

417.5

385.1

32.4

210.5

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

1.5

0.0

1.5

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.5

0.0

1.5

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

2.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა

დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

133.4

0.0

133.4

197.8

50.0

147.8

112.5

10.5

102.0

175.5

 

ხარჯები

133.4

0.0

133.4

197.8

50.0

147.8

112.5

10.5

102.0

175.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

41.5

0.0

41.5

42.0

0.0

42.0

29.3

0.0

29.3

44.5

 

ხარჯები

41.5

0.0

41.5

42.0

0.0

42.0

29.3

0.0

29.3

44.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

91.9

0.0

91.9

155.8

50.0

105.8

83.2

10.5

72.7

131.0

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

155.8

50.0

105.8

83.2

10.5

72.7

131.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

45.8

0.0

45.8

53.6

0.0

53.6

41.3

0.0

41.3

60.0

 

ხარჯები

45.8

0.0

45.8

53.6

0.0

53.6

41.3

0.0

41.3

60.0

06 02 02

ოჯახებისა და

ბავშვების

სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

30.3

0.0

30.3

36.4

0.0

36.4

28.9

0.0

28.9

42.0

 

ხარჯები

30.3

0.0

30.3

36.4

0.0

36.4

28.9

0.0

28.9

42.0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

2.2

0.0

2.2

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

2.2

0.0

2.2

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

1.0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

4.0

2.5

0.0

2.5

3.0

 

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

4.0

0.0

4.0

2.5

0.0

2.5

3.0

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

9.9

0.0

9.9

60.3

50.0

10.3

10.5

10.5

0.0

25.0

 

ხარჯები

9.9

0.0

9.9

60.3

50.0

10.3

10.5

10.5

0.0

25.0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.