„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 469
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 30/12/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016848
469
30/12/2015
ვებგვერდი, 31/12/2015
190040000.22.033.016848
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №469

2015 წლის 30 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226   ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს ცვლილება:

1. ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ №2-ში:

ა)  ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები:

,,604

4244

ა(ა)იპ - ნიკო ფიროსმანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

605

4245

ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი

1141

4781

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კლუბ-სქური”;

ბ)  ბიუჯეტის განმკარგველი - 4570 - ა(ა)იპ - გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება -  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,930

4570

ა(ა)იპ - გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება”;

გ) ბიუჯეტის განმკარგველი - 4574 - ა(ა)იპ - გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანება -  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,934

4574

ა(ა)იპ - გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების

გაერთიანება”;

დ) დაემატოს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველი:

,,1316

4956

ა(ა)იპ- ქ.ამბროლაურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

1317

4957

ა(ა)იპ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის

განვითარების ცენტრი”;

2. ბრძანებით დამტკიცებული დანართ №3-ში ამოღებულ იქნეს შემდეგი სახაზინო  კოდი:

,,საბაჟო მოსაკრებელი

 3056”.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.