ვანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 53
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 19/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.121.016197
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
53
29/12/2015
ვებგვერდი, 05/01/2016
190020020.35.121.016197
ვანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ვანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/01/2016 - 20/01/2016)

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №53

2015 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ვანი

 

ვანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის”  24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა” ქვეპუნქტის  და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-12 თავის  78-ე მუხლის შესაბამისად:    ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,333.1

9,492.5

3,312.3

6,180.2

6,350.0

150.0

6,200.0

გადასახადები

144.4

150.0

0.0

150.0

520.0

0.0

520.0

გრანტები

8,818.9

8,889.5

3,312.3

5,577.2

5,398.7

150.0

5,248.7

სხვა შემოსავლები

369.8

453.0

0.0

453.0

431.3

0.0

431.3

ხარჯები

6,056.7

6,342.8

738.7

5,604.1

5,500.0

150.0

5,350.0

შრომის ანაზღაურება

1,732.4

1,564.2

58.2

1,506.0

1,605.8

60.0

1,545.8

საქონელი და მომსახურება

1,964.5

1,338.8

586.7

752.1

854.2

22.0

832.2

სუბსიდიები

2,099.0

2,768.3

53.0

2,715.3

2,540.0

65.0

2,475.0

გრანტები

0.0

181.7

0.0

181.7

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

260.8

465.0

40.0

425.0

500.0

3.0

497.0

სხვა ხარჯები

0.0

24.8

0.8

24.0

0.0

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

3,276.4

3,149.7

2,573.6

576.1

850.0

0.0

850.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,456.1

4,244.3

3,629.5

614.8

850.0

0.0

850.0

ზრდა

4,461.7

4,371.3

3,629.5

741.8

900.0

0.0

900.0

კლება

5.6

127.0

0.0

127.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

-1,179.7

-1,094.6

-1,055.9

-38.7

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,196.4

-1,148.7

-1,055.9

-92.8

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,048.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,048.2

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

2,244.6

1,148.7

1,055.9

92.8

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,244.6

1,014.2

921.4

92.8

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

134.5

134.5

 

0.0

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-16.7

-54.1

0.0

-54.1

0.0

0.0

0.0

კლება

16.7

54.1

0.0

54.1

0.0

0.0

0.0

საშინაო

16.7

54.1

0.0

54.1

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9,338.7

9,754.0

3,446.8

6,307.2

6,400.0

150.0

6,250.0

შემოსავლები

9,333.1

9,492.5

3,312.3

6,180.2

6,350.0

150.0

6,200.0

არაფინანსური აქტივების კლება

5.6

127.0

0.0

127.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

134.5

134.5

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10,535.1

10,768.2

4,368.2

6,400.0

6,400.0

150.0

6,250.0

ხარჯები

6,056.7

6,342.8

738.7

5,604.1

5,500.0

150.0

5,350.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,461.7

4,371.3

3,629.5

741.8

900.0

0.0

900.0

ვალდებულებების კლება

16.7

54.1

0.0

54.1

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-1,196.4

-1,014.2

-921.4

-92.8

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6350.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,333.1

9,492.5

3,312.3

6,180.2

6,350.0

150.0

6,200.0

გადასახადები

144.4

150.0

0.0

150.0

520.0

0.0

520.0

გრანტები

8,818.9

8,889.5

3,312.3

5,577.2

5,398.7

150.0

5,248.7

სხვა შემოსავლები

369.8

453.0

0.0

453.0

431.3

0.0

431.3

 


მუხლი 4. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 520.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გადასახადები

144.4

150.0

520.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

370.0

ქონების გადასახადი

144.4

150.0

150.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

52.2

95.0

70.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.1

5.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

3.2

5.0

5.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1.9

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

63.4

20.0

50.0

ფიზიკურ პირებიდან

57.3

15.0

40.0

იურიდიულ პირებიდან

6.1

5.0

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

23.7

30.0

25.0

ფიზიკურ პირებიდან

2.4

5.0

5.0

იურიდიულ პირებიდან

21.3

25.0

20.0

 


მუხლი 5. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5398.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8,818.9

8,889.5

3,312.3

5,577.2

5,398.7

150.0

5,248.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,818.9

8,889.5

3,312.3

5,577.2

5,398.7

150.0

5,248.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,719.0

5,727.2

150.0

5,577.2

5,398.7

150.0

5,248.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,577.2

5,577.2

0.0

5,577.2

5,248.7

0.0

5,248.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

141.8

150.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,099.9

3,162.3

3,162.3

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2,394.6

2,470.7

2,470.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

691.8

691.6

691.6

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

13.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 431.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

369.8

453.0

431.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

236.5

375.0

331.3

პროცენტები

76.1

10.0

20.0

რენტა

160.4

365.0

311.3

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

151.7

355.0

301.3

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

8.7

10.0

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

25.8

28.0

30.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

25.8

28.0

30.0

სანებართვო მოსაკრებელი

5.6

3.0

5.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

20.2

25.0

25.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

98.3

50.0

70.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

9.2

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6056.7

6342.8

738.7

5604.1

5500.0

150.0

5350.0

შრომის ანაზღაურება

1732.4

1564.2

58.2

1506.0

1605.8

60.0

1545.8

საქონელი და მომსახურება

1964.5

1338.8

586.7

752.1

854.2

22.0

832.2

სუბსიდიები

2099.0

2768.3

53.0

2715.3

2540.0

65.0

2475.0

გრანტები

0.0

181.7

0.0

181.7

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

260.8

465.0

40.0

425.0

500.0

3.0

497.0

სხვა ხარჯები

0.0

24.8

0.8

24.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 8. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 850.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 900.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პრ. .

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

54.6

104.7

0.0

104.7

85.0

0.0

85.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.4

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,577.6

3,034.0

2,617.0

417.0

460.0

0.0

460.0

04 00

განათლება

117.7

478.1

417.1

61.0

275.0

0.0

275.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

703.7

753.5

594.4

159.1

80.0

0.0

80.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სულ ჯამი

4,461.7

4,371.3

3,629.5

741.8

900.0

0.0

900.0

ბ) განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

5.6

127.0

50.0

ძირითადი აქტივები

3.2

107.0

30.0

არაწარმოებული აქტივები

2.4

20.0

20.0

მიწა

2.4

20.0

20.0

 


მუხლი 9. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფ.კ.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,300.3   

2,255.7   

0.0   

2,255.7   

2,325.0   

0.0   

2,325.0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,300.3   

2,255.7   

0.0   

2,255.7   

2,325.0   

0.0   

2,325.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,220.1   

2,173.7   

0.0   

2,173.7   

2,245.0   

0.0   

2,245.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

80.2   

82.0   

0.0   

82.0   

80.0   

0.0   

80.0   

702

თავდაცვა

85.5   

94.7    

92.0   

2.7   

82.0   

82.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

192.6   

187.6   

0.0   

187.6   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

192.6   

187.6   

0.0   

187.6   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,757.1   

2,887.9   

2,583.9   

304.0   

193.0   

0.0   

193.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

8.7   

0.0   

8.7   

3.0   

0.0   

3.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

8.7   

0.0   

8.7   

3.0   

0.0   

3.0   

7045

ტრანსპორტი

3,757.1   

2,879.2   

2,583.9   

295.3   

190.0   

0.0   

190.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,757.1   

2,879.2   

2,583.9   

295.3   

190.0   

0.0   

190.0   

705

გარემოს დაცვა

718.0   

1,053.7   

587.8   

465.9   

430.0   

0.0   

430.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

208.4   

436.0   

0.0   

436.0   

360.0   

0.0   

360.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

509.6   

617.7   

587.8    

29.9   

70.0   

0.0   

70.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

436.1   

148.0   

0.0   

148.0   

280.0   

0.0   

280.0   

7063

წყალმომარაგება

51.4   

5.6   

0.0   

5.6   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

187.7   

124.4   

0.0   

124.4   

80.0   

0.0   

80.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

197.0   

18.0   

0.0   

18.0   

200.0   

0.0   

200.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

58.7   

58.0   

53.0   

5.0   

65.0   

65.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

6.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

6.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

52.0   

58.0   

53.0   

5.0   

65.0   

65.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,923.6   

2,300.4   

594.4   

1,706.0   

1,465.0   

0.0   

1,465.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,116.4   

1,449.1   

323.4   

1,125.7    

850.0   

0.0   

850.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

767.2   

811.3   

271.0   

540.3   

575.0   

0.0   

575.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0   

40.0   

0.0   

40.0   

40.0   

0.0   

40.0   

709

განათლება

785.7   

1,263.1   

417.1   

846.0   

1,060.0   

0.0   

1,060.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

785.7   

1,263.1   

417.1   

846.0   

1,060.0   

0.0   

1,060.0   

710

სოციალური დაცვა

260.8   

465.0   

40.0   

425.0   

500.0   

3.0    

497.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

60.2   

224.8   

0.0   

224.8   

227.0   

0.0   

227.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

60.2   

184.8   

0.0   

184.8   

185.0   

0.0   

185.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

40.0   

0.0   

40.0   

42.0   

0.0   

42.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

7.0   

0.0   

7.0   

9.0   

0.0   

9.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

19.0   

0.0   

19.0   

22.0   

0.0   

22.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

70.0   

115.0   

0.0   

115.0   

120.0   

0.0   

120.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

89.5   

60.0   

35.0   

25.0   

25.0   

0.0   

25.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

41.1   

39.2   

5.0   

34.2   

97.0   

3.0   

94.0   

 

სულ

10,518.4   

10,714.1   

4,368.2   

6,345.9   

6,400.0   

150.0   

6,250.0   

 


მუხლი 10. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11.  ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12.   ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ”  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 65.0 ათასი ლარი.

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის 82.0 ათასი ლარი.

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა  და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი.

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად  2.0 ათასი ლარი.

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი”–ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი  ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორცილდეს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა  მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტების ფარგლებში მოხდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ვანში ჯორჯიაშვილისა და კეკელიძის ქუჩებზე გზის რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამუშაოები რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და ჰიგიენური პირობები - დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების ექსპლოატაციის,  დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები.

2.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ვანში ყიფიანის ქუჩაზე კუეტის მოწყობა და თავისუფლების ქუჩაზე სანიაღვრე-გამწმენდი არხის მოწესრიგება.

2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები – ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის და სუფთა გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა. შესაბამისად გათვალისწინებულია შესაბამისი უბნებისა და ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

2.2.4 გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სანათების ელექტრო-ენერგიის ხარჯების დაფინანსება.

2.2.5 დასუფთავების ღონისძიებები - სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

არსებული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ვანის შემოსასვლელებისა და ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

2.4  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებები განხორციელდება მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

2.5 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ანალიზის მომზადების დაფინანსება.

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 900-მდე ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

3.2  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სალომინაოს, შუაგორას, გორას  და ბზვანის საბავშვო ბაღებს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა მომავალმა თაობამ შეძლოს მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  (ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბ „სულორი ვანის“, ა(ა)იპ „სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანების’’, სპორტული ღონისძიებების ხარჯების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მუნიციპალიტეტის პირველობები და სხვა სპორტული ღონისძიებები.

4.1.2 - ა(ა)იპ სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, რაგბის, ველოსპორტის, ჭადრაკის სექციები, სამუსიკო სკოლა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. გაერთიანება უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინების ხარჯების დაფინანსებას. ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას.

4.1.3 - ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,სულორი–ვანი“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნა, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაცია.

4.1.4 - სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ვანის რაგბის სტადიონის მოწყობის სამუშაოები.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის  მნიშვნელოვანია იმ სახალხო–სადღესასწაულო ღონისძიებათა დაფინანსება, რომლებიც ყოველწლიურად მასშტაბურად იმართება - ,,ვანელობა“, ,,გალაკტიონობა“, ,,ტიციანობა“ , 26 მაისის, 9 აპრილისა და 8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.

4.2.1 (ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკის, მუზეუმების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება, არსებული წიგნადი ფონდის შენარჩუნება და გაზრდა.  

4.2.2 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

4.3 ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ფინანსურად უზრუნველყოფს ინტელექტუალური გუნდების მომზადებისა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის, მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის და სხვადასხვა სადღესასწაულო ღინისძიებების დაფინანსების ხარჯებს.

4.4 ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დახმარების გაწევა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა გულისხმობს ქვეპროგრამების: ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსებას.

5.1.1 ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და დადგენა, პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები, პარაზიტული დაავადებების პირველადი კვლევა, დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა, სანიტარული ღონისძიებები, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.1.2 ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

5.2  სოციალური პროგრამები ( პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 - მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 33 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   დაკრძალვის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 06 02 02 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ა) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის  დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება  500 ლარის ოდენობით.

ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება - თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით.  იმ დევნილის ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არის 70 000-მდე,  დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 70 000 დან 100 000-მდე ქულის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 300 ლარის ოდენობით.

გ) დახმარება 500 ლარის ოდენობით გაიცემა იმ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,  რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა,

 5.2.3 ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით ( პროგრამული კოდი 06 02  03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას  300 (სამასი) ლარის, მეორე შვილზე 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის,  მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას 500 (ხუთასი) ლარით, ხოლო ტყუპების შეძენისას  თითოეულ ახალშობილზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებული  მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 04)

5.2.5 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების  ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. თითოეულ ბენეფიციარზე დახმარების მოცულობა  განისაზღვრება არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით.

5.2.6  დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის პროგრამაზე მყოფ მოქალაქეთა მგზავრობის ღირებულებისა (მუნიციპალიტეტიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე) და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის ანაზღაურება. დახმარების მოცულობა განისაზღვროს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად თითოეულ ბენეფიციარზე.

5.2.7  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.8 ბავშვობიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის   ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ფულადი დახმარება მიეცემა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით იმ პირველი ჯგუფის ინვალიდებს, რომლებიც  რეგისტრირებული არიან სოციალურად   დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან  100 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

5.2.9 ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

5.2.10 მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 9 მაისს  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით და ჩერნობილის ტრაგედიის თარიღთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეთათვის  300 (სამასი) ლარის ოდენობით ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

5.2.11 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთაც  ჰყავთ ოთხი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

5.2.12 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა იმ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებს, რომლების ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ასევე რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, დახმარება გაიცემა თითოეულ ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

5.2.13 სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06  02 13)

5.2.14  სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის დაფინანასება (პროგრამული კოდი 06  02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  იმ სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 70000-მდე. დახმარების მოცულობა განისაზღვროს თითოეულ სტუდენტზე არაუმეტეს  500 (ხუთასი) ლარისა. 

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  6400,0 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:

 

პროგ. კოდი

ვანის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

10,535.1

10,768.2

4,368.2

6,400.0

6,400.0

150.0

6,250.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

157.0

7.0

150.0

166.0

7.0

159.0

 

ხარჯები

6,056.7

6,342.8

738.7

5,604.1

5,500.0

150.0

5,350.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,732.4

1,564.2

58.2

1,506.0

1,605.8

60.0

1,545.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,461.7

4,371.3

3,629.5

741.8

900.0

0.0

900.0

 

ვალდებულებების კლება

16.7

54.1

0.0

54.1

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,317.0

2,290.1

0.0

2,290.1

2,325.0

0.0

2,325.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

150.0

0.0

150.0

159.0

0.0

159.0

 

ხარჯები

2,245.7

2,151.0

0.0

2,151.0

2,240.0

0.0

2,240.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,524.5

1,500.0

0.0

1,500.0

1,545.8

0.0

1,545.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.6

104.7

0.0

104.7

85.0

0.0

85.0

 

ვალდებულებების კლება

16.7

34.4

0.0

34.4

0.0

0.0

0.0

01 01

ვანის საკრებულო

635.8

656.8

0.0

656.8

637.0

0.0

637.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

635.2

650.0

0.0

650.0

629.0

0.0

629.0

 

შრომის ანაზღაურება

463.5

401.7

0.0

401.7

397.4

0.0

397.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

6.8

0.0

6.8

8.0

0.0

8.0

01 02

ვანის გამგეობა

1,584.3

1,551.3

0.0

1,551.3

1,608.0

0.0

1,608.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

84.0

120.0

 

120.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1,530.3

1,419.0

0.0

1,419.0

1,531.0

0.0

1,531.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,061.0

1,098.3

0.0

1,098.3

1,148.4

0.0

1,148.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.0

97.9

0.0

97.9

77.0

0.0

77.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

34.4

0.0

34.4

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

80.2

82.0

0.0

82.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.2

82.0

0.0

82.0

80.0

0.0

80.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა  და უსაფრთხოება

278.1

282.3

92.0

190.3

82.0

82.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

7.0

7.0

0.0

7.0

7.0

0.0

 

ხარჯები

276.7

281.3

91.0

190.3

82.0

82.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

207.9

64.2

58.2

6.0

60.0

60.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

192.6

187.6

0.0

187.6

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

191.2

187.6

0.0

187.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

147.6

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85.5

94.7

92.0

2.7

82.0

82.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

ხარჯები

85.5

93.7

91.0

2.7

82.0

82.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

60.3

59.0

58.2

0.8

60.0

60.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,911.2

4,109.3

3,171.7

937.6

903.0

0.0

903.0

 

ხარჯები

1,333.6

1,055.6

554.7

500.9

443.0

0.0

443.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,577.6

3,034.0

2,617.0

417.0

460.0

0.0

460.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

19.7

0.0

19.7

0.0

0.0

0.0

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,890.3

2,180.8

1,865.8

315.0

190.0

0.0

190.0

 

ხარჯები

521.6

140.6

140.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,368.7

2,020.5

1,725.2

295.3

190.0

0.0

190.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

19.7

0.0

19.7

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

957.1

1,183.7

587.8

595.9

510.0

0.0

510.0

 

ხარჯები

472.1

576.5

84.3

492.2

440.0

0.0

440.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

485.0

607.2

503.5

103.7

70.0

0.0

70.0

03 02 01

სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

509.6

617.7

587.8

29.9

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

198.6

84.8

84.3

0.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311.0

532.9

503.5

29.4

70.0

0.0

70.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები - ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება

186.0

420.0

0.0

420.0

360.0

0.0

360.0

 

ხარჯები

186.0

420.0

0.0

420.0

360.0

0.0

360.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

51.4

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.8

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

187.7

124.4

0.0

124.4

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

85.9

71.7

0.0

71.7

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.8

52.7

0.0

52.7

0.0

0.0

0.0

03 02 05

დასუფთავების ღონისძიებები-სანაგვე კონტეინერების შესყიდვა

22.4

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.4

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

03 03

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა

197.0

18.0

0.0

18.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.0

18.0

0.0

18.0

200.0

0.0

200.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

866.8

718.1

718.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

339.9

329.8

329.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526.9

388.3

388.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

0.0

8.7

0.0

8.7

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

8.7

0.0

8.7

3.0

0.0

3.0

04 00

განათლება

785.7

1,263.1

417.1

846.0

1,060.0

0.0

1,060.0

 

ხარჯები

668.0

785.0

0.0

785.0

785.0

0.0

785.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.7

478.1

417.1

61.0

275.0

0.0

275.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

668.0

785.0

0.0

785.0

785.0

0.0

785.0

 

ხარჯები

668.0

785.0

0.0

785.0

785.0

0.0

785.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

117.7

478.1

417.1

61.0

275.0

0.0

275.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117.7

478.1

417.1

61.0

275.0

0.0

275.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,923.6

2,300.4

594.4

1,706.0

1,465.0

0.0

1,465.0

 

ხარჯები

1,219.9

1,546.9

0.0

1,546.9

1,385.0

0.0

1,385.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

703.7

753.5

594.4

159.1

80.0

0.0

80.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,116.4

1,449.1

323.4

1,125.7

850.0

0.0

850.0

 

ხარჯები

750.0

986.6

0.0

986.6

770.0

0.0

770.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366.4

462.5

323.4

139.1

80.0

0.0

80.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

14.0

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

14.0

5.6

0.0

5.6

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება

441.0

436.0

0.0

436.0

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

441.0

436.0

0.0

436.0

380.0

0.0

380.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „სულორი - ვანი“

295.0

545.0

0.0

545.0

385.0

0.0

385.0

 

ხარჯები

295.0

545.0

0.0

545.0

385.0

0.0

385.0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

366.4

461.1

323.4

137.7

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366.4

461.1

323.4

137.7

80.0

0.0

80.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

754.3

765.3

271.0

494.3

525.0

0.0

525.0

 

ხარჯები

417.0

494.3

0.0

494.3

525.0

0.0

525.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.3

271.0

271.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

417.0

484.3

0.0

484.3

525.0

0.0

525.0

 

ხარჯები

417.0

484.3

0.0

484.3

525.0

0.0

525.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

337.3

281.0

271.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.3

271.0

271.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

12.9

46.0

0.0

46.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

12.9

26.0

0.0

26.0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ეპარქიის დაფინანსება

40.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

40.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

319.5

523.0

93.0

430.0

565.0

68.0

497.0

 

ხარჯები

312.8

523.0

93.0

430.0

565.0

68.0

497.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

58.7

58.0

53.0

5.0

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

52.0

58.0

53.0

5.0

65.0

65.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

 ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

52.0

58.0

53.0

5.0

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

52.0

58.0

53.0

5.0

65.0

65.0

0.0

06 01 02

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

260.8

465.0

40.0

425.0

500.0

3.0

497.0

 

ხარჯები

260.8

465.0

40.0

425.0

500.0

3.0

497.0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

19.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

19.1

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

06 02 02

დაკრძალვის ხარჯები

2.2

5.0

5.0

0.0

30.0

3.0

27.0

 

ხარჯები

2.2

5.0

5.0

0.0

30.0

3.0

27.0

06 02 03

ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით

70.0

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

70.0

115.0

0.0

115.0

120.0

0.0

120.0

06 02 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია

70.4

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.4

35.0

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

სამედიცინო დახმარება

45.1

149.8

0.0

149.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

45.1

149.8

0.0

149.8

150.0

0.0

150.0

06 02 06

დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება

15.1

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

15.1

35.0

0.0

35.0

35.0

0.0

35.0

06 02 07

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

0.0

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

0.0

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

06 02 08

ბავშვობიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება

0.0

40.0

0.0

40.0

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

0.0

40.0

0.0

40.0

42.0

0.0

42.0

06 02 09

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარება

0.0

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

06 02 10

მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება

3.7

7.2

0.0

7.2

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

3.7

7.2

0.0

7.2

9.0

0.0

9.0

06 02 11

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

25.0

0.0

25.0

06 02 12

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დახმარება

0.0

19.0

0.0

19.0

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

0.0

19.0

0.0

19.0

22.0

0.0

22.0

06 02 13

სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება

35.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

35.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 14

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 


მუხლი 17
დადგენილებაზე კონტროლი განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა.
მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილი
13. 15/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 99 - ვებგვერდი, 19/03/2018 12. 16/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 19/12/2016 11. 05/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 08/12/2016 10. 25/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 30/11/2016 9. 19/10/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 21/10/2016 8. 08/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 09/08/2016 7. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 05/08/2016 6. 14/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 19/07/2016 5. 18/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 19/05/2016 4. 19/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 20/04/2016 3. 15/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 17/03/2016 2. 10/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 12/02/2016 1. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 22/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.