ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016171
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
22
29/12/2015
ვებგვერდი, 06/01/2016
190020020.35.131.016171
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (06/01/2016 - 28/03/2016)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2015 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე  მუხლისა და  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №37 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016  წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე.
.

.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31 335 205

29 965 235

1 369 970

27 729 971

25 905 707

1 824 264

30161847

30161847

              -   

გადასახადები

1 354 750

1 354 750

                          -   

1 653 400

1 653 400

0

2 900 000

2 900 000

                    -   

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

24 022 964

22 198 700

1 824 264

25178947

25178947

                    -   

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 524 760

                          -   

2 053 607

2 053 607

0

2 082 900

2 082 900

                    -   

ხარჯები

15 888 847

15 888 847

0

13 821 230

13 396 181

425 049

11675593

11675593

              -   

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

0

2 110 380

2 110 380

0

5 701 530

5 701 530

                    -   

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

0

2 879 034

2 878 319

715

3 354 100

3 354 100

                    -   

პროცენტი

418 776

418 776

0

418 132

418 132

0

371 830

371 830

                    -   

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

0

6 326 092

6 326 092

0

334 800

334 800

                    -   

გრანტები

   37 640 

37 640

0

587 050

587 050

0

                   -   

                   -   

                    -   

სოციალური უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

0

638 856

638 856

0

1697983

1697983

                    -   

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

0

861 686

437 352

424 334

215 350

215 350

                    -   

საოპერაციო სალდო

15 446 359

14 076 389

1 369 970

13 908 741

12 509 526

1 399 215

18486254

18486254

              -   

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 798 098

11 428 128

1 369 970

21 765 722

20 366 507

1 399 215

18 245 434

18 245 434

              -   

ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

21 867 122

20 467 907

1 399 215

18245434

18245434

                    -   

კლება

      35 468 

35 468

 

 101 400 

101 400

 

                         -   

 

 

მთლიანი სალდო

2 648 260

2 648 260

0

-7 856 981

-7 856 981

0

240 820

240 820

              -   

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 272 433

2 272 433

0

-8 488 929

-8 488 929

0

-497 350

-497 350

              -   

ზრდა

 2 272 433 

  2 272 433 

                          -   

                          -   

                               -   

                                 -   

                         -   

                   -   

                    -   

ვალუტა, დეპოზიტები

  2 272 433 

 2 272 433 

 

                          -   

 

 

                         -   

 

 

კლება

                           -   

0

                          -   

 8 488 929 

8 488 929

                                 -   

     497 350 

497 350

                    -   

ვალუტა, დეპოზიტები

                           -   

 

 

 8 488 929 

8 488 929

 

     497 350 

497 350

 

ვალდებულებების ცვლილება

-375 826

-375 826

0

-631 948

-631 948

0

-738 170

-738 170

               -  

ზრდა

                           -   

 

 

                          -   

 

 

                         -   

 

 

კლება

  375 826 

375 826

0

 631 948 

631 948

0

    738 170 

738 170

                    -   

         

            -  

           -  

           -  

           -  

              -  

               -  

                  -  

              -  

               -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

31370673

30000703

1369970

27831371

26007107

1824264

30161847

30161847

              -   

შემოსავლები

31 335 205 

29 965 235 

  1 369 970 

27 729 971 

25 905 707 

  1 824 264 

 30161847 

 30161847 

                    -   

არაფინანსური აქტივების კლება

  35 468 

  35 468 

                          -   

 101 400 

                   101 400 

                                 -   

                         -   

                         -   

                    -   

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

                           -   

                          -   

                          -   

                          -   

                               -   

                                 -   

                         -   

                         -   

                    -   

 ვალდებულებების ზრდა

                           -   

                          -   

                          -   

                          -   

                               -   

                                 -   

                         -   

                         -   

                    -   

გადასახდელები

29098240

27 728 270

1369970

36320300

34 496 036

1 824 264

30659197

30659197

              -   

   ხარჯები

15 888 847 

 15 888 847 

                          -   

 13 821 230 

 13 396 181 

  425 049 

 11675593 

 11675593 

                    -   

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 833 566 

 11 463 596 

  1 369 970 

 21 867 122 

20 467 907 

   1 399 215 

 18245434 

 18245434 

                    -   

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                           -   

 

 

                          -   

 

 

                         -   

                         -   

 

      ვალდებულებების კლება

  375 826 

  375 826 

                          -   

631 948 

                   631 948 

                                 -   

               738 170 

    738 170 

                    -   

ნაშთის ცვლილება

2272433

2272433

-

-8488929

-8488929

-

-497350

-497350

              -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30161847 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

2016 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31335205

29965235

  1 369 970

27729971

25905707

 1 824 264

  30161847

  30161847

 

გადასახადები

 1 354 750

    1 354 750

              -  

      1 653 400

      1 653 400

                  -  

     2 900 000

     2 900 000

 

გრანტები

 27 455 694

  26 085 724

 1 369 970

    24 022 964

   22 198 700

   1 824 264

   25178947

   25178947

 

სხვა შემოსავლები

 2 524 760

    2 524 760

              -  

      2 053 607

 2 053 607

                  -  

2082900

2082900

 

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2900000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                                 1 354 750

1 653 400

2 900 000

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

1 500 000

ქონების გადასახადი

                                 1 354 750

1 653 400

1 400 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

627 324

845 500

1 045 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

 

453 400

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა)

63 822

30 500

30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

48 718

40 000

40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

614 886

284 000

284 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 25178947 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

27455694

26085724

1369970

24 022 964

22198700

1824264

25178947

25178947

-

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

27455694

26085724

1 369 970

24 022 964

22 198 700

1 824 264

25178947

25178947

-

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 184 600

7184600

 

7 198 700

7 198 700

 

5 868 400

5 868 400

 

სპეციალური ტრანსფერი

20271094

18901124

1369970

1 824 264

-

1 824 264

1137933

1137933

-

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 369 970

 

1 369 970

1 824 264

 

1 824 264

-

-

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

-

   

-

   

-

-

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

18 901 124

18 901 124

 

-

   

1137933

1137933

 

კაპიტალური ტრანსფერი

-

   

15 000 000

15 000 000

 

18 172 614

18 172 614

 

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

                -  

 

 

15 000 000

15 000 000

 

18 172 614

18 172 614

 

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2082900  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

2016 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 053 607

2 082 900

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 035 661

824 007

750 900

პროცენტები

783 693

624 007

550 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

783 693

624 007

550 000

რენტა

251 968

200 000

200 900

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

87 711

50 000

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

164 257

150 000

150 900

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

384 280

347 300

320 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

352 578

317 300

320000

სანებართვო მოსაკრებელი

46 984

35 000

40 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

46 984

35 000

40 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

25

-

-

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

211

     

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

66 402

32 300

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

238 956

250 000

280 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31 702

30 000

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

31 702

30 000

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

985 807

750 300

850 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

119 012

132 000

132 000

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

119 012

132 000

132 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11675593 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

15 888 848

15 888 848

0

13 821 230

13 396 181

425 049

   11 675 593

 11 675 593

-

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

-

2 110 380

2 110 380

-

         5 701 530

       5 701 530

-

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

-

2 879 034

2 878 319

715

         3 354 100

       3 354 100

-

პროცენტი

418 776

418 776

-

418 132

418 132

-

            371 830

          371 830

-

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

-

6 326 092

6 326 092

-

            334 800

          334 800

-

გრანტები

37 640

37 640

-

587 050

587 050

-

                      -  

                    -  

-

სოციალური უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

-

638 856

638 856

-

         1 697 983

       1 697 983

-

სხვა ხარჯი

1 303 119

1 303 119

-

861 686,00

437 352

424 334

            215 350

          215 350

-

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18 245 434   ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 245 434 ლარის

ოდენობით,თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

16 305

16 305

-

20 229

20 229

-

  4 100,00 

                         4 100

                             -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199 950

199 950

-

1 353

1 353

-

                                  -   

                                -  

                             -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9 300 244

7 930 274

1 369 970

17 248 255

15 849 040

1 399 215

 15 846 112,41 

15 846 112

                             -  

განათლება

1 114 947

1 114 947

-

3 248 467

3 248 467

-

  1 769 069,59 

  1 769 070

                             -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 197 247

2 197 247

-

1 345 318

1 345 318

-

  626 152,00 

    626 152

                             -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 873,00

4 873,00

-

3 500,00

3 500,00

-

                                  -   

                               -   

                            -   

ჯამი

12 833 566

11 463 596

1 369 970

21 867 122

20 467 907

1 399 215

  18 245 434

   18 245 434

                             -  

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

არაფინანსური აქტივების კლება

       35 468 

        35 468

           -  

 101 400 

 101 400

            -  

              -   

              -  

            -  

 

ძირითადი აქტივები

       35 468 

        35 468

           -  

 101 400 

101 400

            -  

              -   

              -  

            -  

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  29 921 027   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2014 წლის ფაქტი

 2015 წლის გეგმა 

 2016 წლის გეგმა 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

2 681 808 

2 681 808 

2 643 604 

2 643 604 

2 225 830

2 225 830

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2 212 946 

2 212 946 

2 209 552 

2 209 552 

1 854 000

1 854 000

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 076 841 

2 076 841 

1 934 673 

1 934 673 

1 629 740

1 629 740

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 105 

136 105 

274 879 

274 879 

224 260

224 260

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

418 776 

418 776 

434 052 

434 052 

371 830

371 830

0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

37 640 

37 640 

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12 446 

12 446 

0

0

0

702

თავდაცვა

123 572 

123 572 

122 107 

122 107 

103 940

103 940

0

7021

 შეიარაღებული ძალები

123 572 

123 572 

122 107 

122 107 

103 940

103 940

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

775 009 

775 009 

651 545 

651 545 

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

775 009 

775 009  

651 545 

651 545 

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 087 430 

6 087 430 

6 665 072 

6 665 072 

3 516 170

3 516 170

0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2 533 356 

2 533 356 

8 406 

8 406 

0  

9 800

9 800

0

70421

სოფლის მეურნეობა

2 533 356 

2 533 356 

8 406 

8 406 

9 800

9 800

0

7045

ტრანსპორტი

3 399 405 

3 399 405 

6 448 861 

6 448 861 

3 338 490

3 338 490

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 399 405 

3 399 405 

6 448 861 

6 448 861 

3 338 490

3 338 490

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

154 669 

154 669 

207 805 

207 805 

167 880

167 880

0

705

 გარემოს დაცვა

2 832 769 

2 832 769 

5 843 114 

5 843 114  

3 724 813

3 724 813

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 344 677 

1 344 677 

1 439 167 

1 439 167 

1 387 690

1 387 690

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 488 092 

1 488 092 

4 403 947 

4 403 947 

2 337 123

2 337 123

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 351 799 

5 981 829 

1 369 970 

8 365 772 

6 965 842 

1 399 930 

11 872 819

11 872 819

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

930 536 

930 536 

1 284 294 

1 284 294 

2 166 047

2 166 047

0

7063

წყალმომარაგება

3 815 647 

3 815 647 

4 149 888 

4 149 888 

8 599 132

8 599 132

0

7064

 გარე განათება

625 730 

625 730 

756 670 

756 670 

740 900

740 900

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 979 886 

609 916 

1 369 970 

2 174 920 

774 990 

1 399 930 

366 740

366 740

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

157 686 

157 686 

279 274 

279 274 

148 460

148 460

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

157 686 

157 686 

279 274 

279 274 

148 460

148 460

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 679 386 

4 679 386 

4 293 657 

4 293 657 

1 818 372

1 818 372

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 996 046 

1 996 046 

2 937 961 

2 937 961 

995 952

995 952

0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 575 033 

2 575 033 

1 230 595 

1 230 595 

721 820

721 820

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14 374 

14 374 

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

93 933 

93 933 

125 101 

125 101 

100 600

100 600

0

709

განათლება

3 347 627 

3 347 627 

5 912 876 

5 912 876 

4 849 590

4 849 590

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 570 368 

1 570 368 

1 995 249 

1 995 249 

2 422 660

2 422 660

0

7092

ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

4 200 

4 200 

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

4 039 

4 039 

4 200 

4 200 

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 773 220 

1 773 220 

3 913 427 

3 913 427 

2 426 930

2 426 930

0

710

სოციალური დაცვა

685 328 

416 641 

911 331 

486 997 

424 334 

1 661 033

1 661 033

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

170 543 

170 543 

183 053 

183 053 

195 000

195 000

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

514 785 

246 098 

728 278 

303 944 

424 334 

1 466 033

1 466 033

0

 

მთლიანი ხარჯები

28 722 414 

27 083 757 

1 369 970 

35 688 352 

33 864 088 

1 824 264 

29 921 027

29 921 027

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 240820 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 497350 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 738170 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები,  კერძოდ დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი,დაიგება ასფალტობეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები . ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე ) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ  ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე დაგეგმილია მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ  მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები.

2.1.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

  2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №137, №162ე, №162 დ, №162ზ, №162ჟ, №164, №164-ა, №166, №166-ა,  №215-ა, ვერულიძის №5 და №9, კომახიძის №100 და 9 აპრილის №24-ში  ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა №2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა.მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემები და ეზოებში  დაიგება  დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული  ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა.  წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800-ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები     

 (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.

 2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წაყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება),გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობის სამუშაოები , სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე  (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა.  დაგეგმილია  სოფელი ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.      ქვეპროგრამით გრძელდება  ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა).

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები  შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები. პროგრამით გათვალისწინებულია  ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების,ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვ.

  2.4. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

 მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.5. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

  2.6. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015 წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. 

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა              

 (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება.   

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

  • სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300-ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

  პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დაგვაში საჯარო სკოლის ეზოში  ხელოვნურსაფარიანი  მინი სტადიონის მოწყობას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. ს მ

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

   4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

5. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,  მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

5.1.2. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

5.1.3.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.4. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 06)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

5.1.5. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 07)

პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერციის 80 ან  90% შევსება 100%-მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

 მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, ვეტერანების  მუნიციაპლური ტრანსპორტით უფასო გადაადგილებას, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

 5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

 5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 10)

პროგრამით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით   დაზარალებული ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები განხორციელდება  ზარალის ანაზღაურება.

5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული                      კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

29098240

27728270

1369970

36320300

34496036

1824264

30 659 197

30 659 197

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

-

202

202

-

1 265

1 265

-

 

ხარჯები

15 888 848

15 888 848

-

13 821 230

13 396 181

425 049

11 675 593

11 675 593

-

 

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

-

2 110 380

2 110 380

-

5 701 530

5 701 530

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

-

2 879 034

2 878 319

715

3 354 100

3 354 100

-

 

პროცენტი

418 776

418 776

-

418 132

418 132

-

371 830

371 830

-

 

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

-

6 326 092

6 326 092

-

334 800

334 800

-

 

გრანტები

37 640

37 640

-

587 050

587 050

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

-

638 856

638 856

-

1 697 983

1 697 983

-

 

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

-

861 686

437 352

424 334

215 350

215 350

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

21 867 122

20 467 907

1 399 215

18 245 434

18 245 434

-

 

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

631 948

631 948

-

738 170

738 170

-

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3508051

3508051

0

3810352

3810352

0

3390620

3390620

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192

192

-

192

192

-

192

192

-

 

ხარჯები

3 115 920

3 115 920

-

3 158 175

3 158 175

-

2 648 350

2 648 350

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 997 769

1 997 769

-

1 959 958

1 959 958

-

1 648 440

1 648 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

399 937

399 937

-

618 235

618 235

-

522 730

522 730

-

 

პროცენტი

418 776

418 776

-

418 132

418 132

-

371 830

371 830

-

 

სუბსიდიები

143 835

143 835

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

37 640

37 640

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

82 880

82 880

-

10 340

10 340

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

35 083

35 083

-

151 510

151 510

-

105 350

105 350

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 305

16 305

-

20 229

20 229

-

4 100

4 100

-

 

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

631 948

631 948

-

738 170

738 170

-

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677242

677242

0

740914

740914

0

562440

562440

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

-

31

31

 

31

31

 
 

ხარჯები

676 042

676 042

-

732 314

732 314

-

561 440

561 440

-

 

შრომის ანაზღაურება

427 957

427 957

-

486 664

486 664

 

368 880

368 880

 
 

საქონელი და მომსახურება

96 533

96 533

-

240 500

240 500

-

190 380

190 380

-

 

სუბსიდიები

143 835

143 835

-

-

   

-

   
 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 360

2 360

-

2 360

2 360

 

-

   
 

სხვა ხარჯები

5 357

5 357

-

2 790

2 790

 

2 180

2 180

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

1 200

-

8 600

8 600

 

1 000

1 000

 

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1985634

1985634

0

1875938

1875938

0

1613180

1613180

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

161

-

161

161

-

161

161

-

 

ხარჯები

1 970 529

1 970 529

-

1 864 309

1 864 309

-

1 610 080

1 610 080

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 569 812

1 569 812

-

1 473 294

1 473 294

-

1 279 560

1 279 560

-

 

საქონელი და მომსახურება

302 917

302 917

-

370 235

370 235

-

327 350

327 350

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80 520

80 520

-

7 980

7 980

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

17 280

17 280

-

12 800

12 800

-

3 170

3 170

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 105

15 105

-

11 629

11 629

-

3 100

3 100

-

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

747333

747333

0

1193759

1193759

0

1067300

1067300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

100

-

100

100

 

100

100

 
 

ხარჯები

744 631

744 631

-

1 192 639

1 192 639

-

1 066 300

1 066 300

-

 

შრომის ანაზღაურება

506 926

506 926

-

866 142

866 142

 

793 800

793 800

 
 

საქონელი და მომსახურება

225 400

225 400

-

309 577

309 577

-

269 330

269 330

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

4 120

4 120

 

-

   
 

სხვა ხარჯები

12 305

12 305

-

12 800

12 800

 

3 170

3 170

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 702

2 702

-

1 120

1 120

 

1 000

1 000

 

01.02.02

იურიდიული სამსახური

46782

46782

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

46 782

46 782

-

-

-

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

37 435

37 435

-

-

   

-

   
 

საქონელი და მომსახურება

2 192

2 192

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 180

2 180

-

-

   

-

   
 

სხვა ხარჯები

4 975

4 975

-

-

   

-

   

01.02.03

საფინანსო სამსახური

96907

96907

0

101679

101679

0

85080

85080

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

-

9

9

 

9

9

 
 

ხარჯები

93 939

93 939

-

101 679

101 679

-

84 380

84 380

-

 

შრომის ანაზღაურება

86 105

86 105

-

92 820

92 820

 

74 760

74 760

 
 

საქონელი და მომსახურება

7 834

7 834

-

8 859

8 859

-

9 620

9 620

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 968

2 968

-

-

   

700

700

 

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

71800

71800

0

77790

77790

0

64560

64560

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

-

7

7

 

7

7

 
 

ხარჯები

68 110

68 110

-

77 790

77 790

-

64 560

64 560

-

 

შრომის ანაზღაურება

62 355

62 355

-

70 100

70 100

 

58 320

58 320

 
 

საქონელი და მომსახურება

5 755

5 755

-

7 690

7 690

-

6 240

6 240

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 690

3 690

-

-

   

-

   

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

117477

117477

0

102919

102919

0

84400

84400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

 
 

ხარჯები

116 597

116 597

-

101 359

101 359

-

84 400

84 400

-

 

შრომის ანაზღაურება

101 485

101 485

 

90 860

90 860

 

75 600

75 600

 
 

საქონელი და მომსახურება

12 932

12 932

-

10 499

10 499

-

8 800

8 800

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 180

2 180

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

880

880

-

1 560

1 560

 

-

   

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

39716

39716

0

45191

45191

0

33360

33360

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

3

3

 

3

3

 
 

ხარჯები

39 716

39 716

-

41 362

41 362

-

33 360

33 360

-

 

შრომის ანაზღაურება

31 702

31 702

 

32 342

32 342

 

24 720

24 720

 
 

საქონელი და მომსახურება

8 014

8 014

-

9 020

9 020

-

8 640

8 640

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

3 829

3 829

 

-

   

01.02.07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

82869

82869

0

130015

130015

0

103320

103320

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

 
 

ხარჯები

79 904

79 904

-

127 455

127 455

-

102 620

102 620

-

 

შრომის ანაზღაურება

67 587

67 587

 

113 275

113 275

 

87 840

87 840

 
 

საქონელი და მომსახურება

12 317

12 317

-

14 180

14 180

-

14 780

14 780

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 965

2 965

-

2 560

2 560

 

700

700

 

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

93933

93933

0

125 101

125 101

0

100 600

100 600

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

11

 

11

11

 
 

ხარჯები

93 933

93 933

-

125 101

125 101

-

99 900

99 900

-

 

შრომის ანაზღაურება

90 879

90 879

 

116 031

116 031

 

94 200

94 200

 
 

საქონელი და მომსახურება

3 054

3 054

-

5 210

5 210

-

5 700

5 700

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

3 860

3 860

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

   

700

700

 

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

44622

44622

0

53784

53784

0

40380

40380

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

5

 
 

ხარჯები

43 672

43 672

-

52 224

52 224

-

40 380

40 380

-

 

შრომის ანაზღაურება

40 664

40 664

 

49 544

49 544

 

38 160

38 160

 
 

საქონელი და მომსახურება

3 008

3 008

-

2 680

2 680

-

2 220

2 220

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

950

950

-

1 560

1 560

 

-

   

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

605484

605484

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

605 484

605 484

-

-

-

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

508 954

508 954

 

-

   

-

   
 

საქონელი და მომსახურება

20 370

20 370

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76 160

76 160

-

-

   

-

   

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

38711

38711

0

45700

45700

0

34180

34180

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

 
 

ხარჯები

37 761

37 761

-

44 700

44 700

-

34 180

34 180

-

 

შრომის ანაზღაურება

35 720

35 720

 

42 180

42 180

 

32 160

32 160

 
 

საქონელი და მომსახურება

2 041

2 041

-

2 520

2 520

-

2 020

2 020

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

950

950

-

1 000

1 000

 

-

   

01. 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

120000

120000

0

100000

100000

0

 

ხარჯები

-

-

-

120 000

120 000

-

100 000

100 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

120 000

120 000

 

100 000

100 000

 

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

794602

794602

0

1 066 000

1 066 000

-

1 110 000

1 110 000

-

 

ხარჯები

418 776

418 776

-

434 052

434 052

-

371 830

371 830

-

 

პროცენტი

418 776

418 776

-

418 132

418 132

-

371 830

371 830

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

15 920

15 920

-

-

-

-

 

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

631 948

631 948

-

738 170

738 170

-

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

92770

92770

0

364150

364150

0

408100

408100

0

 

ხარჯები

22 608

22 608

-

76 650

76 650

-

58 100

58 100

-

 

პროცენტი

22 608

22 608

-

60 730

60 730

 

58 100

58 100

 
 

სხვა ხარჯები

-

-

-

15 920

15 920

 

-

   
 

ვალდებულებების კლება

70 162

70 162

-

287 500

287 500

 

350 000

350 000

 

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96576

96576

0

96580

96580

0

96600

96600

0

 

ხარჯები

46 717

46 717

-

40 394

40 394

-

33 270

33 270

-

 

პროცენტი

46 717

46 717

-

40 394

40 394

 

33 270

33 270

 
 

ვალდებულებების კლება

49 859

49 859

-

56 186

56 186

 

63 330

63 330

 

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83052

83052

0

83060

83060

0

83090

83090

0

 

ხარჯები

43 842

43 842

-

38 869

38 869

-

33 270

33 270

-

 

პროცენტი

43 842

43 842

-

38 869

38 869

 

33 270

33 270

 
 

ვალდებულებების კლება

39 210

39 210

-

44 191

44 191

 

49 820

49 820

 

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522204

522204

0

522210

522210

0

522210

522210

0

 

ხარჯები

305 609

305 609

-

278 139

278 139

-

247 190

247 190

-

 

პროცენტი

305 609

305 609

-

278 139

278 139

 

247 190

247 190

 
 

ვალდებულებების კლება

216 595

216 595

-

244 071

244 071

 

275 020

275 020

 

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

487

487

0

7500

7500

0

5000

5000

0

 

ხარჯები

487

487

-

7 500

7 500

-

5 000

5 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

487

487

-

7 500

7 500

-

5 000

5 000

-

01. 06

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

37640

37640

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

37 640

37 640

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

37 640

37 640

-

-

-

-

-

-

-

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

20000

20000

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

20 000

20 000

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

20 000

20 000

-

-

   

-

   

01 06 04

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

17640

17640

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

17 640

17 640

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

17 640

17 640

-

-

   

-

   

01 07

პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია «ღირსეული სიბერე» -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის»ხანდაზმულთა რესურსცენტრი»თანადფინანსება)

12446

12446

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

12 446

12 446

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

12 446

12 446

-

-

   

-

   

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

898581

898581

0

773652

773652

0

103940

103940

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

 

10

10

-

10

10

-

 

ხარჯები

698 631

698 631

-

772 299

772 299

-

103 940

103 940

-

 

შრომის ანაზღაურება

590 767

590 767

-

150 422

150 422

-

68 280

68 280

-

 

საქონელი და მომსახურება

90 750

90 750

-

34 177

34 177

-

35 660

35 660

-

 

გრანტები

-

-

-

586 700

586 700

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

17 114

17 114

-

1 000

1 000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 950

199 950

-

1 353

1 353

-

-

-

-

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

123572

123572

0

122107

122107

0

103940

103940

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

 

10

10

 

10

10

 
 

ხარჯები

123 572

123 572

-

120 754

120 754

-

103 940

103 940

-

 

შრომის ანაზღაურება

95 770

95 770

 

86 722

86 722

 

68 280

68 280

 
 

საქონელი და მომსახურება

26 842

26 842

-

33 032

33 032

-

35 660

35 660

-

 

სხვა ხარჯები

960

960

-

1 000

1 000

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

1 353

1 353

 

-

   

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

775009

775009

0

64845

64845

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

             
 

ხარჯები

575 059

575 059

-

64 845

64 845

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

494 997

494 997

 

63 700

63 700

 

-

   
 

საქონელი და მომსახურება

63 908

63 908

-

1 145

1 145

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

16 154

16 154

-

-

   

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 950

199 950

-

-

   

-

   

02.  03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

0

0

0

586700

586700

0

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

586 700

586 700

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

586 700

586 700

 

-

   

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

15960136

14590166

1369970

20942377

19118113

1824264

18828162

18828162

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

286

286

-

 

ხარჯები

6 659 892

6 659 892

-

3 694 122

3 269 073

425 049

2 982 050

2 982 050

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 427 370

1 427 370

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 018 154

2 018 154

-

2 120 846

2 120 131

715

1 276 280

1 276 280

-

 

სუბსიდიები

877 260

877 260

-

977 785

977 785

-

242 600

242 600

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

1 231 122

1 231 122

-

595 491

171 157

424 334

35 800

35 800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 300 244

7 930 274

1 369 970

17 248 255

15 849 040

1 399 215

15 846 112

15 846 112

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3399405

3399405

0

6662595

6448861

213734

3338490

3338490

0

 

ხარჯები

442 232

442 232

-

364 366

150 632

213 734

142 600

142 600

-

 

სუბსიდიები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

142 600

142 600

-

 

სხვა ხარჯები

299 682

299 682

-

221 766

8 032

213 734

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 957 173

2 957 173

-

6 298 229

6 298 229

-

3 195 890

3 195 890

-

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების     (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

2589429

2589429

0

5691011

5691011

0

3195890

3195890

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 589 429

2 589 429

 

5 691 011

5 691 011

-

3 195 890

3 195 890

-

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

509692

509692

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

509 692

509 692

 

-

   

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

1051659

1051659

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 051 659

1 051 659

 

-

   

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

1003200

1003200

0

758747

758747

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 003 200

1 003 200

 

758 747

758 747

 

03 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

356682

356682

0

0

0

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

356 682

356 682

 

-

   

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

851090

851090

0

660517

660517

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

851 090

851 090

 

660 517

660 517

 

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

501490

501490

0

375390

375390

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

501 490

501 490

 

375 390

375 390

 

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

41710

41710

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

41 710

41 710

 

-

   

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

0

0

0

23580

23580

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

23 580

23 580

 

-

   

03 01 01 09

რუსთაველის ქუჩის  ასფალტობეტონის   მოწყობა

0

0

0

1326000

1326000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 326 000

1 326 000

 

-

   

03 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

13150

13150

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

13 150

13 150

 

-

   

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

0

0

0

12758

12758

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

12 758

12 758

 

-

   

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის                                (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

281640

281640

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

281 640

281 640

 

03 01 01 13

ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

246688

246688

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

246 688

246 688

 

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში  ე.წ. ფიჭვნარის სასაფლაოებთან  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

872908

872908

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

872 908

872 908

 

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

307210

307210

0

556399

556399

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307 210

307 210

-

556 399

556 399

-

-

-

-

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

0

0

0

548592

548592

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

548 592

548 592

 

-

   

03 01 02 02

ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

0

0

0

7807

7807

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

7 807

7 807

 

-

   

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

18482

18482

0

20017

20017

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 482

18 482

-

20 017

20 017

 

-

   

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

30802

30802

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 052

42 052

-

30 802

30 802

-

-

-

-

03 01 04 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

8299

8299

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 052

42 052

-

8 299

8 299

 

-

   

03 01 04 02

მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

0

0

0

22503

22503

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

22 503

22 503

 

-

   

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

299682

299682

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

299 682

299 682

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

299 682

299 682

-

-

   

-

   

03 01 06

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი, ფერდსამაგრი სამუშაოები, მისასვლელი გზები)

0

0

0

221766

8032

213734

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

221 766

8 032

213 734

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

221 766

8 032

213 734

-

   

03 01 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

142550

142550

0

142600

142600

0

142600

142600

0

 

ხარჯები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

142 600

142 600

-

 

სუბსიდიები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

 

142 600

142 600

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8245932

8245932

0

11864778

11864778

0

14515142

14515142

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

286

286

-

 

ხარჯები

3 650 453

3 650 453

-

3 062 518

3 062 518

-

2 799 650

2 799 650

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1 427 370

1 427 370

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 989 259

1 989 259

-

2 082 631

2 082 631

-

1 246 280

1 246 280

-

 

სუბსიდიები

734 710

734 710

-

835 185

835 185

-

100 000

100 000

-

 

სხვა ხარჯები

926 484

926 484

-

144 702

144 702

-

26 000

26 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 595 479

4 595 479

-

8 802 260

8 802 260

-

11 715 492

11 715 492

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

771644

771644

0

793011

793011

0

1231317

1231317

0

 

ხარჯები

771 644

771 644

-

17 554

17 554

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

771 644

771 644

-

17 554

17 554

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

775 457

775 457

-

1 231 317

1 231 317

-

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

0

0

0

6025

6025

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

6 025

6 025

 

-

   

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

771644

771644

0

773378

773378

0

0

0

0

 

ხარჯები

771 644

771 644

-

3 946

3 946

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

771 644

771 644

-

3 946

3 946

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

769 432

769 432

 

-

   

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

13608

13608

0

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

13 608

13 608

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

13 608

13 608

 

-

   

03 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1231317

1231317

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 231 317

1 231 317

 

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

625730

625730

0

756670

756670

0

740900

740900

0

 

ხარჯები

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

740 900

740 900

-

 

საქონელი და მომსახურება

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

740 900

740 900

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 315

51 315

-

80 270

80 270

-

-

-

-

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

625730

625730

0

676400

676400

0

740900

740900

0

 

ხარჯები

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

740 900

740 900

-

 

საქონელი და მომსახურება

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

740 900

740 900

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 315

51 315

-

-

   

-

   

03 02 02 02

აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

0

0

0

80270

80270

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

80 270

80 270

 

-

   

03 02 03

მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

1439167

1439167

0

1387690

1387690

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

152

152

 
 

ხარჯები

1 326 461

1 326 461

-

1 407 048

1 407 048

-

1 342 970

1 342 970

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

1 029 450

1 029 450

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 406 231

1 406 231

-

313 520

313 520

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

817

817

 

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 216

18 216

-

32 119

32 119

 

44 720

44 720

-

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

1439167

1439167

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 326 461

1 326 461

-

1 407 048

1 407 048

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 406 231

1 406 231

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

817

817

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 216

18 216

-

32 119

32 119

 

-

   

03 02 03 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

0

0

0

0

0

0

1387690

1387690

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

152

152

 
 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

1 342 970

1 342 970

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

1 029 450

1 029 450

 
 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

313 520

313 520

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

44 720

44 720

 

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

183350

183350

0

322095

322095

0

218980

218980

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

33

33

-

 

ხარჯები

168 851

168 851

-

322 095

322 095

-

218 980

218 980

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

151 440

151 440

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

67 540

67 540

-

 

სუბსიდიები

168 851

168 851

-

258 595

258 595

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

63 500

63 500

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 499

14 499

-

-

-

-

-

-

-

03 02 04 01

ა(ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

183350

183350

0

322095

322095

0

218980

218980

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

33

33

 
 

ხარჯები

168 851

168 851

-

322 095

322 095

-

218 980

218 980

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

151 440

151 440

 
 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

67 540

67 540

-

 

სუბსიდიები

168 851

168 851

-

258 595

258 595

 

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

-

-

63 500

63 500

 

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 499

14 499

-

-

   

-

   

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

3815647

3815647

0

4149888

4149888

0

8599132

8599132

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

101

101

-

 

ხარჯები

720 699

720 699

-

639 421

639 421

-

496 800

496 800

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

246 480

246 480

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

124 320

124 320

-

 

სუბსიდიები

565 859

565 859

-

576 590

576 590

-

100 000

100 000

-

 

სხვა ხარჯები

154 840

154 840

-

62 831

62 831

-

26 000

26 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 094 948

3 094 948

-

3 510 467

3 510 467

-

8 102 332

8 102 332

-

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3047428

3047428

0

3212787

3212787

0

8102332

8102332

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 047 428

3 047 428

-

3 212 787

3 212 787

-

8 102 332

8 102 332

-

03 02 05 01  01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

441750

441750

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

441 750

441 750

 

-

   

03 02 05 01  02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

1150090

1150090

0

161495

161495

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 150 090

1 150 090

 

161 495

161 495

 

03 02 05 01  03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

53776

53776

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

53 776

53 776

 

-

   

03 02 05 01  04

სოფელი ჭახათის ე.წ.»კურჩხულას» წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

494814

494814

0

494814

494814

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

494 814

494 814

 

494 814

494 814

 

03 02 05 01  05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

169320

169320

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

169 320

169 320

 

-

   

03 02 05 01  06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

177040

177040

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

177 040

177 040

 

-

   

03 02 05 01  07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

518801

518801

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

518 801

518 801

 

-

   

03 02 05 01  08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

0

0

0

3096

3096

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

3 096

3 096

 

-

   

03 02 05 01  09

დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

0

0

0

15300

15300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

15 300

15 300

 

-

   

03 02 05 01  10

დაბა ოჩხამურში ჯიხანჯურის  წყალსაქაჩზე ტუმბოების შესყიდვა

0

0

0

188800

188800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

188 800

188 800

 

-

   

03 02 05 01  11

ქალაქ  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია                 ( წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

0

0

0

0

0

0

280150

280150

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

280 150

280 150

 

03 02 05 01  12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1427000

1427000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 427 000

1 427 000

 

03 02 05 01  13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის ) მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1095280

1095280

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 095 280

1 095 280

 

03 02 05 01  14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

453080

453080

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

453 080

453 080

 

03 02 05 01  15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  ( პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  )მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1038143

1038143

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 038 143

1 038 143

 

03 02 05 01  16

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1403460

1403460

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 403 460

1 403 460

 

03 02 05 01  17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

0

0

0

0

0

0

1039660

1039660

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 039 660

1 039 660

 

03 02 05 01  18

სოფელი ჭახათის ე.წ.» კურჩხულის» წყალსადენის  სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის, სოფლებში  ზენითსა და აჭყვისთავში არსებული წყლის რეზერვუარის  რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

709250

709250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

709 250

709 250

 

03 02 05 02

შპს «ქობულეთის   წყალი»

403340

403340

0

228831

228831

0

100000

100000

0

 

ხარჯები

403 340

403 340

-

228 831

228 831

-

100 000

100 000

-

 

სუბსიდიები

248 500

248 500

-

200 000

200 000

 

100 000

100 000

 
 

სხვა ხარჯები

154 840

154 840

-

28 831

28 831

 

-

   

03 02 05 03

ა(ა)იპ  «ქობულეთის სოფლის წყალი «

341359

341359

0

410590

410590

0

396800

396800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

   

-

   

101

101

 
 

ხარჯები

317 359

317 359

-

410 590

410 590

-

396 800

396 800

-

 

შრომის ანაზღაურება

-

   

-

   

246 480

246 480

 
 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

124 320

124 320

-

 

სუბსიდიები

317 359

317 359

-

376 590

376 590

 

-

   
 

სხვა ხარჯები

-

-

-

34 000

34 000

 

26 000

26 000

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 000

24 000

-

-

   

-

   

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

23520

23520

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 520

23 520

-

-

   

-

   

03 02 05 05

ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

188800

188800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

188 800

188 800

 

-

   

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

108880

108880

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

108 880

108 880

 

-

   

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1488092

1488092

0

4403947

4403947

0

2337123

2337123

0

 

ხარჯები

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 501

1 416 501

-

4 403 947

4 403 947

-

2 337 123

2 337 123

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული «სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა»

71591

71591

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

-

-

-

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

1416501

1416501

0

51897

51897

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 501

1 416 501

-

51 897

51 897

 

-

   

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

0

0

0

737929

737929

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

737 929

737 929

 

-

   

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

0

0

0

1667444

1667444

0

495968

495968

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 667 444

1 667 444

 

495 968

495 968

 

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

1302669

1302669

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 302 669

1 302 669

 

-

   

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

52220

52220

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

52 220

52 220

 

-

   

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

568473

568473

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

568 473

568 473

 

-

   

03 02 06 08

საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

14700

14700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

14 700

14 700

 

-

   

03 02 06 09

დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა

0

0

0

8615

8615

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8 615

8 615

 

-

   

03 02 06 10

ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

392836

392836

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

392 836

392 836

 

03 02 06 11

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს» და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების     II ეტაპი

0

0

0

0

0

0

1448319

1448319

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 448 319

1 448 319

 

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

16792

16792

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

16 792

16 792

-

-

-

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

16 792

16 792

-

-

-

-

-

-

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

227795

227795

0

795948

591348

204600

934730

934730

0

 

ხარჯები

-

-

-

204 600

-

204 600

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

204 600

-

204 600

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227 795

227 795

-

591 348

591 348

-

934 730

934 730

-

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

28041

28041

0

209400

209400

0

934730

934730

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 041

28 041

-

209 400

209 400

-

934 730

934 730

-

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

0

   

209400

209400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

 

-

209 400

209 400

 

-

   

03 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

331730

331730

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

331 730

331 730

 

03 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

603000

603000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

603 000

603 000

 

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

114059

114059

0

339683

135083

204600

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

204 600

-

204 600

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

204 600

-

204 600

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 059

114 059

-

135 083

135 083

-

-

-

-

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

62997

62997

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

62 997

62 997

 

-

   

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორიის  შენობა )

0

0

0

39960

39960

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

39 960

39 960

 

-

   

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

0

0

0

204600

0

204600

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

204 600

-

204 600

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

204 600

 

204 600

-

   

03 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

32126

32126

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

32 126

32 126

 

-

   

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

0

0

0

146800

146800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

146 800

146 800

-

-

-

-

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

0

0

0

130000

130000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

130 000

130 000

 

-

   

03 03 03 02

მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა

0

0

0

16800

16800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

16 800

16 800

 

-

   

03 03 04

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

85695

85695

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 695

85 695

-

-

   

-

   

03 03 05

დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

100065

100065

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

100 065

100 065

 

-

   

03 04

საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

149827

149827

0

157203

157203

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149 827

149 827

-

157 203

157 203

 

-

   

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1369970

0

1369970

1399930

0

1399930

0

0

0

 

ხარჯები

-

-

-

715

-

715

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

715

-

715

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 369 970

-

1 369 970

1 399 215

 

1 399 215

-

   

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

21503

21503

0

25000

25000

0

25000

25000

0

 

ხარჯები

21 503

21 503

-

25 000

25 000

-

25 000

25 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

21 503

21 503

-

25 000

25 000

-

25 000

25 000

-

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

2502

2502

0

5500

5500

0

5000

5000

0

 

ხარჯები

2 502

2 502

-

5 500

5 500

-

5 000

5 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 502

2 502

-

5 500

5 500

-

5 000

5 000

-

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4890

4890

0

7000

7000

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 890

4 890

-

7 000

7 000

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 890

4 890

-

7 000

7 000

-

-

-

-

03 09

ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

2533356