ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016187
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
29/12/2015
ვებგვერდი, 05/01/2016
190020020.35.134.016187
ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/01/2016 - 29/01/2016)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №23

2015 წლის 29 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილება (ვებგვერდი, 25/12/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016163).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე
თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

9 771 678

9 195 199

576 479

7 610 202

7 058 000

552 202

9 070 691

9 070 691

0

გადასახადები

228 757

228 757

0

250 000

250 000

0

400 000

400 000

0

გრანტები

9 084 757

8 508 278

576 479

6 947 102

6 394 900

552 202

8 267 691

8 267 691

0

სხვა შემოსავლები

458 164

458 164

0

413 100

413 100

0

403 000

403 000

0

ხარჯები

6 619 940

6 619 940

0

4 804 904

4 804 904

0

4 956 591

4 956 591

0

შრომის ანაზღაურება

1 818 105

1 818 105

0

1 225 623

1 225 623

0

2 565 200

2 565 200

0

საქონელი და მომსახურება

574 563

574 563

0

579 954

579 954

0

1 034 270

1 034 270

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2 103 614

2 103 614

0

2 307 600

2 307 600

0

872 840

872 840

0

გრანტები

0

0

0

274 100

274 100

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

474 393

474 393

0

170 317

170 317

0

110 720

110 720

0

სხვა ხარჯები

1 649 265

1 649 265

0

247 310

247 310

0

373 561

373 561

0

საოპერაციო სალდო

3 151 738

2 575 259

576 479

2 805 298

2 253 096

552 202

4 114 100

4 114 100

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 162 986

2 606 407

556 579

3 460 148

2 907 946

552 202

4 164 100

4 164 100

0

ზრდა

3 230 271

2 673 692

556 579

3 470 148

2 917 946

552 202

4 174 100

4 174 100

0

კლება

67 285

67 285

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

მთლიანი სალდო

-11 248

-31 148

19 900

-654 850

-654 850

0

-50 000

-50 000

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-11 248

-31 148

19 900

-661 500

-661 500

0

-50 000

-50 000

0

ზრდა

19 900

0

19 900

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

19 900

 

19 900

0

 

 

0

 

 

კლება

31 148

31 148

0

661 500

661 500

0

50 000

50 000

0

ვალუტა და დეპოზიტები

31 148

31 148

0

661 500

661 500

0

50 000

50 000

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

-6 650

-6 650

0

0

0

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

6 650

6 650

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

6 650

6 650

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

9 838 963

9 262 484

576 479

7 620 202

7 068 000

552 202

9 080 691

9 080 691

0

შემოსავლები

9 771 678

9 195 199

576 479

7 610 202

7 058 000

552 202

9 070 691

9 070 691

0

არაფინანსური აქტივების კლება

67 285

67 285

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

9 850 211

9 293 632

556 579

8 281 702

7 729 500

552 202

9 130 691

9 130 691

0

ხარჯები

6 619 940

6 619 940

0

4 804 904

4 804 904

0

4 956 591

4 956 591

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 230 271

2 673 692

556 579

3 470 148

2 917 946

552 202

4 174 100

4 174 100

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

6 650

6 650

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-11 248

-31 148

19 900

-661 500

-661 500

0

-50 000

-50 000

0

 


მუხლი 3. ქედისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 070 691 ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

9 771 678

9 195 199

576 479

7 610 202

7 058 000

552 202

9 070 691

9 070 691

0

გადასახადები

228 757

228 757

0

250 000

250 000

0

400 000

400 000

0

გრანტები

9 084 757

8 508 278

576 479

6 947 102

6 394 900

552 202

8 267 691

8 267 691

0

სხვა შემოსავლები

458 164

458 164

0

413 100

413 100

0

403 000

403 000

0

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 400 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

228 757

228 757

0

250 000

250 000

0

400 000

400 000

0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

200 000

200 000

0

ქონების გადასახადი

228 757

228 757

0

250 000

250 000

0

200 000

200 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

182 976

182 976

0

222 000

222 000

 

168 000

168 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

999

999

0

3 000

3 000

 

2 000

2 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2 187

2187

0

0

 

 

0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

42 596

42 596

0

25 000

25 000

 

30 000

30 000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 267 691 ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

9 084 757

8 508 278

576 479

6 947 102

6 394 900

552 202

8 267 691

8 267 691

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

135 235

135 235

0

33 900

33 900

 

0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 778 543

4 778 543

0

2 700 000

2 700 000

0

4 432 191

4 432 191

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 170 979

3 594 500

576 479

4 213 202

3 661 000

552 202

3 835 500

3 835 500

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 594 500

3 594 500

0

3 661 000

3 661 000

 

3 835 500

3 835 500

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 594 500

3 594 500

0

3 661 000

3 661 000

 

3 835 500

3 835 500

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

576 479

0

576 479

552 202

0

552 202

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

544 479

 

544 479

552 202

 

552 202

0

 

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

32 000

0

32 000

0

 

 

0

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 403 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

458 164

458 164

0

413 100

413 100

0

403 000

403 000

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

206 927

206 927

0

272 100

272 100

0

212 000

212 000

0

პროცენტები

113 473

113 473

0

120 000

120 000

0

60 000

60 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

113 473

113 473

0

120 000

120 000

 

60 000

60 000

 

რენტა

93 454

93 454

0

152 100

152 100

0

152 000

152 000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93 404

93 404

0

150 000

150 000

 

150 000

150 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

50

50

0

2 100

2 100

 

2 000

2 000

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

41 155

41 155

0

41 000

41 000

0

41 000

41 000

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

26 545

26 545

0

26 000

26 000

0

26 000

26 000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

1 171

1 171

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0

 

0

1 000

1 000

 

1 000

1 000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25 374

25 374

0

25 000

25 000

 

25 000

25 000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14 610

14 610

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14 610

14 610

0

15 000

15 000

 

15 000

15 000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

70 182

70 182

0

50 000

50 000

 

80 000

80 000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

139 901

139 901

0

50 000

50 000

 

70 000

70 000

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 956 591 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6 619 940

6 619 940

0

4 530 804

4 530 804

0

4 956 591

4 956 591

0

შრომის ანაზღაურება

1 818 105

1 818 105

0

1 225 623

1 225 623

0

2 565 200

2 565 200

0

საქონელი და მომსახურება

574 563

574 563

0

579 954

579 954

0

1 034 270

1 034 270

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

2 103 614

2 103 614

0

2 307 600

2 307 600

0

872 840

872 840

0

სოციალური უზრუნველყოფა

474 393

474 393

0

170 317

170 317

0

110 720

110 720

0

სხვა ხარჯები

1 649 265

1 649 265

0

247 310

247 310

0

373 561

373 561

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 164 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

      ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 174 100 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

52 576

40 476

12 100

164 900

164 900

0

13 200

13 200

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199 604

199 604

0

0

0

0

1 500

1 500

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 549 713

2 005 233

544 480

2 528 948

1 976 746

552 202

3 647 863

3 647 863

0

განათლება

417 984

417 984

0

498 300

498 300

0

352 337

352 337

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

10 395

10 395

0

263 000

263 000

0

99 200

99 200

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

15 000

15 000

0

60 000

60 000

0

სულ ჯამი

3 230 271

2 673 692

556 579

3 470 148

2 917 946

552 202

4 174 100

4 174 100

0

 

ბ) განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

67 285

67 285

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

ძირითადი აქტივები

64 733

64 733

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

არაწარმოებული აქტივები

2 552

2 552

0

0

0

0

0

0

0

მიწა

2 552

2 552

0

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  9 130 691 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 846 010

1 833 910

12 100

1 882 470

1 882 470

0

2 109 591

2 109 591

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1 724 123

1 712 023

12 100

1 818 570

1 818 570

0

1 830 600

1 830 600

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 585 123

1 573 023

12 100

1 763 570

1 763 570

0

1 790 600

1 790 600

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

139 000

139 000

0

55 000

55 000

0

40 000

40 000

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

121 887

121 887

0

63 900

63 900

0

278 991

278 991

0

702

თავდაცვა

105 171

105 171

0

58 600

58 600

0

65 000

65 000

0

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

105 171

105 171

0

58 600

58 600

0

65 000

65 000

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

470 931

470 931

0

301 600

301 600

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

274 100

274 100

0

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

470 931

470 931

0

27 500

27 500

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

231 666

231 666

0

756 250

756 250

0

1 408 300

1 408 300

0

7045

ტრანსპორტი

108 921

108 921

0

756 250

756 250

0

1 408 300

1 408 300

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

108 921

108 921

0

756 250

756 250

0

1 408 300

1 408 300

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

122 745

122 745

0

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

1 368 061

1 368 061

0

239 000

239 000

0

25 000

25 000

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 366 670

1 366 670

 

169 000

169 000

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 391

1 391

0

70 000

70 000

0

25 000

25 000

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

2 418 763

1 874 284

544 480

1 991 502

1 439 300

552 202

2 603 063

2 603 063

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

519 703

519 703

0

391 600

391 600

0

149 700

149 700

0

7063

წყალმომარაგება

913 698

913 698

0

385 400

385 400

0

1 416 113

1 416 113

0

7064

გარე განათება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

985 362

440 882

544 480

1 214 502

662 300

552 202

1 037 250

1 037 250

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

101 998

101 998

0

102 700

102 700

0

180 370

180 370

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

101 998

101 998

 

102 700

102 700

0

180 370

180 370

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 123 071

1 123 071

0

1 199 400

1 199 400

0

1 115 100

1 115 100

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

459 014

459 014

0

553 000

553 000

0

579 900

579 900

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

523 361

523 361

0

496 400

496 400

0

517 200

517 200

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

19 192

19 192

0

0

0

0

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენებისკულტურისა და რელიგიის სფეროში

121 504

121 504

0

150 000

150 000

0

18 000

18 000

0

709

განათლება

1 850 460

1 850 460

0

1 613 700

1 613 700

0

1 536 727

1 536 727

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

769 394

769 394

0

876 800

876 800

0

946 690

946 690

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 081 066

1 081 066

0

736 900

736 900

0

590 037

590 037

0

710

სოციალური დაცვა

334 078

334 078

0

129 830

129 830

0

87 540

87 540

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

28 387

28 387

0

20 000

20 000

0

28 430

28 430

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

305 690

305 690

0

109 830

109 830

0

59 110

59 110

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

9 850 210

9 293 632

556 580

8 275 052

7 722 850

552 202

9 130 691

9 130 691

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -50 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -50 000 ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -50 000  ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

(პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას.

2.2.1 შპს ქედის კომუნალურისერვისი(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 615 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

2.2.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პირობითი კოდი 03 02 04)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს განხორციელდება ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის წყალსადენის და ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები   (პროგრამული კოდი 03 02 05 )

პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს განხორციელდება უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი, აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ზესოფლის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა.

2.2.4 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა

 (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა.

3. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი, ხოლო 2016 წელს ექსპლუატაციაში შევა და დაფინანსდება დამატებით 1 საბავშვო ბაღი, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაგა ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016  წელს დაგეგმილია ოქტომბრის ბაგა ბაღის მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა.

4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1  ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი), სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 01 02)                                                                

2016 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 950 ამდე მონაწილე 50 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებეში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები  (პროგრამულიკოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა. კერძოდ ფეხბურთელთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება.

4.1.4 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები   (პროგრამულიკოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სარაგბო  კულბ ,,ფირალების“  მხარდაჭერა.კერძოდ მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება

4.1.5 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა (2 მოედანი) და რეაბილიტაცია (16 მოედანი)  (პროგრამულიკოდი 05 01 06 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მშენებლობა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი   (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები, რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.2.2ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა   (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 140 მოსწავლე ღებულობს. საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი    (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე, აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-4 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას, რომლითაც 79 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

5.1.3 ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა (პირობითი კოდი 06 01 03 06)

აღნიშნული ღონისძიებით მოხდება 2 ავტომანქანის შეძენა, რითაც სრულად მოხდება მუნიციპალიტეტში ამბულატორიების ტრანსპორტით აღჭურვა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

  მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტინგენტის 26 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  364 დღის) განმავლობაში.

5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, 21-ე  მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 05)

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

5.2.7 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  9 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

      ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

9 850 210

9 293 632

556 579

8 281 702

7 729 500

552 202

9 130 691

9 130 691

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106

106

0

107

107

0

447

447

0

 

ხარჯები

6 619 940

6 619 940

0

4 804 904

4 804 904

0

4 956 591

4 956 591

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 818 105

1 818 105

0

1 225 623

1 225 623

0

2 565 200

2 565 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

574 563

574 563

0

579 954

579 954

0

1 034 270

1 034 270

0

 

სუბსიდიები

2 103 614

2 103 614

0

2 307 600

2 307 600

0

872 840

872 840

0

 

გრანტები

0

0

0

274 100

274 100

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

474 393

474 393

0

170 317

170 317

0

110 720

110 720

0

 

სხვა ხარჯები

1 649 265

1 649 265

0

247 310

247 310

0

373 561

373 561

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 230 271

2 673 692

556 579

3 470 148

2 917 946

552 202

4 174 100

4 174 100

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

6 650

6 650

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 129 781

2 117 682

12 100

1 859 120

1 859 120

0

2 109 591

2 109 591

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

79

0

103

103

0

103

103

0

 

ხარჯები

2 077 206

2 077 206

0

1 687 570

1 687 570

0

2 096 391

2 096 391

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 496 039

1 496 039

0

1 185 823

1 185 823

0

1 321 300

1 321 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

338 336

338 336

0

394 810

394 810

0

401 530

401 530

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

122 850

122 850

0

177

177

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

119 981

119 981

0

106 760

106 760

0

373 561

373 561

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 576

40 476

12 100

164 900

164 900

0

13 200

13 200

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

6 650

6 650

0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

567 734

567 734

0

499 200

499 200

0

530 600

530 600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

0

22

22

 

22

22

 

 

ხარჯები

558 843

558 843

0

496 000

496 000

 

523 900

523 900

 

 

შრომის ანაზღაურება

490 100

490 100

 

382 800

382 800

 

404 000

404 000

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

63 700

63 700

0

81 300

81 300

 

67 430

67 430

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 044

5 044

 

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

31 900

31 900

 

52 470

52 470

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 891

8 891

 

3 200

3 200

0

6 700

6 700

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 442 066

1 429 966

12 100

1 264 370

1 264 370

0

1 260 000

1 260 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59

59

0

81

81

0

81

81

0

 

ხარჯები

1 398 381

1 398 381

0

1 102 670

1 102 670

0

1 253 500

1 253 500

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 005 938

1 005 938

0

803 023

803 023

0

917 300

917 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

274 636

274 636

0

299 470

299 470

0

334 100

334 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

117 806

117 806

0

177

177

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2 100

2 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 685

31 585

12 100

161 700

161 700

0

6 500

6 500

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

2 100

2 100

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

55 000

55 000

0

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

55 000

55 000

0

40 000

40 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

55 000

55 000

 

40 000

40 000

 

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

0

0

6 650

6 650

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

6 650

6 650

 

0

 

 

01 05

მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

110 295

110 295

0

33 900

33 900

0

0

0

0

 

ხარჯები

110 295

110 295

0

33 900

33 900

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

14 040

14 040

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

110 295

110 295

 

19 860

19 860

 

0

 

 

01 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

9 687

9 687

0

0

0

0

278 991

278 991

0

 

ხარჯები

9 687

9 687

0

0

0

0

278 991

278 991

0

 

სხვა ხარჯები

9 687

9 687

 

0

 

 

278 991

278 991

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი   წესრიგი და უსაფრთხოება

576 101

576 101

0

360 200

360 200

0

65 000

65 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

27

0

4

4

0

4

4

0

 

ხარჯები

376 497

376 497

0

360 200

360 200

0

63 500

63 500

0

 

შრომის ანაზღაურება

322 066

322 066

0

39 800

39 800

0

42 400

42 400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

43 869

43 869

0

18 800

18 800

0

21 100

21 100

0

 

გრანტები

0

0

0

274 100

274 100

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 445

3 445

0

27 500

27 500

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

7 118

7 118

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 604

199 604

0

0

0

0

1 500

1 500

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

105 171

105 171

0

58 600

58 600

0

65 000

65 000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

 

4

4

 

4

4

 

 

ხარჯები

104 266

104 266

0

58 600

58 600

0

63 500

63 500

0

 

შრომის ანაზღაურება

81 901

81 901

 

39 800

39 800

 

42 400

42 400

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

18 920

18 920

0

18 800

18 800

0

21 100

21 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 445

3 445

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905

905

 

0

 

 

1 500

1 500

 

02 02

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

470 931

470 931

0

27 500

27 500

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

 

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

272 231

272 231

0

27 500

27 500

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

240 165

240 165

 

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

24 949

24 949

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

27 500

27 500

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

7 118

7 118

 

0

 

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198 700

198 700

 

0

 

 

0

 

 

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

0

0

0

274 100

274 100

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

274 100

274 100

0

0

0

0

 

გრანტები

0

 

 

274 100

274 100

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 845 684

3 301 204

544 480

3 016 752

2 464 550

552 202

4 036 363

4 036 363

0

 

ხარჯები

1 295 971

1 295 971

0

487 804

487 804

0

388 500

388 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

68 726

68 726

0

40 854

40 854

0

40 000

40 000

0

 

სუბსიდიები

328 896

328 896

0

356 900

356 900

0

348 500

348 500

0

 

სხვა ხარჯები

898 349

898 349

0

90 050

90 050

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 549 713

2 005 233

544 480

2 528 948

1 976 746

552 202

3 647 863

3 647 863

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

90 024

90 024

0

756 250

756 250

0

1 408 300

1 408 300

0

 

ხარჯები

37 820

37 820

0

8 750

8 750

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

37 820

37 820

0

8 750

8 750

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 204

52 204

0

747 500

747 500

0

1 408 300

1 408 300

0

03 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

0

0

0

105 000

105 000

0

28 100

28 100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

105 000

105 000

 

28 100

28 100

 

03 01 02

სოფელ კოლოტაურში მდინარეზე ხიდის მშენებლობა

0

0

0

8 000

8 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

8 000

8 000

 

0

 

 

03 01 03

სოფელ აგარაში 2 საცალფეხო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 000

5 000

 

0

 

 

03 01 04

სოფ.დოლოგანში (ჭალახმელას) მოსაცდელის მშენებლობა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

4 000

4 000

 

0

 

 

03 01 05

სოფ.ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 000

1 000

 

0

 

 

03 01 06

სოფ. დოხოძეებში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

0

2 500

2 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2 500

2 500

 

0

 

 

03 01 08

სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

81 000

81 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

81 000

81 000

 

03 01 09

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია

37 658

37 658

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 658

37 658

 

0

 

 

0

 

 

03 01 10

ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

14 632

14 632

0

4 900

4 900

0

0

0

0

 

ხარჯები

14 632

14 632

0

4 900

4 900

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

14 632

14 632

 

4 900

4 900

 

0

 

 

03 01 11

სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება

2 203

2 203

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 203

2 203

 

0

 

 

0

 

 

03 01 12

მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მოსაცდელის აშენება

2 234

2 234

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 234

2 234

 

0

 

 

0

 

 

03 01 13

ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

1 963

1 963

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 963

1 963

 

0

 

 

0

 

 

03 01 14

სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

2 800

2 800

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 800

2 800

 

0

 

 

0

 

 

03 01 15

სოფ.ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

30 000

30 000

 

03 01 16

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

0

0

622 000

622 000

0

1 249 200

1 249 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

622 000

622 000

 

1 249 200

1 249 200

 

03 01 17

სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის აშენება

2 348

2 348

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 348

2 348

 

0

 

 

0

 

 

03 01 18

მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

20 000

20 000

 

03 01 19

დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია

2 998

2 998

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 998

2 998

 

0

 

 

0

 

 

03 01 20

ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია

23 189

23 189

0

3 850

3 850

0

0

0

0

 

ხარჯები

23 189

23 189

0

3 850

3 850

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

23 189

23 189

 

3 850

3 850

 

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 989 821

2 989 821

0

1 396 000

1 396 000

0

1 860 813

1 860 813

0

 

ხარჯები

1 036 792

1 036 792

0

412 754

412 754

0

388 500

388 500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

59 453

59 453

0

40 854

40 854

0

40 000

40 000

0

 

სუბსიდიები

328 896

328 896

0

356 900

356 900

0

348 500

348 500

0

 

სხვა ხარჯები

648 443

648 443

0

15 000

15 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 953 029

1 953 029

0

983 246

983 246

0

1 472 313

1 472 313

0

03 02 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

263 447

263 447

0

225 000

225 000

0

230 000

230 000

0

 

ხარჯები

210 741

210 741

0

225 000

225 000

0

230 000

230 000

0

 

სუბსიდიები

210 741

210 741

 

210 000

210 000

 

230 000

230 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

15 000

15 000

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 706

52 706

 

0

 

 

0

 

 

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

4 191

4 191

0

70 000

70 000

0

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

2 800

2 800

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 800

2 800

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 391

1 391

0

70 000

70 000

0

25 000

25 000

0

03 02 02 01

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,აწჰესი)

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

25 000

25 000

 

03 02 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა

1 391

1 391

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 391

1 391

 

0

 

 

0

 

 

03 02 02 03

ნაგავ-შემკრები კონტეინერების შეძენა

0

0

0

70 000

70 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

70 000

70 000

 

0

 

 

03 02 02 04

შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს  კაპიტალის ზრდა

2 800

2 800

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 800

2 800

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2 800

2 800

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

905 895

905 895

0

385 400

385 400

0

1 416 113

1 416 113

0

 

ხარჯები

763 798

763 798

0

146 900

146 900

0

118 500

118 500

0

 

სუბსიდიები

118 155

118 155

0

146 900

146 900

0

118 500

118 500

0

 

სხვა ხარჯები

645 643

645 643

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142 097

142 097

0

238 500

238 500

0

1 297 613

1 297 613

0

03 02 03 01

შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი

118 155

118 155

0

146 900

146 900

0

118 500

118 500

0

 

ხარჯები

118 155

118 155

0

146 900

146 900

0

118 500

118 500

0

 

სუბსიდიები

118 155

118 155

 

146 900

146 900

 

118 500

118 500

 

03 02 03 02

აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება

0

0

0

90 000

90 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

90 000

90 000

 

0

 

 

03 02 03 03

დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები

107 587

107 587

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

107 587

107 587

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

107 587

107 587

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 04

სოფელ მახუნცეთისა და ორცვის სასმელი წყლის საქლორატოროების მშენებლობა

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

6 000

6 000

 

0

 

 

03 02 03 05

მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია

659 973

659 973

0

109 900

109 900

0

1 297 613

1 297 613

0

 

ხარჯები

538 056

538 056

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

538 056

538 056

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121 917

121 917

0

109 900

109 900

0

1 297 613

1 297 613

0

03 02 03 05 01

ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

613 442

613 442

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

613 442

613 442

 

03 02 03 05 02

ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

669 171

669 171

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

669 171

669 171

 

03 02 03 05 03

სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

45 900

45 900

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

45 900

45 900

 

0

 

 

03 02 03 05 04

სოფ.ნამლისევში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობა

0

0

0

3 000

3 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3 000

3 000

 

0

 

 

03 02 03 05 05

დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო ავზის  მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება

121 917

121 917

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121 917

121 917

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 05 06

აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო ავზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნკუდა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

348 114

348 114

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

348 114

348 114

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

348 114

348 114

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 05 07

შევაბურის, ზენდიდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს  წყალსადენის რეაბილიტაცია

123 384

123 384

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

123 384

123 384

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

123 384

123 384

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 05 08

სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

11 278

11 278

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

11 278

11 278

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11 278

11 278

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 05 09

სარწყავი არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია

55 280

55 280

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

55 280

55 280

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

55 280

55 280

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 05 10

დაბა ქედის სასმელი წყლის სამარაგო ავზის ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა

0

0

0

19 000

19 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

19 000

19 000

 

0

 

 

03 02 04 05 11

სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა

0

0

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10 000

10 000

 

10 000

10 000

 

03 02 03 05 12

სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

0

0

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 000

5 000

 

5 000

5 000

 

03 02 03 05 13

სოფელ წონიარისში ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

0

0

0

27 000

27 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

27 000

27 000

 

0

 

 

03 02 03 14

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

20 180

20 180

0

32 600

32 600

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 180

20 180

 

32 600

32 600

 

0

 

 

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

397 055

397 055

0

391 600

391 600

0

149 700

149 700

0

 

ხარჯები

6 890

6 890

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

6 890

6 890

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

390 165

390 165

0

391 600

391 600

0

149 700

149 700

0

03 02 04 01

მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული  შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი)

6 890

6 890

0

0

0

0

45 000

45 000

0

 

ხარჯები

6 890

6 890

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

6 890

6 890

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

45 000

45 000

 

03 02 04 02

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

4 300

4 300

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 300

4 300

0

0

0

0

0

0

0

03 02 04 02 01

წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

4 300

4 300

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 300

4 300

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 02 02

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

385 865

385 865

0

391 600

391 600

0

104 700

104 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385 865

385 865

0

391 600

391 600

0

104 700

104 700

0

03 02 05 03

დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია

0

0

0

100 000

100 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

100 000

100 000

 

0

 

 

03 02 05 04

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

190 857

190 857

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190 857

190 857

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 05

აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

182 741

182 741

0

291 600

291 600

0

65 000

65 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 741

182 741

 

291 600

291 600

 

65 000

65 000

 

03 02 05 06

სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

39 700

39 700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

39 700

39 700

 

03 02 05  07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 000

1 000

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 08

ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

8 389

8 389

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 389

8 389

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 09

მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

2 878

2 878

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 878

2 878

 

0

 

 

0

 

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

52 563

52 563

0

155 000

155 000

0

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

52 563

52 563

0

40 854

40 854

0

40 000

40 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

52 563

52 563

0

40 854

40 854

0

40 000

40 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

114 146

114 146

0

0

0

0

03 02 06 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

1 780

1 780

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

 

ხარჯები

1 780

1 780

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 780

1 780

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

03 02 06 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

50 783

50 783

0

145 000

145 000

0

30 000

30 000

0

 

ხარჯები

50 783

50 783

0

30 854

30 854

0

30 000

30 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

50 783

50 783

0

30 854

30 854

0

30 000

30 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

114 146

114 146

 

0

 

 

03 02 07

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1 366 670

1 366 670

0

169 000

169 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 366 670

1 366 670

0

169 000

169 000

0

0

0

0

03 02 07 01

დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა

954 332

954 332

0

146 000

146 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

954 332

954 332

 

146 000

146 000

 

0

 

 

03 02 07 02

სოფელ ქედის მიმდებარე ტეროტორიებიდან მოსახლეობის  საკანალიზაციო არხების დაბის საკანალიზაციო ქსელთან მიერთება

0

0

0

23 000

23 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

23 000

23 000

 

0

 

 

03 02 07 03

დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

404 539

404 539

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

404 539

404 539

 

0

 

 

0

 

 

03 02 07 04

სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა

7 799

7 799

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 799

7 799

 

0

 

 

0

 

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

544 480

0

544 480

552 202

0

552 202

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

544 480

 

544 480

552 202

 

552 202

0

 

 

03 04

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

136 637

136 637

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

136 637

136 637

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

136 637

136 637

0

0

0

0

0

0

0

03 04 01

საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები

122 648

122 648

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

122 648

122 648

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

122 648

122 648

 

0

 

 

0

 

 

03 04 02

ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის საბურავების, დამტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა მონტაჟი

13 989

13 989

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

13 989

13 989

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

13 989

13 989

 

0

 

 

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

0

0

0

216 000

216 000

0

767 250

767 250

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

216 000

216 000

 

767 250

767 250

 

03 06

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

8 800

8 800

0

3 000

3 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

8 800

8 800

0

3 000

3 000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

8 800

8 800

 

3 000

3 000

 

0

 

 

03 07

საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

9 273

9 273

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

9 273

9 273

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9 273

9 273

0

0

0

0

0

0

0

03 08

შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა

1 905

1 905

0

30 000

30 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 905

1 905

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 905

1 905

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

30 000

30 000

 

0

 

 

03 09

სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

44 746

44 746

0

63 300

63 300

0

0

0

0

 

ხარჯები

44 746

44 746

0

63 300

63 300

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

44 746

44 746

 

63 300

63 300

 

0

 

 

03 10

სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება

19 998

19 998

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19 998

19 998

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

19 998

19 998

 

0

 

 

0

 

 

04 00

განათლება

1 591 735

1 591 735

0

1 375 100

1 375 100

0

1 294 027

1 294 027

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

175

175

0

 

ხარჯები

1 173 751

1 173 751

0

876 800

876 800

0

941 690

941 690

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

625 200

625 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

316 490

316 490

0

 

სუბსიდიები

631 334

631 334

0

832 800

832 800

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

542 417

542 417

0

44 000

44 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417 984

417 984

0

498 300

498 300

0

352 337

352 337

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 507 871

1 507 871

0

1 375 100

1 375 100

0

1 294 027

1 294 027

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

175

175

0

 

ხარჯები

1 089 887

1 089 887

0

876 800

876 800

0

941 690

941 690

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

625 200

625 200

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

316 490

316 490

0

 

სუბსიდიები

611 377

611 377

0

832 800

832 800

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

478 510

478 510

0

44 000

44 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417 984

417 984

0

498 300

498 300

0

352 337

352 337

0

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

769 394

769 394

0

876 800

876 800

0

946 690

946 690

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

175

175

 

 

ხარჯები

611 377

611 377

0

876 800

876 800

0

941 690

941 690

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

625 200

625 200

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

316 490

316 490

0

 

სუბსიდიები

611 377

611 377

 

832 800

832 800

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

44 000

44 000

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158 017

158 017

 

0

 

 

5 000

5 000

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

738 477

738 477

0

498 300

498 300

0

347 337

347 337

0

 

ხარჯები

478 510

478 510

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

478 510

478 510

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259 967

259 967

0

498 300

498 300

0

347 337

347 337

0

04 01 02 01

ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

0

0

0

0

0

0

347 337

347 337

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

347 337

347 337

 

04 01 02 02

მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

0

0

0

266 300

266 300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

266 300

266 300

 

0

 

 

04 01 02 03

დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

100 000

100 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

100 000

100 000

 

0

 

 

04 01 02 04

დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა

259 967

259 967

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

259 967

259 967

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 05

დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

119 024

119 024

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

119 024

119 024

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

119 024

119 024

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 06

ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია

167 660

167 660

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

167 660

167 660

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

167 660

167 660

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 07

ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა

54 747

54 747

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

54 747

54 747

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

54 747

54 747

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 08

სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა

137 079

137 079

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

137 079

137 079

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

137 079

137 079

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 09

დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

72 000

72 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

72 000

72 000

 

0

 

 

04 01 02 10

სოფელ ცხმორისისა და                                              მერისის ბაგა-ბაღების რემონტი

0

0

0

60 000

60 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

60 000

60 000

 

0

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

83 864

83 864

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

83 864

83 864

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

19 957

19 957

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

63 907

63 907

0

0

0

0

0

0

0

04 02 01

 სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

19 957

19 957

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19 957

19 957

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

19 957

19 957

0

0

0

0

0

0

0

04 02 01 01

გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

15 796

15 796

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

15 796

15 796

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

15 796

15 796

 

0

 

 

0

 

 

04 02 01 02

კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

4 161

4 161

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 161

4 161

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

4 161

4 161

 

0

 

 

0

0

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

63 907

63 907

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

63 907

63 907

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

63 907

63 907

0

0

0

0

0

0

0

04 02 02 01

სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება

28 000

28 000

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

28 000

28 000

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

28 000

28 000

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 02

ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი

4 999

4 999

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 999

4 999

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4 999

4 999

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 03

კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1 500

1 500

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 04

სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

24 408

24 408

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

24 408

24 408

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24 408

24 408

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 05

აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

5 000

5 000

 

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 308 581

1 308 581

0

1 438 000

1 438 000

0

1 357 800

1 357 800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

165

165

0

 

ხარჯები

1 298 186

1 298 186

0

1 175 000

1 175 000

0

1 258 600

1 258 600

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

576 300

576 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

123 633

123 633

0

125 000

125 000

0

252 400

252 400

0

 

სუბსიდიები

1 126 268

1 126 268

0

1 043 500

1 043 500

0

429 900

429 900

0

 

სხვა ხარჯები

48 285

48 285

0

6 500

6 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 395

10 395

0

263 000

263 000

0

99 200

99 200

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

591 886

591 886

0

673 800

673 800

0

698 400

698 400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

28

28

0

 

ხარჯები

585 986

585 986

0

560 800

560 800

0

617 200

617 200

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

94 300

94 300

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

48 726

48 726

0

70 000

70 000

0

93 000

93 000

0

 

სუბსიდიები

537 260

537 260

0

486 300

486 300

0

429 900

429 900

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

4 500

4 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 900

5 900

0

113 000

113 000

0

81 200

81 200

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

132 871

132 871

0

120 800

120 800

0

118 500

118 500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

28

28

 

 

ხარჯები

126 971

126 971

0

120 800

120 800

0

117 300

117 300

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

94 300

94 300

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

23 000

23 000

0

 

სუბსიდიები

126 971

126 971

 

116 300

116 300

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4 500

4 500

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 900

5 900

 

0

 

 

1 200

1 200

 

05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

48 726

48 726

0

70 000

70 000

0

70 000

70 000

0

 

ხარჯები

48 726

48 726

0

70 000

70 000

0

70 000

70 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

48 726

48 726

0

70 000

70 000

0

70 000

70 000

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

379 749

379 749

0

310 000

310 000

0

350 000

350 000

0

 

ხარჯები

379 749

379 749

0

310 000

310 000

0

350 000

350 000

0

 

სუბსიდიები

379 749

379 749

 

310 000

310 000

 

350 000

350 000

 

05 01 04

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

30 540

30 540

0

60 000

60 000

0

79 900

79 900

0

 

ხარჯები

30 540

30 540

0

60 000

60 000

0

79 900

79 900

0

 

სუბსიდიები

30 540

30 540

 

60 000

60 000

 

79 900

79 900

 

05 01 05

ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

0

0

0

60 000

60 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

60 000

60 000

 

0

 

 

05 01 06

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

0

0

53 000

53 000

0

80 000

80 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

53 000

53 000

0

80 000

80 000

0

05 01 06 01

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა  და რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

80 000

80 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

80 000

80 000

 

05 01 06 02

სოფ.კვაშტისა და დოლოგნის სპორტული მინი მოედნების რეაბილიტაცია

0

0

0

12 000

12 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

12 000

12 000

 

0

 

 

05 01 06 03

არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

0

0

0

41 000

41 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

41 000

41 000

 

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

697 503

697 503

0

764 200

764 200

0

659 400

659 400

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

137

137

0

 

ხარჯები

693 008

693 008

0

614 200

614 200

0

641 400

641 400

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

0

482 000

482 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

55 715

55 715

0

55 000

55 000

0

159 400

159 400

0

 

სუბსიდიები

589 008

589 008

0

557 200

557 200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

48 285

48 285

0

2 000

2 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 495

4 495

0

150 000

150 000

0

18 000

18 000

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

411 458

411 458

0

390 500

390 500

0

408 500

408 500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

97

97

 

 

ხარჯები

411 458

411 458

0

390 500

390 500

0

408 500

408 500

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

330 900

330 900

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

77 600

77 600

0

 

სუბსიდიები

411 458

411 458

 

388 500

388 500

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

2 000

2 000

 

0

 

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

125 857

125 857

0

117 800

117 800

0

124 200

124 200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

30

30

 

 

ხარჯები

124 857

124 857

0

117 800

117 800

0

124 200

124 200

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

119 600

119 600

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

4 600

4 600

0

 

სუბსიდიები

124 857

124 857

 

117 800

117 800

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 000

1 000

 

0

 

 

0

 

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

56 188

56 188

0

50 900

50 900

0

53 700

53 700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

 

10

10

 

 

ხარჯები

52 693

52 693

0

50 900

50 900

0

53 700

53 700

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

31 500

31 500

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

22 200

22 200

0

 

სუბსიდიები

52 693

52 693

 

50 900

50 900

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 495

3 495

 

0

 

 

0

 

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

55 715

55 715

0

55 000

55 000

0

55 000

55 000

0

 

ხარჯები

55 715

55 715

0

55 000

55 000

0

55 000

55 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

55 715

55 715

0

55 000

55 000

0

55 000

55 000

0

05 02 05

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

48 285

48 285

0

150 000

150 000

0

18 000

18 000

0

 

სხვა ხარჯები

48 285

48 285

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

150 000

150 000

0

18 000

18 000

0

05 02 05 01

ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

0

0

0

110 000

110 000

0

18 000

18 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

110 000

110 000

 

18 000

18 000

 

05 02 05 02

საღორეთის კლუბის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

6 000

6 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

6 000

6 000

 

0

 

 

05 02 05 03

ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

48 285

48 285

0

34 000

34 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

48 285

48 285

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

48 285

48 285

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

34 000

34 000

 

0

 

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19 192

19 192

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19 192

19 192

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

19 192

19 192

0

0

0

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

398 329

398 329

0

232 530

232 530

0

267 910

267 910

0

 

ხარჯები

398 329

398 329

0

217 530

217 530

0

207 910

207 910

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

490

490

0

2 750

2 750

0

 

სუბსიდიები

17 116

17 116

0

74 400

74 400

0

94 440

94 440

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

348 098

348 098

0

142 640

142 640

0

110 720

110 720

0

 

სხვა ხარჯები

33 115

33 115

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

15 000

15 000

0

60 000

60 000

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

48 211

48 211

0

102 700

102 700

0

180 370

180 370

0

 

ხარჯები

48 211

48 211

0

87 700

87 700

0

120 370

120 370

0

 

სუბსიდიები

17 116

17 116

0

74 400

74 400

0

94 440

94 440

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14 020

14 020

0

13 300

13 300

0

25 930

25 930

0

 

სხვა ხარჯები

17 075

17 075

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა