ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016281
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
25/12/2015
ვებგვერდი, 30/12/2015
190020020.35.132.016281
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2015 - 29/01/2016)

 

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №35

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის

დამტკიცების შესახებ


      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

თავი I
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

117242.4

112105.1

135192.3

 

135192.3

გადასახადები

13937.5

18350.0

35000.0

 

35000.0

გრანტები

76387.1

63691.6

69642.3

 

69642.3

სხვა შემოსავლები

26917.8

30063.5

30550.0

 

30550.0

ხარჯები

71679.8

80088.3

80747.8

 

80747.8

შრომის ანაზღაურება

8489.4

18218.9

20337.8

 

20337.8

საქონელი და მომსახურება

15768.0

28760.4

29540.2

 

29540.2

პროცენტი

2548.4

2878.4

3645.9

 

3645.9

სუბსიდიები

30462.5

16379.6

11051.1

 

11051.1

გრანტები

 

5.0

10.0

 

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

4253.2

5514.0

6633.9

 

6633.9

სხვა ხარჯები

10158.3

8332.0

9528.9

 

9528.9

საოპერაციო სალდო

45562.6

32016.8

54444.5

 

54444.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

25248.6

50225.6

46920.6

 

46920.6

ზრდა

25611.2

51525.6

49420.6

 

49420.6

კლება

362.6

1300.0

2500.0

 

2500.0

მთლიანი სალდო

20314.0

-18208.8

7523.9

 

7523.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

12224.9

-28048.1

-3770.6

 

-3770.6

ზრდა

12224.9

2029.0

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

12224.9

 

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

2029.0

 

 

 

კლება

 

30077.1

3770.6

 

3770.6

ვალუტა და დეპოზიტები

 

30077.1

3770.6

 

3770.6

ვალდებულებების ცვლილება

-8089.0

-9839.3

-11294.5

 

-11294.5

კლება

8089.0

9839.3

11294.5

 

11294.5

სესხები

7650.9

9794.2

11294.5

 

11294.5

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

438.1

45.1

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

117605.0

113405.1

137692.3

 

137692.3

შემოსავლები

117242.4

112105.1

135192.3

 

135192.3

არაფინანსური აქტივების კლება

362.6

1300.0

2500.0

 

2500.0

გადასახდელები

105380.0

143482.2

141462.9

 

141462.9

ხარჯები

71679.8

80088.3

80747.8

 

80747.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25611.2

51525.6

49420.6

 

49420.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

2029.0

 

 

 

ვალდებულებების კლება

8089.0

9839.3

11294.5

 

11294.5

ნაშთის ცვლილება

12224.9

-30077.1

-3770.6

 

-3770.6

 


მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 135192.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

117,242.4

112,105.1

135,192.3

გადასახადები

13937.5

18350.0

35000.0

გრანტები

76387.1

63691.6

69642.3

სხვა შემოსავლები

26917.8

30063.5

30550.0

 


მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 35000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

11

გადასახადები

13937.5

18350.0

35000.0

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

 

 

21000.0

1111

ფიზიკური პირებიდან

 

 

21000.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

21000.0

113

გადასახადები ქონებაზე

13936.5

18350.0

14000.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

13936.5

18350.0

14000.0

11311

ქონების გადასახადი

13936.5

18350.0

14000.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

11366.5

16130.0

12430.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

861.8

920.0

520.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1698.2

1300.0

1050.0

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

10.0

 

 

116

სხვა გადასახადები

1.0

 

 

 


მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 69642.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

13

გრანტები

76387.1

63691.6

69642.3

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

76387.1

63691.6

69642.3

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

76387.1

54416.6

53642.3

133111

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

59938.6

54416.6

53642.3

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

52542.3

52542.3

33642.3

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

7256.4

1000.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7256.4

1000.0

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი პროექტების ფონდიდან

7256.4

1000.0

 

1331114

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

139.9

874.3

20000.0

1332112

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

16448.5

 

 

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

 

9275.0

16000.0

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

 

9275.0

16000.0

 


მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 30550.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

26917.8

30063.5

30550.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

3243.4

2995.0

2150.0

1411

პროცენტები

2639.4

2170.0

1425.0

1415

რენტა

604.1

825.0

725.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

102.2

200.0

100.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

501.9

625.0

625.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

16340.6

21250.0

23700.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

16334.3

21250.0

23700.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

444.9

350.0

400.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

444.9

350.0

400.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

1.9

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5.0

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

13644.9

17900.0

20800.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1270.1

2000.0

2000.0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

943.5

1000.0

500.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

24.0

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6.3

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6.3

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.3

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

4871.8

4350.0

4000.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2462.0

1468.5

700.0

 


მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 80747.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

 

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2

ხარჯები

71679.8

80088.3

80747.8

21

შრომის ანაზღაურება

8489.4

18218.9

20337.8

22

საქონელი და მომსახურება

15768.0

28760.4

29540.2

24

პროცენტი

2548.4

2878.4

3645.9

25

სუბსიდიები

30462.5

16379.6

11051.1

26

გრანტები

 

5.0

10.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4253.2

5514.0

6633.9

28

სხვა ხარჯები

10158.3

8332.0

9528.9

 


მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 46920.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 49420.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

395.6

1005.9

619.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

21398.9

40940.9

40679.8

04 00

განათლება

2071.8

4163.9

2938.4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1676.6

5368.4

4959.6

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

68.3

46.5

223.0

სულ

25611.2

51525.6

49420.6

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2500.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

362.6

1300.0

2500.0

311

ძირითადი აქტივები

0.4

300.0

1100.0

314

არამწარმოებლური აქტივები

362.1

1000.0

1400.0

 


მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 130168.4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

7

სულ

97291.0

131613.9

130168.4

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

13892.1

12691.1

13768.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

11254.1

9796.6

10072.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

11228.8

9096.6

9258.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

25.3

700.0

814.2

7013

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

 

 

50.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

 

 

50.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2548.4

2878.4

3645.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

89.7

16.1

 

702

თავდაცვა

30.2

17.5

40.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

30.2

17.5

40.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

1826.0

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

1826.0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

26699.3

24575.5

32150.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა  და მონადირეობა

1466.3

 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1466.3

 

 

7045

ტრანსპორტი

24275.0

22724.4

29417.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

23907.7

22724.4

29417.6

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

367.3

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

415.9

239.5

 

70473

ტურიზმი

415.9

239.5

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

542.1

1611.6

2733.2

705

გარემოს დაცვა

9015.8

17562.9

9835.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

6666.4

6734.7

7328.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2349.4

10828.2

2507.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

16071.8

26388.7

28046.7

7061

ბინათმშენებლობა

 

1700.0

2774.3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

8667.7

8626.8

9540.2

7063

წყალმომარაგება

3589.3

9490.8

10949.9

7064

გარე განათება

3224.0

4153.4

3778.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

590.8

2417.7

1003.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1714.2

2816.4

3050.5

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

195.9

269.0

320.7

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

195.9

269.0

320.7

7072

ამბულატორიული მომსახურება

128.5

146.1

145.0

70722

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

128.5

49.4

29.5

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

96.7

115.5

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

261.2

328.2

525.4

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

201.3

239.7

306.3

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

59.9

88.5

219.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

826.2

849.1

920.2

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

302.4

1224.0

1139.2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

14261.3

25913.1

21601.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

9305.8

15917.8

15772.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4644.2

9771.1

5584.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

311.3

224.2

244.6

709

განათლება

11013.8

14506.7

14271.5

7091

სკოლამდელი აღზრდა

10997.9

14424.2

14110.5

7092

ზოგადი განათლება

4.8

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

4.8

 

 

7094

უმაღლესი განათლება

 

52.5

101.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

52.5

101.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

11.1

30.0

60.0

710

სოციალური დაცვა

4592.6

5316.0

7404.1

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22.1

54.7

 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22.1

54.7

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

629.1

647.9

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

957.0

1394.2

1949.8

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

2295.4

3219.2

5454.3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

689.0

 

 

 


მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
        განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო 7523.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3770.6 ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3770.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

12224.9

-28048.1

-3770.6

 

ზრდა

12224.9

2029.0

 

321

საშინაო

12224.9

2029.0

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

12224.9

 

 

3215

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

2029.0

 

 

კლება

 

30077.1

3770.6

321

საშინაო

 

30077.1

3770.6

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

 

30077.1

3770.6

 


მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -11294.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 11294.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-8089.0

-9839.3

-11294.5

 

კლება

8089.0

9839.3

11294.5

331

საშინაო

8089.0

9839.3

11294.5

3314

სესხები

7650.9

9794.2

11294.5

3328

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

438.1

45.1

 

 


თავი II
ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ქალაქის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები შემდეგი რედაქციით:

 

1

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს განვითარებული ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს. მოსახლეობის ცხოვრების დონესა და ხარისხს, გარდა სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებისა,  განსაზღვრავს ისეთი გარემოებები, როგორიცაა მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურის, შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის, ეფექტური და ეფექტიანი კომუნალური სისტემის, ეკოლოგიური გარემოს ხელმისაწვდომობა. შესაბამისად, ცხოვრების დონისა და ხარისხის ამაღლების, მოსახლეობისათვის შესაბამისი საცხოვრებელი გარემოსა და პირობების შექმნისა და გაუმჯობესების მიზნით, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია განისაზღვრა როგორც ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პარალელურად განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა.

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი;

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები;

1.1.2

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე);

აღმაშენებლის და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების, აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის ქუჩების  მიმდებარე ტერიტორიის (ქუჩების) კეთილმოწყობის სამუშაოები;

მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი ქუჩების გაფართოება;

მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკური ბაღის შესასვლელთან არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

ფრიდონ ხალვაშის II ჩიხის კეთილმოწყობა, აეროპორტის ადმინისტრაცია;

მარეთის ქუჩის კეთილმოწყობა, აღმაშენებელის ადმინისტრაცია;

კონცელიძის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია და კონცელიძის ქუჩის #19-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა;

იმერხევის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ოშკის ქუჩის კეთილმოწყობა;

შატბერდის ქუჩის კეთილმოწყობა;

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება;

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი ეტაპი;

პუშკინისა და ტბელ აბუსერიძის ქუჩების დამაკავშირებელი ახალი ქუჩის მოწყობა;

აეროპორტის დასახლებაში ახალი ბულვარის მოპირდაპირედ ახალი ქუჩების მშენებლობა;

გზებისა და ქუჩების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

1.2

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა;

- მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება.

1.2.1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

საგზაო მოძრაობის ორგანიზება;

პარკირების სერვისის ორგანიზება;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

1.2.2

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა).

1.3

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები::

- სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;

- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;

- ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის

  პროექტის თანადაფინანსება;

- ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა;

- გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა;

  - ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება და ბილინგის სისტემის შექმნა.

1.3.1

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია;

ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია;

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა.

1.3.2

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გამრიცხველიანება (ინდივიდუალური წყალმზომების დაყენება);

ჩაქვის წყლის გადამცემი მაგისტრალის ქალაქის მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

1.3.4

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქალაქის დასუფთავება;

ნარჩენების გატანა;

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

1.3.5

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა;

ქუჩების განათების სამუშაოები.

1.3.6

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 06)

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახადების თანადაფინანსება;

KfW ბანკთან გაფორმებული განსაკუთრებული შეთახმების შესაბამისად პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება.

1.3.7

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება და ბილინგის სისტემის შექმნა (პროგრამული კოდი 03 03 07)

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება;

სერვერის შესყიდვა;

ბილინგის პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა;

1.4

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები::

- ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

- ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები;

- სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა;

- ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი.

1.4.1

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ლერმონტოვის ქუჩაზე სკვერის მშენებლობა;

1.4.2

 

 

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 04 02)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

1.4.3

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 03)

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები

სეზონური ყვავილების შეძენა-დარგვა;

ხე-მცენარეების შეძენა-დარგვა;

გამწვანების ღონისძიებებისათვის საჭირო მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება;

1.4.4

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა (პროგრამული კოდი 03 04 04)

ქალაქში არსებული სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა;

ქალაქში არსებული ძეგლების მოვლა დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია;

ქალაქში არსებული ბიუსტების მოვლა-დასუფთავება, მცირე რესტავრაცია

6 მაისის პარკის მოვლა-პატრონობა

ზოოპარკის მოვლა-პატრონობა;

სკვერებში სკამების რემონტი, სკამების შეძენა-მონტაჟი;

სკვერებში მიმდინარე მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება;

ატრაქციონების მიმდინარე რემონტი;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

1.4.5

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (პროგრამული კოდი 03 04 05)

მცენარეთა კოლექციის მოვლა-პატრონობის, შევსების, განახლებისა და კონსერვაციის ღონისძიებები;

ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა;

სერვისების განვითარება და მარკეტინგული ღონისძიებები;

შეხვედრებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება და ორგანიზება;

ეკო-საგანმანათლებლო და კულტურულ შემეცნებითი პროექტები;

ბოტანიკური ბაღის სახელობის სტიპენდიის გაცემა;

ბოტანიკური ბაღის ტურისტული და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება;

მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განახლება;

1.5

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა;

- ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი.

1.5.1

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 05 01)

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულება;

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;

1.5.2

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული საზოგადო მოხმარების ინფრასტრუქტურის შეკეთება (სარემონტო მასალების შესყიდვა);

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება (ხელსაწყოების შეძენა);

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  შეცვლა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ლიფტების შეკეთება;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტის მონტაჟი;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ფანჩატურის შეძენა - შეტანა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის სკამების შეძენა-შეტანა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის შადრევანის შეძენა-მონტაჟი;

არსებული ატრაქციონების მოვლა-პატრონობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ასფალტის დაგება;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ფილების დაგება;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში ბორდიურების მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში კორდის მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სენსორული განათების მოწყობა;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებში სადარბაზოს კარებისა და ელექტროსაკეტების მოწყობა;

ქალაქში არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების აღდგენა- შეკეთება, გამაგრება-რეაბილიტაცია;

რუსთაველის ქუჩაზე შენობების ფასადების შეღებვა;

1.6

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

- მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა.

1.6.1

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სასაფლაოების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები;

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა;

1.6.2

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 06 02)

ჩაქვში ახალი სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის შექმნა

1.7

ქალაქის დაგეგმარება (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

- საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა;

1.7.1

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 07 01)

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

სანიაღვრე არხების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

საბავშვო ბაღების შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

გარე განათების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

სასპორტო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

კულტურული დანიშნულების ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

1.7.2

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 07 02)

აეროპორტის დასახლებაში ახალი ბულვარის მოპირდაპირედ ახალი ქუჩების მშენებლობის ზოლში კერძო მესაკუთრეებზე მიწის სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხის გაცემა;

მაიაკოვსკის ქ. #55/24-ში და ლერმონტოვის ქ. #102-ში მდებარე ავარიული სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების დროს მოქალაქეთა ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა

1.7.3

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 07 03)

ქალაქის განვითარების გეგმის შემუშავებისათვის ტექნიკური პრობების მომზადება.

2

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლება განათლების სისტემის საბაზისო, პირველ საფეხურს წარმოადგენს, რომლის ხელმისაწვდომობისათვის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა.

ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითი-დღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

გარდა სკოლამდელი განათლების მიწოდების უზრუნველყოფისა, ქალაქის განვითარების პრიორიტეტი უმაღლესი განათლების მხარდაჭერაა, რაც მნიშვნელოვანია შრომის ბაზარზე არსებული გამოწვევების შესაბამისად კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური ადამიანური რესურსის მომზადებისა და   დასაქმების მაჩვენებლის ზრდის თვალსაზრისით.

2.1

სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

2.1.1

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

საბავშვო ბაღების მართვა-ადმინისტრირება;

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება ;

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება (გადამზადება);

2.1.2

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ურეხის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა ;

წერეთლის ქუჩა №30-ში მდებარე №12 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი;

მაზნიაშვილის ქუჩაზე მდებარე N5 საბავშვო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო-დაშენების სამუშოები.

საბავშვო ბაღის შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;

2.2

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა;

- ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიის გაცემა წარმატებული სტუდენტებისათვის.

2.2.1

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02 01)

უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა;

ადგილობრივ და საერთაშორისო დონის საგანმანათლებლო/შემეცნებით პროგრამებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;

2.2.2

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის (პროგრამული კოდი 04 02 02)

2015-2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შედეგების მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა;

2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების მიხედვით  სტიპენდიების გაცემა;

საინფორმაციო რგოლის დამზადება.

3

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურის მნიშვნელობა და ინტერპრეტაცია ცვალებადი და აქტიური პროცესია. ის თავის თავში მოიცავს ისეთ განსხვავებულ ასპექტებს, როგორიცაა მსოფლმხედველობა, იდეოლოგია, ჩვეულებები, რიტუალები, სიმბოლოები. კულტურა, როგორც ინსტიტუციონალური სფერო, ფორმირდება სხვადასხვა საქმიანობისთვის განკუთვნილ ინსტიტუტთა ჯგუფებისგან, როგორიცაა: ხელოვნება, თეატრი, ლიტერატურა, რელიგია, მედია და განათლება. ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, მნიშვნელოვანია ამ ინსტიტუტთა ფუნქციონირების, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ახალი მიმართულებების  ჩამოყალიბებისა და განვითარების, ქალაქის კულტურული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და მოქალაქეებისათვის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის, კულტურის პროდუქტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

„ევროპის სპორტის ქარტიისა და სპორტული ეთიკის კოდექსის“ შესაბამისად, სპორტი გულისხმობს არარეგულარული ან ორგანიზებული სახით ფიზიკური საქმიანობის ყველა ფორმას, რომლის მიზანია ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი ურთიერთობების განვითარება და ყველა დონის შეჯიბრებებზე შედეგების  მიღწევა. „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში“ აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში მაღალია არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებელი (ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, სკოლიოზი და კიფოზი მოზარდებში), ასევე დაბალია მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობისა და მასობრივ სპორტში ჩართულობის მაჩვენებელი. აღნიშნული ცხადყოფს, რომ მოსახლეობაში ფიზიკური აქტივობისა და სპორტული განათლების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია როგორც სახელმწიფო, ისე ადგილობრივ დონეზე. მოსახლეობის სპორტით დაინტერესების პარალელურად, მნიშვნელოვანია  სპორტის არსებული ტრადიციების განვითარება, სპორტული კლუბების დაფუძნებისა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა, შესაბამის ტერიტორიებზე აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა და სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის დამყარება.

3.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

- ა(ა) იპ ,,ბათუმის სპორტული ცენტრი”;

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- ა(ა) იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;

- ა(ა)იპ ,,ბათუმის ავტოდრომი”.

3.1.1

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

რუსუდან სიხარულიძის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიშში;

საერთაშორისო ტურნირი ბილიარდში;

საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვანდოში;

მუხრან ვახტანგაძის საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში;

საერთაშორისო ტურნირი კალათბურთში ვ. ალთაბაევის თასზე.;

საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში პეტრე ბრეუსის თასზე;

საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში;

ტურნირი ჩოგბურთში  მოზარდებს შორის მერიის თასზე;

გ. მენაბდის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში;

საერთაშორისო ქალთა ტურნირი ჩოგბურთში ,,BATUMI LADIES OPEN";

აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის (ELVZA) ჩემპიონატი საპლაჟო ფრენბურთში;

საერთაშორისო საწვრთნელი სემინარი-ჩემპიონატი შოტოკან კარატე;

საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფეხბურთში;

3.1.2

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

შპს საფეხბურთო კლუბის "დინამო ბათუმი" სუბსიდირება;

შპს სარაგბო კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება

შპს ფრენბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება;

შპს საკალათბურთო კლუბის ,,ბათუმი"  სუბსიდირება;

შპს წყალბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება;

შპს ხელბურთის კლუბის ,,ბათუმი" სუბსიდირება;

3.1.3

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ბათუმელი სპორტსმენების ფინანსური მხარდაჭერა;

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან;

3.1.4

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის დასრულება;

სპორტული მინი სტადიონების კაპიტალური შეკეთება;

სპორტული ტრენაჟორის შეძენა - მონტაჟი;

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა;

3.1.5

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის ბალანსზე არსებული ინფრასტრუქტურის მართვა;

სპორტული ცენტრის ბაზაზე სპორტული სექციების განვითარება;

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება;

3.1.6

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ეზოს ფეხბურთი;

ბათუმობის დღესასწაულთან მიძღვნილი გარბენი;

საერთაშორისო სპორტის დღისადმი მიძღვნილი ველომარათონი;

Street ball ტურნირი საშემოდგომო/საგაზაფხულო გათამაშება;

ვეტერანებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ორგანიზაება.

3.1.7

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" (პროგრამული კოდი 05 01 07)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება;

3.1.8

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი (პროგრამული კოდი 05 01 08)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა;

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება;

3.1.9

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი (პროგრამული კოდი 05 01 09)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

შიგა სატურნირო მივლინებები (მივლინებები შეჯიბრზე და საწვავის ხარჯი, სარბოლო ავტომობილების ტრანსპორტირება).;

3.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

- კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

- ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი;

- ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

3.2.1

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა;

საავტორო კინოს ბათუმის XI  საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა;

ბათუმის ანიმაციური ფილმების VIII საერთაშორისო ფესტივალის არასაკონკურსო პროგრამის მხარდაჭერა;

ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა;

3.2.2

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსება;

3.2.3

ხელოვანთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

დადგენილი კრიტერიუმების გათვალიწინებით კომისიური წესით შერჩეულ ბენეფიციართა დაფინანსება;

3.2.4

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ცენტრის ბაზაზე არსებული კულტურული კოლექტივების მართვა;

საინფორმაციო-სარეკლამო ღონისძიებები (კულტურის ცენტრის ვებ-საიტის, აუდიო-ვიდეო რგოლების შექმნა);

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები;

3.2.5

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება;

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები;

ბეჭდური გამოცემების შეძენა, წიგნადი ფონდის შევსება-განახლება;

ბიბლიოთეკების მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განახლება;

3.2.6

მემორიალების პროექტების შედგენა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

რუსეთ-საქართველოს ომში  დაღუპულ გმირთა მემორიალის პროექტი;

9 აპრილის გმირთა მემორიალის პროექტი.

3.3

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

- სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება.

3.3.1

ახალგაზრდული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ცენტრის საოფისე ფართით უზრუნველყოფა;

ახალგაზრდული ცენტრის მატერიალურ -ტექნიკური ბაზით აღჭურვა (კომპიუტერული ტექნიკა, პროექტორი, საოფისე-საკონფერენციო ინვენტარი);

შეხვედრების, სემინარების და ტრენინგების ორგანიზება;

ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული თავისუფალი პროექტების დაფინანსება;

წლის ბოლოსათვის შემაჯამებელი კონფერენციის ორგანიზება.;                            

3.3.2

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 02)

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?

ინტელექტუალური მედიაპროექტი ,,ეტალონი"                                            

3.3.3

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

სტუდენტური დასაქმების ორგანიზება-კოორდინაცია;

სტუდენტებისათვის კეპების და მაისურების შეძენა;

სტუდენტთა შრომის ანაზღაურება;                                        

4

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

საზოგადოების ჯანმრთელობა ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. მოსახლეობის ავადობა და სიკვდილიანობა უარყოფითად მოქმედებს როგორც ადამიანური რესურსების მწარმოებლურობაზე, ისე ეკონომიკურ განვითარებაზე.  მატერიალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, მოსახლეობის გარკვეული ფენისათვის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით გაგრძელდება იმ დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის სხვადასხვა ღონისძიებების, ასევე სოციალურად დაუცველი ფენისა და შ.შ.მ. პირებისათვის იმ სერვისების დაფინანსება, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო  პროგრამებით.

4.1

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

- ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა;

- ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა;

- ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

- მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა;

- C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება;

- შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია;

- ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა;

- ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია;

- სანიტარული დაცვის ღონისძიებები;

- ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი;

- ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება;

- ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

- მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება;

- ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება.

4.1.1

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ  პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული  პირებისათვის მატერიალური დახმარება;

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულთა   მატერიალური დახმარება;

პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

4.1.2

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

35-დან 40 წლამდე და 70 წლის ზემოთ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის  ონკო მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით;

25-დან 70 წლამდე ასაკის ქალებისათვის საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპია და ექოსკოპია;

საშვილოსნოს ყელის დაზიანების (დისპლაზიის, ექტოპიის) ოპერაციული მკურნალობა;

4.1.3

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა თანდაყოლილი  ამოვარდნილობის და დისპლაზიის მკურნალობა;

4.1.4

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

4.1.5

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება;

18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურეობა;

4.1.6

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 06)

სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა C ჰეპატიტის  დადგენის  (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA)  დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება;

C ჰეპატიტის  დადგენის  (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA)  დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება;

სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა  (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია)  თანადაფინანსებით;

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა  (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია)  თანადაფინანსებით ;

სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება;

ბენეფიციართა მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევების თანადაფინანსება;

მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით) სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე ) ბენეფიციართათვის;

მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონით);

მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე) სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართათვის;

მკურნალობის მონიტორინგი (12-კვირიანი მკურნალობის კურსი ინტერფერონის გარეშე)  ბენეფიციართათვის;

მკურნალობის მონიტორინგი (20-კვირიანი მკურნალობის კურსი) სოციალურად დაუცველ (0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართათვის;

მკურნალობის მონიტორინგი (20-კვირიანი მკურნალობის კურსი);

მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე) ბენეფიციართათვის;

მკურნალობის მონიტორინგი (24-კვირიანი მკურნალობის კურსი) ბენეფიციართათვის;

მკურნალობის მონიტორინგი (48-კვირიანი მკურნალობის კურსი სოციალურად დაუცველ 0-70000 სარეიტინგო ქულის მქონე)  ბენეფიციართათვის;

მკურნალობის მონიტორინგი (48-კვირიანი მკურნალობის კურსი);

4.1.7

შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 07)

შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების  მომსახურება (ურეკი);

შშმ სტატუსის ბავშვების,  ომის ინვალიდებისა და მათი თანმხლები პირების მომსახურება (წყალტუბო);

შშმ სტატუსის ბავშვების,  ომის ინვალიდებისა  და თანმხლები პირების  მომსახურება (ბორჯომი);

მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციართა მომსახურება (ურეკი);

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,  შშმ პირების, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურება (ურეკში);

შშმ სტატუსის ბავშვთა,  ომის ინვალიდების თანმხლები პირების    მომსახურება;

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურება  (წყალტუბო);

ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების მომსახურება (ბორჯომი);

ტრანსპორტირების ხარჯი;

4.1.8

ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ბრონქული ასთმით, ასთმური და მორეციდივე ბრონქიტითა და ქოდ-ით დაავადებული  პაციენტებისათვის ექიმ-ალერგოლოგის კონსულტაცია;

ბრონქული ასთმით დაავადებული  პაციენტებისათვის სპირომეტრიული გამოკვლევა;

იმუნოგლობულინის E განსაზღვრა სისხლში;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული  პაციენტებისათვის ექიმ-ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებული  პაციენტებისათვის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა;

4.1.9

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება;

ტრენინგ-სემინარების ჩატარება  0-7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 3-დან 12 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია;

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა;

4.1.10

სანიტარიული დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01 10)

ნაგავგამტარების დეზინსექცია, თვეში ერთხელ, ყოველთვიურად (7 ნგ/ბ) 12 თვე;

ნაგავგამტარების დეზინსექცია დამატებით, თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (7 ნგ/ბ 6 თვე);

მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (700 ობ. 6 თვე);

ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცია წლის განმავლობაში (10000 ც.);

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (7,2 ჰა) 6 თვე;

ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (1050 ობ) 12 თვე;

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთხელ, მაისი-ოქტომბერი;

ცხოველების (მიუსაფარი ძაღლების, კატების) დაჭერა და ტრანსპორტირება, ევთანაზია,  სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება  ვაქცინაცია და დაბირკვა;

4.1.11

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 06 01 11)

ჩამონაბანის აღება;

კალორაჟის განსაზღვრა;

განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა;

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა;

სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე;

სადეზინფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა;

მუსიკალური ხმაურის განსაზღვრა;

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში და სასადილოებში)

4.1.12

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი06 01 12)

მატერიალური დახმარება ყოველთვიურად   ქ. ბათუმში რეგისტრირებული  ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებისათვის  (ბენეფიციარი);

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიურად მატერიალური დახმარების გაცემა (ბენეფიციარი);

4.1.13

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 13)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის  საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ  ღვიძლის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა  დახმარების პროგრამა;

4.1.14

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 14)

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის;

ბენეფიციართა  გეგმიური ოპერაციული  და ონკოლოგიური  პაციენტების მკურნალობის  თანადაფინანსება;

4.1.15

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება (06 01 15)

შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ ადმინისტრაციის ხარჯები;

სამედიცინო პერსონალის ხარჯები;

ქ. ბათუმის მერიის დამატებული ბრიგადის ხარჯები (ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით 2 ბრიგადა და ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით  5 ბრიგადა 3 თვე);

დამატებითი ბრიგადების ხარჯები (მედიკამენტები, საწვავი, ავტოტექნიკური მომსახურება);

სამედიცინო პერსონალის შვებულება;

4.2

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება;

- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

- უპოვართა და მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

- მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა;

- მუნიციპალური უფასო სასადილოს უფასო კვების ადმინისტრირება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ახალი სასადილოს მოწყობა;

- დროებითი ღამის თავშესაფარი;

- სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა.

4.2.1

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის სუბსიდირება;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა;

სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა;

გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე;

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება;

4.2.2

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ვეტერანების (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) სადღესასწაულო დღეებზე მატერიალური დახმარება  ;

ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება;

მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისათვის და მარტოხელა დედებისათვის წელიწადში 2-ჯერ დახმარება დედის დღესთან დაკავშირებით (უდედმამო ბავშვებზე ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით) და სასკოლოდ;

ვეტერანის (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველის გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება;

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000  ქულის მქონე ) ყოველ  ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

ქ. ბათუმის სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებებში სწავლების საფასურის გადახდა (0-დან 100.000 ქულის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების (სამი და მეტი შვილი)), მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, დაინვალიდებულთა და  ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 ბავშვი);

4.2.3

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა  (მასწავლებლები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები,  ასაკით პენსიონერები)  მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსიდირება  ;

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსიდირება;

4.2.4

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი    06 02 04)

მზრუნველობას მოკლებულ პირთა (ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მარტოხელა და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მზრუნველობა მოკლებული მოხუცები). მოვლა პატრონობა (თავშესაფრით, სამედიცინო მომსახურებით და კვებით უზრუნველყოფა ) ყოველდღიურად;

ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება ბინაზე მომსახურეობა, მულტიდისციპლინარული ჯგუფის მიერ.

4.2.5

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

7 და 7-ზე მეტი მრავალშვილიან ოჯახებზე ბინის და საკომპენსაციო თანხის გაცემა  ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის;

4.2.6

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 06)

უფასო კვების მომსახურების ადმინისტრირება;

სასადილოების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის განახლება;

სასადილოების რემონტი;

ახალი სასადილოს მოწყობა;

4.2.7

დროებითი ღამის თავშესაფარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

დროებითი ღამის თავშესაფრის ადმინისტრირება;

სამედიცინო მომსახურება;

საკვები პროდუქტების შესყიდვა;

4.2.8

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ბათუმის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა;

ბათუმის ვეტერანთა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე (ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება ,,ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაცია და ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია) დახმარების გაწევა;

5

პრიორიტეტი: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და განსაზღვრულია როგორც საქართველოს მშვიდობიანი განვითარების აუცილებელი პირობა. სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის მიზნით ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებას, სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილებების საფუძველზე უზრუნველყოფს „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.

5.1

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

- სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის მიზნით ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება  (თბილისში).

 


თავი III
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 13. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 141462.9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ  ასიგნებები

105380.0

143482.2

141462.9

 

141462.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

527.0

2517.0

2631.0

 

2631.0

 

ხარჯები

71679.8

80088.3

80747.8

 

80747.8

 

შრომის ანაზღაურება

8489.4

18218.9

20337.8

 

20337.8

 

საქონელი და მომსახურება

15768.0

28760.4

29540.2

 

29540.2

 

პროცენტი

2548.4

2878.4

3645.9

 

3645.9

 

გრანტები

 

5.0

10.0

 

10.0

 

სუბსიდიები

30462.5

16379.6

11051.1

 

11051.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4253.2

5514.0

6633.9

 

6633.9

 

სხვა ხარჯები

10158.3

8332.0

9528.9

 

9528.9

 

არაფინანსური აქტივები

25611.2

51525.6

49420.6

 

49420.6

 

ფინანსური აქტივები

 

2029.0

 

 

 

 

ვალდებულებები

8089.0

9839.3

11294.5

 

11294.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

22984.6

22487.9

24798.5

 

24798.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

527.0

317.0

317.0

 

317.0

 

ხარჯები

14937.6

11685.2

12884.2

 

12884.2

 

შრომის ანაზღაურება

8489.4

5850.7

6407.5

 

6407.5

 

საქონელი და მომსახურება

2111.9

1998.6

2076.4

 

2076.4

 

პროცენტი

2548.4

2878.4

3645.9

 

3645.9

 

გრანტები

 

5.0

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

203.0

218.6

55.0

 

55.0

 

სხვა ხარჯები

1584.8

733.9

689.4

 

689.4

 

არაფინანსური აქტივები

395.6

1005.9

619.8

 

619.8

 

ვალდებულებები

7651.4

9796.8

11294.5

 

11294.5

01 01

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1639.8

1660.0

1870.0

 

1870.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55.0

38.0

38.0

 

38.0

 

ხარჯები

1591.8

1637.0

1767.5

 

1767.5

 

შრომის ანაზღაურება

1248.6

1260.2

1243.0

 

1243.0

 

საქონელი და მომსახურება

317.8

349.6

422.1

 

422.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.6

20.4

30.0

 

30.0

 

სხვა ხარჯები

8.7

6.8

72.4

 

72.4

 

არაფინანსური აქტივები

47.5

23.0

102.5

 

102.5

 

ვალდებულებები

0.5

 

 

 

 

01 02

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

9589.5

7439.2

7388.1

 

7388.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

472.0

279.0

279.0

 

279.0

 

ხარჯები

9241.4

6453.7

6870.8

 

6870.8

 

შრომის ანაზღაურება

7240.8

4590.5

5164.5

 

5164.5

 

საქონელი და მომსახურება

1794.1

1649.0

1654.3

 

1654.3

 

გრანტები

 

5.0

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

186.5

198.2

25.0

 

25.0

 

სხვა ხარჯები

20.1

11.0

17.0

 

17.0

 

არაფინანსური აქტივები

348.1

982.9

517.3

 

517.3

 

ვალდებულებები

 

2.6

 

 

 

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

10199.3

12672.6

14940.4

 

14940.4

 

ხარჯები

2548.4

2878.4

3645.9

 

3645.9

 

პროცენტი

2548.4

2878.4

3645.9

 

3645.9

 

ვალდებულებები

7650.9

9794.2

11294.5

 

11294.5

01 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

801.6

545.6

212.8

 

212.8

 

ხარჯები

192.1

110.7

72.3

 

72.3

 

პროცენტი

192.1

110.7

72.3

 

72.3

 

ვალდებულებები

609.6

434.9

140.5

 

140.5

01 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

8334.2

11558.2

14727.6

 

14727.6

 

ხარჯები

2338.2

2764.3

3573.6

 

3573.6

 

პროცენტი

2338.2

2764.3

3573.6

 

3573.6

 

ვალდებულებები

5996.0

8793.9

11154.0

 

11154.0

01 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

1063.5

568.8

 

 

 

 

ხარჯები

18.1

3.4

 

 

 

 

პროცენტი

18.1

3.4

 

 

 

 

ვალდებულებები

1045.3

565.4

 

 

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

 

700.0

600.0

 

600.0

 

ხარჯები

 

700.0

600.0

 

600.0

 

სხვა ხარჯები

 

700.0

600.0

 

600.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

89.7

16.1

 

 

 

 

ხარჯები

89.7

16.1

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

89.7

16.1

 

 

 

01 06

ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა

1466.3

 

 

 

 

 

ხარჯები

1466.3

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

1466.3

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

30.2

1843.5

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

30.2

1843.5

40.0

 

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

17.5

40.0

 

40.0

 

სუბსიდიები

 

1826.0

 

 

 

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

30.2

17.5

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

30.2

17.5

40.0

 

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

17.5

40.0

 

40.0

02 02

საგანგებო სიტუაციების მართვა

 

1826.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

1826.0

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

1826.0

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54317.9

76294.5

75157.7

 

75157.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

473.0

556.0

 

556.0

 

ხარჯები

32481.4

33562.1

34477.9

 

34477.9

 

შრომის ანაზღაურება

 

2977.8

3874.0

 

3874.0

 

საქონელი და მომსახურება

12347.1

14537.0

16928.4

 

16928.4

 

სუბსიდიები

11588.6

8558.7

5225.0

 

5225.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.0

6.3

 

6.3

 

სხვა ხარჯები

8545.7

7482.6

8444.2

 

8444.2

 

არაფინანსური აქტივები

21398.9

40940.9

40679.8

 

40679.8

 

ფინანსური აქტივები

 

1749.0

 

 

 

 

ვალდებულებები

437.6

42.5

 

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

17943.8

16174.4

23371.6

 

23371.6

 

ხარჯები

1522.0

1548.5

1689.4

 

1689.4

 

საქონელი და მომსახურება

1522.0

1496.5

1689.4

 

1689.4

 

სხვა ხარჯები

 

52.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

16421.8

14625.9

21682.2

 

21682.2

03 01 01

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

 

 

1689.4

 

1689.4

 

ხარჯები

 

 

1689.4

 

1689.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

1689.4

 

1689.4

03 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

 

 

21682.2

 

21682.2

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

21682.2

 

21682.2

03 01 03

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

17576.5

16174.4

 

 

 

 

ხარჯები

1522.0

1548.5

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1522.0

1496.5

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

52.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

16054.5

14625.9

 

 

 

03 01 04

ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები

367.3

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

367.3

 

 

 

 

03 02

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

6331.2

6550.0

6046.0

 

6046.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

81.0

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

6045.0

6365.0

5999.0

 

5999.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

321.3

453.0

 

453.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

228.7

321.0

 

321.0

 

სუბსიდიები

6045.0

5815.0

5225.0

 

5225.0

 

არაფინანსური აქტივები

286.2

185.0

47.0

 

47.0

03 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

586.2

735.0

821.0

 

821.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

81.0

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

300.0

550.0

774.0

 

774.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

321.3

453.0

 

453.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

228.7

321.0

 

321.0

 

სუბსიდიები

300.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

286.2

185.0

47.0

 

47.0

03 02 02

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

5745.0

5815.0

5225.0

 

5225.0

 

ხარჯები

5745.0

5815.0

5225.0

 

5225.0

 

სუბსიდიები

5745.0

5815.0

5225.0

 

5225.0

03 03

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

15854.9

32998.6

24778.6

 

24778.6

 

ხარჯები

12667.3

12715.5

12363.2

 

12363.2

 

საქონელი და მომსახურება

10440.5

10813.5

12228.2

 

12228.2

 

სუბსიდიები

1288.3

1680.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

938.6

222.0

135.0

 

135.0

 

არაფინანსური აქტივები

3187.1

18491.6

12415.4

 

12415.4

 

ფინანსური აქტივები

 

1749.0

 

 

 

 

ვალდებულებები

0.5

42.5

 

 

 

03 03 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

1984.0

9180.2

2507.6

 

2507.6

 

ხარჯები

867.1

1028.8

1154.4

 

1154.4

 

საქონელი და მომსახურება

867.1

1028.8

1154.4

 

1154.4

 

არაფინანსური აქტივები

1116.9

8151.4

1353.2

 

1353.2

03 03 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

746.3

918.6

4783.3

 

4783.3

 

ხარჯები

650.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

650.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

96.3

169.6

4783.3

 

4783.3

 

ფინანსური აქტივები

 

749.0

 

 

 

03 03 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

365.4

2648.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

365.4

1648.0

 

 

 

 

ფინანსური აქტივები

 

1000.0

 

 

 

03 03 04

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

6666.4

6777.2

7328.0

 

7328.0

 

ხარჯები

6666.4

6734.7

7328.0

 

7328.0

 

საქონელი და მომსახურება

6666.4

6734.7

7328.0

 

7328.0

 

ვალდებულებები

 

42.5

 

 

 

03 03 05

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

3224.4

4153.4

3778.9

 

3778.9

 

ხარჯები

2881.6

3050.0

3576.6

 

3576.6

 

საქონელი და მომსახურება

2881.6

3050.0

3576.6

 

3576.6

 

არაფინანსური აქტივები

342.3

1103.4

202.3

 

202.3

 

ვალდებულებები

0.5

 

 

 

 

03 03 06

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

2843.1

9321.2

6166.6

 

6166.6

 

ხარჯები

1576.9

1902.0

135.0

 

135.0

 

სუბსიდიები

1288.3

1680.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

288.6

222.0

135.0

 

135.0

 

არაფინანსური აქტივები

1266.2

7419.2

6031.6

 

6031.6

03 03 07

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება და ბილინგის სისტემის შექმნა

25.3

 

214.2

 

214.2

 

ხარჯები

25.3

 

169.2

 

169.2

 

საქონელი და მომსახურება

25.3

 

169.2

 

169.2

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

45.0

 

45.0

03 04

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4359.9

8197.2

5863.8

 

5863.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

261.0

359.0

 

359.0

 

ხარჯები

3271.1

4395.6

4703.3

 

4703.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

1618.7

2313.1

 

2313.1

 

საქონელი და მომსახურება

338.8

1706.6

2390.2

 

2390.2

 

სუბსიდიები

2767.4

824.2

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

164.8

245.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

1088.9

3801.6

1160.5

 

1160.5

03 04 01

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

577.4

2007.1

560.0

 

560.0

 

არაფინანსური აქტივები

577.4

2007.1

560.0

 

560.0

03 04 02

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

338.8

1895.6

461.0

 

461.0

 

ხარჯები

338.8

533.8

461.0

 

461.0

 

საქონელი და მომსახურება

338.8

533.8

461.0

 

461.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

1361.8

 

 

 

03 04 03

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

2130.5

2010.9

2091.6

 

2091.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

78.0

68.0

 

68.0

 

ხარჯები

1753.9

1808.8

1884.1

 

1884.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

734.8

726.4

 

726.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

1073.0

1157.7

 

1157.7

 

სუბსიდიები

1753.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

376.6

202.1

207.5

 

207.5

03 04 04

სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა

 

 

1427.2

 

1427.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

108.0

 

108.0

 

ხარჯები

 

 

1234.2

 

1234.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

577.7

 

577.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

656.5

 

656.5

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

193.0

 

193.0

03 04 05

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

1093.4

1194.0

1324.0

 

1324.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

183.0

183.0

 

183.0

 

ხარჯები

1013.5

983.7

1124.0

 

1124.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

883.9

1009.0

 

1009.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

99.8

115.0

 

115.0

 

სუბსიდიები

1013.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

79.9

210.3

200.0

 

200.0

03 04 06

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

219.8

59.6

 

 

 

 

ხარჯები

164.8

39.3

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

164.8

39.3

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

55.0

20.3

 

 

 

03 04 07

შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა

 

1030.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

1030.0

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

824.2

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

205.8

 

 

 

03 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

4580.0

9191.8

11503.3

 

11503.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

58.0

61.0

 

61.0

 

ხარჯები

4139.3

7446.9

8724.0

 

8724.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

556.9

661.3

 

661.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

222.0

248.4

 

248.4

 

სუბსიდიები

597.8

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

6.3

 

6.3

 

სხვა ხარჯები

3541.4

6663.0

7808.0

 

7808.0

 

არაფინანსური აქტივები

3.6

1744.9

2779.3

 

2779.3

 

ვალდებულებები

437.2

 

 

 

 

03 05 01

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

 

1700.0

2774.3

 

2774.3

 

არაფინანსური აქტივები

 

1700.0

2774.3

 

2774.3

03 05 02

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

4580.0

7491.8

8729.0

 

8729.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

58.0

61.0

 

61.0

 

ხარჯები

4139.3

7446.9

8724.0

 

8724.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

556.9

661.3

 

661.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

222.0

248.4

 

248.4

 

სუბსიდიები

597.8

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

6.3

 

6.3

 

სხვა ხარჯები

3541.4

6663.0

7808.0

 

7808.0

 

არაფინანსური აქტივები

3.6

44.9

5.0

 

5.0

 

ვალდებულებები

437.2

 

 

 

 

03 06

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

542.1

1611.6

2733.2

 

2733.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

66.0

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

514.6

441.1

497.8

 

497.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

415.2

446.6

 

446.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

25.4

51.2

 

51.2

 

სუბსიდიები

514.6

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

27.5

1170.5

2235.4

 

2235.4

03 06 01

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

542.1

511.1

497.8

 

497.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

66.0

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

514.6

441.1

497.8

 

497.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

415.2

446.6

 

446.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

25.4

51.2

 

51.2

 

სუბსიდიები

514.6

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

27.5

70.0

 

 

 

03 06 02

მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა

 

1100.5

2235.4

 

2235.4

 

არაფინანსური აქტივები

 

1100.5

2235.4

 

2235.4

03 07

ქალაქის დაგეგმარება

4305.0

1075.4

861.2

 

861.2

 

ხარჯები

3921.2

314.0

501.2

 

501.2

 

საქონელი და მომსახურება

45.9

14.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

3875.3

300.0

501.2

 

501.2

 

არაფინანსური აქტივები

383.8

761.4

360.0

 

360.0

03 07 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

 

 

310.0

 

310.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

310.0

 

310.0

03 07 02

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

3875.3

300.0

501.2

 

501.2

 

ხარჯები

3875.3

300.0

501.2

 

501.2

 

სხვა ხარჯები

3875.3

300.0

501.2

 

501.2

03 07 03

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

 

 

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

50.0

 

50.0

03 07 04

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა

383.8

686.3

 

 

 

 

ხარჯები

 

2.9

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

2.9

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

383.8

683.4

 

 

 

03 07 05

ქალაქის დაგეგმარება

45.9

89.1

 

 

 

 

ხარჯები

45.9

11.1

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

45.9

11.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

78.0

 

 

 

03 08

ქალაქის კეთილმოწყობა

401.0

495.5

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

7.0

 

 

 

 

ხარჯები

401.0

335.5

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

65.7

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

30.3

 

 

 

 

სუბსიდიები

375.5

239.5

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

25.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

160.0

 

 

 

03 08 01

ბათუმის განვითარების ფონდი

68.3

256.0

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

7.0

 

 

 

 

ხარჯები

68.3

96.0

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

65.7

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

30.3

 

 

 

 

სუბსიდიები

68.3

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

160.0

 

 

 

03 08 02

ტურისტული ობიექტების მართვა

332.7

239.5

 

 

 

 

ხარჯები

332.7

239.5

 

 

 

 

სუბსიდიები

307.2

239.5

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

25.5

 

 

 

 

04 00

განათლება

11013.8

14506.7

14271.5

 

14271.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

1239.0

1269.0

 

1269.0

 

ხარჯები

8941.9

10342.8

11333.1

 

11333.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

5907.9

6448.4

 

6448.4

 

საქონელი და მომსახურება

11.1

4263.4

4601.7

 

4601.7

 

სუბსიდიები

8926.1

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

80.0

110.0

 

110.0

 

სხვა ხარჯები

4.8

91.5

173.0

 

173.0

 

არაფინანსური აქტივები

2071.8

4163.9

2938.4

 

2938.4

04 01

სკოლამდელი განათლება

10997.9

14424.2

14110.5

 

14110.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

1239.0

1269.0

 

1269.0

 

ხარჯები

8926.1

10260.3

11172.1

 

11172.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

5907.9

6448.4

 

6448.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

4263.4

4601.7

 

4601.7

 

სუბსიდიები

8926.1

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

80.0

110.0

 

110.0

 

სხვა ხარჯები

 

9.0

12.0

 

12.0

 

არაფინანსური აქტივები

2071.8

4163.9

2938.4

 

2938.4

04 01 01

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

9255.0

10615.9

11305.1

 

11305.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

1239.0

1269.0

 

1269.0

 

ხარჯები

8926.1

10260.3

11172.1

 

11172.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

5907.9

6448.4

 

6448.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

4263.4

4601.7

 

4601.7

 

სუბსიდიები

8926.1

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

80.0

110.0

 

110.0

 

სხვა ხარჯები

 

9.0

12.0

 

12.0

 

არაფინანსური აქტივები

329.0

355.6

133.0

 

133.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია

1742.9

3808.3

2805.4

 

2805.4

 

არაფინანსური აქტივები

1742.9

3808.3

2805.4

 

2805.4

04 02

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

11.1

82.5

161.0

 

161.0

 

ხარჯები

11.1

82.5

161.0

 

161.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.1

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

82.5

161.0

 

161.0

04 02 01

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა

11.1

30.0

60.0

 

60.0

 

ხარჯები

11.1

30.0

60.0

 

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.1

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

30.0

60.0

 

60.0

04 02 02

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

 

52.5

101.0

 

101.0

 

ხარჯები

 

52.5

101.0

 

101.0

 

სხვა ხარჯები

 

52.5

101.0

 

101.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

4.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

4.8

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

4.8

 

 

 

 

04 03 01

დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების მხარდაჭერა

4.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

4.8

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

4.8

 

 

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

10543.1

19671.1

16198.2

 

16198.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

412.0

414.0

 

414.0

 

ხარჯები

8866.5

14302.7

11238.6

 

11238.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

2935.9

3034.5

 

3034.5

 

საქონელი და მომსახურება

1084.1

6152.3

3088.4

 

3088.4

 

სუბსიდიები

7782.4

5182.0

4898.4

 

4898.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

8.5

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

 

24.0

212.3

 

212.3

 

არაფინანსური აქტივები

1676.6

5368.4

4959.6

 

4959.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

6597.9

11899.8

11693.4

 

11693.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

55.0

57.0

 

57.0

 

ხარჯები

4986.6

6595.4

7006.9

 

7006.9

 

შრომის ანაზღაურება

 

364.5

585.2

 

585.2

 

საქონელი და მომსახურება

291.8

1021.4

1481.4

 

1481.4

 

სუბსიდიები

4694.8

5182.0

4898.4

 

4898.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.5

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

24.0

41.9

 

41.9

 

არაფინანსური აქტივები

1611.3

5304.4

4686.5

 

4686.5

05 01 01

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

 

 

342.0

 

342.0

 

ხარჯები

 

 

342.0

 

342.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

342.0

 

342.0

05 01 02

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

3900.1

4756.7

5055.4

 

5055.4

 

ხარჯები

3900.1

4756.7

4898.4

 

4898.4

 

სუბსიდიები

3900.1

4756.7

4898.4

 

4898.4

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

157.0

 

157.0

05 01 03

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

 

 

37.0

 

37.0

 

ხარჯები

 

 

37.0

 

37.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

37.0

 

37.0

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1477.7

5231.9

4524.0

 

4524.0

 

არაფინანსური აქტივები

1477.7

5231.9

4524.0

 

4524.0

05 01 05

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

928.4

1148.3

1137.1

 

1137.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

40.0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

794.8

1126.3

1131.6

 

1131.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

364.5

428.0

 

428.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

754.3

698.7

 

698.7

 

სუბსიდიები

794.8

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.5

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

4.0

4.9

 

4.9

 

არაფინანსური აქტივები

133.6

22.0

5.5

 

5.5

05 01 06

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

79.0

 

79.0

 

ხარჯები

 

 

79.0

 

79.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

79.0

 

79.0

05 01 07

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

 

276.0

338.0

 

338.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

5.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

 

267.8

338.0

 

338.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

57.6

 

57.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

280.4

 

280.4

 

სუბსიდიები

 

267.8

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

8.2

 

 

 

05 01 08

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

 

116.0

111.3

 

111.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

 

92.4

111.3

 

111.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

53.4

 

53.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

57.9

 

57.9

 

სუბსიდიები

 

92.4

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

23.6

 

 

 

05 01 09

ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი

 

83.8

69.6

 

69.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

5.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

 

65.1

69.6

 

69.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

46.2

 

46.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

23.4

 

23.4

 

სუბსიდიები

 

65.1

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

18.7

 

 

 

05 01 10

სპორტული ღონისძიებები

291.8

287.1

 

 

 

 

ხარჯები

291.8

287.1

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

291.8

267.1

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

20.0

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3633.9

7547.1

4260.2

 

4260.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

357.0

357.0

 

357.0

 

ხარჯები

3568.6

7483.1

4003.1

 

4003.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

2571.4

2449.3

 

2449.3

 

საქონელი და მომსახურება

481.1

4906.7

1378.4

 

1378.4

 

სუბსიდიები

3087.6

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

170.4

 

170.4

 

არაფინანსური აქტივები

65.3

64.0

257.1

 

257.1

05 02 01

საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა

260.0

629.6

380.0

 

380.0

 

ხარჯები

260.0

629.6

380.0

 

380.0

 

საქონელი და მომსახურება

260.0

629.6

380.0

 

380.0

05 02 02

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

 

130.0

150.0

 

150.0

 

ხარჯები

 

130.0

150.0

 

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

130.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

150.0

 

150.0

05 02 03

ხელოვანთა ხელშეწყობა

 

 

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

 

 

20.0

 

20.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

20.0

 

20.0

05 02 04

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

2365.8

6027.0

2940.0

 

2940.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

280.0

280.0

 

280.0

 

ხარჯები

2362.0

6023.1

2742.2

 

2742.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

1956.7

1833.0

 

1833.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

4066.4

909.2

 

909.2

 

სუბსიდიები

2362.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

3.8

3.9

197.8

 

197.8

05 02 05

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

707.1

760.5

760.2

 

760.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

77.0

77.0

 

77.0

 

ხარჯები

668.6

700.4

710.9

 

710.9

 

შრომის ანაზღაურება

 

614.7

616.3

 

616.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

80.7

89.2

 

89.2

 

სუბსიდიები

668.6

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

5.0

 

5.0

 

სხვა ხარჯები

 

 

0.4

 

0.4

 

არაფინანსური აქტივები

38.5

60.1

49.3

 

49.3

05 02 06

მემორიალების პროექტების შედგენა

 

 

10.0

 

10.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

10.0

 

10.0

05 02 07

კონკურსებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხარდაჭერა

160.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

146.8

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

146.8

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

14.0

 

 

 

 

05 02 08

კულტურული ღონისძიებების საკონცერტო მომსახურებით უზრუნველყოფა

57.1

 

 

 

 

 

ხარჯები

57.1

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

57.1

 

 

 

 

05 02 09

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა

83.2

 

 

 

 

 

ხარჯები

74.2

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

74.2

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

9.0

 

 

 

 

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

311.3

224.2

244.6

 

244.6

 

ხარჯები

311.3

224.2

228.6

 

228.6

 

საქონელი და მომსახურება

311.3

224.2

228.6

 

228.6

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

16.0

 

16.0

05 03 01

ახალგაზრდული ცენტრი

 

 

141.6

 

141.6

 

ხარჯები

 

 

125.6

 

125.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

125.6

 

125.6

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

16.0

 

16.0

05 03 02

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

 

 

18.0

 

18.0

 

ხარჯები

 

 

18.0

 

18.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

18.0

 

18.0

05 03 03

სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

 

 

85.0

 

85.0

 

ხარჯები

 

 

85.0

 

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

85.0

 

85.0

05 03 04

ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები

311.3

224.2

 

 

 

 

ხარჯები

311.3

224.2

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

311.3

224.2

 

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

6490.5

8678.5

10997.0

 

10997.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

76.0

75.0

 

75.0

 

ხარჯები

6422.2

8352.0

10774.0

 

10774.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

546.6

573.4

 

573.4

 

საქონელი და მომსახურება

183.6

1791.6

2805.3

 

2805.3

 

სუბსიდიები

2165.4

812.9

927.7

 

927.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4050.1

5200.9

6457.6

 

6457.6

 

სხვა ხარჯები

23.0

 

10.0

 

10.0

 

არაფინანსური აქტივები

68.3

46.5

223.0

 

223.0

 

ფინანსური აქტივები

 

280.0

 

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1814.2

3313.4

3552.4

 

3552.4

 

ხარჯები

1814.2

3033.4

3552.4

 

3552.4

 

საქონელი და მომსახურება

183.6

343.7

627.1

 

627.1

 

სუბსიდიები

719.6

800.0

920.2

 

920.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

888.0

1889.7

2005.1

 

2005.1

 

სხვა ხარჯები

23.0

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივები

 

280.0

 

 

 

06 01 01

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

218.7

298.2

320.7

 

320.7

 

ხარჯები

218.7

298.2

320.7

 

320.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

218.7

298.2

320.7

 

320.7

06 01 02

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა

68.7

82.9

86.0

 

86.0

 

ხარჯები

68.7

82.9

86.0

 

86.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68.7

82.9

86.0

 

86.0

06 01 03

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა

45.0

49.4

29.5

 

29.5

 

ხარჯები

45.0

49.4

29.5

 

29.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.0

49.4

29.5

 

29.5

06 01 04

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

51.6

84.4

86.7

 

86.7

 

ხარჯები

51.6

84.4

86.7

 

86.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.6

84.4

86.7

 

86.7

06 01 05

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა

83.4

96.7

75.0

 

75.0

 

ხარჯები

83.4

96.7

75.0

 

75.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.4

96.7

75.0

 

75.0

06 01 06

C ჰეპატიტის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება

132.5

128.8

177.3

 

177.3

 

ხარჯები

132.5

128.8

177.3

 

177.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

132.5

128.8

177.3

 

177.3

06 01 07

შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია

59.9

88.5

219.1

 

219.1

 

ხარჯები

59.9

88.5

219.1

 

219.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.9

88.5

219.1

 

219.1

06 01 08

ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

 

 

43.0

 

43.0

 

ხარჯები

 

 

43.0

 

43.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

43.0

 

43.0

06 01 09

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია

 

66.9

162.2

 

162.2

 

ხარჯები

 

66.9

162.2

 

162.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

66.9

162.2

 

162.2

06 01 10

სანიტარიული დაცვის ღონისძიებები

183.6

266.1

542.4

 

542.4

 

ხარჯები

183.6

266.1

542.4

 

542.4

 

საქონელი და მომსახურება

183.6

266.1

542.4

 

542.4

06 01 11

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი

 

77.6

84.7

 

84.7

 

ხარჯები

 

77.6

84.7

 

84.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

77.6

84.7

 

84.7

06 01 12

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება

79.5

115.9

135.6

 

135.6

 

ხარჯები

79.5

115.9

135.6

 

135.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

79.5

115.9

135.6

 

135.6

06 01 13

ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

 

 

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

 

 

70.0

 

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

70.0

 

70.0

06 01 14

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

148.6

850.0

600.0

 

600.0

 

ხარჯები

148.6

850.0

600.0

 

600.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

148.6

850.0

600.0

 

600.0

06 01 15

ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება

742.6

1080.0

920.2

 

920.2

 

ხარჯები

742.6

800.0

920.2

 

920.2

 

სუბსიდიები

719.6

800.0

920.2

 

920.2

 

სხვა ხარჯები

23.0

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივები

 

280.0

 

 

 

06 01 16

მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

 

20.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

20.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

20.0

 

 

 

06 01 17

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

 

8.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

8.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

8.0

 

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

4676.3

5365.1

7444.6

 

7444.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

76.0

75.0

 

75.0

 

ხარჯები

4608.0

5318.6

7221.6

 

7221.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

546.6

573.4

 

573.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

1447.9

2178.2

 

2178.2

 

სუბსიდიები

1445.8

12.9

7.5

 

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3162.2

3311.2

4452.5

 

4452.5

 

სხვა ხარჯები

 

 

10.0

 

10.0

 

არაფინანსური აქტივები

68.3

46.5

223.0

 

223.0

06 02 01

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება

 

 

741.9

 

741.9

 

ხარჯები

 

 

741.9

 

741.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

741.9

 

741.9

06 02 02

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

 

 

1185.2

 

1185.2

 

ხარჯები

 

 

1185.2

 

1185.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

1175.2

 

1175.2

 

სხვა ხარჯები

 

 

10.0

 

10.0

06 02 03

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება

366.5

844.9

1530.2

 

1530.2

 

ხარჯები

366.5

844.9

1530.2

 

1530.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

366.5

844.9

1530.2

 

1530.2

06 02 04

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება

712.8

697.0

942.0

 

942.0

 

ხარჯები

712.8

697.0

942.0

 

942.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

712.8

697.0

942.0

 

942.0

06 02 05

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა

62.3

62.3

63.2

 

63.2

 

ხარჯები

62.3

62.3

63.2

 

63.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62.3

62.3

63.2

 

63.2

06 02 06

მუნიციპალური უფასო სასადილო

1606.3

1874.6

2800.0

 

2800.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

75.0

74.0

 

74.0

 

ხარჯები

1538.1

1828.1

2577.0

 

2577.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

538.0

564.8

 

564.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

1290.1

2012.2

 

2012.2

 

სუბსიდიები

1379.8

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

158.3

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

68.3

46.5

223.0

 

223.0

06 02 07

დროებითი ღამის თავშესაფარი

55.9

166.4

174.6

 

174.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

1.0

1.0

 

1.0

 

ხარჯები

55.9

166.4

174.6

 

174.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

8.6

8.6

 

8.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

157.8

166.0

 

166.0

 

სუბსიდიები

55.9

 

 

 

 

06 02 08

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა

 

 

7.5

 

7.5

 

ხარჯები

 

 

7.5

 

7.5

 

სუბსიდიები

 

 

7.5

 

7.5

06 02 09

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

689.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

689.0

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

689.0

 

 

 

 

06 02 10

ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა

151.4

224.4

 

 

 

 

ხარჯები

151.4

224.4

 

 

 

 

სუბსიდიები

4.9

5.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

146.5

219.4

 

 

 

06 02 11

მკურნალობის მიზნით სოციალურად დაუცველ პირთა სამგზავრო-სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფა

 

0.9

 

 

 

 

ხარჯები

 

0.9

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.9

 

 

 

06 02 12

მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა

22.1

54.7

 

 

 

 

ხარჯები

22.1

54.7

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.1

54.7

 

 

 

06 02 13

მატერიალური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ახალშობილზე

 

19.7

 

 

 

 

ხარჯები

 

19.7

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

19.7

 

 

 

06 02 14

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

423.2

474.2

 

 

 

 

ხარჯები

423.2

474.2

 

 

 

 

სუბსიდიები

5.2

7.9

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

418.0

466.3

 

 

 

06 02 15

მატერიალური დახმარების გაცემა ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით

234.8

319.0

 

 

 

 

ხარჯები

234.8

319.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

234.8

319.0

 

 

 

06 02 16

მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო ბავშვებისათვის და მარტოხელა დედების მატერიალური დახმარება

215.0

519.0

 

 

 

 

ხარჯები

215.0

519.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

215.0

519.0

 

 

 

06 02 17

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა

115.3

108.0

 

 

 

 

ხარჯები

115.3

108.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115.3

108.0

 

 

 

06 02 18

პროფესიული სწავლება

21.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

21.8

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.8

 

 

 

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 600.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი  და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის დამტკიცებულ საბიუჯეტო ასიგნებებში.

მუხლი 15. სესხების მომსახურება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 14940.4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 212.8 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, ხოლო 14727.6 ათასი ლარი - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურებისათვის.

მუხლი 16. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება
       განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან დონორების დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 6166.6 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მიიმართოს ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის.

მუხლი 17. კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროქტების ჩამონათვალი განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით.

მუხლი 18. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში
საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროების გადახდა განხორციელდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა
წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2016 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები, რისთვისაც პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.

მუხლი 20. პრემიები, დანამატები და კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები
2016 წლის განმავლობაში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე პრემიების, დანამატებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 21. პროგრამები და ქვეპროგრამები

  1. დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები თანახმად დანართისა.

    2.  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში ცვლილებები,  გარდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა ხორციელდება ამ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის გზით.

 


მუხლი 22. ასიგნებების  გადანაწილება
      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუქნქტის  და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში  ცვლილებების  შეუტანლად, მოახდინოს ცალკეული პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 23. ასიგნებების  დაფინანსება
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.

მუხლი 24. დადგენილების ამოქმედება

      1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

       2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge 190020020.35.132.016242 30/12/2014).

 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი ჭეიშვილი
9. 29/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 30/12/2016 8. 16/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 20/12/2016 7. 27/09/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 30/09/2016 6. 04/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 04/08/2016 5. 12/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 19/07/2016 4. 07/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 15/06/2016 3. 20/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 27/04/2016 2. 16/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 21/03/2016 1. 29/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 05/02/2016