შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016150
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
25/12/2015
ვებგვერდი, 30/12/2015
190020020.35.135.016150
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2015 - 11/03/2016)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2015 წლის 25 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძეშუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2014  წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 6843.982 7655.429 606.372 7049.057 7332.962 0.000 7332.962
გადასახადები 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000
გრანტები 6242.159 6972.629 606.372 6366.257 6340.162 0.000 6340.162
სხვა შემოსავლები 380.965 226.900 0.000 226.900 162.800 0.000 162.800
ხარჯები 4076.840 4494.707 9.662 4485.045 4184.362 0.000 4184.362
შრომის ანაზღაურება 1646.055 1324.480 0.000 1324.480 1348.160 0.000 1348.160
საქონელი და მომსახურება 731.926 967.737 9.662 958.075 855.240 0.000 855.240
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1202.135 1380.695 0.000 1380.695 1592.740 0.000 1592.740
გრანტები 0.000 204.000 0.000 204.000 0.000 0.000 0.000
სოციალური უზრუნველყოფა 496.724 547.795 0.000 547.795 318.222 0.000 318.222
სხვა ხარჯები 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000
საოპრაციო სალდო 2767.142 3160.722 596.710 2564.012 3148.600 0.000 3148.600
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2916.874 4047.818 596.710 3451.108 3280.190 0.000 3280.190
ზრდა 2920.303 4047.818 596.710 3451.108 3280.190 0.000 3280.190
კლება 3.429 0.000     0.000    
მთლიანი სალდო -149.732 -887.096 0.000 -887.096 -131.590 0.000 -131.590
ფინანსური აქტივების ცვლილება -1052.698 -902.596 0.000 -902.596 -131.590 0.000 -131.590
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000     0.000    
სესხები 0.000 0.000     0.000    
კლება 1052.698 902.596 0.000 902.596 131.590 0.000 131.590
ვალუტა და დეპოზიტი 1052.698 902.596   902.596 131.590   131.590
სესხები 0.000 0.000     0.000    
ვალდებულებების ცვლილება -0.370 -15.500 0.000 -15.500 0.000 0.000 0.000
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
საშინაო 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
კლება 0.370 15.500 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000
საშინაო 0.370 15.500   15.500 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000     0.000    
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 6,847.411 7,655.429 606.372 7,049.057 7,332.962 0.000 7,332.962
შემოსავლები 6,843.982 7,655.429 606.372 7,049.057 7,332.962 0.000 7,332.962
არაფინანსური აქტივების კლება 3.429 0.000   0.000 0.000   0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
გადასახდელები 6,997.513 8,558.025 606.372 7,951.653 7,464.552 0.000 7,464.552
ხარჯები 4,076.840 4,494.707 9.662 4,485.045 4,184.362 0.000 4,184.362
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,920.303 4,047.818 596.710 3,451.108 3,280.190 0.000 3,280.190
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალდებულებების კლება 0.370 15.500 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000
ნაშთის ცვლელება -150.102 -902.596 0.000 -902.596 -131.590 0.000 -131.590

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 332 962  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 6,843.982 7,655.429 606.372 7,049.057 7,332.962 0.000 7,332.962
გადასახადები 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000
გრანტები 6,242.159 6,972.629 606.372 6,366.257 6,340.162 0.000 6,340.162
სხვა შემოსავლები 380.965 226.900 0.000 226.900 162.800 0.000 162.800

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 830 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000
ქონების გადასახადი 220.858 455.900 0.000 455.900 830.000 0.000 830.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  214.880 449.900   449.900 624.500   624.500
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.246 1.000   1.000 1.000   1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0.838 0.000     0.000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
4.894 5.000   5.000 4.500   4.500
საშემოსავლო გადასახადი 0.000 0.000     200.000   200.000
სხვა გადასახადი 0.000 0.000     0.000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 340 162   ლარის ოდენობით
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის  გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 6,242.159 6,972.629 606.372 6,366.257 6,340.162 0.000 6,340.162
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,497.566 1,500.000   1,500.000 2,124.362   2,124.362
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,611.268 4,839.072 606.372 4,232.700 4,207.200 0.000 4,207.200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700 4,207.200 0.000 4,207.200
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4,009.700 4,232.700   4,232.700 4,207.200   4,207.200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 601.568 606.372 606.372 0.000 0.000 0.000 0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 601.568 606.372 606.372   0.000    
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000 0.000     0.000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000     0.000    
სხვა ტრანსფერები 133.325 633.557   633.557 8.600   8.600

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 162 800 ლარის ოდენობით
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 380.965 226.900 0.000 226.900 162.800 0.000 162.800
შემოსავლები საკუთრებიდან 271.079 149.200 0.000 149.200 108.800 0.000 108.800
პროცენტები 184.698 81.400 0.000 81.400 50.000 0.000 50.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 184.698 81.400   81.400 50.000   50.000
რენტა 86.381 67.800 0.000 67.800 58.800 0.000 58.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 86.153 67.800   67.800 58.800   58.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.228 0.000     0.000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 22.158 15.200 0.000 15.200 24.000 0.000 24.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 10.264 10.200 0.000 10.200 10.000 0.000 10.000
სანებართვო მოსაკრებელი 0.110 1.000   1.000 0.000   0.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.110 1.000   1.000 0.000    
სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000     0.000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.032 0.000     0.000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000     0.000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 10.122 9.200   9.200 10.000   10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11.894 5.000 0.000 5.000 14.000 0.000 14.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11.894 5.000 0.000 5.000 14.000 0.000 14.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000     0.000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11.894 5.000 0.000 5.000 14.000 0.000 14.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.894 5.000   5.000 14.000   14.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0.000 0.000     0.000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 81.809 62.500   62.500 30.000   30.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 5.919 0.000     0.000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 184 362  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 4,076.840 4,494.707 9.662 4,485.045 4,184.362 0.000 4,184.362
შრომის ანაზღაურება 1,646.055 1,324.480 0.000 1,324.480 1,348.160 0.000 1,348.160
საქონელი და მომსახურება 731.926 967.737 9.662 958.075 855.240 0.000 855.240
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1,202.135 1,380.695 0.000 1,380.695 1,592.740 0.000 1,592.740
გრანტები   204.000 0.000 204.000 0.000 0.000 0.000
სოციალური უზრუნველყოფა 496.724 547.795 0.000 547.795 318.222 0.000 318.222
სხვა ხარჯი 0.000 70.000 0.000 70.000 70.000 0.000 70.000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 280 190  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 280 190   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 18.523 30.630 0.000 30.630 0.000 0.000 0.000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 205.190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  2288.005 3267.495 596.710 2670.785 2608.900 0.000 2608.900
განათლება 122.925 600.000 0.000 600.000 566.290 0.000 566.290
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 280.175 140.893 0.000 140.893 105.000 0.000 105.000
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 5.485 8.800 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000
ჯამი 2920.303 4047.818 596.710 3451.108 3280.190 0.000 3280.190

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ძირითადი აქტივები 0.000 0.000     0.000    
არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000     0.000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,631.181 1,933.595 0.000 1,933.595 1,811.400 0.000 1,811.400
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,611.604 1,759.648 0.000 1,759.648 1,811.400 0.000 1,811.400
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,506.137 1,689.648   1,689.648 1,741.400   1,741.400
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 105.467 70.000   70.000 70.000   70.000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 19.577 173.947   173.947 0.000   0.000
თავდაცვა 92.219 74.020 0.000 74.020 77.900 0.000 77.900
სამოქალაქო თავდაცვა 92.219 74.020   74.020 77.900   77.900
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 463.830 235.520 0.000 235.520 0.000 0.000 0.000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000   0.000 0.000   0.000
სახანძრო სამსახური 463.830 235.520   235.520 0.000   0.000
ეკონომიკური საქმიანობა 180.067 131.500 0.000 131.500 175.300 0.000 175.300
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 44.999 131.500   131.500 175.300   175.300
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 135.068 0.000   0.000 0.000   0.000
გარემოს დაცვა 225.480 114.500 0.000 114.500 110.000 0.000 110.000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 102.831 105.000   105.000 110.000   110.000
ჩამდინარე წყლების მართვა 122.649 9.500   9.500 0.000   0.000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,378.188 3,447.187 0.000 3,447.187 2,756.200 0.000 2,756.200
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  319.074 364.000   364.000 315.000   315.000
წყალმომარაგება 1,310.522 2,156.815   2,156.815 2,257.200   2,257.200
გარე განათება 48.269 231.000   231.000 100.000   100.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 700.323 695.372   695.372 84.000   84.000
ჯამრთელობის დაცვა 81.261 133.710 0.000 133.710 158.160 0.000 158.160
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 81.261 133.710   133.710 158.160   158.160
დასვენება, კულტურა და რელიგია 934.505 738.993 0.000 738.993 721.700 0.000 721.700
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 275.297 261.893   261.893 232.700   232.700
მომსახურება კულტურის სფეროში 498.475 462.100   462.100 474.000   474.000
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 14.035 15.000   15.000 15.000   15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 146.698 0.000   0.000 0.000   0.000
განათლება 659.937 1,248.400 0.000 1,248.400 1,389.330 0.000 1,389.330
სკოლამდელი აღზრდა 330.637 852.525   852.525 1,143.490   1,143.490
ზოგადი განათლება 0.000 0.000     0.000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000     0.000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 329.300 395.875   395.875 245.840   245.840
სოციალური დაცვა 350.475 485.100 0.000 485.100 264.562 0.000 264.562
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 31.585 38.000   38.000 40.000   40.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 318.890 447.100   447.100 224.562   224.562
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 6,997.143 8,542.525 0.000 8,542.525 7,464.552 0.000 7,464.552

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -131 590 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -131 590 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -131 590 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამული კოდი 02 00

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 170 000  ლარი.  

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და    ახალი წერტილების მონტაჟი.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

 (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია  ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 2000000 ლარის.  გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა

2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                          

(პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2016 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  577200 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით სამი ბაღი. ასევე იგეგმება ახალი ბაღების მშენებლობა ორი ერთეულის 260000 ლარის.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

ასევე სოფელ სხეფში,ჟაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა    

 (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა.ა.ი.პ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა

 (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5. 1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1. 1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3   პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

  • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
  • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
  • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.7  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

6997.513

8558.025

606.372

7951.653

7464.552

0.000

7464.552

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.000

105

0

105

105

0

105

 

ხარჯები

4076.840

4494.707

9.662

4485.045

4184.362

0.000

4184.362

 

შრომის ანაზღაურება

1646.055

1324.480

0.000

1324.480

1348.160

0.000

1348.160

 

საქონელი და მომსახურეობა

731.926

967.737

9.662

958.075

855.240

0.000

855.240

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

66.220

46.500

0.000

46.500

48.600

0.000

48.600

 

       მივლინებები

21.658

19.940

0.000

19.940

19.700

0.000

19.700

 

       ოფისის ხარჯები

98.897

140.575

9.662

130.913

137.010

0.000

137.010

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

6.167

6.200

0.000

6.200

6.200

0.000

6.200

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.371

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

126.171

113.140

0.000

113.140

113.960

0.000

113.960

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

407.442

641.382

0.000

641.382

529.770

0.000

529.770

 

სუბსიდიები

1202.135

1380.695

0.000

1380.695

1592.740

0.000

1592.740

 

გრანტები

0.000

204.000

0.000

204.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

496.724

547.795

0.000

547.795

318.222

0.000

318.222

 

სხვა ხარჯები

0.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2920.303

4047.818

596.710

3451.108

3280.190

0.000

3280.190

 

ვალდებულებების კლება

0.370

15.500

0.000

15.500

0.000

0.000

0.000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1934.204

1949.095

0.000

1949.095

1811.400

0.000

1811.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.000

100

0

100

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

1915.311

1902.965

0.000

1902.965

1811.400

0.000

1811.400

 

შრომის ანაზღაურება

1344.157

1273.120

0.000

1273.120

1297.280

0.000

1297.280

 

საქონელი და მომსახურეობა

359.628

555.120

0.000

555.120

444.120

0.000

444.120

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

56.888

40.900

0.000

40.900

43.200

0.000

43.200

 

       მივლინებები

19.157

18.440

0.000

18.440

18.200

0.000

18.200

 

       ოფისის ხარჯები

91.613

126.573

0.000

126.573

132.170

0.000

132.170

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

6.167

6.200

0.000

6.200

6.200

0.000

6.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

106.326

102.860

0.000

102.860

103.680

0.000

103.680

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

79.477

260.147

0.000

260.147

140.670

0.000

140.670

 

სუბსიდიები

88.452

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

123.074

4.725

0.000

4.725

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.523

30.630

0.000

30.630

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.370

15.500

0.000

15.500

0.000

0.000

0.000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

515.244

523.270

0.000

523.270

517.800

0.000

517.800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.000

22

0

22

22.000

0.000

22.000

 

ხარჯები

509.712

511.040

0.000

511.040

517.800

0.000

517.800

 

შრომის ანაზღაურება

353.365

446.540

0.000

446.540

402.560

0.000

402.560

 

საქონელი და მომსახურეობა

63.615

64.500

0.000

64.500

115.240

0.000

115.240

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

5.200

 

5.200

5.400

 

5.400

 

       მივლინებები

4.080

4.000

 

4.000

3.000

 

3.000

 

       ოფისის ხარჯები

16.891

21.020

 

21.020

19.090

 

19.090

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

2.199

2.200

 

2.200

2.200

 

2.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29.070

27.080

 

27.080

27.080

 

27.080

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.175

5.000

 

5.000

58.470

 

58.470

 

სუბსიდიები

88.452

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.280

0.000

 

0.000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.532

12.230

0.000

12.230

0.000

0.000

0.000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1393.607

0.000

0.000

1166.378

0.000

0.000

1223.600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55

78

0

78

0

0

78

 

ხარჯები

1383.516

0.000

0.000

1143.253

0.000

0.000

1223.600

 

შრომის ანაზღაურება

986.112

0.000

0.000

826.580

0.000

0.000

894.720

 

საქონელი და მომსახურეობა

278.610

0.000

0.000

316.673

0.000

0.000

328.880

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

36.560

0.000

0.000

35.700

0.000

0.000

37.800

 

       მივლინებები

14.978

0.000

0.000

14.440

0.000

0.000

15.200

 

       ოფისის ხარჯები

74.458

0.000

0.000

105.553

0.000

0.000

113.080

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

3.968

0.000

0.000

4.000

0.000

0.000

4.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

76.344

0.000

0.000

75.780

0.000

0.000

76.600

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

72.302

0.000

0.000

81.200

0.000

0.000

82.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.794

0.000

0.000

4.725

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.091

0.000

0.000

18.400

0.000

0.000

0.000

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

531.065

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

529.451

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

297.640

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

226.261

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32.360

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       მივლინებები

6.978

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

55.444

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

3.968

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

55.209

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

72.302

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.550

0.000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.614

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

129.662

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

123.585

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

110.343

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

12.122

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       მივლინებები

2.314

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

3.838

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.970

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.120

0.000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.077

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

5.406

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

5.406

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

4.680

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.726

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.099

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

0.264

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.363

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 04

საფინანსო სამსახური

105.467

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

104.267

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

86.870

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

17.397

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       მივლინებები

2.091

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

5.849

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.257

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.200

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

30.357

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

30.357

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

26.188

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4.169

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.121

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1.137

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.911

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 06

 კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

77.998

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

76.798

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

70.785

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4.893

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

1.999

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2.894

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.120

0.000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.200

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

49.111

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

49.111

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

42.900

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

6.211

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.811

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2.064

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.336

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

40.476

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

40.476

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

33.940

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

5.476

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.373

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1.442

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.661

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.060

0.000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

429.471

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ხარჯები

429.471

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

317.446

0.000

 

 

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

2.081

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.291

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1.790

0.000

 

 

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109.944

0.000

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

0.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

70.000

 

70.000

70.000

 

70.000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0.370

15.500

0.000

15.500

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.370

15.500

 

15.500

0.000

 

0.000

01 05

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847  ლარი თანადაფინანსება.  მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი

19.577

173.947

0.000

173.947

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

16.677

173.947

0.000

173.947

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

16.677

173.947

0.000

173.947

0.000

0.000

0.000

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.128

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.549

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

173.947

 

173.947

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.900

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

556.049

309.540

0.000

309.540

77.900

0.000

77.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

350.859

309.540

0.000

309.540

77.900

0.000

77.900

 

შრომის ანაზღაურება

301.898

51.360

0.000

51.360

50.880

0.000

50.880

 

საქონელი და მომსახურეობა

46.841

26.720

0.000

26.720

27.020

0.000

27.020

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9.332

5.600

0.000

5.600

5.400

0.000

5.400

 

       მივლინებები

2.501

1.500

0.000

1.500

1.500

0.000

1.500

 

       ოფისის ხარჯები

7.284

4.340

0.000

4.340

4.840

0.000

4.840

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.371

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.845

10.280

0.000

10.280

10.280

0.000

10.280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.508

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

0.000

204.000

0.000

204.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.120

27.460

0.000

27.460

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.190

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.219

74.020

0.000

74.020

77.900

0.000

77.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

5

 

5

5.000

 

5.000

 

ხარჯები

92.219

74.020

0.000

74.020

77.900

0.000

77.900

 

შრომის ანაზღაურება

69.622

47.700

 

47.700

50.880

 

50.880

 

საქონელი და მომსახურეობა

20.477

26.320

0.000

26.320

27.020

0.000

27.020

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

5.200

 

5.200

5.400

 

5.400

 

       მივლინებები

1.288

1.500

 

1.500

1.500

 

1.500

 

       ოფისის ხარჯები

3.183

4.340

 

4.340

4.840

 

4.840

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.298

10.280

 

10.280

10.280

 

10.280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2.508

5.000

 

5.000

5.000

 

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.120

0.000

 

0.000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

463.830

235.520

0.000

235.520

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

258.640

235.520

0.000

235.520

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

232.276

3.660

 

3.660

0.000

 

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

26.364

0.400

0.000

0.400

0.000

0.000

0.000

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.132

0.400

0.000

0.400

0.000

0.000

0.000

 

       მივლინებები

1.213

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

4.101

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.371

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.547

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

204.000

 

204.000

0.000

 

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

27.460

 

27.460

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.190

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2608.191

3693.187

606.372

3086.815

3041.500

0.000

3041.500

 

ხარჯები

320.186

425.692

9.662

416.030

432.600

0.000

432.600

 

საქონელი და მომსახურეობა

217.129

280.762

9.662

271.100

273.100

0.000

273.100

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

9.662

9.662

0.000

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

217.129

271.100

0.000

271.100

273.100

0.000

273.100

 

სუბსიდიები

103.057

144.930

0.000

144.930

159.500

0.000

159.500

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2288.005

3237.495

596.710

2670.785

2608.900

0.000

2608.900

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

44.999

131.500

0.000

131.500

175.300

0.000

175.300

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.999

131.500

0.000

131.500

175.300

0.000

175.300

03 01 01

ტბეთი-გოგაძეების მიმართულებით სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 40000.  დაბაძველის გზის 50000. წაბლანის გზის 30000. ნაღვარევის გზის 30000 ტომაშეთის გზის 20000. მაწყვალთის გზის დასრულება 5300.

0.000

131.500

0.000

131.500

175.300

0.000

175.300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

131.500

 

131.500

175.300

 

175.300

03 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

44.999

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.999

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2555.616

3552.687

606.372

2946.315

2857.200

0.000

2857.200

 

ხარჯები

312.610

416.692

9.662

407.030

423.600

0.000

423.600

 

საქონელი და მომსახურეობა

209.553

271.762

9.662

262.100

264.100

0.000

264.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

209.553

262.100

0.000

262.100

264.100

0.000

264.100

 

სუბსიდიები

103.057

144.930

0.000

144.930

159.500

0.000

159.500

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2243.006

3105.995

596.710

2539.285

2433.600

0.000

2433.600

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

48.269

231.000

0.000

231.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

48.269

70.000

0.000

70.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

48.269

70.000

0.000

70.000

100.000

0.000

100.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

48.269

70.000

0.000

70.000

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

161.000

0.000

161.000

0.000

0.000

0.000

03 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

48.269

70.000

0.000

70.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

48.269

70.000

0.000

70.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

48.269

70.000

0.000

70.000

100.000

0.000

100.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

48.269

70.000

 

70.000

100.000

 

100.000

03 02 01 02

ხიჭაურიდან ჭვანის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  83000. ხიჭაურიდან ზამლეთის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  72000. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000.

0.000

161.000

0.000

161.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

161.000

 

161.000

0.000

 

0.000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

106.831

110.000

0.000

110.000

115.000

0.000

115.000

 

ხარჯები

96.051

110.000

0.000

110.000

115.000

0.000

115.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

96.051

110.000

0.000

110.000

115.000

0.000

115.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

96.051

110.000

0.000

110.000

115.000

0.000

115.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.780

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

92.051

105.000

0.000

105.000

110.000

0.000

110.000

 

ხარჯები

92.051

105.000

0.000

105.000

110.000

0.000

110.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

92.051

105.000

0.000

105.000

110.000

0.000

110.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

92.051

105.000

 

105.000

110.000

 

110.000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

4.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

4.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

4.000

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

4.000

5.000

 

5.000

5.000

 

5.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

10.780

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.780

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1310.522

2126.815

0.000

2156.815

2257.200

0.000

2257.200

 

ხარჯები

146.028

197.030

0.000

197.030

208.600

0.000

208.600

 

საქონელი და მომსახურეობა

42.971

52.100

0.000

52.100

49.100

0.000

49.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

42.971

52.100

0.000

52.100

49.100

0.000

49.100

 

სუბსიდიები

103.057

144.930

0.000

144.930

159.500

0.000

159.500

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1164.494

1929.785

0.000

1959.785

2048.600

0.000

2048.600

03 02 03 01

სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 2000000 ლარი. დაბის ცენტრალური აუზის დასრულება 8600 ლარი.

0.000

1550.000

0.000

1550.000

2008.600

0.000

2008.600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1550.000

 

1550.000

2,009

 

2,009

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

116.056

144.930

0.000

144.930

159.500

0.000

159.500

 

ხარჯები

103.057

144.930

0.000

144.930

159.500

0.000

159.500

 

სუბსიდიები

103.057

144.930

 

144.930

159.500

 

159.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.999

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

0.000

52.000

0.000

52.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

52.000

 

52.000

0.000

 

0.000

03 02 03 04

სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა

0.000

3.000

0.000

3.000

40.000

0.000

40.000

 

ხარჯები

0.000

3.000

0.000

3.000

0

0

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

3.000

0.000

3.000

0

0

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0.000

3.000

 

3.000

0

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

40.000

 

40.000

03 02 03 05

ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70 000ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი  აუზის 8000. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500.

0.000

89.800

0.000

89.800

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

89.800

 

89.800

0.000

 

0.000

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

42.971

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

ხარჯები

42.971

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

საქონელი და მომსახურეობა

42.971

49.100

0.000

49.100

49.100

0.000

49.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

42.971

49.100

 

49.100

49.100

 

49.100

03 02 03 07

სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა

0.000

95.000

0.000

95.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

95.000

 

95.000

0.000

 

0.000

03 02 03 08

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000

126.218

104.920

0.000

104.920

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.218

104.920

 

104.920

0.000

 

0.000

03 02 03 09

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

31.617

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.617

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 03 10

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

56.877

38.065

0.000

38.065

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.877

38.065

 

38.065

0.000

 

0.000

03 02 03 11

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

936.783

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936.783

30.000

 

30.000

0.000

 

0.000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

967.345

1045.372

606.372

439.000

385.000

0.000

385.000

 

ხარჯები

22.262

39.662

9.662

30.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

22.262

39.662

9.662

30.000

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

22.262

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

945.083

1005.710

596.710

409.000

385.000

0.000

385.000

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

22.262

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

22.262

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

22.262

30.000

0.000

30.000

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

22.262

30.000

 

30.000

0.000

 

0.000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

9.321

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.321

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

601.568

606.372

606.372

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0.000

9.662

9.662

0.000

0

0

0

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

9.662

9.662

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601.568

596.710

596.710

 

0.000

0.000

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

33.187

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.187

70.000

 

70.000

70.000

 

70.000

03 02 04 05

დაბის ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი კედლებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა 140000 ლარი. სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 30000 ლარი.

161.457

12.500

0.000

12.500

170.000

0.000

170.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.457

12.500

 

12.500

170.000

 

170.000

03 02 04 06

სოფელ ჯაბნიძეებში ვერხვანის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა

0.000

5.000

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

5.000

 

5.000

0.000

 

 

03 02 04 07

დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

9.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.200

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 04 08

დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 100000 ლარი.

1.449

250.000

0.000

250.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.449

250.000

 

250.000

0.000

 

0.000

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

6.580

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.580

0.000

 

 

0.000

 

 

03 02 04 10

წყალსაყრის თემის ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. დარჩიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. გორის სოფლის სახლის მშენებლობა 25000 ლარი.

118.005

71.500

0.000

71.500

145.000

0.000

145.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.005

71.500

 

71.500

145.000

 

145.000

03 02 04 11

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

4.316

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.316

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

122.649

9.500

0.000

9.500

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.649

9.500

0.000

9.500

0.000

0.000

0.000

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

7.440

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.440

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 05 02

 ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

9.500

0.000

9.500

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

9.500

 

9.500

0.000

 

0.000

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

28.618

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.618

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

28.040

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.040

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

58.551

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.551

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7.576

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

 

ხარჯები

7.576

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

7.576

9.000

0.000

9.000

9.000

0.000

9.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7.576

9.000

 

9.000

9.000

 

9.000

04 00

განათლება

456.911

1011.825

0.000

1011.825

1153.490

0.000

1153.490

 

ხარჯები

333.986

411.825

0.000

411.825

587.200

0.000

587.200

 

სუბსიდიები

333.986

411.825

0.000

411.825

587.200

0.000

587.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122.925

600.000

0.000

600.000

566.290

0.000

566.290

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

330.637

852.525

0.000

852.525

1143.490

0.000

1143.490

 

ხარჯები

326.486

402.525

0.000

402.525

577.200

0.000

577.200

 

სუბსიდიები

326.486

402.525

0.000

402.525

577.200

0.000

577.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.151

450.000

0.000

450.000

566.290

0.000

566.290

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

330.637

402.525

0.000

402.525

577.200

0.000

577.200

 

ხარჯები

326.486

402.525

0.000

402.525

577.200

0.000

577.200

 

სუბსიდიები

326.486

402.525

 

402.525

577.200

 

577.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.151

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

04 01 02

სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობა 160000 ლარი. უჩამბაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის 80000 ლარი. ჭვანაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის 100000 ლარი. გოგინაურის სკოლის პირველი სართულის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის 100000 ლარი. ფურტიოში და შუბანში ბაგაბაღების დასრულება 126290 ლარი.

0.000

450.000

0.000

450.000

566.290

0.000

566.290

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

450.000

 

450.000

566.290

 

566.290

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

126.274

159.300

0.000

159.300

10.000

0.000

10.000

 

ხარჯები

7.500

9.300

0.000

9.300

10.000

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

7.500

9.300

0.000

9.300

10.000

0.000

10.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.774

150.000

0.000

150.000

0.000

0.000

0.000

04 02 01

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა

118.774

25.000

0.000

25.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.774

25.000

 

25.000

0.000

 

0.000

04 02 02

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა

0.000

125.000

0.000

125.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

125.000

 

125.000

0.000

 

0.000

04 02 03

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7.500

9.300

0.000

9.300

10.000

0.000

10.000

 

ხარჯები

7.500

9.300

0.000

9.300

10.000

0.000

10.000

 

სუბსიდიები

7.500

9.300

 

9.300

10.000

 

10.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1059.533

975.568

0.000

975.568

957.540

0.000

957.540

 

ხარჯები

779.358

834.675

0.000

834.675

852.540

0.000

852.540

 

საქონელი და მომსახურეობა

102.718

105.000

0.000

105.000

111.000

0.000

111.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

102.718

105.000

0.000

105.000

111.000

0.000

111.000

 

სუბსიდიები

676.640

729.675

0.000

729.675

741.540

0.000

741.540

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

280.175

140.893

0.000

140.893

105.000

0.000

105.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

405.135

414.593

0.000

414.593

387.700

0.000

387.700

 

ხარჯები

232.488

273.700

0.000

273.700

282.700

0.000

282.700

 

საქონელი და მომსახურეობა

35.230

40.000

0.000

40.000

45.000

0.000

45.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

35.230

40.000

0.000

40.000

45.000

0.000

45.000

 

სუბსიდიები

197.258

233.700

0.000

233.700

237.700

0.000

237.700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.647

140.893

0.000

140.893

105.000

0.000

105.000

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

129.838

152.700

0.000

152.700

155.000

0.000

155.000

 

ხარჯები

129.838

152.700

0.000

152.700

155.000

0.000

155.000

 

სუბსიდიები

129.838

152.700

 

152.700

155.000

 

155.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

35.230

40.000

0.000

40.000

45.000

0.000

45.000

 

ხარჯები

35.230

40.000

0.000

40.000

45.000

0.000

45.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

35.230

40.000

0.000

40.000

45.000

0.000

45.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

35.230

40.000

 

40.000

45.000

 

45.000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

67.420

81.000

0.000

81.000

82.700

0.000

82.700

 

ხარჯები

67.420

81.000

0.000

81.000

82.700

0.000

82.700

 

სუბსიდიები

67.420

81.000

 

81.000

82.700

 

82.700

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

30.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

05 01 05

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

73.058

5.000

0.000

5.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.058

5.000

 

5.000

0.000

 

0.000

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

69.589

12.000

0.000

12.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.589

12.000

 

12.000

0.000

 

0.000

05 01 07

 სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 35000 ლარი. ჯაბნიძეები 35000 ლარი. ოლადაური 35000 ლარი).

0.000

123.893

0.000

123.893

105.000

0.000

105.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

123.893

 

123.893

105.000

 

105.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

585.698

560.975

0.000

560.975

569.840

0.000

569.840

 

ხარჯები

546.870

560.975

0.000

560.975

569.840

0.000

569.840

 

საქონელი და მომსახურეობა

67.488

65.000

0.000

65.000

66.000

0.000

66.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

67.488

65.000

0.000

65.000

66.000

0.000

66.000

 

სუბსიდიები

479.382

495.975

0.000

495.975

503.840

0.000

503.840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.828

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

445.022

412.100

0.000

412.100

423.000

0.000

423.000

 

ხარჯები

406.194

412.100

0.000

412.100

423.000

0.000

423.000

 

სუბსიდიები

406.194

412.100

 

412.100

423.000

 

423.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.828

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

73.188

83.875

0.000

83.875

80.840

0.000

80.840

 

ხარჯები

73.188

83.875

0.000

83.875

80.840

0.000

80.840

 

სუბსიდიები

73.188

83.875

 

83.875

80.840

 

80.840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

53.453

50.000

0.000

50.000

51.000

0.000

51.000

 

ხარჯები

53.453

50.000

0.000

50.000

51.000

0.000

51.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

53.453

50.000

0.000

50.000

51.000

0.000

51.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

53.453

50.000

 

50.000

51.000

 

51.000

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

14.035

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

 

ხარჯები

14.035

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

14.035

15.000

0.000

15.000

15.000

0.000

15.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14.035

15.000

 

15.000

15.000

 

15.000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

68.700

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68.700

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

382.625

618.810

0.000

618.810

422.722

0.000

422.722

 

ხარჯები

377.140

610.010

0.000

610.010

422.722

0.000

422.722

 

საქონელი და მომსახურეობა

5.610

0.135

0.000

0.135

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

5.610

0.135

0.000

0.135

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

94.265

0.000

94.265

104.500

0.000

104.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

371.530

515.610

0.000

515.610

318.222

0.000

318.222

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.485

8.800

0.000

8.800

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

32.150

133.710

0.000

133.710

158.160

0.000

158.160

 

ხარჯები

26.665

133.710

0.000

133.710

158.160

0.000

158.160

 

საქონელი და მომსახურეობა

5.610

0.135

0.000

0.135

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

5.610

0.135

0.000

0.135

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

94.265

0.000

94.265

104.500

0.000

104.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.055

39.310

0.000

39.310

53.660

0.000

53.660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.485

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

21.055

29.610

0.000

29.610

39.560

0.000

39.560

 

ხარჯები

21.055

29.610

0.000

29.610

39.560

0.000

39.560

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.055

29.610

 

29.610

39.560

 

39.560

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

1.405

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.405

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურეობა

1.405

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

1.405

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

06 01 03

 ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

0.000

94.265

0.000

94.265

104.500

0.000

104.500

 

ხარჯები

0.000

94.265

0.000

94.265

104.500

0.000

104.500

 

სუბსიდიები

0.000

94.265

 

94.265

104.500

 

104.500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

06 01 04 

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

4.205

0.135

0.000

0.135

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

4.205

0.135

 

0.135

0.000

 

0.000

06 01 05

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

5.485

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.485

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

06 01 06

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.000

9.700

0.000

9.700

14.100

0.000

14.100

 

ხარჯები

0.000

9.700

0.000

9.700

14.100

0.000

14.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

9.700

 

9.700

14.100

 

14.100

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

350.475

485.100

0.000

485.100

264.562

0.000

264.562

 

ხარჯები

316.165

172.300

0.000

476.300

264.562

0.000

264.562

 

სოციალური უზრუნველყოფა

316.165

172.300

0.000

476.300

264.562

0.000

264.562

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

8.800

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

31.585

38.000

0.000

38.000

40.000

0.000

40.000

 

ხარჯები

31.585

38.000

0.000

38.000

40.000

0.000

40.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.585

38.000

 

38.000

40.000

 

40.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

 

 

0.000

 

 

06 02 02

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1.605

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.605

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.605

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

29.500

59.100

0.000

59.100

34.400

0.000

34.400

 

ხარჯები

29.500

59.100

0.000

59.100

34.400

0.000

34.400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.500

59.100

 

59.100

34.400

 

34.400

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22.000

32.000

0.000

32.000

27.000

0.000

27.000

 

ხარჯები

22.000

32.000

0.000

32.000

27.000

0.000

27.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.000

32.000

 

32.000

27.000

 

27.000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

17.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

17.000

20.000

0.000

20.000

20.000

0.000

20.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.000

20.000

 

20.000

20.000

 

20.000

06 02 06

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

4.000

0.000

4.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

4.000

0.000

4.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4.000

 

4.000

0.000

 

0.000

06 02 07

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი.

0.000

8.800

0.000

8.800

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

8.800

 

8.800

0

 

 

06 02 08

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.000

8.000

0.000

8.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

8.000

8.000

0.000

8.000

8.000

0.000

8.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.000

8.000

 

8.000

8.000

 

8.000

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

10.655

15.200

0.000

15.200

10.800

0.000

10.800

 

ხარჯები

10.655

15.200

0.000

15.200

10.800

0.000

10.800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.655

15.200

 

15.200

10.800

 

10.800

06 02 10

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

34.310

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

34.310

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.310

0.000

 

0.000

0.000

 

0.000

06 02 11

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

300.000

0.000

300.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

300.000

0.000

300.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

300.000

 

300.000

0.000

 

0.000

06 02 12

2012 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გასაცემი ხარჯი

195.820

0.000

0.000

0.000

124.362

0.000

124.362

 

ხარჯები

195.820

0.000

0.000

0.000

124.362

0.000

124.362

 

სოციალური უზრუნველყოფა

195.820

0.000

 

 

124.362

 

124.362

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.