ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016191
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32
25/12/2015
ვებგვერდი, 30/12/2015
190020020.35.136.016191
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2015 - 28/01/2016)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №32

2015 წლის 25 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 91-ე მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25  დეკემბრის №32 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2016 წლის 1 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძედანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 400 458

9 545 109

10  413 200

გადასახადები

147 175

    476 863

827 000

გრანტები

8 846 092

8 532 561

9 238 193

სხვა შემოსავლები

407 191

535 685

348 007

ხარჯები

5 549 015

6 254 420

6 203 700

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 752 313

1 644 160

საქონელი და მომსახურება

810 715

987 754

1 001 368

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 827 697

2 085 969

2 385 646

გრანტი

0

542 770

216 000

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

306 492

597 766

სხვა ხარჯები

21 872

579 122

358 760

საოპერაციო სალდო

3 851 443

3 290 689

4 209 500

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549 577

5 177 171

4 209 500

ზრდა (შეძენა)

2 561 361

5 177 171

4 209 500

კლება (გაყიდვა)

11 784

0

0

მთლიანი სალდო

1 301 866

-1 886 482

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 889 242

0

ზრდა

1 301 866

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

587 376

1 889 242

0

ვალუტა, დეპოზიტები

587 376

1 889 242

0

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-2 760

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

2 760

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 412 242

9 545 109

 10 413 200

შემოსავლები

9 400 458

9 545 109

10 413 200

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8 110 376

11 434 351

10 413 200

ხარჯები

5 549 015

6 254 420

6 203 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

5 177 171

4 209 500

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

2 760

0

ნაშთის ცვლილება

1 301 866

-1 889 242

0

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 413 200  ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სულ

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9 400 458

891 551

8 508 907

9 545 109

909 061

8 636 048

10 413200

 

 

10 413 200

11

გადასახადები

147 175

0

147 175

476 863

0

476 863

827 000

 

827 000

13

გრანტები

8 846 092

891 551

7 954 541

8 532 561

909 061

7 623 500

9 238 193

 

9 238 193

14

სხვა შემოსავლები

407 191

0

407 191

535 685

0

535 685

348 007

 

348 007

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 827 000 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 175

0

147 175

476 863

0

476 863

827 000

 

827 000

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

 

0

0

 

0

350 000

 

350 000

11311

ქონების გადასახადი

147 175

0

1471 75

476 863

0

476 863

477 000

 

477 000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135 740

0

13 5740

456 863

0

456 863

460 000

 

460 000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0

 

0

0

0

 

 

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 491

0

1 491

2 000

0

2 000

2 000

 

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

847

0

847

0

0

0

 

 

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

9 097

0

9 097

18 000

0

18 000

15 000

 

15 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 238 193 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

8 846 092

8 532 561

9 238 193

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

134 538

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 496 403

1 300 000

3 000 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალურიტრანსფერი

0

0

252 193

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 215 151

7 232 561

5 986 000

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 323 600

6 323 500

5 986 000

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 323 600

6 323 500

5 986 000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

891 551

909 061

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

891 551

909 061

0

სხვა ტრანსფერი

0

0

0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 348 007 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

407 191

535 685

348 007

შემოსავლები საკუთრებიდან

291 169

288 685

215  000

პროცენტები

200 393

188 005

100 000

რენტა

90 776

100 680

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

85 576

100 680

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5 200

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

11 116

9 000

7 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 366

5 000

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

6 616

1 000

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 550

4 000

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1 750

4 000

2 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1 750

4 000

2 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

27 491

49 000

26 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

80 000

70 000

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

80 000

70 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

77 415

109 000

30 007

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 203 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 549 015

0

5 549 015

6 254 420

16 120

6 238 300

6 203 700

0

6 203 700

21

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

0

2 282 018

1 752 313

0

1 752 313

1 644 160

0

1 644 160

22

საქონელი და მომსახურება

810 715

0

810 715

987 754

16 120

971 634

1 001 368

0

1 001 368

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 827 697

0

1 827 697

2 085 969

0

2 085 969

2 385 646

0

2 385 646

26

გრანტი

 0

542 770

0

542 770

216 000

0

216 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

0

606 713

306 492

0

306 492

597 766

0

597 766

28

სხვა ხარჯები

21 872

0

21 872

579 122

0

579 122

358 760

0

358 760

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 209 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 209 500  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100 307

106 284

36 000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

207 450

2 200

1 500

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 623 792

3 694 796

2 418 200

განათლება

201 288

1 065 965

981 800

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

412 085

301 991

772 000

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

16 439

5 935

0

სულ ჯამი

2 561 361

5 177 171

4 209 500

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

0

0

ძირითადი აქტივები

4 469

0

0

არაწარმოებული აქტივები

7 315

0

0

მიწა

7 315

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 413 200  ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

 

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 306 758

 

2 380 064

2 148 697

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 231 727

 

2 286 703

2 148 697

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 231 727

 

2 166 703

2 088 697

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

120 000

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75 031

 

93 361

0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75 031

 

93 361

0

702

თავდაცვა

95 314

 

86 253

81 500

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

684 783

 

405 625

0

7032

სახანძრო დაცვა

684 783

 

405 625

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

44 099

 

76 675

1 008 300

7042

სოფლის მეურნეობა

0

 

10 083

0

7045

ტრანსპორტი

44 099

 

66 592

1 008 300

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 720

 

21 472

960 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

38 379

 

45 120

48 300

705

გარემოს დაცვა

217 666

 

340 963

508 331

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112 647

 

130 800

104 331

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105 019

 

210 163

404 000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 825 930

 

3 918 315

1 590 596

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

602 495

 

611 196

278 150

7063

წყალმომარაგება

207 677

 

1 984 242

1 082 446

7064

გარე განათება

107 292

 

180 000

207 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

908  466

 

1 142 877

23 000

707

ჯამრთელობის დაცვა

106 671

 

155 085

166 528

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

106 671

 

155 085

166 528

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 299 497

 

1 445 595

2 109 035

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

323 994

 

483 210

516 435

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

966 596

 

952 885

1 582 600

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 907

 

9 500

10 000

709

განათლება

1 010 256

 

2 274 590

2 234 800

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

574 562

 

902 777

1 016 000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

435 694

 

1 371 813

1 218 800

710

სოციალური დაცვა

519 402

 

348 426

565 413

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 693

 

35 400

36 600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

484 709

 

313 026

528 813

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 110 376

11 431 591

10 413 200

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 889 242

0

ზრდა

1 301 866

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

587 376

1 889 242

0

ვალუტა, დეპოზიტები

587 376

1 889 242

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0  ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 
 

ვალდებულებების ცვლილება

0

2 760

2 760

 

კლება

0

2 760

2 760

 

სესხები

0

0

0

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა    მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა-კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03  01 04)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდი ათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვნებასა და ინტერესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.2 ა(ა)იპ „ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.3.1 გარე განათების მოვლა-ექპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდებას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                      

2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

-     კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.

- ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70  კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.

- საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

2.3.6 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურების სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო მომსახურება.

2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას.

- კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია   ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.

2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები. იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები, აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- დაგეგმილია დაბის ქუჩების მოასფალტება. დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული  ქუჩები თითქმის მთლიანად რებილიტირებული და მოასფალტებულია, დარჩენილია მხოლოდ ნაწილი ქუჩების მოკლე მონაკვეთები, რომლების საჭიროებენ რეაბილიტაცია-მოასფალტებას, რის შემდეგაც დაბა ხულოს ქუჩები მთლიანად იქნება კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარით.

2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი)  და  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), რაც უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიკოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" ფინანსურ მხარდაჭერას. მიუხედავად იმისა, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში წარმატებული სპორტსმენების სიმრავლით საფეხბურთო სპორტი  ნაკლებად არის განვითარებული, მაგრამ დღეს არსებული საწვრთნელი ბაზა (კეთილმოეწყო ცენტრალური სტადიონი) და შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა საშუალებას მოგვცემს შემდგომი წარმატებების მოპოვებისა სპორტის ამ სახეობაში.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექვსი არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას - სოფელ ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობის გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ  შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოძველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი). იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6  უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არ აქვთ ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.

5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.

5.2.9 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე.

5.2.10 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას, გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 413 200 ლარის ოდენობით

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

8110376

891551

7218825

11434351

909061

10525290

10413200

0

10413200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147

0

147

135

0

135

135

0

135

 

ხარჯები

5549015

0

5549015

6254420

16120

6238300

6203700

0

6203700

 

შრომის ანაზღაურება

2282018

0

2282018

1752313

0

1752313

1644160

0

1644160

 

საქონელი და მომსახურება

810715

0

810715

987754

16120

971634

1001368

0

1001368

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42573

0

42573

89300

0

89300

70260

0

70260

 

მივლინება

17863

0

17863

15245

0

15245

16500

0

16500

 

ოფისის ხარჯი

171772

0

171772

276053

16120

259933

208430

0

208430

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7622

0

7622

11500

0

11500

10500

0

10500

 

კვების ხარჯი

1998

0

1998

0

0

0

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

0

10105

5205

0

5205

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

111447

0

111447

151802

0

151802

136420

0

136420

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

447335

0

447335

438649

0

438649

559258

0

559258

 

სუბსიდიები

1827697

0

1827697

2085969

0

2085969

2385646

0

2385646

 

გრანტები

0

0

0

542770

0

542770

216000

0

216000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

606713

0

606713

306492

0

306492

597766

0

597766

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

579122

0

579122

358760

0

358760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2561361

891551

1669810

5177171

892941

4284230

4209500

0

4209500

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2306758

0

2306758

2392907

0

2392907

2148697

0

2148697

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99

0

99

130

0

130

130

0

130

 

ხარჯები

2206451

0

2206451

2283863

0

2283863

2112697

0

2112697

 

შრომის ანაზღაურება

1780337

0

1780337

1690171

0

1690171

1592800

0

1592800

 

საქონელი და მომსახურება

310434

0

310434

465107

0

465107

453397

0

453397

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34737

0

34737

83420

0

83420

66060

0

66060

 

მივლინება

14739

0

14739

13245

0

13245

14000

0

14000

 

ოფისის ხარჯი

108640

0

108640

145673

0

145673

113250

0

113250

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7622

0

7622

11500

0

11500

10500

0

10500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

5205

0

5,205

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

80494

0

80494

107537

0

107537

104660

0

104660

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64202

0

64202

98527

0

98527

144927

0

144927

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115680

0

115680

7719

0

7719

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

120866

0

120866

66500

0

66500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100307

0

100307

106284

0

106284

36000

0

36000

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

552877

0

552877

634234

0

634234

565507

0

565507

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

551562

0

551562

613778

0

613778

554507

0

554507

 

შრომის ანაზღაურება

491051

 

491051

482251

 

482251

370560

 

370560

 

საქონელი და მომსახურება

57471

0

57471

130223

0

130223

180947

0

180947

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9440

 

9440

30480

 

30480

30480

 

30480

 

მივლინება

2649

 

2649

3300

 

3300

3000

 

3000

 

ოფისის ხარჯი

22830

 

22830

30859

 

30859

31300

 

31300

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2000

 

2000

4000

 

4000

3500

 

3500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

20552

 

20552

36176

 

36176

33840

 

33840

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

25,408

 

25,408

78,827

 

78,827

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3040

 

3040

1304

 

1304

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

3,000

 

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1315

 

1315

20456

 

20456

11000

 

11000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1753881

0

1753881

1535229

0

1535229

1523190

0

1523190

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

 

79

110

 

110

110

 

110

 

ხარჯები

1654889

0

1654889

1486619

0

1486619

1498190

0

1498190

 

შრომის ანაზღაურება

1289286

0

1289286

1207920

0

1207920

1222240

0

1222240

 

საქონელი და მომსახურება

252963

0

252963

272284

0

272284

272450

0

272450

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25297

0

25297

36380

0

36380

35580

0

35580

 

მივლინება

12090

0

12090

9945

0

9945

11000

0

11000

 

ოფისის ხარჯი

85810

0

85810

83004

0

83004

81950

0

81950

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

5622

0

5622

7500

0

7500

7000

0

7000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

1370

0

1,370

0

0

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

59942

0

59942

61120

0

61120

70820

0

70820

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64202

0

64202

72965

0

72965

66100

0

66100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

112640

0

112640

6415

0

6415

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

3500

0

3500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98992

0

98992

45850

0

45850

25000

0

25000

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

2760

0

2760

0

0

 

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

75031

0

75031

93361

0

93361

0

0

0

 

ხარჯები

16039

0

16039

55363

0

55363

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

16039

 

16039

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

55363

0

55363

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

16560

 

16560

0

 

 

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

31360

 

31360

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

3,439

 

3,439

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

4004

 

4004

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58992

 

58992

37998

 

37998

0

 

 

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის  თანადაფინანსება

0

0

0

10083

0

10083

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

8103

0

8103

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7237

0

7237

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

450

 

450

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

396

 

396

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

6237

 

6237

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

0

154

 

154

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

866

 

866

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1980

 

1980

0

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

120000

0

120000

60000

0

60000

 

ხარჯები

0

0

0

120000

0

120000

60000

0

60000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

120000

 

120000

60000

 

60000

01 06

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

 

0

0

 

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

780097

0

780097

491878

0

491878

81500

0

81500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48

0

48

5

0

5

5

0

5

 

ხარჯები

572647

0

572647

489678

0

489678

80000

0

80000

 

შრომის ანაზღაურება

501681

0

501681

62142

0

62142

51360

0

51360

 

საქონელი და მომსახურება

69846

0

69846

27651

0

27651

28640

0

28640

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7836

0

7836

5880

0

5880

4200

0

4200

 

მივლინება

3124

0

3124

2000

0

2000

2500

0

2500

 

ოფისის ხარჯი

14340

0

14340

4921

0

4921

5180

0

5180

 

კვების ხარჯი

1998

0

1998

0

0

0

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

0

10105

0

0

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

30953

0

30953

13850

0

13850

15760

0

15760

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1490

0

1490

1000

0

1000

1000

0

1000

 

გრანტები

0

0

0

350125

0

350125

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1120

0

1120

49760

0

49760

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207450

0

207450

2200

0

2200

1500

0

1500

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

684783

0

684783

405625

0

405625

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

477333

0

477333

405625

0

405625

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

435070

 

435070

5529

 

5529

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

42263

0

42263

211

0

211

0

0

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3436

 

3436

0

 

0

0

 

0

 

მივლინება

595

 

595

0

 

0

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

8426

 

8426

211

 

211

0

 

 

 

კვების ხარჯი

1998

 

1998

0

 

0

0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10105

 

10105

0

 

 

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

17703

 

17703

0

 

0

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

0

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

350125

 

350125

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

49760

 

49760

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207450

 

207450

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

95314

0

95314

86253

0

86253

81500

0

81500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

5

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

95314

0

95314

84053

0

84053

80000

0

80000

 

შრომის ანაზღაურება

66611

 

66611

56613

 

56613

51360

 

51360

 

საქონელი და მომსახურება

27583

0

27583

27440

0

27440

28640

0

28640

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4400

 

4400

5880

 

5880

4200

 

4200

 

მივლინება

2529

 

2529

2000

 

2000

2500

 

2500

 

ოფისის ხარჯი

5914

 

5914

4710

 

4710

5180

 

5180

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

13250

 

13250

13850

 

13850

15760

 

15760

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1490

 

1490

1000

 

1000

1000

 

1000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1120

 

1120

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2200

 

2200

1500

 

1500

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2087695

891551

1196144

4325870

909061

3416809

3107227

0

3107227

 

ხარჯები

463903

0

463903

631074

16120

614954

689027

0

689027

 

საქონელი და მომსახურება

262072

0

262072

399503

16120

383383

407331

0

407331

 

ოფისის ხარჯი

48792

0

48792

125459

16120

109339

90000

0

90000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

9,902

0

9,902

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

213280

0

213280

264142

0

264142

317331

0

317331

 

სუბსიდიები

179959

0

179959

195710

0

195710

261496

0

261496

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

35861

0

35861

20200

0

20200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1623792

891551

732241

3694796

892941

2801855

2418200

0

2418200

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

5720

0

5720

21472

0

21472

960000

0

960000

 

ხარჯები

2720

0

2720

9902

0

9902

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2720

0

2720

9902

0

9902

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

0

9,902

 

9,902

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2720

 

2720

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

 

3000

11570

 

11570

960000

 

960000

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

11570

0

11570

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11570

 

11570

0

 

 

03 01 02

ხულო - ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

0

0

0

 

ხარჯები

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

9,902

 

9,902

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,720

 

2,720

0

 

 

0

 

 

03 01 03

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3000

 

3000

0

 

 

0

 

 

03 01 04

კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

960000

0

960000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

960,000

 

960,000

03 02

ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

38379

0

38379

45120

0

45120

48300

0

48300

 

ხარჯები

38379

0

38379

45120

0

45120

48300

0

48300

 

სუბსიდიები

38379

 

38379

44320

 

44320

48300

 

48300

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

800

 

800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

753753

0

753753

2895383

0

2894583

1944177

0

1944177

 

ხარჯები

392085

0

392085

546031

0

545231

627727

0

627727

 

საქონელი და მომსახურება

228633

0

228633

359580

0

358780

394331

0

394331

 

ოფისის ხარჯი

48792

0

48792

109339

0

109339

90000

0

90000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

179841

0

179841

250241

0

250241

304331

0

304331

 

სუბსიდიები

141580

0

141580

151390

0

151390

213196

0

213196

 

სხვა ხარჯები

21872

0

21872

35061

0

35061

20200

0

20200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361668

0

361668

2349352

0

2349352

1316450

0

1316450

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

66538

0

66538

12120

0

12120

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

12,120

0

12,120

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

12,120

 

12,120

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66538

 

66538

0

 

 

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108424

0

108424

394915

0

394915

207000

0

207000

 

ხარჯები

96492

0

96492

180000

0

180000

207000

0

207000

 

საქონელი და მომსახურება

96492

0

96492

180000

0

180000

207000

0

207000

 

ოფისის ხარჯი

48792

 

48792

81711

 

81711

90000

 

90000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47700

 

47700

98289

 

98289

117000

 

117000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11932

 

11932

214915

 

214915

0

 

0

03 03 02 01

გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

96492

0

96492

180000

0

180000

207000

0

207000

 

ხარჯები

96492

0

96492

180000

0

180000

207000

0

207000

 

საქონელი და მომსახურება

96492

0

96492

180000

0

180000

207000

0

207000

 

ოფისის ხარჯი

48792

 

48792

81711

 

81711

90000

 

90000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47700

 

47700

98289

 

98289

117000

 

117000

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

0

0

0

13,000

0

13,000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

13,000

 

13,000

0

 

 

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა

0

0

0

201,915

0

201,915

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

201,915

 

201,915

0

 

0

03 03 02 04

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

10800

0

10800

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10800

 

10800

0

 

 

0

 

 

03 03 02 05

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

1132

0

1132

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1132

 

1132

0

 

 

0

 

 

03 03 03

სანიტარული დასუფთავება

112647

0

112647

130800

0

130800

104331

0

104331

 

ხარჯები

112647

0

112647

130800

0

130800

104331

0

104331

 

საქონელი და მომსახურება

112647

0

112647

130800

0

130800

104331

0

104331

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

27,628

 

27628

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112647

 

112647

103,172

 

103172

104,331

 

104331

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

112647

0

112647

130000

0

130000

104331

0

104331

 

ხარჯები

112647

0

112647

130000

0

130000

104331

0

104331

 

საქონელი და მომსახურება

112647

0

112647

130000

0

130000

104331

0

104331

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

26,828

 

26,828

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112647

 

112647

103172

 

103172

104331

 

104331

03 03 03 02

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

800

0

800

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

800

 

800

0

 

 

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

ხარჯები

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

4028

0

4028

5000

0

5000

10000

0

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4028

 

4028

5000

 

5000

10000

 

10000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

146860

0

146860

155890

0

155890

223196

0

223196

 

ხარჯები

141580

0

141580

155890

0

155890

223196

0

223196

 

სუბსიდიები

141580

 

141580

151390

 

151390

213196

 

213196

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,500

 

4,500

10,000

 

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5280

 

5280

0

 

0

0

 

0

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

60817

0

60817

1828352

0

1828352

859250

0

859250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60817

 

60817

1828352

 

1828352

859250

 

859250

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

60817

0

60817

41880

0

41880

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60817

 

60817

41880

 

41880

0

 

 

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

1728567

0

1728567

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1728567

 

1728567

0

 

 

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

6410

0

6410

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6410

 

6410

0

 

 

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

9,935

0

9,935

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9,935

 

9,935

0

 

 

03 03 06 05

კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

729,250

0

729,250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

729,250

 

729,250

03 03 06 06

ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

40,000

0

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

40,000

 

40,000

03 03 06 07

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

0

0

0

2,620

0

2,620

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2,620

 

2,620

0

 

 

03 03 06 08

სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

0

0

0

38940

0

38940

50000

0

50000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

38940

 

38940

50000

 

50000

03 03 06 09

საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40000

 

40000

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება

121070

0

121070

100000

0

100000

50000

0

50000

 

ხარჯები

1652

0

1652

26000

0

26000

3000

0

3000

 

საქონელი და მომსახურება

1652

0

1652

26000

0

26000

3000

0

3000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1652

 

1652

26000

 

26000

3000

 

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119418

 

119418

74000

 

74000

47000

 

47000

03 03 08

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

105019

0

105019

210163

0

210163

404000

0

404000

 

ხარჯები

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7336

 

7336

6780

 

6780

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97683

 

97683

203383

 

203383

404000

 

404000

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

ხარჯები

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

7336

0

7336

6780

0

6780

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7336

 

7336

6780

 

6780

0

 

0

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები

0

0

0

10000

0

10000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

10000

 

10000

0

 

0

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

15297

0

15297

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15297

 

15297

0

 

0

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

82386

0

82386

111115

0

111115

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82386

 

82386

111115

 

111115

0

 

 

03 03 08 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

3317

0

3317

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

3317

 

3317

0

 

 

03 03 08 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

10400

0

10400

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

10400

 

10400

0

 

 

03 03 08 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

4751

0

4751

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

4751

 

4751

0

 

 

03 03 08 08

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

0

0

0

63800

0

63800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

63800

 

63800

0

 

 

03 03 08 09

კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

404000

0

404000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

404000

 

404000

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

28350

0

28350

58143

0

58143

86400

0

86400

 

ხარჯები

28350

0

28350

29441

0

29441

80200

0

80200

 

საქონელი და მომსახურება

6478

0

6478

11000

0

11000

70000

0

70000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6478

 

6478

11000

 

11000

70000

 

70000

 

სხვა ხარჯები

21872

 

21872

18441

 

18441

10200

 

10200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

28702

 

28702

6200

 

6200

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

398292

0

398292

454834

0

454834

154750

0

154750

 

ხარჯები

30719

0

30719

13901

0

13901

13000

0

13000

 

საქონელი და მომსახურება

30719

0

30719

13901

0

13901

13000

0

13000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30719

0

30719

13901

0

13901

13000

0

13000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367573

0

367573

440933

0

440933

141750

0

141750

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

124549

0

124549

248463

0

248463

101750

0

101750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124549

 

124549

248463

 

248463

101750

 

101750

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

16888

0

16888

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

16888

 

16888

0

 

 

03 04 01 02

ფერდსამაგრი სამუშაოები

 

 

 

0

0

0

51,750

0

51,750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

51,750

 

51,750

03 04 01 03

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

13621

0

13621

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

13621

 

13621

0

 

 

03 04 01 04

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

 

 

 

4,970

0

4,970

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

4,970

 

4,970

0

 

 

03 04 01 05

დაბის ქუჩების მოასფალტება

 

 

 

0

0

0

50,000

0

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

50,000

 

50,000

03 04 01 06

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

39525

0

39525

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

39525

 

39525

0

 

 

03 04 01 07

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

 

 

 

129970

0

129970

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

129970

 

129970

0

 

 

03 04 01 08

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

60973

0

60973

11500

0

11500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60973

 

60973

11500

 

11500

0

 

 

03 04 01 09

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

63576

0

63576

23196

0

23196

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63576

 

63576

23196

 

23196

0

 

 

03 04 01 10

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

2893

0

2893

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2893

 

2893

0

 

 

03 04 01 11

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

0

0

5900

0

5900

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

5900

 

5900

0

 

 

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

11755

0

11755

13901

0

13901

13000

0

13000

 

ხარჯები

11755

0

11755

13901

0

13901

13000

0

13000

 

საქონელი და მომსახურება

11755

0

11755

13901

0

13901

13000

0

13000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11755

 

11755

13901

 

13901

13000

 

13000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

261988

0

261988

192470

0

192470

40000

0

40000

 

ხარჯები

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18964

 

18964

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

243024

 

243024

192470

 

192470

40000

 

40000

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

 

 

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

40000

 

40000

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

 

 

18,900

0

18,900

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

18,900

 

18,900

0

 

 

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

69372

0

69372

84511

0

84511

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69372

 

69372

84511

 

84511

0

 

 

03 04 03 04

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

48763

0

48763

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48763

 

48763

0

 

 

0

 

 

03 04 03 05

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

22329

0

22329

25416

0

25416

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22329

 

22329

25416

 

25416

0

 

 

03 04 03 06

მოსაცდელების მშენებლობა (ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

18824

0

18824

13548

0

13548

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18824

 

18824

13548

 

13548

0

 

 

03 04 03 07

გამგეობის შენობის რემონტი

42025

0

42025

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42025

 

42025

0

 

 

0

 

 

03 04 03 08

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

18964

0

18964

11600

0

11600

0

0

0

 

ხარჯები

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18964

0

18964

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18964

 

18964

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11,600

 

11,600

0

 

 

03 04 03 09

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

41711

0

41711

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41711

 

41711

0

 

 

0

 

 

03 04 03 10

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

0

0

6930

0

6930

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

6930

 

6930

0

 

 

03 04 03 11

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

9025

0

9025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9025

 

9025

0

 

 

03 04 03 12

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

13940

0

13940

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

13940

 

13940

0

 

 

03 04 03 13

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

0

0

0

2900

0

2900

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2900

 

2900

0

 

 

03 04 03 14

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

0

0

0

5700

0

5700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5700

 

5700

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

891551

891551

0

909061

909061

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

16120

16120

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16120

16120

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

16120

16120

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891551

891551

0

892941

892941

 

0

 

 

04 00

განათლება

784981

0

784981

2038738

0

2038738

1997800

0

1997800

 

ხარჯები

583693

0

583693

972773

0

972773

1016000

0

1016000

 

სუბსიდიები

583693

0

583693

862677

0

862677

1004000

0

1004000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

110096

0

110096

12000

0

12000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201288

0

201288

1065965

0

1065965

981800

0

981800

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

574562

0

574562

902777

0

902777

1016000

0

1016000

 

ხარჯები

568753

0

568753

902777

0

902777

1016000

0

1016000

 

სუბსიდიები

568753

 

568753

862677

 

862677

1004000

 

1004000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

40100

 

40100

12000

 

12000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5809

 

5809

0

 

 

0

 

 

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

185612

0

185612

1016875

0

1016875

981800

0

981800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185612

 

185612

1016875

 

1016875

981800

 

981800

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

 

 

167471

0

167471

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

167471

 

167471

0

 

 

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

63956

0

63956

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

63956

 

63956

0

 

 

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

169348

0

169348

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

169348

 

169348

0

 

 

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

250807

0

250807

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

250807

 

250807

0

 

 

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

38065

0

38065

86940

0

86940

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38065

 

38065

86940

 

86940

0

 

 

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

30624

0

30624

39872

0

39872

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30624

 

30624

39872

 

39872

0

 

 

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

98070

0

98070

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98070

 

98070

0

 

 

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

222556

0

222556

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

222556

 

222556

0

 

 

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

18853

0

18853

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18853

 

18853

0

 

 

0

 

 

04 02 10

მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

225000

0

225,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

225000

 

225000

04 02 11

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

15925

0

15925

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

15925

 

15925

0

 

 

04 02 12

კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200000

0

200000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

200000

 

200000

04 02 13

თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

235000

0

235000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

235000

 

235000

04 02 14

ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

210000

0

210000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

210000

 

210000

04 02 15

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთება

0

0

0

0

0

0

111800

0

111800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

111800

 

111800

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

49090

0

49090

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

49090

 

49090

0

 

 

04 04

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

9867

0

9867

58996

0

58996

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

58996

0

58996

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

58996

 

58996

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9867

 

9867

0

 

0

0

 

0

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

47308

0

47308

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

47308

0

47308

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

47308

 

47308

0

 

 

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

9867

0

9867

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9867

 

9867

0

 

0

0

 

0

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

7448

0

7448

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

7448

0

7448

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

7448

 

7448

0

 

 

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

0

4,240

0

4,240

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,240

0

4,240

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,240

 

4,240

0

 

 

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14940

0

14940

11000

0

11000

0

0

0

 

ხარჯები

14940

0

14940

11000

0

11000

0

0

0

 

სუბსიდიები

14940

 

14940

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

11,000

 

11,000

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1524772

0

1524772

1681447

0

1681447

2346035

0

2346035

 

ხარჯები

1112687

0

1112687

1379456

0

1379456

1574035

0

1574035

 

საქონელი და მომსახურება

129381

0

129381

95493

0

95493

112000

0

112000

 

ოფისის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

20513

0

20513

16000

0

16000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129381

0

129381

74980

0

74980

96000

0

96000

 

სუბსიდიები

983306

0

983306

899799

0

899799

996535

0

996535

 

გრანტები

0

0

0

192645

0

192645

216000

0

216000

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

191519

0

191519

249500

0

249500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412085

0

412085

301991

0

301991

772000

0

772000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

406024

0

406024

559949

0

559949

599500

0

599500

 

ხარჯები

207177

0

207177

395265

0

395265

599500

0

599500

 

საქონელი და მომსახურება

68482

0

68482

22850

0

22850

20000

0

20000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

100

0

100

5000

0

5000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68482

0

68482

22750

0

22750

15000

0

15000

 

სუბსიდიები

138695

0

138695

251104

0

251104

390500

0

390500

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

121311

0

121311

189000

0

189000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198847

0

198847

164684

0

164684

0

0

0

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

144841

0

144841

147539

0

147539

156000

0

156000

 

ხარჯები

138695

0

138695

147539

0

147539

156000

0

156000

 

სუბსიდიები

138695

 

138695

147539

 

147539

155000

 

155000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1,000

 

1,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6146

 

6146

0

 

 

0

 

 

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

0

0

106565

0

106565

237500

0

237500

 

ხარჯები

0

0

0

106565

0

106565

237500

0

237500

 

სუბსიდიები

0

 

 

103565

 

103565

235500

 

235500

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

3,000

 

3,000

2,000

 

2,000

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

47984

0

47984

45000

0

45000

45000

0

45000

 

ხარჯები

47984

0

47984

45000

0

45000

45000

0

45000

 

საქონელი და მომსახურება

47984

0

47984

22850

0

22850

20000

0

20000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

100

 

100

5000

 

5000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

47984

 

47984

22750

 

22750

15000

 

15000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

22,150

 

22,150

25,000

 

25,000

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

192701

0

192701

260845

0

260845

161000

0

161000

 

ხარჯები

0

0

0

96161

0

96161

161000

0

161000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

96161

 

96161

161000

 

161000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192701

 

192701

164684

 

164684

0

 

0

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

25000

0

25000

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

25000

0

25000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

25000

 

25000

0

 

 

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

33040

0

33040

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

33040

0

33040

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

33040

 

33040

0

 

 

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

49288

0

49288

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

49288

 

49288

0

 

 

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

21949

0

21949

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

21949

0

21949

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

21949

 

21949

0

 

 

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

28100

0

28100

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

28100

 

28100

0

 

 

05 01 04 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

29374

0

29374

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29374

 

29374

0

 

 

0

 

 

05 01 04 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

31485

0

31485

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31485

 

31485

0

 

 

0

 

 

05 01 04 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

24936

0

24936

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24936

 

24936

0

 

 

0