თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 137
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016241
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
137
25/12/2015
ვებგვერდი, 04/01/2016
190020020.35.157.016241
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2016 - 20/01/2016)

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №137

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლის,  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს  საბიუჯეტო კოდექსის“  XIII თავის  საფუძველზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო,

ა დ გ ე ნ ს:


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,302.3

9,315.5

3,440.5

5,875.0

5,880.0

0.0

5,880.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

გადასახადები

1,304.5

900.0

0.0

900.0

1,450.0

0.0

1,450.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

გრანტები

6,478.6

7,665.5

3,440.5

4,225.0

4,018.9

0.0

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სხვა შემოსავლები

519.3

750.0

0.0

750.0

411.1

0.0

411.1

303.0

303.0

303.0

ხარჯები

5,257.2

6,132.8

71.5

6,061.4

5,292.0

0.0

5,292.0

5,162.1

5,172.1

5,172.1

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,511.9

0.0

1,511.9

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,685.6

71.5

1,614.2

1,659.6

0.0

1,659.6

1,552.0

1,562.0

1,562.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,361.4

1,858.2

0.0

1,858.2

1,710.0

0.0

1,710.0

1,631.0

1,631.0

1,631.0

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

491.4

0.0

491.4

382.5

0.0

382.5

355.0

355.0

355.0

სხვა ხარჯები

15.0

27.3

0.0

27.3

28.0

0.0

28.0

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

3,045.1

3,182.7

3,369.0

-186.4

588.0

0.0

588.0

877.9

877.9

887.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,228.1

5,625.5

4,219.6

1,406.0

588.0

0.0

588.0

877.9

877.9

887.9

ზრდა

2,262.2

5,807.5

4,219.6

1,588.0

708.0

0.0

708.0

877.9

877.9

887.9

კლება

34.1

182.0

0.0

182.0

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

817.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

817.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

2,442.9

850.6

1,592.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,336.5

9,497.5

3,440.5

6,057.0

6,000.0

0.0

6,000.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

შემოსავლები

8,302.3

9,315.5

3,440.5

5,875.0

5,880.0

0.0

5,880.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

არაფინანსური აქტივების კლება

34.1

182.0

0.0

182.0

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7,519.4

11,940.4

4,291.1

7,649.3

6,000.0

0.0

6,000.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

ხარჯები

5,257.2

6,132.8

71.5

6,061.4

5,292.0

0.0

5,292.0

5,162.1

5,172.1

5,172.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.2

5,807.5

4,219.6

1,588.0

708.0

0.0

708.0

877.9

877.9

887.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

817.0

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5880,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,302.3

9,315.5

3,440.5

5,875.0

5,880.0

0.0

5,880.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

გადასახადები

1,304.5

900.0

0.0

900.0

1,450.0

0.0

1,450.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

გრანტები

6,478.6

7,665.5

3,440.5

4,225.0

4,018.9

0.0

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სხვა შემოსავლები

519.3

750.0

0.0

750.0

411.1

0.0

411.1

303.0

303.0

303.0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 1450,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,304.5

900.0

0.0

900.0

1,450.0

0.0

1,450.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

400.0

400.0

400.0

400.0

ქონების გადასახადი

1,304.5

900.0

0.0

900.0

1,050.0

0.0

1,050.0

1,045.0

1,045.0

1,045.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

155.6

200.0

0.0

200.0

160.0

0.0

160.0

230.0

230.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

16.8

7.0

0.0

7.0

15.0

0.0

15.0

5.0

5.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1.7

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

3.0

3.0

3.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

15.2

5.0

0.0

5.0

13.0

0.0

13.0

2.0

2.0

2.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

390.3

205.0

0.0

205.0

335.0

0.0

335.0

254.0

254.0

254.0

ფიზიკური პირებიდან

354.9

200.0

0.0

200.0

300.0

0.0

300.0

250.0

250.0

250.0

იურიდიული პირებიდან

35.4

5.0

0.0

5.0

35.0

0.0

35.0

4.0

4.0

4.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

741.8

488.0

0.0

488.0

540.0

0.0

540.0

556.0

556.0

556.0

ფიზიკურ პირებიდან

41.2

8.0

0.0

8.0

40.0

0.0

40.0

6.0

6.0

6.0

იურიდიულ პირებიდან

700.6

480.0

0.0

480.0

500.0

0.0

500.0

550.0

550.0

550.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4018,9  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,478.6

7,665.5

3,440.5

4,225.0

4,018.9

0.0

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,478.6

7,665.5

3,440.5

4,225.0

4,018.9

0.0

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,225.0

4,225.0

0.0

4,225.0

4,018.9

0.0

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,008.0

4,008.0

0.0

4,008.0

3,801.9

0.0

3,801.9

4,000.0

4,010.0

4,020.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

217.0

217.0

0.0

217.0

217.0

0.0

217.0

292.0

292.0

292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,253.6

3,440.5

3,440.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,540.5

1,461.3

1,461.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

713.1

714.8

714.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

0.0

1,264.4

1,264.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

1,264.4

1,264.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 411,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

519.3

750.0

0.0

750.0

411.1

0.0

411.1

303.0

303.0

303.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

298.3

482.0

0.0

482.0

202.0

0.0

202.0

189.0

189.0

189.0

პროცენტები

207.1

280.0

0.0

280.0

100.0

0.0

100.0

95.0

95.0

95.0

რენტა

91.2

202.0

0.0

202.0

102.0

0.0

102.0

94.0

94.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

91.1

200.0

0.0

200.0

100.0

0.0

100.0

94.0

94.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.1

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

74.1

88.0

0.0

88.0

85.1

0.0

85.1

26.0

26.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5.7

16.0

0.0

16.0

13.1

0.0

13.1

26.0

26.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

2.3

10.0

0.0

10.0

7.1

0.0

7.1

18.0

18.0

18.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3.4

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

8.0

8.0

8.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

68.4

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

72.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

68.4

72.0

0.0

72.0

72.0

0.0

72.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

146.8

180.0

0.0

180.0

120.0

0.0

120.0

88.0

88.0

88.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5292,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

 2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,257.2

6,132.8

71.5

6,061.4

5,292.0

0.0

5,292.0

5,162.1

5,172.1

5,172.1

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,511.9

0.0

1,511.9

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,685.6

71.5

1,614.2

1,659.6

0.0

1,659.6

1,552.0

1,562.0

1,562.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,361.4

1,858.2

0.0

1,858.2

1,710.0

0.0

1,710.0

1,631.0

1,631.0

1,631.0

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

491.4

0.0

491.4

382.5

0.0

382.5

355.0

355.0

355.0

სხვა ხარჯები

15.0

27.3

0.0

27.3

28.0

0.0

28.0

21.8

21.8

21.8

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  588,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 708,0  ათასი ლარის ოდენობით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

29.6

224.4

5.0

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,230.6

5,583.2

703.0

720.0

720.0

730.0

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,262.2

5,807.5

708.0

877.9

877.9

887.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 120.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

34.1

182.0

120.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

34.1

120.0

120.0

0.0

0.0

0.0

 

მიწა

34.1

120.0

120.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,304.3   

2,726.1   

2,366.0   

2,013.9   

2,013.9   

2,013.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,304.3   

2,725.1   

2,365.0   

2,013.9   

2,013.9   

2,013.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,293.1   

2,716.5   

2,335.0   

1,963.9   

1,963.9   

1,963.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

11.2   

8.6   

30.0   

50.0   

50.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

1.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

1.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

103.8   

82.3   

76.6   

105.3   

105.3   

105.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

357.0   

403.0   

0.0   

461.5   

461.5   

461.5   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

357.0   

403.0   

0.0   

461.5   

461.5   

461.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,384.6   

2,630.3   

65.0   

299.8   

309.8   

309.8   

7045

ტრანსპორტი

692.2   

1,646.4   

60.0   

294.9   

304.9   

304.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

692.2   

1,646.4   

60.0   

294.9   

304.9   

304.9   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

692.4   

983.9   

5.0   

4.9   

4.9    

4.9   

705

გარემოს დაცვა

1,028.5   

2,600.3   

553.9   

568.5   

568.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

362.2   

404.7   

548.0   

558.0   

558.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2.8   

557.9    

5.9   

10.5   

10.5   

10.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

663.5   

1,637.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

601.5   

1,243.8   

968.0   

560.0   

560.0   

570.0   

7061

ბინათმშენებლობა

102.0   

641.0   

343.0   

140.0   

140.0   

150.0   

7063

წყალმომარაგება

214.2   

377.5   

390.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

162.8   

225.3   

235.0   

420.0   

420.0   

420.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

122.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72.8   

80.2   

90.0   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72.8   

80.2   

90.0   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

636.8   

847.5   

670.0   

825.0   

825.0   

825.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

147.4   

158.9   

150.0   

190.0   

190.0   

190.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

489.4   

688.6   

520.0   

635.0   

635.0   

635.0   

709

განათლება

474.2   

717.0   

700.0   

700.0   

700.0   

700.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

474.2   

717.0   

700.0   

700.0   

700.0   

700.0   

710

სოციალური დაცვა

551.4   

609.9   

510.5   

435.0   

435.0   

435.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

226.2   

270.3   

200.0   

150.0   

150.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

226.2   

270.3   

200.0   

150.0   

150.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

90.4   

112.0   

110.0   

80.0   

80.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

108.3   

120.0   

102.5   

135.0   

135.0   

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69.5   

107.6   

98.0   

70.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

57.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

7,514.9   

11,940.4   

6,000.0   

6,040.0   

6,050.0   

6,060.0   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0   ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (გარდამავალი ნაშთი)   0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30,0 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა  მოხდეს  მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების  საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 217.0 ათასი  ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 90,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  - 76,6  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის -50,4 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება.  ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან  გათავისუფლება, აღნიშნულ ღონისძიებისთვის განსაზღვრულია 30,0 ათასი ლარი. 30,0 ათასი ლარით დაფინანსდება გზის საპროეტო-საღარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში, 150,0 ათასი ლარით  დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას.  აგრეთვე 150,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ბორბალოს ჭაბურღილის მოწყობა, ხოლო 70,0 ათასი ლარით   ენაგეთის ჭაბურღილის მოწყობა.  20,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  წყალმომარაგების სისტემის საპროეტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება.

 ბ.ბ)   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების       გაწმენდითი სამუშაოები, აღნიშნული სამუშაოსთვის გათვალისწინებულია 5,9 ათასი ლარი.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება,  75,0 ათასი ლარით  დაფინანსდება  გარე განათების  არსებული ქსელის   მოვლა - შენახვა.   თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის  განსაზღვრულია 70,0  ათასი ლარი. 10,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  გარე განათების  საპროეტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება, ხოლო  10,0 ათასი ლარი განისაზღვროს ტექ. პირობის ასაღებად.

 ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, 534,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების შეგროვება-გატანა. აგრეთვე, მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვა. 

ბ.ე)   სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ.ა) საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება  თამარ მეფის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე პარკის  მოწყობა  80,0 ათასი ლარი. 10,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  სპორტული მოედნებისა და სკვერის   საპროეტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება, 20,0  ათასი ლარით დაფინანსდება  არასაცხოვრებელი შენობების სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის  საჭირო საპროექტო საღარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება, ადმინისტრაციული შენობაში  ტურნიკეტის და ვიდეოკამერების  დამონტაჟება  40,0 ათასი ლარი.

 გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ.თეთრიწყაროში, ფარნავაზის ქუჩაზე  მდებარე კორპუსების ეზოში ატრაქციონების  მოწყობა 25,0 ათასი ლარი. ტრაქტორის და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად განსაზღვრულია 168,0 ათასი ლარი.

გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

     ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  750-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი    (პროგრამული კოდი 04 02)                  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება  და  მოსახლეობის ტრანსპორტირება კულტურულ ღონისძიებებზე.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა  აერთიანებს  12 სპორტულ  სექციას  და 250-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა)    მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ)    ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"  და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

  ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ "სახელოვნებო სკოლა",  სადაც ფუნქციონირებს 14  წრე.

 ბ.გ)   ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი" (პროგრამული კოდი 05 02 03)                                                    

         ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." სადაც გაერთიანებულია  8 ბიბლიოთეკა და  ფუნქციონირებს 13 წრე.

ბ.დ)   სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც  სწავლობს  203-მდე მოსწავლე.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

           მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

        პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                                 

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.     

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )           

      ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                           

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება:ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან  გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგ ნოზი

2018 წლის პროგ ნოზი

2019 წლის პროგ ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,519.4

11,940.4

4,291.1

7,649.3

6,000.0

0.0

6,000.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190.0

175.0

0.0

175.0

141.0

0.0

141.0

178.0

178.0

178.0

 

ხარჯები

5,257.2

6,132.8

71.491

6,061.4

5,292.0

0.0

5,292.0

5,162.1

5,172.1

5,172.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,511.9

0.0

1,511.9

1,602.3

1,602.3

1,602.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,685.6

71.491

1,614.2

1,659.6

0.0

1,659.6

1,552.0

1,562.0

1,562.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,361.4

1,858.2

0.0

1,858.2

1,710.0

0.0

1,710.0

1,631.0

1,631.0

1,631.0

 

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

491.4

0.0

491.4

382.5

0.0

382.5

355.0

355.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

15.0

27.3

0.0

27.3

28.0

0.0

28.0

21.8

21.8

21.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.2

5,807.5

4,219.6

1,588.0

708.0

0.0

708.0

877.9

877.9

887.9

 

ძირითადი აქტივები

2,262.2

5,807.3

4,219.6

1,587.8

708.0

0.0

708.0

877.9

877.9

887.9

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,304.3

2,726.1

0.0

2,726.1

2,366.0

0.0

2,366.0

2,013.9

2,013.9

2,013.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

136.0

0.0

136.0

136.0

0.0

136.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

2,274.7

2,501.8

0.0

2,501.8

2,361.0

0.0

2,361.0

2,006.0

2,006.0

2,006.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,551.6

1,626.0

0.0

1,626.0

1,467.9

0.0

1,467.9

1,305.0

1,305.0

1,305.0

 

საქონელი და მომსახურება

649.4

866.5

0.0

866.5

883.1

0.0

883.1

699.6

699.6

699.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73.7

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.9

0.0

4.9

10.0

0.0

10.0

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.6

224.4

0.0

224.4

5.0

0.0

5.0

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

29.6

224.4

0.0

224.4

5.0

0.0

5.0

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

533.0

622.5

0.0

622.5

528.0

0.0

528.0

541.6

541.6

541.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

21.0

0.0

21.0

21.0

0.0

21.0

22.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

529.3

609.4

0.0

609.4

526.0

0.0

526.0

541.6

541.6

541.6

 

შრომის ანაზღაურება

404.4

404.0

0.0

404.0

318.7

0.0

318.7

350.0

350.0

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

124.9

203.0

0.0

203.0

207.3

0.0

207.3

190.2

190.2

190.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

13.1

0.0

13.1

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.7

13.1

0.0

13.1

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,760.1

2,094.0

0.0

2,094.0

1,807.0

0.0

1,807.0

1,422.3

1,422.3

1,422.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124.0

115.0

0.0

115.0

115.0

0.0

115.0

106.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,734.2

1,882.8

0.0

1,882.8

1,804.0

0.0

1,804.0

1,414.4

1,414.4

1,414.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,147.2

1,222.0

0.0

1,222.0

1,149.2

0.0

1,149.2

955.0

955.0

955.0

 

საქონელი და მომსახურება

513.3

654.9

0.0

654.9

645.8

0.0

645.8

459.4

459.4

459.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73.7

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.9

0.0

3.9

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

211.3

0.0

211.3

3.0

0.0

3.0

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

25.9

211.3

0.0

211.3

3.0

0.0

3.0

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

11.2

8.6

0.0

8.6

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

11.2

8.6

0.0

8.6

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.2

8.6

0.0

8.6

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

460.8

485.3

0.0

485.3

76.6

0.0

76.6

566.8

566.8

566.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

39.0

0.0

39.0

5.0

0.0

5.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

458.8

485.3

0.0

485.3

76.6

0.0

76.6

466.8

466.8

466.8

 

შრომის ანაზღაურება

345.5

56.3

0.0

56.3

44.0

0.0

44.0

297.3

297.3

297.3

 

საქონელი და მომსახურება

96.0

34.0

0.0

34.0

32.6

0.0

32.6

149.1

149.1

149.1

 

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

357.0

403.0

0.0

403.0

0.0

0.0

0.0

461.5

461.5

461.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

355.0

403.0

0.0

403.0

0.0

0.0

0.0

361.5

361.5

361.5

 

შრომის ანაზღაურება

273.0

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

235.1

235.1

235.1

 

საქონელი და მომსახურება

67.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

106.0

106.0

106.0

 

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

103.8

82.3

0.0

82.3

76.6

0.0

76.6

105.3

105.3

105.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

16.0

16.0

16.0

 

ხარჯები

103.8

82.3

0.0

82.3

76.6

0.0

76.6

105.3

105.3

105.3

 

შრომის ანაზღაურება

72.5

50.3

0.0

50.3

44.0

0.0

44.0

62.2

62.2

62.2

 

საქონელი და მომსახურება

29.0

32.0

0.0

32.0

32.6

0.0

32.6

43.1

43.1

43.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,019.1

6,474.4

4,291.1

2,183.3

1,586.9

0.0

1,586.9

1,428.3

1,438.3

1,448.3

 

ხარჯები

788.5

891.2

71.5

819.7

883.9

0.0

883.9

708.3

718.3

718.3

 

საქონელი და მომსახურება

606.9

665.6

71.5

594.1

733.9

0.0

733.9

703.3

713.3

713.3

 

სუბსიდიები

181.6

221.1

0.0

221.1

150.0

0.0

150.0

5.0

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,230.6

5,583.2

4,219.6

1,363.6

703.0

0.0

703.0

720.0

720.0

730.0

 

ძირითადი აქტივები

2,230.6

5,583.0

4,219.6

1,363.4

703.0

0.0

703.0

720.0

720.0

730.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

692.2

1,646.4

1,370.3

276.1

60.0

0.0

60.0

294.9

304.9

304.9

 

ხარჯები

52.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

14.9

24.9

24.9

 

საქონელი და მომსახურება

52.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

9.9

19.9

19.9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639.4

1,616.4

1,370.3

246.1

30.0

0.0

30.0

280.0

280.0

280.0

 

ძირითადი აქტივები

639.4

1,616.4

1,370.3

246.1

30.0

0.0

30.0

280.0

280.0

280.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,405.5

3,203.1

1,999.8

1,203.3

1,178.9

0.0

1,178.9

988.5

988.5

988.5

 

ხარჯები

598.0

792.5

68.5

724.0

848.9

0.0

848.9

688.5

688.5

688.5

 

საქონელი და მომსახურება

484.5

623.7

68.5

555.2

698.9

0.0

698.9

688.5

688.5

688.5

 

სუბსიდიები

113.5

164.3

0.0

164.3

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

807.5

2,410.6

1,931.3

479.3

330.0

0.0

330.0

300.0

300.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

807.5

2,410.4

1,931.3

479.1

330.0

0.0

330.0

300.0

300.0

300.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

214.2

377.5

23.5

354.0

390.0

0.0

390.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

124.0

187.8

23.5

164.3

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.5

23.5

23.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

113.5

164.3

0.0

164.3

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.2

189.7

0.0

189.7

240.0

0.0

240.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

90.2

189.5

0.0

189.5

240.0

0.0

240.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

2.8

557.9

553.8

4.1

5.9

0.0

5.9

10.5

10.5

10.5

 

ხარჯები

2.8

49.1

45.0

4.1

5.9

0.0

5.9

10.5

10.5

10.5

 

საქონელი და მომსახურება

2.8

49.1

45.0

4.1

5.9

0.0

5.9

10.5

10.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162.8

225.3

0.0

225.3

235.0

0.0

235.0

420.0

420.0

420.0

 

ხარჯები

109.0

145.0

0.0

145.0

145.0

0.0

145.0

170.0

170.0

170.0

 

საქონელი და მომსახურება

109.0

145.0

0.0

145.0

145.0

0.0

145.0

170.0

170.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

80.3

0.0

80.3

90.0

0.0

90.0

250.0

250.0

250.0

 

ძირითადი აქტივები

53.8

80.3

0.0

80.3

90.0

0.0

90.0

250.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

362.2

404.7

0.0

404.7

548.0

0.0

548.0

558.0

558.0

558.0

 

ხარჯები

362.2

404.7

0.0

404.7

548.0

0.0

548.0

508.0

508.0

508.0

 

საქონელი და მომსახურება

362.2

404.7

0.0

404.7

548.0

0.0

548.0

508.0

508.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

663.5

1,637.7

1,422.5

215.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.5

1,631.8

1,422.5

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

663.5

1,631.8

1,422.5

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

229.4

649.9

62.3

587.6

348.0

0.0

348.0

144.9

144.9

154.9

 

ხარჯები

108.4

68.7

3.0

65.7

5.0

0.0

5.0

4.9

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

40.3

11.9

3.0

8.9

5.0

0.0

5.0

4.9

4.9

4.9

 

სუბსიდიები

68.1

56.8

0.0

56.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

581.2

59.3

521.9

343.0

0.0

343.0

140.0

140.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

121.0

581.2

59.3

521.9

343.0

0.0

343.0

140.0

140.0

150.0

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

122.5

566.7

59.3

507.4

150.0

0.0

150.0

100.0

100.0

110.0

 

ხარჯები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

566.7

59.3

507.4

150.0

0.0

150.0

100.0

100.0

110.0

 

ძირითადი აქტივები

121.0

566.7

59.3

507.4

150.0

0.0

150.0

100.0

100.0

110.0

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

102.0

74.3

3.0

71.3

193.0

0.0

193.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

102.0

59.8

3.0

56.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.9

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

68.1

56.8

0.0

56.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.5

0.0

14.5

193.0

0.0

193.0

40.0

40.0

40.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

14.5

0.0

14.5

193.0

0.0

193.0

40.0

40.0

40.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4.9

8.9

0.0

8.9

5.0

0.0

5.0

4.9

4.9

4.9

 

ხარჯები

4.9

8.9

0.0

8.9

5.0

0.0

5.0

4.9

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

8.9

0.0

8.9

5.0

0.0

5.0

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

687.5

975.0

858.7

116.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662.7

975.0

858.7

116.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

662.7

975.0

858.7

116.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

531.2

717.0

0.0

717.0

700.0

0.0

700.0

700.0

700.0

700.0

 

ხარჯები

531.2

717.0

0.0

717.0

700.0

0.0

700.0

700.0

700.0

700.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

474.2

717.0

0.0

717.0

700.0

0.0

700.0

700.0

700.0

700.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

474.2

717.0

0.0

717.0

700.0

0.0

700.0

700.0

700.0

700.0

 

ხარჯები

474.2

717.0

0.0

717.0

700.0

0.0

700.0

700.0

700.0

700.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

474.2

717.0

0.0

717.0

700.0

0.0

700.0

700.0

700.0

700.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

636.8

847.5

0.0

847.5

670.0

0.0

670.0

825.0

825.0

825.0

 

ხარჯები

636.8

847.5

0.0

847.5

670.0

0.0

670.0

775.0

775.0

775.0

 

საქონელი და მომსახურება

94.4

119.6

0.0

119.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

542.4

727.9

0.0

727.9

660.0

0.0

660.0

775.0

775.0

775.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

147.4

158.9

0.0

158.9

150.0

0.0

150.0

190.0

190.0

190.0

 

ხარჯები

147.4

158.9

0.0

158.9

150.0

0.0

150.0

190.0

190.0

190.0

 

სუბსიდიები

147.4

158.9

0.0

158.9

150.0

0.0

150.0

190.0

190.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

489.4

688.6

0.0

688.6

520.0

0.0

520.0

635.0

635.0

635.0

 

ხარჯები

489.4

688.6

0.0

688.6

520.0

0.0

520.0

585.0

585.0

585.0

 

საქონელი და მომსახურება

94.4

119.6

0.0

119.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

395.0

569.0

0.0

569.0

510.0

0.0

510.0

585.0

585.0

585.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

48.7

56.5

0.0

56.5

50.0

0.0

50.0

65.0

65.0

65.0

 

ხარჯები

48.7

56.5

0.0

56.5

50.0

0.0

50.0

65.0

65.0

65.0

 

სუბსიდიები

48.7

56.5

0.0

56.5

50.0

0.0

50.0

65.0

65.0

65.0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" 

247.1

101.7

0.0

101.7

100.0

0.0

100.0

150.0

150.0

150.0

 

ხარჯები

247.1

101.7

0.0

101.7

100.0

0.0

100.0

150.0

150.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

152.7

101.7

0.0

101.7

100.0

0.0

100.0

150.0

150.0

150.0

05 02 03

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." ; რელიგია;  კულტურული ღონისძიებები

76.0

387.1

0.0

387.1

240.0

0.0

240.0

235.0

235.0

235.0

 

ხარჯები

76.0

387.1

0.0

387.1

240.0

0.0

240.0

185.0

185.0

185.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

119.6

0.0

119.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

76.0

267.5

0.0

267.5

230.0

0.0

230.0

185.0

185.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

117.6

143.3

0.0

143.3

130.0

0.0

130.0

185.0

185.0

185.0

 

ხარჯები

117.6

143.3

0.0

143.3

130.0

0.0

130.0

185.0

185.0

185.0

 

სუბსიდიები

117.6

143.3

0.0

143.3

130.0

0.0

130.0

185.0

185.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

567.2

690.1

0.0

690.1

600.5

0.0

600.5

506.0

506.0

506.0

 

ხარჯები

567.2

690.1

0.0

690.1

600.5

0.0

600.5

506.0

506.0

506.0

 

სუბსიდიები

163.2

192.2

0.0

192.2

200.0

0.0

200.0

151.0

151.0

151.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404.0

480.0

0.0

480.0

382.5

0.0

382.5

355.0

355.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.9

0.0

17.9

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

72.8

80.2

0.0

80.2

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

72.8

80.2

0.0

80.2

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

 

სუბსიდიები

72.8

80.2

0.0

80.2

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

494.4

609.9

0.0

609.9

510.5

0.0

510.5

435.0

435.0

435.0

 

ხარჯები

494.4

609.9

0.0

609.9

510.5

0.0

510.5

435.0

435.0

435.0

 

სუბსიდიები

90.4

112.0

0.0

112.0

110.0

0.0

110.0

80.0

80.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404.0

480.0

0.0

480.0

382.5

0.0

382.5

355.0

355.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.9

0.0

17.9

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

226.2

270.3

0.0

270.3

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

 

ხარჯები

226.2

270.3

0.0

270.3

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

226.2

270.0

0.0

270.0

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

90.4

112.0

0.0

112.0

110.0

0.0

110.0

80.0

80.0

80.0

 

ხარჯები

90.4

112.0

0.0

112.0

110.0

0.0

110.0

80.0

80.0

80.0

 

სუბსიდიები

90.4

112.0

0.0

112.0

110.0

0.0

110.0

80.0

80.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69.5

107.6

0.0

107.6

98.0

0.0

98.0

70.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

69.5

107.6

0.0

107.6

98.0

0.0

98.0

70.0

70.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

69.5

90.0

0.0

90.0

80.0

0.0

80.0

70.0

70.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.6

0.0

17.6

18.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

19.8

30.0

0.0

30.0

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

19.8

30.0

0.0

30.0

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.8

30.0

0.0

30.0

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებული პირების დახმარება

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 


მუხლი 18. ზოგადი დებულებები
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.


თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
12. 23/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 165 - ვებგვერდი, 28/12/2016 11. 25/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 164 - ვებგვერდი, 01/12/2016 10. 28/10/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 163 - ვებგვერდი, 02/11/2016 9. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 161 - ვებგვერდი, 05/08/2016 8. 29/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 159 - ვებგვერდი, 02/08/2016 7. 13/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 157 - ვებგვერდი, 16/06/2016 6. 27/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 155 - ვებგვერდი, 31/05/2016 5. 28/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 154 - ვებგვერდი, 04/05/2016 4. 07/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 153 - ვებგვერდი, 11/04/2016 3. 02/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 146 - ვებგვერდი, 07/03/2016 2. 12/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 145 - ვებგვერდი, 17/02/2016 1. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 143 - ვებგვერდი, 22/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.