ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016179
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
30
25/12/2015
ვებგვერდი, 04/01/2016
190020020.35.106.016179
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2016 - 28/01/2016)

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №30

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული სახით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავადანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,097.9

10,035.5

3,787.9

6,247.6

6,222.3

0.0

6,222.3

გადასახადები

4,280.2

4,000.0

0.0

4,000.0

3,450.0

0.0

3,450.0

გრანტები

4,245.6

5,559.7

3,787.9

1,771.8

2,347.7

0.0

2,347.7

სხვა შემოსავლები

572.1

475.8

0.0

475.8

424.6

0.0

424.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,235.5

7,169.6

933.7

6,235.9

6,453.2

0.0

6,453.2

შრომის ანაზღაურება

1,904.9

1,483.0

0.0

1,483.0

1,794.2

0.0

1,794.2

საქონელი და მომსახურება

2,304.7

1,754.8

823.6

931.2

1,018.3

0.0

1,018.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

108.0

84.5

0.0

84.5

70.4

0.0

70.4

სუბსიდიები

2,721.7

3,002.2

0.0

3,002.2

3,125.3

0.0

3,125.3

გრანტები

0.0

395.5

0.0

395.5

12.0

0.0

12.0

სოციალური უზრუნველყოფა

196.2

332.4

0.0

332.4

419.1

0.0

419.1

სხვა ხარჯები

0.0

117.2

110.1

7.1

13.9

0.0

13.9

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1,862.4

2,865.9

2,854.2

11.7

-230.9

0.0

-230.9

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,658.1

2,767.2

2,927.2

-160.0

-380.5

0.0

-380.5

ზრდა

2,691.2

2,970.8

2,927.2

43.6

41.4

0.0

41.4

კლება

33.1

203.6

0.0

203.6

421.9

0.0

421.9

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-795.7

98.7

-73.0

171.7

149.6

0.0

149.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-893.5

-36.5

-82.7

46.2

-46.4

-46.4

0.0

ზრდა

0.0

46.2

0.0

46.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

46.2

 

46.2

0.0

 

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

893.5

82.7

82.7

0.0

46.4

46.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

893.5

82.7

82.7

 

46.4

46.4

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-97.8

-135.2

-9.7

-125.5

-196.0

-46.4

-149.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

97.8

135.2

9.7

125.5

196.0

46.4

149.6

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

97.8

135.2

9.7

125.5

196.0

46.4

149.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

9131.0

10239.1

3787.9

6451.2

6644.2

0.0

6644.2

შემოსავლები

1

9097.9

10035.5

3787.9

6247.6

6222.3

 

6222.3

არაფინანსური აქტივების კლება

31

33.1

203.6

0.0

203.6

421.9

0.0

421.9

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

 

10024.5

10275.7

3870.6

6405.1

6690.6

46.4

6644.2

ხარჯები

0.0

7235.5

7169.6

933.7

6235.9

6453.2

0.0

6453.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2691.2

2970.8

2927.2

43.6

41.4

0.0

41.4

ვალდებულებების კლება

 

97.8

135.3

9.7

125.6

196.0

46.4

149.6

ნაშთის ცვლილება

 

-893.50

-36.60

-82.70

46.10

-46.40

-46.40

0.00

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6222.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,097.9

10,035.5

3,787.9

6,247.6

6,222.3

0.0

6,222.3

საშემოსავლო გადასახადი

 

0.0

0.0

 

750.0

0.0

750.0

ქონების გადასახადი

4,280.2

4,000.0

0.0

4,000.0

2,700.0

0.0

2,700.0

გრანტები

4,245.6

5,559.7

3,787.9

1,771.8

2,347.7

 

2,347.7

სხვა შემოსავლები

572.1

475.8

 

475.8

424.6

 

424.6

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3450.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

4,280.2

4,000.0

0.0

4,000.0

3,450.0

0.0

3,450.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

750.0

ქონების გადასახადი

113

4,280.2

4,000.0

0.0

4,000.0

2,700.0

0.0

2,700.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

963.8

2,168.0

 

2,168.0

1,328.4

 

1,328.4

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.0

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.4

2.0

 

2.0

1.0

 

1.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

1.6

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

220.7

220.0

0.0

220.0

100.6

0.0

100.6

ფიზიკური პირებიდან

1131141

83.9

90.0

 

90.0

30.0

 

30.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

136.8

130.0

 

130.0

70.6

 

70.6

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

3,093.7

1,610.0

0.0

1,610.0

1,270.0

0.0

1,270.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

398.9

10.0

 

10.0

5.0

 

5.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

2,694.8

1,600.0

 

1,600.0

1,265.0

 

1,265.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2347.7 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

4,245.6

5,559.7

3,787.9

1,771.8

2,347.7

0.0

2,347.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

160.5

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4,085.1

5,559.7

3,787.9

1,771.8

2,347.7

0.0

2,347.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

205.0

1,771.8

0.0

1,771.8

2,347.7

0.0

2,347.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.0

1,551.8

 

1,551.8

2,127.7

 

2,127.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

205.0

220.0

 

220.0

220.0

 

220.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

   

0.0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3,880.1

3,787.9

3,787.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2,999.9

2,946.9

2,946.9

 

0.0

   

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

880.2

841.0

841.0

 

0.0

   

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

   

0.0

   

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

   

0.0

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0.0

0.0

   

0.0

   

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 424.6 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

572.1

475.8

0.0

475.8

424.6

0.0

424.60

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

141.5

115.0

0.0

115.0

118.8

0.0

118.8

პროცენტები

1411

24.2

0.0

 

 

0.0

 

 

დივიდენდები

1412

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

1415

117.3

115.0

0.0

115.0

118.8

0.0

118.8

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

117.3

115.0

 

115.0

118.8

 

118.8

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

188.1

135.8

0.0

135.8

85.8

0.0

85.8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

53.8

43.8

0.0

43.8

49.0

0.0

49.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

12.6

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.1

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.4

0.0

 

 

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

40.7

37.8

 

37.8

43.0

 

43.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

134.3

92.0

0.0

92.0

36.8

0.0

36.8

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

134.3

92.0

 

92.0

36.8

 

36.8

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

238.2

225.0

 

225.0

220.0

 

220.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

4.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6453.2 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,235.5

7,169.6

933.7

6,235.9

6,453.2

0.0

6,453.2

შრომის ანაზღაურება

1,904.9

1,483.0

0.0

1,483.0

1,794.2

0.0

1,794.2

საქონელი და მომსახურება

2,304.7

1,754.8

823.6

931.2

1,018.3

0.0

1,018.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

108.0

84.5

0.0

84.5

70.4

0.0

70.4

სუბსიდიები

2,721.7

3,002.2

0.0

3,002.2

3,125.3

0.0

3,125.3

გრანტები

0.0

395.5

0.0

395.5

12.0

0.0

12.0

სოციალური უზრუნველყოფა

196.2

332.4

0.0

332.4

419.1

0.0

419.1

სხვა ხარჯები

0.0

117.2

110.1

7.1

13.9

0.0

13.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,691.2

2,970.8

2,927.2

43.6

41.4

0.0

41.4

ძირითადი აქტივები

2,691.2

2,970.8

2,927.2

43.6

41.4

0.0

41.4

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

97.8

135.2

9.7

125.5

196.0

46.4

149.6

საშინაო

97.8

135.2

9.7

125.5

196.0

46.4

149.6

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა) ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,691.2

2,970.8

41.4

 

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 421.9 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

33.1

203.6

421.9

 

ძირითადი აქტივები

9.4

 

0.0

 

მატერიალური მარაგები

2.4

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

21.3

203.6

421.9

 

მიწა

21.3

203.6

421.9

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ფუნქცი-

ონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,305.2

2,213.1

0.0

2,213.1

2,693.2

0.0

2,693.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,197.2

2,128.6

0.0

2,128.6

2,622.8

0.0

2,622.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,154.6

2,088.4

0.0

2,088.4

2,542.8

0.0

2,542.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

42.6

40.2

0.0

40.2

80.0

0.0

80.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

108.0

84.5

0.0

84.5

70.4

0.0

70.4

702

თავდაცვა

95.2

114.5

0.0

114.5

120.1

0.0

120.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

617.2

411.0

0.0

411.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

617.2

411.0

0.0

411.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,907.7

2,577.7

2,503.3

74.4

90.8

0.0

90.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1.7

830.5

794.9

35.6

50.8

0.0

50.8

70421

სოფლის მეურნეობა

1.7

830.5

794.9

35.6

50.8

0.0

50.8

7045

ტრანსპორტი

1,101.1

906.2

867.4

38.8

40.0

0.0

40.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,101.1

906.2

867.4

38.8

40.0

0.0

40.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

804.9

841.0

841.0

0.0

0.0

0.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

1,733.5

316.4

0.9

315.5

321.5

0.0

321.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

504.0

313.0

0.0

313.0

321.5

0.0

321.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1,229.5

3.4

0.9

2.5

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

794.2

1,621.1

1,322.6

298.5

254.2

0.0

254.2

7063

წყალმომარაგება

23.5

679.8

664.0

15.8

18.0

0.0

18.0

7064

გარე განათება

0.0

222.0

0.0

222.0

236.2

0.0

236.2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

770.7

719.3

658.6

60.7

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

99.4

123.9

0.0

123.9

124.8

0.0

124.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

15.9

23.4

0.0

23.4

29.9

0.0

29.9

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

15.9

23.4

0.0

23.4

29.9

0.0

29.9

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

83.5

100.5

0.0

100.5

94.9

0.0

94.9

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

941.8

995.8

0.0

995.8

1,048.0

0.0

1,048.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

429.3

480.1

0.0

480.1

535.3

0.0

535.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

459.9

455.4

0.0

455.4

451.9

0.0

451.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

42.2

44.0

0.0

44.0

41.2

0.0

41.2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.4

16.3

0.0

16.3

19.6

0.0

19.6

709

განათლება

1,159.1

1,434.0

0.0

1,434.0

1,503.6

0.0

1,503.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

799.0

1,006.0

0.0

1,006.0

1,117.7

0.0

1,117.7

7093

პროფესიული განათლება

87.1

110.7

0.0

110.7

0.0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

273.0

317.3

0.0

317.3

385.9

0.0

385.9

710

სოციალური დაცვა

273.4

332.9

34.1

298.8

338.4

0.0

338.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

64.6

70.6

0.0

70.6

91.7

0.0

91.7

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

64.6

70.6

0.0

70.6

91.7

0.0

91.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

90.5

121.7

0.0

121.7

117.7

0.0

117.7

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

78.8

71.5

0.0

71.5

80.0

0.0

80.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

39.5

69.1

34.1

35.0

49.0

0.0

49.0

 

სულ

9,926.7

10,140.4

3,860.9

6,279.5

6,494.6

0.0

6,494.6

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 149.6 ათასი ლარით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 46.4 -ით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 196.0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94.9 ათასი ლარი;
ბ) ,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120.1 ათასი ლარი;
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა-შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01) ;
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. პერსპექტივაში ამ მიმართულებით გაგრძელდება ასიგნებების გამოყოფა.

ა.ბ) ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგდომარეობის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. სათანადო რესურსების შემთხვევაში ამ კუთხით ასიგნებები კვლავ გამოიყოფა.

ბ) კომუნალური ინფრასრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02);
ბ.ა) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს გარე განათების მოვლა-შენახვის  ღონისძიებების გახორციელებას;

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მომავალ წლებში გათვალისწინებულ იქნება სოფლების წყალმომარაგების პრობლემების მნიშვნელოვანწილად გადაჭრა.

ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პერსპექტივაში კვლავ გრძელდება საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია.

ბ.დ) სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

რეგიონის ჭარბნალექიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის საკითხებს.

ბ.ე) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს ქალაქის სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვისა და დასუფთავების ღონისძიებების გახორციელებას, გააჩნია შესაბამისი ტექნიკა, 2016 წლისათვის გამოყოფილია სულ 321.5 ათასი ლარის ასიგნება.

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტისათვის ამ მეტად პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში საჭირო იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან სათანადო სახსრების გამოყოფა.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროექტი ხორციელდება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ მიმართულებებზე, გამოკვეთილია გზები, სანიაღვრე არხები და წყალმომარაგების სისტემები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის" მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის" მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 29 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებაზე.

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის" მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა.

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" სუბსიდირება, უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის.

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია.

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, სადაც 11 ასაკობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში, ხდება ამ ტურნირების დაფინანსება.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას.

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს გამოფენების ორგანიზება.

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. სსიპ ,,ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს“ გამოეყო გრანტი 12,0 ათასი ლარი, რითაც იქმნება სალოტბარო სკოლა, ხელი შეეწყობა ქართული სიმღერებისა და საგალობლების შესწავლას და შენარჩუნებას.

ბ.დ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შპს ,,ხობის მოამბეს", რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)

იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა (წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა სეზონის განმავლობაში.

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის, გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.)

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება).

სანიტარიული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02)

მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე. ამ მიზნით 2015 წელს გამოიყოფა ყოველწლიურად 29,9 ათასი ლარი.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს.

გ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ასევე სატრანსპორტო ხარჯების დასაფარავად დახმარება ეძლევა დიალეზით დაავადებულებს, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

გ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

გ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება.

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

გ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება უმწეოთა კვების ხარჯების დაფინანსება და გამოყოფილია 80,0 ათასი ლარი 120 ბენეფიციარის მომსახურებაზე.

გ.ვ) ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 49.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო მესამე და ზევით 300 ლარი.

გ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 6.0 ათასი ლარი.

დ) უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2016 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, განკარგვა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ე) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ვ) მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება, უკიდურესად ავარიული სახლების შესაკეთებლად, გაიცემა ერთჯერადად 500-დან 3000-ლარამდე საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.


თავი III
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

10,024.5

10,275.6

3,870.6

6,405.0

6,690.6

46.4

6,644.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218.0

216.0

0.0

216.0

162.0

0.0

162.0

 

ხარჯები

7,235.5

7,169.6

933.7

6,235.9

6,453.2

0.0

6,453.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,904.9

1,483.0

0.0

1,483.0

1,794.2

0.0

1,794.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,691.2

2,970.8

2,927.2

43.6

41.4

0.0

41.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

97.8

135.2

9.7

125.5

196.0

46.4

149.6

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,403.0

2,344.0

9.7

2,334.3

2,889.2

46.4

2,842.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159.0

155.0

0.0

155.0

154.0

0.0

154.0

 

ხარჯები

2,130.9

2,172.0

0.0

2,172.0

2,651.8

0.0

2,651.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,520.2

1,390.0

0.0

1,390.0

1,715.5

0.0

1,715.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174.3

41.1

0.0

41.1

41.4

0.0

41.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

97.8

130.9

9.7

121.2

196.0

46.4

149.6

01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

452.1

543.2

0.0

543.2

651.3

0.0

651.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

 

ხარჯები

445.7

537.4

0.0

537.4

647.0

0.0

647.0

 

შრომის ანაზღაურება

335.8

344.1

0.0

344.1

403.6

0.0

403.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

5.8

0.0

5.8

4.3

0.0

4.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,702.5

1,545.3

0.0

1,545.3

1,891.5

0.0

1,891.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

128.0

 

128.0

127.0

 

127.0

 

ხარჯები

1,534.6

1,509.9

0.0

1,509.9

1,854.4

0.0

1,854.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,184.4

1,045.9

0.0

1,045.9

1,311.9

0.0

1,311.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.9

35.3

0.0

35.3

37.1

0.0

37.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

42.6

40.2

0.0

40.2

80.0

0.0

80.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

42.6

40.2

0.0

40.2

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი

205.8

215.3

9.7

205.6

266.4

46.4

220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

108.0

84.5

0.0

84.5

70.4

0.0

70.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

97.8

130.8

9.7

121.1

196.0

46.4

149.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

712.4

525.5

0.0

525.5

120.1

0.0

120.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

61.0

0.0

61.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

496.5

523.3

0.0

523.3

120.1

0.0

120.1

 

შრომის ანაზღაურება

384.7

93.0

0.0

93.0

78.7

0.0

78.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.9

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

617.2

411.0

0.0

411.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

53.0

 

53.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

402.7

411.0

0.0

411.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

326.1

24.5

0.0

24.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

95.2

114.5

0.0

114.5

120.1

0.0

120.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

93.8

112.3

0.0

112.3

120.1

0.0

120.1

 

შრომის ანაზღაურება

58.6

68.5

0.0

68.5

78.7

0.0

78.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.4

2.2

0.0

2.2

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,433.7

4,483.9

3,826.8

657.1

615.7

0.0

615.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,132.7

1,552.1

899.6

652.5

615.7

0.0

615.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,301.0

2,927.5

2,927.2

0.3

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,101.1

906.2

867.4

38.8

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

589.5

62.2

23.4

38.8

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

511.6

844.0

844.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

816.9

754.5

715.7

38.8

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

400.1

40.6

1.8

38.8

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

416.8

713.9

713.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

284.2

151.7

151.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

189.4

21.6

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.8

130.1

130.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,527.7

1,941.8

1,323.5

618.3

575.7

0.0

575.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,141.6

689.8

76.1

613.7

575.7

0.0

575.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,386.1

1,247.7

1,247.4

0.3

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე განათება

0.0

222.0

0.0

222.0

236.2

0.0

236.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

222.0

0.0

222.0

236.2

0.0

236.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

23.5

684.1

664.0

20.1

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.6

15.8

0.0

15.8

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.9

664.0

664.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

770.7

719.3

658.6

60.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

24.6

136.5

76.1

60.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

746.1

582.8

582.5

0.3

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,229.5

3.4

0.9

2.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

608.4

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

621.1

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

დასუფთავების ღონისძიებები

504.0

313.0

0.0

313.0

321.5

0.0

321.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

504.0

313.0

0.0

313.0

321.5

0.0

321.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

794.9

794.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

794.9

794.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

804.9

841.0

841.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

401.6

800.1

800.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403.3

40.9

40.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,159.1

1,434.0

0.0

1,434.0

1,503.6

0.0

1,503.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,159.1

1,434.0

0.0

1,434.0

1,503.6

0.0

1,503.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

799.0

1,006.0

0.0

1,006.0

1,117.7

0.0

1,117.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

799.0

1,006.0

0.0

1,006.0

1,117.7

0.0

1,117.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

273.0

317.3

0.0

317.3

385.9

0.0

385.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

273.0

317.3

0.0

317.3

385.9

0.0

385.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

პროფესიული განათლება

87.1

110.7

0.0

110.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

87.1

110.7

0.0

110.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

941.8

995.8

0.0

995.8

1,048.0

0.0

1,048.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

941.8

995.8

0.0

995.8

1,048.0

0.0

1,048.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

429.3

480.1

0.0

480.1

535.3

0.0

535.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

429.3

480.1

0.0

480.1

535.3

0.0

535.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

14.6

23.5

0.0

23.5

20.3

0.0

20.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

14.6

23.5

0.0

23.5

20.3

0.0

20.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

301.9

326.6

0.0

326.6

481.1

0.0

481.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

301.9

326.6

0.0

326.6

481.1

0.0

481.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.3

15.0

0.0

15.0

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

14.3

15.0

0.0

15.0

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

98.5

115.0

0.0

115.0

15.9

0.0

15.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

98.5

115.0

0.0

115.0

15.9

0.0

15.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

502.1

499.4

0.0

499.4

493.1

0.0

493.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

502.1

499.4

0.0

499.4

493.1

0.0

493.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა

437.8

425.9

0.0

425.9

422.8

0.0

422.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

437.8

425.9

0.0

425.9

422.8

0.0

422.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

22.1

12.0

0.0

12.0

12.1

0.0

12.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

22.1

12.0

0.0

12.0

12.1

0.0

12.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

17.5

0.0

17.5

17.0

0.0

17.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

17.5

0.0

17.5

17.0

0.0

17.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

42.2

44.0

0.0

44.0

41.2

0.0

41.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

42.2

44.0

0.0

44.0

41.2

0.0

41.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8.0

11.5

0.0

11.5

13.6

0.0

13.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.0

11.5

0.0

11.5

13.6

0.0

13.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2.4

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

2.4

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

374.5

492.4

34.1

458.3

514.0

0.0

514.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

374.5

492.4

34.1

458.3

514.0

0.0

514.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

83.5

100.5

0.0

100.5

94.9

0.0

94.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

83.5

100.5

0.0

100.5

94.9

0.0

94.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

15.9

23.4

0.0

23.4

29.9

0.0

29.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

15.9

23.4

0.0

23.4

29.9

0.0

29.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

203.9

219.8

0.0

219.8

253.4

0.0

253.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

203.9

219.8

0.0

219.8

253.4

0.0

253.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

64.6

70.6

0.0

70.6

91.7

0.0

91.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

64.6

70.6

0.0

70.6

91.7

0.0

91.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

1.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

11.8

4.0

0.0

4.0

8.0

0.0

8.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

11.8

4.0

0.0

4.0

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

8.5

13.7

0.0

13.7

13.7

0.0

13.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.5

13.7

0.0

13.7

13.7

0.0

13.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

78.8

71.5

0.0

71.5

80.0

0.0

80.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

78.8

71.5

0.0

71.5

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

32.0

49.0

0.0

49.0

49.0

0.0

49.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

32.0

49.0

0.0

49.0

49.0

0.0

49.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

6.3

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.3

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

50.0

59.0

0.0

59.0

55.0

0.0

55.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

50.0

59.0

0.0

59.0

55.0

0.0

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

19.5

54.1

34.1

20.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.5

54.1

34.1

20.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

1.7

35.6

0.0

35.6

50.8

0.0

50.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.7

35.6

0.0

35.6

50.8

0.0

50.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 11. 28/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 30/12/2016 10. 09/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 13/12/2016 9. 22/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 25/11/2016 8. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 05/08/2016 7. 08/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 13/07/2016 6. 30/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 03/06/2016 5. 19/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 21/04/2016 4. 30/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 04/04/2016 3. 07/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 11/03/2016 2. 10/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 15/02/2016 1. 28/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 04/02/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.