ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016175
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
25/12/2015
ვებგვერდი, 28/12/2015
190020020.35.133.016175
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2015 - 03/03/2016)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული დანართისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერ ბერიძედანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,985,134

14,777,954

1 781 894

12,996,060

15,553,982

 

15,553,982

გადასახადები

815,956

687,200

0

687,200

2,500,000

 

2,500,000

გრანტები

12,028,276

12,508,794

1 781 894

10,726,900

11,752,637

 

11,752,637

სხვა შემოსავლები

2,140,902

1,581,960

0

1,581,960

1,301,345

 

1,301,345

ხარჯები

8,229,576

10 478 557

465 680

10,012,877

9,690,700

 

9,690,700

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,310,770

 

2,310,770

2,187,850

 

2,187,850

საქონელი და მომსახურება

974,310

1 000,808

 

1 000,808

1,173,665

 

1,173,665

პროცენტი

0

0

 

0

0

 

0

სუბსიდიები

2,866,188

3,117,667

 

3,117,667

3,852,914

 

3,852,914

გრანტები

 

281,245

 

281,245

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

239,210

 

239,210

220,142

 

220,142

სხვა ხარჯებ

424,345

3,528,857

465 680

3,063,177

2,256,129

 

2,256,129

საოპერაციო სალდო

6,755,558

4,299,397

 

4,305,751

5,863,282

 

5,863,282

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,015,856

9,304,734

1 316 214

7,988,520

7,199,544

 

7,199,544

ზრდა

5,026,162

9,337,189

1 316 214

8,020,975

7,199,544

 

7,199,544

კლება

10,306

32455

 

32455

0

 

0

მთლიანი სალდო

1,739,702

-5,005,337

 

-5,005,337

-1 336,262

 

-1 336,262

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,739,702

-5,047,389

 

-5,047,389

-1 336,262

 

-1 336,262

ზრდა

1,739,702

0

 

 

     

ვალუტა და დეპოზიტები

1,739,702

0

 

 

     

კლება

 

5,047,389

 

5,047,389

1 336,262

 

1 336,262

ვალუტა და დეპოზიტები

 

5,047,389

 

5,047,389

1 336,262

 

1 336,262

ვალდებულებების ცვლილება

0,000

-42,052

0,000

-42,052

0

0,000

0

ზრდა

             

კლება

0,000

42,052

 

42,052

0

 

0

საშინა

             

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,995,440

14,810,409

1 781 894

13,028,515

15,553,982

0

15,553,982

შემოსავლები

14,985,134

14,777,954

1 781 894

12,996,060

15,553,982

0

15,553,982

არაფინანსური აქტივების კლება

10,306

32455

 

32455

     

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

             

ვალდებულებების ზრდა

             

გადასახდელები

13,255,738

19,857,798

1 781 894

18 075 904

16,890,244

 

16,890,244

ხარჯები

8,229,576

10,478,557

465 680

10,012 877

9,690,700

 

9,690,700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,026,162

9,337,189

1 316 214

8.020,975

7,199,544

 

7,199,544

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

   

 

 

 

ვალდებულებების კლება

0

42,052

 

42,052

     

ნაშთის ცვლილება

1,739,702

-5,047,389

 

-5,047,389

-1 336 262

 

-1 336 262

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 553 982  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 915 617

14,777,954

1 781 894

12,996,060

15,553,982

0

15,553,982

გადასახადები

819 708

687,200

0

687,200

2,500,000

0

2,500,000

გრანტები

11 125 895

12,508,794

1 781 894

10,726,900

11,752,637

0

11,752,637

სხვა შემოსავლები

970 014

1,581,960

0

1,581,960

1,301,345

0

1,301,345

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

815,956

687,200

0

687,200

2 500,000

 

2 500,000

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

2 000 000

 

2 000 000

ქონების გადასახადი

815,754

687,200

0

687,200

500,000

 

500,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

444,531

445,000

 

445,000

285,000

 

285,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

56,159

32,200

 

32,200

25,000

 

25,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

63,198

50,000

 

50,000

50,000

 

50,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

251,822

160,000

 

160,000

140,000

 

140,000

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები

44

0

 

0

0

 

 

სხვა გადასახადები

202

0

 

0

0

 

 

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 752 637  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გრანტები

12 028 276

12,508,794

11,752,637

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

     

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2 165 241

1 500 000

3,976,137

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 863 035

11 008 794

7,776,500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 541 200

9 226 900

7,776,500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 541 200

9 226 900

7,776,500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 321 835

         1 781 894

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 321 835

1 316 214

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

     

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

     

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

        

            465 680

0

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,301,345 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2,140,902

1,581,960

1,301,345

შემოსავლები საკუთრებიდან

922,210

586,000

330,000

პროცენტები

780,680

400,000

200,000

რენტა

141,530

186,000

130,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

66506

106,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

75024

80,000

80,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

608,554

528,151

530,100

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

511,557

438,151

440,100

სანებართვო მოსაკრებელი

75149

50,000

50,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

116

120

100

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

400

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

392939

350 000

350 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42953

38,031

40,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

96 997

90 000

90 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

96 997

90 000

90 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

528 149

407 844

441,245

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

81989

59965

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 690 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8,229,576

10 449 589

465 680

9,983,909

9,690,700

0

9,690,700

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,310,770

 

2,310,770

2,187,850

 

2,187,850

საქონელი და მომსახურება

974,310

971,840

 

971,840

1,173,665

 

1,173,665

პროცენტი

0

0

 

0

0

 

0

სუბსიდიები

2,866,188

3,177,667

 

3,177,667

3,852,914

 

3,852,914

გრანტები

 

281,245

 

281,245

0

 

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

239,210

 

239,210

220,142

 

220,142

სხვა ხარჯები

424,345

3,528,857

465 680

3,063,177

2,256,129

 

2,256,129

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 199 544 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 199 544 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

11 820

65400

12500

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

197 600

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 775 175

4 954  969

4,407,928

განათლება

494 488

3 552 149

1 504,231

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

522 883

764 671

1,192,883

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

24 196

0

82,002

სულ ჯამი

5 026 162

9 337 189

7,199,544

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

8549

32455

0

არაწარმოებული აქტივები

8549

32455

0

მიწა

8549

32455

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 890 244 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-

ნალური კლასიფი-

კაციის კოდები

გადასახ-

დელების

(ხარჯების)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015-წლის გეგმა

2016-წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმ

წიფო ბიუჯე

ტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,227,661

0

2,227,661

3,058,822

0

3,058,822

2,973,255

0

2,973,255

7011

აღმასრულებელი და

წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის

უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა,

საგარეო ურთიერთობები

2,227,661

0

2,227,661

3,058,822

0

3,058,822

2,973,255

0

2,973,255

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგე-

ნლობითი 

ორგანოების საქმიანობის

უზრუნველყოფა

2,080,689

0

2,080,689

2,854,822

0

2,854,822

2,828,255

0

2,828,255

70112

ფინანსური და ფისკალური

საქმიანობა

146,972

0

146,972

204,000

0

204,000

145,000

0

145,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

0

0

0

0

0

0

702

თავდაცვა

105,130

0

105,130

96,220

0

96,220

97,080

0

97,080

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და

უსაფრთხოება

515,869

0

515,869

315,000

0

315,000

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

281,245

0

281,245

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

515,869

0

515,869

33,755

0

33,755

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,499,172

0

1,499,172

1,495,717

465,680

1030,037

106,300

0

106,300

7045

ტრანსპორტი

50,061

0

50,061

1,488,646

465,680

1022,966

93 000

0

93 000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

და გზები

50,061

0

50,061

1,488,646

465,680

1022,966

93 000

0

93 000

7042

სოფლის მეურნეობა,სატყეო

მეურნეობა,მეთევზეობა და

მონადირეობა

1 184 147

 

1 184 147

7071

 

7071

13 300

 

13 300

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა

ეკონომიკურ სფეროში

264,964

0

264,964

0

0

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

499,992

0

499,992

527,781

0

527,781

619,903

0

619,903

7051

ნარჩენების შეგროვება,

გადამუშავება

და განადგურება

176,813

0

176,813

199,000

0

199,000

199,000

0

199,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

 

 

 

 

 

212 803

 

212 803

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

323,179

0

323,179

328,781

0

328,781

208,100

0

208,100

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,261,243

1,321,835

2,939,408

6,893,281

1,316,214

5,577,067

5 465 825

0

5 465 825

7062

 კომუნალური მეურნეობის

განვითარება

834,056

0

834,056

2,121,753

 

2,121,753

1459556

0

1459556

7063

წყალმომარაგება

1,741,846

 

1,741,846

2,733,218

 

2,733,218

3,552,681

0

3,552,681

7064

გარე განათება

251,178

 

251,178

487,096

 

487,096

453 588

0

453 588

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ

მეურნეობაში

1,434,163

1,321,835

112,328

1,551,214

1,316,214

235,000

0

 

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125,680

 

125,680

80,640

 

80,640

212, 374

 

212,374

7072

ამბულატორიული

მომსახურება

0

 

0

0

 

0

0

0

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფეროში

125,680

 

125,680

80,640

 

80,640

212,374

 

212,374

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,569,049

0

1,569,049

1,715,271

0

1,715,271

2 143 273

 

2 143 273

7081

მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

996,197

0

996,197

1,287,271

0

1,287,271

667,401

0

667 401

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

457,935

0

457,935

398,000

0

398,000

1,435,872

0

1,435,872

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმოანობა

29,365

0

29,365

30,000

0

30,000

40 000

0

40 000

7086

    სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა

დასვენების, კულტურისა

და რელიგიის სფეროში

85,552

0

85,552

0

0

0

0

0

0

709

განათლება

2,134,755

0

2,134,755

5,445,433

0

5,445,433

4 100 955

0

4 100 955

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,470,431

0

1,470,431

4,588,573

0

4,588,573

3 349 584

0

3 349 584

7092

ზოგადი განათლება

174,157

0

174,157

302,856

0

302,856

131 157

0

131 157

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

490,167

0

490,167

554,004

0

554,004

620,214

0

620,214

710

სოციალური დაცვა

317,187

0

317,187

182,881

0

182,881

1,171,279

0

1,171,279

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

13,007

0

13,007

13,031

0

13,031

15,372

0

15,372

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

304,180

0

304,180

169,850

0

169,850

1,155,907

0

1,155,907

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

13,255,738

1,321,835

11,933,903

19,811,046

1,781,894

18,029,152

16,890,244

0

16,890,244

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 336 262 ათასი ლარის ოდენობით .

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1336 262 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1336 262 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140 000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2016 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 1960 წერტის ექსპლოატაცია.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია  (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების რემონტი, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი,  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში  39-აუზია 1500კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია სოფლებში ცენტრების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების  სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2015 წელს სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით გათვალისწინებული იყო  1 316 214ლარი.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 40 დაწყებითი სკოლა.

3.2.1   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 05)

მუნიციპალიტეტი სტიპენდიას გასცემს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ბაკალავრიატის სტუდენტებზე, ვისაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვს, პროგრამით თანხა გაიცემა 2015-2016წწ. პირველ და მეორე სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად.

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
  • ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. აგრეთვე ფუნქციონირებს ჭადრაკისა და რაგბის ჯგუფი.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,შპს საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას"  მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 04)

ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება,  ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგრძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა: დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას იღებს 80 ახალგაზრდა.

4.2.ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

5.1.2   მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარება როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.1.3   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პირველადი ჯანდაცვა წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ კომპონენტს. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში მოსახლეობას პირველად სამედიცინო მომსახურებას უწევს სერტიფიცირებული ოჯახის ექიმი და ექთანი. მათი უმეტესობა  მუშაობს დონორი ორგანიზაციების მიერ რეაბილიტირებულ ან ახლად აშენებულ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. მათვე გააჩნიათ სათანადო აღჭურვილობა. აღნიშნული ფაქტორები განაპირობებს სოფლის მოსახლეობისათვის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.

პჯდ ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობას მუნიციპალიტეტის გამგეობა განახორციელებს კომუნალური ხარჯებითა და სამედიცინო კაბინეტების დაქირავებისათვის იჯარის თანხით. აგრეთვე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2012 წლის 28 მარტის №01-63/ო ბრძანების თანახმად, გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით პაციენტის უზრუნველსაყოფად ,,ექიმის ჩანთის” შესაბამისად.

5.1.4   დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით. სამკურნალო სეანსები უტარდებათ ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამით დაფინანსებულია ყოველთვიურად 13 სეანსი. სეანსების ჩატარება მკაცრად რეგლამენტირებულია. მკურნალობის რეჟიმის დარღვევა ჯანმრთელობის გაუარესების რისკის შემცველია, არ არის გამორიცხული სიცოცხლისათვის სავალალო შედეგიც.

სისტემატური გადაადგილების აუცილებლობა კიდევ უფრო ამძიმებს მცირეშემოსავლიანი ოჯახების მდგომარეობას და ჯანმრთელობის პრობლემების პარალელურად უქმნის მათ დამატებით ფინანსურ სიძნელეებს.

პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებად მიჩნეული იქნა ბენეფიციართა დახმარება ტრანსპორტირების თანხით.  ამასთანავე, ყველა ბენეფიციარი პირველი ჯგუფის ინვალიდია და გადაადგილებისათვის საჭიროებენ დამხმარე პირს, რაც ქმნის დამატებითი ტრანსპორტირების ხარჯის აუცილებლობას.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად, კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარით დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (25 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6    0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებაა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2016 წელს, გათვალისწინებულია: 0-700000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების  პირველი შვილის დაბადებაზე 300 ლარი, მე-2 შვილის დაბადებაზე 400 ლარი.

5.2.7  ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა სამედიცინო ცენტრებში ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას. დაფინანსება თანხვედრილია აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის მოცულობის /ანუ 6 კურსი წელიწადში. კურსის ხანგძლივობა -10 დღე. სულ წელიწადში - 60 დღე. პროგრამით მოსარგებლე პირთა უმეტესობა შშმ პირია  და დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არა აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები, ცხოვრობენ სოფლად და თანმხლებ პირთან ერთად უწევთ რამდენიმე სახის ტრანსპორტის შეცვლა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. პროგრამა უზრუნველყოფს ფინანსური დახმარების გაწევას აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე განლაგებულ სამედიცინო ცენტრებში გადაადგილებისათვის. პაციეტს აქვს ცენტრის არჩევის უფლება. მ/ ეტაპზე ბენეფიციარები სარგებლობენ 5 სამედიცინო ცენტრის მომსახურებით. გათვალისწინებულია კომპენსაციის გაწევა 90 პირისათვის  დღეში 7 ლარის ოდენობით.


თავი III
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

პროგრამული კოდი

 

 

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 

 

 

 

2014 წლის  ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 

 

სულ

 

მათ შორის

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

13,255,738

19,857,798

1,781,894

18,075,904

16,890,244

0

16,890,244

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175

148

0

148

149

0

149

 

ხარჯები

8,229,576

10,478,557

465,680

10,012,877

9,690,700

0

9,690,700

 

შრომის ანაზღაურება

2,424,204

2,310,770

 

2,310,770

2,187,850

 

2,187,850

 

საქონელი და მომსახურება

974,310

1,000,808

 

1,000,808

1,173,665

 

1,173,665

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,834

84,000

0

84,000

90,000

0

90,000

 

    მივლინებები

9,550

20,800

0

20,800

18,800

0

18,800

 

    ოფისის ხარჯები

278,321

319,442

0

319,442

340,530

0

340,530

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,373

6,000

0

6,000

6,000

0

6,000

 

    სამედიცინო ხარჯები

0

28,968

0

28,968

65,900

0

65,900

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

0

0

0

0

0

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

144,687

160,200

0

160,200

154,700

0

154,700

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

507,545

381,398

0

381,398

497,735

0

497,735

 

სუბსიდიები

2,866,188

3,117,667

0

3,117,667

3,852,914

0

3,852,914

 

გრანტები

0

281,245

0

281,245

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,540,529

239,210

0

239,210

220,142

0

220,142

 

სხვა ხარჯები

424,345

3,528,857

465,680

3,063,177

2,256,129

0

2,256,129

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,026,162

9,337,189

1,316,214

8,020,975

7,199,544

0

7,199,544

 

ვალდებულებების კლება

0

42,052

0

42,052

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,670,542

3,066,874

0

3,066,874

2,968,255

0

2,968,255

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

142

 

142

143

 

143

 

ხარჯები

2,658,722

2,959,422

0

2,959,422

2,955,755

0

2,955,755

 

შრომის ანაზღაურება

2,068,961

2,239,710

 

2,239,710

2,116,790

 

2,116,790

 

საქონელი და მომსახურება

411,846

525,492

0

525,492

674,745

0

674,745

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,834

84,000

 

84,000

90,000

 

90,000

 

    მივლინებები

6,950

17,300

 

17,300

15,300

 

15,300

 

    ოფისის ხარჯები

205,110

217,042

 

217,042

237,270

 

237,270

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,373

6,000

 

6,000

6,000

 

6,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

120,379

135,950

 

135,950

137,440

 

137,440

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,200

65,200

 

65,200

188,735

 

188,735

 

სუბსიდიები

105,168

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

72,747

194,220

 

194,220

164,220

 

164,220

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,820

65,400

 

65,400

12,500

 

12,500

 

ვალდებულებების კლება

0

42,052

 

42,052

0

 

0

01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

668,288

771,430

 

771,430

714,730

 

714,730

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

 

28

28

 

28

 

ხარჯები

659,468

759,540

 

759,540

714,730

 

714,730

 

შრომის ანაზღაურება

453,571

631,820

 

631,820

510,340

 

510,340

 

საქონელი და მომსახურება

100,729

126,620

 

126,620

203,290

 

203,290

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,500

18,000

 

18,000

30,000

 

30,000

 

    მივლინებები

1,090

6,000

 

6,000

5,000

 

5,000

 

    ოფისის ხარჯები

60,633

58,420

 

58,420

54,140

 

54,140

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,333

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31,173

41,200

 

41,200

39,600

 

39,600

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

71,550

 

71,550

 

სუბსიდიები

105,168

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

1,100

 

1,100

1,100

 

1,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,820

11,890

 

11,890

0

 

 

01 02

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,002,254

2,083,392

 

2,083,392

2,113,525

 

2,113,525

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

114

 

114

115

 

115

 

ხარჯები

1,999,254

2,029,882

 

2,029,882

2,101,025

 

2,101,025

 

შრომის ანაზღაურება

1,615,390

1,607,890

 

1,607,890

1,606,450

 

1,606,450

 

საქონელი და მომსახურება

311,117

398,872

 

398,872

471,455

 

471,455

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,334

66,000

 

66,000

60,000

 

60,000

 

    მივლინებები

5,860

11,300

 

11,300

10,300

 

10,300

 

    ოფისის ხარჯები

144,477

158,622

 

158,622

183,130

 

183,130

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,040

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

89,206

94,750

 

94,750

97,840

 

97,840

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,200

65,200

 

65,200

117,185

 

117,185

 

სხვა ხარჯები

72,747

23,120

 

23,120

23,120

 

23,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,000

53,510

 

53,510

12,500

 

12,500

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

170,000

 

170,000

140,000

 

140,000

 

ხარჯები

0

170,000

 

170,000

140,000

 

140,000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

170,000

 

170,000

140,000

 

140,000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

42,052

 

42,052

0

 

0

 

ვალდებულებების კლება

0

42,052

 

42,052

0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

620,999

411,220

0

411,220

97,080

0

97,080

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

423,399

411,220

0

411,220

97,080

0

97,080

 

შრომის ანაზღაურება

355,243

71,060

 

71,060

71,060

 

71,060

 

საქონელი და მომსახურება

68,156

25,160

0

25,160

26,020

0

26,020

 

    მივლინებები

2,600

3,500

 

3,500

3,500

 

3,500

 

    ოფისის ხარჯები

5,233

2,400

 

2,400

3,260

 

3,260

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

0

 

0

0

 

0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,358

4,260

 

4,260

4,260

 

4,260

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16,965

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

გრანტები

0

281,245

 

281,245

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

33,755

 

33,755

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

0

 

0

0

 

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

105,130

96,220

 

96,220

97,080

 

97,080

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

105,130

96,220

 

96,220

97,080

 

97,080

 

შრომის ანაზღაურება

81,969

71,060

 

71,060

71,060

 

71,060

 

საქონელი და მომსახურება

23,161

25,160

 

25,160

26,020

 

26,020

 

    მივლინებები

2,600

3,500

 

3,500

3,500

 

3,500

 

    ოფისის ხარჯები

2,031

2,400

 

2,400

3,260

 

3,260

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8,695

4,260

 

4,260

4,260

 

4,260

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,835

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

02 02

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

515,869

33,755

 

33,755

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

318,269

33,755

 

33,755

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

273,274

0

 

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

44,995

0

 

0

0

 

0

 

    ოფისის ხარჯები

3,202

0

 

 

0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

20,000

0

 

 

0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,663

0

 

 

0

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,130

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

33,755

 

33,755

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197,600

0

 

 

0

 

 

02 03

სსიპ საგანგებო სიტუაციის მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0

281,245

 

281,245

0

 

0

 

ხარჯები

0

281,245

 

281,245

0

 

0

 

გრანტები

 

281,245

 

281,245

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,947,253

8,950,779

1,781,894

7,168,885

6,197,028

0

6,197,028

 

ხარჯები

2,172,078

3,995,810

465,680

3,530,130

1,789,100

0

1,789,100

 

საქონელი და მომსახურება

327,195

421,188

0

421,188

407,000

0

407,000

 

    ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

0

19,990

13,000

0

13,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

258,267

301,198

0

301,198

294,000

0

294,000

 

სუბსიდიები

309,138

460,783

0

460,783

488,800

0

488,800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

351,598

3,113,839

465,680

2,648,159

893,300

0

893,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,775,175

4,954,969

1,316,214

3,638,755

4,407,928

0

4,407,928

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

50,061

1,488,646

465,680

1,022,966

93,000

0

93,000

 

ხარჯები

50,061

1,156,558

465,680

690,878

93,000

0

93,000

 

საქონელი და მომსახურება

950

19,990

0

19,990

13,000

0

13,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

0

19,990

13,000

0

13,000

 

სხვა ხარჯები

49,111

1,136,568

465,680

670,888

80,000

0

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

332,088

0

332,088

0

0

0

03 01 01

ადგილობრივი მნიშნველობის გზების რეაბილიტაცია

49,111

249,853

 

249,853

0

 

0

 

ხარჯები

49,111

53,365

 

53,365

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

49,111

53,365

 

53,365

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

196,488

 

196,488

0

 

 

03 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა

0

1,083,203

465,680

617,523

80,000

0

80,000

 

ხარჯები

0

1,083,203

465,680

617,523

80,000

0

80,000

 

სხვა ხარჯები

 

1,083,203

465680

617,523

80,000

 

80,000

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

950

19,990

 

19,990

13,000

 

13,000

 

ხარჯები

950

19,990

 

19,990

13,000

 

13,000

 

საქონელი და მომსახურება

950

19,990

 

19,990

13,000

 

13,000

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

950

19,990

 

19,990

13,000

 

13,000

03 01 04

სატრანსპორტო ტექნიკის შეძენა

0

135,600

 

135,600

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

135,600

 

135,600

0

 

 

03 02

სოფლის მეურნეობა

1,184,147

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

 

ხარჯები

1,184,147

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,184,147

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,184,147

0

 

 

0

 

 

03 02 02

მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა

0

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

 

ხარჯები

0

7,071

0

7,071

13,300

0

13,300

 

სხვა ხარჯები

 

7,071

 

7,071

13,300

 

13,300

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,713,045

7,455,062

1,316,214

6,138,848

6,090,728

0

6,090,728

 

ხარჯები

937,870

2,832,181

0

2,832,181

1,682,800

0

1,682,800

 

საქონელი და მომსახურება

326,245

401,198

0

401,198

394,000

0

394,000

 

    ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

258,267

301,198

 

301,198

294,000

 

294,000

 

სუბსიდიები

309,138

460,783

 

460,783

488,800

0

488,800

 

სხვა ხარჯები

302,487

1,970,200

 

1,970,200

800,000

 

800,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,775,175

4,622,881

1,316,214

3,306,667

4,407,928

0

4,407,928

03 03 01

გარეგანათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

251,178

487,096

 

487,096

453,588

 

453,588

 

ხარჯები

130,972

140,000

 

140,000

170,000

 

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

130,972

140,000

 

140,000

170,000

 

170,000

 

    ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62,994

40,000

 

40,000

70,000

 

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,206

347,096

 

347,096

283,588

 

283,588

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

130,972

140,000

 

140,000

170,000

 

170,000

 

ხარჯები

130,972

140,000

 

140,000

170,000

 

170,000

 

საქონელი და მომსახურება

130,972

140,000

 

140,000

170,000

 

170,000

 

    ოფისის ხარჯები

67,978

100,000

 

100,000

100,000

 

100,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62,994

40,000

 

40,000

70,000

 

70,000

03 03 01 02

 ახალსოფლის ყოფილ მებოცვრეობის  ფერმასთან გარე განათების მოწყობა

6,361

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,361

 

 

 

 

 

 

03 03 01 03

სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა

6,926

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,926

0

 

 

0

 

 

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

9,357

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,357

 

 

 

 

 

 

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება

22,570

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,570

 

 

 

 

 

 

03 03 01 06

გარე განათების მოწყობა განთიადში

61,596

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,596

 

 

 

 

 

 

03 03 01 07

სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა

10,499

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,499

0

 

 

0

 

 

03 03 01 08

მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა

2,897

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,897

0

 

 

0

 

 

03 03 01 09

ფერიის ცენტრიდან ბავშვთა სახლის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

21,260

 

21,260

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,260

 

21,260

0

 

 

03 03 01 10

ფერიის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

0

12,000

 

12,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12,000

 

12,000

0

 

 

03 03 01 11

ფერიაში გოგაძეების ჭების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

7,335

 

7,335

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7,335

 

7,335

0

 

 

03 03 01 12

სოფელ ჯიბინაურში გარე განათების მოწყობა

0

22,373

 

22,373

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,373

 

22,373

0

 

 

03 03 01 13

სოფ.ზედა ახალშენში 1800 მეტრზე გარე განათების მოწყობა

0

17,745

 

17,745

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,745

 

17,745

0

 

 

03 03 01 14

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

0

18,954

 

18,954

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,954

 

18,954

0

 

 

03 03 01 15

სოფ. ქვედა ჯოჭოში  გარე განათების მოწყობა

0

20,000

 

20,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

20,000

 

20,000

0

 

 

03 03 01 16

სოფელ სარფში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის გარე განათების მოწყობა

0

6,145

 

6,145

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,145

 

6,145

0

 

 

03 03 01 17

სოფ. ზედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

0

13,648

 

13,648

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,648

 

13,648

0

 

 

03 03 01 18

სოფელ მახოს ხიდიდან მახოს დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

13,522

 

13,522

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

13,522

 

13,522

0

 

 

03 03 01 19

სოფ.წინსვლის და ზედა წინსვლის სოფლებში  გარე განათების მოწყობა

0

35,648

 

35,648

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35,648

 

35,648

0

 

 

03 03 01 20

სოფ.ხეღრუში კარიერიდან დაწყებითი სკოლის მიმართულებით  გარე განათების მოწყობა

0

6,945

 

6,945

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,945

 

6,945

0

 

 

03 03 01 21

სოფ.ახალსოფლის ცენტრიდან სოფ.ჭარნალის შესახვევამდე  გარე განათების მოწყობა

0

21,952

 

21,952

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,952

 

21,952

0

 

 

03 03 01 22

სოფ.ხელვაჩაურში საჯარო სკოლის გავლით შარაბიძეების დაწყებით სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

0

34,190

 

34,190

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34,190

 

34,190

0

 

 

03 03 01 23

სოფელ ერგეს ცენტრიდან ზედა ერგეს მიმართულებით ცენტრალური გზის  გარე განათების მოწყობა

0

14,449

 

14,449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,449

 

14,449

0

 

 

03 03 01 24

გარე განათება სოფელ წინსვლის ცენტრის გზის განათება ყოფილ საყოფაცხოვრებო ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სოფელ კაპრეშუმის მშენებარე სოციალურ სახლამდე

0

49,889

 

49,889

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49,889

 

49,889

0

 

 

03 03 01 25

სოფელ განახლებაში იაშა საითაძის სახლიდან ნუგზარ გორგილაძის სახლამდე  გარე განათების მოწყობა

0

31,041

 

31,041

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31,041

 

31,041

0

 

 

03 03 01 26

სოფელ ხელვაჩაურში (ლობიამელეს დასახლება) გარე განათების მოწყობა

 

 

 

 

13,463

 

13,463

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

13,463

 

13,463

03 03 01 27

განთიადისა და კაპრეშუმის დამაკავშირებელ გზაზე გარე განათების მოწყობა

 

 

 

 

21,689

 

21,689

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

21,689

 

21,689

03 03 01 28

სოფ. კაპრეშუმში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 

 

 

 

 

35,329

 

35,329

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

35,329

 

35,329

03 03 01 29

სოფ. ორთაბათუმში ორთაბათუმის ცენტრის გასასვლელი ხიდიდან ყოროლისთავის მიმართულებით ცენტრალური გზის განათების
მოწყობა

 

 

 

 

58,857

 

58,857

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

58,857

 

58,857

03 03 01 30

სოფ. აჭარისწყალში ევგენიძეების დასახლებაში ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

 

 

 

 

17,520

 

17,520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

17,520

 

17,520

03 03 01 31

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობა

 

 

 

 

62,441

 

62,441

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

62,441

 

62,441

03 03 01 32

 სოფ. კიბეში გარე განათების მოწყობა

 

 

 

 

74,289

 

74,289

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

74,289

 

74,289

03 03 02

სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

190,854

254,198

 

254,198

214,000

 

214,000

 

ხარჯები

190,854

212,198

 

212,198

214,000

 

214,000

 

საქონელი და მომსახურება

190,854

212,198

 

212,198

214,000

 

214,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

190,854

212,198

 

212,198

214,000

 

214,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42,000

 

42,000

0

 

0

03 03 02 01

სანიტარიული დასუფთავება

176,813

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

 

ხარჯები

176,813

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

 

საქონელი და მომსახურება

176,813

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

176,813

199,000

 

199,000

199,000

 

199,000

03 03 02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

14,041

55,198

 

55,198

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

14,041

13,198

 

13,198

15,000

 

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

14,041

13,198

 

13,198

15,000

 

15,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,041

13,198

 

13,198

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42,000

 

42,000

0

 

 

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2,050,984

3,006,801

 

3,006,801

3,958,584

 

3,958,584

 

ხარჯები

309,138

460,783

 

460,783

453,000

 

453,000

 

სუბსიდიები

309,138

460,783

0

460,783

453,000

0

453,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,741,846

2,546,018

0

2,546,018

3,505,584

0

3,505,584

03 03 03 01

ახალშენის თემში სოფ.ქვედა განახლებაში ახალი აუზის მოწყობა

50,140

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,140

0

 

0

0

 

0

03 03 03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

21,955

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,955

 

 

 

 

 

 

03 03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში ძველი ჭების გაწმენდა-რეაბილიტაცია

59,756

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,756

0

 

 

0

 

 

03 03 03 04

სოფ.მურმანეთში 10-ტონიანი სასმელი წყლის ავზის მოწყობა

3,630

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,630

 

 

 

 

 

 

03 03 03 05

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა

40,124

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,124

 

 

 

 

 

 

03 03 03 06

თხილნარის აგარაში წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

233,500

528,655

 

528,655

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,500

528,655

 

528,655

0

 

 

03 03 03 07

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა (ზოიძეების დასახლება)

97,200

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97,200

 

 

 

 

 

 

03 03 03  08

ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა

78,787

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,787

 

 

 

 

 

 

03 03 03 09

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

309,138

273,583

 

273,583

193,100

 

193,100

 

ხარჯები

309,138

273,583

 

273,583

193,100

 

193,100

 

სუბსიდიები

309,138

273,583

 

273,583

193,100

 

193,100

03 03 03 10

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა

20,355

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,355

0

 

 

0

 

 

03 03 03 11

წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია

90,980

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,980

0

 

 

0

 

 

03 03 03 12

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

194,310

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,310

0

 

 

0

 

 

03 03 03 13

ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია I II-ეტაპი

475,475

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475,475

0

 

 

0

 

 

03 03 03 14

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი

320,785

67,250

 

67,250

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,785

67,250

 

67,250

0

 

 

03 03 03 15

სოფ.განთიადში წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი აუზის და მაგისტრალის მოწყობა

54,849

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,849

0

 

 

0

 

 

03 03 03 16

სოფ.ფერიაში სათნოების სახლის წყალსადენის მაგისტრალის მშენებლობა

0

121,239

 

121,239

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

121,239

 

121,239

0

 

 

03 03 03 17

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

97,141

 

97,141

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

97,141

 

97,141

0

 

 

03 03 03 18

სოფ.ერგეში(მდ,ჭოროხისპირის დასახლებაში) სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

18,899

 

18,899

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,899

 

18,899

0

 

 

03 03 03 19

სოფელ გემურაულში და სოფელ სატეხიაში წყალსადენის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

43,999

 

43,999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

43,999

 

43,999

0

 

 

03 03 03 20

სოფელ შარაბიძეებისა და სოფელ გემურაულის საზღვარზე  60-ტონიანი ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა და არსებულ ჭაბურღილზე დაერთება

0

90,000

 

90,000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

90,000

 

90,000

0

 

 

03 03 03 21

სოფელ ერგე-ნიკიტაურში წყალმომარაგების მოწყობა

0

28,382

 

28,382

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,382

 

28,382

0

 

 

03 03 03 22

სოფელ შარაბიძეებში (სოფელი შარაბიძეებისა და სოფელი მახვილაურის საზღვარი) ჭაბურღილის მოწყობა

0

169,160

 

169,160

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

169,160

 

169,160

0

 

 

03 03 03 23

მახინჯაურიში №3, №5 და №7 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

0

26,399

 

26,399

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26,399

 

26,399

0

 

 

03 03 03 24

ფერიაში საჯარო სკოლისათვის სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია

0

12,100

 

12,100

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12,100

 

12,100

0

 

 

03 03 03 25

სოფელ ფერიაში სახლი №28 და №30 შორის 135 მეტრი სიგრძის სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

21,774

 

21,774

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,774

 

21,774

0

 

 

03 03 03 26

ფერიაში გიგინეიშვილების დასახლებაში 60-ტონიანი ავზისა და კოლექტორის მოწყობა

0

145,999

 

145,999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

145,999

 

145,999

0

 

 

03 03 03 27

სოფ. მნათობში სახლი №29-ის საკანალიზაციო სისტემისა და სეპტიკის მოწყობა

0

17,680

 

17,680

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17,680

 

17,680

0

 

 

03 03 03 28

სოფელ ზედა ჭარნალში ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

37,499

 

37,499

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37,499

 

37,499

0

 

 

03 03 03 29

სოფელ ქვედა სამების ქუჩა №4 ჩიხი 3 სახლი №4-ის საკანალიზაციო ქსელისა და სეპტიკის მოწყობა

0

14,774

 

14,774

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,774

 

14,774

0

 

 

03 03 03 30

სოფელ წინსვლაში (ავღანისტანის დასახლება) სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

33,222

 

33,222

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33,222

 

33,222

0

 

 

03 03 03 31

ქვედა სამებაში №10 და №11 საცხოვრებელი სახლებისათვის საკანალიზაციო ჭებისა და სეპტიკის მოწყობა

0

22,774

 

22,774

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

22,774

 

22,774

0

 

 

03 03 03 32

სოფელ განახლება, გოგიტეძეების დასახლებაში

30 კუბ. მ. ტევადობის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

21,500

 

21,500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,500

 

21,500

0

 

 

03 03 03 33

სოფელ ჯიბინაურის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის ავზის რეაბილიტაცია და მაგისტრალის მოწყობა

0

89,384

 

89,384

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89,384

 

89,384

0

 

 

03 03 03 34

თხილნარის მეურნეობაში სეპტიკის მოწყობა

0

15,590

 

15,590

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

15,590

 

15,590

0

 

 

03 03 03 35

სოფელ ევგენიძეებში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

48,655

 

48,655

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48,655

 

48,655

0

 

 

03 03 03 36

სოფელ მურმანეთში არსებული სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

142,780

 

142,780

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

142,780

 

142,780

0

 

 

03 03 03 37

ორთაბათუმში სოფელ აგარაში სასმელი წყლის ავზისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

127,862

 

127,862

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

127,862

 

127,862

0

 

 

03 03 03 38

სოფ.ჭარნალში შამანაძეების კუთხეს არსებული 80-ტონიანი ავზის რეაბილიტაცია

0

102,499

 

102,499

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

102,499

 

102,499

0

 

 

03 03 03 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ახალშენში(ტაშხანის ხეობა) სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია,გამჭვირვალებადი სალექარის სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელ მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

346,100

 

346,100

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

346,100

 

346,100

0

 

 

03 03 03 40

სოფელ ფერიაში არსებულ სატუმბოდან რეზერვუარამდე წყლის მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა

0

99,950

 

99,950

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

99,950

 

99,950

0

 

 

03 03 03 41

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში 145 ოჯახისათვის ჭაბურღილის მოწყობა

0

40,452

 

40,452

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

40,452

 

40,452

0

 

 

03 03 03 42

შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

0

201,500

 

201,500

259,900

 

259,900

 

ხარჯები

0

187,200

 

187,200

259,900

 

259,900

 

სუბსიდიები

 

187,200

 

187,200

259,900

 

259,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14,300

 

14,300

0

 

 

03 03 03 43

მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა I-ეტაპი

0

0

 

0

1,972,318

 

1,972,318

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1,972,318

 

1,972,318

03 03 03 44

თხილნარის მეურნეობაში სოფელ ომბოლოს დასახლებისათვის 50-ტონიანი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობა.

0

0

 

0

72,135

 

72,135

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

72,135

 

72,135

03 03 03 45

 სოფ. ერგეში (კაპანდიბის დასახლება) ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

154,214

 

154,214

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

154,214

 

154,214

03 03 03 46

 სოფ. კირნათში საბავშო ბაღისა და სკოლისათვის სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

0

0

 

0

3,018

 

3,018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

3,018

 

3,018

03 03 03 47

 სოფ. დავითაძეებში 60 ოჯახისათვის 60 ტონიანი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა.

0

0

 

0

216,710

 

216,710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

216,710

 

216,710

03 03 03 48

 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში არსებული წყალსადენის მაგისტრალითვის დამატებითი კაპტაჟების, მაგისტრალისა და ქსელის მოწყობა.

0

0

 

0

117,931

 

117,931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

117,931

 

117,931

03 03 03 49

 სოფ. ჭარნალში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისთვის სალექარის მოწყობა.

0

0

 

0

29,197

 

29,197

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

29,197

 

29,197

03 03 03 50

სოფ. სარფში ცენტრალური წყალსადენის რეკონსტრუქცია

0

0

 

0

55,690

 

55,690

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

55,690

 

55,690

03 03 03 51

 სოფ. ძაბლავეთში 40 ოჯახისათვის წყალმომარაგების მოწყობა.

0

0

 

0

178,524

 

178,524

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

178,524

 

178,524

03 03 03 52

 სოფ. წინსვლაში 1500 გრ/მეტრი სასმელი წყლის მილის მოწყობა.

0

0

 

0

109,662

 

109,662

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

109,662

 

109,662

03 03 03 53

 სოფ. სიმონეთში სასმელი წყლის მილებისა და სათავე ნაგებობების მიმართ სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.

0

0

 

0

108,712

 

108,712

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

108,712

 

108,712

03 03 03 54

სოფ. აჭარისწყლის ცენტრში 80-ტონიანი სასმელი წყლის აუზისა და 2000 გრძ/ მეტრი მაგისტრალის მოწყობა

0

0

 

0

259,860

 

259,860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

259,860

 

259,860

03 03 03 55

სოფელ მახოს ამბულატორიისთვის სასმელი წყლისა და საპირფარეშოს მოწყობა.

0

0

 

0

14,810

 

14,810

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

14,810

 

14,810

03 03 03 56

სოფ. ქვედა სამებაში მცხოვრებ ზინაიდა თურმანიძის კუთვნილ ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია.

0

0

 

0

6,738

 

6,738

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

6,738

 

6,738

03 03 03 57

სოფ. ჭარნალის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

0

0

 

0

164,316

 

164,316

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

164,316

 

164,316

03 03 03 58

სოფ. სალიბაურის 7-ბინიან საცხოვრებელ სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა.

0

0

 

0

7,040

 

7,040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

7,040

 

7,040

03 03 03 59

 სოფ. ერგეში მცხოვრები ვენერა გაბისონიასა და მერი ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ სახლებს
შორის სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია. 

0

0

 

0

20,452

 

20,452

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

20,452

 

20,452

03 03 03 60

 სოფ. სალიბაურის საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე ახალი შამბოს მოწყობა.

0

0

 

0

14,257

 

14,257

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

14,257

 

14,257

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,131,550

3,473,467

1,316,214

2,157,253

1,318,756

0

1,318,756

 

ხარჯები

302,487

1,970,200

0

1,970,200

800,000

0

800,000

 

სხვა ხარჯები

302,487

1,970,200

0

1,970,200

800,000

0

800,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,829,063

1,503,267

1,316,214

187,053

518,756

0

518,756

03 03 04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება-გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

238,988

105,000

 

105,000

100,000

 

100,000

 

ხარჯები

238,988

105,000

 

105,000

100,000

 

100,000

 

სხვა ხარჯები

238,988

105,000

 

105,000

100,000

 

100,000

03 03 04 02

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1,321,835

1,316,214

1,316,214

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,321,835

1,316,214

1,316,214

 

0

 

 

03 03 04 03

მაჭახელაში სოფ. სკურდიდში  მოსაცდელის მოწყობა

2,740

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,740

 

 

 

 

 

 

03 03 04 04

ჩხუტუნეთში ცენტრის კეთილმწყობა

0

50,880

 

50,880

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,880

 

50,880

0

 

 

03 03 04 05

აჭარისწყლის საჯარო სკოლის  მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

5,415

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,415

 

 

 

 

 

 

03 03 04 06

ფერიის თემის ადმინისტრაციული შენობის ფასადისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

27,668

 

27,668

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

27,668

 

27,668

0

 

 

03 03 04 07

ჭარნალის ცენტრში ბაგა ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

24,443

 

24,443

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,443

 

24,443

0

 

 

03 03 04 08

სოფ.ზედა ჯოჭოში დამცავი კედლის მოწყობა მალხაზ საფარიძის სახლთან

0

24,862

 

24,862

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24,862

 

24,862

0

 

 

03 03 04 09

შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი

47,258

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,258

 

 

 

 

 

 

03 03 04 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში აგრარული ბაზრის მოწყობა

0

59,200

 

59,200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

59,200

 

59,200

0

 

 

03 03 04 11

სამშენებლო მასალების შეძენა

63,499

235,000

 

235,000

0

 

0

 

ხარჯები

63,499

235,000

 

235,000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

63,499

235,000

 

235,000

0

 

 

03 03 04 12

სოციალური სახლის მშენებლობა

402,800

1,630,200

 

1,630,200

700,000

 

700,000

 

ხარჯები

0

1,630,200

 

1,630,200

700,000

 

700,000

 

სხვა ხარჯები

0

1,630,200

 

1,630,200

700,000

 

700,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

402,800

0

 

 

0

 

 

03 03 04 13

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

49,015

0

 

0

110,715

 

110,715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,015

0

 

 

110,715

 

110,715

03 03 04 14

სოფ. თხილნარის ცენტრის კეთილმოწყობა 

 

 

 

0

70,740

 

70,740

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

70,740

 

70,740

03 03 04 15

ჭარნალის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

43,588

 

43,588

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

43,588

 

43,588

03 03 04 16

ერგეს ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

95,172

 

95,172

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

95,172

 

95,172

03 03 04 17

ქედქედის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

78,481

 

78,481

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

78,481

 

78,481

03 03 04 18

აჭარისწყლის  ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

74,615

 

74,615

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

74,615

 

74,615

03 03 04 19

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

 

 

 

0

45,445

 

45,445

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

45,445

 

45,445

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

88,479

233,500

 

233,500

110,000

 

110,000

 

ხარჯები

4,419

49,000

 

49,000

10,000

 

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,419

49,000

 

49,000

10,000

 

10,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,419

49,000

 

49,000

10,000

 

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,060

184,500

 

184,500

100,000

 

100,000

03 03 05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

639

34,000

 

34,000

5,000

 

5,000

 

ხარჯები

639

34,000

 

34,000

5,000

 

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

639

34,000

 

34,000

5,000

 

5,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

639

34,000

 

34,000

5,000

 

5,000

03 03 05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

3,780

15,000

 

15,000

5,000

 

5,000

 

ხარჯები

3,780

15,000

 

15,000

5,000

 

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

3,780

15,000

 

15,000

5,000

 

5,000

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,780

15,000

 

15,000

5,000

 

5,000

03 03 05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

84,060

184,500

 

184,500

100,000

 

100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,060

184,500

 

184,500

100,000

 

100,000

03 03 06

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

0

0

 

0

35,800

 

35,800

 

ხარჯები

0

0

 

0

35,800

 

35,800

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

35,800

 

35,800

04 00

განათლება

1,644,588

4,911,129

 

4,911,129

3,495,741

 

3,495,741

 

ხარჯები

1,150,100

1,358,980

 

1,358,980

1,991,510

 

1,991,510

 

საქონელი და მომსახურება

400

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

1,149,700

1,343,980

 

1,343,980

1,976,510

 

1,976,510

 

სხვა ხარჯები

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494,488

3,552,149

 

3,552,149

1,504,231

 

1,504,231

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,470,431

4,593,273

 

4,593,273

3,349,584

 

3,349,584

 

ხარჯები

1,149,700

1,343,980

 

1,343,980

1,976,510

 

1,976,510

 

სუბსიდიები

1,149,700

1,343,980

 

1,343,980

1,976,510

 

1,976,510

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320,731

3,249,293

 

3,249,293

1,373,074

 

1,373,074

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

1,156,700

1,377,000

 

1,377,000

1,976,510

 

1,976,510

 

ხარჯები

1,149,700

1,343,980

 

1,343,980

1,976,510

 

1,976,510

 

სუბსიდიები

1,149,700

1,343,980

 

1,343,980

1,976,510

 

1,976,510

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

33,020

 

33,020

0

 

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

313,731

3,216,273

 

3,216,273

1,373,074

 

1,373,074

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,731

3,216,273

0

3,216,273

1,373,074

0

1,373,074

04 01 02 01

ჭარნალის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

18,154

 

18,154

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,154

 

18,154

0

 

 

04 01 02 02

სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა (მეორე ეტაპი )

75,831

327,669

 

327,669

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,831

327,669

 

327,669

0

 

 

04 01 02 03

ორთაბათუმის საბავშვო ბაღში სეპტიკის მოწყობა

0

18,995

 

18,995

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,995

 

18,995

0

 

 

04 01 02 04

სოფელ ზედა მახოში 120ბავშვზე ბაღისა და ამბულატორიის მშენებლობა

0

265,898

 

265,898

250,892

 

250,892

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

265,898

 

265,898

250,892

 

250,892

04 01 02 05

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

0

290,000

 

290,000

66,000

 

66,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

290,000

 

290,000

66,000

 

66,000

04 01 02 06

გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

29,830

70,000

 

70,000

3,000

 

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,830

70,000

 

70,000

3,000

 

3,000

04 01 02 07

სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია

91,240

4,700

 

4,700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,240

4,700

 

4,700

0

 

 

04 01 02 08

კირნათის თემში ყოფილი ინტერნატის შენობაში საბავშვო ბაღის მოწყობა

116,830

454,697

 

454,697

189,813

 

189,813

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,830

454,697

 

454,697

189,813

 

189,813

04 01 02 09

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ახალსოფელში

0

698,665

 

698,665

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

698,665

 

698,665

0

 

 

04 01 02 10

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.მახინჯაურში

0

380,499

 

380,499

451,288

 

451,288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

380,499

 

380,499

451,288

 

451,288

04 01 02 11

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ.ფერიაში

0

361,899

 

361,899

412,081

 

412,081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

361,899

 

361,899

412,081

 

412,081

04 01 02 12

სოფ.ქედქედში საბავშვო ბაღის ამბულატორიისა და ადმინისტრაციისათვის ფართის რემონტი

0

203,839

 

203,839

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

203,839

 

203,839

0

 

 

04 01 02 13

ქვედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

29,497

 

29,497

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29,497

 

29,497

0

 

 

04 01 02 14

ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

18,390

 

18,390

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

18,390

 

18,390

0

 

 

04 01 02 15

სალიბაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

44,880

 

44,880

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

44,880

 

44,880

0

 

 

04 01 02 16

ერგეს საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

0

28,491

 

28,491

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

28,491

 

28,491

0

 

 

04 02 00

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

174,157

317,856

 

317,856

146,157

 

146,157

 

ხარჯები

400

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

400

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,757

302,856

 

302,856

131,157

 

131,157

04 02 01

მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი

160,081

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,081

 

 

 

 

 

 

04 02 02

ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა

6,899

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,899

 

 

 

 

 

 

04 02 03

პანდუსების მოწყობა სკოლებში

6,777

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,777

0

 

 

0

 

 

04 02 04

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

400

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

400

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

400

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

400

 

 

 

 

 

 

04 02 05

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

0

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

სხვა ხარჯები

 

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

04 02 06

ჩელტას დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

47,484

 

47,484

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

47,484

 

47,484

0

 

 

04 02 07

სოფ,ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

18,447

 

18,447

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,447

 

18,447

0

 

 

04 02 08

სოფ. განახლების დაწყებითი სკოლის რექონსტრუქცია რესტავრაცია

0

112,186

 

112,186

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

112,186

 

112,186

0

 

 

04 02 09

სოფ.სამების დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

0

23,450

 

23,450

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23,450

 

23,450

0

 

 

04 02 10

მწვანე კონცხის დაწყებითი სკოლის რეკონსტრუქცია რესტავრაცია

0

101,289

 

101,289

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

101,289

 

101,289

0

 

 

04 02 11

 სოფ. ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის და ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის წყლის საპირფარეშოსა და ეზოს კეთილმოწყობა.

0

0

 

0

34,600

 

34,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

34,600

 

34,600

04 02 12

სოფელ კობალეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

 

0

96,557

 

96,557

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

96,557

 

96,557

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,974,299

2,254,275

 

2,254,275

2,748,487

 

2,748,487

 

ხარჯები

1,451,416

1,489,604

 

1,489,604

1,555,604

 

1,555,604

 

საქონელი და მომსახურება

166,246

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

166,246

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

1,285,170

1,299,604

 

1,299,604

1,387,604

 

1,387,604

 

სხვა ხარჯები

0

190,000

 

190,000

168,000

 

168,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522,883

764,671

 

764,671

1,192,883

 

1,192,883

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

784,235

740,400

0

740,400

1,797,768

0

1,797,768

 

ხარჯები

716,550

731,000

 

731,000

772,286

 

772,286

 

საქონელი და მომსახურება

55,000

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55,000

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

661,550

673,000

0

673,000

714,286

0

714,286

 

სხვა ხარჯები

0

58,000

0

58,000

58,000

0

58,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,685

9,400

0

9,400

1,025,482

0

1,025,482

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

326,300

342,400

 

342,400

361,896

 

361,896

 

ხარჯები

326,300

336,300

 

336,300

361,896

 

361,896

 

სუბსიდიები

326,300

336,300

 

336,300

361,896

 

361,896

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,100

 

6,100

0

 

 

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

378,539

340,000

 

340,000

352,390

 

352,390

 

ხარჯები

335,250

336,700

 

336,700

352,390

 

352,390

 

სუბსიდიები

335,250

336,700

 

336,700

352,390

 

352,390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,289

3,300

 

3,300

0

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

55,000

58,000

 

58,000

58,000

 

58,000

 

ხარჯები

55,000

58,000

 

58,000

58,000

 

58,000

 

საქონელი და მომსახურება

55,000

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55,000

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

58,000

 

58,000

58,000

 

58,000

05 01 04

აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

24,396

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,396

0

 

 

0

 

 

05 01 05

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია

0

0

 

0

1,025,482

 

1,025,482

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

1,025,482

 

1,025,482

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

30,000

30,000

 

30,000

40,000

 

40,000

 

ხარჯები

30,000

30,000

 

30,000

40,000

 

40,000

 

საქონელი და მომსახურება

30,000

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,000

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

30,000

 

30,000

40,000

 

40,000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,160,064

1,483,875

 

1,483,875

910,719

 

910,719

 

ხარჯები

704,866

728,604

 

728,604

743,318

 

743,318

 

საქონელი და მომსახურება

81,246

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,246

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

623,620

626,604

 

626,604

673,318

 

673,318

 

სხვა ხარჯები

0

102,000

 

102,000

70,000

 

70,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

755,271

 

755,271

167,401

 

167,401

05 03 01

ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

163,867

196,604

 

196,604

243,318

 

243,318

 

ხარჯები

163,867

196,604

 

196,604

243,318

 

243,318

 

სუბსიდიები

163,867

196,604

 

196,604

243,318

 

243,318

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

81,246

102,000

 

102,000

70,000

 

70,000

 

ხარჯები

81,246

102,000

 

102,000

70,000

 

70,000

 

საქონელი და მომსახურება

81,246

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81,246

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

102,000

 

102,000

70,000

 

70,000

05 03 03

საფეხბურთო გუნდ „მაჭახელას" მხარდამჭერი პროგრამა

65,978

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

65,978

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

65,978

 

 

 

 

 

 

05 03 04

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი `მაჭახელა~

393,775

430,000

 

430,000

430,000

 

430,000

 

ხარჯები

393,775

430,000

 

430,000

430,000

 

430,000

 

სუბსიდიები

393,775

430,000

 

430,000

430,000

 

430,000

05 03 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

455,198

755,271

 

755,271

167,401

 

167,401

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

755,271

 

755,271

167,401

 

167,401

05 03 05 01

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა

455,198

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,198

0

 

 

0

 

 

05 03 05 02

ხელვაჩაურში სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დასრულებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა მეორე ეტაპის II ნაწილი

0

651,918

 

651,918

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

651,918

 

651,918

0

 

 

05 03 05 03

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

0

23,500

 

23,500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23,500

 

23,500

0

 

 

05 03 05 04

სოფელ ახალსოფელში სტანდარტული მინი მოედნის მოწყობა

0

79,853

 

79,853

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

79,853

 

79,853

0

 

 

05 03 05 05

 სოფ. ერგეს ცენტრში არსებული სპორტული მოედნის შეკეთება

0

0

 

0

68,120

 

68,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

68,120

 

68,120

05 03 05 06

 სოფ. მახოში არსებული საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა.

0

0

 

0

28,648

 

28,648

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

28,648

 

28,648

05 03 05 07

 სოფ. ზედა ჯოჭოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა.

0

0

 

0

70,633

 

70,633

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

70,633

 

70,633

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

398,692

263,521

 

263,521

1,383,653

 

1,383,653

 

ხარჯები

374,496

263,521

 

263,521

1,301,651

 

1,301,651

 

საქონელი და მომსახურება

1,102

28,968

 

28,968

65,900

 

65,900

 

    სამედიცინო ხარჯები

0

28,968

 

28,968

65,900

 

65,900

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,102

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

17,012

13,300

 

13,300

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

356,382

205,455

 

205,455

220,142

 

220,142

 

სხვა ხარჯები

0

15,798

 

15,798

1,015,609

 

1,015,609

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

0

 

0

82,002

 

82,002

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

81,505

80,640

 

80,640

212,374

 

212,374

 

ხარჯები

57,309

80,640

 

80,640

130,372

 

130,372

 

საქონელი და მომსახურება

65

28,968

 

28,968

65,900

 

65,900

 

    სამედიცინო ხარჯები

0

28,968

 

28,968

65,900

 

65,900

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

17,012

13,300

 

13,300

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,232

22,574

 

22,574

25,000

 

25,000

 

სხვა ხარჯები

0

15,798

 

15,798

39,472

0

39,472

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

0

 

0

82,002

0

82,002

06 01 01

ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

20,995

28,968

 

28,968

65,900

 

65,900

 

ხარჯები

20,995

28,968

 

28,968

65,900

 

65,900

 

საქონელი და მომსახურება

0

28,968

 

28,968

65,900

 

65,900

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

28,968

 

28968

65,900

 

65900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,995

0

 

 

0

 

 

06 01 02

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა 

7,940

13,300

 

13,300

15,960

 

15,960

 

ხარჯები

7,940

13,300

 

13,300

15,960

 

15,960

 

სუბსიდიები

7,940

13,300

 

13,300

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

15,960

 

15,960

06 01 03

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

9,137

15,798

 

15,798

23,512

 

23,512

 

ხარჯები

9,137

15,798

 

15,798

23,512

 

23,512

 

საქონელი და მომსახურება

65

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

9,072

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

15,798

 

15,798

23,512

 

23,512

06 01 04

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

19,237

22,574

 

22,574

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

19,237

22,574

 

22,574

25,000

 

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,237

22,574

 

22,574

25,000

 

25,000

06 01 05

ამბულატორიის შენობისათვის  საძირკველის მოწყობა

24,196

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,196

 

 

 

 

 

 

06 01 06

სოფ. კაპრეშუმში არსებული სამედიცინო პუნქტის რესტავრაცია 

0

0

 

0

63,852

 

63,852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

 

63,852

 

63,852

06 01 07

სოფელ  აგარის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

9,120

 

9,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

 

9,120

 

9,120

06 01 08

სოფელ  წინსვლის ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

 

0

9,030

 

9,030

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

 

9,030

 

9,030

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

317,187

182,881

 

182,881

1,171,279

 

1,171,279

 

ხარჯები

317,187

182,881

 

182,881

1,171,279

 

1,171,279

 

საქონელი და მომსახურება

1,037

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,037

0

 

0

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

316,150

182,881

 

182,881

195,142

 

195,142

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

0

976,137

 

976,137

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

13,007

13,031

 

13,031

15,372

 

15,372

 

ხარჯები

13,007

13,031

 

13,031

15,372

 

15,372

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,007

13,031

 

13,031

15,372

 

15,372

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

6,550

5,450

 

5,450

5,850

 

5,850

 

ხარჯები

6,550

5,450

 

5,450

5,850

 

5,850

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,550

5,450

 

5,450

5,850

 

5,850

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

60,000

75,200

 

75,200

75,200

 

75,200

 

ხარჯები

60,000

75,200

 

75,200

75,200

 

75,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,000

75,200

 

75,200

75,200

 

75,200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

33,000

27,000

 

27,000

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

33,000

27,000

 

27,000

25,000

 

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,000

27,000

 

27,000

25,000

 

25,000

06 02 05

0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21,500

24,900

 

24,900

22,200

 

22,200

 

ხარჯები

21,500

24,900

 

24,900

22,200

 

22,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,500

24,900

 

24,900

22,200

 

22,200

06 02 06

 სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)

64,205

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

64,205

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,037

0

 

0

0

 

0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,037

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

63,168

 

 

 

 

 

 

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა

118,925

0

 

0

976,137

 

976,137

 

ხარჯები

118,925

0

 

0

976,137

 

976,137

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118,925

 

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

 

976,137

 

976,137

06 02 08

0-70000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

12,100

 

12,100

13,300

 

13,300

 

ხარჯები

0

12,100

 

12,100

13,300

 

13,300

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

12,100

 

12,100

13,300

 

13,300

06 02 09

ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

0

25,200

 

25,200

38,220

 

38,220

 

ხარჯები

0

25,200

 

25,200

38,220

 

38,220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

25,200

 

25,200

38,220

 

38,220