„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1396
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/04/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 18, 27/04/2005
სარეგისტრაციო კოდი 010.320.050.05.001.001.814
  • Word
1396
22/04/2005
სსმ, 18, 27/04/2005
010.320.050.05.001.001.814
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონს (პარლამენტის უწყებანი, №44, 11.11.1997, გვ. 86) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 211 მუხლი:

    მუხლი 211

1. თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობაზე ყოფნისას და თანამდებობის დატოვებიდან ერთი წლის განმავლობაში შესაბამისი ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციების შევსებისა და წარდგენის ვადა გაგრძელდეს 2005 წლის      1 ივნისამდე.

2. 2006 წლის 1 იანვრამდე თანამდებობის პირებმა ქონებრივი მდგომარეობისა და საფინანსო დეკლარაციების შევსება და წარდგენა განახორციელონ 2004 წლის               1 იანვრისთვის მოქმედი ქონებრივი მდგომარეობის და საფინანსო დეკლარაციების ფორმებით.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                       მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 22 აპრილი.

№1396–Iს