ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 48
დოკუმენტის მიმღები ახალგორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.150.016098
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
48
24/12/2015
ვებგვერდი, 30/12/2015
190020020.35.150.016098
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2015 - 19/02/2016)

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №48

2015 წლის 24 დეკემბერი

ს .წეროვანი

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის,  54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“.ა“.  ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: 

მუხლი 1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი სახით

დამტკიცდეს.

  /თან ერთვის/

მუხლი 2
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №29 დადგენილება  „ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს  2016 წლის 1 იანვრიდან .

საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ბალაშვილი
თავი I

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

გადასახადები

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,080.6

100.0

1,980.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

სხვა შემოსავლები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,113.4

100.0

2,013.4

2,308.5

250.0

2,058.5

2,409.3

246.0

2,163.3

შრომის ანაზღაურება

738.0

0.0

738.0

806.4

0.0

806.4

839.1

0.0

839.1

საქონელი და მომსახურება

213.3

0.0

213.3

190.5

9.0

181.5

190.4

61.6

128.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

946.5

100.0

846.5

1,115.0

241.0

874.0

1,155.3

179.9

975.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

210.4

0.0

210.4

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

სხვა ხარჯები

5.2

0.0

5.2

5.1

0.0

5.1

4.5

4.5

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

-24.8

0.0

-24.8

-24.5

0.0

-24.5

4.0

4.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

4.0

0.0

ზრდა

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

4.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-28.6

0.0

-28.6

-28.2

0.0

-28.2

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-28.6

0.0

-28.6

-28.2

0.0

-28.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

28.6

0.0

28.6

28.2

0.0

28.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

28.6

0.0

28.6

28.2

0.0

28.2

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

             ათას ლარებში

მუხლი 2.  ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

გადასახადები

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,080.6

100.0

1,980.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

სხვა შემოსავლები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,113.4

100.0

2,013.4

2,308.5

250.0

2,058.5

2,409.3

246.0

2,163.3

შრომის ანაზღაურება

738.0

0.0

738.0

806.4

0.0

806.4

839.1

0.0

839.1

საქონელი და მომსახურება

213.3

0.0

213.3

190.5

9.0

181.5

190.4

61.6

128.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

946.5

100.0

846.5

1,115.0

241.0

874.0

1,155.3

179.9

975.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

210.4

0.0

210.4

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

სხვა ხარჯები

5.2

0.0

5.2

5.1

0.0

5.1

4.5

4.5

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 3. ახალგორის   მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  2413.3 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

შემოსავლები

1

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

შემოსავლები

1

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

გადასახადები

11

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

113

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1.4

 

1.4

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

0.1

 

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

1.8

 

1.8

0.0

 

 

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131142

3.5

 

3.5

0.0

 

 

0.0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

0.2

 

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131152

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

გრანტები

13

2,080.6

100.0

1,980.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2,080.6

100.0

1,980.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1,980.6

0.0

1,980.6

2,034.0

0.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,890.6

 

1,890.6

1,944.0

 

1,944.0

2,073.3

 

2,073.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

სპეციალური ტრანსფერი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

250.0

250.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

100.0

100.0

0.0

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

100.0

100.0

 

250.0

250.0

 

0.0

 

 

სხვა შემოსავლები

14

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.4

 

0.4

0.0

 

 

0.0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

0.6

 

0.6

0.0

 

 

0.0

 

 

   

 

   

 

   

 

   

                           

მუხლი 4. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 2413.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

შემოსავლები

1

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

შემოსავლები

1

2,088.6

100.0

1,988.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

გრანტები

13

2,080.6

100.0

1,980.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

2,080.6

100.0

1,980.6

2,284.0

250.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1,980.6

0.0

1,980.6

2,034.0

0.0

2,034.0

2,413.3

250.0

2,163.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,890.6

 

1,890.6

1,944.0

 

1,944.0

2,073.3

 

2,073.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

90.0

 

90.0

სპეციალური ტრანსფერი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

250.0

250.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

100.0

100.0

0.0

250.0

250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

100.0

100.0

 

250.0

250.0

 

0.0

 

 

   

 

   

 

   

 

   

მუხლი 5. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  2409.3 ათასი ლარის ოდენობით  თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,113.4

100.0

2,013.4

2,308.5

250.0

2,058.5

2,409.3

246.0

2,163.3

შრომის ანაზღაურება

738.0

0.0

738.0

806.4

0.0

806.4

839.1

0.0

839.1

საქონელი და მომსახურება

213.3

0.0

213.3

190.5

9.0

181.5

190.4

61.6

128.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

946.5

100.0

846.5

1,115.0

241.0

874.0

1,155.3

179.9

975.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

210.4

0.0

210.4

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

სხვა ხარჯები

5.2

0.0

5.2

5.1

0.0

5.1

4.5

4.5

0.0

 

      ათას ლარებში

მუხლი  6. განისაზღვროს არაფინანსური აქტივების კლებისა და ზრდის ფუნქცია თანდართული რედაქციით

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

4.0

0.0

 

 

ზრდა

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

4.0

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 7.ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  სარეზერვო ფონდი განსაზღვრულია  25.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა    ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 8. ახალგორი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

892.2    

0.0   

892.2   

952.5   

9.0   

943.5   

984.7   

67.1   

917.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

892.2   

0.0   

892.2   

952.5   

9.0    

943.5   

984.7   

67.1   

917.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

892.2   

0.0   

892.2   

931.2   

9.0   

922.2   

959.7   

67.1   

892.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

21.3   

0.0   

21.3   

25.0   

0.0   

25.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

44.7   

0.0   

44.7   

45.0   

0.0   

45.0   

42.8   

0.0   

42.8   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

106.1   

0.0   

106.1   

105.4   

0.0   

105.4   

122.3   

13.1   

109.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

106.1   

0.0   

106.1   

105.4   

0.0   

105.4   

122.3   

13.1   

109.2   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

119.4   

0.0   

119.4   

161.0   

60.0   

101.0   

127.6   

3.0   

124.6   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

119.4   

0.0   

119.4   

161.0   

60.0   

101.0   

127.6   

3.0   

124.6   

7063

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

35.1   

0.0   

35.1   

36.2   

0.0   

36.2   

35.9   

0.0   

35.9   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.1   

0.0   

35.1   

36.2   

0.0   

36.2   

35.9   

0.0   

35.9   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

226.0   

0.0   

226.0   

254.4   

0.0   

254.4    

248.9   

3.6   

245.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

88.1   

0.0   

88.1   

96.5   

0.0   

96.5   

93.7   

0.0   

93.7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

113.1   

0.0   

113.1   

127.7   

0.0   

127.7   

123.7    

0.6   

123.1   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

24.8   

0.0   

24.8   

29.7   

0.0   

29.7   

28.0   

0.0   

28.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.5   

0.0   

0.5   

3.5   

3.0   

0.5   

709

განათლება

492.4   

100.0   

392.4   

566.2   

181.0   

385.2   

631.1   

163.2   

467.9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

419.3   

100.0   

319.3   

470.8   

160.0   

310.8   

553.2   

163.2   

390.0   

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

73.1   

0.0   

73.1   

95.4   

21.0   

74.4   

77.9   

0.0   

77.9   

710

სოციალური დაცვა

201.3   

0.0   

201.3   

191.5   

0.0   

191.5   

220.0   

0.0   

220.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

99.2   

0.0   

99.2   

109.0   

0.0   

109.0   

120.0   

0.0   

120.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

86.2   

0.0   

86.2   

109.0   

0.0   

109.0   

120.0   

0.0   

120.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

13.0   

0.0   

13.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

13.0   

0.0   

13.0   

0.5   

0.0   

0.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

42.8   

0.0   

42.8   

45.0   

0.0   

45.0   

45.0   

0.0   

45.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

31.4   

0.0   

31.4   

35.0   

0.0   

35.0   

55.0   

0.0   

55.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14.0   

0.0   

14.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.9   

0.0   

0.9   

2.0   

0.0   

2.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

2,117.2   

100.0   

2,017.2   

2,312.2   

250.0   

2,062.2   

2,413.3   

250.0   

2,163.3   

   

 

   

 

   

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ათას ლარებში     

 

მუხლი 9.  ახალგორის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში  სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

9.1 დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 35.9 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 42.8 ათასი ლარი;

გ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 11.3 ათასი ლარი;

მუხლი 10. ახალგორის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტით  მოსახლეობის 

 სოციალური უზრუნველყოფა

   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 იანვრის N 3 დადგენილების მიხედვით  და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 11. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და  პროგრამები

11.1თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

11.1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს  შეიარაღებული  ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

11.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  წეროვანის,წილკანისა და ფრეზეთის  დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა,  საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა,  ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

225.5

0.0

225.5

266.4

60.0

206.4

249.9

16.1

233.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192.0

0.0

192.0

236.9

60.0

176.9

222.1

14.9

207.2

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.9

0.0

0.9

28.6

0.0

28.6

26.4

1.8

24.6

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

106.1

0.0

106.1

105.4

0.0

105.4

122.3

13.1

109.2

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

81.7

0.0

81.7

83.9

41.0

42.9

60.6

0.0

60.6

03 02 05

gare ganaTeba

3.3

0.0

3.3

19.0

19.0

0.0

12.8

0.0

12.8

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

03.03.01

გამწვანების ღონისძიებები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

 

ათას ლარებში

11.2.1  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის  მოვლა– შენახვის პროგრამა,saojaxo sakanalizacio sistemebis gare qselis ამოწმენდის სამუშაოები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.

ა)წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 01 01)

   წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი წყლის სისტემების  რეაბილიტაციას.

 

)დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 01 02)

     ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა–დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების  ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

 გ ) საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.

დ)გამწვანების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგამის ფარგლებში   წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები.

ე) გარე-განათების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)ქვეპროგრამის ფარგლებში წეროვანის ,წილკნის და ფრეზეთის დასახლებაში დაგეგმილია გარე -განათების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა.

11.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება

04 00

განათლება

492.4

100.0

392.4

566.2

181.0

385.2

631.1

163.2

467.9

04 01

ბაგა-ბაღი

419.3

100.0

319.3

470.8

160.0

310.8

553.2

163.2

390.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

73.1

0.0

73.1

95.4

21.0

74.4

77.9

0.0

77.9

                                                                                                                                                                                   ათას ლარებში

 ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04  01)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს  ერთი საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც  სკოლამდელ განათლებას იღებს 550  ბავშვი. ბაგა–ბაღს   ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 22–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება .  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის თანამშრომელთა  და აღმზრდელთა ხელფასებს, კვებისა და  სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.

ბ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულებაწეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი  (პროგრამული კოდი 04  03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში  ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან  დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის,ქსოვის,მინანქრის,მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდეგ  იღებენ დამატებით განათლებას.

ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 210– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.

11.4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

            მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსებას ,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.  

ათას ლარებში

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

226.0

0.0

226.0

254.4

0.0

254.4

248.9

3.6

245.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

88.1

0.0

88.1

96.5

0.0

96.5

93.7

0.0

93.7

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

87.8

0.0

87.8

96.3

0.0

96.3

91.7

0.0

91.7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

113.1

0.0

113.1

127.7

0.0

127.7

123.7

0.6

123.1

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

40.1

0.0

40.1

44.6

0.0

44.6

45.0

0.0

45.0

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

40.4

0.0

40.4

52.4

0.0

52.4

47.0

0.6

46.4

05 02 04

კლუბები

29.4

0.0

29.4

28.9

0.0

28.9

29.7

0.0

29.7

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

24.8

0.0

24.8

29.7

0.0

29.7

28.0

0.0

28.0

11.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სასპორტო სკოლის“  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .

      ა) სპორტული ღონისძიებების(პროგრამული კოდი 05 01 01)

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები მოხდება მათი  დაფინანსება. არსებული პროგრამა ემსახურება

200-მდე  სკოლის ასაკის სპორტსმენს.

11.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის,ბიბლიოთეკების გაერთიანების  ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

   ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. 

 

    ბ)ახალგორის  სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

        წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  არსებობს  მუსიკალური სკოლა ექვსწლედით,  სადაც   სწავლობს 65-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება  კლასიკური და ხალხური მუსიკის  კულტურული ღონისძიებები .

 

გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური  ბიბლიოთეკა     (პროგრამული კოდი 05 02 03)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

 

 დ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)

      წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს  კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობსადგილობრივ მოსახლეობისათვის  მათი რეპერტუარის გაცნობას.

11.4.3რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.და ფინანსება  ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის გავლით. ამასთან ერთად ფინანსდება  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები, მათი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები.

11.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

236.4

0.0

236.4

227.7

0.0

227.7

255.9

0.0

255.9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.1

0.0

35.1

36.2

0.0

36.2

35.9

0.0

35.9

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

201.3

0.0

201.3

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

86.2

0.0

86.2

109.0

0.0

109.0

120.0

0.0

120.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

42.8

0.0

42.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

31.4

0.0

31.4

35.0

0.0

35.0

55.0

0.0

55.0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ვეტერანთა სოციალური დაცვა

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

         ათას ლარებში

 

11.5.1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

     პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

 

·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

·         ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·         სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

 

 

11.5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების   დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა)  ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც   კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება არ არის გათვალისწინებული სადაზღვევო პოლისით.

ბ)  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.

) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება  300 ლარს.

 

თავი III

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

2,117.2

100.0

2,017.2

2,312.2

250.0

2,062.2

2,413.3

250.0

2,163.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2,113.4

100.0

2,013.4

2,308.5

250.0

2,058.5

2,409.3

246.0

2,163.3

 

შრომის ანაზღაურება

738.0

0.0

738.0

806.4

0.0

806.4

839.1

0.0

839.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

3.8

3.7

0.0

3.7

4.0

4.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

892.2

0.0

892.2

952.5

9.0

943.5

984.7

67.1

917.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

890.4

0.0

890.4

951.5

9.0

942.5

980.7

63.1

917.6

 

შრომის ანაზღაურება

696.2

0.0

696.2

764.2

0.0

764.2

796.9

0.0

796.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

4.0

4.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

224.2

0.0

224.2

251.1

0.0

251.1

251.3

5.0

246.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

224.2

0.0

224.2

251.1

0.0

251.1

250.3

4.0

246.3

 

შრომის ანაზღაურება

179.7

0.0

179.7

209.6

0.0

209.6

229.2

0.0

229.2

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

668.0

0.0

668.0

680.1

9.0

671.1

708.4

62.1

646.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

666.2

0.0

666.2

679.1

9.0

670.1

705.4

59.1

646.3

 

შრომის ანაზღაურება

516.5

0.0

516.5

554.6

0.0

554.6

567.7

0.0

567.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

0.0

1.8

1.0

0.0

1.0

3.0

3.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

 

შრომის ანაზღაურება

41.8

0.0

41.8

42.2

0.0

42.2

42.2

0.0

42.2

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

44.7

0.0

44.7

45.0

0.0

45.0

42.8

0.0

42.8

 

შრომის ანაზღაურება

41.8

0.0

41.8

42.2

0.0

42.2

42.2

0.0

42.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

225.5

0.0

225.5

266.4

60.0

206.4

249.9

16.1

233.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

225.5

0.0

225.5

266.4

60.0

206.4

249.9

16.1

233.8

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

192.0

0.0

192.0

236.9

60.0

176.9

222.1

14.9

207.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

192.0

0.0

192.0

236.9

60.0

176.9

222.1

14.9

207.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.9

0.0

0.9

28.6

0.0

28.6

26.4

1.8

24.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.9

0.0

0.9

28.6

0.0

28.6

26.4

1.8

24.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

106.1

0.0

106.1

105.4

0.0

105.4

122.3

13.1

109.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

106.1

0.0

106.1

105.4

0.0

105.4

122.3

13.1

109.2

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

81.7

0.0

81.7

83.9

41.0

42.9

60.6

0.0

60.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

81.7

0.0

81.7

83.9

41.0

42.9

60.6

0.0

60.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

gare ganaTeba

3.3

0.0

3.3

19.0

19.0

0.0

12.8

0.0

12.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.3

0.0

3.3

19.0

19.0

0.0

12.8

0.0

12.8

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03.03.01

გამწვანების ღონისძიებები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

33.5

0.0

33.5

29.5

0.0

29.5

27.8

1.2

26.6

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

492.4

100.0

392.4

566.2

181.0

385.2

631.1

163.2

467.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

492.4

100.0

392.4

566.2

181.0

385.2

631.1

163.2

467.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ბაგა-ბაღი

419.3

100.0

319.3

470.8

160.0

310.8

553.2

163.2

390.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

419.3

100.0

319.3

470.8

160.0

310.8

553.2

163.2

390.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

73.1

0.0

73.1

95.4

21.0

74.4

77.9

0.0

77.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

73.1

0.0

73.1

95.4

21.0

74.4

77.9

0.0

77.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

226.0

0.0

226.0

254.4

0.0

254.4

248.9

3.6

245.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

224.0

0.0

224.0

251.7

0.0

251.7

248.9

3.6

245.3

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

88.1

0.0

88.1

96.5

0.0

96.5

93.7

0.0

93.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

88.1

0.0

88.1

96.5

0.0

96.5

93.7

0.0

93.7

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.3

0.0

0.3

0.2

0.0

0.2

2.0

0.0

2.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული სკოლები

87.8

0.0

87.8

96.3

0.0

96.3

91.7

0.0

91.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

87.8

0.0

87.8

96.3

0.0

96.3

91.7

0.0

91.7

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

113.1

0.0

113.1

127.7

0.0

127.7

123.7

0.6

123.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

113.1

0.0

113.1

125.0

0.0

125.0

123.7

0.6

123.1

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

3.2

0.0

3.2

1.8

0.0

1.8

2.0

0.0

2.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლა

40.1

0.0

40.1

44.6

0.0

44.6

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

40.1

0.0

40.1

41.9

0.0

41.9

45.0

0.0

45.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ბიბლიოთეკაბი

40.4

0.0

40.4

52.4

0.0

52.4

47.0

0.6

46.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

40.4

0.0

40.4

52.4

0.0

52.4

47.0

0.6

46.4

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

კლუბები

29.4

0.0

29.4

28.9

0.0

28.9

29.7

0.0

29.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

29.4

0.0

29.4

28.9

0.0

28.9

29.7

0.0

29.7

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

3.5

3.0

0.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

24.8

0.0

24.8

29.7

0.0

29.7

28.0

0.0

28.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

22.8

0.0

22.8

29.7

0.0

29.7

28.0

0.0

28.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

236.4

0.0

236.4

227.7

0.0

227.7

255.9

0.0

255.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

236.4

0.0

236.4

227.7

0.0

227.7

255.9

0.0

255.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35.1

0.0

35.1

36.2

0.0

36.2

35.9

0.0

35.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.1

0.0

35.1

36.2

0.0

36.2

35.9

0.0

35.9

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

201.3

0.0

201.3

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

201.3

0.0

201.3

191.5

0.0

191.5

220.0

0.0

220.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

86.2

0.0

86.2

109.0

0.0

109.0

120.0

0.0

120.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

86.2

0.0

86.2

109.0

0.0

109.0

120.0

0.0

120.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

13.0

0.0

13.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

13.0

0.0

13.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

42.8

0.0

42.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

42.8

0.0

42.8

45.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

31.4

0.0

31.4

35.0

0.0

35.0

55.0

0.0

55.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

31.4

0.0

31.4

35.0

0.0

35.0

55.0

0.0

55.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ვეტერანთა სოციალური დაცვა

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.