წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 47
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016259
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
47
24/12/2015
ვებგვერდი, 30/12/2015
190020020.35.104.016259
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2015 - 26/01/2016)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №47

2015 წლის 24 დეკემბერი

ქ. წალენჯიხა

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 განისაზღვროს:
ა) შემოსულობები  6727,3 ათ. ლარით;
ბ) გადასახდელები  6727,3 ათ.ლარით;
გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4579,3 ათ.ლარით. მათ შორის:
გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4401,3 ათ.ლარი;
გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 178,0 ათ.ლარი.
დ)  სარეზერვო ფონდი  0 ათ.ლარით.
მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №63 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი იანვრიდან.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთემურ ღვინჯილიადანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,424.3

10,275.2

3,938.5

6,336.7

6,659.3

0.0

6,659.3

გადასახადები

1,502.7

1,300.0

0.0

1,300.0

1,850.0

0.0

1,850.0

გრანტები

7,536.6

8,585.2

3,938.5

4,646.7

4,579.3

0.0

4,579.3

სხვა შემოსავლები

385.0

390.0

0.0

390.0

230.0

0.0

230.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6,032.0

8,093.1

1,834.4

6,258.7

6,467.6

0.0

6,467.6

შრომის ანაზღაურება

1,646.7

1,442.0

0.0

1,442.0

1,722.0

0.0

1,722.0

საქონელი და მომსახურება

886.5

854.2

146.1

708.1

787.6

0.0

787.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

6.0

0.0

0.0

0.0

87.0

0.0

87.0

სუბსიდიები

2,373.9

2,956.0

0.0

2,956.0

3,101.0

0.0

3,101.0

გრანტები

0.0

310.6

0.0

310.6

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

762.2

692.0

0.0

692.0

700.0

0.0

700.0

სხვა ხარჯები

356.7

1,838.3

1,688.3

150.0

70.0

0.0

70.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3,392.3

2,182.1

2,104.1

78.0

191.7

0.0

191.7

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,010.6

3,423.2

3,345.2

78.0

191.7

0.0

191.7

ზრდა

3,065.6

3,510.2

3,345.2

165.0

259.7

0.0

259.7

კლება

55.0

87.0

0.0

87.0

68.0

0.0

68.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

381.7

-1,241.1

-1,241.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

381.7

-1,241.1

-1,241.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

381.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

381.7

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1,241.1

1,241.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1,241.1

1,241.1

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 777,7

10 362,2

3 938,5

6 423,7

6,727.3

0.0

6,727.3

შემოსავლები

9 725,2

10 275,2

3 938,5

6 336,7

6,659.3

0.0

6,659.3

არაფინანსური აქტივების კლება

52,5

87,0

0,0

87,0

68.0

0.0

68.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

               

გადასახდელები

9 097,6

11 603,3

5 179,6

6 423,7

6,727.3

0.0

6,727.3

ხარჯები

6 032,0

8 093,1

1 834,4

6 258,7

6,467.6

0.0

6,467.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 065,6

3 510,2

3 345,2

165,0

259.7

0.0

259.7

ნაშთის ცვლილება

680,1

-1 241,1

-1 241,1

0,0

0,0

0.0

0,0

 


მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 659.3ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 725,2

10 275,2

3 938,5

6 336,7

6,659.3

0.0

6,659.3

გადასახადები

1 424,5

1 300,0

0,0

1 300,0

1,850.0

0.0

1,850.0

გრანტები

7 899,7

8 585,2

3 938,5

4 646,7

4,579.3

0.0

4,579.3

სხვა შემოსავლები

401,0

390,0

0,0

390,0

230.0

0.0

230.0

 


მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1850.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

 

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1,502.7

1,300.0

0.0

1,300.0

1,850.0

0.0

1,850.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

700.0

ქონების გადასახადი

113

1,502.7

1,300.0

0.0

1,300.0

1,150.0

0.0

1,150.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1,352.7

1,200.0

 

1,200.0

960.0

 

960.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131142

50.0

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

100.0

50.0

0.0

50.0

140.0

0.0

140.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131152

100.0

50.0

 

50.0

140.0

 

140.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გრანტები
 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 579,3ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

7,536.6

8,585.2

3,938.5

4,646.7

4,579.3

0.0

4,579.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7,536.6

8,585.2

3,938.5

4,646.7

4,579.3

0.0

4,579.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3,709.9

4,646.7

0.0

4,646.7

4,579.3

0.0

4,579.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3,531.9

4,468.7

 

4,468.7

4,401.3

 

4,401.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

178.0

178.0

 

178.0

178.0

 

178.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3,826.7

3,938.5

3,938.5

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2,834.8

3,043.1

3,043.1

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

882.5

895.4

895.4

0.0

0.0

 

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

109.4

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 


მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 230.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

401,0

390,0

0,0

390,0

230,0

0,0

230,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

160,8

200,0

0,0

200,0

110,0

0,0

110,0

პროცენტები

43,7

0.0

 

0.0

10,0

 

10,0

დივიდენდები

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

რენტა

117,1

200,0

0,0

200,0

100,0

0,0

100,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

116,6

200,0

 

200,0

80,0

 

80,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,5

2.0

 

2.0

20,0

 

20,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

70,1

70,0

0,0

70,0

20,0

0,0

20,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

22,4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

3,2

0.0

 

0.0

0,0

 

 

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

19,1

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

47,7

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

47,7

50,0

0,0

50,0

0,0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

160,0

120,0

 

120,0

100,0

 

100,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0.0

 

 

0,0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

10,1

0.0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6467,6  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 032,0

8 093,1

1 834,4

6 258,7

6,467.6

0.0

6,467.6

შრომის ანაზღაურება

1 655,0

1 442,0

0,0

1 442,0

1,722.0

0.0

1,722.0

საქონელი და მომსახურება

900,2

854,2

146,1

708,1

787.6

0.0

787.6

პროცენტი

6,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2 373,9

2 956,0

0,0

2 956,0

87.0

0.0

87.0

გრანტები

0,0

310,6

0,0

310,6

3,101.0

0.0

3,101.0

სოციალური უზრუნველყოფა

762,2

692,0

0,0

692,0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

356,7

1 838,3

1 688,3

150,0

700.0

0.0

700.0

 


მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა259,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგ. kodi

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

274,7

775,7

715,7

60,0

39,7

0,0

39,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 790,9

2 734,5

2 629,5

105,0

220.0

0.0

220.0

04 00

განათლება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა,რელიგია ახალგაზრდულიდა სპორტული ღონისძიებები

0.0

00

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

0600

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 68.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

52,5

87,0

0.0

87,0

68,0

0.0

68,0

ძირითადი აქტივები

13,7

37.0

 

37.0

48,0

 

48,0

არაწარმოებული აქტივები

38,8

50.0

0.0

50.0

20.0

0.0

20.0

მიწა

38.8

50.0

 

50.0

20

 

20 

 


მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,224.0   

2,821.9   

861.8   

1,960.1   

2,356.3   

0.0   

2,356.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,161.3   

2,660.8   

715.7   

1,945.1   

2,356.3   

0.0   

2,356.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,161.3   

2,624.8   

715.7   

1,909.1   

2,330.0   

0.0   

2,330.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

36.0   

0.0   

36.0   

41.3   

0.0   

41.3   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

62.7   

161.1   

146.1   

15.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

62.7   

161.1   

146.1   

15.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

99.6   

100.0   

0.0   

100.0   

115.0   

0.0   

115.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

313.9   

310.6   

0.0   

310.6   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

313.9   

310.6   

0.0   

310.6   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,311.8   

3,514.3   

3,424.3   

90.0   

225.0   

0.0   

225.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

884.5   

900.4   

895.4   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

884.5   

900.4   

895.4   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

7045

ტრანსპორტი

1,238.0   

1,040.9   

955.9   

85.0   

220.0   

0.0   

220.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,238.0   

1,040.9   

955.9   

85.0   

220.0   

0.0   

220.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

189.3   

1,573.0   

1,573.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

602.5   

700.0   

0.0   

700.0   

665.0   

0.0   

665.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

602.5   

700.0   

0.0   

700.0   

665.0   

0.0   

665.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

959.4   

1,153.5   

893.5   

260.0   

130.0   

0.0   

130.0   

7061

ბინათმშენებლობა

139.6   

250.3   

115.3   

135.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

142.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

558.4   

778.2   

778.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

118.7   

125.0   

0.0   

125.0   

130.0   

0.0   

130.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

85.9   

270.0   

0.0   

270.0   

250.0   

0.0   

250.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

5.9   

170.0   

0.0   

170.0   

150.0   

0.0   

150.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

5.9   

170.0   

0.0   

170.0   

150.0   

0.0   

150.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

100.0   

0.0   

100.0   

100.0   

0.0   

100.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

885.1   

1,126.0   

0.0   

1,126.0   

1,220.0   

0.0   

1,220.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

440.8   

605.0   

0.0   

605.0   

630.0   

0.0   

630.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

406.7   

496.0   

0.0   

496.0   

535.0   

0.0   

535.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

37.6   

25.0   

0.0   

25.0   

55.0   

0.0   

55.0   

709

განათლება

848.2   

1,080.0   

0.0   

1,080.0   

1,195.0   

0.0   

1,195.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

825.0   

1,050.0   

0.0   

1,050.0   

1,150.0   

0.0   

1,150.0   

7092

ზოგადი განათლება

23.2   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

23.2   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

710

სოციალური დაცვა

767.2   

527.0   

0.0   

527.0   

556.0   

0.0   

556.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

605.8   

380.0   

0.0   

380.0   

390.0   

0.0   

390.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

144.4   

135.0   

0.0   

135.0   

150.0   

0.0   

150.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

17.0   

12.0   

0.0   

12.0   

16.0   

0.0   

16.0   

 

სულ

9,097.6   

11,603.3   

5,179.6   

6,423.7   

6,697.3   

0.0   

6,697.3   

 


მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარით.

მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარით.

მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული. მიზნობრივი ტრანსფერი 178.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78.0 ათასი ლარი.
2.  საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის

პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00);
ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების,  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება  კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

ა.ა) საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში არსებულისაცხოვრებელი კორპუსებისრეაბილიტაციის და მიდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები.

ა.ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების ქსელის მოწყობის, არსებული ქსელის რეაბილიტაციის, მოვლა-შენახვის დაექსპლოატაციის  ხარჯები.

ა.გ) დასუფთავების და კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებამუნიციპალიტეტის დასუფთავების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის. მუნიციპალიტეტის ორივე ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებიდანსაყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავების ღონისძიებები.

ბ) სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება.

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ჯებირების, ხიდბოგირების და გაბიონების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 08)

  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქების ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების მოვლა–შენახვა და რეაბილიტაცია,საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქების და თემების გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

დ.ა) პარკებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 08 01)

  ქვეპროგრამის ითვალისწინებს ქ. წალენჯიხის ტერენტი გრანელის სახელობის პარკის რეაბილიტაციის, ქ. ჯვარის ცენტრში პარკის რეაბილიტაციის და მუნიციპალიტეტის თემებში ცენტრების კეთილმოწყობის ღონისძიებებს.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

  მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

ა) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებული 32 საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. ქვეპროგრამა მთლიანობაში ემსახურება 1200-მდე ბავშვს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)                                                                          

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათისპორტული შესაძლებლობების სრულად  გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი  პირობების  შექმნა  და ნიჭიერი, წარმატებული სპორტსმენების  წახალისება.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 14 სპორტული წრე, მათ შორის ჭადრაკის, ჭიდაობის, კრივის, კალთბურთის და სხვა, სადაც გაერთიანებულია 260-მდე მოსწავლე.

ა.ბ) ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“-ს დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ბავშვთა საფეხბურთო 5 ჯგუფს და 100-მდე სპორტსმენს. ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანი არის ბავშთა ფეხბურთის განვითარება და  ნიჭიერი ფეხბურთელების აღზრდა.

ა.გ) ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „სქური“ (პროგრამული კოდი  05 01 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ეროვნულ ჩემპიონატში გათამაშებაში მონაწილე პირველი ლიგის გუნდი „სქური“.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება  კულტურულიღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება  გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიური წესით ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს  კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. მომსახურებას უწევს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარებას („გრანელობა“, „ჯარალუა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 ბიბლიოთეკა, მათ შორის 1 საბავშვო, 1 ცენტრალური და 19 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 17 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 4 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები.მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდებამრავალი საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

ბ.ბ) ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი”,რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების და მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო განყოფილება. სახელოვნებო განყოფილებაში ისწავლება ფორტეპიანო, საგუნდო სიმღერა, ვოკალი, ფოლკლორი და მუსიკალური ლიტერატურა. სწავლის ხანგრძლივობაა 6 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სახელოვნებო განყოფილებაში შეადგენს 152 აღსაზრდელს.  საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 წრე: ინგლისური ენის, მგალობელთა, ხატვის, ვოკალური, სამეჯლისო, უნარჩვევების, მხატვრული კითხვის, ლიტერატურის, რუსული ენის, თექის, კომპიუტერის შემსწავლელი, თეატრალური და ქორეოგრაფიული  წრეები. საგანმანათლებლო განყოფილების წრეებში სწავლობს 160 მოსწავლე. წრეებში სწავლის საფასური არის 5 დან 15 ლარამდე.  ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. ცენტრი ზრუნავს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენასა და წარმოჩინებაზე,  მათ დახმარებაზე პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

  პროგრამის ფარგლებში, შესაბამისი ცენტრების მეშვეობით, დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში, ასევე, ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების სხვადასხვა ღონისძიებებზე მგზავრობის, სტუდენტური დღეების და მხიარული სტარტების ხარჯები.

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05.04)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას;დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.

ბ) ამბულატორიების და პოლიკლინიკების პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

  პროგრამა ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებულ პაციენტთა სტაციონალური მომსახურების ნაწილობრივი თანადაფინანსება; „საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახელმწიფო დიაგნოსტიკის კომპონენტით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება.გადაუდებელი ოპერაციებისას პაციენტების თანადაფინანსებას, უნარშეზღუდულ პირთა ფინანსურ დახმარებას; ფსიქიკურად დაავადებულ ავადმყოფთა სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების და ძვირადღირებული სამკურნალო მედიკამენტების შეძენის დაფინანსება; თირკმლის დიალეზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების დაფინანსება.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა  დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

გ.ბ) ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03 02)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტარანების მორალური და ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები.

გ.გ) გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალური დახმარება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 200 ლარის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

გ.დ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 03 04)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების კვებით  უზრუნველყოფა.

გ.ე) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 30 ლარის ოდენობით (158 ოჯახი, 451 ბენეფიციარი).

დ) ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

  პროგრამაში გათვალისწინებულია ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარამდე თანხის ოდენობით;

ე) სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამაში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობისა.


თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

 

 

 

 

 

 

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

9,097.6

11,603.3

5,179.6

6,423.7

6 727,3

0,0

6 727,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190.0

147.0

0.0

147.0

147,0

0,0

147,0

 

ხარჯები

6,032.0

8,093.1

1,834.4

6,258.7

6 467,6

0,0

6 467,6

 

შრომის ანაზღაურება

1,646.7

1,442.0

0.0

1,442.0

1 722,0

0,0

1 722,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,065.6

3,510.2

3,345.2

165.0

259,7

0,0

259,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,224.0

2,821.9

861.8

1,960.1

2 371,3

0,0

2 371,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

140.0

0.0

140.0

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

1,949.3

2,046.2

146.1

1,900.1

2 331,6

0,0

2 331,6

 

შრომის ანაზღაურება

1,315.8

1,382.0

0.0

1,382.0

1 650,0

0,0

1 650,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274.7

775.7

715.7

60.0

39,7

0,0

39,7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

495.8

510.0

0.0

510.0

620,0

0,0

620,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

28.0

 

28.0

28,0

 

28,0

 

ხარჯები

495.8

510.0

0.0

510.0

620,0

0,0

620,0

 

შრომის ანაზღაურება

365.6

382.0

0.0

382.0

390,0

0,0

390,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,665.5

2,114.8

715.7

1,399.1

1 710,0

0,0

1 710,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115.0

112.0

 

112.0

112,0

 

112,0

 

ხარჯები

1,390.8

1,339.1

0.0

1,339.1

1 670,3

0,0

1 670,3

 

შრომის ანაზღაურება

950.2

1,000.0

0.0

1,000.0

1 260,0

0,0

1 260,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274.7

775.7

715.7

60.0

39,7

0,0

39,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

35.0

0.0

35.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

35.0

0.0

35.0

40.0

0.0

40.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების თანხები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.3

0.0

1.3

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

1.3

0.0

1.3

01 05

 სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება

62.7

161.1

146.1

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62.7

161.1

146.1

15.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

413.5

410.6

0.0

410.6

115,0

0,0

115,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51.0

7.0

0.0

7.0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

413.5

410.6

0.0

410.6

115,0

0,0

115,0

 

შრომის ანაზღაურება

330.9

60.0

0.0

60.0

72,0

0,0

72,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

313.9

310.6

0.0

310.6

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

313.9

310.6

0.0

310.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

276.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99.6

100.0

0.0

100.0

115.0

0.0

115.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

99.6

100.0

0.0

100.0

115.0

0.0

115.0

 

შრომის ანაზღაურება

54.6

60.0

0.0

60.0

72.0

0.0

72.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,873.7

5,367.8

4,317.8

1,050.0

1 020,0

0,0

1 020,0

 

ხარჯები

1,082.8

2,633.3

1,688.3

945.0

800,0

0,0

800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,790.9

2,734.5

2,629.5

105.0

220,0

0,0

220,0

03 01

გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა

1,238.0

1,040.9

955.9

85.0

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

5.8

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,232.2

1,040.9

955.9

85.0

220,0

0,0

220,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,419.2

1,853.5

893.5

960.0

795,0

0,0

795,0

 

ხარჯები

860.8

1,055.3

115.3

940.0

795,0

0,0

795,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

558.4

798.2

778.2

20.0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა

139.6

250.3

115.3

135.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

139.6

230.3

115.3

115.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

118.7

125.0

0.0

125.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

118.7

125.0

0.0

125.0

130.0

0.0

130.0

03 02 03

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

602.5

525.0

0.0

525.0

460,0

0,0

460,0

 

ხარჯები

602.5

525.0

0.0

525.0

460,0

0,0

460,0

03 02 03

ა(ა)იპ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

0.0

175.0

0.0

175.0

205.0

0.0

205.0

 

ხარჯები

0.0

175.0

0.0

175.0

205.0

0.0

205.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

558.4

778.2

778.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

558.4

778.2

778.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

სასოფლო-სამეურნომიწისსაკადასტროაზომვითისამუშაოები

4.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 04

 ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

873.3

895.4

895.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

851.3

895.4

895.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

142.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06 02

ქ. წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება

142.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

189.3

1,573.0

1,573.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

189.3

1,573.0

1,573.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

848.2

1,080.0

0.0

1,080.0

1,195.0

0.0

1,195.0

 

ხარჯები

848.2

1,080.0

0.0

1,080.0

1,195.0

0.0

1,195.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

825.0

1,050.0

0.0

1,050.0

1,150.0

0.0

1,150.0

 

ხარჯები

825.0

1,050.0

0.0

1,050.0

1,150.0

0.0

1,150.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

23.2

30.0

0.0

30.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

23.2

30.0

0.0

30.0

45.0

0.0

45.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

885.1

1,126.0

0.0

1,126.0

1,220.0

0.0

1,220.0

 

ხარჯები

885.1

1,126.0

0.0

1,126.0

1,220.0

0.0

1,220.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

440.8

605.0

0.0

605.0

630.0

0.0

630.0

 

ხარჯები

440.8

605.0

0.0

605.0

630.0

0.0

630.0

05 01 01

 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

310.8

300.0

0.0

300.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

310.8

300.0

0.0

300.0

230.0

0.0

230.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

130.0

145.0

0.0

145.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

130.0

145.0

0.0

145.0

150.0

0.0

150.0

05 01 02

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სქური

0.0

160.0

0.0

160.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

0.0

160.0

0.0

160.0

250.0

0.0

250.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

406.7

496.0

0.0

496.0

535.0

0.0

535.0

 

ხარჯები

406.7

496.0

0.0

496.0

535.0

0.0

535.0

05 02 01

 კულტურის ცენტრი

309.0

369.0

0.0

369.0

405.0

0.0

405.0

 

ხარჯები

309.0

369.0

0.0

369.0

405.0

0.0

405.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

97.7

127.0

0.0

127.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

97.7

127.0

0.0

127.0

130.0

0.0

130.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13.9

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

13.9

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

23.7

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

23.7

25.0

0.0

25.0

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

853.1

797.0

0.0

797.0

806.0

0.0

806.0

 

ხარჯები

853.1

797.0

0.0

797.0

806.0

0.0

806.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

80.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

06 02

ამბულატორიების, პოლიკლინიკების დაჯანდაცვის სხვა პროგრამები

5.9

170.0

0.0

170.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

5.9

170.0

0.0

170.0

150.0

0.0

150.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

568.8

437.0

0.0

437.0

516.0

0.0

516.0

 

ხარჯები

568.8

437.0

0.0

437.0

516.0

0.0

516.0

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა  დაკრძალვის ხარჯები)

12.0

7.0

0.0

7.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

12.0

7.0

0.0

7.0

10.0

0.0

10.0

06 03 02

ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა

5.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

5.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

06 03 03

სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ერთჯერადი და პროგრამული დახმარებები

267.1

130.0

0.0

130.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

267.1

130.0

0.0

130.0

150.0

0.0

150.0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

144.4

135.0

0.0

135.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

144.4

135.0

0.0

135.0

150.0

0.0

150.0

06 03 05

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა და ახალშობილთ ადახმარება

140.3

160.0

0.0

160.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

140.3

160.0

0.0

160.0

200.0

0.0

200.0

06 04

ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები

8.6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.6

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

06 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

189.8

80.0

0.0

80.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

189.8

80.0

0.0

80.0

30.0

0.0

30.0

 10. 28/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 30/12/2016 9. 15/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 21/11/2016 8. 08/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 08/08/2016 7. 27/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 01/08/2016 6. 29/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 04/07/2016 5. 30/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 03/06/2016 4. 27/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 05/05/2016 3. 04/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 07/03/2016 2. 16/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 19/02/2016 1. 26/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 29/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.