ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016190
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
29/12/2015
ვებგვერდი, 05/01/2016
190020020.35.129.016190
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/01/2016 - 12/01/2016)

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №40

2015 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ჭიათურა

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“  ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,276.034

16790,117

3924.092

12866,025

11582,000

0,000

11582,000

გადასახადები

1,531.478

1242.100

0.000

1242.100

1920,000

0.000

1920,000

გრანტები

10,469.851

11473.892

3924.092

7549.800

6807,300

0,00

6807,300

სხვა შემოსავლები

1,274.705

4074,125

0.0

4074,125

2854,700

0.00

2854,700

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

9070,056

10332,861

21.723

10311,138

10317,000

0,000

10317,000

შრომის ანაზღაურება

1691,454

1740.510

0.000

1740.510

2102,650

0.000

2102,650

საქონელი და მომსახურება

977,032

937.042

6.323

930.719

852,850

0,000

852,850

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

პროცენტი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

6001,449

5392,450

0,0

5392,450

5669,000

0,000

5669,000

გრანტები

0.000

774.909

0,0

774.909

475,000

0,000

475,000

სოციალური უზრუნველყოფა

398,540

1007,400

15.400

992.000

881,500

0,000

881,500

სხვა ხარჯები

1,584

480,550

0.0

480,550

336,000

0.0

336,000

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4205,975

6457,256

3902.369

2554,887

1265,000

0,000

1265,000

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3855,340

 

7540,823

4258.064

3282,759

 

1265,000

0,000

 

1265,000

ზრდა

4136,260

7627,723

4258.064

3369,659

1265,000

0,000

1265,000

კლება

280,920

86.900

0.000

86.900

0,000

0.000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

350,635

-1083.567

-355.695

-727.872

0,000

0,00

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

350,635

-1311.828

-361.378

-950.450

0,00

0,00

0,00

ზრდა

733,254

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

733,254

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

382,619

1311.828

361.378

950.450

0,00

0,00

0,00

ვალუტა და დეპოზიტები

382,619

1311.828

361.378

950.450

0,00

0,00

0,00

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.000

-228.261

-5.683

-222.578

0,00

0,00

0,00

ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

კლება

0.000

228.261

5.683

222.578

0,00

0,00

0,00

საგარეო

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საშინაო

0.000

228.261

5.683

222.578

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადსახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13556,954

16877,017

3924.092

12952,925

11582,000

0,00

11582,000

შემოსავლები

13276,034

16790,117

3924.092

12866,025

11582,000

0,00

11582,000

არაფინანსური აქტივების კლება

280,920

86,9

 0.0

86,9

0,0

 0.0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,00

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

13206,319

18188,845

4285.470

13903,375

11582,00

0,00

11582,00

ხარჯები

9070,059

10332,861

21.723

10311,138

10317.0

0,00

10317.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4136,26

7627,723

4258.064

3369,659

1265.0

0,00

1265.0

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

228.261

5.683

222,578

0,00

0,00

0,00

ნაშთის ცვლილება

350,635

-1311,828

-361,378

-950,450

0,00

0,00

0,00

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11582.00 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13276,034

16790,117

3924.092

12866,025

11582,000

0,00

11582,000

 გადასახადები

1531,478

1242.100

0.0

1242.100

1920,000

0.00

1920,000

 გრანტები

10469,851

11473.892

3924.092 

7549.800

6807,300

0,00 

6807,300

 სხვა      შემოსავლები

1274,705

4074,125

0.0

4074,125

2854,700

0.00

2854,700

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1531,478

1242.100

0.0

1242.100

1920,00

0.0

1920,00

საშემოსავლო გადასახადი

       

820,00

 

820,00

ქონების გადასახადი

1531,478

1242.100

0.0

1242.100

1100,00

0.0

1100,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

511,463

480,00

 

480,00

480,00

 

480,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,721

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

5,038

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1011,256

737.100

 

737.100

595,00

 

595,00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6807,300  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

 

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10469,851

11473.892

3924.092

7549.800

6807,300

0,00

6807,300

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10469,851

11473.892

3924.092

7549.800

6807,300

0,00

6807,300

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6700,100

7549.800

0.0

7549.800

3807,300

0.00

3807,300

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6471,800

7317.800

0.0

7317.800

6575,300

0.00

6575,300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

228,300

232.0

0.0

232.0

232.0

0.00

232.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3769.751

3924.092

3924.092

0.0

0,00

0,00

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2768,446

2932.748

2932.748

0.0

0,00

0,00

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1001,305

991,344

991,344

0.0

0,00

0,00

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

სხვა პროექტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  2854,700  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1274,705

4074,125

0.0

4074,125

2854,700

0.0

2854,700

შემოსავლები საკუთრებიდან

810,312

3642,525

0.0

3642,525

2595,800

0.0

2595,800

პროცენტები

286,543

152.860

 

152.860

163,000

 

163,000

დივიდენდები

0,557

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

რენტა

523,212

3489,665

0.0

3489,665

2432,800

0.0

2432,800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

503,832

3473,665

 

3473,665

2421,800

 

2421,800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,287

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

19,093

15,0

 

15,0

10,0

 

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

170,497

187.500

0.0

187.500

125,900

0.0

125,900

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

170,497

187.500

0.0

187.500

125,900

0.0

125,900

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

2,1

42.500

 

42.500

1,9

 

1,9

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.004

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

84,6

70,0

 

70,0

54,0

 

54,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

83,393

75,000

 

75,000

70,000

 

70,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

273,896

244.100

 

244.100

133,0

 

133,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

20

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  10317,000 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9070,059

10332,861

21.723

10311,138

10317,000

0,000

10317,000

შრომის ანაზღაურება

1691,454

1740.510

0.000

1740.510

2102,650

0.000

2102,650

საქონელი და მომსახურება

977,032

937.042

6.323

930.719

852,850

0,000

852,850

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

პროცენტი

0,0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

6001,449

5392,450

0,0

5392,450

5669,00

0,00

5669,00

გრანტები

0.0

774,909

0,0

774.909

475,00

0,00

475,00

სოციალური უზრუნველყოფა

398,54

1007,400

15.400

992.000

881,500

0,00

881,500

სხვა ხარჯები

1,584

480,550

0.0

480,550

336,00

0.00

336,00

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1265,000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ  შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1265,000 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

50,952

379.831

300,00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

11,107

14.0

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3684,923

6378,788

965,000

04 00

განათლება

232,796

643,599

0,00

03 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

156,482

211,505

         0,00

სულ ჯამი

3699,104

4136,260

1265,00

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0.00  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

280,920

86.900

0,00

ძირითადი აქტივები

196.440

67.900

0,00

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.00

ფასეულობები

0.0

0.0

0.00

არაწარმოებული აქტივები

84,480

0.0

0.00

მიწა

84,480

19.000

0,00

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.00

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

სულ

2015 წლის გეგმა

სულ

2016 წლის გეგმა

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2312,3   

3046.4   

3278,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2305,3   

3046.4   

3258,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2305,3   

2946.4   

3158,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

100.0   

100.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6,9   

0,0   

20,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

121,8   

130.0   

120.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

310,7   

330.0   

120.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

310,7   

330.0   

0.0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0    

0.0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3690,8   

4803,3   

1006,0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.0   

0.0   

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

3612,8   

4680,0

906,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3431,9   

4476,1   

725,0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

180,9   

203,9   

181,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

78,0   

123.4   

100,0

705

გარემოს დაცვა

951,5   

1223.5   

1143,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

951,5   

1006.8   

1093,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

216.7   

50,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1179,5   

1836,3   

215,0   

7061

ბინათმშენებლობა

124,7   

287,8   

125,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

0,1   

234.7   

0,0   

7064

გარე განათება

19.2   

31.0   

20,0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1035,5   

1282,9  

70,0  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

107,4   

111.0   

100,0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107,4   

111.0   

100,0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2595,7   

3295,1   

3024,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1047,5   

1215,4   

1158,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1430,4    

1845,9   

1736,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

117,7   

233.7   

130,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

1550,8   

2190,6   

1846,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,550,8   

2190,6

 

1846,0

 

7092

ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

385,9   

994,4   

850,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

163,3   

526,0   

448,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

163,3   

526,0   

448,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

8,6   

54.5   

24,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

105,9   

180.0   

160,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

75.0   

100.0   

100.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

33,1   

133.9   

118,0   

 

სულ

13206,3   

17960,6   

11582,0   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ) დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორეხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.შეკეთდება მოაჯირები.

2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში ინტერნაციონალის, ვაჟა-ფშაველას, ბათუმის ქუჩების  გზების დარჩენილი მონაკვეთების რეაბილიტაცია; სასაფლაოსთან მისასვლელის (ნავარძეთი) გზის  რეაბილიტაცია; ცხოვრებაძის ქუჩის №30,32,104,106-ის სახლების შიდა ეზოების კეთილმოწყობა; გოგებაშვილის ქუჩის გზისა და ეზოების კეთილმოწყობა საკუთარ სახლებთან; ჭავჭავაძის 1 ჩიხის კიბეებისა და გზის კეთილმოწყობა; წერეთლის ქუჩის №1-ის შიდა ეზოების კეთილმოწყობა, ბელიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია, ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქ.№41-ის შესასვლელი გზის და საჩხერის გზატკეცილი №5,7,9-ის შიდა ეზოების კეთილმოწყობა.

აგრეთვე დაგეგმილია სოფლების  ზოდის, თაბაგრების,სარქველეთუბნის, ზედა და ქვედა ბერეთისის, პერევისის, სკინდორის, მერევის, წყალშავის გზების გარკვეული მონაკვეთების და სოფელ მანდაეთში ივანიშვილების უბნის გზის  მობეტონება.

2.1.2.  საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიკოპოლისა და ნინოშვილის ქუჩების მოაჯირების აღდგენა.განხორციელდიება  მოაჯირის აღდგენა კულტურის სახლის უკანა მხარეს.

განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთათვის კიბეების მოწყობა აღმაშენებლის, თბილისის,რუსთაველის და ჩაჩანიძის (დიდ მოსახვევთან) ქუჩებზე; აგრეთვე განხორციელდება მღვიმევის დედათა მონასტრის კიბეების კეთილმოწყობა.

2.1.3.  საბაგირო გზა (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

2.2.1. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა ნინოშვილის, ჭავჭავაძის და ჭანტურიას ქუჩების. აგრეთვე ჭანტურიას ქუჩის ჩასახვევში 8 სართულიან სახლთან; 9 აპრილის ქუჩის ბოლოში, აღმაშენებლის ქ. №9-სა და №15-ის  გასწვრივ.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში გზების თოვლისგან გაწმენდა.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სერვისცენტრის“  დაფინანსება.

2.2.3. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე  საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ  ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  საყრდენი კედლის აღდგენა აგრობაზრის მოპირდაპირე ტერიტორიაზე, ვაჟა-ფშაველას, კოსტავას, ჭანტურიას ქუჩებზე და 9 აპრილის ქუჩის №3 სახლთან.

2.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავი მასალის  შეძენა.

 აგრეთვე დაგეგმილია ლიფტების აღდგენა შემდეგი  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების: ჭავჭავაძის ქუჩა №29-ის მესამე სადარბაზო, ჩაჩანიძის ქუჩა №46-ის პირველი სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №69-ის მეორე სადარბაზო, ჩაჩანიძის ქუჩა №38-ის პირველი სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №91-ის მეორე სადარბაზო, ტყაბლაძის ქუჩა №2-ის პირველი და მეორე სადარბაზო, 9 აპრილის ქუჩა №18, №19, და №32 სახლების, ბარათაშვილის ქუჩა №16-ის, ნიკოპოლის ქუჩა №8-ის პირველი სადარბაზო, იაშვილის ქუჩა №16-ის პირველი სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №69-ის სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №214-ის.

2.2.5. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა კულტურის სახლის ეზოში, ჯღამაძის სკვერის თავზე, ჭანტურიას ქუჩის პირველი შესახვევი №4-თან, გოგებაშვილის ქუჩა №39-თან, ჩაჩანიძის ქუჩა № 5,7,9- სთან, თავისუფლების ქუჩა № 121-თან, ცუცქირიძის ქუჩა №2-თან, ცხოვრებაძის ქუჩა №67-თან. აგრეთვე მოხდება ჭავჭავაძის ქუჩაზე ტროტუარის განათება და მღვიმევის მონასტრის კიბეების განათება.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა.

2.3.1.  მწვანე  ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების მოწყობა №7 საბავშვო ბაღთან, თხელიძის ქუჩა №1 და №2 საბავშვო ბაღის უკან, წერეთლის ქუჩაზე (გამარჯვების პარკი).

3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“,  რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1450-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4.0. კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარებასთან ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გატარდება ღონისძიებები.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.  2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:

ა)  ააიპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა;

ბ)  ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა;

გ) ააიპ  საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა;

დ )ააიპ  ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა;

4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 450 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 144 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი „ჭიათურა“, რომელიც აერთიანებს 23 სპორტსმენს და მონაწილეობს საქართველოს ჩემპიონატში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 200-მდე ბავშვი.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა)სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი;

ბ) სსიპ ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი,

გ)ააიპ №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 330-მდე მოსწავლე;

დ)ააიპ  №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 162-მდე მოსწავლე;

ე)ააიპ  სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე;

ვ)ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა;

4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1 და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 492 ბავშვი, აქედან როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები (სულ 370 მოსწავლე) განთავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა, სადაც  სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 10 ლარს. სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ბავშვები (სულ 24 მოსწავლე) განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, მივლინების და სხვა ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი, რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა  აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს.

4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს  შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   პატრიოტთა ბანაკებში ბავშვების მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება, ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.   ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.

5.2.   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:

ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

დ) ხანდაზმულთა დახმარება;

ე) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;

ვ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;

ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;

თ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

კ) ომის ვეტერანთა დახმარება;

ლ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება;

მ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

ნ) მარტოხელა დედებისა და მარტოხელა პირების, ასევე უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარება;

5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა შემდეგი სახით:

ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;  ბენეფიციარებს  გაეწევათ დახმარება არაუმეტეს 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით წელიწადში.

ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბენეფიციარებს  დახმარების გაეწევათ შემდეგი წესით:

ბ.ა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევების შემთხვევაში, ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-იანი თანაგადახდით, წელიწადში  ერთხელ, არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 30%-იანი თანაგადახდით სამკურნალო  და სოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად.

გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა   დახმარება;

დახმარება გაიცემა თითოეულ ბენეფიციარზე ყველთვიურად 120 ლარის ოდენობით.

დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ.ა) შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა. ზემოთაღნიშნულ პირებს დახმარება გაეწევათ სეზონურად 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდიდან 1 ნოემბრამდე ყოველთვიურად 20 ლარის  ოდენობით.

დ.ბ) 18 წლამდე  ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად   100 ლარის ოდენობით.

5.2.2.  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  300  ლარს.   

5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 150 სოციალურად დაუცველი  მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს.

5.2.4. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1. დევნილთა სოციალური დაცვა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

2. ტერიტორიული მთლიანობისათვი დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილთა ოჯახებს,დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

3. მარჩენალდაკარგულთა დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა მარჩენალდაკარგულ პირს(ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). წლის განმავლობაში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით.

4. ხანდაზმულთა დახმარება;

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი,მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მარტოხელა დედებსა და პირებს, უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს.თითოეულ ბენეფიციარზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერ არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.

5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. თანხის მაქსიმალური ოდენობა  შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

5.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.


მუხლი 16. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ორგ.

კოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის

ფაქტი

2015წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

13,206.319

4,152.370

9,053.949

18,188.845

4,285.47

13,903.375

11,582.00

0.000

11,582.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,045.500

0.000

1,045.50

1,187.750

0.000

1,187.750

1,334.000

0.000

1,334.000

 

ხარჯები

9,070.059

948.099

8,121.960

10,332.861

21.723

10,311.138

10,317.00

0.000

10,317.00

 

შრომის ანაზღაურება

1,691.454

0.000

1,691.454

1,740.510

0.000

1,740.510

2,102.650

0.000

2,102.650

 

საქონელი და მომსახურება

977.032

0.000

977.032

937.042

6.323

930.719

852.850

0.000

852.850

 

სუბსიდიები

6,001.449

948.099

5,053.350

5,392.450

0.000

5,392.450

5,669.000

0.000

5,669.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

774.9

0.0

774.9

475.0

0.0

475.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

398.540

0.000

398.540

1,007.400

15.400

992.000

881.500

0.000

881.500

 

სხვა ხარჯები

1.584

0.000

1.584

480.550

0.000

480.550

336.000

0.000

336.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,136.260

3,204.271

931.989

7,627.723

4,258.064

3,369.659

1,265.000

0.000

1,265.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

228.3

5.7

222.6

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

228.3

5.7

222.6

0.000

0.000

0.000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,312.264

0.320

2,311.944

3,119.797

7.200

3,112.597

3,278.000

0.000

3,278.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.000

0.000

148.000

162.000

0.000

162.000

162.000

0.000

162.000

 

ხარჯები

2,261.312

0.000

2,261.312

2,666.538

0.000

2,666.538

2,978.000

0.000

2,978.000

 

შრომის ანაზღაურება

1,405.235

0.000

1,405.235

1,665.700

0.000

1,665.700

2,002.400

0.000

2,002.400

 

საქონელი და მომსახურება

841.892

0.000

841.892

860.938

0.000

860.938

833.100

0.000

833.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.601

0.000

12.601

13.000

0.000

13.000

31.500

0.000

31.500

 

სხვა ხარჯები

1.584

0.000

1.584

126.900

0.000

126.900

111.0

0.0

111.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.952

0.320

50.632

379.831

7.200

372.631

300.000

0.000

300.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

73.4

0.0

73.4

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

73.4

0.0

73.4

0.000

0.000

0.000

01 01

ჭიათურის

საკრებულო

621.050

0.000

621.050

639.950

0.000

639.950

655.000

0.000

655.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.000

 

22.000

22.000

 

22.000

22.000

 

22.000

 

ხარჯები

603.937

0.000

603.937

633.600

0.000

633.600

650.000

0.000

650.000

 

შრომის ანაზღაურება

322.235

0.000

322.235

379.700

0.000

379.700

426.600

0.000

426.600

 

საქონელი და მომსახურება

277.052

0.000

277.052

146.600

0.000

146.600

130.900

0.000

130.900

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.650

0.000

4.650

3.000

0.000

3.000

1.500

0.000

1.500

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

104.3

0.0

104.3

91.0

0.0

91.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.113

0.000

17.113

6.350

0.000

6.350

5.000

0.000

5.000

01 02

ჭიათურის

გამგეობა

1,684.288

0.320

1,683.968

2,379.847

7.200

2,372.647

2,503.000

0.000

2,503.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126.000

 

126.000

140.000

 

140.000

140.000

 

140.000

 

ხარჯები

1,650.449

0.000

1,650.449

1,932.938

0.000

1,932.938

2,208.000

0.000

2,208.000

 

შრომის ანაზღაურება

1,083.000

0.000

1,083.000

1,286.000

0.000

1,286.000

1,575.800

0.000

1,575.800

 

საქონელი და მომსახურება

564.840

0.000

564.840

614.338

0.000

614.338

602.200

0.000

602.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.025

0.000

1.025

10.000

0.000

10.000

10.000

0.000

10.000

 

სხვა ხარჯები

1.584

0.000

1.584

22.600

0.000

22.600

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.839

0.320

33.519

373.481

7.200

366.281

295.000

0.000

295.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

73.4

0.0

73.4

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

73.4

0.0

73.4

0.000

0.000

0.000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

6.926

0.000

6.926

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

6.926

0.000

6.926

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.926

0.000

6.926

0.000

0.000

0.000

20.000

0.000

20.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

432.466

0.000

432.466

460.000

0.000

460.000

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.000

0.000

48.000

50.000

0.000

50.000

11.000

0.000

11.000

 

ხარჯები

421.359

0.000

421.359

446.000

0.000

446.000

120.000

0.000

120.000

 

შრომის ანაზღაურება

286.219

0.000

286.219

74.810

0.000

74.810

100.250

0.000

100.250

 

საქონელი და მომსახურება

135.140

0.000

135.140

46.281

0.000

46.281

19.750

0.000

19.750

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

324.9

0.0

324.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.107

0.000

11.107

14.000

0.000

14.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

310.673

0.000

310.673

330.000

0.000

330.000

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.000

 

39.000

39.000

 

39.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

299.566

0.000

299.566

330.000

0.000

330.000

0.000

0.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

222.966

0.000

222.966

3.810

0.000

3.810

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

76.600

0.000

76.600

1.281

0.000

1.281

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

324.9

0.0

324.9

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.107

0.000

11.107

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

02 03

ქვეყნის თავდაცვის

უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

121.793

0.000

121.793

130.000

0.000

130.000

120.000

0.000

120.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.000

 

9.000

11.000

 

11.000

11.000

 

11.000

 

ხარჯები

121.793

0.000

121.793

116.000

0.000

116.000

120.000

0.000

120.000

 

შრომის ანაზღაურება

63.253

0.000

63.253

71.000

0.000

71.000

100.250

0.000

100.250

 

საქონელი და მომსახურება

58.540

0.000

58.540

45.000

0.000

45.000

19.750

0.000

19.750

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5,821.778

4,150.105

1,671.673

7,996.961

3,832.188

4,164.773

2,364.000

0.000

2,364.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.000

0.000

31.000

168.500

0.000

168.500

193.0

0.0

193.0

 

ხარჯები

2,136.855

946.154

1,190.701

1,484.373

6.323

1,478.050

1,399.000

0.000

1,399.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

29.823

6.323

23.500

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

2,136.855

946.154

1,190.701

1,206.850

0.000

1,206.850

1,274.000

0.000

1,274.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

247.7

0.0

247.7

125.0

0.0

125.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,684.923

3,203.951

480.972

6,378.788

3,825.865

2,552.923

965.000

0.000

965.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

0.000

0.000

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3,612.812

3,203.685

409.127

4,653.676

2,612.533

2,041.143

906.000

0.000

906.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.000

0.000

31.000

31.000

0.000

31.000

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

180.948

0.000

180.948

206.500

0.000

206.500

181.000

0.000

181.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

180.948

0.000

180.948

198.000

0.000

198.000

181.000

0.000

181.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,431.864

3,203.685

228.179

4,447.176

2,612.533

1,834.643

725.000

0.000

725.000

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,307.949

3,203.685

104.264

4,305.509

2,594.056

1,711.453

675.000

0.000

675.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,307.949

3,203.685

104.264

4,305.509

2,594.056

1,711.453

675.000

0.000

675.000

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები

123.915

0.000

123.915

144.267

18.477

125.790

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.915

0.000

123.915

141.667

18.477

123.190

50.000

0.000

50.000

03 01 03

მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

180.948

0.000

180.948

203.900

0.000

203.900

181.000

0.000

181.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.000

 

31.000

31.000

 

31.000

15.0

 

15.0

 

ხარჯები

180.948

0.000

180.948

203.900

0.000

203.900

181.000

0.000

181.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

180.948

 

180.948

198.000

 

198.000

181.000

 

181.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,173.421

0.266

1,173.155

2,060.406

122.076

1,938.330

1,388.000

0.000

1,388.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

0.000

0.000

137.500

0.000

137.500

178.0

0.0

178.0

 

ხარჯები

1,009.753

0.000

1,009.753

1,256.550

0.000

1,256.550

1,218.000

0.000

1,218.000

 

სუბსიდიები

1,009.753

0.000

1,009.753

1,008.850

0.000

1,008.850

1,093.000

0.000

1,093.000

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

247.7

0.0

247.7

125.0

0.0

125.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

163.668

0.266

163.402

670.056

122.076

547.980

170.000

0.000

170.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.075

0.000

0.075

234.650

0.550

234.100

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.075

0.000

0.075

234.650

0.550

234.100

0.000

0.000

0.000

03 02 02

სანიაღვრე არხები

0.000

0.000

0.000

216.749

113.749

103.000

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

2.000

0.000

2.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

 

 

2.000

 

2.000

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

214.7

113.7

101.0

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

214.7

113.7

101.0

50.0

0.0

50.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

951.501

0.000

951.501

1,140.550

0.000

1,140.550

1,093.000

0.000

1,093.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.000

 

 

137.500

 

137.500

178.0

 

178.0

 

ხარჯები

885.061

0.000

885.061

966.750

0.000

966.750

1,093.000

0.000

1,093.000

 

სუბსიდიები

885.061

 

885.061

966.750

 

966.750

1,093.000

 

1,093.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.440

0.000

66.440

40.000

0.000

40.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

133.8

0.0

133.8

0.000

0.000

0.000

03 02 04

საყრდენი კედლის მოწყობა

77.965

0.266

77.699

149.657

7.777

141.880

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.965

0.266

77.699

149.657

7.777

141.880

100.000

0.000

100.000

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

124.692

0.000

124.692

287.800

0.000

287.800

125.000

0.000

125.000

 

ხარჯები

124.692

0.000

124.692

287.800

0.000

287.800

125.000

0.000

125.000

 

სუბსიდიები

124.692

 

124.692

40.100

 

40.100

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

247.7

0.0

247.7

125.0

0.0

125.0

03 02 07

გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა

19.188

0.000

19.188

31.000

0.000

31.000

20.000

0.000

20.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.188

0.000

19.188

31.000

0.000

31.000

20.000

0.000

20.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

89.391

0.000

89.391

185.300

0.000

185.300

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.391

0.000

89.391

170.300

0.000

170.300

70.000

0.000

70.000

03 03 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა

89.391

0.000

89.391

185.300

0.000

185.300

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

15.000

0.000

15.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.391

0.000

89.391

170.300

0.000

170.300

70.000

0.000

70.000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

946.154

946.154

0.000

1,097.579

1,097.579

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

946.154

946.154

0.000

6.323

6.323

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

6.323

6.323

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

946.154

946.154

 

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

1,091.3

1,091.3

0.0

0.0

0.000

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

1,091.3

1,091.3

0.0

0.0

0.000

0.0

04 00

განათლება

1,550.779

1.945

1,548.834

2,190.599

424.999

1,765.600

1,846.000

0.000

1,846.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299.250

0.000

299.250

299.750

0.000

299.750

412.000

0.000

412.000

 

ხარჯები

1,317.983

1.945

1,316.038

1,547.000

0.000

1,547.000

1,846.000

0.000

1,846.000

 

სუბსიდიები

1,317.983

1.945

1,316.038

1,547.000

0.000

1,547.000

1,846.000

0.000

1,846.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232.796

0.000

232.796

643.599

424.999

218.600

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1,550.779

1.945

1,548.834

2,190.599

424.999

1,765.600

1,846.000

0.000

1,846.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

299.250

 

299.250

299.750

 

299.750

412.000

 

412.000

 

ხარჯები

1,317.983

1.945

1,316.038

1,547.000

0.000

1,547.000

1,846.000

0.000

1,846.000

 

სუბსიდიები

1,317.983

1.945

1,316.038

1,547.000

 

1,547.000

1,846.000

 

1,846.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232.796

0.000

232.796

643.599

424.999

218.600

0.000

0.000

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,595.666

0.000

2,595.666

3,295.055

0.000

3,295.055

3,024.000

0.000

3,024.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

503.250

0.000

503.250

490.500

0.000

490.500

539.000

0.000

539.000

 

ხარჯები

2,439.184

0.000

2,439.184

3,083.550

0.000

3,083.550

3,024.000

0.000

3,024.000

 

სუბსიდიები

2,439.184

0.000

2,439.184

2,527.600

0.000

2,527.600

2,449.000

0.000

2,449.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

475.0

0.0

475.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

106.0

0.0

106.0

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.482

0.000

156.482

211.505

0.000

211.505

0.000

0.000

0.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,047.540

0.000

1,047.540

1,215.435

0.000

1,215.435

1,158.000

0.000

1,158.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.000

0.000

167.000

177.500

0.000

177.500

193.000

0.000

193.000

 

ხარჯები

995.664

0.000

995.664

1,162.800

0.000

1,162.800

1,158.000

0.000

1,158.000

 

სუბსიდიები

995.664

0.000

995.664

1,162.800

0.000

1,162.800

1,158.000

0.000

1,158.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.876

0.000

51.876

52.635

0.000

52.635

0.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

1,047.540

0.000

1,047.540

1,215.435

0.000

1,215.435

1,158.000

0.000

1,158.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167.000

 

167.000

177.500

 

177.500

193.000

 

193.000

 

ხარჯები

995.664

0.000

995.664

1,162.800

0.000

1,162.800

1,158.000

0.000

1,158.000

 

სუბსიდიები

995.664

 

995.664

1,162.800

 

1,162.800

1,158.000

 

1,158.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.876

0.000

51.876

52.635

0.000

52.635

0.000

0.000

0.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,430.399

0.000

1,430.399

1,845.920

0.000

1,845.920

1,736.000

0.000

1,736.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

336.250

0.000

336.250

313.000

0.000

313.000

346.000

0.000

346.000

 

ხარჯები

1,325.793

0.000

1,325.793

1,687.050

0.000

1,687.050

1,736.000

0.000

1,736.000

 

სუბსიდიები

1,325.793

0.000

1,325.793

1,237.050

0.000

1,237.050

1,261.000

0.000

1,261.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

475.0

0.0

475.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.606

0.000

104.606

158.870

0.000

158.870

0.000

0.000

0.000

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

1,430.399

0.000

1,430.399

1,845.920

0.000

1,845.920

1,736.000

0.000

1,736.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

336.250

 

336.250

313.000

 

313.000

346.000

 

346.000

 

ხარჯები

1,325.793

0.000

1,325.793

1,687.050

0.000

1,687.050

1,736.000

0.000

1,736.000

 

სუბსიდიები

1,325.793

 

1,325.793

1,237.050

 

1,237.050

1,261.000

 

1,261.000

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

450.0

0.0

450.0

475.0

0.0

475.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.606

0.000

104.606

158.870

0.000

158.870

0.000

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

47.727

0.000

47.727

128.700

0.000

128.700

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

47.727

0.000

47.727

128.700

0.000

128.700

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

47.727

 

47.727

22.750

 

22.750

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

106.0

0.0

106.0

100.0

0.0

100.0

05 04

რელიგიის დაფინანსება

70.000

0.000

70.000

105.000

0.000

105.000

30.000

0.000

30.000

 

ხარჯები

70.000

0.000

70.000

105.000

0.000

105.000

30.000

0.000

30.000

 

სუბსიდიები

70.000

 

70.000

105.000

 

105.000

30.000

 

30.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

493.366

0.000

493.366

1,126.433

21.083

1,105.350

950.000

0.000

950.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

0.000

16.000

17.000

0.000

17.000

17.000

0.000

17.000

 

ხარჯები

493.366

0.000

493.366

1,105.400

15.400

1,090.000

950.000

0.000

950.000

 

სუბსიდიები

107.427

0.000

107.427

111.000

0.000

111.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

385.939

0.000

385.939

994.400

15.400

979.000

850.000

0.000

850.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

21.0

5.7

15.4

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

21.0

5.7

15.4

0.000

0.000

0.000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

107.427

0.000

107.427

111.000

0.000

111.000

100.000

0.000

100.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.000

 

16.000

17.000

 

17.000

17.000

 

17.000

 

ხარჯები

107.427

0.000

107.427

111.000

0.000

111.000

100.000

0.000

100.000

 

სუბსიდიები

107.427

 

107.427

111.000

 

111.000

100.000

 

100.000

06 02

სოციალური პროგრამები

385.939

0.000

385.939

1,015.433

21.083

994.350

850.000

0.000

850.000

 

ხარჯები

385.939

0.000

385.939

994.400

15.400

979.000

850.000

0.000

850.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

385.939

0.000

385.939

994.400

15.400

979.000

850.000

0.000

850.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

21.0

5.7

15.4

0.000

0.000

0.000

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

21.0

5.7

15.4

0.000

0.000

0.000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

163.340

0.000

163.340

535.100

0.000

535.100

448.000

0.000

448.000

 

ხარჯები

163.340

0.000

163.340

526.000

0.000

526.000

448.000

0.000

448.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

163.340

0.000

163.340

526.000

0.000

526.000

448.000

0.000

448.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

06 02 02

დაკრძალვის ხარჯი

0.750

0.000

0.750

5.250

0.000

5.250

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

0.750

0.000

0.750

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.750

0.000

0.750

5.000

0.000

5.000

5.000

0.000

5.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

06 02 03

უფასო სასადილო

74.999

0.000

74.999

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

74.999

0.000

74.999

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74.999

0.000

74.999

100.000

0.000

100.000

100.000

0.000

100.000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

8.600

0.000

8.600

55.000

0.000

55.000

24.000

0.000

24.000

 

ხარჯები

8.600

0.000

8.600

54.500

0.000

54.500

24.000

0.000

24.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.600

0.000

8.600

54.500

0.000

54.500

24.000

0.000

24.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

105.900

0.000

105.900

184.100

0.000

184.100

160.000

0.000

160.000

 

ხარჯები

105.900

0.000

105.900

180.000

0.000

180.000

160.000

0.000

160.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

105.900

0.000

105.900

180.000

0.000

180.000

160.000

0.000

160.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

29.400

0.000

29.400

65.400

15.400

50.000

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

29.400

0.000

29.400

65.400

15.400

50.000

50.000

0.000

50.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.400

0.000

29.400

65.400

15.400

50.000

50.000

0.000

50.000

06 02 07

ომის ვეტერანთა დახმარება
9 მაისის ღონისძიებები

2.950

0.000

2.950

64.900

0.000

64.900

63.000

0.000

63.000

 

ხარჯები

2.950

0.000

2.950

63.500

0.000

63.500

63.000

0.000

63.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.950

0.000

2.950

63.500

0.000

63.500

63.000

0.000

63.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

06 02 09

რეგრესის პენსიები

0.000

0.000

0.000

5.683

5.683

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

5.7

5.7

0.0

0.000

0.000

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

5.7

5.7

0.0

0.000

0.000

0.0

 


მუხლი 17
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილება (სსმ, 25/12/2014) .
მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი
11. 23/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 30/12/2016 10. 23/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 26/12/2016 9. 21/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 25/11/2016 8. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 05/08/2016 7. 15/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 21/07/2016 6. 27/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 30/05/2016 5. 12/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 14/04/2016 4. 04/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 09/03/2016 3. 12/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 16/02/2016 2. 21/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 26/01/2016 1. 12/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 13/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.