ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016198
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
21/12/2015
ვებგვერდი, 25/12/2015
190020020.35.107.016198
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2015 - 22/01/2016)

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №40

2015 წლის 21 დეკემბერი

დაბა ჩხოროწყუ

 

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს

 


მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:
ა.ა) შემოსულობები  5407,7 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები  5407,7 ათასი ლარი;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4057,8. მათ შორის:
ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 3885,8 ათასი ლარი;
ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 172,0 ათასი ლარი.
ა.დ) სარეზერვო ფონდი  80,0 ათასი ლარით.
მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 

 

მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №35 დადგენილება.

 

მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი იანვრიდან.

 


საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუადანართი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
 

ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,189.6

2,309.7

4,879.9

8,971.3

4,065.1

4,906.2

5,024.8

0.0

5,024.8

გადასახადები

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

750.0

0.0

750.0

გრანტები

6,729.6

2,309.7

4,419.9

8,491.3

4,065.1

4,426.2

4,057.8

0.0

4,057.8

სხვა შემოსავლები

260.0

0.0

260.0

280.0

0.0

280.0

217.0

0.0

217.0

ხარჯები

4,991.6

299.8

4,691.8

5,442.4

464.8

4,977.6

5,294.7

0.0

5,294.7

შრომის ანაზღაურება

1,683.8

0.0

1,683.8

1,306.0

0.0

1,306.0

1,375.0

0.0

1,375.0

საქონელი და მომსახურება

876.5

0.0

876.5

668.8

0.0

668.8

922.7

0.0

922.7

სუბსიდიები

1,627.0

0.0

1,627.0

2,340.9

0.0

2,340.9

2,495.0

0.0

2,495.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

544.5

109.5

435.0

475.1

22.3

452.8

501.0

0.0

501.0

სხვა ხარჯები

259.8

190.3

69.5

506.6

442.5

64.1

1.0

0.0

1.0

საოპერაციო სალდო

2,198.0

2,009.9

188.1

3,528.9

3,600.3

-71.4

-269.9

0.0

-269.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,237.9

2,026.0

211.9

5,148.6

5,052.3

96.3

-270.9

0.0

-270.9

ზრდა

2,237.9

2,026.0

211.9

5,193.6

5,052.3

141.3

112.0

0.0

112.0

კლება

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

382.9

0.0

382.9

მთლიანი სალდო

-39.9

-16.1

-23.8

-1,619.7

-1,452.0

-167.7

1.0

0.0

1.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-39.9

-16.1

-23.8

-1,648.7

-1,452.0

-196.7

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

   

0.0

   

0.0

0.0

0.0

კლება

39.9

16.1

23.8

1,698.7

1,452.0

246.7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

39.9

16.1

23.8

1,698.7

1,452.0

246.7

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

1.0

0.0

1.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 


მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7,189.6

2,309.7

4,879.9

9,016.3

4,065.1

4,951.2

5,407.7

0.0

5,407.7

შემოსავლები

7,189.6

2,309.7

4,879.9

8,971.3

4,065.1

4,906.2

5,024.8

0.0

5,024.8

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

382.9

0.0

382.9

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7,229.5

2,325.8

4,903.7

10,715.0

5,517.1

5,197.9

5,407.7

0.0

5,407.7

ხარჯები

4,991.6

299.8

4,691.8

5,442.4

464.8

4,977.6

5,294.7

0.0

5,294.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,237.9

2,026.0

211.9

5,193.6

5,052.3

141.3

112.0

0.0

112.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

1.0

0.0

1.0

ნაშთის ცვლილება

-39.9

-16.1

-23.8

-1697.7

-1452.0

-245.7

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5024,8  ათასი ლარით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

7,189.6

2,309.7

4,879.9

8,971.3

4,065.1

4,906.2

5,024.8

0.0

5,024.8

გადასახადები

11

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

750.0

0.0

750.0

გრანტები

13

6,729.6

2,309.7

4,419.9

8,491.3

4,065.1

4,426.2

4,057.8

0.0

4,057.8

სხვა შემოსავლები

14

260.0

0.0

260.0

280.0

0.0

280.0

217.0

0.0

217.0

 

 


მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 750,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

750.0

0.0

750.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

550.0

ქონების გადასახადი

113

163.5

0.0

163.5

200.0

0.0

200.0

200.0

0.0

200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

150.0

 

150.0

120.0

 

120.0

110.0

 

110.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

32.0

0.0

32.0

62.0

0.0

62.0

70.0

0.0

70.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

 


მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4057,8  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6,729.6

2,309.7

4,419.9

8,491.3

4,065.1

4,426.2

4,057.8

0.0

4,057.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6,729.6

2,309.7

4,419.9

8,491.3

4,065.1

4,426.2

4,057.8

0.0

4,057.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4,419.9

0.0

4,419.9

4,426.2

0.0

4,426.2

4,057.8

0.0

4,057.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4,257.9

 

4,257.9

4,264.2

 

4,264.2

3,885.8

 

3,885.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

162.0

 

162.0

162.0

 

162.0

172.0

 

172.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2,309.7

2,309.7

0.0

4,065.1

4,065.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

1,340.7

1,340.7

 

2,028.8

2,028.8

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

589.2

589.2

 

586.3

586.3

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

379.8

379.8

 

1,450.0

1,450.0

 

0.0

 

 

 

 


მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 217,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

260.0

0.0

260.0

280.0

0.0

280.0

217.0

0.0

217.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

120.0

0.0

120.0

რენტა

1415

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

120.0

0.0

120.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

165.0

 

165.0

165.0

 

165.0

120.0

 

120.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

22.0

0.0

22.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.0

 

0.0

0.0

 

 

7.0

 

7.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

70.0

 

70.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

30.0

 

30.0

50.0

 

50.0

5.0

 

5.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

382.9

0.0

382.9

ძირითადი აქტივები

311

0.0

 

0.0

45.0

 

45.0

137.9

 

137.9

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

245.0

0.0

245.0

მიწა

3141

0.0

 

0.0

0.0

 

 

245.0

 

245.0

 

 


მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  5294,7  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რეაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

7,229.5

2,325.8

4,903.7

10,714.0

5,517.1

5,196.9

5,407.7

0.0

5,407.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

0.0

216.0

133.0

0.0

133.0

135.0

0.0

135.0

ხარჯები

4,991.6

299.8

4,691.8

5,442.4

464.8

4,977.6

5,294.7

0.0

5,294.7

საქონელი და მომსახურება

876.5

0.0

876.5

668.8

0.0

668.8

922.7

0.0

922.7

სუბსიდიები

1,627.0

0.0

1,627.0

2,340.9

0.0

2,340.9

2,495.0

0.0

2,495.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

544.5

109.5

435.0

475.1

22.3

452.8

501.0

0.0

501.0

სხვა ხარჯები

259.8

190.3

69.5

506.6

442.5

64.1

1.0

0.0

1.0

 

 


მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  -270,9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

7,229.5

2,325.8

4,903.7

10,714.0

5,517.1

5,196.9

5,407.7

0.0

5,407.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,237.9

2,026.0

211.9

5,193.6

5,052.3

141.3

112.0

0.0

112.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,140.1

0.0

2,140.1

1,858.8

0.0

1,858.8

2,102.0

0.0

2,102.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.9

0.0

93.9

44.4

0.0

44.4

50.0

0.0

50.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

522.0

0.0

522.0

576.8

0.0

576.8

664.0

0.0

664.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.0

10.1

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,546.6

0.0

1,546.6

1,281.0

0.0

1,281.0

1,357.0

0.0

1,357.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.8

0.0

83.8

39.4

0.0

39.4

40.0

0.0

40.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

402.1

0.0

402.1

250.0

0.0

250.0

93.7

0.0

93.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

0.0

7.0

1.0

0.0

1.0

7.0

0.0

7.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

290.0

0.0

290.0

157.3

0.0

157.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

112.1

0.0

112.1

92.7

0.0

92.7

93.7

0.0

93.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

6.0

1.0

0.0

1.0

7.0

0.0

7.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,338.3

1,716.8

621.5

5,009.8

4,358.8

651.0

686.0

0.0

686.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,580.5

1,526.5

54.0

4,202.3

4,130.4

71.9

55.0

0.0

55.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

412.3

342.3

70.0

2,273.9

2,139.4

134.5

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.3

342.3

0.0

2,139.4

2,139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია

144.1

94.1

50.0

1,977.6

1,875.6

102.0

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.1

94.1

0.0

1,875.6

1,875.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

268.2

248.2

20.0

296.3

263.8

32.5

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248.2

248.2

0.0

263.8

263.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,118.6

637.1

481.5

986.8

508.3

478.5

456.0

0.0

456.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662.9

618.9

44.0

561.8

508.3

53.5

15.0

0.0

15.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

125.0

0.0

125.0

212.5

84.0

128.5

125.0

0.0

125.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

482.0

434.5

47.5

330.4

282.4

48.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

454.5

434.5

20.0

305.4

282.4

23.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

35.9

11.9

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.9

11.9

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

141.9

141.9

0.0

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.9

141.9

0.0

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

48.2

18.2

30.0

25.0

15.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

25.0

15.0

10.0

15.0

0.0

15.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

30.6

30.6

0.0

126.9

126.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.6

30.6

0.0

126.9

126.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

112.3

112.3

0.0

1,016.6

1,016.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.3

112.3

0.0

1,016.6

1,016.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

613.0

613.0

0.0

616.6

616.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440.9

440.9

0.0

388.2

388.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები

22.1

12.1

10.0

107.9

77.9

30.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.1

12.1

10.0

96.3

77.9

18.4

40.0

0.0

40.0

04 00

განათლება

1,229.0

499.5

729.5

1,810.2

877.9

932.3

975.0

0.0

975.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551.5

499.5

52.0

877.9

877.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,156.5

499.5

657.0

1,695.7

877.9

817.8

855.0

0.0

855.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

551.5

499.5

52.0

877.9

877.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

609.5

0.0

609.5

1,007.0

44.0

963.0

963.0

0.0

963.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

74.0

44.0

30.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

266.0

0.0

266.0

496.0

0.0

496.0

500.0

0.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

96.0

0.0

96.0

155.5

0.0

155.5

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

0.0

5.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

331.5

0.0

331.5

456.0

44.0

412.0

443.0

0.0

443.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

44.0

44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

50.0

0.0

50.0

112.0

44.0

68.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

44.0

44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  1,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

7,229.5

2,325.8

4,903.7

10,715.0

5,517.1

5,197.9

5,407.7

0.0

5,407.7

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

1.0

0.0

1.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,140.1

0.0

2,140.1

1,858.8

0.0

1,858.8

2,102.0

0.0

2,102.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 


მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,140.1   

0.0   

2,140.1   

1,807.8   

0.0   

1,807.8   

2,101.0   

0.0   

2,101.0   

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,140.1   

0.0   

2,140.1   

1,807.8   

0.0   

1,807.8   

2,101.0   

0.0   

2,101.0   

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,068.6   

0.0   

2,068.6   

1,807.8   

0.0   

1,807.8   

2,021.0   

0.0    

2,021.0   

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

71.5   

0.0   

71.5   

0.0   

0.0   

0.0   

80.0   

0.0   

80.0   

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

თავდაცვა

112.1   

0.0   

112.1   

92.7   

0.0   

92.7   

93.7   

0.0   

93.7    

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

290.0   

0.0   

290.0   

157.3   

0.0   

157.3   

0.0   

0.0   

0.0   

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

290.0   

0.0   

290.0   

157.3   

0.0   

157.3   

0.0   

0.0   

0.0   

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ეკონომიკური საქმიანობა

1,225.6   

1,091.6   

134.0   

4,023.0   

3,850.5   

172.5   

230.0   

0.0   

230.0   

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

777.4   

737.4   

40.0   

1,749.1   

1,711.1   

38.0   

80.0   

0.0   

80.0   

სოფლის მეურნეობა

777.4   

737.4   

40.0   

1,749.1   

1,711.1   

38.0   

80.0   

0.0   

80.0   

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ტრანსპორტი

412.3   

342.3   

70.0   

2,273.9   

2,139.4   

134.5   

150.0   

0.0   

150.0   

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

412.3   

342.3   

70.0   

2,273.9   

2,139.4   

134.5   

150.0   

0.0   

150.0   

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ტურიზმი

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

35.9   

11.9   

24.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გარემოს დაცვა

250.6   

30.6   

220.0   

376.9   

126.9   

250.0   

270.0   

0.0   

270.0   

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

220.0   

0.0   

220.0   

250.0   

0.0   

250.0   

270.0   

0.0   

270.0   

ჩამდინარე წყლების მართვა

30.6   

30.6   

0.0   

126.9   

126.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

832.1   

594.6   

237.5   

609.9   

381.4   

228.5   

186.0   

0.0   

186.0   

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

წყალმომარაგება

482.0   

434.5   

47.5   

330.4   

282.4   

48.0   

40.0   

0.0   

40.0   

გარე განათება

125.0   

0.0   

125.0   

212.5   

84.0   

128.5   

125.0   

0.0   

125.0   

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

225.1   

160.1   

65.0   

67.0   

15.0   

52.0   

21.0   

0.0   

21.0   

ჯანმრთელობის დაცვა

75.0   

0.0   

75.0   

80.0   

0.0   

80.0   

87.0   

0.0   

87.0   

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

75.0   

0.0   

75.0   

80.0   

0.0   

80.0   

87.0   

0.0   

87.0   

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

დასვენება, კულტურა და რელიგია

609.5   

0.0   

609.5   

1,007.0   

44.0   

963.0   

963.0   

0.0   

963.0   

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

266.0   

0.0   

266.0   

496.0   

0.0   

496.0   

500.0   

0.0   

500.0   

მომსახურება კულტურის სფეროში

331.5   

0.0   

331.5   

456.0   

44.0   

412.0   

443.0   

0.0   

443.0   

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

12.0   

0.0   

12.0   

55.0   

0.0   

55.0   

20.0   

0.0   

20.0   

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

განათლება

1,229.0   

499.5   

729.5   

1,810.2   

877.9   

932.3   

975.0   

0.0   

975.0   

სკოლამდელი აღზრდა

1,156.5   

499.5   

657.0   

1,695.7   

877.9   

817.8   

855.0   

0.0   

855.0   

ზოგადი განათლება

15.0   

0.0   

15.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საშუალო ზოგადი განათლება

15.0   

0.0   

15.0   

30.0   

0.0   

30.0   

30.0   

0.0   

30.0   

პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

57.5   

0.0   

57.5   

84.5   

0.0   

84.5   

90.0   

0.0   

90.0   

სოციალური დაცვა

465.5   

109.5   

356.0   

677.2   

236.4   

440.8   

501.0   

0.0   

501.0   

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0    

0.0   

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

425.5   

109.5   

316.0   

644.2   

236.4   

407.8   

465.0   

0.0   

465.0   

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

34.0   

0.0   

34.0   

27.0   

0.0   

27.0   

30.0   

0.0   

30.0   

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

სულ

7,229.5   

2,325.8   

4,903.7   

10,642.0   

5,517.1   

5,124.9   

5,406.7   

0.0   

5,406.7    

 

 


მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი  ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 14. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო  ფონდი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 172.0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 82,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

 

 


მუხლი 17. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

93,7

123,6

129,8

136,3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

93,7

123,6

129,8

136,3

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· გაწვეულთა რაოდენობა  (160-200 პირი).

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარიპრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

686,0

792,0

840,0

904,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

150,0

165,0

182,0

200,0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

110,0

120,0

132,0

145,0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

40,0

45,0

50,0

55,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

456,0

532,0

553,0

589,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

125,0

135,0

140,0

150,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

270,0

300,0

330,0

350,0

03 02 03

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

40,0

70,0

75,0

80,0

03 02 06

უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6,0

7,0

8,0

9,0

03 02 07

არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

15,0

20,0

25,0

30,0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯი

40,0

45,0

50,0

55,0

03 07

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

40,0

45,0

50,0

55,0

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა  გზებისა და სახიდე ნაგებობების დაზიანებული მონაკვეთების მიმდინარე მოწყობა-რეაბილიტაცია,  როგორც დაბაში ისე სოფლებში და თემებში.  

ა.ა)  გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

· მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

· რეაბილიტირებული გზების რაოდენობის ზრდა.

ა.ბ)  სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

· მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

· რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობების რაოდენობის ზრდა.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·       განათებული მუნიციპალიტეტი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·       ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების ზრდა.

ბ.ბ) დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული   დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგები:

·  დაბაში  და მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  გატანილი ნარჩენების რაოდენობის ზრდა.

ბ.გ)  წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

სასმელი წყლის   რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • მოსახლეობაზე წყლის მიწოდების ზრდა.

ბ.დ) უმეთველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

·       გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·       მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

ბ.ე)  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

გ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამა ხელს შეუწყობს   მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების რაოდენობა.

დ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მეცხოველეობის პროდუქციის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • ჯიშიანი საქონლის რაოდენობის ზრდა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

975,0

1073,0

1165,0

1260,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

855,0

940,0

1020,0

1100,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

30.0

33,0

35,0

40,0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

90,0

100,0

110,0

120,0

 

ა) სკოლამდელი განათლება  (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა.

მოსალოდნელი შედეგები:

·  საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

·  ოჯახების ხელშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.

·  სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

·  რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები.

·  ახალი   ბაგა-ბაღების გახსნა.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • აღსაზრდელთა რაოდენობა.

·       სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.    

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 02)

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგები:

·  გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • დაფინანსებული სკოლების რაოდენობა.

გ) განათლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 04 03)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                      

· მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·       მოსწავლეთა რაოდენობა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

963,0

1100,0

1197,0

1312,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

500,0

585,0

640,0

700,0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

350,0

420,0

460,0

500,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია

150,0

165,0

180,0

200,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

443,0

493,0

533,0

585,0

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

260,0

290,0

315,0

345,0

05 02 02

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

80,0

90,0

97,0

105,0

05 02 03

სახელოვნებოს სკოლების ხელშეწყობა

73,0

80,0

85,0

95,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშწყობა

30,0

33,0

36,0

40,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20,0

22,0

24,0

27,0

 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ა.ა) ფეხბურთი განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

·   საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

· პერსპექტიულ მოზარდთა რაოდენობა. საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ლიგაში გუნდის გადაყვანა.

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის  შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

·  სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·  სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ  ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა:  თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

· მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

· კულტურულ  ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

· მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და ექსპოზიციის წარმოჩენა ქვეყნის მაშტაბით და მის გარეთ.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·  დამთვალიერებელთა რაოდენობა.

ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება   ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

·  სახელოვნებო  ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·  მუსიკალური  ღონისძიებების რაოდენობა.

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი   ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

·  მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·  კულტურული ღონისძიებების  რაოდენობა.

ბ.ე) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

· მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·  ახალგაზრდული ღონისძიებების   რაოდენობა

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

588,0

6506,6

710,0

772,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87,0

100,0

105,0

110,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

451,0

501,6

545,0

597,2

06 02 01

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)

5.0

5,5

5,8

6,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

415,0

460,0

508,0

550,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

30,0

35,0

38,0

40,0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.0

1.1

1,2

1.2

06 03

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

50,0

55,0

60,0

65,0

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

·       მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

· დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

·       საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)  ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01;  06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 60 მრავალშვილიან ოჯახს,280-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 10-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე,  60-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 6 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 39 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერად დახმარებები.   თირკმლის დიალეზზე მყოფი 15 პირზე, შშმ 55 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია  უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები.

ბ.გ)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიასოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

· მუნიციპალიტეტში დახმარება გაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

· დახმარება გაწეულთა რაოდენობა.

გ)  სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

· სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

·   ბენეფიციართა რაოდენობა.


თავი III
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 18. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

7,229.5

2,325.8

4,903.7

10,714.0

5,517.1

5,196.9

5,407.7

0.0

5,407.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

0.0

216.0

133.0

0.0

133.0

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

4,991.6

299.8

4,691.8

5,442.4

464.8

4,977.6

5,294.7

0.0

5,294.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,683.8

0.0

1,683.8

1,306.0

0.0

1,306.0

1,375.0

0.0

1,375.0

 

ხელფასი

1,683.8

0.0

1,683.8

1,306.0

0.0

1,306.0

1,375.0

0.0

1,375.0

 

საქონელი და მომსახურება

876.5

0.0

876.5

668.8

0.0

668.8

922.7

0.0

922.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

169.5

0.0

169.5

112.1

0.0

112.1

113.2

0.0

113.2

 

მივლინებები

14.5

0.0

14.5

15.0

0.0

15.0

13.0

0.0

13.0

 

ოფისის ხარჯები

256.6

0.0

256.6

161.1

0.0

161.1

160.0

0.0

160.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26.5

0.0

26.5

21.9

0.0

21.9

23.0

0.0

23.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

210.9

0.0

210.9

186.8

0.0

186.8

183.0

0.0

183.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

194.5

0.0

194.5

171.8

0.0

171.8

430.5

0.0

430.5

 

სუბსიდიები

1,627.0

0.0

1,627.0

2,340.9

0.0

2,340.9

2,495.0

0.0

2,495.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

544.5

109.5

435.0

475.1

22.3

452.8

501.0

0.0

501.0

 

სოციალური დაზღვევა

3.0

0.0

3.0

6.4

0.0

6.4

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური დახმარება

540.5

109.5

431.0

458.0

22.3

435.7

495.0

0.0

495.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1.0

0.0

1.0

10.7

0.0

10.7

4.0

0.0

4.0

 

სხვა ხარჯები

259.8

190.3

69.5

506.6

442.5

64.1

1.0

0.0

1.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

259.8

190.3

69.5

506.6

442.5

64.1

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,237.9

2,026.0

211.9

5,193.6

5,052.3

141.3

112.0

0.0

112.0

 

ძირითადი აქტივები

2,237.9

2,026.0

211.9

5,193.6

5,052.3

141.3

112.0

0.0

112.0

 

შენობა-ნაგებობები

2,102.8

1,945.4

157.4

5,154.2

5,031.6

122.6

80.0

0.0

80.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

135.1

80.6

54.5

39.4

20.7

18.7

32.0

0.0

32.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

1.0

0.0

1.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

28.0

0.0

28.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

28.0

0.0

28.0

0.0

0.0

0.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,140.1

0.0

2,140.1

1,858.8

0.0

1,858.8

2,102.0

0.0

2,102.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.0

0.0

172.0

124.0

0.0

124.0

128.0

0.0

128.0

 

ხარჯები

2,046.2

0.0

2,046.2

1,763.4

0.0

1,763.4

2,051.0

0.0

2,051.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,387.4

0.0

1,387.4

1,233.5

0.0

1,233.5

1,315.8

0.0

1,315.8

 

ხელფასი

1,387.4

0.0

1,387.4

1,233.5

0.0

1,233.5

1,315.8

0.0

1,315.8

 

საქონელი და მომსახურება

656.3

0.0

656.3

517.3

0.0

517.3

724.2

0.0

724.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

156.8

0.0

156.8

112.1

0.0

112.1

113.2

0.0

113.2

 

მივლინებები

10.0

0.0

10.0

12.0

0.0

12.0

11.0

0.0

11.0

 

ოფისის ხარჯები

143.0

0.0

143.0

105.6

0.0

105.6

151.5

0.0

151.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26.5

0.0

26.5

20.4

0.0

20.4

23.0

0.0

23.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

160.5

0.0

160.5

177.9

0.0

177.9

172.0

0.0

172.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

159.5

0.0

159.5

89.2

0.0

89.2

253.5

0.0

253.5

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

0.0

1.5

7.8

0.0

7.8

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური დაზღვევა

1.5

0.0

1.5

0.3

0.0

0.3

2.0

0.0

2.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.9

0.0

93.9

44.4

0.0

44.4

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

93.9

0.0

93.9

44.4

0.0

44.4

50.0

0.0

50.0

 

შენობა-ნაგებობები

41.4

0.0

41.4

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

52.5

0.0

52.5

24.7

0.0

24.7

30.0

0.0

30.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

522.0

0.0

522.0

576.8

0.0

576.8

664.0

0.0

664.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

 

31.0

23.0

 

23.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

511.9

0.0

511.9

571.8

0.0

571.8

654.0

0.0

654.0

 

შრომის ანაზღაურება

332.5

0.0

332.5

351.6

0.0

351.6

364.6

0.0

364.6

 

ხელფასი

332.5

0.0

332.5

351.6

0.0

351.6

364.6

0.0

364.6

 

საქონელი და მომსახურება

179.4

0.0

179.4

219.9

0.0

219.9

287.4

0.0

287.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

47.4

 

47.4

69.7

 

69.7

67.9

 

67.9

 

მივლინებები

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ოფისის ხარჯები

44.5

0.0

44.5

32.0

0.0

32.0

49.0

0.0

49.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7.5

 

7.5

6.5

 

6.5

8.0

 

8.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

 

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70.0

0.0

70.0

93.1

0.0

93.1

75.0

0.0

75.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.0

0.0

7.0

15.5

0.0

15.5

84.5

0.0

84.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

2.0

0.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.0

10.1

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

10.1

0.0

10.1

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10.1

0.0

10.1

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,546.6

0.0

1,546.6

1,281.0

0.0

1,281.0

1,357.0

0.0

1,357.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

 

141.0

101.0

 

101.0

103.0

 

103.0

 

ხარჯები

1,462.8

0.0

1,462.8

1,191.6

0.0

1,191.6

1,317.0

0.0

1,317.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,054.9

0.0

1,054.9

881.9

0.0

881.9

951.2

0.0

951.2

 

ხელფასი

1,054.9

0.0

1,054.9

881.9

0.0

881.9

951.2

0.0

951.2

 

საქონელი და მომსახურება

405.4

0.0

405.4

297.4

0.0

297.4

356.8

0.0

356.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

109.4

 

109.4

42.4

 

42.4

45.3

 

45.3

 

მივლინებები

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

8.0

0.0

8.0

 

ოფისის ხარჯები

98.5

0.0

98.5

73.6

0.0

73.6

102.5

0.0

102.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19.0

 

19.0

13.9

 

13.9

15.0

 

15.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

90.5

0.0

90.5

84.8

0.0

84.8

97.0

0.0

97.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

81.0

0.0

81.0

73.7

0.0

73.7

89.0

0.0

89.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

0.0

1.5

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური დაზღვევა

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

3.0

0.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1.0

0.0

1.0

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.8

0.0

83.8

39.4

0.0

39.4

40.0

0.0

40.0

 

ძირითადი აქტივები

83.8

0.0

83.8

39.4

0.0

39.4

40.0

0.0

40.0

 

შენობა-ნაგებობები

41.4

0.0

41.4

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

42.4

0.0

42.4

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

 

 

50.0

 

50.0

0.0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

71.5

0.0

71.5

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

71.5

0.0

71.5

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

71.5

0.0

71.5

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71.5

0.0

71.5

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

საგარეო

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

 

0.0

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

402.1

0.0

402.1

250.0

0.0

250.0

93.7

0.0

93.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

0.0

44.0

9.0

0.0

9.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

395.1

0.0

395.1

249.0

0.0

249.0

86.7

0.0

86.7

 

შრომის ანაზღაურება

296.4

0.0

296.4

72.5

0.0

72.5

59.2

0.0

59.2

 

ხელფასი

296.4

0.0

296.4

72.5

0.0

72.5

59.2

0.0

59.2

 

საქონელი და მომსახურება

90.2

0.0

90.2

18.2

0.0

18.2

21.5

0.0

21.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.7

0.0

12.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მივლინებები

4.5

0.0

4.5

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

18.6

0.0

18.6

6.3

0.0

6.3

8.5

0.0

8.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.4

0.0

50.4

8.9

0.0

8.9

11.0

0.0

11.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

5.0

0.0

5.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

0.0

2.5

9.3

0.0

9.3

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური დაზღვევა

1.5

0.0

1.5

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1.0

0.0

1.0

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

0.0

7.0

1.0

0.0

1.0

7.0

0.0

7.0

 

ძირითადი აქტივები

7.0

0.0

7.0

1.0

0.0

1.0

7.0

0.0

7.0

 

შენობა-ნაგებობები

5.0

0.0

5.0

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

290.0

0.0

290.0

157.3

0.0

157.3

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

289.0

0.0

289.0

157.3

0.0

157.3

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

230.7

0.0

230.7

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

ხელფასი

230.7

0.0

230.7

5.7

0.0

5.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.8

0.0

50.8

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

მივლინებები

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

4.0

 

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

34.0

0.0

34.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0.0

0.0

145.0

0.0

145.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

0.0

1.5

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური დაზღვევა

1.5

0.0

1.5

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

112.1

0.0

112.1

92.7

0.0

92.7

93.7

0.0

93.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

9.0

 

9.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

106.1

0.0

106.1

91.7

0.0

91.7

86.7

0.0

86.7

 

შრომის ანაზღაურება

65.7

0.0

65.7

66.8

0.0

66.8

59.2

0.0

59.2

 

ხელფასი

65.7

0.0

65.7

66.8

0.0

66.8

59.2

0.0

59.2

 

საქონელი და მომსახურება

39.4

0.0

39.4

17.7

0.0

17.7

21.5

0.0

21.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.7

 

12.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

7.3

0.0

7.3

6.3

0.0

6.3

8.5

0.0

8.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.4

0.0

16.4

8.4

0.0

8.4

11.0

0.0

11.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

1.0

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1.0

0.0

1.0

3.2

0.0

3.2

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

0.0

6.0

1.0

0.0

1.0

7.0

0.0

7.0

 

ძირითადი აქტივები

6.0

0.0

6.0

1.0

0.0

1.0

7.0

0.0

7.0

 

შენობა-ნაგებობები

5.0

0.0

5.0

1.0

0.0

1.0

5.0

0.0

5.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,338.3

1,716.8

621.5

5,009.8

4,358.8

651.0

686.0

0.0

686.0

 

ხარჯები

727.8

190.3

537.5

807.5

228.4

579.1

631.0

0.0

631.0

 

საქონელი და მომსახურება

130.0

0.0

130.0

116.1

0.0

116.1

96.0

0.0

96.0

 

ოფისის ხარჯები

95.0

0.0

95.0

49.2

0.0

49.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.0

0.0

35.0

66.9

0.0

66.9

96.0

0.0

96.0

 

სუბსიდიები

347.5

0.0

347.5

446.5

0.0

446.5

535.0

0.0

535.0

 

სხვა ხარჯები

250.3

190.3

60.0

244.9

228.4

16.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

250.3

190.3

60.0

244.9

228.4

16.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,580.5

1,526.5

54.0

4,202.3

4,130.4

71.9

55.0

0.0

55.0

 

ძირითადი აქტივები

1,580.5

1,526.5

54.0

4,202.3

4,130.4

71.9

55.0

0.0

55.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,499.9

1,445.9

54.0

4,181.6

4,109.7

71.9

55.0

0.0

55.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

80.6

80.6

0.0

20.7

20.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

412.3

342.3

70.0

2,273.9

2,139.4

134.5

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

134.5

0.0

134.5

150.0

0.0

150.0

 

სუბსიდიები

70.0

0.0

70.0

134.5

0.0

134.5

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.3

342.3

0.0

2,139.4

2,139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

342.3

342.3

0.0

2,139.4

2,139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

342.3

342.3

0.0

2,139.4

2,139.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია

144.1

94.1

50.0

1,977.6

1,875.6

102.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

102.0

0.0

102.0

110.0

0.0

110.0

 

სუბსიდიები

50.0

 

50.0

102.0

 

102.0

110.0

 

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.1

94.1

0.0

1,875.6

1,875.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

94.1

94.1

0.0

1,875.6

1,875.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

94.1

94.1

0.0

1,875.6

1,875.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

268.2

248.2

20.0

296.3

263.8

32.5

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

32.5

0.0

32.5

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

20.0

 

20.0

32.5

 

32.5

40.0

 

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

248.2

248.2

0.0

263.8

263.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

248.2

248.2

0.0

263.8

263.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

248.2

248.2

0.0

263.8

263.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,118.6

637.1

481.5

986.8

508.3

478.5

456.0

0.0

456.0

 

ხარჯები

455.7

18.2

437.5

425.0

0.0

425.0

441.0

0.0

441.0

 

საქონელი და მომსახურება

100.0

0.0

100.0

103.5

0.0

103.5

96.0

0.0

96.0

 

ოფისის ხარჯები

95.0

0.0

95.0

49.2

0.0

49.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

5.0

54.3

0.0

54.3

96.0

0.0

96.0

 

სუბსიდიები

277.5

0.0

277.5

312.0

0.0

312.0

385.0

0.0

385.0

 

სხვა ხარჯები

78.2

18.2

60.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

78.2

18.2

60.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662.9

618.9

44.0

561.8

508.3

53.5

15.0

0.0

15.0

 

ძირითადი აქტივები

662.9

618.9

44.0

561.8

508.3

53.5

15.0

0.0

15.0

 

შენობა-ნაგებობები

662.9

618.9

44.0

561.8

508.3

53.5

15.0

0.0

15.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

125.0

0.0

125.0

212.5

84.0

128.5

125.0

0.0

125.0

 

ხარჯები

125.0

0.0

125.0

128.5

0.0

128.5

125.0

0.0

125.0

 

საქონელი და მომსახურება

90.0

0.0

90.0

93.5

0.0

93.5

90.0

0.0

90.0

 

ოფისის ხარჯები

90.0

0.0

90.0

44.2

0.0

44.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

49.3

0.0

49.3

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

84.0

84.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

 დასუფთავების ღონისძიებები

220.0

0.0

220.0

250.0

0.0

250.0

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

220.0

0.0

220.0

250.0

0.0

250.0

270.0

0.0

270.0

 

სუბსიდიები

220.0

 

220.0

250.0

 

250.0

270.0

 

270.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

482.0

434.5

47.5

330.4

282.4

48.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

27.5

0.0

27.5

25.0

0.0

25.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22.5

 

22.5

20.0

 

20.0

40.0

 

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

454.5

434.5

20.0

305.4

282.4

23.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

454.5

434.5

20.0

305.4

282.4

23.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

454.5

434.5

20.0

305.4

282.4

23.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

35.9

11.9

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.9

11.9

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

35.9

11.9

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

35.9

11.9

24.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

141.9

141.9

0.0

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.9

141.9

0.0

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

141.9

141.9

0.0

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

141.9

141.9

0.0

20.5

0.0

20.5

0.0

0.0

0.0

03 02 06

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

48.2

18.2

30.0

25.0

15.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

48.2

18.2

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

48.2

18.2

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

48.2

18.2

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

25.0

15.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

25.0

15.0

10.0

15.0

0.0

15.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

25.0

15.0

10.0

15.0

0.0

15.0

03 02 08

საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

30.0

0.0

30.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

30.0

0.0

30.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

30.0

0.0

30.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

30.6

30.6

0.0

126.9

126.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.6

30.6

0.0

126.9

126.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

30.6

30.6

0.0

126.9

126.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

30.6

30.6

0.0

126.9

126.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

112.3

112.3

0.0

1,016.6

1,016.6

0.0<