სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 48
დოკუმენტის მიმღები სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.120.016189
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
48
22/12/2015
ვებგვერდი, 28/12/2015
190020020.35.120.016189
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2015 - 21/01/2016)

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №48

2015 წლის 22 დეკემბერი

ქ. სამტრედია

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

 

      ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,კ" ქვეპუნქტისა და,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად, სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულომ 

დ ა ა დ გ ი ნ ა:


მუხლი 1
დამტკიცდეს  სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება  ამოქმედდეს 2016 წლის 01 იანვრიდან.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ჯამბურიადანართი №1
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის  ბალანსი
განისაზღვროს  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 503,1

11 920,6

3 013,3

8 907,3

13 981,4

4 548,7

9 432,7

9 564,2

189,0

9 375,2

გადასახადები

1 428,0

1 547,5

0,0

1 547,5

1 660,0

0,0

1 660,0

2 400,0

0,0

2 400,0

გრანტები

8 794,7

9 032,5

3 013,3

6 019,2

10 744,8

4 548,7

6 196,1

5 588,6

189,0

5 399,6

სხვა შემოსავლები

1 280,4

1 340,6

0,0

1 340,6

1 576,6

0,0

1 576,6

1 575,6

0,0

1 575,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7 850,7

9 523,3

979,8

8 543,5

10 863.6

1 187,7

9 675.9

9 614,4

189,0

9 425,4

შრომის ანაზღაურება

2 408,3

2 652,0

0,0

2 652,0

1 788.0

86,3

1 701.7

1 990,0

85,2

1 904,8

საქონელი და მომსახურება

1 472,4

1 493,8

480,2

1 013,6

2 168.8

1 021,7

1 147.1

1 609,5

13,1

1 596,4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

3 367,7

4 666,4

429,6

4 236,8

5 671,6

72,9

5 598,7

5 004,4

86,7

4 917,7

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

322,9

0,0

322,9

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

602,1

700,6

70,0

630,6

621,5

6,8

614,7

987,5

4,0

983,5

სხვა ხარჯები

0,2

10,5

0,0

10,5

290.8

0,0

290.8

23,0

0,0

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3 652,4

2 397,3

2 033,5

363,8

3 117.8

3 361,0

-243.0

-50,2

0,0

-50,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 477,6

2 168,9

1 938,3

230,6

3 667.3

3 592,5

74.8

-50,2

0,0

-50,2

ზრდა

3 522,8

2 299,4

1 938,3

361,1

3822.3

3 592,5

229.8

329,8

0,0

329,8

კლება

45,2

130,5

0,0

130,5

155,0

0,0

155,0

380,0

0,0

380,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

174,8

228,4

95,2

133,2

-549,5

-231,5

-318,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

174,8

228,4

95,2

133,2

-555,8

-231,5

-324,3

0,0

0,0

0,0

ზრდა

174,8

228,4

95,2

133,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

174,8

228,4

95,2

133,2

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

555,8

231,5

324,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0,0

 

 

555,8

231,5

324,3

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,3

0,0

-6,3

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11548,3

12051,1

3013,3

9037,8

14136,4

4548,7

9587,7

9944,2

189,0

9755,2

შემოსავლები

11503,1

11920,6

3013,3

8907,3

13981,4

4548,7

9432,7

9564,2

189,0

9375,2

არაფინანსური აქტივების კლება

45,2

130,5

0

130,5

155,0

0

155,0

380,0

0

380,0

გადასახდელები

11373,5

11822,7

2918,1

8904,6

14692,2

4780,2

9912,0

9944,2

189,0

9755,2

ხარჯები

7850,7

9523,3

979,8

8543,5

10863.6

1187,7

9675.9

9614,4

189,0

9425,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3522,8

2299,4

1938,3

361,1

3822.3

3592,5

229.8

329,8

0

329,8

ვალდებულება

       

-6,3

 

-6,3

     

ნაშთის ცვლილება

174,8

228,4

95,2

133,2

555,8

231,5

324,3

0

0

0

 


მუხლი 3. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები   9564,2 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 503,1

11 920,6

3 013,3

8 907,3

13 981,4

4 548,7

9 432,7

9 564,2

189,0

9 375,2

გადასახადები

1 428,0

1 547,5

0,0

1 547,5

1 660,0

0,0

1 660,0

2 400,0

0,0

2 400,0

გრანტები

8 794,7

9 032,5

3 013,3

6 019,2

10 744,8

4 548,7

6 196,1

5 588,6

189,0

5 399,6

სხვა შემოსავლები

1 280,4

1 340,6

0,0

1 340,6

1 576,6

0,0

1 576,6

1 575,6

0,0

1 575,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 4. .სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 2400.0  ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11

1 428,0

1 547,5

0,0

1 547,5

1 660,0

0,0

1 660,0

2 400,0

0,0

2 400,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

1 100,0

 

1 100,0

ქონების გადასახადი

113

1 428,0

1 547,5

0,0

1 547,5

1 660,0

0,0

1 660,0

1 300,0

0,0

1 300,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

850,3

938,9

 

938,9

1 342,0

 

1 342,0

782,0

 

782,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

1,9

7,9

0,0

7,9

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

1,9

7,9

 

7,9

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

140,8

170,5

0,0

170,5

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

55,0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

113,0

152,3

 

152,3

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

იურიდიული პირებიდან

1131142

27,8

18,2

 

18,2

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

429,5

430,1

0,0

430,1

253,0

0,0

253,0

453,0

0,0

453,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

26,3

17,5

 

17,5

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

იურიდიული პირებიდან

1131152

403,2

412,6

 

412,6

250,0

 

250,0

450,0

 

450,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

5,5

0,1

 

0,1

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

116

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 


მუხლი 5. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები  5588.6 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8 794,7

9 032,5

3 013,3

6 019,2

10 744,8

4 548,7

6 196,1

5 588,6

189,0

5 399,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8 794,7

9 032,5

3 013,3

6 019,2

10 744,8

4 548,7

6 196,1

5 588,6

189,0

5 399,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4 561,5

6 019,2

0,0

6 019,2

6 385,1

189,0

6 196,1

5 588,6

189,0

5 399,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4 385,0

5 830,9

 

5 830,9

6 196,1

 

6 196,1

5 399,6

 

5 399,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

176,5

188,3

 

188,3

189,0

189,0

0,0

189,0

189,0

0,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

4 233,2

3 013,3

3 013,3

0,0

4 359,7

4 359,7

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

3 342,4

1 674,8

1 674,8

 

3 653,4

3 653,4

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

720,6

703,0

703,0

 

706,3

706,3

 

0,0

0,0

0,0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

69,2

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

101,0

635,5

635,5

 

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1575.6 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1 280,4

1 340,6

0,0

1 340,6

1 576,6

0,0

1 576,6

1 575,6

0,0

1 575,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

81,5

162,4

0,0

162,4

292,0

0,0

292,0

305,9

0,0

305,9

პროცენტები

1411

65,6

101,4

 

101,4

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

დივიდენდები

1412

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

15,9

61,0

0,0

61,0

252,0

0,0

252,0

265,9

0,0

265,9

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

14,4

57,8

 

57,8

250,0

 

250,0

263,9

 

263,9

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

1,5

3,2

 

3,2

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

318,9

390,4

0,0

390,4

416,0

0,0

416,0

366,0

0,0

366,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

311,6

383,8

0,0

383,8

411,0

0,0

411,0

361,0

0,0

361,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0,0

0,0

 

0,0

85,0

 

85,0

85,0

 

85,0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

1,9

0,6

 

0,6

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

126,0

111,0

 

111,0

120,0

 

120,0

120,0

 

120,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0,2

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

153,3

160,4

 

160,4

200,0

 

200,0

150,0

 

150,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

30,2

111,8

 

111,8

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

7,3

6,6

0,0

6,6

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

7,3

6,6

 

6,6

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

880,0

787,8

 

787,8

852,6

 

852,6

898,7

 

898,7

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,0

0,0

 

0,0

11,0

 

11,0

0,0

 

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,0

0,0

 

 

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 7. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის ხარჯები   9614.4  ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7 850,7

9 523,3

979,8

8 543,5

10 863.6

1 187,7

9 675.9

9 614,4

189,0

9 425,4

შრომის ანაზღაურება

2 408,3

2 652,0

0,0

2 652,0

1 788.0

86,3

1 701.7

1 990,0

85,2

1 904,8

საქონელი და მომსახურება

1 472,4

1 493,8

480,2

1 013,6

2 168.8

1 021,7

1 147.1

1 609,5

13,1

1 596,4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

3 367,7

4 666,4

429,6

4 236,8

5 671,6

72,9

5 598,7

5 004,4

86,7

4 917,7

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

322,9

0,0

322,9

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

602,1

700,6

70,0

630,6

621,5

6,8

614,7

987,5

4,0

983,5

სხვა ხარჯები

0,2

10,5

0,0

10,5

290.8

0,0

290.8

23,0

0,0

23,0

 


მუხლი 8. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   -50,2 ათ.ლარით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  329,8 ათ.ლარით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაც.

კოდი

 

                               დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის

ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

 

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

10.6

9.1

88.2

59.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.6

0.8

0.8

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3350.5

3525.5

3178.3

240.0

04 00

განათლება

91.8

0

369.6

30,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

69.3

0

149.6

0.8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

35,8

0

 

    ჯ ა მ ი

3522.8

3535.4

3822.3

329.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბ) განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 380,0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა  ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

45,2

130,5

155,0

380,0

311

ძირითადი აქტივები

5,6

78,4

105,0

330,0

 

314

 

არამწარმოებლური აქტივები

 

 

 

 

3141

მიწა

39,6

52,1

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 9. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების

ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

 

ფუნქც კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 561,5   

2 840,5   

0,0   

2 840,5   

2 406,6   

0,0   

2 406,6   

2 725,2   

0,0   

2 725,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 561,5   

2 840,5   

0,0   

2 840,5   

2 406,6   

0,0   

2 406,6   

2 725,2   

0,0   

2 725,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 561,3   

2 830,0   

0,0   

2 830,0   

2 388,5   

0,0   

2 388,5   

2 645,2   

0,0   

2 645,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,2   

10,5   

0,0   

10,5   

18,1   

0,0   

18,1   

80,0   

0,0   

80,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

126,4   

133,2   

0,0   

133,2   

115,3   

109,3   

6,0   

115,3   

98,3   

17,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

292,2   

326,9   

0,0   

326,9   

329,4   

0,0   

329,4   

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

292,2   

326,9   

0,0   

326,9   

329,4   

0,0   

329,4   

0,0   

0,0   

0,0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 785,7   

1 993,3   

1 617,3   

376,0   

2 855,1   

2 647,0   

208,1   

158,8   

0,0   

158,8   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

5,0   

0,0   

5,0   

9,0   

0,0   

9,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

5,0   

0,0   

5,0   

9,0   

0,0   

9,0   

70422

სატყეო მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70433

ბირთვული საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70443

მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

2 780,9   

1 988,4   

1 617,3   

371,1   

2 772,8   

2 647,0   

125,8   

100,0   

0,0   

100,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 780,9   

1 988,4   

1 617,3   

371,1   

2 772,8   

2 647,0   

125,8   

100,0   

0,0   

100,0   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7046

კავშირგაბმულობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4,8   

4,9   

0,0   

4,9   

77,3   

0,0   

77,3   

49,8   

0,0   

49,8   

705

გარემოს დაცვა

205,9   

77,7   

0,0   

77,7   

109,3   

0,0   

109,3   

330,0   

0,0    

330,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

134,7   

0,0   

0,0   

0,0   

34,8   

0,0   

34,8   

255,0   

0,0   

255,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

71,2   

77,7   

0,0   

77,7   

74,5   

0,0    

74,5   

75,0   

0,0   

75,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 829,0   

1 679,4   

800,6   

878,8   

2 614,1   

1 389,2   

1 224,9   

1 220,0   

0,0   

1 220,0   

7061

ბინათმშენებლობა

84,7   

106,9   

93,4   

13,5   

236,0   

0,0   

236,0   

160,0   

0,0   

160,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

570,2   

580,5   

0,0   

580,5   

605,9   

0,0   

605,9   

637,0   

0,0   

637,0   

7063

წყალმომარაგება

11,7   

20,4   

0,0   

20,4   

672,4   

635,4   

37,0   

33,0   

0,0   

33,0   

7064

გარე განათება

253,9   

243,2   

0,0   

243,2   

278,0   

0,0   

278,0   

330,0   

0,0   

330,0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

908,5   

728,4   

707,2   

21,2   

821,8   

753,8   

68,0   

60,0   

0,0   

60,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80,1   

92,6   

0,0   

92,6    

92,0   

72,9   

19,1   

109,5   

86,7   

22,8   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80,1   

92,6   

0,0   

92,6   

92,0   

72,9   

19,1   

109,5   

86,7   

22,8   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 825,1    

2 782,1   

429,6   

2 352,5   

3 552,8   

149,6   

3 403,2   

2 738,4   

0,0   

2 738,4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

692,3   

1 524,0   

429,6   

1 094,4   

2 097,2   

0,0   

2 097,2   

1 430,1   

0,0   

1 430,1    

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

989,8   

991,5   

0,0   

991,5   

1 148,2   

149,6   

998,6   

1 015,3   

0,0   

1 015,3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

143,0   

266,6   

0,0   

266,6   

307,4   

0,0   

307,4   

293,0   

0,0   

293,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

709

განათლება

1 065,5   

1 196,4   

0,6   

1 195,8   

1 680,5   

369,6   

1 310,9   

1 564,5   

0,0   

1 564,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

853,3   

1 069,7   

0,0   

1 069,7   

1 431,6   

286,6   

1 145,0   

1 401,5   

0,0   

1 401,5   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,6   

0,6   

0,0   

12,9   

12,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0   

0,6   

0,6   

0,0   

12,9   

12,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7093

პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

212,2   

126,1   

0,0   

126,1   

236,0   

70,1   

165,9   

165,9   

0,0   

163,0   

710

სოციალური დაცვა

602,1   

700,6   

70,0   

630,6   

930,8   

42,6   

888,2   

982,5   

4,0   

978,5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

264,2   

274,1   

0,0   

274,1   

312,3   

35,8   

276,5   

282,5   

0,0   

282,5   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

57,2   

102,6   

0,0   

102,6   

130,0   

0,0   

130,0   

124,0   

0,0   

124,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

272,5   

317,4   

70,0   

247,4   

468,0   

0,0   

468,0   

555,5   

0,0   

555,5   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8,2   

6,5   

0,0   

6,5   

20,5   

6,8   

13,7   

20,5   

4,0   

16,5   

 

სულ

11 373,5   

11 822,7   

2 918,1   

8 904,6   

14 685,9   

4 780,2   

9 905,7   

9 944,2   

189,0   

9 755,2   

 


მუხლი 10. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ათ.ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0ათ.ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. სამტრედიის  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათ.ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი  189,0 ათ.ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებისგანხორციელებისათვის 86.7 ათ. ლარი

 

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და ” სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98.3 ათ. ლარი

 

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,0 ათ.ლარი.

2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისს” 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განვალობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის  პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
                       მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის

2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. სამტრედიის უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
 
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 115,3 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 02 00 )

 

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

 1. საგანგებო სიტუაციების მართვა - 0 ათ.ლარით (პროგრამული კოდი 02 01 )
 1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 115,3 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

 1.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1708,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0300)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რებილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

2.1 გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია 100,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0301)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია, . მოსაცდელების შეძენა-დამონტაჟება, ასევე ხიდების და ბოგირების რეაბილიტაცია. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის ქუჩების ორმული შეკეთება და მუნიციპალიტეტის გზების მოვლა, გზების დახაზვითი სამუშაოები და ვიდეოთვალის დამონტაჯება.

 

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1415,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0302)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

 

2.2.1 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება 637,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030201)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს კომუნალური მეურნეობის განვითარება 637,0 ათ.ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კომუნალური მეურნეობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება, ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა,

 

2.2.2 დასუფთავება 255,0 (პროგრამული კოდი 030202 )

მანქანის შეძენა 200 ათ.ლარი და ნაგვის ურნების შეძენა 40,0 ათ.ლარი. დასუფთავების ღონისძიებები - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში თანხით 15,0 ათ.ლარი. განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

 

2.2.3 ბინათმშენებლობა 160.0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 030203 )

 ქ.სამტრედიაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და შიდა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და თავისუფლად გადაადგილების პირობების შექმნა.

 

2.2.4 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 33,0 (პროგრამული კოდი 030204 )

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაში მყოფი სასმელი წყლის სოკოების, შადრევნების წყლის ხარჯები, წყლის სისტემების მოწყობა-მომსახურეობა.

 

2.2.5 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 330.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030205 )

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ სამტრედიაში განათების მომსახურება და საახალწლო და საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებები.

 

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 184,8,ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.

 

2.3.1 საკადასტრო რუკების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება 49,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030301 )

სამტრედიის გამგეობის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების, ასევე საპრივატიზაციო მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები. მუნიციპალიტეტის განვითარებასთან დაკავშირებული გეგმების პროგრამებისა, საკადასტრო რუქების და სხვა საპროექტრო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება.

 

2.3.2 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის გაერთიანება 75,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030303 )

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის „პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანების და სანერგე მეურნეობის გაერთიანების” მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. ორგანიზაციის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პანთეონისა და სასაფლაოების ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა და კეთილმოწყობა, სანერგე მეურნეობის აღდგენა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაშენებული მწვანე ნარგავების მოვლა.

 2.3.3 სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები 60,0 ათ.ლარი (პროგრამულიკოდი03,03,04 )

 სკვერების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, დედის ძეგლის, ქუჩების დასახელების აბრების სამუშაოები და საათების მონტაჟი - შეკეთება.

 

2.3.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლი პროექტები -0ათ.ლარი(პროგრამული კოდი 0304)

 საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები .

 

3. განათლება 1564,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 00 )

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელი განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულს საკუთარი უფლება-მოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

3.1. ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება 1401,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 )

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ ”სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება ” სუბსიდიის დაფინანსება 1371,5 ათ.ლარი, რომელიც აერთიანებს 23 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1930 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს დღეში 1,30 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. მ.შ. მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების ხარჯს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე მომდევნო წელში განხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია 30,0 ათ.ლარით.

 

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

 

 3.3. ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი 163,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 600 მოსწავლეს. ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი. სახლის აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ რაიონულ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ ფესტივალ-კონკურსებში, ემსახურება მომავალი თაობების ინტელექტუალურ , ესთეტიკურ ზნეობრივ აღზრდას.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს რაიონული მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმის 2016 წლის პროგრამაა სამტრედიის რაიონის ისტორიის შესწავლა, ექსპედიციების მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ისტორიული სიძველეების მოძიება-დადგენა, ეთნოლოგიური ყოფის აღწერა, სხვადასხვა საგნების და ნივთების მოძიება, კავშირის დამყარება, ქუთაისის, ჯიხაიშის, ვანის, მარტვილისა და ჩოხატაურის მუზეუმებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2738,4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0500)

 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1430,1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0501 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 

4.1.1 სპორტული ღონისძიების დაფინანსება 37,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01 )

2016 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიებები.

 

4.1.2 სპორტული სკოლები 1393,1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 )

2016 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

 •  ააიპ - საცხენოსნო სპორტული კლუბი;
 •  ააიპ - კომპლექსური სპორტული სკოლა;
 • ააიპ - საფრენბურთო კლუბი „ჯიკო ”;
 • ააიპ - ხელბურთელთა კლუბი „სამტრედია”;
 • შპს - სპორტკომპლექსი „სამტრედია ”;
 • ააიპ - კავშირი საფეხბურთო კლუბი „სამტრედია”.
 • საჭიდაო კლუბი „ფალავანი"

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ორგანიზაციების დაფინანსება.

4.1.3 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტისსაცხენოსნო სპორტული კლუბი" 73,9 (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საცხენოსნო სპორტული კლუბის მიმდინარე ხარჯები.

"საცხენოსნო სპორტული კლუბი"-ს მიზანია წლის განვალობაში ჩატარდეს სპორტული შეჯიბრებები, ხელი შეუწყოს საცხენოსნო სპორტის განვითარებას, საცხენოსნო სპორტში მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა.

4.1.4 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტისკომპლექსური სპორტული სკოლა" 154.7 (პროგრამული კოდი 05 01 02 02 )

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლის მიმდინარე ხარჯები.

 სკოლის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტის ხელშეწყობა და განვითარება, ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა და მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება-გაძლიერება. ახალგაზრდების მაქსიმალურად ჩართვა სპორტის სხვადასხვა სახეობათა ჯგუფებში. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბიუჯეტიდან სპორტის სუბსიდირების თვალსაზრისით დაფინანსება.

4.1.5. ააიპ - „საფრენბურთო კლუბი ჯიკო" 82.0 ( პროგრამული კოდი 05 01 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"-ს მიმდინარე ხარჯები.

„საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"-ს მიზანია მუნიციპალიტეტში ქალთა გუნდური სახეობების ზოგადად და კერძოდ ქალთა ფრენბურთის პროპაგანდა, პოპულარიზაცია და დამკვიდრება.

4.1.6 ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია" 104.5 ( პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „ხელბურთელთა კლუბის" მიმდინარე ხარჯები

პროგრამის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხელბურთის განვითარების ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით და მის ფარგლებს გარეთ გამართულ ჩემპიონატებში და ტურებში მონაწილეობა, არსებული ტრადიციების შენარჩუნება და ახალი წარმატებების მოპოვება, ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა.

4.1.7 შპსსპორტ კომპლექსი სამტრედია" 220.0 (პროგრამული კოდი 05 01 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შპს „სპორტული კომპლექსი სამტრედიის" მიმდინარე ხარჯები

შპს „სპორტულ კომპლექს სამტრედიას" სპორტსმენთათვის სამედიცინო-დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება.

 

4.1.8. ააიპ  - „კავშირი საფეხბურთო კლუბი სამტრედია " 600.0 (პროგრამული კოდი 05 01 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „კავშირი საფეხბურთო კლუბ სამტრედიის" მიმდინარე ხარჯები

 ძირითადი მიზანია სამტრედიაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, ტალანტების მოძებნა, აღმოჩენა და გაზრდა.

 

4.1.9. ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი" 158.0 (პროგრამული კოდი 05 01 02 07

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება „საჭიდაო კლუბი ფალავანი"-ს მიმდინარე ხარჯები

 ძირითადი მიზანია სამტრედიაში სპორტული ჯგუფებისა და სექციების შექმნა თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ-რომაულ ჭიდაობაში, ძიუდოში, სამბოში და ქართულ ჭიდაობაში, უზრუნველყოს სპორტული ჯგუფების მონაწილეობას ჩატარებულ ჩემპიონატებსა და ტურნირებში.

 

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 903,7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0502 )

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

4.2.სახელოვნებო სკოლები 456,1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მუსიკალური სკოლები:

 • ააიპდომენტი შანიძის სახელობის N 1 სახელოვნებო სკოლა
 • ააიპN 2 სამუსიკო სკოლა);
 • ააიპ სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა
 • ააიპ გომის თემის სამუსიკო სკოლა
 • ააიპსოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა
 • ააიპდაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

სკოლების მიზანია ცოდნის მიცემა მუსიკის სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლის განათლებულ-კულტურულ ადამიანად ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებულ ნიჭით დაჯილდოვებულ მოსწავლეთა გამოვლენას, მოზარდთა მომზადება კონკურსებისათვის და უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლისათვის.

 

 4.2.1 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლა 138.0 (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯები.

 სკოლაში ირიცხება 222 მოსწავლე.

 4.2.2 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა 59.0 (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 125 მოსწავლე.

 

4.2.3 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა 39.6 0 (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 43 მოსწავლე.

4.2.4 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა 61.0 (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები სკოლაში ირიცხება 80 მოსწავლე.

4.2.5 ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა 61.0 (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 106 მოსწავლე.

4.2.6 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა - 41.0 (პროგრამული კოდი 05 02 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 54 მოსწავლე.

4.2.7 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა - 56,5 (პროგრამული კოდი 05 02 01 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 116 მოსწავლე. ძირითადი მიზანია შეუქმნას სამტრედიაში მოღვაწე მხატვრებს თავიანთი შემოქმედების წარმოსაჩენად. ამავე დროს მიზნად ისახავს მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება. გალერეის ფონდში დღემდე დაცული რამდენიმე ფერწერული ტილოს აღდგენა-რესტავრაცია.

4.2.8. ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი 305,0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები. საქმიანობის სახეა კულტურის სხვა დაწესებულების საქმიანობა, მიზანი სოციალური ჯგუფების, კულტურულ-შემცენებითი, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მოღვაწეობის უზრუნველყოფა.

 

4.2.9 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება 57,4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 050203)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურისა და დასვენების პარკის მიმდინარე ხარჯებით დაფინანსება. ორგანიზაციის მიზანია ქალაქში კეთილმოწყობილი სკვერები, გაზონები და რაბატები, სადაც გაშენებული იქნება დეკორატიული სეზონური ყვავილები, ხე-ბუჩქოვანი მცენარეები.

 

4 .2.10 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტისბიბლიოთეკა" 85,2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან ფინანსდება ააიპ მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკას მიმდინარე ხარჯები. მიზანია მოსახლეობის მომსახურეობა საბიბლიოთეკო ფორმებით და მეთოდებით, ახალი წიგნების. ჟურნალ-გაზეთების მიწოდება, ლიტერატურული საღამოები, შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან.

 

4.3 შპსსამტრედიის მაცნე ” 68,4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 )

იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. მისი მიმდინარე ხარჯები ფინანსდება ბიუჯეტიდან.

 

4.4 ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საინფორმაციო ცენტრი" 43,2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

გამოსცემს საინფორმაციო ბიულეტენს, გამოიცემა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მრავალდარგოვანი ჟურნალი. საინფორმაციო ცენტრის მიერ შექმნილ ვებ გვერდზე განთავსდება ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გაშუქებული იქნება ტელევიზიასა და პერიოდულ გამოცემებში.ცენტრი უზრუნველყოფს საკრებულოსა და გამგეობის ცხელი ხაზის ფუნქციონირებას.

 

4.5 ახალგაზრდული ორგანიზაციების კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება 53.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0505 )

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში პროგრამის ფარგლებში,

4.5.1. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 23,0 ( პროგრამული კოდი 05 05 01) ფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები

4.5.2 კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება 30.0 ( პროგრამული კოდი 05 05 02)

ფინანსდება კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სხვადასხვა ღონისძიებები

4.6 ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება 240,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0506 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონი-სამტრედიის ეპარქიის სუბსიდირება,დაფინანსდება მთავარი საკათედრო ტაძარი.

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1092,0 (პროგრამული კოდი 0600)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

5.1 ააიპ - საზოგადოებრივიჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი" 109,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ”საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
 • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
 • იმენოპროფილაქტიკის ლიჯისტიკის უზრულველყოფა;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნის გავრცელების შესწავლა;
 • პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;
 • პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
 • დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
 • სანიტარიული ღონისძიებები.

 

5.2 სოციალური პროგრამები 982,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0602 )

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეულ შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნლველყოფას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

5.2.1 ააიპ სახლითანადგომა” 174,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 0201 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • მარტოხელათათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასო სასადილოთი სარგებლობა ( 135 სოციალურად დაუცველი პირი );
 • მარტოხელა პენსიონრებისათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასოდ პურით სარგებლობა ( 360 სოციალურად დაუცველი პირი );
 • პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება (18 წლამდე ასაკის 80 ბავშვი );
 • დღეგრძელი პირებისათვის მოხუცთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება (100 და 100 წელს ზემოთ );
 • მარტოხელა და სოციალურად უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი პირებისათვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება (135 სოციალურად დაუცველი პირი ) ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ამანათების მომზადება 5 და მეტი შვილი.

 

5.2.2 მუნიციპალიტეტისსათნოების სახლი ” 108,5 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 060202 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მარტოხელა მიუსაფარ მოხუცებს ადგილებზე გაეწიოთ მზრუნველობა, კერძოდ, სხვადასხვა სახის აუცილებელი დახმარება, საყოფაცხოვებო-სოციალური პირობების უზრუნველყოფა, დღე-ღამის მანძილზე სამჯერადი კვება, შემოსვა, სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მედპერსონალისა და სანიტართა სადღესასწაულო მორიგეობა, მათი ინვენსტიციების დაცვა და წარმოჩენა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, მათი ჩაბმა საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში.

 

5.2.3 დედათა და ბავშვთა დახმარება 124,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03 )

- ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

-ახალშობილთა დახმარება

 1. ერთჯერად (თითო ბავშვზე) 100 (ასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ პირველი და მეორე შვილი და რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0–დან 100 000–მდე სარეიტინგო ქულა.
 2. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-3 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
 3. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-4 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.
 4. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-5 შვილი და მეტი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 400 ლარის ოდენობით.
 5. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ტყუპები დაფინანსებას მიიღებენ თითოეულ შვილზე: პირველი და მეორე შვილისა და მეორე და მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარს, მესამე და მეოთხე შვილის და მეტის შემთხვევაში 400 ლარს
 6. ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება გაიცემა, თუ ახალშობილი დაიბადა 2015 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ და დახმარება არ აქვს აღებული.

 - მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (4 ან მეტი შვილი 18 წლამდე) ფულადი დახმარება (თვეში 20 ლარი თითოეულ ბავშვზე).

 

5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 555,5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060204)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია;

1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

- მოქალაქეთა სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება - მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ სხვადასხვა სამედიცინო გამოკვლევებს, დიაგნოსტიკას, კომპიუტერულ კვლევას, მაგნიტურ-რეზონანსულ კვლევას, PET (პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია)-კვლევას, პიროვნების სოციალური სტატუსისა და სხვა გარემოებათა გათვალსწინებით, დაფინანსდეს თანადაფინანსების 50 % ( 100 -დან 300 ლარამდე).

- მოქალაქეთა ოპერაციების დაფინანსება - მოქალაქე, რომელიც დაავადებულია გულსისძარღვთა, ონკოლოგიური, გინეკოლოგიური და ასევე სხვა სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებებით და საჭიროებს გადაუდებელ ოპერაციებს - დაფინანსდეს 100 – 500 ლარის ოდენობით. ( თანადაფინანსებით პაციენტის გადასახდელი თანხის 50 %).

 

2. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

- მოქალაქეები, რომლებიც არიან ქრონიკულად დაავადებულები (ეპილეფსია, პარკისონი, დიაბეტი-გართულებული ფორმით, ასთმა, ინსულტი, ინფარქტის შემდგომი მკურნალობა, შიზოფრენია და ფსიქონერვული დაავადებები) წლის განმავლობაში მედიკამენტებისათვის გაიცეს არაუმეტეს 150 ლარამდე.

- მოქალაქეები, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წლის განმავლობაში მედიკამენტებისათვის გაიცეს არაუმეტეს 100 ლარამდე. ( რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა მონაცემთა ბაზაში შეადგენს 100 000 -ს).

3. სტუდენტების დახმარება

-უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს 500 ლარით გაეწევათ ერთჯერადად;

ა) დედ-მამით ობოლი;

ბ) მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილიანი) ოჯახებიდან;

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 30000- ჩათ. სარეიტინგო ქულა.

 

4. უდედმამო ბავშვების დახმარება

მოსარგებლე 18 წლამდე ბავშვები, რომლებსაც გარდაეცვალა მშობლები, ან ბავშვები, რომელთა მშობლების ადგილსამყოფელი უცნობია და ზრდის მეურვე ან მზრუნველი.

-უდედმამო ბავშვებზე 0-დან 18 წლის ჩათვლით დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

5. ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება;

1. ერთჯერად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, დაფინანსებას მიიღებენ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი.

6. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) სოციალური დახმარება;

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 200 (ორასი)-ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ შემდეგი კატეგორიის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახები და ომის მონაწილეები.

ა) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები;

ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახები;

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 100-ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, მარჩენალდაკარგულები, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული, რომლებიც წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულა.

ომის ვეტერანებისათვის, რომლებიც ჯანმრთელობის გამო, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზულ მკურნალობას წლის განვალობაში მედიკამენტებისათვის გაიცეს არაუმეტეს 200 ლარამდე, გარდა გამონაკლის შემთხვევისა.

7. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება;

- ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება:

ა) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება;

გ) თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით.

 

8. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ფინანსური დახმარება;

- ითვალისწინებს ჩერნობილის მონაწილეებზე ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით 26 აპრილს; 

9. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება;

ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბენეფიციარების დახმარებას, თითოეულისათვის 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად;

 

10. ლეიკემიით, ცერებლალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება.

- ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება

ითვალისწინებს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა (18წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით;

- ცერებრალული დამბლით დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება;

 

ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით;

- დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება;

ითვალისწინებს დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების ერთჯერად ყოველთვიურ დახმარებას დახმარებას 50 ლარის ოდენობით;

- დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება;

ითვალისწინებს დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.

 

11. 2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების ფინანსური დახმარება;

ითვალისწინებს 2008 წელს გარდაცვლილ მეომართა ოჯახის წევრების ერთჯერადად დაფინანსებას - 500 ლარით;

12. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო, სმენადაქვეითებულ- ყრუ-მუნჯ მოქალაქეებს 200ლარის ოდენობით.

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებებ დამოუკიდებლად გადაადგილებას 150 ლარის ოდენობით.

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს - 100 ლარის ოდენობით

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებს 18 წლამდე, 200 ლარის ოდენობით;

- ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით და დაუნით სინდრომით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ მოქალაქეებს 200 ლარის ოდენობით;

- თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ მუხლის „1“, „2“, „3“, „4“, „5“ პუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

 

13. ერთჯერადი დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევაში;

- ოჯახებს, რომელთაც შექმნილი აქვთ განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური მდგომარეობა (ტრაგედია, უბედური შემთხვევა, კატასტროფა და სხვა), ერთჯერადი დახმარების ოდენობა განისაზღვოს გამგეობაში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების მიერ, რომლის ოდენობაც განისაზღვროს ( 100 -500 )ლარის ოდენობით.

- ოჯახები, რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევათ საცხოვრებელი სახლი, ან საჭიროებენ გადაუდებელ მინიმალურ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას ) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ოდენობა განისაზღვროს გამგეობაში შექმნილი კომისიის მიერ 100-500 ლარის ოდენობით.

- მოქალაქეები, რომლებიც არიან მარტოხელები, ფსიქიურად დაავადებულები, შეჭირვებულები, არასაპენსიო ასაკის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არიან შრომისუუნარონი გამგეობაში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე მიეცეთ ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 30 ლარის ოდენობით.

- სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც პროგრამაში მოყვანილ არცერთ კატეგორიას არ მიეკუთვნებიან (გარდა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა) და დახმარების მოთხოვნის მომენტში სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს (არიან მცირეწლოვანი და მრავალშვილიანი ოჯახები, უსახლკარონი, მარტოხელა დედები, მარჩენალდაკარგულები და ოჯახები, რომელთაც არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ ოჯახის სარჩენად და სხვა) ერთჯერადი დახმარების ოდენობა განისაზღვროს გამგეობაში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით 100- 150 ლარის ოდენობით.

- სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები ოჯახები, რომლებსაც დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი 2016 წელს ან 2015 წლის დეკემბრის თვეში და არ აუღიათ დახმარება, ერთჯერადი ფინანსური დახმარება განისაზღვროს გამგეობაში შექმნილი კომისიის მიერ სიმძიმის მიხედვით 1000-2000 ლარის ოდენობით.

14. სოციალურად დაუცველი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება

- ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით, გაეწევათ სოციალურად დაუცველი, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირებს და ოჯახის წევრებს, რომელთა სარეინტიგო ქულა შეადგენს 0-200 000-მდე

 

15. წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

 სოციალურად იზოლირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების უმწეობის (ხანდაზმულები 60 წლის ზემოთ და ახალგაზრდები 15-27 წლამდე) შემცირებისა და ხელშეწყობის მიზნით ადგილობრივი რესურსების გამოყენება მათი უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების, განვითარების, საკუთარი ღირსებისა და თვითდაჯერებულობის გრძნობების ამაღლების მიზნით მათი ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში.

 

 16. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ბინის ქირით უზრუნველყოფა 1200 ლარი.

 

5.2.5 დაკრძალვის ხარჯი - 8.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060205)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია:

 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა მ.შ. ტრანსფერით 4,0 ათასი ლარი .

- ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი 250 ლარის ოდენობით.

 

5.2.6 დიდ სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 12,5 ათ.ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 400 (ოთხასი) ლარიან სოციალურ დახმარებას და ასევე 100-100 ლარიან სასაქონლო ფორმით დახმარებას მიიღებენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები (9 მაისის დღესასწაულზე .

 


თავი III
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებ
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით   თანდართული რედაქციით:

 

org. kodi

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

11 373,5

11 822,7

2 918,1

8 904,6

14 692,2

4 780,2

9 912,0

9 944,2

189,0

9 755,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

981,0

1 018,0

30,0

988,0

1 230,0

10,0

1 220,0

1 212,0

10,0

1 202,0

 

ხარჯები

7 850,7

9 523,3

979,8

8 543,5

10 858,6

1 187,7

9 670,9

9 614,4

189,0

9 425,4

 

შრომის ანაზღაურება

2 408,3

2 652,0

0,0

2 652,0

1 788,0

86,3

1 701,7

1 990,0

85,2

1 904,8

 

საქონელი და მომსახურება

1 472,4

1 493,8

480,2

1 013,6

2 168,8

1 021,7

1 147,1

1 609,5

13,1

1 596,4

 

სუბსიდიები

3 367,7

4 666,4

429,6

4 236,8

5 671,6

72,9

5 598,7

5 004,4

86,7

4 917,7

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

322,9

0,0

322,9

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

602,1

700,6

70,0

630,6

621,5

6,8

614,7

987,5

4,0

983,5

 

სხვა ხარჯები

0,2

10,5

0,0

10,5

290,8

0,0

290,8

23,0

0,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 522,8

2 299,4

1 938,3

361,1

3 822,3

3 592,5

229,8

329,8

0,0

329,8

 

ძირითადი აქტივები

3 522,8

2 299,4

1 938,3

361,1

3 822,3

3 592,5

229,8

329,8

0,0

329,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 561,5

2 840,5

0,0

2 840,5

2 407,1

0,0

2 407,1

2 725,2

0,0

2 725,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199,0

185,0

30,0

155,0

175,0

0,0

175,0

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

2 550,9

2 834,8

0,0

2 834,8

2 318,4

0,0

2 318,4

2 666,2

0,0

2 666,2

 

შრომის ანაზღაურება

2 051,5

2 250,5

0,0

2 250,5

1 696,7

0,0

1 696,7

1 904,8

0,0

1 904,8

 

საქონელი და მომსახურება

499,2

573,8

0,0

573,8

600,6

0,0

600,6

753,4

0,0

753,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

10,5

0,0

10,5

18,1

0,0

18,1

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

5,7

0,0

5,7

88,2

0,0

88,2

59,0

0,0

59,0

 

ძირითადი აქტივები

10,6

5,7

0,0

5,7

88,2

0,0

88,2

59,0

0,0

59,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

01 01

სამტრედიის საკრებულო

560,2

701,5

0,0

701,5

627,2

0,0

627,2

679,0

0,0

679,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,0

59,0

30,0

29,0

26,0

 

26,0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

557,8

697,4

0,0

697,4

605,7

0,0

605,7

664,5

0,0

664,5

 

შრომის ანაზღაურება

484,3

608,9

0,0

608,9

433,7

0,0

433,7

490,0

0,0

490,0

 

საქონელი და მომსახურება

73,5

88,5

0,0

88,5

172,0

0,0

172,0

174,5

0,0

174,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

4,1

0,0

4,1

21,5

0,0

21,5

14,5

0,0

14,5

 

ძირითადი აქტივები

2,4

4,1

0,0

4,1

21,5

0,0

21,5

14,5

0,0

14,5

01 02

სამტრედიის გამგეობა

2 001,1

2 128,5

0,0

2 128,5

1 761,8

0,0

1 761,8

1 966,2

0,0

1 966,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170,0

126,0

0,0

126,0

149,0

 

149,0

149,0

 

149,0

 

ხარჯები

1 992,9

2 126,9

0,0

2 126,9

1 694,6

0,0

1 694,6

1 921,7

0,0

1 921,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 567,2

1 641,6

0,0

1 641,6

1 263,0

0,0

1 263,0

1 414,8

0,0

1 414,8

 

საქონელი და მომსახურება

425,7

485,3

0,0

485,3

428,6

0,0

428,6

498,9

0,0

498,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,2

1,6

0,0

1,6

66,7

0,0

66,7

44,5

0,0

44,5

 

ძირითადი აქტივები

8,2

1,6

0,0

1,6

66,7

0,0

66,7

44,5

0,0

44,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,2

10,5

0,0

10,5

18,1

0,0

18,1

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

0,2

10,5

0,0

10,5

18,1

0,0

18,1

80,0

0,0

80,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

0,2

10,5

0,0

10,5

18,1

0,0

18,1

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418,6

460,1

0,0

460,1

444,7

109,3

335,4

115,3

98,3

17,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47,0

47,0

0,0

47,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

418,0

460,1

0,0

460,1

443,9

108,5

335,4

115,3

98,3

17,0

 

შრომის ანაზღაურება

356,8

401,5

0,0

401,5

91,3

86,3

5,0

85,2

85,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

58,6

0,0

58,6

29,7

22,2

7,5

30,1

13,1

17,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

322,9

0,0

322,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,6

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

292,2

326,9

0,0

326,9

329,4

0,0

329,4

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

 

32,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

291,6

326,9

0,0

326,9

329,4

0,0

329,4

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

249,9

289,2

0,0

289,2

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,7

37,7

0,0

37,7

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

322,9

0,0

322,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

126,4

133,2

0,0

133,2

115,3

109,3

6,0

115,3

98,3

17,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

15,0

 

15,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

126,4

133,2

0,0

133,2

114,5

108,5

6,0

115,3

98,3

17,0

 

შრომის ანაზღაურება

106,9

112,3

0,0

112,3

86,3

86,3

0,0

85,2

85,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,5

20,9

0,0

20,9

28,2

22,2

6,0

30,1

13,1

17,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 820,6

3 750,4

2 417,9

1 332,5

5 584,3

4 036,2

1 548,1

1 708,8

0,0

1 708,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87,0

87,0

0,0

87,0

95,0

0,0

95,0

98,0

0,0

98,0

 

ხარჯები

1 470,1

1 457,3

480,2

977,1

2 395,2

999,5

1 395,7

1 468,8

0,0

1 468,8

 

საქონელი და მომსახურება

886,1

803,7

480,2

323,5

1 480,1

999,5

480,6

736,8

0,0

736,8

 

სუბსიდიები

584,0

653,6

0,0

653,6

680,4

0,0

680,4

712,0

0,0

712,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

239,7

0,0

239,7

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 350,5

2 293,1

1 937,7

355,4

3 178,3

3 036,7

141,6

240,0

0,0

240,0

 

ძირითადი აქტივები

3 350,5

2 293,1

1 937,7

355,4

3 178,3

3 036,7

141,6

240,0

0,0

240,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

03 01

გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია

2 780,9

1 988,4

1 617,3

371,1

2 778,6

2 647,0

131,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

104,6

32,4

9,0

23,4

702,6

620,4

82,2

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

104,6

32,4

9,0

23,4

695,9

620,4

75,5

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

0,0

6,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 676,3

1 956,0

1 608,3

347,7

2 070,2

2 026,6

43,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2 676,3

1 956,0

1 608,3

347,7

2 070,2

2 026,6

43,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

5,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 055,2

951,0

93,4

857,6

1 827,1

635,4

1 191,7

1 415,0

0,0

1 415,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

72,0

0,0

72,0

80,0

0,0

80,0

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

797,5

943,3

93,4

849,9

1 158,7

0,0

1 158,7

1 175,0

0,0

1 175,0

 

საქონელი და მომსახურება

284,7

367,4

93,4

274,0

319,8

0,0

319,8

538,0

0,0

538,0

 

სუბსიდიები

512,8

575,9

0,0

575,9

605,9

0,0

605,9

637,0

0,0

637,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

233,0

0,0

233,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,7

7,7

0,0

7,7

668,4

635,4

33,0

240,0

0,0

240,0

 

ძირითადი აქტივები

257,7

7,7

0,0

7,7

668,4

635,4

33,0

240,0

0,0

240,0

03 02 01

  ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური  გაერთიანება

570,2

580,5

0,0

580,5

605,9

0,0

605,9

637,0

0,0

637,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

72,0

 

72,0

80,0

 

80,0

83,0

 

83,0

 

ხარჯები

517,2

580,5

0,0

580,5

605,9

0,0

605,9

637,0

0,0

637,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,4

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

512,8

575,9

 

575,9

605,9

 

605,9

637,0

 

637,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

53,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

დასუფთავება

134,7

0,0

0,0

0,0

34,8

0,0

34,8

255,0

0,0

255,0

 

ხარჯები

14,7

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

4,8

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,7

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

4,8

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

240,0

0,0

240,0

 

ძირითადი აქტივები

120,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

240,0

0,0

240,0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

84,7

106,9

93,4

13,5

236,0

0,0

236,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

0,0

99,2

93,4

5,8

233,0

0,0

233,0

160,0

0,0

160,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

99,2

93,4

5,8

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

160,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

233,0

0,0

233,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,7

7,7

0,0

7,7

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

84,7

7,7

0,0

7,7

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11,7

20,4

0,0

20,4

672,4

635,4

37,0

33,0

0,0

33,0

 

ხარჯები

11,7

20,4

0,0

20,4

37,0

0,0

37,0

33,0

0,0

33,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,7

20,4

0,0

20,4

37,0

0,0

37,0

33,0

0,0

33,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

635,4

635,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

635,4

635,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

253,9

243,2

0,0

243,2

278,0

0,0

278,0

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

253,9

243,2

0,0

243,2

278,0

0,0

278,0

330,0

0,0

330,0

 

საქონელი და მომსახურება

253,9

243,2

0,0

243,2

278,0

0,0

278,0

330,0

0,0

330,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

270,7

103,8

0,0

103,8

254,8

35,0

219,8

184,8

0,0

184,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

76,0

103,8

0,0

103,8

154,8

0,0

154,8

184,8

0,0

184,8

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

26,1

0,0

26,1

80,3

0,0

80,3

89,8

0,0

89,8

 

სუბსიდიები

71,2

77,7

0,0

77,7

74,5

0,0

74,5

75,0

0,0

75,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,7

0,0

0,0

0,0

100,0

35,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

194,7

0,0

0,0

0,0

100,0

35,0

65,0

0,0

0,0

0,0

03 03 01

საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

4,8

4,9

0,0

4,9

77,3

0,0

77,3

49,8

0,0

49,8

 

ხარჯები

4,8

4,9

0,0

4,9

77,3

0,0

77,3

49,8

0,0

49,8

 

საქონელი და მომსახურება

4,8

4,9

0,0

4,9

77,3

0,0

77,3

49,8

0,0

49,8

03 03 03

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  პანთეონის, სასაფლაოების ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის გაერთიანება

71,2

77,7

0,0

77,7

74,5

0,0

74,5

75,0

0,0

75,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

71,2

77,7

0,0

77,7

74,5

0,0

74,5

75,0

0,0

75,0

 

სუბსიდიები

71,2

77,7

 

77,7

74,5

 

74,5

75,0

 

75,0

03 03 04

სკვერების მოწყობა  და   კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

194,7

21,2

0,0

21,2

103,0

35,0

68,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

0,0

21,2

0,0

21,2

3,0

0,0

3,0

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

21,2

0,0

21,2

3,0

0,0

3,0

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,7

0,0

0,0

0,0

100,0

35,0

65,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

194,7

0,0

0,0

0,0

100,0

35,0

65,0

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

713,8

707,2

707,2

0,0

718,8

718,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

492,0

377,8

377,8

0,0

379,1

379,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

492,0

377,8

377,8

0,0

379,1

379,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221,8

329,4

329,4

0,0

339,7

339,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

221,8

329,4

329,4

0,0

339,7

339,7

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

სოფლის მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

9,0

0,0

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

9,0

0,0

9,0

04 00

განათლება

1 065,5

1 196,4

0,6

1 195,8

1 680,5

369,6

1 310,9

1 564,5

0,0

1 564,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

314,0

319,0

0,0

319,0

336,0

0,0

336,0

348,0

0,0

348,0

 

ხარჯები

973,7

1 195,8

0,0

1 195,8

1 310,9

0,0

1 310,9

1 534,5

0,0

1 534,5

 

სუბსიდიები

973,7

1 195,8

0,0

1 195,8

1 310,9

0,0

1 310,9

1 534,5

0,0

1 534,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,8

0,6

0,6

0,0

369,6

369,6

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ძირითადი აქტივები

91,8

0,6

0,6

0,0

369,6

369,6

0,0

30,0

0,0

30,0

04 01

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ( ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება

853,3

1 069,7

0,0

1 069,7

1 431,6

286,6

1 145,0

1 401,5

0,0

1 401,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

269,0

269,0

 

269,0

284,0

 

284,0

299,0

 

299,0

 

ხარჯები

853,3

1 069,7

0,0

1 069,7

1 145,0

0,0

1 145,0

1 371,5

0,0

1 371,5

 

სუბსიდიები

853,3

1 069,7

0,0

1 069,7

1 145,0

 

1 145,0

1 371,5

 

1 371,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

286,6

286,6

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

286,6

286,6

0,0

30,0

0,0

30,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0,0

0,6

0,6

0,0

12,9

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,6

0,6

0,0

12,9

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,6

0,6

0,0

12,9

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

212,2

126,1

0,0

126,1

236,0

70,1

165,9

163,0

0,0

163,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45,0

50,0

 

50,0

52,0

 

52,0

49,0

 

49,0

 

ხარჯები

120,4

126,1

0,0

126,1

165,9

0,0

165,9

163,0

0,0

163,0

 

სუბსიდიები

120,4

126,1

 

126,1

165,9

 

165,9

163,0

 

163,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,8

0,0

0,0

0,0

70,1

70,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

91,8

0,0

0,0

0,0

70,1

70,1

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 825,1

2 782,1

429,6

2 352,5

3 552,8

149,6

3 403,2

2 738,4

0,0

2 738,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

264,0

308,0

0,0

308,0

543,0

0,0

543,0

510,0

0,0

510,0

 

ხარჯები

1 755,8

2 782,1

429,6

2 352,5

3 403,2

0,0

3 403,2

2 737,6

0,0

2 737,6

 

საქონელი და მომსახურება

25,9

57,7

0,0

57,7

58,4

0,0

58,4

89,2

0,0

89,2

 

სუბსიდიები

1 729,9

2 724,4

429,6

2 294,8

3 311,8

0,0

3 311,8

2 648,4

0,0

2 648,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

33,0

0,0

33,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,3

0,0

0,0

0,0

149,6

149,6

0,0

0,8

0,0

0,8

 

ძირითადი აქტივები

69,3

0,0

0,0

0,0

149,6

149,6

0,0

0,8

0,0

0,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

692,3

1 524,0

429,6

1 094,4

2 097,2

0,0

2 097,2

1 430,1

0,0

1 430,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136,0

145,0

0,0

145,0

220,0

0,0

220,0

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

692,3

1 524,0

429,6

1 094,4

2 097,2

0,0

2 097,2

1 430,1

0,0

1 430,1

 

საქონელი და მომსახურება

14,5

27,1

0,0

27,1

26,0

0,0

26,0

37,0

0,0

37,0

 

სუბსიდიები

677,8

1 496,9

429,6

1 067,3

2 053,2

0,0

2 053,2

1 393,1

0,0

1 393,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

14,5

27,1

0,0

27,1

42,0

0,0

42,0

37,0

0,0

37,0

 

ხარჯები

14,5

27,1

0,0

27,1

42,0

0,0

42,0

37,0

0,0

37,0

 

საქონელი და მომსახურება

14,5

27,1

0,0

27,1

24,0

0,0

24,0

37,0

0,0

37,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული სკოლები

677,8

1 496,9

429,6

1 067,3

2 055,2

0,0

2 055,2

1 393,1

0,0

1 393,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 015,0

145,0

0,0

145,0

220,0

0,0

220,0

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

677,8

1 496,9

429,6

1 067,3

2 055,2

0,0

2 055,2

1 393,1

0,0

1 393,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

677,8

1 496,9

429,6

1 067,3

2 053,2

0,0

2 053,2

1 393,1

0,0

1 393,1

05 01 02 01

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი

59,2

70,7

0,0

70,7

71,4

0,0

71,4

73,9

0,0

73,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

0,0

13,0

 

13,0

13,0

 

13,0

 

ხარჯები

59,2

70,7

0,0

70,7

71,4

0,0

71,4

73,9

0,0

73,9

 

სუბსიდიები

59,2

70,7

 

70,7

71,4

 

71,4

73,9

 

73,9

05 01 02 02

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

206,8

163,7

0,0

163,7

143,4

0,0

143,4

154,7

0,0

154,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

0,0

37,0

 

37,0

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

206,8

163,7

0,0

163,7

143,4

0,0

143,4

154,7

0,0

154,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

206,8

163,7

 

163,7

141,4

 

141,4

154,7

 

154,7

05 01 02 03

ააიპ - საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"

46,5

51,9

0,0

51,9

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

0,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

46,5

51,9

0,0

51,9

82,0

0,0

82,0

82,0

0,0

82,0

 

სუბსიდიები

46,5

51,9

 

51,9

82,0

 

82,0

82,0

 

82,0

05 01 02 04

ააიპ - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"

36,8

97,7

29,6

68,1

152,1

0,0

152,1

104,5

0,0

104,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0