ხონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016269
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
42
22/12/2015
ვებგვერდი, 23/12/2015
190020020.35.119.016269
ხონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (23/12/2015 - 13/01/2016)

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

   დადგენილება №42

2015 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ხონი

 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა” ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის   მე-12 თავის  78-ე მუხლის  საფუძველზე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის შემოსულობების  საერთო მოცულობა   6 438.3 ათასი ლარის ოდენობით.  მათ შორის  გათანაბრებითი ტერანსფერი 5 319,2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 ათასი ლარი და ადგილობრივი შემოსავალი 959,1 ათასი ლარი.
მუხლი 2
გადასახდელები დამტკიცდეს 6 438,3 ათასი ლარის მოცულობით.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად  ჩაითვალოს ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №61 დადგენილება (სკ.190020020.35.119.016217).
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს  2016 წლის 1 იანვრიდან.  

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძე
თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

 


მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 645,1

1 665,1

5 980,0

9 349,5

2 811,2

6 538,3

6 359,7

0,0

6 359,7

გადასახადები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

627,5

0,0

627,5

გრანტები

7 304,1

1 665,1

5 639,0

8 459,5

2 811,2

5 648,3

5 479,2

0,0

5 479,2

სხვა შემოსავლები

241,0

0,0

241,0

790,0

0,0

790,0

253,0

0,0

253,0

ხარჯები

5 106,8

46,1

5 060,7

5 848,4

0,0

5 848,4

6 252,3

0,0

6 252,3

შრომის ანაზღაურება

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

საქონელი და მომსახურება

597,7

0,0

597,7

603,7

0,0

603,7

725,8

0,0

725,8

სუბსიდიები

2 581,0

0,0

2 581,0

3 198,5

0,0

3 198,5

3 430,0

0,0

3 430,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

109,6

46,1

63,5

212,1

0,0

212,1

235,0

0,0

235,0

საოპერაციო სალდო

2 538,3

1 619,0

919,3

3 501,1

2 811,2

689,9

107,4

0,0

107,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 606,0

1 619,0

987,0

3 501,1

2 811,2

689,9

107,4

0,0

107,4

ზრდა

2 621,0

1 619,0

1 002,0

3 531,1

2 811,2

719,9

186,0

0,0

186,0

კლება

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

78,6

0,0

78,6

მთლიანი სალდო

-67,7

0,0

-67,7

0,0

0,0

0,0

00,0

0,0

00,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

593,2

0,0

593,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

593,2

0,0

593,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

525,500

0,000

525,500

0,000

0,000

0,000

00,000

0,000

00,000

   

 


მუხლი 2. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის  2016 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7645,1

1665,1

5980,0

9345,5

2811,2

6538,3

6359,7

0,00

6359,7

გადასახადები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

627,5

0.0

627,5

არაფინანსური აქტივების კლება

15.0

0.00

15.0

30,00

0.00

30,0

78,6

0.0

78,6

გრანტები

7304,1

1665,1

5639,0

8459,5

2811,2

5648,3

5479,2

0,00

5479,2

სხვა შემოსავლები

241,0

0,0

241,0

790,00

0,0

790,00

253

0.0

253,0

ნაშთის ცვლილება

-593,2

0,0

-593,2

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ხონის  მუნიციპალიტეტის   2016  წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის შემოსავლები  6 359.7  ათასი ლარით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 660,1

1 665,1

5 995,0

9 379,5

2 811,2

6 568,3

6 438,3

0,0

6 438,3

შემოსავლები

7 645,1

1 665,1

5 980,0

9 349,5

2 811,2

6 538,3

6 359,7

0,0

6 359,7

არაფინანსური აქტივების კლება

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

78,6

0,0

78,6

შემოსავლები

7 645,1

1 665,1

5 980,0

9 349,5

2 811,2

6 538,3

6 359,7

0,0

6 359,7

გადასახადები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

627,5

0,0

627,5

ქონების გადასახადი

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

127,5

0,0

127,5

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

75,0

 

75,0

80,0

 

80,0

55,5

 

55,5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0,0

 

 

0,0

 

 

1,5

 

1,5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

41,0

0,0

41,0

ფიზიკური პირებიდან

25,0

 

25,0

15,0

 

15,0

40,0

 

40,0

იურიდიული პირებიდან

0,0

 

 

5,0

 

5,0

1,0

 

1,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

ფიზიკური პირებიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

2,5

 

2,5

იურიდიული პირებიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

25,0

 

25,0

სხვა გადასახადები

0,0

 

 

0,0

 

 

500,0

 

500,0

გრანტები

7 304,1

1 665,1

5 639,0

8 459,5

2 811,2

5 648,3

5 479,2

0,0

5 479,2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 304,1

1 665,1

5 639,0

8 459,5

2 811,2

5 648,3

5 479,2

0,0

5 479,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 639,0

0,0

5 639,0

5 648,3

0,0

5 648,3

5 479,2

0,0

5 479,2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 481,0

 

5 481,0

5 490,3

 

5 490,3

5 319,2

 

5 319,2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

158,0

 

158,0

158,0

 

158,0

160,0

 

160,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 665,1

1 665,1

0,0

2 811,2

2 811,2

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 161,5

1 161,5

 

1 704,7

1 704,7

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

503,6

503,6

 

506,5

506,5

 

0,0

0,0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

0,0

 

 

600,0

600,0

 

0,0

0,0

 

სხვა შემოსავლები

241,0

0,0

241,0

790,0

0,0

790,0

253,0

0,0

253,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

51,0

0,0

51,0

50,0

0,0

50,0

63,0

0,0

63,0

პროცენტები

35,0

 

35,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

რენტა

16,0

0,0

16,0

30,0

0,0

30,0

43,0

0,0

43,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

40,0

 

40,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,0

 

1,0

15,0

 

15,0

1,0

 

1,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

65,0

0,0

65,0

47,0

0,0

47,0

65,0

0,0

65,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

65,0

0,0

65,0

47,0

0,0

47,0

35,0

0,0

35,0

სანებართვო მოსაკრებელი

40,0

 

40,0

20,0

 

20,0

2,0

 

2,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

 

2,0

 

2,0

0,0

 

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,0

 

 

7,0

 

7,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

1,0

 

1,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან. შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

30,0

 

30,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

125,0

 

125,0

100,0

 

100,0

125,0

 

125,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

 

 

593,0

 

593,0

0,0

 

0,0

არაფინანსური აქტივების კლება

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

78,6

0,0

78,6

ძირითადი აქტივები

0,0

 

 

0,0

 

 

40,0

 

40,0

მატერიალური მარაგები

0,0

 

 

30,0

 

30,0

18,6

 

18,6

არაწარმოებული აქტივები

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

მიწა

15,0

 

15,0

0,0

 

0,0

20,0

 

20,0

 


მუხლი 4. ხონის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები  627,5 ათასი ლარით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

კოდი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

627,5

0,0

627,5

ქონების გადასახადი

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

127,5

0,0

127,5

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

75,0

 

75,0

80,0

 

80,0

55,5

 

55,5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0,0

 

 

0,0

 

 

1,5

 

1,5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

41,0

0,0

41,0

ფიზიკური პირებიდან

25,0

 

25,0

15,0

 

15,0

40,0

 

40,0

იურიდიული პირებიდან

0,0

 

 

5,0

 

5,0

1,0

 

1,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

ფიზიკური პირებიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

2,5

 

2,5

იურიდიული პირებიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

25,0

 

25,0

სხვა გადასახადები

0,0

 

 

0,0

 

 

500,0

 

500,0

 


მუხლი 5. ხონის  მუნიციპალიტეტის   2016  წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის   2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები  5479,2  ათასი ლარით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

კოდი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7 304,1

1 665,1

5 639,0

5648.3

 

5648.3

5479.2

 

 

5479.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

5639.0

0,0

5639.0

5648.3

0,0

5648.30

5479.2

 

 

5479.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5 481,0

 

5 481,0

5490.3

 

5490.3

5319.2

 

 

5319.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისგანსახორციელებლად

 

158.0

 

158.0

158,0

 

158,0

160,00

 

 

160.0

 


მუხლი 6. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  253, 0 ათასი ლარით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

კოდი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

241,0

0,0

241,0

790,0

0,0

790,0

253,0

0,0

253,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

51,0

0,0

51,0

50,0

0,0

50,0

63,0

0,0

63,0

პროცენტები

35,0

 

35,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

რენტა

16,0

0,0

16,0

30,0

0,0

30,0

43,0

0,0

43,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

40,0

 

40,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,0

 

1,0

15,0

 

15,0

1,0

 

1,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

 


მუხლი 7. ხონის   მუნიციპალიტეტის  2016 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის ხარჯები  6 438.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ხონის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხონის მუნიციპალიტეტი

8 253,3

1 665,1

6 588,2

9 379,5

2 811,2

6 568,3

6 438,3

0,0

6 438,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190,0

0,0

190,0

148,0

0,0

148,0

441,0

0,0

441,0

ხარჯები

5 645,3

46,1

5 599,2

5 848,4

0,0

5 848,4

6 252,3

0,0

6 252,3

შრომის ანაზღაურება

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

ხელფასი

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

თანამდებობრივი სარგო

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

საქონელი და მომსახურება

597,7

0,0

597,7

603,7

0,0

603,7

725,8

0,0

725,8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78,6

0,0

78,6

მივლინებები

13,5

0,0

13,5

13,0

0,0

13,0

14,0

0,0

14,0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

13,5

0,0

13,5

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

ოფისის ხარჯები

265,0

0,0

265,0

260,3

0,0

260,3

305,0

0,0

305,0

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

19,0

0,0

19,0

21,0

0,0

21,0

19,0

0,0

19,0

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5,0

0,0

5,0

18,8

0,0

18,8

11,0

0,0

11,0

კომპიუტერული ტექნიკა

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

3,0

0,0

3,0

მობილური ტელეფონი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

20,0

0,0

20,0

16,4

0,0

16,4

6,0

0,0

6,0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

10,0

0,0

10,0

8,0

0,0

8,0

4,0

0,0

4,0

საოფისე ავეჯი

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

კომუნალური ხარჯი

205,0

0,0

205,0

179,5

0,0

179,5

228,0

0,0

228,0

ელექტროენერგიის ხარჯი

135,0

0,0

135,0

140,0

0,0

140,0

216,8

0,0

216,8

წყლის ხარჯი

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

11,2

0,0

11,2

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

55,0

0,0

55,0

24,5

0,0

24,5

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0

0,0

5,0

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

104,7

0,0

104,7

130,6

0,0

130,6

106,5

0,0

106,5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

64,7

0,0

64,7

71,0

0,0

71,0

60,0

0,0

60,0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

30,0

0,0

30,0

45,0

0,0

45,0

30,0

0,0

30,0

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

10,0

0,0

10,0

14,6

0,0

14,6

14,5

0,0

14,5

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,5

0,0

130,5

169,8

0,0

169,8

166,7

0,0

166,7

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,7

0,0

18,7

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

13,5

0,0

13,5

12,5

0,0

12,5

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

100,5

0,0

100,5

66,3

0,0

66,3

93,5

0,0

93,5

სუბსიდიები

2 581,0

0,0

2 581,0

3 198,5

0,0

3 198,5

3 430,0

0,0

3 430,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

375,0

0,0

375,0

447,0

0,0

447,0

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

სასაქონლო ფორმით

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

375,0

0,0

375,0

430,0

0,0

430,0

სხვა ხარჯები

109,6

46,1

63,5

212,1

0,0

212,1

235,0

0,0

235,0

სხვადასხვა ხარჯები

109,6

46,1

63,5

212,1

0,0

212,1

235,0

0,0

235,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

63,5

0,0

63,5

212,1

0,0

212,1

227,0

0,0

227,0

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

63,5

0,0

63,5

212,1

0,0

212,1

177,0

0,0

177,0

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

46,1

46,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 621,0

1 619,0

1 002,0

3 531,1

2 811,2

719,9

186,0

0,0

186,0

ძირითადი აქტივები

2 621,0

1 619,0

1 002,0

3 531,1

2 811,2

719,9

186,0

0,0

186,0

შენობა-ნაგებობები

2 303,1

1 599,1

704,0

3 314,4

2 811,2

503,2

147,0

0,0

147,0

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არასაცხოვრებელი შენობები

514,0

314,0

200,0

1 468,5

1 211,4

257,1

0,0

0,0

0,0

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გზები

930,1

900,1

30,0

1 642,4

1 456,3

186,1

0,0

0,0

0,0

ხიდები

80,0

0,0

80,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

152,0

122,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ელექტროგადაცემი ხაზები

295,8

110,8

185,0

167,8

143,5

24,3

7,0

0,0

7,0

სხვა შენობა-ნაგებობები

331,2

152,2

179,0

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

317,9

19,9

298,0

216,7

0,0

216,7

39,0

0,0

39,0

სატრანსპორტო საშუალებები

273,0

0,0

273,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

210,0

0,0

210,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

63,0

0,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

44,9

19,9

25,0

36,7

0,0

36,7

39,0

0,0

39,0

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

მობილური ტელეფონის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,0

0,0

0,0

12,7

0,0

12,7

6,0

0,0

6,0

ფოტოაპარატის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

68,9

19,9

49,0

24,0

0,0

24,0

10,0

0,0

10,0

 


მუხლი 8. განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

15,0

0,0

15,0

30,0

0,0

30,0

78,6

0,0

78,6

ძირითადი აქტივები

0,0

 

 

0,0

 

 

40,0

 

40,0

მატერიალური მარაგები

0,0

 

 

30,0

 

30,0

18,6

 

18,6

არაწარმოებული აქტივები

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

მიწა

15,0

 

15,0

0,0

 

0,0

20,0

 

20,0

 


მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

 

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 270,2   

0,0   

2 270,2   

2 161,0   

0,0   

2 161,0   

2 170,3   

0,0   

2 170,3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 270,2   

0,0   

2 270,2   

2 160,6   

0,0   

2 160,6   

2 120,3   

0,0   

2 120,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 211,7   

0,0   

2 211,7   

2 037,6   

0,0   

2 037,6   

2 010,8   

0,0   

2 010,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

58,5   

0,0   

58,5   

123,0   

0,0   

123,0   

109,5   

0,0   

109,5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,4   

0,0   

0,4   

50,0   

0,0   

50,0   

702

თავდაცვა

108,0   

0,0   

108,0   

68,0   

0,0   

68,0   

68,0   

0,0   

68,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221,0   

0,0   

221,0   

170,0   

0,0   

170,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

221,0   

0,0   

221,0   

170,0   

0,0   

170,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

894,2   

602,7   

291,5   

1 554,6   

1 277,8   

276,8   

148,0   

0,0   

148,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

224,0   

0,0   

224,0   

635,7   

600,0   

35,7   

0,0   

0,0   

0,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

224,0   

0,0   

224,0   

635,7   

600,0   

35,7   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

670,2   

602,7   

67,5   

918,9   

677,8   

241,1   

148,0   

0,0   

148,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

670,2   

602,7   

67,5   

918,9   

677,8   

241,1   

148,0   

0,0   

148,0   

705

გარემოს დაცვა

473,0   

0,0   

473,0   

520,0   

0,0   

520,0   

588,5   

0,0   

588,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

473,0   

0,0   

473,0   

450,0   

0,0   

450,0   

517,0   

0,0   

517,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

70,0   

0,0   

70,0   

71,5   

0,0   

71,5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 005,1   

1 665,1   

340,0   

746,2   

601,9   

144,3   

122,0   

0,0   

122,0   

7064

გარე განათება

185,0   

0,0   

185,0   

24,3   

0,0   

24,3   

7,0   

0,0   

7,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 820,1   

1 665,1   

155,0   

721,9   

601,9   

120,0   

115,0   

0,0   

115,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

87,0   

0,0   

87,0   

90,0   

0,0   

90,0   

88,0   

0,0   

88,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87,0   

0,0   

87,0   

90,0   

0,0   

90,0   

88,0   

0,0   

88,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 333,0    

0,0   

1 333,0   

1 991,2   

515,5   

1 475,7   

1 397,5   

0,0   

1 397,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

493,5   

0,0   

493,5   

794,9   

399,9   

395,0   

420,0   

0,0   

420,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

664,5   

0,0   

664,5   

917,3   

115,6   

801,7   

652,5   

0,0   

652,5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

63,5   

0,0   

63,5   

80,0   

0,0   

80,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

175,0   

0,0   

175,0   

215,5   

0,0   

215,5   

245,0   

0,0   

245,0   

709

განათლება

861,0   

0,0   

861,0   

1 419,3   

416,0   

1 003,3   

1 158,0   

0,0   

1 158,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

696,0   

0,0   

696,0   

1 198,8   

416,0   

782,8   

894,0   

0,0   

894,0   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

1,5   

0,0   

1,5   

2,5   

0,0   

2,5   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

1,5   

0,0   

1,5   

2,5   

0,0    

2,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

165,0   

0,0   

165,0   

219,0   

0,0   

219,0   

219,0   

0,0   

261,5   

710

სოციალური დაცვა

538,5   

0,0   

538,5   

659,2   

0,0   

659,2   

698,0   

0,0   

698,0    

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

523,5   

0,0   

523,5   

654,2   

0,0   

654,2   

693,0   

0,0   

693,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5,0   

0,0   

5,0   

5,0   

0,0   

5,0   

5,0   

0,0   

5,0   

 

სულ

8 791,0   

2 267,8   

6 523,2   

9 379,5   

2 811,2   

6 568,3   

6 438,3   

0,0   

6 438,3    

 


მუხლი 10. ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016   წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  
განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

მთლიანი სალდო

-67,7

0,0

-67,7

0,0

0,0

0,0

00,0

0,0

00,0

 


მუხლი 11. ხონის მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  ხონის მუნიციპალიტეტის  2016 წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 107,4 ლარით.

2.  განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 78,6 ლარით.


მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის  2016   წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  60.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 13. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების  მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას  ფონდი  50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 68-ე მუხლის პირველი ნაწილის  შესაბამისად.

 


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი160,0 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87.0ათასი ლარი;    

 ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და  სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –  68.0 ათასი ლარი;

  გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. 


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

 


თავი II
ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016 წლის   ბიუჯეტის   პრიოროტეტები  და პროგრამები

მუხლი 16. ხონის  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება - (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პროგრამები:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

2.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრანსპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

4. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა  გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.  

5.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება  ქალაქის დასუფთავება და ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა.

6. დასუფთავების ღონისძიებები  ააიპ კომუნალური სერვისცენტრი  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა და მათი იზოლირება.

7. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.  ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობა .

8.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის  ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში  არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის  ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

9.  ააიპ სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამით  ფინანსდება ააიპ  სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას.

10. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 04)

საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 

11.  საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აღნიშნული ღონისძიებ ის განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

12. განათლება   (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება   საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.    

13. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20  საბავშვო ბაღი,  სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 960 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ კვების ხარჯს, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საბავშვო ბაღებში რეაბილიტირების ჩატარების შემდეგ დაგეგმილია დამატებითი ჯგუფის გახსნა, რის შედეგადაც ბავშვების რაოდენობა გაიზრდება.

14.  ააიპ –  ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი  (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი, სადაც მუშაობს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  დაწყებით განათლებას ტექნიკურ მოდელირებაში.

15. ა(ა)იპ –  ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03)

ააიპ ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრში ხორციელდება, როგორც მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის, ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირებისათვის  კომპიუტერული პროგრამების სწავლება.

16. ა(ა)იპ ვეტა  ჩხენკელის სახ. ხონის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის  ცენტრი  (პროგრამული კოდი 04 04)

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს სასწავლო და შემოქმედებითი წრეები, კლუბები, ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლები და სახელოვნებო სტუდიები.

17. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების, კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

18. ა(ა)იპ –  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნას, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას.  აღნიშნული ა(ა)იპ-ის ფარგლებში შექმნილია საფეხბურთო გუნდი „იმერეთი“,  რომელიც მონაწილეობას იღებს ეროვნული  ჩემპიონატის  პირველ ლიგაში.

19. ააიპ კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსებას. სადაც ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობის, ჭადრაკის სექციები და უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებასა და კვების ხარჯების დაფინანსებას,  საწვრთნელი პირობების შექმნას.   ხელს უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩენას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას.   სხვადასხვა სპორტული წრეებში დაკავებულია   170 აღსაზრდელი.

20. ააიპ მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ“ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკებს, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

21. ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა  (პროგრამული კოდი  05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ხონის“ სამუსიკო სკოლა“. სკოლაში სწავლობს 240-მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და თეორიული განყოფილება, სოლფეჯიოს,   მუსიკის ლიტერატურის და რიტმიკის ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

22. ააიპ კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ააიპ კულტურის ცენტრში შექმნილია წრეები, ფუნქციონირებს თეატრალური დასი, სასულე ორკესტრი, ფოლკლორული ანსამბლები, ასევე იდგმება სპექტაკლები, რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას.

23. ააიპ სამხატვრო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს ბავშვებისა და მოზარდების სკოლისგარეშე მუშაობაში ჩართვას, ესთეტიკურ აღზრდას და მხატვრული გემოვნების ჩამოყალიბებას.

24. ააიპ ხონის ისტორიული მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ხონის ისტორიული მუზეუმის" დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ მუზეუმებს. სისტემატიურად მოიძიებს,  ისტორიულ წყაროებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ექსპონატებს.   მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პატრიოტული სულისკვეთებით.

25. ტელერადიო და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და გაზეთის გამოცემის, საკანონმდებლო მაცნეში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება.

26. ახალგაზრდული ორგანიზაციებისა და პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით, ახალგაზრდული ორგანიზაციების და პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.

27. ეპარქია და სახალხო დღესასწაულები (პროგრამული კოდი  05 05)

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე  ტრადიციული სახალხო დღესასწაულები და ღონისძიებების  დაფინანსება.

28. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

29. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის,ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

გ)   ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების    ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება-ანალიზი და ანგარიშგება,  მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.

ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;

 თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო    სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;

ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული   წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი  საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

კ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ლ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;

30 . სოციალური პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი  ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

31. ა(ა)იპ მადლიერების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ეს პროგრამა გათვალისწინებულია  სოციალურად დაუცველი  110 ბენეფიციარისათვის, რომელთაც ყოველდღიურად შეუძლიათ  ისადილონ და მიიღონ  საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურეობა.

32. უფასო სასადილოს მომსახურება სათნოების სახლში (პროგრამული კოდი  06 02 03)

 ამ პროგრამით განსაზღვრულია   სოციალურად დაუცველი  120 ბენეფიციარისათვის  ყოველდღიური  სადილი  და  საჭირო ყოფითი და სამედიცინო მომსახურება.

33. ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის  სოციალურად დაუცველ ოჯახებს,  საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით,  ერთჯერადად ფულადი დახმარების  სახით:

ა) განსაკუთრებით უმწეო მდგომარეობაში მოფი მოქალაქეთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება მოიცავს  ერთ ოჯახზე 100 ლარს.

ბ)  შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა  დახმარება განსაზღვრულია ერთ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით.

გ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარება 150 ლარი.

დ) მრავალშვილიანი   ოჯახების  დახმარება ოთხ და მეტ შვილზე. 18 წლამდე თითო ბავშვზე 50 ლარი.

ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარჯები 1000 ლარამდე.

ვ) თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება თვეში 100,00 ლარი.

ზ) დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარება 300 ლარი.

თ) გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, ცერებრალური დამბლით, ლეიკემიით და ონკოდაავადებულ პირთა დახმარება 150 ლარი.

ი) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე მებრძოლთა და დახმარება  100 ლარი.

კ)  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების და მათთან გათანაბრებულ პირთა დახმარება 150,00 ლარი .

ლ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 100,00 ლარი.

მ) ლეიკემიით და ონკოდაავადებულ ბენეფიციართა დახმარება თვეში 100,00 ლარი .

ნ) მარტოხელა დედების დახმარება 18 წლამდე  ერთ ბავშვზე 200 ლარი.

ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირთა (რომლებიც მიჯაჭვული არიან სამედიცინო ეტლს) დახმარება 700 ლარი.

პ) დედ-მამით ობოლი სტუდენტების დახმარება  400 ლარი

34. სათბობი შეშით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია  საბავშვო ბაღების, მადლიერებისა და სათნოების სახლების, ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა.

35. ტელეფონისა და წყლის შეღავათები ვეტერანებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა  სატელეფონო, საკანალიზაციო და წყალმომარაგების მომსახურეობის ხარჯების გადახდა. ასევე პროგრამა ემსახურება სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 57 ათასს.

36. დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი  06 02 07 )

ამ პროგრამით ხორციელდება მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (დევნილთა, ომის ვეტერანთა და უპატრონო მიცვალებულთა) 250.0 ლარი.

    

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

   

 

 

org. kodi

ხონის

მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

 

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

8 253,3

1 665,1

6 588,2

9 379,5

2 811,2

6 568,3

6 438,3

0,0

6 438,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190,0

0,0

190,0

148,0

0,0

148,0

441,0

0,0

441,0

 

 

ხარჯები

5 645,3

46,1

5 599,2

5 848,4

0,0

5 848,4

6 252,3

0,0

6 252,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

 

 

ხელფასი

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

 

 

თანამდებობრივი სარგო

1 818,5

0,0

1 818,5

1 459,1

0,0

1 459,1

1 384,5

0,0

1 384,5

 

 

საქონელი და მომსახურება

597,7

0,0

597,7

603,7

0,0

603,7

725,8

0,0

725,8

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78,6

0,0

78,6

 

 

მივლინებები

13,5

0,0

13,5

13,0

0,0

13,0

14,0

0,0

14,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

13,5

0,0

13,5

13,0

0,0

13,0

13,0

0,0

13,0

 

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

 

ოფისის ხარჯები

265,0

0,0

265,0

260,3

0,0

260,3

305,0

0,0

305,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

19,0

0,0

19,0

21,0

0,0

21,0

19,0

0,0

19,0

 

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5,0

0,0

5,0

18,8

0,0

18,8

11,0

0,0

11,0

 

 

კომპიუტერული ტექნიკა

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

3,0

0,0

3,0

 

 

მობილური ტელეფონი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

20,0

0,0

20,0

16,4

0,0

16,4

6,0

0,0

6,0

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

10,0

0,0

10,0

8,0

0,0

8,0

4,0

0,0

4,0

 

 

საოფისე ავეჯი

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

 

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

205,0

0,0

205,0

179,5

0,0

179,5

228,0

0,0

228,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

135,0

0,0

135,0

140,0

0,0

140,0

216,8

0,0

216,8

 

 

წყლის ხარჯი

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

11,2

0,0

11,2

 

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

55,0

0,0

55,0

24,5

0,0

24,5

0,0

0,0

0,0

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0

0,0

5,0

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,0

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

104,7

0,0

104,7

130,6

0,0

130,6

106,5

0,0

106,5

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

64,7

0,0

64,7

71,0

0,0

71,0

60,0

0,0

60,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

30,0

0,0

30,0

45,0

0,0

45,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

10,0

0,0

10,0

14,6

0,0

14,6

14,5

0,0

14,5

 

 

მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,5

0,0

130,5

169,8

0,0

169,8

166,7

0,0

166,7

 

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,7

0,0

18,7

 

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

 

 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

13,5

0,0

13,5

12,5

0,0

12,5

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

100,5

0,0

100,5

66,3

0,0

66,3

93,5

0,0

93,5

 

 

სუბსიდიები

2 581,0

0,0

2 581,0

3 198,5

0,0

3 198,5

3 430,0

0,0

3 430,0

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

კაპიტალური

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

375,0

0,0

375,0

447,0

0,0

447,0

 

 

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

 

 

ფულადი ფორმით

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

 

სასაქონლო ფორმით

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

375,0

0,0

375,0

430,0

0,0

430,0

 

 

სხვა ხარჯები

109,6

46,1

63,5

212,1

0,0

212,1

235,0

0,0

235,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

109,6

46,1

63,5

212,1

0,0

212,1

235,0

0,0

235,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

63,5

0,0

63,5

212,1

0,0

212,1

227,0

0,0

227,0

 

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

63,5

0,0

63,5

212,1

0,0

212,1

177,0

0,0

177,0

 

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

46,1

46,1

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 621,0

1 619,0

1 002,0

3 531,1

2 811,2

719,9

186,0

0,0

186,0

 

 

ძირითადი აქტივები

2 621,0

1 619,0

1 002,0

3 531,1

2 811,2

719,9

186,0

0,0

186,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

2 303,1

1 599,1

704,0

3 314,4

2 811,2

503,2

147,0

0,0

147,0

 

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

514,0

314,0

200,0

1 468,5

1 211,4

257,1

0,0

0,0

0,0

 

 

ქუჩები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

გზები

930,1

900,1

30,0

1 642,4

1 456,3

186,1

0,0

0,0

0,0

 

 

ხიდები

80,0

0,0

80,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

152,0

122,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ელექტროგადამცემი ხაზები

295,8

110,8

185,0

167,8

143,5

24,3

7,0

0,0

7,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

331,2

152,2

179,0

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

317,9

19,9

298,0

216,7

0,0

216,7

39,0

0,0

39,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

273,0

0,0

273,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

210,0

0,0

210,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

63,0

0,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

44,9

19,9

25,0

36,7

0,0

36,7

39,0

0,0

39,0

 

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

 

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,0

0,0

0,0

12,7

0,0

12,7

6,0

0,0

6,0

 

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

68,9

19,9

49,0

24,0

0,0

24,0

10,0

0,0

10,0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 270,2

0,0

2 270,2

2 161,0

0,0

2 161,0

2 170,3

0,0

2 170,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

0,0

147,0

140,0

0,0

140,0

7,0

0,0

7,0

 

 

ხარჯები

2 005,2

0,0

2 005,2

1 867,9

0,0

1 867,9

2 131,3

0,0

2 131,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 544,5

0,0

1 544,5

1 259,1

0,0

1 259,1

1 324,0

0,0

1 324,0

 

 

ხელფასი

1 544,5

0,0

1 544,5

1 259,1

0,0

1 259,1

1 324,0

0,0

1 324,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 544,5

0,0

1 544,5

1 259,1

0,0

1 259,1

1 324,0

0,0

1 324,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

1 544,5

0,0

1 544,5

1 259,1

0,0

1 259,1

1 324,0

0,0

1 324,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

397,2

0,0

397,2

413,7

0,0

413,7

585,8

0,0

585,8

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78,6

0,0

78,6

 

 

მივლინებები

10,5

0,0

10,5

11,0

0,0

11,0

13,0

0,0

13,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

10,5

0,0

10,5

11,0

0,0

11,0

12,0

0,0

12,0

 

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

 

ოფისის ხარჯები

226,0

0,0

226,0

256,3

0,0

256,3

303,0

0,0

303,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

15,0

0,0

15,0

17,0

0,0

17,0

18,0

0,0

18,0

 

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5,0

0,0

5,0

18,8

0,0

18,8

11,0

0,0

11,0

 

 

კომპიუტერული ტექნიკა

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

3,0

0,0

3,0

 

 

მობილური ტელეფონი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

20,0

0,0

20,0

16,4

0,0

16,4

6,0

0,0

6,0

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

10,0

0,0

10,0

8,0

0,0

8,0

4,0

0,0

4,0

 

 

საოფისე ავეჯი

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

 

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

205,0

0,0

205,0

179,5

0,0

179,5

227,0

0,0

227,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

135,0

0,0

135,0

140,0

0,0

140,0

216,0

0,0

216,0

 

 

წყლის ხარჯი

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

11,0

0,0

11,0

 

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

55,0

0,0

55,0

24,5

0,0

24,5

0,0

0,0

0,0

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0

0,0

5,0

8,0

0,0

8,0

15,0

0,0

15,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

63,7

0,0

63,7

98,6

0,0

98,6

102,0

0,0

102,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

39,7

0,0

39,7

55,0

0,0

55,0

60,0

0,0

60,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

19,0

0,0

19,0

35,0

0,0

35,0

30,0

0,0

30,0

 

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

5,0

0,0

5,0

8,6

0,0

8,6

10,0

0,0

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33,0

0,0

33,0

47,8

0,0

47,8

84,2

0,0

84,2

 

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,7

0,0

18,7

 

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

25,0

0,0

25,0

30,0

0,0

30,0

32,0

0,0

32,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3,0

0,0

3,0

12,8

0,0

12,8

23,5

0,0

23,5

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

53,0

0,0

53,0

49,5

0,0

49,5

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

კაპიტალური

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

63,5

0,0

63,5

142,1

0,0

142,1

172,0

0,0

172,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

63,5

0,0

63,5

142,1

0,0

142,1

172,0

0,0

172,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

63,5

0,0

63,5

142,1

0,0

142,1

172,0

0,0

172,0

 

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

63,5

0,0

63,5

142,1

0,0

142,1

122,0

0,0

122,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265,0

0,0

265,0

293,1

0,0

293,1

39,0

0,0

39,0

 

 

ძირითადი აქტივები

265,0

0,0

265,0

293,1

0,0

293,1

39,0

0,0

39,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

55,0

0,0

55,0

76,4

0,0

76,4

0,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

55,0

0,0

55,0

76,4

0,0

76,4

0,0

0,0

0,0

 

 

მანქანადანადგარები და ინვენტარი

210,0

0,0

210,0

216,7

0,0

216,7

39,0

0,0

39,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

210,0

0,0

210,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

210,0

0,0

210,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

36,7

0,0

36,7

39,0

0,0

39,0

 

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

 

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,0

0,0

0,0

12,7

0,0

12,7

6,0

0,0

6,0

 

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

24,0

0,0

24,0

24,0

0,0

24,0

10,0

0,0

10,0

 

01 01

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

501,7

0,0

501,7

494,5

0,0

494,5

528,5

0,0

528,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

26,0

26,0

 

26,0

0,0

 

 

70111

 

ხარჯები

496,7

0,0

496,7

494,5

0,0

494,5

522,5

0,0

522,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

456,5

0,0

456,5

373,8

0,0

373,8

372,0

0,0

372,0

 

 

ხელფასი

456,5

0,0

456,5

373,8

0,0

373,8

372,0

0,0

372,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

456,5

0,0

456,5

373,8

0,0

373,8

372,0

0,0

372,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

384,2

 

456,5

373,8

 

373,8

372,0

 

372,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

39,2

0,0

39,2

49,0

0,0

49,0

88,5

0,0

88,5

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

 

 

0,0

 

 

27,3

 

27,3

 

 

მივლინებები

1,5

0,0

1,5

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1,5

 

1,5

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

 

ოფისის ხარჯები

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

17,5

0,0

17,5

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

3,0

 

3,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5,0

0,0

5,0

7,0

0,0

7,0

1,5

0,0

1,5

 

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

 

 

2,0

 

2,0

0,0

 

 

 

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,5

 

0,5

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,0

 

10,0

5,0

 

5,0

1,0

 

1,0

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

4,0

0,0

4,0

 

 

საოფისე ავეჯი

0,0

 

 

3,0

 

3,0

4,0

 

4,0

 

 

ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

6,0

 

6,0

 

 

წყლის ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

 

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,7

0,0

27,7

30,0

0,0

30,0

29,0

0,0

29,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

19,7

 

19,7

15,0

 

15,0

18,0

 

18,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

8,0

 

8,0

15,0

 

15,0

10,0

 

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

0,0

5,7

 

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

3,7

 

3,7

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

 

 

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

71,7

0,0

71,7

62,0

0,0

62,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

71,7

0,0

71,7

62,0

0,0

62,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1,0

0,0

1,0

71,7

0,0

71,7

62,0

0,0

62,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

1,0

 

1,0

71,7

 

71,7

62,0

 

62,0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

 

ძირითადი აქტივები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

5,0

 

5,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

 

 

0,0

 

 

4,0

 

4,0

 

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

01 02

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 710,0

0,0

1 710,0

1 543,1

0,0

1 543,1

1 482,3

0,0

1 482,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121,0

 

121,0

114,0

 

114,0

0,0

 

0,0

70111

 

ხარჯები

1 450,0

0,0

1 450,0

1 250,0

0,0

1 250,0

1 449,3

0,0

1 449,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 088,0

0,0

1 088,0

885,3

0,0

885,3

952,0

0,0

952,0

 

 

ხელფასი

1 088,0

0,0

1 088,0

885,3

0,0

885,3

952,0

0,0

952,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1 088,0

0,0

1 088,0

885,3

0,0

885,3

952,0

0,0

952,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

1 088,0

 

1 088,0

885,3

 

885,3

952,0

 

952,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

358,0

0,0

358,0

364,7

0,0

364,7

497,3

0,0

497,3

 

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

 

 

0,0

 

 

51,3

 

51,3

 

 

მივლინებები

9,0

0,0

9,0

7,0

0,0

7,0

9,0

0,0

9,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

9,0

 

9,0

7,0

 

7,0

8,0

 

8,0

 

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

ოფისის ხარჯები

275,0

0,0

275,0

241,3

0,0

241,3

285,5

0,0

285,5

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

10,0

 

10,0

12,0

 

12,0

15,0

 

15,0

 

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

20,0

0,0

20,0

11,8

0,0

11,8

9,5

0,0

9,5

 

 

კომპიუტერული ტექნიკა

10,0

 

10,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0,0

 

 

0,4

 

0,4

2,5

 

2,5

 

 

მობილური ტელეფონი

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,0

 

10,0

11,4

 

11,4

5,0

 

5,0

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

10,0

 

10,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

205,0

0,0

205,0

179,5

0,0

179,5

220,0

0,0

220,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

135,0

 

135,0

140,0

 

140,0

210,0

 

210,0

 

 

წყლის ხარჯი

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

10,0

 

10,0

 

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

55,0

 

55,0

24,5

 

24,5

0,0

 

 

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,0

 

5,0

8,0

 

8,0

10,0

 

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

36,0

0,0

36,0

68,6

0,0

68,6

73,0

0,0

73,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

20,0

 

20,0

40,0

 

40,0

42,0

 

42,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

11,0

 

11,0

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

 

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

5,0

 

5,0

8,6

 

8,6

10,0

 

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33,0

0,0

33,0

47,8

0,0

47,8

78,5

0,0

78,5

 

 

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

15,0

 

15,0

 

 

საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0,0

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

25,0

 

25,0

30,0

 

30,0

32,0

 

32,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

3,0

 

3,0

12,8

 

12,8

21,5

 

21,5

 

 

სხვა ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

4,0

 

4,0

0,0

 

 

0,0

 

 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,0

0,0

260,0

293,1

0,0

293,1

33,0

0,0

33,0

 

 

ძირითადი აქტივები

260,0

0,0

260,0

293,1

0,0

293,1

33,0

0,0

33,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

50,0

0,0

50,0

76,4

0,0

76,4

0,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

50,0

 

50,0

76,4

 

76,4

0,0

 

 

 

 

მანქანადანადგარები და ინვენტარი

210,0

0,0

210,0

216,7

0,0

216,7

33,0

0,0

33,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

210,0

0,0

210,0

180,0

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

210,0

 

210,0

180,0

 

180,0

0,0

 

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

36,7

0,0

36,7

33,0

0,0

33,0

 

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

 

 

0,0

 

 

15,0

 

15,0

 

 

მობილური ტელეფონის შეძენა

0,0

 

 

0,0

 

 

2,0

 

2,0

 

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0,0

 

 

12,7

 

12,7

5,0

 

5,0

 

 

ფოტოაპარატის შეძენა

0,0

 

 

0,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

 

 

24,0

 

24,0

10,0

 

10,0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

58,5

0,0

58,5

70,0

0,0

70,0

60,0

0,0

60,0

70112

 

ხარჯები

58,5

0,0

58,5

70,0

0,0

70,0

60,0

0,0

60,0

 

 

სხვა ხარჯები

58,5

0,0

58,5

70,0

0,0

70,0

60,0

0,0

60,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

58,5

0,0

58,5

70,0

0,0

70,0

60,0

0,0

60,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

58,5

0,0

58,5

70,0

0,0

70,0

60,0

0,0

60,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

58,5

 

58,5

70,0

 

70,0

60,0

 

60,0

 

01 04

წინა წელს წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

50,0

0,0

50,0

7018

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

50,0

0,0

50,0

 

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

50,0

0,0

50,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

50,0

0,0

50,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

50,0

0,0

50,0

 

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0,0

 

 

0,0

 

 

50,0

 

50,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

 

 

0,4

 

0,4

0,0

 

 

 

01 05

ააიპ ხონის მუნიციპალური არქივი

0,0

0,0

0,0

53,0

0,0

53,0

49,5

0,0

49,5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

7,0

 

7,0

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

53,0

0,0

53,0

49,5

0,0

49,5

 

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

53,0

 

53,0

49,5

 

49,5

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

კაპიტალური

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

329,0

0,0

329,0

238,0

0,0

238,0

68,0

0,0

68,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

0,0

43,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

342,0

0,0

342,0

238,0

0,0

238,0

68,0

0,0

68,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

274,0

0,0

274,0

200,0

0,0

200,0

60,5

0,0

60,5

 

 

ხელფასი

274,0

0,0

274,0

200,0

0,0

200,0

60,5

0,0

60,5

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

274,0

0,0

274,0

200,0

0,0

200,0

60,5

0,0

60,5

 

 

თანამდებობრივი სარგო

274,0

0,0

274,0

200,0

0,0

200,0

60,5

0,0

60,5

 

 

საქონელი და მომსახურება

68,0

0,0

68,0

38,0

0,0

38,0

7,5

0,0

7,5

 

 

მივლინებები

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3,0

0,0

3,0

2,0

0,0

2,0

1,0

0,0

1,0

 

 

ოფისის ხარჯები

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

2,0

0,0

2,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

1,0

0,0

1,0

 

 

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0