ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 20/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.125.016190
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
44
22/12/2015
ვებგვერდი, 24/12/2015
190020020.35.125.016190
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/12/2015 - 22/01/2016)

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №44

2015 წლის 22 დეკემბერი

ქ. ტყიბული

 

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“  შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

დ ა ა დ გ ი ნ ა:


მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის პროგრამული ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2016  წლის 1 იანვრიდან.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ კუბლაშვილიდანართი

თავი I
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 778,1

7 410,0

2 502,7

4 907,3

5 430,3

0,0

5 430,3

გადასახადები

1 045,2

1 100,0

0,0

1 100,0

1 530,0

0,0

1 530,0

გრანტები

5 445,3

5 510,2

2 502,7

3 007,5

2 877,8

0,0

2 877,8

სხვა შემოსავლები

1 287,6

799,8

0,0

799,8

1 022,5

0,0

1 022,5

ხარჯები

4 502,4

5 011,3

107,5

4 903,8

5 293,3

0,0

5 293,3

შრომის ანაზღაურება

1 247,0

1 129,6

0,0

1 129,6

1 368,1

0,0

1 368,1

საქონელი და მომსახურება

333,8

527,1

8,6

518,5

641,9

0,0

641,9

სუბსიდიები

2 575,4

2 709,6

0,0

2 709,6

2 889,3

0,0

2 889,3

გრანტები

0,0

184,6

0,0

184,6

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

346,1

302,1

0,0

302,1

314,0

0,0

314,0

სხვა ხარჯები

0,1

158,3

98,9

59,4

80,0

0,0

80,0

საოპერაციო სალდო

3 275,7

2 398,7

2 395,2

3,5

137,0

0,0

137,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 992,4

3 661,0

2 977,7

683,3

137,0

0,0

137,0

ზრდა

2 996,9

3 661,0

2 977,7

683,3

187,0

0,0

187,0

კლება

4,5

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

მთლიანი სალდო

283,3

-1 262,3

-582,5

-679,8

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

283,3

-1 266,3

-585,2

-681,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

283,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

283,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

1 266,3

585,2

681,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

1 266,3

585,2

681,1

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-4,0

-2,7

-1,3

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

4,0

2,7

1,3

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

4,0

2,7

1,3

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7 782,6

7 410,0

2 502,7

4 907,3

5 480,3

0,0

5 480,3

შემოსავლები

7 778,1

7 410,0

2 502,7

4 907,3

5 430,3

0,0

5 430,3

არაფინანსური აქტივების კლება

4,5

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

1 266,3

585,2

681,1

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 499,3

8 672,3

3 085,2

5 587,1

5 480,3

0,0

5 480,3

ხარჯები

4 502,4

5 011,3

107,5

4 903,8

5 293,3

0,0

5 293,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 996,9

3 661,0

2 977,7

683,3

187,0

0,0

187,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

283,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

283,3

-1 266,3

-585,2

-681,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5430,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 778,1

7 410,0

2 502,7

4 907,3

5 430,3

0,0

5 430,3

გადასახადები

1 045,2

1 100,0

0,0

1 100,0

1 530,0

0,0

1 530,0

გრანტები

5 445,3

5 510,2

2 502,7

3 007,5

2 877,8

0,0

2 877,8

სხვა შემოსავლები

1 287,6

799,8

0,0

799,8

1 022,5

0,0

1 022,5

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1530,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1 045,2

1 100,0

0,0

1 100,0

1 530,0

0,0

1 530,0

ქონების გადასახადი

11311

1 045,2

1 100,0

0,0

1 100,0

1 100,0

0,0

1 100,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

773,7

980,0

0,0

980,0

980,0

0,0

980,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  ქონების გადასახადი

113114

15,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი                                                                           

113115

251,4

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

იურიდიული პირებიდან

1131152

246,2

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2877,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5 445,3

5 510,2

2 502,7

3 007,5

2 877,8

0,0

2 877,8

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

5 445,3

5 510,2

2 502,7

3 007,5

2 877,8

0,0

2 877,8

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1331

5 011,6

5 078,1

2 070,6

3 007,5

2 877,8

0,0

2 877,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 713,4

2 867,5

0,0

2 867,5

2 727,8

0,0

2 727,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

125,7

140,0

0,0

140,0

150,0

0,0

150,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

2 172,5

2 070,6

2 070,6

0,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

1332

433,7

432,1

432,1

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

433,7

432,1

432,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1022.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1 287,6

799,8

0,0

799,8

1 022,5

0,0

1 022,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

1 104,6

697,4

0,0

697,4

852,5

0,0

852,5

პროცენტები

1411

175,8

24,9

0,0

24,9

70,0

0,0

70,0

რენტა

1415

928,8

672,5

0,0

672,5

782,5

0,0

782,5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

928,8

672,5

0,0

672,5

782,5

0,0

782,5

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

36,9

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

36,9

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

36,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

137,1

80,0

0,0

80,0

100,0

0,0

100,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5293,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4 502,4

5 011,3

107,5

4 903,8

5 293,3

0,0

5 293,3

შრომის ანაზღაურება

1 247,0

1 129,6

0,0

1 129,6

1 368,1

0,0

1 368,1

საქონელი და მომსახურება

333,8

527,1

8,6

518,5

641,9

0,0

641,9

სუბსიდიები

2 575,4

2 709,6

0,0

2 709,6

2 889,3

0,0

2 889,3

გრანტები

0,0

184,6

0,0

184,6

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

346,1

302,1

0,0

302,1

314,0

0,0

314,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 137.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 992,4

3 661,0

2 977,7

683,3

137,0

0,0

137,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 996,9

3 661,0

2 977,7

683,3

187,0

0,0

187,0

არაფინანსური აქტივების კლება

4,5

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 310,8   

1 848,2   

0,0   

1 848,2   

1 877,0   

0,0   

1 877,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 310,8   

1 848,2   

0,0   

1 848,2   

1 877,0   

0,0   

1 877,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 310,8   

1 843,0   

0,0   

1 843,0   

1 857,0   

0,0   

1 857,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

5,2   

0,0   

5,2   

20,0   

0,0   

20,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

74,1   

85,0   

0,0   

85,0   

85,0   

0,0   

85,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

179,0   

202,2   

0,0   

202,2   

0,0   

0,0   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

179,0   

202,2   

0,0   

202,2   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 079,6   

2 445,1   

2 090,4   

354,7   

246,5   

0,0   

246,5   

7045

ტრანსპორტი

2 028,7   

2 305,6   

2 084,1   

221,5   

226,5   

0,0   

226,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 028,7   

2 305,6   

2 084,1   

221,5   

226,5   

0,0   

226,5   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

50,9   

139,5   

6,3   

133,2   

20,0   

0,0   

20,0   

705

გარემოს დაცვა

297,1   

268,0   

0,0   

268,0   

300,0   

0,0   

300,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

297,1   

268,0   

0,0   

268,0   

300,0   

0,0   

300,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

806,3   

900,9   

539,6   

361,3   

405,0   

0,0   

405,0   

7061

ბინათმშენებლობა

52,2   

158,3   

98,9   

59,4   

80,0   

0,0   

80,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

239,3   

227,0   

0,0   

227,0   

230,0   

0,0   

230,0   

7064

გარე განათება

51,5   

62,4   

0,0   

62,4   

95,0   

0,0   

95,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

423,4   

453,2   

440,7   

12,5   

0,0   

0,0   

0,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

48,7   

50,0   

0,0   

50,0   

60,0   

0,0   

60,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48,7   

50,0   

0,0   

50,0   

60,0   

0,0   

60,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 805,7   

1 810,5   

455,2   

1 355,3   

1 392,8   

0,0   

1 392,8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 766,8   

1 769,3   

455,2   

1 314,1   

1 357,8   

0,0   

1 357,8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

38,9   

11,2   

0,0   

11,2   

0,0   

0,0   

0,0   

709

განათლება

584,5   

770,5   

0,0   

770,5   

800,0   

0,0   

800,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

584,5   

770,5   

0,0   

770,5   

800,0   

0,0   

800,0   

710

სოციალური დაცვა

340,7   

291,9   

0,0   

291,9   

314,0   

0,0   

314,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

46,6   

45,0   

0,0   

45,0   

50,0   

0,0   

50,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

194,9   

180,9   

0,0   

180,9   

190,0   

0,0   

190,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

99,2   

66,0   

0,0   

66,0   

74,0   

0,0   

74,0   

 

სულ

7 526,5   

8 672,3    

3 085,2   

5 587,1   

5 480,3   

0,0   

5 480,3    

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

3 275,7

2 398,7

2 395,2

3,5

137,0

0,0

137,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 992,4

3 661,0

2 977,7

683,3

137,0

0,0

137,0

მთლიანი სალდო

283,3

-1 262,3

-582,5

-679,8

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ზრდა

283,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

1 266,3

585,2

681,1

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

283,3

-1 266,3

-585,2

-681,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის 2014 წლის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა–შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.

2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

ქვეროგრამა განხორციელდება  ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

2.3. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხოxრციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა–შენახვა.

2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.

2.4.1.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების მოვლა-შენახვა და  თოვლისგან გაწმენდა.

მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის.

ქვეროგრამა განხორციელდება  ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

2.4.2.  ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა და  წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება–რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.

2.4.3.  კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა–შენახვა. გზებისა და ხიდების,  გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა.

ქვეპროგრამა განხორციელდება  ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

2.4.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600-ზე მეტი ბავშვი.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის:  ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამა განხორციელდება  ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების" სუბსიდირების გზით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები.

4.1.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ  სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით.

4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა.

ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის" სუბსიდირების გზით.

4.1.3.  ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც შედის საფეხბურთი კლუბი "მეშახტის", კლუბის ბაზის შენახვა, მწვრთნელთა და პროფესიონალ ფეხბურთელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ასევე ფინანსდება კლუბთან შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები.

ქვეპროგრამა განხორციელდება შ.პ.ს.  "მეშახტის"  სუბსიდირების გზით.

4.1.4 .სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.

4.1.5. ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება.

ქვეპროგრამა განხორციელდება  “ საჭადრაკო სკოლის''  სუბსიდირების გზით.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების", ,,ტყიბულის თეატრის", ,,სამხატვრო სკოლის", ,,ხელოვნების სკოლის", მოსწავლე-ახალგაზდობის სასახლის"  სუბსიდირების გზით.

4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება ადგილობრივი ტელესტუდიისა და საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალურ დახმარებებს. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა–განხორციელება;

ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;

გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი;

დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და ,,ცივი ჯაჭვის'' ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა;

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;

ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა.

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით  უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილი შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება  მოსახლეობის სხვადასხვა სახის სამედიცინო და სოციალური ხარჯებთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარება.

5.2.2. ახალშობილთა  დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით;

5.2.3.  სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით;

5.2.4. უმწეოთა კვება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში;

5.2.5.  ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;

5.2.6. სამამულო ომის ვეტერანაბისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

7 499,3

8 676,3

3 087,9

5 588,4

5 480,3

0,0

5 480,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117,0

152,0

0,0

152,0

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

4 456,6

4 964,8

107,5

4 857,3

5 293,3

0,0

5 293,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 247,0

1 129,6

0,0

1 129,6

1 368,1

0,0

1 368,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 996,9

3 661,0

2 977,7

683,3

187,0

0,0

187,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 310,8

1 849,0

0,0

1 849,0

1 877,0

0,0

1 877,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

91,0

116,0

0,0

116,0

118,0

0,0

118,0

 

ხარჯები

1 273,7

1 482,2

0,0

1 482,2

1 847,0

0,0

1 847,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 020,6

1 058,5

0,0

1 058,5

1 300,1

0,0

1 300,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,1

366,0

0,0

366,0

30,0

0,0

30,0

01 01

ტყიბულის საკრებულო

274,4

327,6

0,0

327,6

432,5

0,0

432,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

19,0

0,0

19,0

21,0

0,0

21,0

 

ხარჯები

274,4

327,6

0,0

327,6

412,5

0,0

412,5

 

შრომის ანაზღაურება

252,2

272,4

0,0

272,4

338,1

0,0

338,1

01 02

ტყიბულის გამგეობა

1 036,4

1 516,2

0,0

1 516,2

1 424,5

0,0

1 424,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

74,0

97,0

0,0

97,0

97,0

0,0

97,0

 

ხარჯები

999,3

1 149,4

0,0

1 149,4

1 414,5

0,0

1 414,5

 

შრომის ანაზღაურება

768,4

786,1

0,0

786,1

962,0

0,0

962,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,1

366,0

0,0

366,0

10,0

0,0

10,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

5,2

0,0

5,2

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

5,2

0,0

5,2

20,0

0,0

20,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

253,1

287,2

0,0

287,2

85,0

0,0

85,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

36,0

0,0

36,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

253,1

279,3

0,0

279,3

83,0

0,0

83,0

 

შრომის ანაზღაურება

226,4

71,1

0,0

71,1

68,0

0,0

68,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

179,0

202,2

0,0

202,2

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

29,0

0,0

29,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

179,0

202,2

0,0

202,2

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

162,5

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

74,1

85,0

0,0

85,0

85,0

0,0

85,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

74,1

77,1

0,0

77,1

83,0

0,0

83,0

 

შრომის ანაზღაურება

63,9

59,1

0,0

59,1

68,0

0,0

68,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 183,0

3 616,7

2 632,7

984,0

951,5

0,0

951,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

773,2

912,3

107,5

804,8

866,5

0,0

866,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 409,8

2 701,7

2 522,5

179,2

85,0

0,0

85,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 028,7

2 305,6

2 084,1

221,5

226,5

0,0

226,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

133,0

196,5

0,0

196,5

176,5

0,0

176,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 895,7

2 109,1

2 084,1

25,0

50,0

0,0

50,0

03 01 01

საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა

126,1

166,3

0,0

166,3

176,5

0,0

176,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

126,1

166,3

0,0

166,3

176,5

0,0

176,5

03 01 02

გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 902,6

2 139,3

2 084,1

55,2

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

6,9

30,2

0,0

30,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 895,7

2 109,1

2 084,1

25,0

50,0

0,0

50,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

680,0

715,7

98,9

616,8

705,0

0,0

705,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

640,1

705,7

98,9

606,8

690,0

0,0

690,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

297,1

268,0

0,0

268,0

300,0

0,0

300,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

297,1

268,0

0,0

268,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა

52,2

158,3

98,9

59,4

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

52,2

158,3

98,9

59,4

80,0

0,0

80,0

03 02 03

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

239,3

227,0

0,0

227,0

230,0

0,0

230,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

239,3

227,0

0,0

227,0

230,0

0,0

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

წყალმომარაგების სუბსიდირება

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

გარე განათება

51,5

62,4

0,0

62,4

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

51,5

52,4

0,0

52,4

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

03 03

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

50,9

139,5

6,3

133,2

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,1

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,8

138,0

6,3

131,7

20,0

0,0

20,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

423,4

455,9

443,4

12,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

423,4

444,6

432,1

12,5

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

584,5

770,5

0,0

770,5

800,0

0,0

800,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

584,5

725,0

0,0

725,0

800,0

0,0

800,0

04 01

სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა

584,5

770,5

0,0

770,5

800,0

0,0

800,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

584,5

725,0

0,0

725,0

800,0

0,0

800,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 778,5

1 810,5

455,2

1 355,3

1 392,8

0,0

1 392,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 182,7

1 224,1

0,0

1 224,1

1 322,8

0,0

1 322,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550,0

539,9

455,2

84,7

70,0

0,0

70,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 046,6

1 136,8

455,2

681,6

706,0

0,0

706,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

450,8

564,3

0,0

564,3

636,0

0,0

636,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550,0

526,0

455,2

70,8

70,0

0,0

70,0

05 01 01

ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“

147,0

138,3

0,0

138,3

140,0

0,0

140,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

147,0

138,3

0,0

138,3

140,0

0,0

140,0

05 01 02

ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“

103,3

113,0

0,0

113,0

195,0

0,0

195,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

103,3

113,0

0,0

113,0

125,0

0,0

125,0

05 01 03

შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“

187,5

220,0

0,0

220,0

220,0

0,0

220,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

187,5

220,0

0,0

220,0

220,0

0,0

220,0

05 01 04

ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

551,0

526,0

455,2

70,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

550,0

526,0

455,2

70,8

0,0

0,0

0,0

05 01 06

ა.ა.ი.პ. "საფეხბურთო სკოლა'

45,8

57,0

0,0

57,0

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

45,8

57,0

0,0

57,0

57,0

0,0

57,0

05 01 07

ა.ა.ი.პ. "რაგბის სპორტული სკოლა'

27,2

46,5

0,0

46,5

54,0

0,0

54,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,2

46,5

0,0

46,5

54,0

0,0

54,0

05 01 08

ჭადრაკის სკოლა

0,0

36,0

0,0

36,0

40,0

0,0

40,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

36,0

0,0

36,0

40,0

0,0

40,0

05 02

კულტურა

693,0

632,5

0,0

632,5

651,8

0,0

651,8

 

ხარჯები

693,0

618,6

0,0

618,6

651,8

0,0

651,8

05 02 01

ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება"

295,0

183,0

0,0

183,0

215,0

0,0

215,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

295,0

183,0

0,0

183,0

215,0

0,0

215,0

05 02 02

ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე"

93,8

103,5

0,0

103,5

100,0

0,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

93,8

103,5

0,0

103,5

100,0

0,0

100,0

05 02 03

ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა'

127,4

149,2

0,0

149,2

136,0

0,0

136,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

127,4

135,3

0,0

135,3

136,0

0,0

136,0

05 02 04

ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა"

38,7

46,8

0,0

46,8

50,8

0,0

50,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

38,7

46,8

0,0

46,8

50,8

0,0

50,8

05 02 05

ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი"

138,1

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

138,1

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

05 03

„ტყიბულინფორმის“ სუბსიდირება

38,9

11,2

0,0

11,2

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

38,9

11,2

0,0

11,2

0,0

0,0

0,0

05 04

ა.ა.ი.პ. "საინფორმაციო ცენტრი"

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

30,0

0,0

30,0

35,0

0,0

35,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

389,4

342,4

0,0

342,4

374,0

0,0

374,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

389,4

341,9

0,0

341,9

374,0

0,0

374,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

48,7

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

48,7

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

48,7

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

48,7

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

06 02

სოციალური პროგრამები

340,7

292,4

0,0

292,4

314,0

0,0

314,0

 

ხარჯები

340,7

291,9

0,0

291,9

314,0

0,0

314,0

06 02 01

ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა

126,5

124,3

0,0

124,3

112,0

0,0

112,0

 

ხარჯები

126,5

123,8

0,0

123,8

112,0

0,0

112,0

06 02 02

ახალშობილთა დახმარება

46,6

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

46,6

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

06 02 03

სარიტუალო ხარჯები

2,9

6,0

0,0

6,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

2,9

6,0

0,0

6,0

9,0

0,0

9,0

06 02 04

უმწეოთა კვება

63,0

52,0

0,0

52,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

63,0

52,0

0,0

52,0

70,0

0,0

70,0

06 02 05

ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

96,3

60,0

0,0

60,0

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

96,3

60,0

0,0

60,0

65,0

0,0

65,0

06 02 06

სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება

5,4

5,1

0,0

5,1

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

5,4

5,1

0,0

5,1

8,0

0,0

8,0

 13. 15/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 20/02/2018 12. 22/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 26/12/2016 11. 22/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 29/11/2016 10. 28/10/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 31/10/2016 9. 27/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 29/07/2016 8. 18/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 22/07/2016 7. 31/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 02/06/2016 6. 08/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 11/04/2016 5. 31/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 05/04/2016 4. 04/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 07/03/2016 3. 29/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 04/03/2016 2. 12/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 18/02/2016 1. 22/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 26/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.