ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016207
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
18/12/2015
ვებგვერდი, 24/12/2015
190020020.35.139.016207
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/12/2015 - 15/01/2016)

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2015 წლის 18 დეკემბერი

ქ. ბორჯომი

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საქართელოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამოქმედებისთანავე ძალდაკარგულად გამოცხადდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 01.01.2015 წ., 190020020.35.139.016169) .
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძებორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2016 წელი


თავი I
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

 


მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13.878.1

15.325.2

3.616.8

11.708.4

11.970.0

0.0

11.970.0

გადასახადები

2.921.8

3.959.1

0,0

3.959.1

4.100.0

0.0

4.100.0

გრანტები

3.095.4

3.806.8

3.616.8

190.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

7.861.0

7.559.3

0,0

7.557.3

7.680.0

0.0

7.680.0

 

 

     

 

 

 

ხარჯები

8.884.1

10.572.2

453.8

10.118.4

9.615.0

0.0

9.615.0

შრომის ანაზღაურება

1.912.9

1.639.9

0,0

1.639.9

2.122.4

0,0

2.122.4

საქონელი და მომსახურება

2.989.6

2.226.6

1.0

2.225.6

1.575.9

0.0

1.575.9

პროცენტი

55.4

43.3

0,0

43.3

30.2

0,0

30.2

სუბსიდიები

2.633.7

3.993.9

0,0

3.993.9

0.0

0,0

0.0

გრანტები

0.0

548.8

0,0

548.8

4.639.0

0

4.639.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.161.7

998.2

0,0

998.2

890.0

0,0

890.0

სხვა ხარჯები

130.8

1.121.5

452.8

668.7

357.5

0.0

357.5

 

 

     

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4.994.0

4.753.0

3.163.0

1.590.1

2.355.0

0.0

2.355.0

 

 

     

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5.261.2

5.818.1

3.357.8

2.460.3

2.260.3

0.0

2.260.3

ზრდა

5.417.2

5.910.2

3.357.8

2.552.4

2.290.3

0.0

2.290.3

კლება

156.1

92.1

0.0

92.1

30.0

0,0

30.0

 

 

     

 

 

 

მთლიანი სალდო

-267.1

-1.065.0

-194.8

-870.2

94.7

0.0

94.7

 

 

     

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-362.4

-1.451.7

-194.8

-1.256.9

0.0

0.0

0.0

ზრდა

128.9

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

128.9

0.0

 0.0

0.0

0,0

 0,0

 0.0

კლება 

491.3

1.451.7

194.8

1.256.9

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-95.2

-386.6

0.0

-386.6

-94.7

0

-94.7

კლება

95.2

386.6

0.0

386.6

94.7

0

94.7

საშინაო

95.2

386.6

0.0

386.6

94.7

0

94.7

 

 

     

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.00

0.00

 


მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 12.000.0 ათ, ლარით, გადასახდელები  12.000.0  ათ.ლარით და ნაშთის ცვლილება  0,0  ათ.ლარით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

   შემოსულობები

14.034.2

15.417.3

3.616.8

11.800.5

12.000.0

0.0

12.000.0

შემოსავლები

13.878.1

15.325.2

3.616.8

11.708.4

11.970

0.0

11.970

არაფინანსური აქტივების კლება

156.1

92.1

0,0

92.1

30.0

0.0

30.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

  გადასახდელები

         14.396.6

16.869.0

3.811.6

13.057.4

12.000.0

 

0.0

12.000.0

ხარჯები

8.884.1

10.572.2

453.8

10.118.4

9.615.0

0.0

9.615.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              5.417.2

5.910.2

3.357.8

2.552.4

2.290.3

0.0

2.290.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

128.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

95.2

386.6

0,0

386.6

94.7

0.0

94.7

ნაშთის ცვლილება

-362.4

-1.451.7

-194.8

-1.256.9

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11.970.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13.878.1

15.325.2

3.616.8

11.708.4

11.970.0

0.0

11.970.0

გადასახადები

2.921.8

3.959.1

0,0

3.959.1

4.100.0

0.0

4.100.0

გრანტები

3.095.4

3.806.8

3.616.8

190.0

190.0

0.0

190.0

სხვა შემოსავლები

7.860.9

7.559.3

0,0

7.559.3

7.680.0

0.0

7.680.0

 


მუხლი 4. ბორჯომის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4.100.0ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გადასახადები

2.921.8

    3.959.1

4.100.0

     საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

1.100.0

    ქონების გადასახადი

2.921.8

3.959.1

3.000.1

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.257.3

2.264.1

1.720.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

82.0

415.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

179.1

30.0

30.0

სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულების მიწაზე

124.5

100.0

100.0

არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე

1.266.5

1.150.0

1.150.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

12.0 

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. ბორჯომის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 190.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

3.286.9

3.806.8

190.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3.095.4

3.806.8

190.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

174.2

190.0

190.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

174.2

190.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2.921.2

3.616.8

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2.493.2

2.687.9

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

427.9

428.9

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 0.0

500.0

0.0

ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

     0.0

         0.0

         0.0

 


მუხლი 6. ბორჯომის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  7.680.0  ათასი ლარის ოდენობით:

სხვა შემოსავლები

7.861.0

7.559.2

7.680.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

6.611.9

6.633.8

6.730.0

     პროცენტები

320.1

200.0

200.0

    დივიდენდები

0.0 

0.0

0.0

   რენტა

6.291.8

6.433.8

6.530.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

6.253.1

6.403.8

6.500.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

38.8

30.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0 

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

553.9

508.6

500.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

507.8

478.6

470.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 0.0

0.0

0.0

   სანებართვო მოსაკრებელი

82.4

44.7

30.0

   სახელმწიფო ბაჟი

0.0 

0.0 

0.0

  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.1

0.0

0.0

  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

216.2

200.0

140.0

  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

208.9

233.8

300.0

       

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

46.1

30.0

30.0

       

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

46.1

30.0

30.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

577.9

350.0

400.0

     

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

117.3

67.0

50.0

 


მუხლი 7. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9.615.0 თასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8.884.1

10.572.2

453.8

10.118.4

9.615.0

0.0

9.615.0

შრომის ანაზღაურება

1.912.9

1.639.9

0.0

1.639.9

2.122.4

0,0

2.122.4

საქონელი და მომსახურება

2.989.6

2.226.6

1.0

2.225.6

1.575.9

0.0

1.575.9

პროცენტი

55.4

43.3

0.0

43.3

30.2

0,0

30.2

სუბსიდიები

2.633.7

3.993.9

0,0

3.993.9

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.161.7

998.2

0,0

998.2

890.0

0,0

890.0

სხვა ხარჯები

130.8

1.121.5

452.8

668.7

357.5

0.0

357.5

 


მუხლი 8. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა)  განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2.260.3 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.290.3 ლარის ოდენობით,

გ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30.0 ათასი ლარის ოდენობით   თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

156.1

92.1

30.0

ძირითადი აქტივები

66.7

30.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

89.3

62.1

30.0

მიწა

89.3

62.1

30.0

 


მუხლი 9. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.290.3  ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

361.2

100.9

0.0

100.9

25,3

0,0

25,3

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.179.5

4.952.0

2.930.0

2.022.0

1.965.0

0,0

1.965.0

განათლება

240.2

250.0

0.0

250.0

300,0

0,0

300,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

517.9

607.3

427.8

179.5

0,0

0.0

      0,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

19.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

სულ

5.417.2

5.910.2

3.357.8

2.552.4

2.290.3

0.0

2.290.3

 


მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  94.7  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11.  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -94.7 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო  ფონდი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14.  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 190.0  ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 83.4 ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 101.6 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 890.0 ათასი ლარის განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა  და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

                           

2018წლის პროგნოზი

 

2019 წლის პროგნოზი

 

02  00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

636.0

560.3

101.6

110.1

110.1

110.1

 

 

 

 

 

 

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

                           

2018წლის პროგნოზი

 

2019 წლის პროგნოზი

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6.270.1

7.991.9

3.834.4

3.860.0

3.812.1

3.770.0

 

 

 

 

 

 

 

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

        პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების,  ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების და  მოსაცდელების  რეაბილიტაცია, შიდასაქალაქო გზების მოწესრიგება.

2.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია   (პროგრამული კოდი 03 01 01)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიდა ქუჩების კერძოდ რუსთაველის, რუსთაველის ჩიხის, რუსთაველის პირველი შესახვევის, ახალი ქუჩის, კოსტავას, რობაქიძის, სასაფლაოს მისასვლელი გზის,  გოგებაშვილის ჩიხის,  საავტომობილო გზების  რეაბილიტაცია ქალაქის ტერიტორიაზე.

2.1.2. ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 01 02)

  ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფ. ვარდგინეთში, დაბა ახალდაბაში, ქ. ბორჯომში თორის და რობაქიძის ქუჩებზე  მოსაცდელების მშენებლობა რაც განაპირობებს ქალაქის იერსახის სრულყოფას.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,    ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

2.2.1. წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24 საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. განხორციელდება კანალიზაციის მოწყობა  რაზმაძის ქუჩასა   და გოგებაშვილის  ჩიხში,  სოფლებში: ყვიბისში ციცქიშვილებისა და ხაჩიძეების უბნის კანალიზაცია, ტბისა და ცემის სასმელი წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია,ზანავის წყალსადენის რეაბილიტაცია. ასევე მოხდება სპეც მანქანის შესყიდვა.

2.2.3 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი   შენობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული ერთეულების შენობების რეაბილიტაცია.

2.2.4   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრაის ფარგლებში  განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, მიწისქვეშა ავტოსადგომების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოს კარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სამუშაოების, სადარბაზოებში შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინასებით. სახურავების რეაბილიტაცია   განხორციელდება  ბორჯომში, კერძოდ: ერეკლეს მეორე შესახევივი №3, თორისქ. №10, რობაქიძის ქ.№2, 9 აპრილის ქ. №8-9, გორკის ქ. №7, ხანძთელის ქ. №1, მესხეთის ქ. №7,გურამიშვლის ქ.№4.

2.2.5   საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საყდენი კედლების რეაბილიტაცია. კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში  რობაქიძის, ორბელიანის, ნიკოლაძის, გურამიშვილის, ქუჩებზე და სოფ.ყვიბისსა და ჭობისხევში.   

2.2.6  ნარჩენების  შეგროვება, გატანა კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვეურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. ასევე განხორციელდება ხეების გადაბელვა, არსებული სანიაღვრე არხების ექსპლოატაცია ,  შეძენილი იქნება  სანაგვე ურნები და კონტეინერები.

2.2.7. გარე განათების მოვლა პატრონობა,  გარე განათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული განათებების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო,სარესტავრაციო, სარეკლამო და სხვა სამუშაოების ჩატარებბა. ასევე   განხორციელდება საახალწლო გარე -განათების დემონტაჟი.

2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1  სანიაღვრე და სარწყავი არხების კეთილმოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია  ჯორჯაძისა და გურამიშვილის ქუჩაზე.

2.3.2  სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები. განხორციელდება სკვერების კეთილმოწყობა  რუსთაველის  ქუჩიდან ფალიაშვილის ძეგლამდე ( მეორე ეტაპი). 

  2.3.3 ატრაქცოინებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე  სპორტული მოედნებისა და სკვერებში ატრაქციონების რეაბილიტაცია და შემოღობვის სამუშაოები. კერძოდ: დაბა წაღვერში, სოფ, ვარდგინეთში, დაბა, სადგერში. ბორჯომში ხანძთელისა და მესხეთის ქუჩებზე.

2.3.4  სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03  03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5    სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა.   პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართება სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

2.6 ტრანსპორტის სუბსიდირება    (პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები .

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია,  ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

                           

2018წლის პროგნოზი

 

2019 წლის პროგნოზი

 

04  00

განათლება

1.009.0

1.340.8

1.325.4

1.290.0

1.250.0

1.245.0

 

 

 

 

 

 

3.1. ააიპ  „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (პროგრამული კოდი 04 01)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 500 აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს,ინვენტარისა და ავეჯის შეძენას. დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, სადაც ირიცხება 104 ბავშვი, ასევე ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.  განხორციელდება ბორჯომში მე–4  საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. 

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

                           

2018წლის პროგნოზი

 

2019 წლის პროგნოზი

 

05 00

კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.286.3

2.612.2

    2.256.9

2.283.0

 

 2.379.4

2.429.8

 

 

 

 

 

 

 

 

4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით.

4.1.1 ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 470–მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 18 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას.მოხდება სასპორტო სკოლის შენობის ცენტრალური გათბობის რეაბილიტაცია.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები,  ტურნირები კალათბურთში , ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები  და მინი–ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, რესპუბლიკური ტურნირები ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის.    2016 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის,
 • ტურნირი ფრენბურთში გოგონებსა და ვაჟებს შორის,
 • მინი–ფეხბურთი მოსწავლეებს შორის,
 • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინი–ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის,
 • ფრენბურთის ტურნირი(წარმოება დაწესებულებებს შორის)
 • კალათბურთის ჩემპიონატი (წარმოება დაწესებულებებს შორის),
 • ჭადრაკის ტურნირი მოსწავლეებსა და უფროსი თაობის მოჭადრაკეებს შორის,
 • ქართული ჭიდაობა (რეგიონალური).
 • მინი ფეხბურთი წარმოება დაწესებულებებს შორის,
 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში სკოლის მოსწავლეებს შორის,
 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მძლეოსნურ ესტაპეტაში სკოლის მოსწავლეებს შორის,
 • ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მხიარულ სტარტებში საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებს შორის.

განხორციელდება ბორჯომის საფეხბურთო კლუბის “ ბორჯომი-2013“-ის დაფინანსება.  საფეხბურთო გუნდის არსებობა ხელს უწყობს  ქალაქში სპორტის, კერძოდ ფეხბურთის პოპულარიზაციას.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 355 მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი - 2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2 საბიბილიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4. თოჯინების თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ “ბორჯომის თოჯინების თეატრი” რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. სსიპ თოჯინების თეატრის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების, ბავშვებში ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება. 2016 წელს თეატრი გეგმავს ოთხი ახალი სპექტაკლის დადგმას.

4.2.5  კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

 1. ბაკურიანობა,
 2. დედის დღე „მღერიან, ცეკვავენ და ხუმრობენ ქალბატონები“,
 3. მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი სკოლის მოსწავლეებს შორის (მან-სან-კანი),
 4. ფაშიზმზე გამარჯვების დღის 9 მაისის აღნიშვნა,
 5. დამოუკიდებლობის დღე –26 მაისი,
 6. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი,
 7. თ. ამირეჯიბის სახელობის ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურსი,
 8. გიორგი ათონელის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ღნისზიება,
 9. შოთა რუსთაველის 850 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,
 10. ბორჯომობა–2016,
 11. აფხაზეთი საქართველოა ,
 12. მასწავლებლის დღე,
 13. ახალი წელი,
 14. სოფლის დღეები.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში   დაფინანსდება  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა,  რომელიც მიზნად ისახავს არამატერიალური კულტურულ მემკვიდრეობად  აღიარებული უნიკალური ქართული სიმღერის  გადარჩენას, შენახვას, პოპულარიზაციას  და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას, ასევე  დაფინანსდება ეტალონში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდიით.

4.2.6  ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკის მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 05 02 06)       

 ქვეპროგრამით განხორციელდება  ა(ა)ი.პ. „ბორჯომის ცენტრალური პარკის“ დაფინანსება ბორჯომის ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობა და იერსახის შენარჩუნება.

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია–მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4 საინფორმაციო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 05 04)

 პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში,  ტელევიზიასა და ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ეტალონი“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

                           

2018წლის პროგნოზი

 

2019 წლის პროგნოზი

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.470.2

1.768.7

1.163.9

1.163.9

 

1.422.4

 

1.425.1

 

 

 

 

 

 

 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა.  ქვეპროგრამის განხორციელებისას  მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ლექციურად, ბეჭდურად, რომელსაც მოზარდები თვითონაც განახორციელებენ, აქტიურად ჩაებმებიან უსაფრთხო ქცევების პოპულარიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებებში, სპორტულ აქტივობებში, ტრენინგებში.    

2016 წელს განხორციელდება ადგილობრივი სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა -  სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.         

პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლის  ასაკის ჩათვლით   730-მდე  მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმითური პრეპარატის  პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდება ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე  იწარმოებბს სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებში  პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავი ლენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა  ენტერობიოზის კვერცხებზე.

ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმითური მედიკამენტის სამკურნალო დოზა,  ხოლო ოჯახის წევრებზე და კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

5.1.2 დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მღრღნელების და ინფექციის გადამტანი ცხოველების ლიკვიდაცია. ნაგვის ბუნკერების, ნაგვის შემკრები კონტეინერების,  ნაგავსაყრელზე სადეზინფექციო დერატიზაციის და დეზინსექციის  სამუშაოების ჩატარება.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს   უზრუნველყოფა.

5. 2  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი  ფენის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 აღნიშნული ქვეპროგრამით 100%-ით  დაფინანსდებიან ის  სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე (კანონით დადგენილი გადამოწმების ვადა)  მინიჭებული აქვთ  სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 001 ქულამდე  და საჭიროებენ  სამედიცინო დახმარებას. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომმსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ბენეფიციარები რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 001-დან 160 000-მდეა, დაფინანსდებიან შემდეგი სახით:

 • 1 000  ლარამდე სამედიცინო მომსახურება  დაფინანსდება - 80%-ით.
 • 1 001  ლარიდან -  3 000 ლარამდე  დაფინანსდება 70 %–ით
 • 3 001 ლარის ზევით 50 %–ით მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომმსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ის  ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ  სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 50%-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა  2000 ლარი.

100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა, ყველა შემთხვევაში დაფინანსდება სრულად.

დაფინანსება  გათვალისწინებულია  საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დაზღვევის ფარგლებში ზღვრული  დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე  პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეთიკურ პლასტიკურ ქირურგიაზე, სამკურნალო მასაჟზე, ფიზიოთერაპიულ და კურორტულ მომსახურეობაზე. ასევე დაფინანსება არ განხორციელდება იმ დაწესებულებათა მიმართებაში თუ ისინი არ მონაწილეოიბენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილი დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 (დედანი) , ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი), კალკულაცია (დედანი), სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო მიმართვის ასლი, სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი.

 ბენეფიციარების სტაციონალური დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად და ხორციელდება ბორჯომის რაიონში რეგისტრირებბულ მოქალაქეებზე. ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუზველზე უნაღდო ანგარიშწორებით.

5.2.2  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ  მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3. ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება. (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე.  აღნიშნული ღონისძიება არის   მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ.  (23 ბენეფიციარი).

5.2.5. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 150 ლარის პირველ ბავშვის, 200 ლარის მეორე ბავშვის, 300 ლარის მესამე ბავშვის, 400 ლარის მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა ახალდაბადებულების მშობლებიდან მამის რეგისტრაცია ბორჯომში, მარტოხელა დედის შემთხვევაში დედის რეგისტრაცია ბორჯომში. პროგრამის განხორციელება გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე.  (300 ბენეფიციარი)  5.2.6. 18  წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის  ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250  ლარის ოდენობით (5 ბენეფიციარი).

5.2.7.  ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

 ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას (3 ბენეფიციარი).

5.2.8. 18  წლამდე  ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი  ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 150 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარს. მუნიციპალიტეტში 53 ოთხშვილიანი, 11 ხუთშვილიანი, 3 ექვსშვილიანი,1 შვიდშვილიანი,1 რვაშვილიანი ბენეფიციარია (69 ბენეფიციარი). ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18  წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ყავთ შშმ პირი (2 ბენეფიციარი).

5.2.9.  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

 ა)   ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლების რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე (კანონით დადგენილი გადამოწმების ვადა) მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა 0-160 000-მდე. აღნიშნული ბენეფიციარები დაფინანსდებიან 150 ლარით სტაციონარში წოლის შემდგომ.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსების მსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოას: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობბა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100-დედანი, გაცემული ბოლო 1 თვის მანძილზე. ექიმის რეცეპტი-ასლი, კალკულაცია აფთიაქიდან დედანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი.

ბ) ონკოლოგიური ავადმყოფების  (1 და 2 კლინიკური ჯგუფი) მედიკამენტების შესაძენი ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით სტაციონარში  წოლის მოთხოვნის გარეშე. წარმოდგენილი ფორმა №100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნული უნდა იყოს ქიმიოთერაპიისათვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ  წარმოდგენილი ფორმა №100-ისა და რეცეპტის საფუძველზე -150 ლარის ოდენობით (1,2 და 4კლ. ჯგუფებს).

გ)დიალეზზე მყოფი მოქალაქეების (20 ბენეფიციარი) მედიკამენთებით  უზრუნველყოფა მოხდება ყოველთვიურად  50 ლარის ოდენობით.

დ) ასევე 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან ის მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი (ინსულტი -12 პაციენტი, ეპილეფსია 18 წლამდე ასაკის 11 პაციენტი, ენცელოპატია 4 პაციენტი და პარკინსონის დაავადება კანკალა რიგიდური ფორმით -1 პაციენტი).

დიალიზზე მყოფმა პაციენტებმა დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: წმ. პანტელეიმონ  მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-დედანი  (წარმოადგინოს ყოველთვიურად), ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება.

ბენეფიციართა სტაციონალური დაფინასება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ბორჯომის რაიონში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე.

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დაფინანსება მკურნალობისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი:  მოქალაქეების გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა და ხშირ შემთხვევაში გადარჩენილი სიცოცხლე.

5.2.10.    სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

 • ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად 150 ლარით (100 ბენეფიციარი)
 • 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვები 100 ლარით  დაფინანსდებიან ყოველთვიურად (60 ბენეფიციარი).
 • ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება – 100 ლარით ყოველთვიურად (2 ბენეფიციარი).
 • საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით 442 ბენეფიციარზე. მრავალშვილიან დედებზე (69 ბენეფიციარი), დიდ სამამულო ომში მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე (100 ოჯახი), დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე(5 ბენეფიციარი), 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებზე(60 ბენეფიციარი), დიდი სამამულო ომის ვეტერანები(23 ბენეფიციარი), მათთან გათანაბრებული პირები (43 ბენეფიციარი)  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის  ომის ინვალიდები  (29 ბენეფიციარი), ავღანეთის ომის ვეტერანები (46 ბენეფიციარი),ჩერნობილის ავარიისას დაზარალებული მოქალაქეები (6 ბენეფიციარი) 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებბური  პირები  (1ბენეფიციარი), მარტოხელა დედები( 60 ბენეფიციარი).
 • მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება (76 ბენეფიციარი)
 • დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 200 ლარის ღირებულების სასაჩუქრე პაკეტის შეძენა  (5 ბენეფიციარი).
 • მრავალშვილიან დედებზე „დედის დღესთან“ დაკავშირებულით 150 ლარის ღირებულების სასაჩუქრე პაკეტის შეძენა  (71 ბენეფიციარი).

მუხლი 17. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

14 396,60

16 041,30

3 831,19

12 210,08

12 000,00

0

12 000,00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

23

0

23

122

0

122

 

ხარჯები

8 884,10

10 103,80

457,8

9 646,08

9 615,00

0

9 615,00

 

საქონელი და მომსახურება

2 989,60

2 088,40

1

2 087,45

1 575,90

0

1 575,90

 

პროცენტი

55,4

43,3

0

43,32

30,2

0

30,2

 

სუბსიდიები

2 633,70

3 827,80

0

3 827,85

0

0

0

 

გრანტები

0

549,8

0

549,833

4 639,00

0

4 639,00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 161,70

893,5

0

893,457

890

0

890

 

სხვა ხარჯები

130,8

1 088,80

456,8

632,069

357,5

0

357,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 417,20

5 550,80

3 373,40

2 177,37

2 290,30

0

2 290,30

 

ძირითადი აქტივები

5 417,20

5 550,80

3 373,40

2 177,37

2 290,30

0

2 290,30

 

ვალდებულებების კლება

95,2

386,6

0

386,642

94,7

0

94,669

 

საშინაო

95,2

386,6

0

386,642

94,7

0

94,669

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 724,90

2 882,80

0

2 882,77

3 317,80

0

3 317,80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

23

0

23

117

0

117

 

ხარჯები

2 268,50

2 674,50

0

2 674,54

3 197,80

0

3 197,83

 

საქონელი და მომსახურება

727,9

1 071,70

0

1 071,68

1 097,60

0

1 097,64

 

პროცენტი

55,4

43,3

0

43,32

30,2

0

30,227

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

18

0

18

 

სხვა ხარჯები

0

22,4

0

22,4

7

0

7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361,2

100,9

0

100,9

25,3

0

25,3

 

ძირითადი აქტივები

361,2

100,9

0

100,9

25,3

0

25,3

 

ვალდებულებების კლება

95,2

107,3

0

107,333

94,7

0

94,7

 

საშინაო

95,2

107,3

0

107,333

94,7

0

94,7

01 01

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

594,3

655,6

0

655,63

709,3

0

709,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

23

 

23

25

 

25

 

ხარჯები

591,8

646,5

0

646,497

708

0

708

 

საქონელი და მომსახურება

116,9

234,6

0

234,617

170,4

0

170,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

3

0

3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

9,1

0

9,1

1,3

0

1,3

 

ძირითადი აქტივები

2,4

9,1

0

9,1

1,3

0

1,3

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0,033

0

0

0

 

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

01 02

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 969,10

1 957,80

0

1 957,84

2 308,60

0

2 308,64

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

92

 

92

 

ხარჯები

1 610,30

1 866,00

0

1 866,04

2 284,60

0

2 284,64

 

საქონელი და მომსახურება

600

718,4

0

718,38

752,2

0

752,244

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

15

0

15

 

სხვა ხარჯები

0

22,4

0

22,4

7

0

7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358,7

91,8

0

91,8

24

0

24

 

ძირითადი აქტივები

358,7

91,8

0

91,8

24

0

24

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

103,7

0

103,682

160

0

160

 

ხარჯები

0

103,7

0

103,682

160

0

160

 

საქონელი და მომსახურება

0

103,7

0

103,682

160

0

160

01 04

შესყიდვებთან (აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი

10,9

15

0

15

15

0

15

 

ხარჯები

10,9

15

0

15

15

0

15

 

საქონელი და მომსახურება

10,9

15

0

15

15

0

15

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა

150,6

150,62

0

150,6

124,9

0

124,896

 

ხარჯები

55,4

43,3

0

43,3

30,2

0

30,227

 

პროცენტი

55,4

43,3

0

43,3

30,2

0

30,227

 

ვალდებულებების კლება

95,2

107,3

0

107,3

94,7

0

94,669

 

საშინაო

95,2

107,3

0

107,3

94,7

0

94,669

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

636

561,3

0

561,32

101,6

0

101,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

5

0

5

 

ხარჯები

536,6

561,3

0

561,32

101,6

0

101,6

 

საქონელი და მომსახურება

108,9

31,2

0

31,193

24,2

0

24,16

 

გრანტები

0

442,8

0

442,833

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

12,3

0

12,33

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,5

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

99,5

0

0

0

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

545,2

460,8

0

460,82

0

0

0

 

ხარჯები

447,3

460,8

0

460,82

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

89,1

0,9

0

0,863

0

0

0

 

გრანტები

0

442,8

0

442,833

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

12,3

0

12,33

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

98

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

90,8

100,5

0

100,5

101,6

0

101,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

5

 

5

 

ხარჯები

89,3

100,5

0

100,5

101,6

0

101,6

 

საქონელი და მომსახურება

19,8

30,3

0

30,33

24,2

0

24,16

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

1,5

0

0

0

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 270,10

7 309,40

3 403,39

3 905,99

3 834,40

0

3 834,43

 

ხარჯები

2 090,60

2 638,40

457,8

2 180,62

1 869,40

0

1 869,43

 

საქონელი და მომსახურება

1 922,80

785,7

1

784,667

154,1

0

154,13

 

სუბსიდიები

37

1 060,10

0

1 060,08

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

1 365,30

0

1 365,30

 

სხვა ხარჯები

130,8

792,6

456,8

335,869

350

0

350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 179,50

4 592,60

2 945,60

1 646,97

1 965,00

0

1 965,00

 

ძირითადი აქტივები

4 179,50

4 592,60

2 945,60

1 646,97

1 965,00

0

1 965,00

 

ვალდებულებების კლება

0

78,4

0

78,409

0

0

0

 

საშინაო

0

78,4

0

78,409

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 831,30

2 315,00

1 355,91

959,043

410

0

410

 

ხარჯები

24,3

40

0

40

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

24,3

40

0

40

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 807,00

2 196,50

1 355,90

840,634

410

0

410

 

ძირითადი აქტივები

2 807,00

2 196,50

1 355,90

840,634

410

0

410

 

ვალდებულებების კლება

0

78,4

0

78,409

0

0

0

 

საშინაო

0

78,4

0

78,409

0

0

0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

2 499,50

1 783,40

1 355,90

427,49

310

0

310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 499,50

1 713,90

1 355,90

357,954

310

0

310

 

ძირითადი აქტივები

2 499,50

1 713,90

1 355,90

357,954

310

0

310

 

ვალდებულებების კლება

0

69,5

0

69,536

0

0

0

 

საშინაო

0

69,5

0

69,536

0

0

0

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

233,9

266,7

0

266,68

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,9

266,7

0

266,68

100

0

100

 

ძირითადი აქტივები

233,9

266,7

0

266,68

100

0

100

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

73,6

206

0

206

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,6

206

0

206

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

73,6

206

0

206

0

0

0

03 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

0

10

0

10

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10

0

10

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

0

10

0

10

0

0

0

03 01 05

ქუჩების გაწმენდა თოვლის და ყინულის საფარისაგან

24,3

48,9

0

48,873

0

0

0

 

ხარჯები

24,3

40

0

40

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

24,3

40

0

40

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

8,9

0

8,873

0

0

0

 

საშინაო

0

8,9

0

8,873

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 388,20

3 088,40

1 031,19

2 057,25

2 111,80

0

2 111,80

 

ხარჯები

1 345,90

1 615,20

0

1 615,22

1 316,80

0

1 316,83

 

საქონელი და მომსახურება

1 215,10

682,8

0

682,846

114,1

0

114,13

 

სუბსიდიები

0

668,7

0

668,68

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

852,7

0

852,7

 

სხვა ხარჯები

130,8

263,7

0

263,689

350

0

350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 042,30

1 473,20

1 031,20

442,031

795

0

795

 

ძირითადი აქტივები

1 042,30

1 473,20

1 031,20

442,031

795

0

795

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

384,8

935,2

531,2

404

300

0

300

 

ხარჯები

201,1

200

0

200

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

201,1

200

0

200

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183,8

735,2

531,2

204

300

0

300

 

ძირითადი აქტივები

183,8

735,2

531,2

204

300

0

300

03 02 02

მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა,ლიფტების , ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების  რეაბილიტაცია

24,8

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

24,8

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24,8

0

0

0

0

0

0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

18,8

6,3

0

6,3

125

0

125

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,8

6,3

0

6,3

125

0

125

 

ძირითადი აქტივები

18,8

6,3

0

6,3

125

0

125

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწეყობის პროგრამა

97

170,8

0

170,76

350

0

350

 

ხარჯები

97

170,8

0

170,763

350

0

350

 

სხვა ხარჯები

97

170,8

0

170,763

350

0

350

03 02 05

 საყრდენი კდელების რეაბილიტაცია

306,6

170,3

0

170,3

230

0

230

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306,6

170,3

0

170,298

230

0

230

 

ძირითადი აქტივები

306,6

170,3

0

170,298

230

0

230

03 02 06

ნარჩენების შეგროვება გატანა,კეთილმოწყობის ობიექტების დასუთავება, ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

682,6

666,7

0

666,68

677

0

677

 

ხარჯები

450

617,4

0

617,447

677

0

677

 

საქონელი და მომსახურება

450

15,8

0

15,77

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

601,7

0

601,68

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

677

0

677

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,6

49,2

0

49,23

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

232,6

49,2

0

49,23

0

0

0

03 02 07

გარეგანათების მოვლა პატრონობა,ელ, ენერგიის ხარჯი, გარე განათების ბოძების მონტაჟი,დეკორატიული განათებისა და მოსაცდელების  მოწყობა

588,4

499,2

0

499,22

429,8

0

429,83

 

ხარჯები

480,1

487

0

487,021

289,8

0

289,83

 

საქონელი და მომსახურება

480,1

420

0

420,021

114,1

0

114,13

 

სუბსიდიები

0

67

 

67

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

175,7

0

175,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,3

12,2

0

12,2

140

0

140

 

ძირითადი აქტივები

108,3

12,2

0

12,2

140

0

140

03 02 08

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

201,2

17

0

17

0

0

0

 

ხარჯები

9

17

0

17

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

9

17

0

17

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192,1

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

192,1

0

0

0

0

0

0

03 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

83,9

623

500

122,98

0

0

0

 

ხარჯები

83,9

123

0

122,984

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

83,9

47,1

0

47,058

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

75,9

0

75,926

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500

500

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

0

500

500

0

0

0

0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

600,2

1 104,80

586,4

518,421

921,6

0

921,6

 

ხარჯები

270,1

216,3

27,9

188,421

161,6

0

161,6

 

საქონელი და მომსახურება

233,1

61,8

0

61,821

40

0

40

 

სუბსიდიები

37

75

0

75

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

121,6

0

121,6

 

სხვა ხარჯები

0

79,5

27,9

51,6

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330,2

888,5

558,5

330

760

0

760

 

ძირითადი აქტივები

330,2

888,5

558,5

330

760

0

760

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

116,9

60

0

60

25

0

25

 

ხარჯები

44,6

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

44,6

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,3

60

0

60

25

0

25

 

ძირითადი აქტივები

72,3

60

0

60

25

0

25

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლა,ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

270,1

808,4

558,5

249,9

569,9

0

569,9

 

ხარჯები

60

49,9

0

49,9

74,9

0

74,9

 

საქონელი და მომსახურება

30

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

30

45

 

45

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

74,9

0

74,9

 

სხვა ხარჯები

0

4,9

0

4,9

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,1

758,5

558,5

200

495

0

495

 

ძირითადი აქტივები

210,1

758,5

558,5

200

495

0

495

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

47,8

25

0

25

200

0

200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,8

25

0

25

200

0

200

 

ძირითადი აქტივები

47,8

25

0

25

200

0

200

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

7

30

0

30

46,7

0

46,7

 

ხარჯები

7

30

0

30

46,7

0

46,7

 

სუბსიდიები

7

30

 

30

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

46,7

0

46,7

03 03 05

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

158,5

181,4

27,9

153,521

80

0

80

 

ხარჯები

158,5

136,4

27,9

108,521

40

0

40

 

საქონელი და მომსახურება

158,5

61,8

0

61,821

40

0

40

 

სხვა ხარჯები

0

74,6

27,9

46,7

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45

0

45

40

0

40

 

ძირითადი აქტივები

0

45

0

45

40

0

40

03 04

ვეტერინარული მომსახურება

21,6

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

21,6

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

21,6

0

0

0

0

0

0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

428,7

450,4

429,861

20,6

0

0

0

 

ხარჯები

428,7

450,4

429,86

20,6

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

428,7

1

1

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

449,4

428,9

20,6

0

0

0

03 06

ტრანსპორტის სუბსიდირება

0

350,7

0

350,7

391

0

391

 

ხარჯები

0

316,4

0

316,4

391

0

391

 

სუბსიდიები

0

316,4

0

316,4

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

391

0

391

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34,3

0

34,3

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

0

34,3

0

34,3

0

0

0

04 00

განათლება

1 009,00

1 348,55

0

1 348,50

1 325,40

0

1 325,40

 

ხარჯები

768,8

1 098,50

0

1 098,50

1 025,40

0

1 025,40

 

საქონელი და მომსახურება

64,7

33,1

0

33,1

0

0

0

 

სუბსიდიები

704,1

899,3

0

899,3

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

1 025,40

0

1 025,40

 

სხვა ხარჯები

0

166,1

0

166,1

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,2

250

0

250

300

0

300

 

ძირითადი აქტივები

240,2

250

0

250

300

0

300

04 01

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

977,8

1 149,30

0

1 149,30

1 325,40

0

1 325,40

 

ხარჯები

737,6

899,3

0

899,3

1 025,40

0

1 025,40

 

საქონელი და მომსახურება

33,5

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

704,1

899,3

 

899,345

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

1 025,40

0

1 025,40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,2

250

0

250

300

0

300

 

ძირითადი აქტივები

240,2

250

0

250

300

0

300

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

31,2

199,2

0

199,2

0

0

0

 

ხარჯები

31,2

199,2

0

199,2

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

31,2

33,1

0

33,1

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

166,1

0

166,1

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 286,30

2 505,94

427,8

2 078,10

2 256,90

0

2 256,90

 

ხარჯები

1 768,40

1 898,60

0

1 898,60

2 256,90

0

2 256,90

 

საქონელი და მომსახურება

157,3

154,8

0

154,8

290

0

290

 

სუბსიდიები

1 611,10

1 625,50

0

1 625,50

0

0

0

 

გრანტები

0

107

0

107

1 966,50

0

1 966,45

 

სხვა ხარჯები

0

11,4

0

11,4

0,5

0

0,45

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517,9

607,3

427,8

179,5

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

517,9

607,3

427,8

179,5

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

430,8

684,6

0

684,6

688,3

0

688,3

 

ხარჯები

430,8

684,6

0

684,6

688,3

0

688,3

 

საქონელი და მომსახურება

5

0

0

0

15

0

15

 

სუბსიდიები

425,8

677,6

0

677,6

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

673,3

0

673,3

 

სხვა ხარჯები

0

7

0

7

0

0

0

05 01 01

ბორჯომის სასპორტო სკოლა

264,1

402,6

0

402,6

463,3

0

463,3

 

ხარჯები

264,1

402,6

0

402,6

463,3

0

463,3

 

სუბსიდიები

264,1

402,6

 

402,6

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

463,3

0

463,3

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები, საფეხბურთო კლუბი "ბორჯომი-2103"

166,7

282

0

282

225

0

225

 

ხარჯები

166,7

282

0

282

225

0

225

 

საქონელი და მომსახურება

5

0

0

0

15

0

15

 

სუბსიდიები

161,7

275

 

275

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

210

0

210

 

სხვა ხარჯები

0

7

0

7

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 479,60

1 682,90

427,802

1 255,10

1 373,60

0

1 373,60

 

ხარჯები

961,6

1 075,60

0

1 075,60

1 373,60

0

1 373,60

 

საქონელი და მომსახურება

129,4

129,3

0

129,3

250

0

250

 

სუბსიდიები

832,3

837,9

0

837,9

0

0

0

 

გრანტები

0

107

0

107

1 123,20

0

1 123,15

 

სხვა ხარჯები

0

1,4

0

1,4

0,5

0

0,45

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517,9

607,3

427,8

179,5

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

517,9

607,3

427,8

179,5

0

0

0

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

142,8

171,5

0

171,5

221

0

220,95

 

ხარჯები

142,8

169

0

169

221

0

220,95

 

სუბსიდიები

142,8

169

 

169

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

221

0

221

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,5

0

2,5

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

0

2,5

0

2,5

0

0

0

05 02 02

ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

174,4

193,5

0

193,5

219,3

0

219,3

 

ხარჯები

164,5

171,5

0

171,5

219,3

0

219,3

 

სუბსიდიები

164,5

171,5

 

171,5

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

219,3

0

219,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10

22

0

22

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

10

22

0

22

0

0

0

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

260

318,4

0

318,4

380,9

0

380,9

 

ხარჯები

260

318,4

0

318,4

380,9

0

380,9

 

სუბსიდიები

260

318,4

 

318,4

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

380,9

0

380,9

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

85

95

0

95

110

0

110

 

ხარჯები

85

95

0

95

110

0

110

 

სუბსიდიები

85

0

 

 

0

 

 

 

გრანტები

0

95

0

95

110

0

110

05 02 05

კულტურული ღონისძიებები

129,4

142,7

0

142,7

262,5

0

262,45

 

ხარჯები

129,4

142,7

0

142,7

262,5

0

262,45

 

საქონელი და მომსახურება

129,4

129,3

0

129,3

250

0

250

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

 

 

 

გრანტები

0

12

0

12

12

0

12

 

სხვა ხარჯები

0

1,4

0

1,4

0,5

0

0,45

05 02 06

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

688

761,8

427,8

334

180

0

180

 

ხარჯები

180

179

0

179

180

0

180

 

სუბსიდიები

180

179

 

179

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

180

0

180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

508

582,8

427,8

155

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

508

582,8

427,8

155

0

0

0

05 03

რელიგია - ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია

353

110

0

110

170

0

170

 

ხარჯები

353

110

0

110

170

0

170

 

სუბსიდიები

353

110

 

110

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

170

0

170

05 04

საინფორმაციო მომსახურეობა

23

28,5

0

28,5

25

0

25

 

ხარჯები

23

28,5

0

28,5

25

0

25

 

საქონელი და მომსახურება

23

25,5

0

25,5

25

0

25

 

სხვა ხარჯები

0

3

0

3

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 470,20

1 433,32

0

1 433,30

1 163,87

0

1 163,87

 

ხარჯები

1 451,30

1 232,40

0

1 232,40

1 163,90

0

1 163,87

 

საქონელი და მომსახურება

8

12

0

12

10

0

10

 

სუბსიდიები

281,6

242,9

0

242,9

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

281,9

0

281,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 161,70

881,1

0

881,1

872

0

871,99

 

სხვა ხარჯები

0

96,4

0

96,4

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

19

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

200,9

0

200,9

0

0

0

 

საშინაო

0

200,9

0

200,9

0

0

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111,9

100,1

0

100,1

96,9

0

96,88

 

ხარჯები

92,9

100,1

0

100,1

96,9

0

96,88

 

საქონელი და მომსახურება

8

12

0

12

10

0

10

 

სუბსიდიები

84,9

88,1

0

88,1

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

86,9

0

86,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

19

0

0

0

0

0

0

06 01 01

ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

84,9

88,1

0

88,1

86,9

0

86,88

 

ხარჯები

84,9

88,1

0

88,1

86,9

0

86,88

 

სუბსიდიები

84,9

88,1

 

88,1

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

86,9

0

86,9

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

8

12

0

12

10

0

10

 

ხარჯები

8

12

0

12

10

0

10

 

საქონელი და მომსახურება

8

12

0

12

10

0

10

06 01 03

ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის  ხარჯი

19

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19

0

0

0

0

0

0

 

ძირითადი აქტივები

19

0

0

0

0

0

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 358,40

1 333,22

0

1 333,20

1 067,00

0

1 066,99

 

ხარჯები

1 358,40

1 132,30

0

1 132,30

1 067,00

0

1 066,99

 

სუბსიდიები

196,7

154,8

0

154,8

0

0

0

 

გრანტები

0

0

0

0

195

0

195

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 161,70

881,1

0

881,1

872

0

871,99

 

სხვა ხარჯები

0

96,4

0

96,4

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

200,9

0

200,9

0

0

0

 

საშინაო

0

200,9

0

200,9

0

0

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

300

490

0

490

327,1

0

327,1

 

ხარჯები

300

330

0

330

327,1

0

327,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

300

330

0

330

327,1

0

327,1

 

ვალდებულებების კლება

0

160

0

160

0

0

0

 

საშინაო

0

160

0

160

0

0

0

06 02 02

ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი

176

161,7

0

161,7

195

0

195

 

ხარჯები

176

161,7

0

161,7

195

0

195

 

სუბსიდიები

0

154,8

0

154,8

0

 

 

 

გრანტები

0

0

0

0

195

0

195

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176

6,8

0

6,8

0

0

0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,6

5

0

5

5

0

5

 

ხარჯები

3,6

5

0

5

5

0

5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,6

5

0

5

5

0

5

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

5,8

5,4

0

5,4

4,6

0

4,6

 

ხარჯები

5,8

5,4

0

5,4

4,6

0

4,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,8

5,4

0

5,4

4,6

0

4,6

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

62

48,3

0

48,3

45

0

45

 

ხარჯები

62

47,4

0

47,4

45

0

45

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62

47,4

0

47,4

45

0

45

 

ვალდებულებების კლება

0

0,9

0

0,9

0

0

0

 

საშინაო

0

0,9

0

0,9

0

0

0

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება

12,3

21

0

21

15

0

15

 

ხარჯები

12,3

21

0

21

15

0

15

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,3

21

0

21

15

0

15

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

0

7

0

7

0

0

0

 

ხარჯები

0

7

0

7

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

7

0

7

0

0

0

06 02 11

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად

196,7

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

196,7

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

196,7

0

 

 

0

 

 

06 02 12

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3,6

3,6

0

3,6

3,6

0

3,6

 

ხარჯები

3,6

3,6

0

3,6

3,6

0

3,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,6

3,6

0

3,6

3,6

0

3,6

06 02 13

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

115,9

120

0

120

142,2

0

142,2

 

ხარჯები

115,9

120

0

120

142,2

0

142,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115,9

120

0

120

142,2

0

142,2

06 02 14

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

76,9

61,3

0

61,3

0

0

0

 

ხარჯები

76,9

61,3

0

61,3

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76,9

61,3

0

61,3

0

0

0

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

133,8

179,8

0

179,8

99

0

99

 

ხარჯები

133,8

139,8

0

139,8

99

0

99

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133,8

139,8

0

139,8

99

0

99

 

ვალდებულებების კლება

0

40

0

40

0

0

0

 

საშინაო

0

40

0

40

0

0

0

06 02 16

სოციალური დახმარებები

271,8

230,2

0

230,2

230,5

0

230,49

 

ხარჯები

271,8

230,2

0

230,2

230,5

0

230,49

 

სოციალური უზრუნველყოფა

271,8

133,8

0

133,8

230,5

0

230,49

 

სხვა ხარჯები

0

96,4

0

96,4

0

0

0

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

14.396.6

16.869.0

3.811.6

13.057.4

12.000.0

0.0

12.000.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

122.0

0.0

122,0

122.0

0.0

122.0

 

ხარჯები

8.884.1

10.572.2

453.8

10.118.4

9.615.0

0.0

9.615.0

 

შრომის ანაზღაურება

1.912.9

1.639.9

0.0

1.639.9

2.122.4

0.0

2.122.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.417.2

5.910.2

3.357.8

2.552.4

2.290.3

0.0

2.290.3

 

ვალდებულებების კლება

95.2

386.6

0.0

386.6

94.7

0.0

 

94.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.724.9

2.973.3

0,0

2.973.3

3.317.8

0,0

3.317.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361.2

100.9

0,0

100.9

25.3

0,0

25.3

 

ვალდებულებების კლება

95.2

107.3

0,0

107.3

94.7

0,0

94.7

02 00

თავდაცვა  და უსაფრთხოება

636.0

  560.3

                                0.0

560.3

101.6

 

0.0

101.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6.270.1

7.882.2

3.383.8

4.498.4

3.834.4

0.0

3.834.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.179.5

4.952.0

2.930.0

2.022.0

1.965.0

0.0

1.965.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2.831.3

2.653.7

1.340.3

1.313.4

410.0

0.0

410.0

           

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.807.0

2.535.3

1.340.3

1.195.0

410.0

0.0

410.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

2.499.5

1.927.8

1.340.3

587.5

310.0

0.0

310.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.499.5

1.858.2

                             1.340.3

517.9

310.0

 

0.0

310.0

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია

233.9

266.7

0,0

266.7

100.0

0,0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.9

266.7

0,0

266.7

100.0

0,0

100.0

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

73.6

395.4

0,0

395.4

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.6

395.4

0,0

395.4

0.0

0,0

0.0

03 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,  სიჩქარის რადარების  შეძენა-დამონტაჟება და სიჩქარის ბარიერების მოწყობა

0.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

15.0

 

0.0

0.0

0.0

03 01 05

ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან

24.3

48.9

0,0

48.9

0.0

0,0

0.0

 

ხარჯები

24.3

40.0

0,0

40.0

0.0

0,0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2.388.2

3.256.2

1.031.2

2.225.0

2.111.8

0.0

2.111.8

 

ხარჯები

1.345.9

1.762.4

0

1.762.4

1.316.8

0,0

1.316.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.042.3

1.493.8

1.031.2

462.6

795.0

0.0

795.0

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

384.8

942.2

531.2

411.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

201.1

200.0

0,0

200.0

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183.8

742.2

531.2

211.0

300.0

0.0

300.0

03 02 02

მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა,ლიფტების , ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების  რეაბილიტაცია

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

         0.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

18.8

16.3

0,0

16.3

125.0

0,0

125.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.8

16.3

0.0

16.3

125.0

0,0

125.0

 

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების ხელშეწყობის  პროგრამა

97.0

170.8

0,0

170.8

350.0

0,0

350.0

 

ხარჯები

97.0

170.8

0,0

170.8

350.0

0,0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

საყრდენი კედლები

306.6

171.9

0,0

171.9

230.0

0,0

230.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306.6

171.9

0,0

171.9

230.0

0,0

230.0

03 02 06

ნარჩენების შეგროვება, გატანა კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება, ნაგავმზიდი  სპეცმანქანების   და სანაგვე ურნების შეძენა

682.6

681.7

0,0

681.7

677.0

0,0

677.0

 

ხარჯები

450.0

632.4

0,0

632.4

677.0

0,0

677.0

 

არაფინანსური აქტივები

232.6

49.2

0,0

49.2

0.0

0,0

0.0

03

02

07

გარე განათების მოვლა-პატრონობა, ელ ენერგიის ხარჯი, გარე განათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული გარე განათებისა და მოსაცდელების მოწყობა

588.4

527.4

0,0

627.4

429.8

0,0

429.8

 

ხარჯები

480.1

613.2

0,0

613.2

289.8

0,0

289.8

 

არაფინანსური აქტივები

108.3

14.2

0,0

14.2

140.0

0,0

140.0

03 02 08

სარიტუალო  დარბაზების  კეტილმოწყობა, ჭყრჭლის შეძენა, სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა

201.2

17.0

0,0

17.0

0.0

0,0

0.0

 

ხარჯები

9.0

17.0

0.0

17.0

0.0

0,0

0.0

 

არაფინანსური აქტივები

192.1

0.0

 

0,0

0.0

0,0

0,0

         0,0

03 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

83.9

629.0

500.0

129.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

83.9

129.0

0,0

129.0

0.0

0,0

0.0

03

02

10

კლდიდან ქვის ცვენის დამცავი ტრანშეის რეაბილიტაცია

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

600.2

1.155.9

582.5

573.4

921.6

0.0

921.6

 

ხარჯები

270.1

267.4

23.9

243.4

161.6

0.0

161.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.2

888.5

558.5

330.0

760.0

0.0

760.0

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

116.9

60.0

0,0

60.0

25.0

0,0

25.0

 

ხარჯები

44.6

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

60.0

0,0

60.0

25.0

0,0

25.0

 

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

270.1

828.4

558.5

269.9

569.9

0.0

569.9

 

 

ხარჯები

60.0

69.9

0,0

69.9

74.9

0,0

74.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210.1

758.2

558.5

200.0

495.0

0.0

495.0

 

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

47.8

25.0

0,0

25.0

200.0

0,0

200.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.8

25.0

0,0

25.0

200.0

0,0

200.0

 

03 03 04

სასფლაოების მოვლა–პატრონობა

7.0

30.0

0,0

30.0

46.7

0,0

46.7

 

 

ხარჯები

7.0

30.0

0,0

30.0

46.7

0,0

46.7

 

030305

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედენა

158.5

212.5

23.9

188.6

80.0

0.0

80.0

 

 

ხარჯები

158.5

167.5

23.9

143.6

40.0

0.0

40.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

45.0

0.0

45.0

40.0

0.0

40.0

 

03 04

ვეტერინარული მომსახურება

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

21.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

428.7

450.4

429.9

20.6

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

428.7

450.4

429.9

20.6

0.0

0.0

0.0

 

0306

ტრანსპორტის სუბსიდირება

0,0

365.9

0,0

365.9

391.0

0,0

391.0

 

 

ხარჯები

0,0

331.6

0,0

331.6

391.0

0,0

391.0

 

04 00

განათლება

1.009.0

1.340.8

0,0

1.340.8

1.325.4

0,0

1.325.4

 

 

ხარჯები

768.8

1.090.8

0,0

1.090.8

1.025.4

0,0

1.025.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.2

250.0

0,0

250.0

300.0

0,0

300.0

 

04 01

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

977.8

1.156.8

0,0

1.156.8

1.325.4

0,0

1.325.4

 

 

ხარჯები

737.6

906.8

0,0

906.8

1.025.4

0,0

1.025.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240.2

250.0

0,0

250.0

300.0

0,0

300.0

 

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

31.2

184.0

0.0

184.0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

31.2

184.0

0.0

184.0

0.0

0,0

0.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.286.3

2.569.6

427.8

2.141.8

2.256.9

0.0

2.256.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517.9

607.3

427.8

179.5

0.0

0.0

0.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

430.8

695.8

0,0

695.8

688.3

0,0

688.3

 

 

ხარჯები

430.8

695.8

0,0

695.8

688.3

0,0

688.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

05 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

264.1

403.8

0,0

403.8

463.3

0,0

463.3

 

 

ხარჯები

264.1

403.8

0,0

403.8

463.3

0,0

463.3

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

166.7

292.0

0,0

292.0

225.0

0,0

225.0

 

 

ხარჯები

166.7

292.0

0,0

292.0

225.0

0,0

225.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1.479.6

1.699.4

427.8

1.271.6

1.373.6

0.0

1.373.6

 

 

ხარჯები

961.6

1.092.1

0,0

1.092.1

1.373.6

0,0

1.373.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517.9

607.3

427.8

179.5

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

142.8

184.0

0.0

184.0

220.9

0,0

220.9

 

 

ხარჯები

142.8

181.5

0.0

181.5

220.9

0,0

220.9

 

05 02 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

174.4

193.5

0.0

193.5

219.3

0,0

219.3

 

 

ხარჯები

164.5

171.5

0,0

171.2

219.3

0,0

219.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

260.0

322.4

0.0

322.4

380.9

0,0

380.9

 

 

ხარჯები

260.0

322.4

0.0

322.4

380.9

0,0

380.9

 

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

85.0

95.0

0.0

95.0

110.0

0,0

110.0

 

 

ხარჯები

85.0

95.0

0.0

95.0

110.0

0,0

110.0

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებები

129.4

142.7

0.0

142.7

262.5

0,0

262.5

 

 

ხარჯები

129.4

142.7

0.0

142.7

262.5

0,0

262.5

 

05 02 06

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული  პარკის მოვლა პატრონობა

688.0

761.8

427.8

334.0

180.0

0.0

180.0

 

 

ხარჯები

180.0

179.0

0.0

179.0

180.0

0.0

180.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

508.0

582.8

427.8

155.0

0.0

0.0

0.0

 

05 03

 რელიგია -ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია

353.0

146.0

0.0

146.0

170.0

0,0

170.0

 

 

ხარჯები

353.0

146.0

0.0

146.0

170.0

0,0

170.0

 

05 04

საინფორმაციო მომსახურეობა

23.0

28.5

0,0

28.5

25.0

0,0

25.0

 

 

ხარჯები

23.0

28.5

0,0

28.5

25.0

0,0

25.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.470.2

1.542.8

0,0

1.542.8

1.163.9

0,0

1.163.9

 

 

ხარჯები

1.451.3

1.341.9

0,0

1.341.9

1.163.9

0,0

1.163.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111.9

100.1

0.0

100.1

96.9

0,0

96.9

 

 

ხარჯები

93.0

100.1

0.0

100.1

96.9

0,0

96.9

 

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

85.0

88.1

0.0

88.1

86.9

0,0

86.9

 

 

ხარჯები

85.0

88.1

0.0

88.1

86.9

0,0

86.9

 

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

8.0

12.0

0.0

12.0

10.0

0,0

10.0

 

 

ხარჯები

8.0

          12.0

0.0

12.0

10.0

0,0

        10.0

 

06 01 03

ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის  ხარჯი

190.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1.358.4

1.442.7

0,0

1.442.7

1.067.0

0,0

1.067.0

 

 

ხარჯები

1.358.4

1.241.8

0,0

1.241.8

1.067.0

0,0

1.067.0

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

300.0

540.0

0.0

540.0

327.1

0,0

327.1

 

 

ხარჯები

300.0

380.0

0.0

380.0

327.1

0,0

327.1

 

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

176.0

166.4

0.0

166.4

195.0

0,0

195.0

 

 

ხარჯები

176.0

166.4

0.0

166.4

195.0

0,0

195.0

 

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

                   3.6

5.0

0.0

5.0

5,0

0,0

5,0

 

       

 

 

ხარჯები

3.6

5.0

0.0

5.0

5,0

0,0

5,0

 

         

 

06 02 04

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

           

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

 

             

 

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

5.8

5.4

0.0

5.4

4.6

0,0

4.6

 

               

 

 

ხარჯები

5.8

5.4

0.0

5.4

4.6

0,0

4.6

 

           

 

 

 

 

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

62.0

57.1

0.0

57.1

45.0

0,0

45.0

 

 

ხარჯები

62.0

56.2

0.0

56.2

45.0

0,0

45.0

 

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება

12.3

21.0

0.0

21.0

15.0

0,0

15.0

 

 

ხარჯები

12.3

21.0

0.0

21.0

15.0

0,0

15.0

 

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

0.0

7.0

0,0

7.0

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

7.0

0,0

7.0

0.0

0,0

0.0

 

06 02 12

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3.6

3.6

0.0

3.6

3,6

0,0

3,6

 

 

ხარჯები

3.6

3.6

0.0

3.6

3,6

0,0

3,6

 

06 02 13

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

115.9

135.0

0.0

135.0

142.2

0,0

142.2

 

 

ხარჯები

115.9

135.0

0,0

135.0

142.2

0,0

142.2

 

06 02 14

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

76.9

61.3

0,0

61.3

0.0

0,0

0.0

 

 

ხარჯები

76.9

61.3

0,0

61.3

0.0

0,0

0.0

 

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა

133.8

209.8

0,0

209.8

99.0

0,0

99.0

 

 

ხარჯები

133.8

169.8

0,0

169.8

99.0

0,0

99.0

 

06 02 16

სოციალური დახმარებები

271.8

231.1

0,0

231.1

230.5

0,0

230.5

 

 

ხარჯები

271.8

231.1

0,0

231.1

230.5

0,0

230.5

 12. 27/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 30/12/2016 11. 18/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 22/11/2016 10. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 08/08/2016 9. 15/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 22/07/2016 8. 17/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 22/06/2016 7. 20/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 25/05/2016 6. 15/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 21/04/2016 5. 18/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 23/03/2016 4. 04/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 07/03/2016 3. 19/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 23/02/2016 2. 10/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 12/02/2016 1. 15/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 20/01/2016