ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 114
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016324
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
114
18/12/2015
ვებგვერდი, 25/12/2015
190020020.35.123.016324
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2015 - 22/01/2016)

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №114

2015 წლის 18 დეკემბერი

ქ. ქუთაისი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 


საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 91-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-4 პუნქტის გათვალისწინებით, განიხილა რა 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

/დანართი წინამდებარე დადგენილებას თან ერთვის/

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დვალი დანართი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

53 896,2

60 898,8

14 817,6

46 081,2

47 197,5

0,0

47 197,5

გადასახადები

4 664,7

4 850,0

 

4 850,0

17 190,0

 

17 190,0

გრანტები

41 431,9

46 992,8

14 817,6

32 175,2

21 498,0

0,0

21 498,0

სხვა შემოსავლები

7 799,6

9 056,0

 

9 056,0

8 509,5

 

8 509,5

ხარჯები

42 753,0

47 570,1

2 137,2

45 432,9

45 438,9

0,0

45 438,9

შრომის ანაზღაურება

4 255,9

4 263,6

 

4 263,6

4 393,5

 

4 393,5

საქონელი და მომსახურება

4 527,1

5 819,0

 

5 819,0

5 817,5

 

5 817,5

პროცენტი

167,2

60,0

 

60,0

7,0

 

7,0

სუბსიდიები

31 594,0

27 116,3

922,9

26 193,4

27 284,6

0,0

27 284,6

გრანტები

62,3

3 379,4

 

3 379,4

2 240,0

 

2 240,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 146,5

2 936,2

 

2 936,2

3 058,0

 

3 058,0

სხვა ხარჯები

0,0

3 995,6

1 214,3

2 781,3

2 638,3

 

2 638,3

საოპერაციო სალდო

11 143,2

13 328,7

12 680,4

648,3

1 758,6

0,0

1 758,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12 150,3

18 256,9

15 075,5

3 181,4

1 631,6

0,0

1 631,6

ზრდა

14 542,5

21 256,9

15 075,5

6 181,4

5 031,6

0,0

5 031,6

კლება

2 392,2

3 000,0

 

3 000,0

3 400,0

 

3 400,0

მთლიანი სალდო

–1 007,1

–4 928,2

–2 395,1

–2 533,1

127,0

0,0

127,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–1 851,6

–5 862,1

–2 395,1

–3 467,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

6 676,4

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

300,0

 

300,0

0,0

 

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6 676,4

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

8 528,0

6 162,1

2 395,1

3 767,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

8 528,0

6 162,1

2 395,1

3 767,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

–844,5

–933,9

0,0

–933,9

–127,0

0,0

–127,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საგარეო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

844,5

933,9

0,0

933,9

127,0

0,0

127,0

საშინაო

844,5

933,9

 

933,9

127,0

0,0

127,0

საგარეო

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსულობები

64 816,4

70 060,9

17 212,7

52 848,2

50 597,5

0,0

50 597,5

შემოსავლები

53 896,2

60 898,8

14 817,6

46 081,2

47 197,5

0,0

47 197,5

არაფინანსური აქტივების კლება

2 392,2

3 000,0

 

3 000,0

3 400,0

 

3 400,0

ფინანსური აქტივების კლება

8 528,0

6 162,1

2 395,1

3 767,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

გადასახდელები

64 816,4

70 060,9

17 212,7

52 848,2

50 597,5

0,0

50 597,5

ხარჯები

42 753,0

47 570,1

2 137,2

45 432,9

45 438,9

0,0

45 438,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 542,5

21 256,9

15 075,5

6 181,4

5 031,6

0,0

5 031,6

ფინანსური აქტივების ზრდა

6 676,4

300,0

0,0

300,0

0,0

 

0,0

ვალდებულებების კლება

844,5

933,9

 

933,9

127,0

 

127,0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები 47197,5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

53 896,2

60 898,8

14 817,6

46 081,2

47 197,5

0,0

47 197,5

გადასახადები

4 664,7

4 850,0

 

4 850,0

17 190,0

 

17 190,0

გრანტები

41 431,9

46 992,8

14 817,6

32 175,2

21 498,0

0,0

21 498,0

სხვა შემოსავლები

7 799,6

9 056,0

 

9 056,0

8 509,5

 

8 509,5

 


მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები 17190,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

გადასახადები

მათ შორის:

4664,7

4850,0

0,0

4850,0

17190,0

0,0

17190,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

0,0

 

 

12500,0

 

12500,0

გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

 

0,0

 

 

10996,8

 

10996,8

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

 

0,0

 

 

61,0

 

61,0

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

 

0,0

 

 

40,6

 

40,6

გადასახადი ფიზიკური პირისათვის ქონების ჩუქებიდან

 

0,0

 

 

1,6

 

1,6

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

 

0,0

 

 

1400,0

 

1400,0

ქონების გადასახადი

4664,6

4850,0

0,0

4850,0

4690,0

0,0

4690,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3499,0

3940,0

 

3940,0

3780,0

 

3780,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,2

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

223,0

110,0

 

110,0

110,0

 

110,0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

938,0

800,0

 

800,0

800,0

 

800,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,4

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

0,1

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 21498,0 ათასი ლარის ოდენობით:

  (ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

გრანტები

მათ შორის:

41431,9

46992,8

14817,6

32175,2

21498,0

0,0

21498,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

261,0

57,2

 

57,2

0,0

 

 

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები            

41170,9

46935,6

14817,6

32118,0

21498,0

0,0

21498,0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

29051,8

31898,0

 

31898,0

21278,0

 

21278,0

 მიზნობრივი ტრანსფერი

220,0

220,0

 

220,0

220,0

 

220,0

 სპეციალური ტრანსფერი

მათ შორის:

0,0

14817,6

14817,6

 

0,0

0,0

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

100,0

830,6

830,6

 

0,0

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

11799,1

13987,0

13987,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8509,5  ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

შემოსავლების დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელ­­მწიფო ბიუ­ჯე­­ტის ფონ­დე­ბ­იდან გამო­ყო­­ფილი ტრანს­­ფერ­ები

საკუთარი შემოსავ­ლები

სახელ­­მწიფო ბიუ­ჯე­­ტის ფონ­დე­ბ­იდან გამო­ყო­­ფილი ტრანს­­ფერ­ები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1

2

3

4

5

6

7

8

სხვა შემოსავლები
მათ შორის:

7799,6

9056,0

0,0

9056,0

8509,5

0,0

8509,5

პროცენტები

მათ შორის:

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

დივიდენდები

86,4

130,0

 

130,0

50,0

 

50,0

რენტა                                

384,3

350,0

0,0

350,0

195,0

0,0

195,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

310,0

250,0

 

250,0

95,0

 

95,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

74,3

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,4

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

17,8

15,0

 

15,0

10,0

 

10,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                   

2091,3

2100,0

 

2100,0

1936,0

 

1936,0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1547,0

1580,0

 

1580,0

1600,0

 

1600,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

55,2

60,0

 

60,0

50,0

 

50,0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

89,7

100,0

 

100,0

10,0

 

10,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

505,0

710,0

 

710,0

700,0

 

700,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2458,9

2201,7

0,0

2201,7

2207,8

0,0

2207,8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო      
 აქედან:

2382,5

2160,0

0,0

2160,0

2157,8

0,0

2157,8

 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1694,5

1900,0

 

1900,0

2052,8

 

2052,8

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო–კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის დარგში

 

0,0

 

 

5,0

 

5,0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

688,0

260,0

 

260,0

100,0

 

100,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

74,0

41,7

 

41,7

50,0

 

50,0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

2,4

0,0

 

 

0,0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

563,6

1809,3

0,0

1809,3

1750,7

0,0

1750,7

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

302,6

500,0

 

500,0

600,0

 

600,0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

0,0

703,0

 

703,0

460,0

 

460,0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

261,0

606,3

 

606,3

690,7

 

690,7

 


მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 45438,9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონდე­ბიდან გამოყო­ფილი ტრანს­ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის ფონდე­ბიდან გამოყო­ფილი ტრანს­ფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

ხარჯები

42 753,0

47 570,1

2 137,2

45 432,9

45 438,9

0,0

45 438,9

შრომის ანაზღაურება

4 255,9

4 263,6

 

4 263,6

4 393,5

 

4 393,5

საქონელი და მომსახურება

4 527,1

5 819,0

 

5 819,0

5 817,5

 

5 817,5

პროცენტი

167,2

60,0

 

60,0

7,0

 

7,0

სუბსიდიები

31 594,0

27 116,3

922,9

26 193,4

27 284,6

0,0

27 284,6

გრანტები

62,3

3 379,4

 

3 379,4

2 240,0

 

2 240,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 146,5

2 936,2

 

2 936,2

3 058,0

 

3 058,0

სხვა ხარჯები:

0,0

3995,6

1214,3

2781,3

2 638,3

 

2638,3

 


მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1631,6  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5031,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

მხარჯავი ორგანიზაცია

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

1.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

385,1

369,0

260,0

2.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

12847,0

17037,1

2510,0

4.

გარემოს დაცვა

103,3

1334,8

341,6

5.

განათლება

281,9

1877,8

78,2

6.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

925,2

624,0

841,8

7.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

14,2

1000,0

 

სულ:

14542,5

21256,9

5031,6

ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 3400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

31

არაფინანსური აქტივების კლება

2392.2

3000,0

3400,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

1005.3

900,0

1500,0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

1386.9

2100,0

1900,0

 


მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

(ათას ლარებში)

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7 951,2   

8 068,8   

6 969,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6 523,7   

6 538,8   

6 917,5   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

167,2   

60,0   

7,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 260,3   

1 470,0   

45,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

14 063,5   

16 128,4   

3 050,0   

7045

ტრანსპორტი

13 967,7   

15 948,2   

2 800,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

68,7   

50,0   

50,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

27,1

130,2

200,0

705

გარემოს დაცვა

4 010,0   

6 051,0   

5 715,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3215,3

4728,3

4500,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

794,7

1322,7

1215,0

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

7 666,0   

9 172,0    

5 725,7   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3 400,6   

2 868,3   

1 100,7   

7064

გარეგანათება

3248,8

3458,0

3500,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1016,6

2845,7

1125,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

888,1   

970,0   

1 023,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

119,4

150,0

150,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

768,7

820,0

873,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

12 664,0   

15 232,7   

14 910,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

5325,4

8094,5

7 398,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7022,2

6741,9

7 048,3   

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

71,8

133,7

200,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

244,6

262,6

264,0   

709

განათლება

8 279,8   

10 900,7   

9 380,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

7 227,5   

8 450,0   

8 440,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 052,3   

2 450,7   

940,0   

710

სოციალური დაცვა

1 772,9   

2 603,4   

3 697,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1772,9

2603,4

3697,0

 

სულ:

57 295,5   

69 127,0   

50 470,5   

 


მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 127,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 127,0) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 127,0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

ვალდებულებების კლება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

844,5

933,9

127,0

 


მუხლი 11. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

1. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 150.0 ათასი ლარის ოდენობით;

2. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. დადგინდეს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.

მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424  ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად.

მუხლი 14. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 156-ე მუხლის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის (მერია, საკრებულო) აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%-ს, რაც ქუთაისის მუნიციპალიტეტისათვის შეადგენს 9,7%-ს.

მუხლი 15. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება- გადამზადებისათვის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, გამოყოფილია 45,0 ათასი ლარი.

მუხლი 16. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაში ასახული ხარჯების განაწილება მერიის სამსახურებზე განხორციელდება საერთო ასიგნების ფარგლებში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 17. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნეს სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 400,0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც კანონით განსაზღვრულ 2%-ს არ აღემატება და შეადგენს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 0,8%-ს, რომელსაც განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად,  ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 18. წინა პერიოდში შეუსრულებელი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარი, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 19. გათვალისწინებულ იქნეს ქალაქ ქუთაისში, 2004–2005 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული ვალდებულების დასაფინანსებლად (მათ შორის: სესხის ძირითადი თანხისა და დარიცხული პროცენტის) 34,0 ათასი ლარი. დაფინანსება მოხდეს  მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებისა და სესხის მორიგების გრაფიკების მიხედვით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მიერ.

მუხლი 20. იმის გამო, რომ ქალაქში არსებული თეატრალური და მუსიკალური კოლექტივები, საჯარო სამართლისა და არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები საკუთარი შემოსავლებით ვერ ფარავენ თავიანთ ხარჯებს, კულტურის, სპორტისა და განათლების განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი დაფინანსება განხორციელდეს სუბსიდირების წესით.

მუხლი 21. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 22. ბიუჯეტით გათვალისწინებული კულტურის ღონისძიებების პროგრამაში საგამომცემლო მომსახურების შემთხვევაში („განთიადი“, „უქიმერიონი“ „მერმისი“, „მწვანეყვავილა“ და სხვა) გამოცემულ ჟურნალებზე/წიგნებზე აუცილებლად მიეთითოს „ბეჭდვა დაფინანსებულია ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ“, ტირაჟის ოდენობა და მუნიციპალიტეტის ლოგო. ტირაჟის არაუმეტეს 50%-ისა, უნდა გადმოეცეს მუნიციპალიტეტს, მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, მერიის შესაბამის სამსახურთან გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

მუხლი 23. ბიუჯეტით გათვალისწინებული განათლების, სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამებში დაფიქსირებული ღონისძიებების გარდა, წლის მანძილზე ახალი ღონისძიებების მხარდაჭერა განხორციელდეს მხოლოდ დარბაზის იჯარისა და გახმოვანების აპარატურის მომსახურების თანხებით.

მუხლი 24. ახალგაზრდული ღონისძიებების (პროგრამული კოდი 06 03) ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის პუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს ერთჯერადად, არაუმეტეს 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, ინიციატორის 15%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში.

მუხლი 25. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის კულტურის ღონისძიებების, ახალგაზრდული ღონისძიებების, სპორტული ღონისძიებებისა და განათლებისა და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების პროგრამებით განსაზღვრული პუნქტების ფარგლებში სტუმრების მიღება და მათი თანმხლები პირების მასპინძლობის ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს კონკრეტული ღონისძიებისათვის გამოყოფილი ასიგნების 5%-ს.

მუხლი 26. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მერიამ ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხით განსაზღვრულ თანამშრომელთა /ააიპ-ის ადმინისტრაციის გარდა/ შრომის ანაზღაურების გაზრდისათვის განსაზღვრული ასიგნების განაწილება მოახდინოს 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებული ფინანსური აქტივის განსაზღვრიდან, საკრებულოს სხდომაზე წარსადგენად.

მუხლი 27. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „ი.ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის“ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების (მმართველის, მისი მოადგილეებისა და მთავარი ბუღალტრის გარდა) მატება განხორციელდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.

მუხლი 28. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ააიპ „კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების“ ფილიალების:

1. ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებლის, №1, 2, 3, 4, სამუსიკო სკოლების პედაგოგთა ერთი თვის ანაზღაურება შედგება საბაზისო განაკვეთს (62,5 ლარი) დამატებული საათობრივი ანაზღაურება–უმაღლესი მუსიკალური განათლების (კონსერვატორია) მქონე პედაგოგებზე 17 ლარის, საშუალო ტექნიკური განათლების მქონე პედაგოგებზე 14 ლარის ოდენობით, ამასთან, გამოყენებული სააათობრივი დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს თვეში 40 საათს.

2. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის პედაგოგთა ერთი თვის შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს საბაზისო განაკვეთს (62,5 ლარი) დამატებული სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურება: პედაგოგს, რომელიც ეწევა მხოლოდ პედაგოგიურ საქმიანობას 22 ლარი და თანამშრომელს, ადმინისტრაციული საქმიანობის ანაზღაურებასთან ერთად პედაგოგიური საქმიანობის შემთხვევაში – 18 ლარი. გამოყენებული საათობრივი დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს თვეში 18 საათს.

3. ააიპ-ის საშტატო ნუსხით დამტკიცებული ერთი და იმავე კატეგორიების მუშაკთა შრომის ანაზღაურების გათანაბრება განხორციელდეს 2016 წლის 1-ლი იანვრიდან.

4. ამ მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი სახელფასო განაკვეთები, ასევე, ააიპ-ის სხვა თანამშრომელთა (ადმინისტრაციის გარდა) სახელფასო განაკვეთების მატება განხორციელდეს ახალი სასწავლო წლიდან.


მუხლი 29. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ მერიის შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებს.

მუხლი 30. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ სხვადასახვა პროგრამაში, სოციალური მდგომარეობის სარეიტინგო ქულების გაანგარიშება და გათვალისწინება მოხდება საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი სარეიტინგო ქულების სისტემის შესაბამისად.

თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 31. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები.

 

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 00): ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე,  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მიუხედავად იმისა, რომ უკანსკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება, აგრეთვე დისკომფორტს უქმნის ტრანსპორტის მოძრაობას. საჭიროა ეზოებიდან ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ქალაქის სხვადასხვა უბანში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა  ნიაღვარმიმღები ობიექტები. მოვლას საჭიროებს „მწვანეყვავილას პანთეონის“ ინფრასტრუქტურა.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2800,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგები: საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;  ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება;  საცხოვრებელ სახლებამდე მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზით მისვლა; გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;  ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა; დამონტაჟებული საგზაო ნიშნების რაოდენობა; ნუმერაციით აღჭურვილი ქუჩების რაოდენობა; რეაბილიტირებული საკანალიზაციო  და სანიაღვრე სისტემების რაოდენობა.

ბ. გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-პატრონობა (ორგანიზაციული კოდი 02 01 01)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2000,0 ათასი ლარი: 800 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ტროტუარების საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში (მათ შორის:  გზისა და ტროტუარების ა/ბეტონისა და ბეტონის საფარით მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება – 740 ათასი ლარი, გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება – 30 ათასი ლარი,  გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება – 30 ათასი ლარი); 1200 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (ნიკეას ქუჩის კაპიტალური სამუშაოების თანადაფინანსება);

გ.  ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა (ორგანიზაციული კოდი 02 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები აქტიურად მონაწილეობენ საცხოვრებელი სახლების კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის თანადაფინანსების პროგრამაში და თავიანთი ძალებით წვლილი შეაქვთ ეკოლოგიურად სუფთა და კომფორტული გარემოს შექმნაში. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული  ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. აგრეთვე, დისკომფორტს უქმნის სამედიცინო სასწრაფო დახმარებისა, თუ სხვა მომსახურებებისთვის გამოძახებული ტრანსპორტის მოძრაობას. გარდა აღნიშნულისა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს ნამდვილად არ აქვთ ეკონომიური საშუალება იმისა, რომ ეზოს რეაბილიტაციის გარდა, თანადაფინანსებით თუ სხვა სახით, მოახდინონ ეზოებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა. აქედან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის, რომლებმაც თანადაფინანსებით თუ თავისი ძალებით შეძლეს ეზოების კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მათ ეზოებამდე მისასვლელ გზებს; ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება კეთილმოწყობილი ეზოების შესაბამისად.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 400,0 ათასი ლარი.

დ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის სხვადასხვა უბანში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელია ნიაღვარმიმღები ჭები, რეაბილიტაციაა საჭირო ნიაღვარმიმღები ობიექტების. ქუჩებზე, რომლებზეც მიმდინარეობს გზის კაპიტალური სამუშაოები, საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეკეთდეს საკანალიზაციო სისტემები.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 400,0 ათასი ლარი: 35,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია; 200,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები; 165,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების კაპიტალური სამუშაოები.

ე. პროგრამა „კორპუსი“ (ორგანიზაციუილი კოდი 02 02)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებს. სადარბაზოების დაცულობისა და განათების კუთხით, აუცილებელია შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება.  დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებენ კორპუსების საძირკვლებს და ქმნიან ანტისანიტარიას. დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ყოველივე ზემოაღნიშნულის მოწესრიგების შემდეგ, კომფორტული დასვენებისა და ბავშვების გართობისათვის აუცილებელია ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების განთავსება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის ეზოებში.

ე.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 800,7 ათასი ლარი: თანადაფინანსების წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის სხვადასხვა სახეობის გადასახური მასალის შეძენისა და გადაცემისათვის გათვალისწინებულია 150,0 ათასი ლარი (მათ შორის 5,0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ წარმოსადგენი თანხის გადახდის დამადასტურებელი საბანკო გარანტიის მომსახურების საკომისიო); განსაზღვრულია სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის საკეტიანი კარებების მონტაჟი, სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს, პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეების რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია 333,4 ათასი ლარის (მათ შორის 33,4 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია – 222,3 ათასი ლარის (მათ შორის 22,3 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია – 25,0 ათასი ლარის (მათ შორის 5,0 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის – 50,0 ათასი ლარის (მათ შორის 20 ათასი ლარი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიერ შემოტანილი თანხებიდან); ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და ინდივიდუალური საკუთრების საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ მოქალაქეთათვის, სხვადასხვა სახის ღონისძიების განხორციელება – 20,0 ათასი ლარის ფარგლებში. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე, მონაწილეობა მიიღონ დაგეგმილ თანადაფინანსების პროგრამებში.

ე.დ. მოსალოდნელი შედეგები: კორპუსების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა; კორპუსების ენერგოეფექტურობის ზრდა;  კორპუსების ეზოებში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ე.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატაციაგაზრდილი კორპუსების რაოდენობა; მოწესრიგებულ კორპუსებში მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობა; ენერგოეფექტური კორპუსების რაოდენობა; კეთილმოწყობილი ეზოების რაოდენობა;

ვ. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 03)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც ცხოვრება გაუსაძლისია.  განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 57 000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. ხშირ შემთხვევაში ვხვდებით მარტოხელა მოხუც პენსიონერებს, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას.

ვ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 300,0 ათასი ლარი: აღნიშნული თანხის ფარგლებში, მოქალაქეები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველნი (არაუმეტეს 57000 ქულა) და მათი საცხოვრებელი სახლების სახურავები დაზიანებულია, ითხოვენ სახლების გადახურვაში დახმარებას. წლის განმავლობაში, სპეციალური კომისიის მიერ მოხდება შემოსული განცხადებების ადგილზე შესწავლა და სხვადასხვა კრიტერიუმის გათვალისწინებით, კომისიის დასკვნის საფუძველზე იმ მისამართებზე მცხოვრებ მოქალაქეთა შერჩევა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ პროგრამაში. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ.

ვ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საცხოვრებელი სახლების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

ვ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატაციაგაზრდილი საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა; რეაბილიტირებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ მოქალაქეთა რაოდენობა; ენერგოეფექტური საცხოვრებელი სახლების რაოდენობა.

ზ. საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 04)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის მოსახლეობისათვის საახალწლო სადღესასწაულო-განწყობილების შექმნის მიზნით, საჭიროა ქალაქის ქუჩების მორთვა სხვადასხვა სადღესასწაულო ინფრასტრუქტურით. აქედან გამომდინარე, ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, ბაღები და სკვერები საახალწლოდ მოირთვება სხვადასხვა მანათობლებითა და ციმციმებით. ქალაქში განხორციელდება საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი – დემონტაჟი, შენახვა-დასაწყობება, განახლება და სხვა ღონისძიებები.

ზ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი: 150,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება საახალწლო აქსესუარების მონტაჟი-დემონტაჟი, შენახვა-დასაწყობება და განახლება.

ზ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი.

ზ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა.

თ. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა (02 05)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგარმის აღწერა: პირველ რიგში, აუცილებელია უზრუნველყოფილ იქნეს ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა. შესაბამისი სამსახურიდან საპროექტო დავალებებისა და საპროექტო სიმძლავრეების მიწოდების უზრუნველყოფა; საპროექტო ორგანიზაციის მიერ ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების შესრულება.

თ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 180,0 ათასი ლარი: 150,0 ათასი ლარი განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები); 30,0 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა-დაპროექტება, პროგრამით გათვალისწინებული საპროექტო ობიექტების ტექნიკური ნახაზებისა და ხარჯთაღრიცხვების ხარისხიანი და განსაზღვრულ დროში წარმოდგენა.

თ.დ. მოსალოდნელი შედეგი:  გამართული სატენდერო პირობების შექმნის უზრუველყოფა.

თ.ე. შეფასების კრიტერიუმები:  შექმნილი პროექტების რაოდენობა.

ი. ქალაქის იერსახის მოწესრიგების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 02 06)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის განათება, არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების ექსპლუატაცია, რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა. ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  საჭიროა არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით, საჭიროა დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით. ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდისათვის აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის საჭიროა კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნა. ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებობს ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვაც ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში, თითოეული პრობლემა კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულისათვის არის დამახასიათებელი, მასშტაბურად მცირეა და ამიტომ ცალკეული პრობლემის გადასაჭრელად პროგრამის შექმნა ბიუჯეტში მიზანშეუწონელია. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები დაზიანებულია და მისი ფასადები საჭიროებს  შეკეთება–რეაბილიტაციას. ასევე, ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის  საჭიროა პანდუსების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

ი.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 4295,0 ათასი ლარი

ი.გ. მოსალოდნელი შედეგები: განათებული ქალაქი; ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; ტურისტებისათვის კომფორტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ქალაქ ქუთაისში მოსახლეობისათვის კომფორტული და გასართობი ადგილების რაოდენობის ზრდა, მათი კომფორტულად დასვენებისა და გართობისათვის; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიაზე წლების განმავლობაში არსებული სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების მოგვარებით მოსახლეობის კომფორტული გარემოს შექმნა; შშმ პირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირების უზრუნველყოფა.

ი.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სანათი წერტილების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების რაოდენობა; ექსპლუატირებული  შადრევნების რაოდენობა; რეაბილიტირებული საყრდენი კედლების რაოდენობა; ტურისტთა რაოდენობა; მოწყობილი დასასვენებელი და გასართობი ადგილების რაოდენობა; თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული სხვადასხვა სახის პრობლემის დადებითად გადაწყვეტის რაოდენობა; შეღებილი ფასადის მქონე მრავალბინიანი სახლებისა და მოწყობილი პანდუსების რაოდენობა.

კ.  გარე განათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის სისტემების რეაბილიტაცია–ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 01)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

კ.ბ. პროგრამის/ ქვეპროგრამის აღწერა: დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ასევე სატრანსპორტო საშუალების შეუფერხებლად მოძრაობისათვის, აუცილებელია ქალაქში არსებული განათების სისტემების და არსებული ქსელის, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის აპარატების ექსპლუატაცია-რეაბილიტაცია. განხორციელდება გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია (კერძოდ, ექსპლუატაცია გაეწევა 13 635 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე. ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, სახლებთან მისასვლელ გზებზე, აგრეთვე, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა-პატრონობა). ასევე, მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები;

კ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3500,0 ათასი ლარი: 1500,0 ათასი ლარი მიიმართება გარე განათების ქსელის, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების ექსპლუატაციისათვის; 1600,0 ათასი ლარი გარე განათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო  სისტემების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯისათვის; 400,0 ათასი ლარი გარე განათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო  სისტემების კაპიტალური სამუშაობისათვის;

ლ. შადრევნების ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 02)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად  საჭიროა არსებული შადრევნების ექსპლუატაცია, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე  განხორციელდება შადრევნების მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია (ცენტრალურ ბაღში მდებარე 2 შადრევანი, ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შადრევანი, ნინოშვილის ბაღში მდებარე შადრევანი, პარლამენტის შენობასთან მდებარე წყალსაცავი, ხარაზოვის ბაღში მდებარე შადრევანი, I სკოლასთან მდებარე შადრევანი, თამარ მეფის ქუჩის №95-თან მდებარე შადრევანი, კიკვიძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ნიკოლაძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ზვიად გამსახურდიას ქუჩის №28-თან მდებარე შადრევანი და სასმელი ნიჟარები).

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 350,0 ათასი ლარი: 125 ათასი ლარი გათვალისწინებულია შადრევნების ექსპლუატაციისათვის; 145 ათასი ლარი შადრევნების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯისათვის; 80 ათასი ლარი შადრევნებისა და წყლის ნიჟარების მიერ გახარჯული წყლის ხარჯისათვის.

მ. ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 03)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

მ.ბ. პროგრამის/ ქვეპროგრამის აღწერა: მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით, საჭიროა დანგრეული, მწყობრიდან გამოსული ქუჩისპირა საყრდენი კედლების აღდგენა პირვანდელი სახით, იგივე ზომებში, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენებით.

მ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი: 100 ათასი ლარით განხორციელდება დაზიანებული და დანგრეული საყრდენი კედლების კაპიტალური შეკეთება.

ნ. ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 04)

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდისათვის აუცილებელია მუდმივი ზრუნვა გარე იერსახის გაუმჯობესებაზე, მათ შორის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, რაც უფრო კომფორტულს გახდის ტურისტის მოგზაურობას და სტიმულს მისცემს მას, მომავალშიც ეწვიოს ქალაქს. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორც არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის და ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის, ასევე მცირე ტურისტული ატრაქციების შექმნისათვის. ქვეპროგრამის განხორციელების პროცესში, მუნიციპალიტეტი აქტიურად ითანამშრომლებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, დონორ ორგანიზაციებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან პროექტების განხორციელების პროცესში მხარდაჭერის მიღებისათვის.

ნ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი, მათ შორის: თეთრი ქვების, ასევე თეთრი ხიდისა და რუსთაველის ხიდის განათება: ქალაქის ერთ-ერთ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად ითვლება მდინარე რიონში არსებული თეთრი ქვები, რომლებიც ტურისტული სეზონის განმავლობაში წყლის დაბალი დონის გამო თითქმის სრულად ჩანს მიმდებარე ტერიტორიიდან. მათი განათება კი თანამედროვე ტექნოლოგიებით კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის მათ ღამის საათებში. ღონისძიების ფარგლებში მოხდება თეთრი ხიდისა და რუსთაველის ხიდის განათება, ასევე, მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული თეთრი ქვების განათება ენერგოდამზოგი ნათურებით, რის გამოც, მისი ექსპლუატაციის ხარჯი მინიმუმამდე იქნება შემცირებული. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 60,0 ათასი ლარი;  ახალი ტურისტული ატრაქციების შექმნა: ქალაქის ტურისტული მიმზიდველობისა და შესაბამისად, ქალაქში ტურისტების დარჩენის დროის გაზრდისათვის აუცილებელია ახალი ტურისტული ატრაქციების დამატება. გამომდინარე აქედან, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  ტურისტებისათვის საინტერესო რამდენიმე სკულპტურის, ქუჩის მხატვრობისა და სხვა მცირე ატრაქციების მოწყობა. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 25,0 ათასი ლარი; 2017 წლის რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის პოპულარიზაცია: ვინაიდან ქუთაისი არის აღნიშნული, როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი, აუცილებელია საზოგადოების, მათ შორის, ტურისტების ინფორმირება ამის შესახებ, რათა რაც შეიძლება მეტი მაყურებელი იქნეს მოზიდული ქალაქში ჩემპიონატზე. ამისათვის, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსდება საინფორმაციო ბანერები და გამოყენებული იქნება დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მიწოდების სხვა საშუალებები. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 10,0 ათასი ლარი; „QR“ კოდების განთავსება ტურისტულ ობიექტებზე: „QR“ კოდი არის ინოვაციური ტექნოლოგია, ორგანზომილებიანი კოდი, რომელიც ინახავს მონაცემებს და ინფორმაციას და ფართოდ გამოიყენება თანამედროვე სამყაროში. ქუთაისის ტურისტული ვებგვერდის შექმნის შემდეგ, ყველა ტურისტულ ობიექტზე განთავსებული „QR“ კოდი დაუკავშირდება ვებგვერდზე განთავსებულ შესაბამის ინფორმაციას და გაუმარტივებს ტურისტს ინფორმაციის მიღებას. აღნიშნული კოდის შექმნა არის უფასო, შესაბამისად ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო იქნება მხოლოდ იმ დაფის დადგმის ხარჯები, რომელზედაც განთავსდება „QR“ კოდი. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 5,0 ათასი ლარი.

ო. საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი და ექსპლუატაცია (ორგანიზაციული კოდი 02 06 05)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური;

ო.ბ. პროგრამის/ ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნა ჯანსაღი მომავალი თაობისათვის. აგრეთვე, ზრდასრული ადამიანებისათვის, ჯანსაღ გარემოში, კომფორტული დასასვენებელი ადგილების შექმნა;

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 110,0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნისათვის ქალაქის მასშტაბით მოეწყობა საბავშვო-გასართობი ატრაქციონები. აგრეთვე, კომფორტული დასასვენებელი ადგილების შექმნისათვის განხორციელდება საბაღე ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი – 40,0 ათასი ლარი, საბავშვო-გასართობი ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი – 60,0 ათასი ლარი, ექპსლოატაციისათვის – 10,0 ათასი ლარი.ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებისა თუ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

პ. მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია  და პანდუსების მოწყობა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 06)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური;

პ.ბ. პროგრამის/ ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული შენობები დაზიანებულია და მისი ფასადები საჭიროებს შეკეთება–რეაბილიტაციას. ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე, ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების  გადაადგილებისათვის  საჭიროა პანდუსების მოწყობა;

პ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი: 100,0 ათასი ლარი – ქალაქის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა;

ჟ. ქალაქ ქუთაისში მემორიალური დაფების მოწყობა და პანთეონის მოვლა (ორგანიზაციული კოდი 02 06 12)

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური;

ჟ.ბ. პროგრამის/ ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ისტორიული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად საჭიროა გამოჩენილი პიროვნებების ქანდაკებებისა  და მემორილური დაფების დადგმა;

ჟ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 35,0 ათასი ლარი: 20,0 ათასი ლარი გამოჩენილი პიროვნებების მემორიალური დაფებისა და ბარელიეფების მოწყობა, 15,0 ათასი ლარი მწვანეყვავილას პანთეონის მოვლა-პატრონობის და კაპიტალური სამუშაოების ხარჯები (მათ შორის: 5,0 ათასი ლარი პანთეონის მოვლა-პატრონობა; 10,0 პანთეონში შესასრულებელი კაპიტალური სამუშაოები).

2. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 03 00): ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის 2016 წელს განსახორციელებელი პროექტები მიზნად ისახავს სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადებას, რომლებიც თავის მხრივ, გახდება ქალაქის მდგრადი განვითარების საფუძველი. კერძოდ, გათვალისწინებულია ქალაქის საშუალოვადიანი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის მომზადება, გენერალური განვითარების გეგმის ცალკეული კომპონენტების მომზადება, ეკონომიკისა და ბიზნესის, მათ შორის ტურიზმის მასტიმულირებელი პროექტების განხორციელება.

ა. თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებისა და წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების დაცვის განხორციელება; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისად, სამუშაოების განხორციელებას.

ა.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების დაცვის ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 10,0 ათასი ლარი, უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაციისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საექსპერტო მომსახურების ჩატარებისა და საპრივატიზებო საფასურის/სარგებლობის ქირის განსაზღვრის ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი.

ა.დ. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესდება მუნიციპალური ქონების დაცვის, განკარგვისა და მართვის ხარისხი. ასევე მოხდება დამატებითი ქონებების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია.

ა.ე. შეფასების კრიტერიუმი: შემოსავალი მუნიციპალური ქონების განკარგვიდან.

ბ. ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარებისათვის აუცილებელია გენერალური გეგმის შედგენა, რომელზეც მუშაობა საკმაოდ შრომატევადია და  დიდ ფინანსურ რესურსებს მოითხოვს. ამდენად, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხარჯები მხოლოდ საწყისი, მოსამზადებელი ეტაპის განხორციელებისათვის, ამასთან, პარალელურ რეჟიმში გაიმართება აქტიური მოლაპარაკებები დონორ ორგანიზაციებთან დამატებითი რესურსების მოძიებისათვის. გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული საზოგადოება, ექსპერტები, პროფესიული ორგანიზაციები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 100,0 ათასი ლარი

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მომზადდება ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების გენერალური გეგმის ცალკეული კომპონენტები.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: მომზადებული პროექტები.

გ. ტურიზმის განვითარების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 03)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური;

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები ქალაქის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ქალაქში დამატებითი ტურისტების მოზიდვისათვის როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. კერძოდ, განმახორციელებელი, ქალაქ ქუთაისის მერია მოამზადებს და გამოსცემს სხვადასხვა საინფორმაციო მასალას, რომელიც გავრცელდება მიზნობრივ აუდიტორიაში, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებზე და ასევე, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით. წლის მანძილზე ჩატარდება მრავალფეროვანი ღონისძიებები და ფესტივალები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება როგორც შიდა, ასევე, უცხოელი ტურისტების ქალაქში მოზიდვაზე. წლის განმავლობაში გაკეთდება და ამოქმედდება ქალაქის ტურისტული ვებგვერდი, რომელზეც განთავსდება ტურისტებისათვის საინტერესო ინფორმაცია როგორც ქართულად, ასევე რამდენიმე უცხო ენაზე. პროგრამის განხორციელების პროცესში, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო აქტიურად ითანამშრომლებს სფეროსთან დაკავშირებულ ადგილობრივ, უცხოურ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორიდან, რათა საქმიანობათა კოორდინაციის შედეგად, მიღებულ იქნეს მაქსიმალური ეფექტი;

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი, მათ შორის: საინფორმაციო მასალებისა და საპრომოუშენო პაკეტების მომზადება-გამოცემა: წლის განმავლობაში, საჭიროებიდან გამომდინარე, მომზადდება და დაიბეჭდება მრავალფეროვანი საინფორმაციო მასალები და საპრომოუშენო პაკეტები, რომლებიც გავრცელდება მიზნობრივ აუდიტორიაში როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, ქვეყნის გარეთ. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 15,0 ათასი ლარი; საინფორმაციო ტურების ორგანიზება: საინფორმაციო ტურები ორგანიზებული იქნება უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტული კომპანიებისა და ტურიზმის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის, რათა მათ და შემდომ მათი მეშვეობით, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს ინფორმაცია ქალაქისა და მისი შემოგარენის ტურისტული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული პოტენციალის შესახებ. სამსახურის მიერ წლის მანძილზე განისაზღვრება მიზნობრივი ქვეყნები/ქალაქები და კონკრეტული პირები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ საინფორმაციო ტურში. ამასთან, ტურების ორგანიზება დაემთხვევა ქალაქში წლის მანძილზე ჩატარებულ ფესტივალებს. მოწვეულ პირებთან დაიგეგმება ოფიციალური შეხვედრები, მოხდება ქალაქის ტურისტული პოტენციალის პრეზენტაცია, ისინი ასევე მონაწილეობას მიიღებენ აღნიშნულ ფესტივალებში და მოინახულებენ ქალაქისა და რეგიონის ტურისტულ ატრაქციებს, შეხვდებიან ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებს და დაგეგმავენ სამომავლო თანამშრომლობას მათთან, ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება: აღმასრულებელი ორგანოს მიერ განისაზღვრება მიზნობრივი ტურისტული ბაზრები, რომელთა ათვისების მიზნით, სამსახური აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს წლის მანძილზე დაგეგმილ ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში და უზრუნველყოფს ქუთაისის ტურისტული ატრაქციებისა და ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციას დაინტერესებულ მხარეებთან. მათთვის ინფორმაციის მიწოდებისათვის აქტიურად იქნება გამოყენებული ბეჭდური და ელექტრონული საინფორმაციო მასალები. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 15,0 ათასი ლარი;

გ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: გაიზრდება ქუთაისის ტურისტული ატრაქციებისა და ტურისტული პოტენციალის ცნობადობა, როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ პოტენციურ ტურისტებში;

გ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების შეფასება მოხდება 2016 წელს ქალაქში შემოსული ტურისტების რაოდენობით.

დ. ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 03 04)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგიის შემუშავება საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ასევე განახლდება და შეივსება ბიზნესსუბიექტების არსებული ბაზა, განხორციელდება დარგობრივი კვლევები, რათა გამოვლინდეს ქალაქის ეკონომიკისათვის პერსპექტიული დარგები. კვლევის საფუძველზე მომზადდება ბიზნეს წინადადებების პაკეტი და მოხდება მათი შეთავაზება პოტენციური ინვესტორებისათვის; დაიგეგმება და განხორციელდება ბიზნესის სტიმულირებისა და ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციისათვის კონკრეტული პროექტები, მათ შორის მოეწყობა ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვები. უცხოური ინესტიციების მოზიდვის მიზნით, პოპულარიზაცია გაეწევა ქალაქის ეკონომიკურ პოტენციალს სხვადასხვა ქვეყნებში საქართველოს საელჩოების, ცენტრალური ხელისუფლების სხვა შესაბამისი სტრუქტურების, ქუთაისთან დამეგობრებული ქალაქების, ქართული დიასპორებისა და სხვა მხარეების აქტიური ჩართულობით, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ შეხვედრებზე, ფორუმებსა და სხვა მსგავს ღონისძიებებზე. აგრეთვე, გაეწევათ საორგანიზაციო და საკონსულტაციო დახმარება ადგილობრივ მეწარმეებს თავადაც მიიღონ მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებებში, დაუკავშირდნენ პოტენციურ პარტნიორებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. „მერების შეთანხმების“ ფარგლებში ქალაქის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით განხორციელდება როგორც კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები სხვადასხვა დონორებთან თანამშრომლობით, ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ღონისძიებები.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი, მათ შორის: ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგიის მომზადება: სტრატეგიის მომზადების პროცესს კოორდინაციას გაუწევს ქალაქ ქუთაისის მერის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მუნიციპალიტეტის მოხელეების გარდა ჩართული არიან ქალაქში არსებული აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ჯგუფი აქტიურად ითანამშრომლებს ყველა დაინტერესებულ პირთან და პირთა ჯგუფთან, მათ შორის დონორ ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან და ა.შ. მოიძიებს დამატებით ფინანსურ, მატერიალურ და ადამიანურ რესურსებს, რათა შემუშავებული დოკუმენტი იყოს მაქსიმალურად სრულყოფილი და პრაქტიკულად განხორციელებადი. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 15,0 ათასი ლარი; დარგობრივი კვლევების განხორციელება და საინვესტიციო წინადადებების პაკეტის მომზადება: ქალაქის არსებული და სამომავლო ეკონომიკური პოტენციალის შეფასების მიზნით შეირჩევა პერსპექტიული დარგები და განხორციელდება მათი გამოკვლევა. ასევე, გაანალიზდება საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა, გამოიყოფა მათგან ისეთი ობიექტები, რომლებზეც შესაძლებელია განხორციელდეს საშუალო ან მსხვილი ინვესტიცია, დადგინდება თითოეული ასეთი ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები (განაშენიანების კოეფიციენტი, საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა და ა.შ.) და შეიკრიბება ერთიანი პაკეტის სახით. წლის მანძილზე მუდმივად განახლდება 2015 წელს შექმნილი ბიზნეს სუბიექტების ბაზა და მათ შესახებ არსებული ინფორმაცია, მ.შ. ქალაქში წარმოებული პროდუქციის ნუსხა. ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მომზადდება ერთის მხრივ, საინვესტიციო წინადადებების პაკეტი, ხოლო მეორეს მხრივ, ქალაქში წარმოებული პროდუქციის კატალოგი. ისინი გამოიცემა ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით და მიეწოდება მიზნობრივ აუდიტორიას. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 5,0 ათასი ლარი; ქუთაისის ეკონომიკური პოტენციალისა და ქალაქში/რეგიონში წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია:  ქალაქის თვითმმართველობა, წლის მანძილზე, აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სხვადასხვა ეკონომიკურ და ბიზნეს ფორუმებსა და კონფერენციებში, ორმხრივ და მრავალმხრივ შეხვედრებსა და სხვა ანალოგიურ აქტივობებში ქალაქის ეკონომიკური პოტენციალისა და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის დაინტერესებული მხარეებისათვის გაცნობის მიზნით, ასევე თავადაც გაუწევს ორგანიზებას მსგავს აქტივობებს, სადაც წარადგენს ქალაქის განვითარების სტრატეგიის ძირითად მიმართულებებს, ეკონომიკური და ბიზნეს პოტენციალის შესახებ ინფორმაციას, ადგილზე წარმოებულ პროდუქციას, მათ კატალოგებს და ა.შ. აგრეთვე, სხვადასხვა დღესასწაულებზე (მ.შ. 2 მაისობას, დამოუკიდებლობის დღეს, ქართული ღვინის დღეს) ქალაქში მოეწყობა ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 10,0 ათასი ლარი; ენერგო დამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვა და პოპულარიზაცია: ქალაქ ქუთაისს, როგორც „მერების შეთანხმების“ ხელმომწერ მხარეს, აღებული აქვს გარკვეული ვალდებულებები, მათ შორის: ევროკავშირის მიერ 2020 წლისთვის დასახული მიზნის შესაბამისად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მინიმუმ, 20%-ით მოხდეს შემცირება გარემოში CO2-ის ემისიის, ასევე ქალაქ ქუთაისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების შემუშავებულ გეგმაში („SEAP–Sustainable Energy Action Plan“) ასახული პრიორიტეტული მიმართულებების კუთხით განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები და უზრუნველყოს საზოგადოების ინფორმირება. აღნიშნულ სფეროში თვითმმართველობის საქმიანობა ფოკუსირებული იქნება ორ ძირითად მიმართულებაზე, კერძოდ: 1. გამოყოს თანადაფინანსება დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის ქალაქში და 2. განახორციელოს სხვადასხვა ღონისძებები საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისათვის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და მათი სარგებლიანობის შესახებ. ამისათვის, წლის მანძილზე, დონორ ორგანიზციებთან თანამშრომლობით მოხდება მდგრადი ენერგეტიკის დღეების აღნიშვნა ქალაქში, მომზადდება და გავრცელდება საინფორმაციო მასალა, მათ შორის მედიის საშუალებით. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსია 20,0 ათასი ლარი.

დ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მომზადდება და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარედგინება ქალაქ ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგია; გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის არანაკლებ 8 დარგი და მომზადდება საინვესტიციო წინადადებების პაკეტი და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის კატალოგი; ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის არანაკლებ, 3 გამოფენა-გაყიდვა. განხორციელდება ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის არანაკლებ ერთი პროექტი და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების არანაკლებ ორი ღონისძიება.

დ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამის განხორციელებით მიღებული თითოეული შედეგის შეფასებისათვის მოცემულია კონკრეტული რაოდენობრივი მაჩვენებელი, შესაბამისად, დასახული მიზნების მიღწევის ხარისხი შეფასებული იქნება სწორედ აღნიშნული რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესრულების ხარისხით.

3. გარემოს დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 04 00): პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული  მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ქალაქის მწვანე საფარი. არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს ჩამოყალიბებას. ფლორის ცოცხალი კოლექციის შენახვა როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღისშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას.

ა.  ააიპ „სპეციალური სერვისები (ორგანიზაციული კოდი 04 01)“

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობისათვის დასუფთავების მომსახურების გაწევა; მაღალი ტანის ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა;  ქალაქის 98 ქუჩის, ასევე საჯარო და კერძო სკოლებთან,  საბავშვო ბაღებთან  მისასვლელი გზების  დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით 2367,4  ათასი კვ.მ. ნარჩენების გატანა-გაუვნებელყოფა, მორწყვა-ჩარეცხვის სამუშაოს ორგანიზება ქალაქის 557,2 ათასი კვ.მ. ფართობზე; საგზაო ნიშნების მონტაჟი და მაგისტრალების დახაზვა,  მონიშვნითი სამუშაოები; სანიაღვრე სისტემის ექსპლუატაცია; ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან, მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების (წვრილფეხა /ძაღლი, კატა/ ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი) იზოლაცია და მათი სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა, მოვლა–პატრონობა (კვება, ცხოველებისათვის კვალიფიციური ვეტერინარის მომსახურება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, თანამედროვე სტანდარტებით სადგომის მოწყობა), ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საათების ექსპლუატაცია, საპირფარეშოების მოვლა–პატრონობა, ქუჩებსა და მაგისტრალებზე განთავსებული ნაგვის მოძრავი კონტეინერების დერატიზაცია–დეზინფექცია, დროებითი გამოუყენებელი შენობებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების დერატიზაცია-დეზინფექცია, ქალაქში გამავალი არხების, დიდი და მცირე მდინარეების სანაპიროების დერატიზაცია-დეზინფექცია. მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ქვეწარმავლების დასაფრთხობად, აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. აღნიშნული ფუნქციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია 1400,0 ათასი ლარი და დასაქმებულია 432 თანამშრომელი. სახელფასო ფონდი შეადგენს 3066,4 ათასი ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციაზე განსაზღვრული ფონდი შეადგენს 3%-ს.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 4500,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგები: დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობა; მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; დასუფთავებული ქალაქისა და ეკოლოგიური მდგომრეობის შენარჩუნება; მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება; მაგისტრალებზე მოძრაობის განტვირთვა; მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა; მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებისა და ცოფის გავრცელების მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილება. მოწესრიგებული საპირფარეშოები.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: დასუფთავებული შენობის ფართობი; გადაბელილი ხეების რაოდენობა; დასუფთავებული ფართისა და გატანილი ნარჩენების რაოდენობა; დამონტაჟებული საგზაო ნიშნების რაოდენობა და დახაზულის ფართობი; ექსპლუატირებული სანიაღვრე სისტემის რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი; იზოლირებული ცხოველების რაოდენობა.

ბ. ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 04 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: აუცილებელია ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობა, ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენა, ხე-მცენარეების შეწამვლა, გასხვლა, სანაგვე ურნებისა და საბაღე სკამების აღდგენა, ქალაქში არსებულ სკვერებში განადგურებული მწვანე საფარის აღდგენა და დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 700,0 ათასი ლარი: 490 ათასი ლარი ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისა და ექსპლუატაციისათვის; 50 ათასი ლარი ქალაქის ტერიოტრიაზე ხე-მცენარეების დარგვა-განაშენიანებისათვის; 160 ათასი ლარი სკვერების მოწყობის კაპიტალური სამუშაოებისათვის.

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, უსაფრთხო დასასვენებელი ადგილის შექმნა.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: ექსპლუატირებული და რეაბილიტირებული სკვერებისა და პარკების     რაოდენობა.

გ. ააიპ „მოსწავლე – ახალგაზრდობის პარკი (ორგანიზაციული კოდი 04 03)“

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პარკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საბავშვო ატრაქციონებისა და სპორტული სავარჯიშო მოედნის მოწყობა, ბუნებრივი საფარის შენარჩუნება, გამრავალფეროვნება და ყვავილნარის მოწყობა, ბუნებრივი საფარის შხამქიმიკატებით შეწამვლა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა. დასაქმებულია 22 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურების ფონდი განსაზღვრულია 124,0 ათასი ლარით, მათ შორის ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 19,2%. ასიგნების დარჩენილი ნაწილი და  საკუთარი შემოსავლები განკუთვნილია პარკის მოვლა–პატრონობის დასაფინანსებლად.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ათასი ლარი

გ.გ. პროგრამის შედეგი: საზოგადოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, უსაფრთხო დასასვენებელი ადგილის შექმნა.

გ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: პარკში დამსვენებელთა რაოდენობა;  ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

დ.  ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღი (ორგანიზაციული კოდი 04 04)“

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღის ინფრასტრუქტურის განვითარება; მცენარეთა ინტროდუქცია/კოლექციის გამდიდრება და მცენარეთა მოვლა – პატრონობა, მცენარეთა  კონსერვაციის გლობალური სტრატეგიის („GSPC“) შესაბამისად; სასწავლო–აღმზრდელობითი და კულტურულ–საგანმანათლებლო საქმიანობა; ბილიკებისა და დასასვენებელი ადგილების (დასაჯდომები, მცირე ღია ფანჩატური) მოწყობა ქვედა პარკსა და გეოფლორისტულ უბანში. ბაღის შემოღობვის აღდგენა მდ. რუას მიმდებარედ და სამხრეთ ნაწილში, სანაგვე ურნების შეძენა, 2 ჭაბურღილისა და ხელოვნური წყაროს მოწყობა, აღმოსავლეთი ნაწილის განაშენიანების ლანდშაფტური დიზაინის გეგმის მომზადება; სამეცნიერო მუშაობის ინტენსიფიკაცია, ორანჟერეის მოწყობა, ყვავილოვან, ბუჩქოვან და ხე მცენარეთა ახალი კოლექციების შემოტანა, სანერგე მეურნეობის განვითარება, სარწყავი სისტემის განვითარება; სასწავლო ცენტრის–მოკლევადიანი სასწავლო კურსების ორგანიზება მოსწავლე და სტუდენტი ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის დაინტერესებული ფენებისათვის, სამეცნიერო კონფერენციის მოწყობა და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ბაღის პრომოუშენის ღონისძიებები (ახალი სარეკლამო რგოლის მომზადება, პრეზენტაციები მედიის სხვადასხვა სახეობებით, საინფორმაციო ბუკლეტების მომზადება) ტურისტული პოტენციალის რეალიზება (ტურისტულ კომპანიებთან, სასტუმროებთან ურთიერთობების გაძლიერება) საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა და სხვა ღონისძიებები; დასაქმებულია 35 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურების ფონდი განსაზღვრულია 221,7 ათასი ლარით, მათ შორის ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 19,8%. ასიგნების დარჩენილი ნაწილი და  საკუთარი შემოსავლები განკუთვნილია ააიპ–ის მიერ განსახორციელებელი ღონისზიებების დასაფინანსებლად.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 315,0 ათასი ლარი

დ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ვიზიტორებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული ბოტანიკური ბაღი; ცნობიერების ამაღლება მცენარეთა მოვლა-პატრონობასა და ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით; ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ცნობადობის გაზრდა;

დ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ბაღში ადგილობრივ და უცხოელ ვიზიტორთა რაოდენობა; სასწავლო კურსში მონაწილეთა რაოდენობა; ინტროდუცირებული მცენარეთა რაოდენობა.

4. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 05 00): საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტულური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას;  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა. ააიპ „ბაგა–ბაღების გაერთიანება (ორგანიზაციული კოდი 05 01)“

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაგა–ბაღების საქმიანობის ორგანიზება, კოორდინაცია და მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობა; ფილიალის სასწავლო – სააღმზრდელო პროგრამების შემუშავება–დამტკიცება „სკოლამდელთა საგანმანათლებლო პროგრამის“ საფუძველზე; პედაგოგიური პროცესის სრულყოფის ახალი მეთოდებისა და საშუალებების მოძიება; ფილიალების მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა; ფილიალებში რაციონალური და ჯანსაღი კვების ორგანიზება; სავალდებულო მედიკამენტებითა და პირველადი დახმარების საშუალებების, აგრეთვე, სხვა აუცილებელი სამედიცინო საგნებით  ფილიალების უზრუნველყოფა; ფილიალებში საოფისე და კომუნალური ხარჯების ორგანიზება; ფილიალის სასწავლო–სააღმზრდელო პროგრამების, გენდერული საკითხების განხორციელების კონტროლი. ააიპ „ბაგა–ბაღების გაერთიანება“ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადანაწილებულია 37 ფილიალად, სადაც 10000 ბავშვზე მეტ კონტიგენტს ემსახურება 1600–მდე თანამშრომელი (სახელფასო და სოციალური ფონდი 5767,0 ათასი ლარი, რაშიც ადმინისტრაციის სახელფასო ფონდი შეადგენს 9,2%–ს). შესაბამისად, ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ბავშვთა კვების საკითხებს, ყოველწლიურად ხდება ბავშვთა კვების რაციონისა და მისი მრავალფეროვნების გაუმჯობესება, რისთვისაც  მიმდინარე წელს ყოველდღიურად სამჯერადი კვებისათვის გამოყოფილია 1920,0 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 753,0 ათასი ლარი.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 8440,0 ათასი ლარი

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ბაგა-ბაღები; კვალიფიციური კადრების ზრდა; გაუმჯობესებული სააღმზრდელო გარემო.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმები: გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ბაგა-ბაღების რაოდენობა; სერტიფიცირებული კადრების რაოდენობა; საბავშვო ბაღებში მოსიარულე ბავშვების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი; სურსათის უვნებლობის ან მსგავსი სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებული შენიშვნების რაოდენობა.

ბ. განათლების ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 05 02)

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ძეგლთა დაცვის კუთხით ღონისძიებების გატარებას, ქალაქის მუზეუმების მუშაობის გააქტიურებას, ქუთაისის ღირშესანიშნაობების ინტერნეტ სივრცეში განთავსებას ქალაქის პოპულარიზაციისა და ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას, მოსწავლეებში ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის პოპულარიზაციას. პროგრამით დაგეგმილი მრავალფეროვანი აქტივობები ხელს შეუწყობს ქუთაისის მოქალაქეებს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებაში.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

ხარჯთაღრიცხვა

1.

დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

მარტი

4,0

2.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოვება ნომინაციების მიხედვით)

წლის განმავლობაში

15,0

3.

ინტელექტუალური კონკურსი რა? სად? როდის? მოსწავლეთათვის

წლის განმავლობაში

4,0

4.

მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა

წლის განმავლობაში

5,0

5.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)

1 ივნისი

3,0

6.

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII–IX–X კლასების სოციალურად  დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, სამ ნაკადად, შავი ზღვისპირეთის კურორტებზე

ივლისი–აგვისტო

40,0

7.

საზაფხულო  შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

აგვისტო–სექტემბერი

20,0

8.

მედია–პროექტი „ეტალონი“

ნოემბერი

3,0

9.

„sos“ ბავშვთა სოფლის მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მხარდაჭერა

იანვარი–დეკემბერი

5,0

10.

ქალაქ ქუთაისის საჯარო სკოლების ისტორიის ბლოგის შექმნა – „ჩემი სკოლის მატეანე“

წლის ბოლომდე

4,0

11.

14 აპრილი, ქართული ენის დღე (კალიგრაფიის კონკურსი, ანბანის გაცილება), „ვეფხისტყაოსნის“ ხელით გადაწერა

ოქტომბერი–ნოემბერი

5,0

12.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი

იანვარი–დეკემბერი

10,0

13.

კულტურული მემკვიდრეობის  პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

4,0

14.

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით  ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

5 ოქტომბერი

18,0

15.

მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გივი ბრეგაძის სახლ–მუზეუმში ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული  თანამშრომლების დაჯილდოება

18 მაისი

5,0

16.

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო  ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი

15,0

17.

ქალაქის მერის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის

წლის განმავლობაში

25,0

18.

სოციალური მუხლი

წლის განმავლობაში

5,0

19.

საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებზე  ქუთაისელი მოსწავლეებისა და სტუდენტების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

5,0

20.

ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი

იანვარი–დეკემბერი

5,0

 

სულ ჯამი:

 

200,0

ბ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: მოზარდებში ცოდნის დონისა და კულტურული ფასეულობების დონის ამაღლება; მოზარდ თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება; მოზარდებში სამშობლოს წინაშე საკუთარი პასუხიმგებლობის გრძნობის გაზრდა; ქალაქისა და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია.

ბ.ე. შეფასების კრიტერიუმები: განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა; ღონისძიებებში მონაწილე მოზარდთა რაოდენობა.

გ. ააიპ „ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო  ბიბლიოთეკა (ორგანიზაციული კოდი 05 03)“

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საბიბლიოთეკო ფონდების ციფრულ ფორმატში  გადაყვანა, ფონდების შევსება უახლესი  ლიტერატურით, არსებული ფონდების დამუშავება სპეციალური მეთოდოლოგიით, სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა, ინოვაციური პროცესების დანერგვა, საქალაქო და საბავშვო ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება თანამედროვე საბიბლიოთეკო სტანდარტების შესაბამისად, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ბიბლიოთეკის ქსელში დასაქმებულია 140 თანამშრომელი, რომელთა შრომის ანაზღაურების ფონდი შეადგენს 662,0 ათას ლარს (ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 11%–ს) და დანარჩენი ხარჯები გათვალისწინებულია ფონდების მოვლა–პატრონობასა და სხვა მიმდინარე ხარჯებისათვის.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 740,0 ათასი ლარი

გ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ქალაქის მასშტაბით საზოგადოების თავშეყრის ადგილების შექმნა; დაცული, მოვლილი და განახლებული საბიბლიოთეკო ფონდი; საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლება;

გ.დ. შეფასების კრიტერიუმები: ქალაქის მასშტაბით ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა და მასში ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა; საბიბლიოთეკო ფონდში არსებული წიგნების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ბიბლიოთეკებში.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში  საქმიანობის შესწავლა, პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა.  სპორტის განვითრების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 01)

ა.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების შექმნა, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება.

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 7398,0 ათასი ლარი.

ა.გ. მოსალოდნელი შედეგი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

ა.დ. შეფასების კრიტერიუმი: სპორტის სახეობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ. ააიპ  „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება (ორგანიზაციული კოდი 06 01 01)“

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვეტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების შექმნა, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 13 ფილიალად, რომელშიდაც წარმოდგენილია 38 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე  საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. გაერთიანების ფილიალებში სპორტით დაკავებულია 3770-ზე მეტი მოსწავლე, რომელსაც 481 თანამშრომელი და მწრთვნელი (სახელფასო ფონდი 2100,0 ათასი ლარი, რაშიც ადმინისტრაციის სახელფასო ფონდი შეადგენს 13,2%-ს) ემსახურება. 200,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია სხვადასხვა კაპიტალური სამუშაოების განსახორციელებლად და დანარჩენი დაფინანსება, ძირითადად, ადგილობრივ სპორტულ შეკრებებსა და მივლინებებზეა განკუთვნილი.

ბ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3690,0 ათასი ლარი.

გ. სპორტული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქუთაისელი სპორტსმენების სხვადასხვა ტიპის ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის საჭირო და ხელშემწყობი ღონისძიებების ორგანიზება. სხვადასხვა სპორტულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა. სპორტსმენების წახალისება, სპორტული ბანაკების მოწყობა, საპატიო წოდებების მინიჭება და დაჯილდოება. ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

N

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

1.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

წლის განმავლობაში

10,0

2.

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

8,0

3.

ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში, მოყვარულთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

წლის განმავლობაში

5,0

4.

საქალაქო ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენთა შორის მკლავჭიდში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

წლის განმავლობაში

2,0

5.

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

6,0

6.

საერთაშორისო ღია პირველობა კარატეში

წლის განმავლობაში

5,0

7.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში 

წლის განმავლობაში

5,0

8.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

3.12.2016

2,0

9.

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ.არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

წლის განმავლობაში

3,0

10.

მსოფლიო ჩემპიონის აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

წლის განმავლობაში

10,0

11.

კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

წლის განმავლობაში

6,0

12.

მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო პირველობა მეკლდეურობაში

წლის განმავლობაში

3,0

13.

ალპინიადა დამწყებ და პროფესიონალ მთასვლელთათვის

წლის განმავლობაში

5,0

14.

„ქუთაისის რეგატა 2016“ აკადემიურ, კანოეთი და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, მიძღვნილი ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღისადმი

წლის განმავლობაში

5,0

15.

გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში

წლის განმავლობაში

6,0

16.

სპორტული კვირეული–საქალაქო ტურნირი ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის

წლის განმავლობაში

5,0

17.

მსოფლიო ჩემპიონის, დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში

წლის განმავლობაში

3,0

18.

სასკოლო პირველობა წყალბურთში

წლის განმავლობაში

6,0

19.

სასკოლო-სპორტული ოლიმპიადა

წლის განმავლობაში

10,0

20.

ავტო–რალი პროფესიონალ და მოყვარულ მბროლელთა მონაწილეობით

წლის განმავლობაში

5,0

21.

ორგანიზაციებს შორის ტურნირი მინიფეხბურთში

წლის განმავლობაში

3,0

22.

წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება

წლის განმავლობაში

7,0

23.

წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია

წლის განმავლობაში

50,0

24.

ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია

წლის განმავლობაში

40,0

25.

ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10,0

26.

სპორტულ კვირეულში გამარჯვებულთა საპრიზო ფონდი

წლის განმავლობაში

3,0

27.

ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო დაფინასება

წლის განმავლობაში

75,0

28.

მაია  ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში

წლის განმავლობაში

20,0

29.

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

წლის განმავლობაში

10,0

30.

ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მქონე სპორტსმენების სტიპენდიები

01.31–30.08

15,0

31.

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

წლის განმავლობაში

5,0

32.

მოქმედი და გარდაცვლილი სპორტსმენების, სპორტის დამსახურებული მუშაკებისა და მწვრთნელების ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

წლის განმავლობაში

10,0

33.

ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“

წლის განმავლობაში

181,0

34.

ააიპ ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი

წლის განმავლობაში

9,0

35.

ქორქია-საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი

წლის განმავლობაში

32,0

36.

სატრანსპორტო ხარჯი

წლის განმავლობაში

20,0

 

ჯამი

 

600,0

დ.  შპს „საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი 2010 (ორგანიზაციული კოდი 06 01 03)“

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. კლუბის ფუნქცინირებისათვის განსაზღვრულია ადმინისტრაციისა და სპორტსმენების სახელფასო ფონდი 525,3 ათასი ლარით, მათ შორის ადმინისტრაციის შრომის ანაზრაურება შეადგენს 6,9 %-ს. განსაზღვრულია 65,0 ათასი ლარით საწრთვნელო შეკრების ორგანიზება და კალენდრით გათვალისწინებული თამაშების ჩატარება.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 600,0 ათასი ლარი.

ე.  ააიპ „ყინულის მოედანი (ორგანიზაციული კოდი 06 01 04)“

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ააიპ-ი უნდა შეერწყას ააიპ „სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებას“, რაც  ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას გამოიწვევს.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 40,0 ათასი ლარი.

ვ. ააიპ „სპორტის სასახლე (ორგანიზაციული კოდი 06 01 05)“

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სპორტის სასახლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 24 თანამშრომელზე განსაზღვრული სახელფასო ფონდი შეადგენს 122,0 ათას ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციის შრომის ანაზღაურება შეადგენს 18%. ხოლო 80,0 ათასი ლარით განსაზღვრულია სასახლის მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 200,0 ათასი ლარი.

ზ. ააიპ „ტაიკვანდოს სპორტული კლუბი (ორგანიზაციული კოდი 06 01 06)“

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სამწვრთნელო მუშაობა, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ათასი ლარი.

თ. შპს „საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი (ორგანიზაციული კოდი 06 01 07)“

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: რ.შენგელიას სახელობის სტადიონისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. კლუბის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მონაწილობის მიღება ქვეყნის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, დუბლშემადგენლობის გათამაშებაში მონაწილეობა, ჭაბუკთა ლიგაში მონაწილეობა, ბავშვთა გუნდების საქალაქო და რეგიონალურ შეჯიბრებეში მონაწილეობა.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1500,0 ათასი ლარი, მათ შორის: რ.შენგელიას სახელობის სტადიონის, ბაზისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოვლა–პატრონობა 400,0 ათასი ლარი; კლუბის ფუნქციონირებისათვის 1100,0 ათასი ლარი.

ი. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015 (ორგანიზაციული კოდი 06 01 08)“

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სამწვრთნელო მუშაობა, სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება. ბიუჯეტით განსაზღვრულია საწრთვნელო შტაბისა და სპორტსმენების შრომის ანაზღაურების დაფინანსება, ხოლო შესაბამისი ფედერაციის დაფინანსებით ხორციელდება სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ი.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 98,0 ათასი ლარი.

კ. სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა-ექსპლოატაცია (ორგანიზაციული კოდი 06 01 09)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში არ არსებობდა გარე სპორტული ტრენაჟორები, სადაც მოქმედი სპორტსმენები თუ სპორტით დაკავებული ადამიანები შეძლებდნენ უფასოდ სხეულის გაკაჟებას. 2015 წელს განხორციელებულმა ანალოგიურმა პროგრამამ (ქალაქში დამონტაჟდა 2 კომპლექტი სპორტული ტრენაჟორი) ქალაქის საზოგადოება დაარწმუნა პროგრამის ეფექტიანობაში. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესშიც კი, ახლადდამონტაჟებულ სავარჯიშოებზე აქტიურად მიმდინარეობდა ვარჯიში. ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში მოეწყობა ახალი სპორტული ტრენაჟორები.

კ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 210,0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოეწყობა ერთეული ცალი სპორტული ტრენაჟორების კომპლექტი – 200,0 ათასი ლარი. ექსპლოატაცია – 10,0 ათასი ლარი.ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებისა თუ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

ლ.  სპორტული მოედნებისა და სასრიალო ფიცრის ე.წ. „სკეიტბორდის“ მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (ორგანიზაციული კოდი 06 01 10)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ წლების წინ მოწყობილი სპორტული მოედნები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვთ, საჭიროებენ აუცილებელ რეაბილიტაციას, სპორტით დაკავებული ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აგრეთვე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისგან უახლოეს ადგილებში არსებობს ცარიელი, ამჟამად გამოუყენებელი ტერიტორიები, სადაც სპორტული მოედნების მოწყობა დაინტერესებას გამოიწვევს მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსებში მცხოვრები ახალგაზრდა თაობისთვის დაკავდნენ სპორტით. აგრეთვე, მნიშვნელოვანია ქუჩის სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობის „სკეიტბორდით“ სრიალისათვის მოეწყოს შესაბამისი მოედანი.

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 430,0 ათასი ლარი: ქალაქ ქუთაისში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე აუცილებლობის შემთხვევაში სპორტული მოედნის მოწყობა – 350,0 ათასი ლარი; ქალაქის ტერიტორიაზე შერჩეულ ადგილზე „სკეიტბორდით“ სრიალისათვის შესაბამისი მოედნის მოწყობა – 50.0 ათასი ლარი. ექსპლოატაციისათვის – 30,0 ათასი ლარი. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განცხადებების, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატებისა თუ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მომართვების საფუძველზე.

მ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მხარდაჭერა; კულტურული ღონისძიებები; სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შენობის დაცვა; სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“; ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლისა და თეატრების მხარდაჭერა.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 7048,3 ათასი ლარი.

მ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: კულტურის, განათლების, ხელოვნების სფეროს  დონის ამაღლება; გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ფილიალები;

მ.დ. შეფასების კრიტერიუმი: ფილილალებში რეგისტრირებული ბავშვთა რაოდენობა; ფესტივალ–კონკურსებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა; მოსახლეობის დასწრება დაგეგმილ ღონისძიებებზე; გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მქონე ფილიალების რაოდენობა.

ნ. ააიპ  „კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება (ორგანიზაციული კოდი 06 02 01)“

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სკოლისგარე განათლების ხელშეწყობა, გამართული სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა, თანამედროვე სტანდარტების მქონე მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შექმნა, შესაბამისი განათლების მიცემის უზრუნველყოფისათვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, გაერთიანების ფილიალების  მართვა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია მოსწავლეთა შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. აღნიშნულ გაერთიანებაში დატვირთულია 2800–ზე მეტი მოსწავლე, რომელთაც ემსახურება 700–ზე მეტი თანამშრომელი და პედაგოგი. მათი შრომის ანაზრაურების ფონდი განსაზღვრულია 2611,2 ათასი ლარით, საიდანაც ადმინისტრაციის სახელფასო ანაზღაურება შეადგენს 10,7 %–ს. ასიგნების დანარჩენი ხარჯები განკუთვნილია საორგანიზაციო, სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობისა და გაუმჯობესების ღონისძიებებზე.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 2947,0 ათასი ლარი.

ო. კულტურული ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 06 02 02)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფენ კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას, კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 N

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

1.

ჟურნალ „მწვანე ყვავილას“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

12,0

2.

ჟურნალ „განთიადის" გამოცემა (ბეჭდვა 25.0 ლ; ჰონორარი 20.0 ლ.)

წლის განმავლობაში

45,0

3.

ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის" გამოცემა

წლის განმავლობაში

2,8

4.

ჟურნალ „მერმისის" გამოცემა

წლის განმავლობაში

6,0

5.

გაზეთ „უქიმერიონის“გამოცემა

წლის განმავლობაში

6,0

6.

ლილი ნუცუბიძის საღამო

წლის განმავლობაში

15,0

7.

ფოტოალბომის „ქუთაისი, გუშინ, დღეს, ხვალ“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

10,0

8.

შობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო მსვლელობა

07.01.16

3,0

9.

მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა

წლის განმავლობაში

30,0

10.

„დავითობის" დღესასწაული

08.02.16

3,0

11.

მსახიობების: გიორგი ბენიძისა და გიგა მიქაძის პროექტი „პაოლო და ტიციანი"

წლის განმავლობაში

4,0

12.

მურმან შათირიშვილის საღამო

წლის განმავლობაში

5,0

13.

იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის იუმორის ფესტივალი

წლის განმავლობაში

2,0

14.

შშმ პირთა შემოქმედებითი საღამო

წლის განმავლობაში

10,0

15.

ნუკრი კაპანაძის კონცერტი

წლის განმავლობაში

3,0

16.

საერთაშორისო პლენერი ფერწერასა და ქანდაკებაში, ფესტივალების მოწყობა

წლის განმავლობაში

150,0

17.

დავით ტოროტაძის პროექტი „წყალწითელას ხანდაზმულთა პანსიონატის ბენეფიციარების სპექტაკლი“

წლის განმავლობაში

2,0

18.

რეზო გაბრიაძის საიუბილეო ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

15,0

19.

ვიდეო „ART“ ფესტივალი „აქტუალური გზავნილი“

წლის განმავლობაში

20,0

20.

„ცისფერყანწელთა“ შემოქმედებითი გაერთიანების დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

20,0

21.

რეჟისორ გივი სარჩიმელიძის საიუბილეო პროექტი

წლის განმავლობაში

10,0

22.

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული

03.03.16-08.03.16

10,0

23.

დოკუმენტური ფილმი „90–იანი წლების ქუთაისის კულტურა და ხელოვანთა ცხოვრება“

წლის განმავლობაში

4,0

24.

ზაზა მარჯანიშვილისა და ზაზა მიმინოშვილის კონცერტი

წლის განმავლობაში

15,0

25.

დაძმობილებული ქალაქების „ქუთაისი–ნიუპორტის“ დღეები

წლის განმავლობაში

25,0

26.

ნიკოლოზ რაჭველის „კინო მუსიკა“, ვახტანგ კახიძის „სულხან ცინცაძის მუსიკა“ და ანიტა რაჭველიშვილის კონცერტი

წლის განმავლობაში

80,0

27.

ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“ (კვირეული)

02.05.16–08.05.16

90,0

28.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05.16

5,0

29.

საქართველოს მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის პრემიები სხვადასხვა ნომინაციებში

წლის განმავლობაში

8,0

30.

პროექტი „ზაფხულის საღამოები“

წლის განმავლობაში

15,0

31.

ანსამბლ „ქართული ხმების“ კონცერტი

წლის განმავლობაში

12,5

32.

ფოტოკონკურსი

წლის განმავლობაში

10,0

33.

წიგნი ქუთაისზე

წლის განმავლობაში

30,0

34.

„გიორგობის“ დღესასწაული

23.11.16

10,0

35.

საახალწლო ღონისძიებები

დეკემბერი–იანვარი

55,0

36.

კულტურული ღონისძიებისათვის საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

წლის განმავლობაში

20,0

37.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

წლის განმავლობაში

11,3

38.

ბადრი ბუხაიძის წიგნის „კაცობრიობის იბერთა–კოლხური ფესვები“ გამოცემა

წლის განმავლობაში

3,5

39.

 მანანა ლარცულიანის წიგნი მხატვარ ოთარ ქანდარიაზე „ვიცხოვრე ჩუმად" გამოცემა

წლის განმავლობაში

2,9

40.

ირმა ქურასბედიანის კრებულის გამოცემა

წლის განმავლობაში

2,3

41.

ლ.მესხიშვილის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში

წლის განმავლობაში

60,0

42.

გახმოვანების აპარატურით მომსახურება

წლის განმავლობაში

40,0

43.

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

80,0

44.

ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების სტიპენდიები

წლის განმავლობაში

36,0

45.

ქუთაისელ მხატვართა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10,0

46.

ქუთაისელ მსახიობთა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

წლის განმავლობაში

10,0

47.

კულტურული ინიციატივები

წლის განმავლობაში

10,0

48.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

წლის განმავლობაში

26,0

49.

სატრანსპორტო ხარჯი

წლის განმავლობაში

26,0

 

სულ თანხა:

 

1081,3

პ. სსიპ „ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 03)“

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუზეუმის დაცვის  მომსახურება.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 80,0 ათასი ლარი.

ჟ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სამეფო კომპლექსი ოქროს ჩარდახი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 04)“

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 30,0 ათასი ლარი

რ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 05)“

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ფოლკლორის ცენტრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები, სასცენო  კოსტიუმების  შეკერვა – განახლება  შოუ  პროგრამის  მოსამზადებლად, სახელმწიფო ანსამბლის პროპაგანდა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. ფოლკლორის ცენტრი-სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის სოლო კონცერტების ჩატარება. ცენტრში დასაქმებულია 104 თანამშრომელი, რომელიც კომპლექტდება სახელმწიფო ანსაბლისა და ქორეოგრაფებისაგან. ცენტრში აქტიურად ჩართულია 300-ზე მეტი მოსწავლე, რაც ქვეყნის მასშტაბით ფოლკლორის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს.

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 750,0 ათასი ლარი, მათ შორის: მათი შრომის ანაზრაურების ფონდი განსაზღვრულია 552,0 ათასი ლარით, საიდანაც ადმინისტრაციის სახელფასო ანაზღაურება შეადგენს 15 %-ს.

ს. სსიპ „ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 06)“

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სუბსიდირების მიზანია თეატრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს მის დატვირთვას, მინიმუმ, წელიწადში 130 დღის განმავლობაში (დასის მონაწილეობით) და საზოგადოების კმაყოფილების დონის ზრდას. სსიპ „ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულმა  სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა“ უნდა უზრუნველყოს 5 (ხუთი) პრემიერის გამართვა წლის მანძილზე. ერთი პრემიერის ჩატარება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან 50,0 ათასი ლარის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1000,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 750,0 ათასი ლარი ფიქსირებული რესურსი; 250,0 ათასი ლარი პრემიერების ჩატარებით უზრუნველყოფილი რესურსი. წლის განმავლობაში მინიმუმ 5(ხუთი) პრემიერის დადგმა, წლის განმავლობაში მოქმედი სპექტაკლების განხორციელება და თეატრის დატვირთვა.

ტ. სსიპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 07)“

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სუბსიდირების მიზანია თეატრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს მის დატვირთვას, მინიმუმ, წელიწადში 44 დღის განმავლობაში (დასის მონაწილეობით) და საოპერო ხელოვნების პოპულარიზაციას. სსიპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიულმა თეატრმა“ უნდა უზრუნველყოს 2 (ორი) პრემიერის გამართვა წლის მანძილზე. ერთი პრემიერის ჩატარება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან 50,0 ათასი ლარის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.

ტ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 900,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 800,0 ათასი ლარი ფიქსირებული რესურსი; 100,0 ათასი ლარი პრემიერების ჩატარებით უზრუნველყოფილი რესურსი. წლის განმავლობაში მინიმუმ 2 (ორი) პრემიერის დადგმა, წლის განმავლობაში მოქმედი სპექტაკლების განხორციელება და თეატრის დატვირთვა.

უ. სსიპ „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (ორგანიზაციული კოდი 06 02 08)“

უ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: სუბსიდირების მიზანია  თეატრის ფინქციონირების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს მის დატვირთვას, მინიმუმ, წელიწადში 220 დღის განმავლობაში (დასის მონაწილეობით) და ბავშვთა გართობისა და შემეცნების არეალის ზრდას. სსიპ „იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიულმა სახელმწიფო თეატრმა“ უნდა უზრუნველყოს 4 (ოთხი) პრემიერის გამართვა წლის მანძილზე. ერთი პრემიერის ჩატარება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მხრიდან 20,0 ათასი ლარის სუბსიდირებას უზრუნველყოფს.

უ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 260,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 180,0 ათასი ლარი ფიქსირებული რესურსი; 80,0 ათასი ლარი პრემიერების ჩატარებით უზრუნველყოფილი რესურსი.

ფ. ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 06 02 09)

ფ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ფ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, შშმ პირების საზოგადოებში ინტეგრირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობის პოპულარიზაცია.

ფ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

 

ღონისძიება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

1.

მთის ბანაკი (სავარაუდოდ 75 ბენეფიციარი)

თებერვალი

20,0

2.

სკაუტური ბანაკი (სავარაუდოდ 100 ბენეფიციარი)

ივლისი–აგვისტო

10,0

3.

მთის კურორტი (სავარაუდოდ 100 ბენეფიციარი)

აგვისტო

20,0

4.

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

20,0

5.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

5,0

6.

შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

10,0

7.

ტრეინინგ–სემინარების მოწყობა

წლის განმავლობაში

10,0

8.

სოციალურად დაუცველი და შ.შ.მ. ახალგაზრდების დახმარება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

წლის განმავლობაში

10,0

9.

დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

3 მარტი

5,0

10.

საზაფხულო ახალგაზრდული ფესტივალი

ივლისი–აგვისტო

10,0

11.

საერთაშორისო დღესასწაულების აღნიშვნა

წლის განმავლობაში

5,0

12.

ახალგაზრდული თვითმმართველობა

წლის განმავლობაში

10,0

13.

ახალგაზრდული მედიაპროექტების მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

10,0

14.

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების სასკოლო ჩემპიონატი

 

5,0

15.

1 ივნისი „ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე“

 

3,0

16.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

წლის განმავლობაში

7,0

17.

საერთაშორისო ბანაკი და კონფერენციები

 

20,0

18.

ახალგაზრდული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი

01–05–30.05

4,0

19.

საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა,გაცვლითი პროგრამები, მათ შორის ქალაქ სტრასბურგში 20 წარჩინებული ახალგაზრდის მივლინება ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში  საქმიანობის გაზიარებისა და პრაქტიკის მიღების მიზნით

წლის განმავლობაში

20,0

20.

სატრანსპოტო ხარჯი

 

10,0

 

სულ ჯამი:

 

214,0

ფ.დ. მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები; ახალგაზრდებში სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება; ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.

ფ.ე. შეფასების კრიტერიუმი: განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; პროექტებში მონაწილე ახალგაზდების რაოდენობა.

ქ. ააიპ „ქუთათელ გაენათელის ეპარქია (ორგანიზაციული კოდი 06 02 10)“

ქ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქში სხვადასხვა ღონისძიებების მხარდასაჭერად ეპარქია საჭიროებს  გარკვეულ მხარდაჭერას, კერძოდ ბაგრატის კათედრალური ტაძრისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის განათების სუბსიდირებასა და ეპარქიის მიერ დაფუძნებული სარაგბო კლუბის „ბაგრატის" დაფინასებას.

ქ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 50,0 ათასი ლარი.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა.  ჯანმრთელობის დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 07 01)

ა.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.

ა.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1023,0 ათასი ლარი.

ა.დ. მოსალოდნელი შედეგი: პრევენციული ღონისძიებების საფუძველზე მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიური დაავადებების გავრცელებისაგან; მოსახლეობის სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მოზარდ თაობაში გავრცელებული დაავადებების გამოვლენით შემდგომ ასაკში დაავადებათა გართულების პრევენცია.

ა.ე. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

ბ. ააიპ „ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი (ორგანიზაციული კოდი 07 01 01)“

ბ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ცენტრის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, საგანმანათლებლო-სააღზმრდელო დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა.

ბ.ბ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ფარგლებში ცენტრის მიერ ხორციელდება ქალაქის მასშტაბით საბონიფიკაციო ღონისძიებების ჩატარება, გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებების გატარება (წყალსატევებში გამბუზიების გავრცელება), ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება, პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების უზრუნველყოფა ვაქცინაციებისთვის საჭირო საშუალებებით, საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერიოდული მონიტორინგი, ღონისძიებების ჩატარება ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით.

ბ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი.

გ.  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 02)

გ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

გ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე პირები და ჰემოდიალიზე მყოფი პაციენტები. დახმარების მიმღები უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 57000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის, ოჯახზე წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს, 120 ლარის ოდენობით და 57000-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებისათვის წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 70 ლარის ოდენობით. ლიმიტს ზემოთ და განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში დახმარების საკითხი გადაწყდება (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არარეგისტრირებულ პირებზე) სამსახურის მიერ შექმნილი კომისიის დასკვნის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოემების გათვალისწინებით.  დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების უზრუნველყოფა მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით ხდება ერთჯერადი მომართვის საფუძველზე ყოველთვიურად, რომლის მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან და ფორმა N100   სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მზადდება საგარანტიო წერილი.

გ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 300,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (12 თვე)

1.

მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი – 57000–მდე სარეიტინგო ქულა

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 120 ლარი

210.0

2.

მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი 57 000–70000 სარეიტინგო ქულა

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 70 ლარი

3.

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

წინასწარ დადგენილი არ არის

100 ლარი თვეში

90,0

 

სულ ხარჯი

300.0

დ. სამედიცინო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 01 03)

დ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

დ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლის წარმოადგენს ონკოლოგიური ავადმყოფები, რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს, 1000 ლარისა. რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, დახმარება გაიცემა, მხოლოდ სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე. მკურნალობის ხარჯების (სტაციონარული თერაპია, ქირურგია),  ანაზღაურების შემთხვევეაში დახმარებით ისარგებლებენ, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც სარგებლობენ  საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ით დაფინანსებით (საქართველოს მთავრობის N218 დადგენილება „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვეო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“). დახმარების  მოცულობა განისაზღვრება თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს, 1000 /ათასი/  ლარისა, ყველა სხვა დაავადებების შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა,  ანგარიშფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას.   ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ანალოგიური წესით განიხილება ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი. „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით „C“ ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარებისათვის, სამკურნალო ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პერიოდში სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მონიტორინგის ღირებულების 30%-ის თანადაფინანსება. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს „C“ ჰეპატიტით დაავადებული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე  ბენეფიციარები, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს „C“ ჰეპატიტის მართვის პირველი  და მეორე ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფის თაობაზე, სახელმწიფო პროგრამის „C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტში. განსაზღვრული მომსახურება ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური და მონიტორინგის ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულების 30%–სა. პროგრამით მოსარგებლე პირებმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ფორმა N100, ანგარიშფაქტურა, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი.

დ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 500,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი (ლარში)

სულ ხარჯები (12 თვე)

1.

სამედიცინო მომსახურება

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არაუმეტეს 1000 ლარი

440,0

2.

„C“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევები

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

არაუმეტეს 144 ლარი

60,0

 

სულ ხარჯი

 

 

500,0

ე. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 04)

ე.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ე.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სასკოლო პედიატრიის ხელშეწყობისა და განვითარების მხარდასაჭერად, 1-ლი; მე-3; მე-4; მე-5 კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების: თიაქარის, სქოლიოზის, კრიპტორხიზმისა და რეფრაქციასთან დაკავშირებული პრობლემის დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების მკურნალობისა და მასთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების (38 საჯარო და 8 კერძო სკოლა) პირველი, მესამე, მეოთხე და მეხუთე კლასის მოსწავლეები. პირველი და მესამე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს აწარმოებს ქირურგი და ორთოპედ-ტრამვატოლოგი, ხოლო მეოთხე და მეხუთე კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ სამედიცინო გასინჯვებს-ექიმი ოფთალმოლოგი. საჯარო სკოლების მე-8 კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეულ ეტაპზე გამოსავლენად. ამ ასაკობრივ ჯგუფში სამედიცინო გასინჯვებს აწარმოებს ექიმი ენდოკრინოლოგი.

ე.გ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ქვეპროგრამის ბენეფიციართა ზუსტი ბაზის (ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრის, თითოეულ დაწესებულებაში პირველი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მერვე კლასის მოსწავლეთა რაოდენობის) მომზადება. ქვეპროგრამის განხორციელებაში მონაწილე სუბიექტების ქუთაისში მოქმედი პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების განსაზღვრა და სახელშეკრულებო ურთიერთობების დამყარება ქვეპროგრამაში მონაწილეობაზე; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების კალენდარული დაგეგმვა; პროფილაქტიკური სამედიცინო გამოკვლევების განხორციელება და მასზე ზედამხედველობა; გამოკვლევების შედეგების ანალიზი.

ე.დ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 38,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებათა დასახელება

თანხა (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პირველი და მესამე კლასის მოსწავლეთა ქირურგიული და ორთოპედიული პროფილაქტიკური გამოკვლევა

11,6

2.

ქალაქ ქუთაისის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მეოთხე და მეხუთე კლასის მოსწავლეთა ოფთალმოლოგიური პროფილაქტიკური გამოკვლევა

8,4

3.

ქალაქ ქუთაისის საჯარო სკოლების მერვე კლასის მოსწავლეთა ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული და დოპლეროგრაფიული კვლევა

18,0

 

სულ ჯამი

38,0

ვ. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 01 05)

ვ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ვ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები, რომლებიც გაიყოფიან 2 ასაკობრივ ჯგუფად (0-18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ), დახმარების მთხოვნელმა უნდა წარმოადგინოს ფორმა №100 (ამონაწერი ავადმყოფის ისტორიიდან) დიაგნოზისა და დანიშნულების მითითებით, პირადობის ასლი. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერის გამოყენებით, დანართთან ერთად, სადაც მითითებული იქნება ანტიკონვულასანტის დასახელება, დოზა და რაოდენობა. დახმარების მოცულება განისაზღვრება თვიურად 0-18 წლამდე ასაკის პირთათვის 40 ლარის, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 30 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, გაიცემა სამი თვის ოდენობის ვაუჩერი და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება, 0-18 წლამდე ასაკის პირთათვის 120 ლარისა და 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 90 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ლიმიტსზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში.

ვ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 35,0 ათასი ლარი

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის ფასი/თვე (ლარი)

საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი)

 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

30 და 40

35,0

 

სულ ხარჯი

 

35,0

ზ.  სოციალური დაცვა (ორგანიზაციული კოდი 07 02)

ზ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ზ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 3697,0 ათასი ლარი.

ზ.გ. მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; სოცილური საცხოვრისის მცხოვრებთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება; სახელმწიფო მზრუნველობიდან გამოსული ბავშვების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და სოციალური ინტეგრაცია; სახელმწიფო მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება, ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების ხელშეწყობა და ბავშვთა მიტოვების რისკების პრევენცია; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (შ.შ.მ. პირები) სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება; პრობლემატური და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ოჯახებისა და პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; აბსოლუტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში  ინტეგრაცია;

ზ.დ. შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

თ. სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 01)

თ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

თ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის მიზანია სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. კრიზისული სიტუაციების მართვა, სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის მიხედვით.

თ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი.

ი. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 02)

ი.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ი.ბ. პროგრამა/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნება განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით, 6-7-8 შვილის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილის შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ოჯახებს, რომელთაც 2016 წელს შეეძინებათ მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე-4 შვილის შეძენის შემთხვევაში, დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენის შემთხვევაში 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე-6 შვილის შეძენის შემთხვევაში 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე-7 შვილის შეძენის შემთხვევაში 1300 (ათას სამასი) ლარის ოდენობით, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენის შემთხვევაში 1400 (ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ი.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 736,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებათა დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი

სულ ხარჯი (12 თვე)

1.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0-დან 70 000-მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

წინასწარ განსაზ­ღვრული არ არის

თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 40 ლარი

203,0

2.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 ლარი

391,7

3.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი, მატერიალური დახმარების გაწევა, ერთჯერადად

5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარი, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს – 700 ლარი, 9 (ცხრა) და მეტშვილიან ოჯახს – 1 000 ლარი

91,3

4.

მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება

მე-4 შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას – 1100 ლარი, მე-6 შვილის შეძენისას – 1200 ლარი, მე-7 შვილის შეძენისას – 1300 ლარი, მე-8, მე-9 და ა.შ. შვილის შეძენისას 1400 ლარი

50,0

 

სულ ხარჯი:

 

 

736,0

კ. სარიტუალო დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 03)

კ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

კ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი დევნილისა და ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს: ვეტერანისა და დევნილის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი ცნობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანისა და დევნილის დასაფლავების ხარჯების გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურებისათვის სავალდებულოა შესაბამისი მომართვა პოლიციის განყოფილებიდან. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობისათვის, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს, სავალდებულოა წარმოდგენილი იქნეს: გარდაცვალების მოწმობა, გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი, შუამდგომლობა ქალაქ ქუთაისის მერიის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულიდან, საჭიროების შემთხვევაში სხვა საჭირო დოკუმენტები სამსახურის მოთხოვნით. სარიტუალო მომსახურება ითვალისწინებს შემდეგ მომსახურებას: სასახლის (ყუთის) დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, კათაფალკით მომსახურება,  საფლავის საიდენტიფიკაციო კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება.

კ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 70,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

ღონის­ძიებ­ისათ­ვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი (ლარი)

ღონისძიების განსა­ხორ­ცი­ელებ­ლად საჭირო ხარჯი (12 თვე)

1.

გარდაცვლილი ვეტერანისა და ლტოლვილის ოჯახების მატერიალური დახმარება ერთჯერადად

190

300

57

2.

უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება,  ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურება, რომლის დაკრძალვას ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს

დაუზუსტებელი

_

13

 

სულ ხარჯი

 

 

70,0

ლ. სოციალური ღონისძიებები (ორგანიზაციული კოდი 07 02 04)

ლ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ლ.ბ. პროგრამა/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, ღვაწლმოსილი, დამსახურებული, სოციალურად დაუცველი და გარკვეული კატეგორიის პირებისათვის ტრადიციული დღესასწაულების (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ახალი წელი), ღირშესანიშნავი თარიღების აღვნიშვნა, კურორტულ სამკურნალო–სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა და სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით კომისიის დასკვნის საფუძველზე, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.

ლ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 365,0 ათასი ლარი

ღონისძიებების დასახელება

სულ ხარჯები (ათას ლარში, 12 თვე)

1.

1 იანვარს ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები) მატერიალური დახმარება

5.0

2.

15 თებერვალს, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება

6.0

3.

3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით, მატერიალური დახმარება

10,0

4.

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

60,0

5.

26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე და გარდაცვლილთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

13,0

6.

9 მაისს,  ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე–2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება

30,0

7.

22 ივლისს, რეპრესირებულთა დღესთან დაკავშირებით, რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებისათვის საზეიმო შეხვედრა და სადილის მოწყობა

2.0

8.

1 ივნისს, ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გასართობი ატრაქციონებით მომსახურება

10,0

9.

საზაფხულო დასვენება–რეაბილიტაციის მოწყობა კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა)

145,0

10.

1 ოქტომბერს, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ალაფურშეტის მოწყობა

2.0

11.

3 დეკემბერს, შშმ პირთა  საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით,  შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა

10,0

12.

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

60,0

13.

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა

1.0

14.

საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ორგანიზაციებში ახალი წლის ღამეს საჩუქრების გადაცემა

1.0

15.

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

5.0

16.

„წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის ოფისების კომუნალური ხარჯები

5.0

 

სულ ხარჯი:

365.0

მ. სოციალურიად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 05)

მ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

მ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება  ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვირად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ  შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი,  სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტწევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო-პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულების  მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე. მოქალაქის (ბენეფიციარის)  ინდივიდუალური მომართვის შემთხვევაში განცხადებას თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.

მ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 450,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯები (12 თვე)

1.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების  თანადაფინანსება

დაუზუს­ტებელია

360,0

2.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების  თანადაფინანსება

90,0

 

სულ ხარჯი:

 

450,0

ნ. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 06)

ნ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ნ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა, სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით მატერიალური დახმარების გაწევა, ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: 1. ბავშვთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება, 2. ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია ან  რეინტეგრირებულია ერთი ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება, 3. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის  სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს /სსიპ–სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს/ მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა–რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ.  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2016 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე 2016 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება  წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან  რეინტეგრაციის  სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2016 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა–რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

ნ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 150,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი თვეში

სულ ხარჯები 12 თვეში

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება

6

0,2

14, 4

2.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2016 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2016 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე

22

0,2

 

52, 8

 

3.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური  დახმარება

69

0,1

82, 8

 

სულ ხარჯი

 

 

150, 0

ო.  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 07)

ო.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ო.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შ.შ.მ. ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ ანგარიშფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად მომზადდება 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.

ო.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 25,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯი (12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

22,0

2.

ქალაქ ქუთაიში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით

3,0

 

სულ ხარჯი:

 

25, 0

პ. უფასო მგზავრობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 08)

პ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

პ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საქალაქო ტრანსპორტით, ავტობუსით: N1 წრიული (მარცხენა), N1 წრიული (მარჯვენა), N4; N5; N10; N11; N13; N15; N22–ით სარგებლობის უზურველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“ ბენეფიციარები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრები, „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრები, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, „SOS“ – ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები, სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი). სულ 1150 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 30 თეთრი, ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად. ქვეპროგამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტიგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა თვეში 60 (სამოცი) ბილეთი (ბილეთის მისაღებად აუცილებელია ბენეფიციარმა წარმოადგინოს უფასო მგზავრობის მოწმობა). ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით.

პ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 167,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯი (12 თვე)

 

საქალაქო ტრანსპორტით გზავრობის უზრუნველყოფა

1150

167,0

 

სულ ხარჯი:

 

167,0

ჟ. ააიპ მადლიერების სახლი (ორგანიზაციული კოდი 07 02 09)

ჟ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: უმწეო და შეჭირვებული მოსახლეობის კვება, ააიპ მადლიერების სახლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ორგანიზაციის საქმიანობა გათვლილია 800 ბენეფიციარის კვებით მომსახურებაზე, რომელსაც ემსახურება 33 თანამშრომელი. სახელფასო ფონდი შეადგენს 170,4 ათას ლარს, მათ შორის ადმინისტრაციის წილი შეადგენს 19,6%–ს. კვების ხარჯები გათვალისწინებულია 450,0 ათასი ლარის ფარგლებში, ასიგნების დარჩენილი ნაწილი კი ფუნქციონირებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს ხმარდება.

ჟ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 625,0 ათასი ლარი

რ.  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 10)

რ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

რ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები პირველი რიგის მემკვიდრეების ოჯახების ყოველთვიური დახმარება საყოფაცხოვრებო–კომუნალური (წყალი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია) გადასახადების ანაზღაურებას, თანადაფინანსების პრინციპით, თვეში 40 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის ღირებულება ანაზღაურდება – 12 ლარის ოდენობით, ბუნებრივი აირის ღირებულება – 20 ლარის ოდენობით, წყლის ღირებულება – 5 ლარის ოდენობით, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 3 ლარის ოდენობით. რამოდენიმე მემკვიდრის შემთხვევაში, თანხა განაწილდება, თითოეულ მათგანზე პროპორციული წესით. დახმარების მიმღებმა ოჯახმა სავალდებულოა განცხადებასთან ერთად წარმოადგინოს შემდეგი თანდართული დოკუმენტაცია: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლის პირველი რიგის მემკვიდრის პირადობა და ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, თითოეული სადისტრიბუციო კომპანიიდან აბონენტის ნომერი და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. თანხა ანაზღაურდება ბენეფიციარის განცხადებით მომართვის თვიდან და ანგარიშსწორება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

რ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის ხარჯი (1 თვე)

(ლარი)

სულ ხარჯები (ათასი ლარი, 12 თვე)

 

საბრძოლო მოქმედებების დროს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ მეომართა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები პირველი რიგის მემკვიდრეების  ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსება.

40

20, 0

 

სულ ხარჯი:

 

20, 0

ს. კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (ორგანიზაციული კოდი 07 02 11)

ს.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ს.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარებით ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების ბავშვები. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით.  პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის ერთ თვეში საჭირო 30 ცალი ელემენტის ღირებულება – 75 ლარის ოდენობით და სამ თვეში ერთხელ, პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურების და სამ თვეში ერთხელ, პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვანის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა N100; ე) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის თაობაზე; და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

ს.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 15,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებებისდასახელება

ხარჯი თვეში (ლარში)

ხარჯი სამ თვეში (ლარში)

სულ ხარჯი (ათასი ლარი, 12 თვე)

1.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით

75

9, 0

2.

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირების მიზნით, სამ თვეში ერთხელ, პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით

 

 

150

6, 0

 

სულ ჯამი:

 

 

15, 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტ. ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების  ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 12)

ტ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ტ.ბ. პროგრამი/ქვეპროგრამის აღწერა: ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, ბუნებრივი აირის გაყვანილობის მონტაჟისა და გამრიცხველიანებისათვის საჭირო თანხების ანაზღაურება, თანადაფინანსების პრინციპით. თანხა, თითოეულ ოჯახზე ანაზღაურდება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში, მოქალაქის მიერ ასანაზღაურებელი ხარჯის თანადაფინანსება მოხდება ქალაქ ქუთაისში, გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ოჯახის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. განცხადებას თან უნდა ახლდეს: ინდივიდუალური მრიცხველის მქონე ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიის მიერ გაცემული ბენეფიციარის აბონენტის ნომრის და ასანაზღაურებელი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტი. თითოეულ ოჯახზე თანხა ანაზღაურდება ბენეფიციარის აბონენტის ნომერზე ჩარიცხვის გზით.

ტ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 12,0 ათასი ლარი

N

ღონისძიებების დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი თვეში (ლარში)

სულ ხარჯი (ათას ლარში, 12 თვე)

 

ქალაქ ქუთაისში, გუმათის ტერიტორიულ ერთეულში რეგისტრირებული (მცხოვრები), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახებისათვის ბუნებრივი აირის გაყვანილობის მონტაჟის და გამრიცხველიანებისათვის საჭირო თანხების თანადაფინანსება

63

200

12,0

 

სულ ხარჯი:

 

 

12,0

უ. ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 13)

უ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

უ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული–ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0–18  წლამდე ასაკის პირები. პროგრამით მოსარგებლე პირებს დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვიდან, სამ თვეში ერთხელ, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ავადმყოფის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ფორმა №100, ლარის ანგარიშის რეკვიზიტებს ბანკიდან.

უ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 22,0 ათასი ლარი

 

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის ფასი თვეში (ლარი)

სულ ხარჯი (ათასი ლარი)

 

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

100.0

22,0

 

სულ ხარჯი:

 

22,0

ფ.  შინმოვლა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 14)

ფ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ფ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა: საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ პროგრამით სარგებლობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქო სოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე. სავალდებულოა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარი რეგისტრირებული იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არა უმეტეს 100000-ს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. საწოლს მიჯაჭვული ბენეფიციარები მომსახურებას იღებენ ძირეული მოვლის და სამედიცინო მანიპულაციების თვალსაზრისით. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების გარკვეულ ნაწილს ბინაზე მიეწოდება ცხელი სადილი, საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან მედიკამენტებით, ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით.

ფ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 20,0 ათასი ლარი

ღონისძიებათა დასახელება

რაოდენობა

სულ ხარჯები (ათასი ლარი)

 

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც სარგებლობენ „შინმოვლის“ პროგრამით

განსაზღვრული არ არის

20,0

 

სულ ხარჯი:

 

20,0

ქ. საბინაო ფონდის – დროებითი საცხოვრისის შექმნის ქვეპროგრამა (ორგანიზაციული კოდი 07 02 15)

ქ.ა. პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.

ქ.ბ. პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა:  ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 700-ზე მეტი უსახლკაროა დაფიქსირებული. გათვალისწინებულია შეიქმნას დროებითი საცხოვრისი, სადაც დროებითი სარგებლობის ფორმით, საშუალება იქნება ერთდროულად დაკმაყოფილდეს მინიმუმ 20, მაქსიმუმ 50 ოჯახი.  საბინაო ფონდისათვის ბინები ერთ სივრცეში უნდა იქნეს შეძენილი და აქცენტი 1 და 2 ოთახიან ბინებზე გაკეთდეს, ასევე, შენობას საერთო სამზარეულო და ეზო უნდა ჰქონდეს. სამშენებლო ობიექტზე გავრცელდება სტანდარტები  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ დამუშავებული მოთხოვნების შესაბამისად.

ქ.გ. პროგრამის/ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 1000,0 ათასი ლარი


თავი III
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 32. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

ორ­­გა­ნი­­ზა­ცი­უ­ლი კო­­დი

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის ფონდე­ბიდან გამოყო­ფილი ტრანს­ფერები

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

წლიური სახელ­მწიფო ბიუჯე­ტის ფონდე­ბიდან გამოყო­ფილი ტრანს­ფერები

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

58 140,0

70 060,9

17 212,7

52 848,2

50 597,5

0,0

50 597,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

448,0

355,0

0,0

355,0

359,0

0,0

359,0

 

ხარჯები

42 753,0

47 570,1

2 137,2

45 432,9

45 438,9

0,0

45 438,9

 

შრომის ანაზღაურება

4 255,9

4 263,6

0,0

4 263,6

4 393,5

0,0

4 393,5

 

საქონელი და მომსახურება

4 527,1

5 819,0

0,0

5 819,0

5 817,5

0,0

5 817,5

 

პროცენტი

167,2

60,0

0,0

60,0

7,0

0,0

7,0

 

სუბსიდიები

31 594,0

27 116,3

922,9

26 193,4

27 284,6

0,0

27 284,6

 

გრანტები

62,3

3 379,4

0,0

3 379,4

2 240,0

0,0

2 240,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 146,5

2 936,2

0,0

2 936,2

3 058,0

0,0

3 058,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3 995,6

1 214,3

2 781,3

2 638,3

0,0

2 638,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 542,5

21 256,9

15 075,5

6 181,4

5 031,6

0,0

5 031,6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

844,5

933,9

0,0

933,9

127,0

0,0

127,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

8 867,5

9 077,3

0,0

9 077,3

7 296,5

0,0

7 296,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

448

355

0

355

359

0

359

 

ხარჯები

7 637,9

7 833,5

0,0

7 833,5

6 909,5

0,0

6 909,5

 

შრომის ანაზღაურება

4 163,8

4 263,6

0,0

4 263,6

4 393,5

0,0

4 393,5

 

საქონელი და მომსახურება

3 103,6

2 186,8

0,0

2 186,8

2 331,0

0,0

2 331,0

 

პროცენტი

167,2

60,0

0,0

60,0

7,0

0,0

7,0

 

სუბსიდიები

71,8

49,2

0,0

49,2

80,0

0,0

80,0

 

გრანტები

0,0

1 161,4

0,0

1 161,4

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,5

102,5

0,0

102,5

98,0

0,0

98,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

385,1

369,0

0,0

369,0

260,0

0,0

260,0

 

ვალდებულებების კლება

844,5

874,8

0,0

874,8

127,0

0,0

127,0

01 01

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 086,3

1 224,7

0,0

1 224,7

1 197,5

0,0

1 197,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45

45,0

 

45

49,0

 

49

 

ხარჯები

1 080,1

1 183,4

0,0

1 183,4

1 167,5

0,0

1 167,5

 

შრომის ანაზღაურება

613,6

813,8

 

813,8

835,0

 

835,0

 

საქონელი და მომსახურება

432,3

343,1

0,0

343,1

307,5

0,0

307,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

228,8

124,4

 

124,4

82,5

 

82,5

 

მივლინებები

8,7

15,0

 

15,0

30,0

 

30,0

 

ოფისის ხარჯები

29,9

28,7

 

28,7

25,0

 

25,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8,1

15,0

 

15,0

10,0

 

10,0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

147,2

150,0

 

150,0

140,0

 

140,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,6

10,0

 

10,0

20,0

 

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,2

26,5

 

26,5

25,0

 

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,2

40,0

 

40,0

30,0

 

30,0

 

ვალდებულებების კლება

 

1,3

 

1,3

0,0

 

 

01 02

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

4 883,3

4 755,1

0,0

4 755,1

5 100,0

0,0

5 100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

297

297,0

 

297

297,0

 

297

 

ხარჯები

4 537,3

4 482,0

0,0

4 482,0

4 875,0

0,0

4 875,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 654,6

3 182,9

 

3 182,9

3 430,0

 

3 430,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 795,9

1 216,1

0,0

1 216,1

1 375,0

0,0

1 375,0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

856,0

208,6

 

208,6

210,0

 

210,0

 

მივლინებები

23,8

120,0

 

120,0

100,0

 

100,0

 

ოფისის ხარჯები

390,0

370,0

 

370,0

330,0

 

330,0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

197,8

165,0

 

165,0

250,0

 

250,0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2,2

 

2,2

0,0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

205,1

180,4

 

180,4

220,0

 

220,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

123,2

169,9

 

169,9

265,0

 

265,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

86,8

73,0

 

73,0

70,0

 

70,0

 

სხვა ხარჯები

 

10,0

 

10,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

346,0

248,0

 

248,0

225,0

 

225,0

 

ვალდებულებების კლება

 

25,1

 

25,1

0,0

 

 

01 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

194,1

225,5

0,0

225,5

220,0

0,0

220,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

13,0

 

13

13,0

 

13

 

ხარჯები

193,3

221,4

0,0

221,4

215,0

0,0

215,0

 

შრომის ანაზღაურება

137,2

139,5

 

139,5

128,5

 

128,5

 

საქონელი და მომსახურება

52,2

78,9

0,0

78,9

83,5

0,0

83,5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

13,1

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მივლინებები

1,7

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

ოფისის ხარჯები

9,9

19,9

 

19,9

25,5

 

25,5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,5

55,0

 

55,0

54,0

 

54,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,9

3,0

 

3,0

3,0

 

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,8

4,0

 

4,0

5,0

 

5,0

 

ვალდებულებების კლება

 

0,1

 

0,1

0,0

 

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

360,0

360,0

0,0

360,0

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

360,0

360,0

0,0

360,0

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

360,0

360,0

 

360,0

400,0

 

400,0

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

123,8

140,0

0,0

140,0

100,0

0,0

100,0

 

ვალდებულებების კლება

123,8

140,0

 

140,0

100,0

 

100,0

01 06

კრედიტის დაფარვა

887,9

764,0

0,0

764,0

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

167,2

60,0

0,0

60,0

7,0

0,0

7,0

 

პროცენტი

167,2

60,0

 

60,0

7,0

 

7,0

 

ვალდებულებების კლება

720,7

704,0

 

704,0

27,0

 

27,0

01 07

საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება

0,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

0,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

45,0

 

45,0

45,0

 

45,0

01 08

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

71,8

138,0

0,0

138,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

71,8

133,7

0,0

133,7

200,0

0,0

200,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

84,5

 

84,5

120,0

 

120,0

 

სუბსიდიები

71,8

49,2

 

49,2

80,0

 

80,0

 

ვალდებულებების კლება

 

4,3

 

4,3

0,0

 

 

01 09

საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი ეს მუშაობს"

91,6

50,5

0,0

50,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

91,6

50,5

0,0

50,5

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

33,4

40,1

 

40,1

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

58,2

10,4

 

10,4

0,0

 

 

01 10

საგრანტე პროგრამა „ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა“

24,1

213,1

0,0

213,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,1

136,1

0,0

136,1

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

22,9

87,3

 

87,3

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,2

48,8

 

48,8

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

77,0

 

77,0

0,0

 

 

01 11

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

1 144,6

1 161,4

0,0

1 161,4

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1 112,5

1 161,4

0,0

1 161,4

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

702,1

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

403,8

0,0

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,6

0,0

 

 

 

 

 

 

გრანტი

 

1 161,4

 

1 161,4

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,1

0,0

 

 

 

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

21 633,7

25 122,8

14 768,9

10 353,9

8 525,7

0,0

8 525,7

 

ხარჯები

8 786,7

7 783,1

1 306,6

6 476,5

6 015,7

0,0

6 015,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 035,4

0,0

2 035,4

1 825,0

0,0

1 825,0

 

სუბსიდიები

8 786,7

2 596,8

92,3

2 504,5

2 610,0

0,0

2 610,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

3 150,9

1 214,3

1 936,6

1 580,7

0,0

1 580,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 847,0

17 037,1

13 462,3

3 574,8

2 510,0

0,0

2 510,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროგრამა

13 967,7

15 948,2

12 646,1

3 302,1

2 800,0

0,0

2 800,0

 

ხარჯები

1 780,4

1 107,3

0,0

1 107,3

1 235,0

0,0

1 235,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

21,7

0,0

21,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 780,4

731,6

0,0

731,6

835,0

0,0

835,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

354,0

0,0

354,0

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 187,3

14 540,9

12 646,1

1 894,8

1 565,0

0,0

1 565,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა–პატრონობა

12 363,8

14 792,6

12 490,3

2 302,3

2 000,0

0,0

2 000,0

 

ხარჯები

1 175,0

721,0

0,0

721,0

800,0

0,0

800,0

 

სუბსიდიები

1 175,0

721,0

 

721,0

800,0

 

800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 188,8

14 071,6

12 490,3

1 581,3

1 200,0

 

1 200,0

02 01 02

ცენტრალური გზებიდან მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა

380,7

354,0

0,0

354,0

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

380,7

354,0

0,0

354,0

400,0

0,0

400,0

 

სუბსიდიები

380,7

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

354,0

 

354,0

400,0

 

400,0

02 01 03

საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაცია

1 223,2

501,6

155,8

345,8

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

224,7

32,3

0,0

32,3

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

21,7

 

21,7

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

224,7

10,6

 

10,6

35,0

 

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

998,5

469,3

155,8

313,5

365,0

 

365,0

02 01 04

შპს „პარკინგსერვისი"

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

 

300,0

 

300,0

0,0

 

 

02 02

პროგრამა „კორპუსი"

3 295,5

2 570,9

1 306,6

1 264,3

800,7

0,0

800,7

 

ხარჯები

3 295,5

2 568,3

1 306,6

1 261,7

800,7

0,0

800,7

 

სუბსიდიები

3 295,5

181,8

92,3

89,5

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

2 386,5

1 214,3

1 172,2

800,7

 

800,7

 

ვალდებულებების კლება

 

2,6

 

2,6

0,0

 

 

02 03

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაციის პროგრამა

105,1

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

105,1

300,0

0,0

300,0

300,0

0,0

300,0

 

სუბსიდიები

105,1

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯი

 

300,0

 

300,0

300,0

 

300,0

02 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების პროგრამა

54,2

166,3

0,0

166,3

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

54,2

166,3

0,0

166,3

150,0

0,0

150,0

 

სუბსიდიები

54,2

166,3

 

166,3

150,0

 

150,0

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

129,6

416,0

0,0

416,0

180,0

0,0

180,0

 

ხარჯები

129,6

40,0

0,0

40,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

129,6

6,8

 

6,8

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯი

 

33,2

 

33,2

30,0

 

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

376,0

 

376,0

150,0

 

150,0

02 06

ქალაქის იერსახის მოწესრიგების პროგრამა

4 081,6

5 721,4

816,2

4 905,2

4 295,0

0,0

4 295,0

 

ხარჯები

3 421,9

3 601,2

0,0

3 601,2

3 500,0

0,0

3 500,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2 013,7

0,0

2 013,7

1 825,0

0,0

1 825,0

 

სუბსიდიები

3 421,9

1 510,3

0,0

1 510,3

1 625,0

0,0

1 625,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

77,2

0,0

77,2

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

659,7

2 120,2

816,2

1 304,0

795,0

0,0

795,0

02 06 01

გარე განათების, შუქნიშნებისა და   ვიდეოკონტროლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია

3 248,8

3 458,0

0,0

3 458,0

3 500,0

0,0

3 500,0

 

ხარჯები

3 003,4

3 115,0

0,0

3 115,0

3 100,0

0,0

3 100,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

1 778,7

 

1 778,7

1 600,0

 

1 600,0

 

სუბსიდიები

3 003,4

1 336,3

 

1 336,3

1 500,0

 

1 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,4

343,0

 

343,0

400,0

 

400,0

02 06 02

შადრევნების ექსპლუატაცია

305,9

359,0

0,0

359,0

350,0

0,0

350,0

 

ხარჯები

305,9

359,0

0,0

359,0

350,0

0,0

350,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

235,0

 

235,0

225,0

 

225,0

 

სუბსიდიები

305,9

124,0

 

124,0

125,0

 

125,0

02 06 03

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

101,2

200,0

0,0

200,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,2

200,0

 

200,0

100,0

 

100,0

02 06 04

ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

0,0

97,0

0,0

97,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

97,0

 

97,0

100,0

 

100,0

02 06 05

საბავშვო ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა–მონტაჟი და ექსპლუატაცია

59,8

100,0

0,0

100,0

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,8

100,0

 

100,0

110,0

 

110,0

02 06 06

მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა

149,9

1 034,1

816,2

217,9

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

27,2

0,0