ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 35
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016195
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
35
16/12/2015
ვებგვერდი, 21/12/2015
190020020.35.127.016195
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (21/12/2015 - 20/01/2016)

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2015 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი     

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი №1

        

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

10,571.0

0.0

10,571.0

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

0.0

4,000.0

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

5,470.8

0.0

5,470.8

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1,100.2

0.0

1,100.2

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

9,951.8

0.0

9,951.8

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,511.1

0.0

2,511.1

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

956.6

0.0

956.6

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

4,801.7

0.0

4,801.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

265.0

0.0

265.0

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,330.0

0.0

1,330.0

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

35.6

0.0

35.6

საოპერაციო სალდო

3,582.5

2,590.2

992.3

3,971.3

3,921.8

49.5

619.2

0.0

619.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,642.6

2,596.3

46.3

6,554.6

4,533.9

2,020.7

500.5

0.0

500.5

ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

550.5

0.0

550.5

კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

939.9

-6.1

946.0

-2,583.3

-612.1

-1,971.2

118.7

0.0

118.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

813.7

-6.1

819.8

-2,710.1

-612.1

-2,098.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

819.8

0.0

819.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

819.8

 

819.8

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

6.1

6.1

0.0

2,710.1

612.1

2,098.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

6.1

6.1

 

2,710.1

612.1

2,098.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-126.2

0.0

-126.2

-126.8

0.0

-126.8

-118.7

0.0

-118.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი №2

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,478.5

3,425.7

10,052.8

14,542.0

4,196.9

10,345.1

10,621.0

0.0

10,621.0

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

10,571.0

0.0

10,571.0

არაფინანსური აქტივების კლება

187.5

0.0

187.5

170.0

0.0

170.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

10,621.0

0.0

10,621.0

      ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

9951.8

0.0

9951.8

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

550.5

0.0

550.5

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

ნაშთის ცვლილება

813,7

-6,1

819,8

-2710,1

-612,1

-2098,0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10571,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი №3

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,291.0

3,425.7

9,865.3

14,372.0

4,196.9

10,175.1

10,571.0

0.0

10,571.0

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

0.0

4,000.0

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

5,470.8

0.0

5,470.8

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1,100.2

0.0

1,100.2

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დანართი №4

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,733.8

0.0

2,733.8

2,000.0

0.0

2,000.0

4,000.0

0.0

4,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

 

 

0.0

 

 

2,300.0

 

2,300.0

  ქონების გადასახადი

2,733.7

0.0

2,733.7

1,994.7

0.0

1,994.7

1,700.0

0.0

1,700.0

   საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1,077.2

 

1,077.2

1,043.0

 

1,043.0

850.0

 

850.0

   ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

14.7

0.0

14.7

15.7

0.0

15.7

17.0

0.0

17.0

   ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

5.0

 

5.0

10.7

 

10.7

16.0

 

16.0

   არაეკონომიკური საქმიანობის-თვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

9.7

 

9.7

5.0

 

5.0

1.0

 

1.0

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

87.6

0.0

87.6

26.0

0.0

26.0

23.0

0.0

23.0

  ფიზიკურ პირებიდან

71.3

 

71.3

20.0

 

20.0

18.0

 

18.0

  იურიდიულ პირებიდან

16.3

 

16.3

6.0

 

6.0

5.0

 

5.0

  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1,554.2

0.0

1,554.2

910.0

0.0

910.0

810.0

0.0

810.0

  ფიზიკურ პირებიდან

74.6

 

74.6

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

  იურიდიულ პირებიდან

1,479.6

 

1,479.6

900.0

 

900.0

800.0

 

800.0

  სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

0.1

 

0.1

5.3

 

5.3

0.0

 

0.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5470,8 ათასი ლარის ოდენობით

დანართი №5

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

5,470.8

0.0

5,470.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9,019.6

3,425.7

5,593.9

10,986.4

4,196.9

6,789.5

5,470.8

0.0

5,470.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,593.9

0.0

5,593.9

6,789.5

0.0

6,789.5

5,470.8

0.0

5,470.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,353.9

 

5,353.9

6,549.5

 

6,549.5

5,230.8

 

5,230.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,425.7

3,425.7

0.0

4,196.9

4,196.9

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2,355.8

2,355.8

 

3,129.4

3,129.4

 

0.0

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,069.9

1,069.9

 

1,067.5

1,067.5

 

0.0

0.0

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

 

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა პროექტები

     0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1100,2  ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი №6

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1,537.6

0.0

1,537.6

1,385.6

0.0

1,385.6

1,100.2

0.0

1,100.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

585.4

0.0

585.4

307.0

0.0

307.0

258.2

0.0

258.2

პროცენტები

379.8

 

379.8

200.0

 

200.0

150.0

 

150.0

დივიდენდები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

205.6

0.0

205.6

107.0

0.0

107.0

108.2

0.0

108.2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

193.9

 

193.9

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

11.7

 

11.7

7.0

 

7.0

8.2

 

8.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

206.6

0.0

206.6

306.8

0.0

306.8

322.0

0.0

322.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

169.7

0.0

169.7

280.3

0.0

280.3

302.0

0.0

302.0

სანებართვო მოსაკრებელი

56.6

 

56.6

58.0

 

58.0

70.0

 

70.0

სახელმწიფო ბაჟი

2.0

 

2.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

 

1.0

 

1.0

2.0

 

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

30.0

 

30.0

121.3

 

121.3

130.0

 

130.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

81.1

 

81.1

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

36.9

0.0

36.9

26.5

0.0

26.5

20.0

0.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

36.9

 

36.9

26.5

 

26.5

20.0

 

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

745.6

 

745.6

732.0

 

732.0

520.0

 

520.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებო

0,0

 

0,0

39,8

 

39,8

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  10107,2  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №7

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

9,951.8

0.0

9,951.8

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,511.1

0.0

2,511.1

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

956.6

0.0

956.6

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

4,801.7

0.0

4,801.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

265.0

0.0

265.0

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,330.0

0.0

1,330.0

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

35.6

0.0

35.6

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 500.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 550.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი №8

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

261,3

123,4

63,6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

26,2

3,4

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2508,9

4816,9

486.9

04 00

განათლება

23,4

1600,2

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

178,0

0.0

    06 00

ჯანდაცვა

10,3

2,7

0.0

 

სულ

2830,1

6724,6

550.5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დანართი №9

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

187,5

170,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

187,5

170.0

50.0

მიწა

135,8

0,0

0,0

სხვა  ბუნებრივ ი  აქტივები

51,7

170,0

50,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი №10

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,735.1   

159.7   

2,575.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,196.9   

0.0   

3,196.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,761.1   

10.5   

2,750.6   

3,196.9   

0.0   

3,196.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,652.1   

159.7   

2,492.4   

2,601.2   

10.5   

2,590.7   

3,046.9   

0.0   

3,046.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

159.9   

0.0   

159.9   

150.0   

0.0   

150.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

157.3   

0.0   

157.3   

147.6   

0.0   

147.6   

187.7   

0.0   

187.7   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

321.3   

0.0   

321.3   

323.7   

0.0   

323.7   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,833.6   

2,547.4   

286.2   

4,898.7   

3,270.8   

1,627.9   

528.8   

0.0   

528.8   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

10.0   

0.0   

10.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

10.0   

0.0   

10.0   

7045

ტრანსპორტი

2,833.6   

2,547.4   

286.2   

4,878.7   

3,270.8   

1,607.9   

518.8   

0.0   

518.8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,833.6   

2,547.4   

286.2   

4,878.7   

3,270.8   

1,607.9   

518.8   

0.0   

518.8   

705

გარემოს დაცვა

1,192.7   

0.0   

1,192.7   

1,445.8   

82.6   

1,363.2   

1,347.4   

0.0   

1,347.4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,168.6   

0.0   

1,168.6   

1,375.4   

82.6   

1,292.8   

1,295.6   

0.0   

1,295.6   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

24.1   

0.0   

24.1   

70.4   

0.0   

70.4   

51.8   

0.0   

51.8   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

871.4   

693.6   

177.8   

643.0   

42.2   

600.8   

0.0   

0.0   

0.0   

7061

ბინათმშენებლობა

442.2   

266.9   

175.3   

409.2   

14.3   

394.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

2.5   

0.0   

2.5   

54.9   

0.0   

54.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

426.7   

426.7   

0.0   

178.9   

27.9   

151.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

152.4   

0.0   

152.4   

105.7   

2.7   

103.0   

104.6   

0.0   

104.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,605.4   

0.0   

1,605.4   

2,077.9   

48.1   

2,029.8   

1,905.1   

0.0   

1,905.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

497.5   

0.0   

497.5   

801.6   

0.0   

801.6   

658.6   

0.0   

658.6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,043.6   

0.0   

1,043.6   

1,166.0   

48.1   

1,117.9   

1,134.5   

0.0   

1,134.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

64.3   

0.0   

64.3   

110.3   

0.0   

110.3   

112.0   

0.0   

112.0   

709

განათლება

1,685.3   

31.1   

1,654.2   

3,328.9   

1,352.1   

1,976.8   

1,891.8   

0.0   

1,891.8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,674.8   

31.1   

1,643.7   

3,322.9   

1,352.1   

1,970.8   

1,885.8   

0.0   

1,885.8   

7092

ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

10.5   

0.0   

10.5   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

710

სოციალური დაცვა

984.1   

0.0   

984.1   

1,392.9   

0.0   

1,392.9   

1,340.0   

0.0   

1,340.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

84.7   

0.0   

84.7   

88.0   

0.0   

88.0   

95.0   

0.0   

95.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8   

0.0   

83.8   

81.5   

0.0   

81.5   

80.0   

0.0   

80.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

616.4   

0.0   

616.4   

735.2   

0.0   

735.2   

513.0   

0.0   

513.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

199.2   

0.0   

199.2   

488.2   

0.0   

488.2   

652.0   

0.0   

652.0   

 

სულ

12,538.6   

3,431.8   

9,106.8   

17,125.3   

4,809.0   

12,316.3   

10,502.3   

0.0   

10,502.3   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 118,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 240.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130.0 ათასი ლარი;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთ გადანაწილება.


მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დანართი №11

დასახელება

2014წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

12,664.8

3,431.8

9,233.0

17,252.1

4,809.0

12,443.1

10,621.0

0.0

10,621.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,054.0

0.0

1,054.0

1,030.0

0.0

1,030.0

1,079.0

0.0

1,079.0

 

 

ხარჯები

9,708.5

835.5

8,873.0

10,400.7

275.1

10,125.6

9,951.8

0.0

9,951.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,998.8

0.0

1,998.8

1,867.7

0.0

1,867.7

2,511.1

0.0

2,511.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,131.3

827.8

1,303.5

1,151.6

26.5

1,125.1

956.6

0.0

956.6

 

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

 

სუბსიდიები

4,486.6

7.7

4,478.9

4,763.9

82.6

4,681.3

4,801.7

0.0

4,801.7

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

585.0

0.0

585.0

265.0

0.0

265.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,395.0

0.0

1,395.0

1,330.0

0.0

1,330.0

 

 

სხვა ხარჯები

109.4

0.0

109.4

571.2

166.0

405.2

35.6

0.0

35.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

550.5

0.0

550.5

 

 

ძირითადი აქტივები

2,830.1

2,596.3

233.8

6,724.6

4,533.9

2,190.7

550.5

0.0

550.5

 

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,861.3

159.7

2,701.6

2,761.1

10.5

2,750.6

3,196.9

0.0

3,196.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.0

0.0

173.0

173.0

0.0

173.0

174.0

0.0

174.0

 

 

ხარჯები

2,473.8

0.0

2,473.8

2,637.7

0.0

2,637.7

3,133.3

0.0

3,133.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,637.9

0.0

1,637.9

1,757.4

0.0

1,757.4

2,362.6

0.0

2,362.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

673.2

0.0

673.2

829.8

0.0

829.8

750.7

0.0

750.7

 

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

10.0

0.0

10.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

63.6

0.0

63.6

 

 

ძირითადი აქტივები

261.3

159.7

101.6

123.4

10.5

112.9

63.6

0.0

63.6

 

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 01

ზესტაფონის საკრებულო

592.8

0.0

592.8

669.5

0.0

669.5

711.6

0.0

711.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

 

ხარჯები

586.7

0.0

586.7

660.4

0.0

660.4

674.0

0.0

674.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

442.3

0.0

442.3

452.0

0.0

452.0

494.3

0.0

494.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

144.4

0.0

144.4

208.4

0.0

208.4

179.7

0.0

179.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

37.6

0.0

37.6

 

 

ძირითადი აქტივები

6.1

0.0

6.1

9.1

0.0

9.1

37.6

0.0

37.6

 

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

2,059.3

159.7

1,899.6

1,931.7

10.5

1,921.2

2,335.3

0.0

2,335.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

 

147.0

147.0

 

147.0

148.0

 

148.0

 

 

ხარჯები

1,804.1

0.0

1,804.1

1,817.4

0.0

1,817.4

2,309.3

0.0

2,309.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,195.6

0.0

1,195.6

1,305.4

0.0

1,305.4

1,868.3

0.0

1,868.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

528.8

0.0

528.8

461.5

0.0

461.5

421.0

0.0

421.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

79.7

0.0

79.7

40.5

0.0

40.5

10.0

0.0

10.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

26.0

0.0

26.0

 

 

ძირითადი აქტივები

255.2

159.7

95.5

114.3

10.5

103.8

26.0

0.0

26.0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

150.0

0.0

150.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

150.0

0.0

150.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

159.9

0.0

159.9

150.0

0.0

150.0

 

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

209.2

0.0

209.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

პროცენტი

83.0

0.0

83.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

126.2

0.0

126.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

478.6

0.0

478.6

471.3

0.0

471.3

187.7

0.0

187.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

0.0

62.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

 

ხარჯები

452.4

0.0

452.4

467.9

0.0

467.9

187.7

0.0

187.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

360.9

0.0

360.9

110.3

0.0

110.3

148.5

0.0

148.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

91.5

0.0

91.5

42.6

0.0

42.6

39.2

0.0

39.2

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

48.0

 

48.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

321.3

0.0

321.3

323.7

0.0

323.7

0.0

0.0

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

262.3

0.0

262.3

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

59.0

0.0

59.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

157.3

0.0

157.3

147.6

0.0

147.6

187.7

0.0

187.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

 

ხარჯები

131.1

0.0

131.1

144.2

0.0

144.2

187.7

0.0

187.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

98.6

0.0

98.6

103.0

0.0

103.0

148.5

0.0

148.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

0.0

32.5

41.2

0.0

41.2

39.2

0.0

39.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

26.2

0.0

26.2

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,897.7

3,241.0

1,656.7

7,114.3

3,395.6

3,718.7

1,994.9

0.0

1,994.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

 

ხარჯები

2,388.8

827.8

1,561.0

2,170.6

275.1

1,895.5

1,389.3

0.0

1,389.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,190.5

827.8

362.7

211.1

26.5

184.6

31.9

0.0

31.9

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

66.3

0.0

66.3

51.8

0.0

51.8

 

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,385.4

82.6

1,302.8

1,305.6

0.0

1,305.6

 

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

507.8

166.0

341.8

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

486.9

0.0

486.9

 

 

ძირითადი აქტივები

2,508.9

2,413.2

95.7

4,816.9

3,120.5

1,696.4

486.9

0.0

486.9

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

126.8

0.0

126.8

118.7

0.0

118.7

 

03 01

საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი

1,731.3

1,445.1

286.2

3,722.3

2,092.9

1,629.4

518.8

0.0

518.8

 

 

ხარჯები

228.1

14.9

213.2

111.5

1.3

110.2

31.9

0.0

31.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

198.4

14.9

183.5

106.5

0.0

106.5

31.9

0.0

31.9

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

29.7

0.0

29.7

3.9

1.3

2.6

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

486.9

0.0

486.9

 

 

ძირითადი აქტივები

1,503.2

1,430.2

73.0

3,589.3

2,091.6

1,497.7

486.9

0.0

486.9

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,064.1

693.6

1,370.5

2,194.1

124.8

2,069.3

1,466.1

0.0

1,466.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

0.0

138.0

139.0

0.0

139.0

139.0

0.0

139.0

 

 

ხარჯები

1,631.5

283.7

1,347.8

1,868.5

103.2

1,765.3

1,347.4

0.0

1,347.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

462.9

283.7

179.2

74.2

6.1

68.1

0.0

0.0

0.0

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,295.6

0.0

1,295.6

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

353.7

14.5

339.2

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

432.6

409.9

22.7

220.3

21.6

198.7

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

03 02 02

დასუფთავება

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,295.6

0.0

1,295.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

 

138.0

139.0

 

139.0

139.0

 

139.0

 

 

ხარჯები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,295.6

0.0

1,295.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

1,168.6

0.0

1,168.6

1,375.4

82.6

1,292.8

1,295.6

0.0

1,295.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

24.1

0.0

24.1

175.7

0.0

175.7

170.5

0.0

170.5

 

 

ხარჯები

1.4

0.0

1.4

66.4

0.0

66.4

51.8

0.0

51.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

0.0

1.4

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

65.2

0.0

65.2

51.8

0.0

51.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

22.7

0.0

22.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

105.3

0.0

105.3

118.7

0.0

118.7

 

03 02 04

ბინათმშენებლობა

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

442.2

266.9

175.3

409.2

14.3

394.9

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

442.2

266.9

175.3

60.4

0.2

60.2

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

348.8

14.1

334.7

0.0

0.0

0.0

 

03 02 06

წყალმომარაგება

2.5

0.0

2.5

54.9

0.0

54.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

2.5

0.0

2.5

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

0.0

0.0

0.0

 

03 02 07

გარე განათება

426.7

426.7

0.0

178.9

27.9

151.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

16.8

16.8

0.0

10.8

6.3

4.5

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

16.8

16.8

0.0

5.9

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.9

0.4

4.5

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

409.9

409.9

0.0

168.1

21.6

146.5

0.0

0.0

0.0

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1,102.3

1,102.3

0.0

1,197.9

1,177.9

20.0

10.0

0.0

10.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

190.6

170.6

20.0

10.0

0.0

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

30.4

20.4

10.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03 01

სოფლის მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0

 

0

1.0

 

1.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

10.0

 

10.0

 

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

1,102.3

1,102.3

0.0

1,177.9

1,177.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

529.2

529.2

0.0

170.6

170.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

529.2

529.2

0.0

20.4

20.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.2

150.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

573.1

573.1

0.0

1,007.3

1,007.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03.0303

ა ა ი პ ხელოვნური დათესვლის სადგური

0.0

0.0

0.0

10,0

0

10,0

10,0

0

10,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

04 00

განათლება

1,685.3

31.1

1,654.2

3,328.9

1,352.1

1,976.8

1,891.8

0.0

1,891.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

0.0

368.5

382.5

0.0

382.5

382.5

0.0

382.5

 

 

ხარჯები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,728.7

0.0

1,728.7

1,891.8

0.0

1,891.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

2.0

0.0

2.0

 

 

სუბსიდიები

1,661.9

7.7

1,654.2

1,722.7

0.0

1,722.7

1,885.8

0.0

1,885.8

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

0.0

0.0

0.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,674.8

31.1

1,643.7

3,322.9

1,352.1

1,970.8

1,885.8

0.0

1,885.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

368.5

 

368.5

382.5

 

382.5

382.5

 

382.5

 

 

ხარჯები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

1,885.8

0.0

1,885.8

 

 

სუბსიდიები

1,651.4

7.7

1,643.7

1,722.7

0.0

1,722.7

1,885.8

0.0

1,885.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

23.4

23.4

0.0

1,600.2

1,352.1

248.1

0.0

0.0

0.0

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

 

ხარჯები

10.5

0.0

10.5

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

2.0

0.0

2.0

 

 

სუბსიდიები

10.5

 

10.5

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

4.0

0.0

4.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,605.4

0.0

1,605.4

2,077.9

48.1

2,029.8

1,905.1

0.0

1,905.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

297.5

0.0

297.5

306.5

0.0

306.5

354.5

0.0

354.5

 

 

ხარჯები

1,605.4

0.0

1,605.4

1,899.9

0.0

1,899.9

1,905.1

0.0

1,905.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

91.4

0.0

91.4

63.2

0.0

63.2

112.8

0.0

112.8

 

 

სუბსიდიები

1,514.0

0.0

1,514.0

1,552.8

0.0

1,552.8

1,505.7

0.0

1,505.7

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

265.0

0.0

265.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

13.9

0.0

13.9

21.6

0.0

21.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

178.0

48.1

129.9

0.0

0.0

0.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

497.5

0.0

497.5

801.6

0.0

801.6

658.6

0.0

658.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

0.0

59.0

54.0

0.0

54.0

102.0

0.0

102.0

 

 

ხარჯები

497.5

0.0

497.5

671.7

0.0

671.7

658.6

0.0

658.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

27.2

0.0

27.2

 

 

სუბსიდიები

476.3

0.0

476.3

652.8

0.0

652.8

612.6

0.0

612.6

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

18.8

0.0

18.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

0.0

0.0

0.0

 

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

21.2

0.0

21.2

202.3

0.0

202.3

46.0

0.0

46.0

 

 

ხარჯები

21.2

0.0

21.2

72.4

0.0

72.4

46.0

0.0

46.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

21.2

0.0

21.2

7.7

0.0

7.7

27.2

0.0

27.2

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

53.5

 

53.5

0.0

 

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

11.2

18.8

0.0

18.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

129.9

0.0

129.9

0.0

0.0

0.0

 

05 01 02

ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

222.6

0.0

222.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

 

36.0

37.0

 

37.0

37.0

 

37.0

 

 

ხარჯები

239.4

0.0

239.4

287.0

0.0

287.0

222.6

0.0

222.6

 

 

სუბსიდიები

239.4

 

239.4

287.0

 

287.0

222.6

 

222.6

 

05 01 03

სპორტის სასახლე

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

390.0

0.0

390.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

 

23.0

65.0

 

65.0

65.0

 

65.0

 

 

ხარჯები

236.9

0.0

236.9

312.3

0.0

312.3

390.0

0.0

390.0

 

 

სუბსიდიები

236.9

 

236.9

312.3

 

312.3

390.0

 

390.0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,043.6

0.0

1,043.6

1,166.0

48.1

1,117.9

1,134.5

0.0

1,134.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

238.5

0.0

238.5

251.5

0.0

251.5

251.5

0.0

251.5

 

 

ხარჯები

1,043.6

0.0

1,043.6

1,117.9

0.0

1,117.9

1,134.5

0.0

1,134.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

0.0

62.1

46.0

0.0

46.0

73.6

0.0

73.6

 

 

სუბსიდიები

981.5

0.0

981.5

800.0

0.0

800.0

793.1

0.0

793.1

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

265.0

0.0

265.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

2.8

0.0

2.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

44.1

0.0

44.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

 

ხარჯები

43.8

0.0

43.8

44.1

0.0

44.1

44.1

0.0

44.1

 

 

სუბსიდიები

43.8

 

43.8

44.1

 

44.1

44.1

 

44.1

 

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

131.9

0.0

131.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

 

17.0

24.5

 

24.5

24.5

 

24.5

 

 

ხარჯები

106.2

0.0

106.2

123.2

0.0

123.2

131.9

0.0

131.9

 

 

სუბსიდიები

106.2

 

106.2

123.2

 

123.2

131.9

 

131.9

 

05 02 03

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

279.9

0.0

279.9

387.5

48.1

339.4

346.4

0.0

346.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

 

72.0

89.0

 

89.0

89.0

 

89.0

 

 

ხარჯები

279.9

0.0

279.9

339.4

0.0

339.4

346.4

0.0

346.4

 

 

სუბსიდიები

279.9

 

279.9

339.4

 

339.4

346.4

 

346.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

48.1

48.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 04

მუზეუმები

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

57.0

0.0

57.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

 

ხარჯები

64.7

0.0

64.7

57.2

0.0

57.2

57.0

0.0

57.0

 

 

სუბსიდიები

64.7

 

64.7

57.2

 

57.2

57.0

 

57.0

 

05 02 05

თეატრები

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

265.0

0.0

265.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

 

42.0

45.0

 

45.0

45.0

 

45.0

 

 

ხარჯები

269.0

0.0

269.0

270.0

0.0

270.0

265.0

0.0

265.0

 

 

სუბსიდიები

269.0

 

269.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

270.0

0.0

270.0

265.0

0.0

265.0

 

05 02 06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

217.9

0.0

217.9

236.1

0.0

236.1

213.7

0.0

213.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.5

 

86.5

72.0

 

72.0

72.0

 

72.0

 

 

ხარჯები

217.9

0.0

217.9

236.1

0.0

236.1

213.7

0.0

213.7

 

 

სუბსიდიები

217.9

 

217.9

236.1

 

236.1

213.7

 

213.7

 

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

 

 

ხარჯები

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

0.0

5.6

16.2

0.0

16.2

42.9

0.0

42.9

 

05 02 10

კულტურის ღონისძიებები

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

28.5

0.0

28.5

 

 

ხარჯები

56.5

0.0

56.5

28.7

0.0

28.7

28.5

0.0

28.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

56.5

0.0

56.5

26.8

0.0

26.8

25.7

0.0

25.7

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

2.8

0.0

2.8

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

 

ხარჯები

8.1

0.0

8.1

10.3

0.0

10.3

12.0

0.0

12.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

8.1

0.0

8.1

9.5

0.0

9.5

12.0

0.0

12.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

05 04

ეპარქიის ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

 

ხარჯები

56.2

0.0

56.2

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

 

 

სუბსიდიები

56.2

0.0

56.2

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,136.5

0.0

1,136.5

1,498.6

2.7

1,495.9

1,444.6

0.0

1,444.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

 

ხარჯები

1,126.2

0.0

1,126.2

1,495.9

0.0

1,495.9

1,444.6

0.0

1,444.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

20.0

0.0

20.0

 

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,320.0

0.0

1,320.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

105.7

2.7

103.0

104.6

0.0

104.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

0.0

152.4

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

 

15.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

 

ხარჯები

142.1

0.0

142.1

103.0

0.0

103.0

104.6

0.0

104.6

 

 

სუბსიდიები

142.1

 

142.1

103.0

 

103.0

104.6

 

104.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

10.3

0.0

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 01 02

ამბულატორიები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,340.0

0.0

1,340.0

 

 

ხარჯები

984.1

0.0

984.1

1,392.9

0.0

1,392.9

1,340.0

0.0

1,340.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

1.7

0.0

1.7

20.0

0.0

20.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

899.4

0.0

899.4

1,385.0

0.0

1,385.0

1,320.0

0.0

1,320.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.0

0.0

403.0

 

 

ხარჯები

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.0

0.0

403.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

528.8

0.0

528.8

584.8

0.0

584.8

403.0

0.0

403.0

 

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

70.0

0.0

70.0

 

 

ხარჯები

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

70.0

0.0

70.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50.5

0.0

50.5

110.0

0.0

110.0

70.0

0.0

70.0

 

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა  დახმარება

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

40.0

0.0

40.0

 

 

ხარჯები

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

40.0

0.0

40.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.1

0.0

37.1

40.4

0.0

40.4

40.0

0.0

40.0

 

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

 

ხარჯები

84.7

0.0

84.7

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

84.7

0.0

84.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

88.0

0.0

88.0

95.0

0.0

95.0

 

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

 

ხარჯები

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

0.0

83.8

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.4

0.0

27.4

32.0

0.0

32.0

30.0

0.0

30.0

 

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.6

0.0

43.6

52.0

0.0

52.0

30.0

0.0

30.0

 

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

 

ხარჯები

56.3

0.0

56.3

62.9

0.0

62.9

50.0

0.0

50.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

1.7

20.0

0.0

20.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.3

0.0

56.3

55.0

0.0

55.0

30.0

0.0

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.2

0.0

6.2

0.0

0.0

0.0

 

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

90.0

0.0

90.0

 

 

ხარჯები

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

90.0

0.0

90.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.7

0.0

35.7

75.1

0.0

75.1

90.0

0.0

90.0

 

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.8

0.0

24.8

29.2

0.0

29.2

30.0

0.0

30.0

 

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

200.0

0.0

200.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

200.0

0.0

200.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

200.0

0.0

200.0

 

06 02 13

საბიულეტინო-სადეკრეტო ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

0.0

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02 14

სათნოების სახლის რეაბილიტაციისათვის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 02 15

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

06 02 16

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

 

 

ხარჯები

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.2

0.0

4.2

70.0

0.0

70.0

200.0

0.0

200.0

 


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 187.7 ათ. ლარი (პროგრამულიკოდი  02 00)

1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 187.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის  ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ,, და მობილიზაციის შესახებ,, საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

2.  სამხედრო სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა.

3. მობილიზაცია და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

შეფასების ინდიკატორი:

1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა.

2. წვევამდელთა პატრიოტული აღზრდა.

3. რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია- 1994.9  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 518.8  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1466.1 ათ. ლარი (პროგრამული  კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1   მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1295.6 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებითზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 138 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი         

-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

3. განათლება - 1891.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება- 1885.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.

მოსალოდნელი შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა.

შეფასების ინდიკატორი:

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა- 6.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივიზაციის ამაღლება;

ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1905.1  ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს  კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 658.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შეფასების ინდიკატორი:

 ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 1134.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

4.3. ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება- 12.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  ეპარქიის ხარჯები-100.0 თ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა-  1444.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 5.1 მოსახლეობის ჯანდაცვა  სულ 104.6 (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონისსაზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები

იმუნოპროფილიაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის შესწავლა? დადგენა

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.

დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.

 სანიტარული ღონისძიებები.

აიპ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზასტაფონის მუნიციპალური ცენტრის“ მიერ ექსკლუზიური უფლებამოსილების ფარგლებში 2014 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები.

5.2 სოციალური პროგრამები-1340.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  /რეგისტრირებული/ (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს:  ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული  სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი).

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება .   403.0 ათასი ლარი(პროგრამული კოდი 06 02 01)

1. სოციალურად  დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არის 0 –დან 100 001 – მდე, სახელმწიფო შემწეობის მიმღები პირი/ოჯახი დახმარება განესაზღვროთ – 100 ლარის ოდენობით.

2. ლეიკემიით,  ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B  თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება   განისაზღვროს  600 ლარის ოდენობით.

3.შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბენეფიციარები:

ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით და დაუნის სინდრომით დაავადებულებზე, დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით. 

შაქრიანი  დიაბეტით ( ინსულინ დამოკიდებული) ფსიქიური აშლილობით დაავადებული ბავშვები 150 ლარი. სხვა შ.შ-ის მქონე ბავშვები-150 ლარი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

4. მარტოხელა დედები რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5. მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)- თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი.

6)  ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა (კორონოგრაფიის გარდა არაუმეტეს 200 ლარი) .

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 120 000 ლარი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, იმ ბენეფიციარზე რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ  ჩამოთვლ კატეგორიებს.

 მოსალოდნელი შედეგები:

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება.

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი)  70.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარების ( უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი      აქვთ  დაავადება ეპილეფსია  და პარკინსონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის და კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის ) საფუძველზე.

დ) დახმარება გაიცემა -პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არა უმეტეს ორი დასახელების მედიკამენტისა,  რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა ( უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შეფასების ინდიკატორი

ეპილეფსია-პარკინსონით დაავადებულთა კმაყოფილება.

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება 40.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა)  დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალური) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიურად დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ბ)  ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს  მიეცემა შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ:

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. (ფN IV-100ა)

შეფასების ინდიკატორი

ბენეფიციარების სტიმულირება.

 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ  უზრუნველყოფა 95.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 04)   

პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) მატერიალური ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის /ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ ოჯახი ( ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული.

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით;

გ) დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ- უფასო სადილი ( მენიუს შესაბამისად);

დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით.

ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • შიმშილის ნაწილობრივი ან სრული აღმოფხვრა

ეფასების ინდიკატორი

-შიმშილობის აღმოფხვრა

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)  80.0  ათასი ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:

ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი-თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ ,,ბაზაში რეგისტრირებული“) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს;

ა.ბ)  მრავალშვილიანი (დედისთვის-მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

ა.გ) ტყუპები (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი:

ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი;

ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.

გ) დახმარება გაიცემა თუ:

გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.

გ.ბ) იმავე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში.

 გ.გ) ახალშობილის მშობელი- მამა , რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.

დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა ( ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე არაუმეტეს ერთჯერ:

დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე-გასაცემი თანხა 250 ლარი.

დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე-350 ლარი.

დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 450 ლარი.

დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

დ.ე) დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა 250 ლარი.

ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა)  ფულადი დახმარების გაცემა სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  საცხოვრებელ სახლზე და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს.

 ბ) დახმარება გაიცემა თუ:

 ბ.ა)  სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო , სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკლვლევის მასალების გათვალისწინებით.

 დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ.

 ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათას) ლარს.

მოსალოდნელი შედეგები:

-სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა.

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 30.0 ათასი ლარი.ლარი.(პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს:

  ა) ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად- თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან  წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო:

  ა.ა)ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და იყო შემწეობის მიმღები.

 ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე.

 ა.გ) უპატრონო მიცვალებული ( უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით).

 ბ) ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ  პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები, მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.

ბ.ა) არის გარდაცვლილის-მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილიშვილი, შვილიშვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი, გერი ან სხვა უფლებამოსილი პირი, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯი.

 ბ.ბ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის  ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება- დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის განცხადების / მომართვის შესაბამისად.

 დ) ფულადი დახმარება გაიცემა  საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ:

 დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას-გასაცემი თანხა 200 ლარი.

 დ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)-არაუმეტეს 400 ლარი.

    სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა.

   მოსალოდნელი შედეგები

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სატატუსის მქონე ოჯახების მორალური და მატერიალური თანადგომა, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

შეფასების ინდიკატორი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა.

სადღესასწაულო დახმარება 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს:

 ა) ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით დახმარების გაიცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის მიზნით.

 ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე, ასევე სოციალურ ჯგუფზე:

 ბ.ა) დიდი სამსმულო ომის მონაწილეები-200 ლარი.

 ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდფებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები ( მეომრის- მეუღლე, შვილი, მშობელი) – 300 ლარი.

 ბ.გ) დედ- მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე)- 200 ლარი.

 ბ.დ) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად.

 ბ.ე) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები)-300 ლარი.

 ბ.ვ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფად)

 ბ.ზ) ავღანეთის ომის მონაწილეები- 100 ლარი.

 ბ.თ) 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეები-200 ლარი.

 ბ.ი) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის ლიკვიდაციის მონაწილეები-150 ლარი.

 ბ.კ) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები:

 ბ.ლ) უსახლკარო ბენეფიციართა დახმარება-200 ლარი

 ბ.მ).  სოციალური ჯგუფი (, უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი)

 ბ.ნ) სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კათარზისი)

 გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების /მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის / სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად.

 დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით):

 დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

 დ.ბ) სოციალურ ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000 (ათი ათას) ლარს.

 დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/ და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქრები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს.

მარჩენალდაკარგულების დახმარება.12.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ომისშემდგომ პერიოდში გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

შესაბამისი წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

6.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მხედველობით მკვეთრი და მნიშვნელოვანი სტატუსის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება  90.0 ათასი ლარი მ/შ:(პროგრამული კოდი 06 02 10)

მხედველობით I ჯგუფის (მკვეთრი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარზე განესაზღვროს დახმარება  თითოეულს თვეში 40 ლარი.

მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებზე თითოეულს თვეში 30 ლარი.

დახმარების თანხა გაიცემა ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგები

შშმ პირების   ფინანსური დახმარება.

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების დახმარება.  30.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 წარმოდგენილი უნდა იქნეს:

-პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა( ასლი)

-დევნილის მოწმობა (ასლი)( არსებობის შემთხვევაში)

-ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობა (ასლი)

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა( 06.02.12) 200.0 ათასი ლარი.

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების /ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი, არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას 5000 ლარის ფარგლებში (შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე).  ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების / მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 10.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა, დახმარება გაიცემა ყოველთვიიურად ფულადი ფორმით 100 ლარის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

-მშობლის განცხადება.

-ბავშვის დაბადების მოწმობა.

-ბანკის ანგარიშის ნომერი.

-შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა აღრიცხვაზე მყოფი ბავშვის შესახებ.

  სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება  –  200.0 ათასი ლარი

 (პროგრამული კოდი 06 02 16)

1. არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს 70 001-დან 100 001 ქულამდე.

-დახმარება განესაზღვრათ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით, ( უნაღდო ანგარიშსწორებით)

2) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური  ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება). ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო  ჯანდაცვის პროგრამით და /ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახელმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით). პაციენტის  მიერ გადასახდელი თანხა არაუმეტეს 1000 ლარისა.


მუხლი 17
პრემიების გაცემა განხორციელდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 9 დეკემბრის №56 დადგენილების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რომელიც ასახულია 2016 წლის ბიუჯეტში, გარდა ამისა თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსილია  გაზარდოს ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის ,,შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12–ისა (2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის  კანონის 21 მუხლის მე4 პუნქტი).
მუხლი 18
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ,,შრომის ანაზღაურების მუხლით განსაზღვრული თანამდებობრივი სარგოს 3 თვის პრემიიდან ერთი თვის პრემია გაცემული იქნეს მუშაკის   კუთვნილ შვებულებაში გასვლის დროს, ხოლო 2 თვის, სააღდგომო და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით.
მუხლი 19
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის  № 60 დადგენილება.
მუხლი 20
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 21
აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაღრაძე
10. 23/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 29/12/2016 9. 13/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 19/12/2016 8. 02/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 06/12/2016 7. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 05/08/2016 6. 07/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 12/07/2016 5. 02/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 07/06/2016 4. 25/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 28/04/2016 3. 25/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 29/03/2016 2. 25/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 01/03/2016 1. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 25/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.