ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ

ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1180
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/03/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 15, 19/04/2005
სარეგისტრაციო კოდი 040.170.310.05.001.001.755
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1180
25/03/2005
სსმ, 15, 19/04/2005
040.170.310.05.001.001.755
ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

კონსოლიდირებული ვერსია (28/10/2011 - 08/11/2011)

საქართველოს კანონი

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ

თავი I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1

ეს კანონი ადგენს საქართველოში ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებისა და ჩატარების სამართლებრივ საფუძვლებს.

    მუხლი 2

2009 წლის 1 ივლისამდე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უზრუნველყოს ტენდერის ჩატარება ლატარიის ორგანიზებასა და ჩატარებაზე უფლებამოსილი პირის გამოსავლენად. ეს ნორმა გავრცელდეს 2009 წლის 16 თებერვლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველო 2005 წლის 9 დეკემბრ ის კანონი 2237 - სსმ I , 54 20.12.2005 წ., მუხ. 357

საქართველოს 2009 წლის 27 მარტის კანონი №1145 - სსმ I, №9, 13.04.2009 წ., მუხ.38

    მუხლი 3

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) აზარტული თამაშობები – თამაშობები, რომელთა შედეგი მთლიანად ან ნაწილობრივ დამოკიდებულია შემთხვევითობაზე. ისინი ტარდება ბანქოს, კამათლის, სათამაშო ბორბლის (რულეტის), სათამაშო აპარატის ან/და სხვა სათამაშო ინვენტარის მეშვეობით და მათში მონაწილეობა ფულადი მოგების შესაძლებლობას იძლევა. აზარტული თამაშობების ორგანიზება დასაშვებია მხოლოდ სამორინესა და სათამაშო აპარატების სალონში;

ბ) მოთამაშე – პირი, რომელიც თამაშობაში მონაწილეობს მოგების მიღების მიზნით;

გ) სამორინე – სპეციალური სათამაშო დაწესებულება, რომელშიც ორგანიზატორი აზარტული თამაშობიდან შემოსავლის მიღების მიზნით სათამაშო ბორბლის (რულეტის), ბანქოს, სათამაშო მაგიდის, კამათლის ან/და სხვა სათამაშო ინვენტარის (გარდა სათამაშო აპარატისა) საშუალებით ახორციელებს აზარტულ თამაშობებს და ფულადი მოგების გათამაშებას;

დ) სათამაშო მაგიდა – სპეციალურად მოწყობილი მაგიდა, რომელზედაც სამორინეს წარმომადგენელსა და მოთამაშეს (მოთამაშეებს) შორის, აგრეთვე მოთამაშეებს შორის მიმდინარეობს თამაშობა სათამაშო ბორბლის (რულეტის), ბანქოს, კამათლის ან/და სხვა სათამაშო ინვენტარის მეშვეობით;

ე) სათამაშო დარბაზი – მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) და სამორინეში აზარტული თამაშობების ჩასატარებელი სპეციალური ადგილი. სათამაშო დარბაზი არ უნდა ჩანდეს შენობის გარეთა მხრიდან;

ვ) სათამაშო აპარატების სალონი – სპეციალურად მოწყობილი შენობა-ნაგებობა ან შენობა-ნაგებობის ფართობის ნაწილი (მათ შორის, გამოყოფილი ფართობის ნაწილი), სადაც განთავსებულია სათამაშო აპარატები. სათამაშო აპარატების სალონში განთავსებული სათამაშო აპარატი არ უნდა ჩანდეს შენობა-ნაგებობის გარეთა მხრიდან;

ზ) სათამაშო აპარატი – ელექტრონული, მექანიკური ან ელექტრო-მექანიკური მოწყობილობა, რომელსაც აქვს სპეციალური პროგრამა ან/და მექანიზმი, რომელიც იძლევა ფულად მოგებას ან ფულადი მოგების განსაზღვრის საშუალებას. სათამაშო აპარატი, რომელზედაც მიმდინარეობს ერთი ან/და რამდენიმე თამაშობა, თამაში ერთდროულად შეუძლია რამდენიმე მოთამაშეს და რომელიც შედგება რამდენიმე სათამაშო ადგილისგან, მიიჩნევა იმდენ სათამაშო აპარატად, რამდენი სათამაშო ადგილისგანაც შედგება (გარდა ელექტრონული სათამაშო ბორბლისა (რულეტისა));

თ) ლატარია – ნებაყოფლობითი ჯგუფური ან მასობრივი თამაშობა, რომლის დროსაც ლატარიის ორგანიზატორი საჯაროდ გამოქვეყნებული, დადგენილი წესისა და პირობების დაცვით ათამაშებს საპრიზო ფონდს. მოგების დამთხვევა ლატარიის რომელიმე ბილეთზე დამოკიდებული არ არის ლატარიის ორგანიზატორის ან სხვა სუბიექტის ნება-სურვილსა და მოქმედებაზე, წარმოადგენს შემთხვევითობას და არ შეიძლება იყოს სპეციალურად მოწყობილი. ლატარიის სახეებია:

თ.ა) ტირაჟიანი ლატარია – ლატარია, რომლის ჩატარების პროცესი დაყოფილია ტირაჟებად, ცალკეულ სრულ ციკლებად, ბილეთის დამზადებიდან და რეალიზაციიდან – საპრიზო ფონდის გათამაშების ჩათვლით. ლატარიის ბილეთის მფლობელი ბილეთის მომგებიანობას ადგენს მხოლოდ გათამაშების ჩატარების შემდეგ;

თ.ბ) მომენტალური ლატარია – ლატარია, რომლის გათამაშების შედეგი ირკვევა ადგილზე ბილეთის შემოწმების ან უშუალოდ ბილეთზე გათამაშების ჩატარების გზით;

თ.გ) ლოტო – თამაშობა, რომელიც ტარდება ბილეთების მეშვეობით და რომელშიც მოგება დამოკიდებულია რიცხვითი ან სიმბოლოების კომბინაციების მთლიან ან ნაწილობრივ დამთხვევაზე და მოგება განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ოდენობიდან;

თ.დ) ბინგო – თამაშობა, რომელიც ტარდება ბილეთების მეშვეობით და რომელშიც რიცხვითი ბარათების ან ელექტროტაბლოს მეშვეობით მოგება ფიქსირდება სპეციალური მოწყობილობიდან ამოსული რიცხვითი კომბინაციების დამთხვევით და მოგება განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ოდენობიდან;

თ.ე ) ტოტო – ტირაჟიანი ლატარიის ნაირსახეობა, რომელიც ტარდება ბილეთების მეშვეობით და რომელშიც მოგება დამოკიდებულია ლატარიის ორგანიზატორის მიერ წინასწარ შერჩეული სპორტული თამაშობების შედეგების მთლიან ან ნაწილობრივ დამთხვევაზე და განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ოდენობიდან;

ი) ლატარიის ან/და მომგებიანი თამაშობის ბილეთი – სარეალიზაციოდ ან გასავრცელებლად გამზადებული ბარათი, თამაშობაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ნივთი, პერსონალური საიდენტიფიკაციო კოდი (ნომერი) ან/და ინფორმაციის სხვა მატარებელი, რომელიც უპასუხებს კანონისა და კონკრეტული ლატარიის ან მომგებიანი თამაშობის მოწყობის პირობებს (რეგლამენტს) და მოგების შემთხვევაში ადასტურებს მოგების ფაქტს;

კ) საპრიზო ფონდი – თანხ , რომ ლიც შემოსვლამდე აღიარებულია მყარ ვალდებულებად მესამე პირის (მოგებახვედრილი ბილეთის მფლობელის), მარწმუნებლის ან პრინციპალის სასარგებლოდ და განკუთვნილია მისთვის გადასაცემად, მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით) გათვალისწინებული მოგების ოდენობით. კონკრეტული თამაშობის მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) შესაბამისად მოგება შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ფულადი, ნივთის სახით ან სხვა ფორმით და იგი გაიცემა თამაშობაში მოგებულ ბილეთზე. აკრძალულია საპრიზო ფონდის დატვირთვა რაიმე სხვა ვალდებულებებით, გარდა გათამაშების მონაწილეებთან ნაკისრი ვალდებულების . საპრიზო ფონდი არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ფინანსურ, კომერციულ, საწარმოო ან სხვა ბრუნვაში. ამ პუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვები არ ვრცელდება საბანკო დაწესებულებაში საპრიზო ფონდის განთავსებით მიღებულ სარგებელზე ;

ლ) საპრიზო ფონდის გათამაშება – პროცედურა, რომლის დროსაც დასტურდება მოგების დამთხვევის ფაქტი ლატარიის ან/და მომგებიანი თამაშობის ბილეთზე; ნივთმოგების მფლობელს უფლება აქვს, მიიღოს ნივთი ან მისი შესაბამისი თანხა, თუ ეს დადგენილია მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით);

მ) საპრიზო ფონდის უზრუნველყოფა – ფინანსური მექანიზმი, რომლითაც მოგების შემთხვევაში უზრუნველყოფილია ტოტალიზატორის მოთამაშეთა ინტერესები და რომლის არსებობაც დასტურდება საბანკო გარანტიით ან ფინანსური რისკის დაზღვევის პოლისით;

ნ) ლატარიის მოცულობა – კონკრეტული გათამაშებისათვის განკუთვნილი ბილეთების რაოდენობის ნამრავლი ბილეთების საცალო ღირებულებაზე;

ო) მომგებიანი თამაშობებია:

ო.ა) ლოტო – ჯგუფური თამაშობა, რომლის მონაწილეც ირჩევს რიცხვით ან სიმბოლოების კომბინაციებს და რომელშიც მოგება დამოკიდებულია რიცხვითი ან სიმბოლოების კომბინაციების მთლიან ან ნაწილობრივ დამთხვევაზე და მოგება განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ოდენობიდან. ლოტო ტარდება სპეციალურად მოწყობილ შენობაში და მის მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრება შენობაში არსებული სათამაშო ადგილების რაოდენობით;

ო.ბ) ბინგო – ჯგუფური თამაშობა, რომელშიც რიცხვითი ბარათების ან ელექტროტაბლოს მეშვეობით ფიქსირდება მოგება სპეციალური მოწყობილობიდან ამოსული რიცხვითი კომბინაციების დამთხვევით და მოგება განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ოდენობიდან. ბინგო ტარდება სპეციალურად მოწყობილ შენობაში და მის მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრება შენობაში არსებული სათამაშო ადგილების რაოდენობით;

ო.გ) ტოტალიზატორი – თამაშობა, რომელიც იმართება მოთამაშეების მიერ შეჯიბრების მიმდინარეობის, თამაშობის, რაიმე მოვლენის (მოვლენების) შედეგის პროგნოზზე ფსონების დადებით, ხოლო მოგება დამოკიდებულია ფსონის მოცულობაზე და შედეგზე. აკრძალულია ტოტალიზატორის მოწყობა ისეთ შემთხვევებში, როცა შედეგი შესაძლოა წინასწარ იყოს ცნობილი ერთ-ერთი ან ორივე მხარისთვის. ტოტალიზატორი იმართება სპეციალურად მოწყობილ შენობა-ნაგებობაში ან შენობა-ნაგებობის ნაწილში;

ო.დ) წამახალისებელი გათამაშება – თამაშობა, რომლის დროსაც ორგანიზატორი საჯაროდ გამოქვეყნებული, დადგენილი წესისა და პირობების დაცვით ათამაშებს საპრიზო ფონდს. მოგების დამთხვევა რომელიმე ბილეთზე დამოკიდებული არ არის ორგანიზატორის ან სხვა სუბიექტის ნება-სურვილსა და ქმედებაზე, წარმოადგენს შემთხვევითობას და არ შეიძლება იყოს სპეციალურად მოწყობილი. წამახალისებელი გათამაშება ტარდება კონკრეტული სახის პროდუქციის (მომსახურების) სწრაფად და ეფექტიანად რეალიზების მიზნით. წამახალისებელი გათამაშების ბილეთი გაიცემა უფასოდ. წამახალისებელი გათამაშების ნებართვა გაიცემა კონკრეტული სახის პროდუქციის (მომსახურების) მწარმოებელზე ან მის წარმომადგენელზე. დაუშვებელია წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობისთვის ნებისმიერი ფორმით საფასურის დაწესება;

პ) აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი – აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვის მფლობელი;

ჟ) სამორინეს სეიფი – სპეციალურად მოწყობილი ოთახი, სადაც ინახება სამორინეს სარეზერვო თანხა (თითოეულ სათამაშო მაგიდაზე სულ ცოტა 10000 ლარის ოდენობით), სამორინეს მთელი შიდა დოკუმენტაცია, სამორინეს სათამაშო ინვენტარი, რომელიც არ არის სტაციონარულად დამონტაჟებული (ბურთულები რულეტისთვის, სათამაშო ჟეტონები, ბანქოს დასტები, კარაბინები ბანქოს დასარიგებლად, სინები ბანქოს დასარიგებლად, კამათლები და ა. შ.);

რ) ლატარიის ორგანიზატორი – ამ კანონის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ტენდერში გამარჯვებული პირი – ლატარიის ორგანიზებისა და ჩატარების ექსკლუზიური უფლების მფლობელი პირი, რომელიც საქმიანობას ახორციელებს ამავე კანონითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

ს) წამახალისებელი გათამაშების ეტაპი – პროცესი, რომელიც იწყება ბილეთების დამზადებიდან და რეალიზაციიდან და მთავრდება საპრიზო ფონდის გათამაშებით;

) აგენტი – პირი, რომელიც ლატარიის ორგანიზატორ უწევს სარეალიზაციო მომსახურებას და საცალო რეალიზატორს ან სხვა აგენტს აწვდის ატარიის ბილეთებს მათი შემდგომი რეალიზაციის მიზნით. აგენტს უფლება აქვს, თავად შეასრულოს საცალო რეალიზატორის ფუნ ცია;

უ) საცალო რეალიზატორი – პირი, რომელიც ლატარიის ორგანიზატორ ან აგენტს უწევს სარეალიზაციო მომსახურებას ლატარიის ბილეთების მოთამაშეებზე რეალიზაციის მიზნით;

 ფ ) სარეალიზაციო მომსახურება − მომსახურება, რომელიც მოიცავს აგენტის (საცალო რეალიზატორის) მიერ ლატარიის ორგანიზატორის ლატარიის ბილეთების რეალიზაციას (მათ შორის, ლატარიის ტერმინალის გამოყენებით), ლატარიის ორგანიზატორის მიერ დადგენილი წესების თანახმად მოთამაშეებზე მოგებების გაცემას, მათთვის ლატარიის ორგანიზატორის სარეკლამო საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდებას და სხვა.

საქართველო 2007 წლის 3 ივლისის კანონი 5180 - სსმ I , 28, 18.07.2007 წ., მუხ. 277

საქართველო 2008 წლის 10 დეკემბრის კანონი №709 - სსმ I , №37 , 1 7 . 12 .200 8 წ., მუხ.239

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №5169 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

    მუხლი 4

ლატარიას, აზარტულ და მომგებიან თამაშობებს არ მიეკუთვნება თამაშობები, რომლებიც ტარდება მანქანების, აპარატების, მოწყობილობებისა და სხვა საშუალებების გამოყენებით და რომლებშიც გათვალისწინებული არ არის შემთხვევითობის ელემენტი. მათი მიზანია მონაწილეთა განსაკუთრებული ცოდნის, ინტელექტის, სიმარჯვის, მოხერხებულობის ან სხვა განსაკუთრებული უნარის ტესტირება ან დემონსტრირება.

    მუხლი 5

1. ყველა სახის აზარტული და მომგებიანი თამაშობა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ტარდება „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ნებართვას მოითხოვს. უნებართვოდ თამაშობის გამართვა ან სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა კანონის დარღვევად ითვლება და იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

2. საქართველოში დასაშვებია მხოლოდ ამ კანონით გათვალისწინებული ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობა და მათი ბილეთების გავრცელება.

საქართველო 2005 წლის 9 დეკემბრ ის კანონი 2237 - სსმ I , 54 20.12.2005 წ., მუხ. 357

    მუხლი 6

1. საქართველოში ლატარიის ორგანიზებასა და ჩატარებას ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ტენდერში გამარჯვებული პირი. ტენდერში გამარჯვებულად განისაზღვრება ის პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს ტენდერის პირობებს და სახელმწიფო ბიუჯეტში ყოველწლიურად გადაიხდის ლატარიის ჩატარებისას რეალიზებული ბილეთების ჯამური ღირებულების პროცენტს, რომლი ოდენობასაც ადგენს საქართველოს მთავრობა .

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ტენდერის ჩატარების წესსა და პირობებს ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

3. (ამოღებულია – 13.10.2011, №5138).

4. (ამოღებულია – 13.10.2011, №5138).

5 . ლატარიის ორგანიზატორს ლატარიის მხარდაჭერის, საზოგადოებრივი ინტერესის ან/ და ნდობის მოპოვების მიზნით უფლება აქვს, უფასოდ მიაწოდოს მოთამაშეს ლატარიის ბილეთი . ასეთი მიწოდება არ ჩაითვლება ლატარიის ბილეთის რეალიზაციად და, შესაბამისად, არ გაითვალისწინება ლატარიის ბილეთების ჯამურ ღირებულებაში. ასეთი მიწოდება არ განიხილება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ექსკლუზიური უფლების მფლობელს შორის დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის დარღვევად.

6 . ლატარიის ორგანიზატორს ლატარიის მხარდაჭერის მიზნით შეუძლია ლატარიის ბილეთი მი ყიდოს პირ , რომელიც მას გამოიყენებს საკუთარი საქონლის, მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობისათვის, თანამშრომელთა წახალისებისათვის და სხვა. ლატარიის ბილეთის ასეთი გაყიდვა ჩაითვლება მოთამაშისთვის ლატარიის ბილეთის ნომინალურ ღირებულებით მიყიდვად და იმა ვე ღირებულებით შეიტანება ლატარიის ბილეთების ჯამურ ღირებულებაში.

7. ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევები არ ჩაითვლება წამახალისებელ გათამაშებად და მათზე არ გავრცელდება წამახალისებელი გათამაშების მოწყობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.

8. ლატარიის ორგანიზატორს აქვს საპრიზო ფონდის ნაწილის რეზერვირების უფლება, რომლის ოდენობა მოცემულ თამაშობაში განცხადებულ საპრიზო ფონდთან ერთად უნდა შეადგენდეს რეალიზებული ლატარიის ბილეთების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 45 პროცენტს.

საქართველო 2006 წლის 25 მაისის კანონი 3142 - სსმ I , 18  31.05.2006 წ., მუხ. 136

საქართველო 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი 3968 - სსმ I , 48  22.12.2006 წ., მუხ. 332

საქართველოს 2008 წლის 10 დეკემბრის კანონი №709 - სსმ I, №37, 17.12.2008 წ., მუხ.239

საქართველოს 2009 წლის 24 მარტის კანონი №1126 - სსმ I, №6, 26.03.2009 წ., მუხ.22

საქართველოს 2009 წლის 1 დეკემბრის კანონი №2182 - სსმ I, №40, 07.12.2009 წ., მუხ.296

საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №5138 - ვებგვერდი, 19.10.2011წ.

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №5169 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

    მუხლი 7

1. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ნებართვების გაცემასა და გაუქმებას , მათში ცვლილებების შეტანასა და უწყებრივ სანებართვო რეესტრში გატარებას ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონისა და ამ კანონის შესაბამისად ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შემოსავლების სამსახური ( შემდგომში შემოსავლების სამსახური ).

2. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, გადაამოწმოს ნებართვის მაძიებლის მიერ ნებართვის მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტების უტყუარობა.

3. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, კონტროლი დააწესოს სანებართვო პირობების შესრულებაზე. ამ მიზნით შესაძლებელია, ნებისმიერ დროს შემოწმდეს ნებართვის მფლობელის მიერ ამ კანონითა და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა. შემოწმების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

4. ამ კანონით გათვალისწინებული სანებართვო პირობების დარღვევისათვის ნებართვის მფლობელს აჯარიმებს შემოსავლების სამსახური ან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საგადასახადო ორგანო ამ კანონით გათვალისწინებული სანებართვო პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმებისა და ამავე კანონის 372 მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმების გადახდის ადმინისტრირებას ახორციელებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესებით.

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №18  31.05.2006 წ., მუხ.136

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2010 წლის 23 თებერვლის კანონი №2670 - სსმ I, №7, 09.03.2009 წ., მუხ.29

საქართველოს 2010 წლის 17 სექტემბრის კანონი №3601 - სსმ I, №54, 12.10.2010 წ., მუხ.353

    მუხლი 8 . (ამოღებულია)

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 9

1. მომენტალური ლატარიის საპრიზო ფონდის ოდენობა უნდა შეადგენდეს მოცემულ გათამაშებაში ლატარიის მოცულობის არანაკლებ 45 პროცენტს.

2. ტირაჟიანი ლატარიის, ლოტოს, ბინგოს საპრიზო ფონდის ოდენობა უნდა შეადგენდეს მოცემულ თამაშ ბაში რეალიზებული ბილეთების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 45 პროცენტს.

3. წამახალისებელი გათამაშების საპრიზო ფონდის ოდენობა არ არის შეზღუდული. მას განსაზღვრავს ორგანიზატორი. საპრიზო ფონდის ოდენობა ფიქსირდება წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის პირობებში (რეგლამენტში).

4. ლატარიის გათამაშების შედეგად ნივთობრივი მოგება უნდა შეხვდეს მხოლოდ ერთ ბილეთს.

5. (ამოღებულია).

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №5169 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

    მუხლი 10. (ამოღებულია)

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

    მუხლი 11

1. ნებართვის გაცემას ექვემდებარება:

ა) წამახალისებელი გათამაშება;

ბ) სამორინე;

გ) ტოტალიზატორი;

დ) სათამაშო აპარატების სალონი;

ე) ლოტო;

ვ) ბინგო.

2. ლატარია და ამ მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტებით დადგენილი თამაშობები შეიძლება გაიმართოს სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ინტერნეტის, ტელეფონის და სპეციალურად მოწყობილი ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით, მხოლოდ ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით.

3. სამორინეს , ტოტალიზატორის , ლოტოს , ბინგოს ა დ ა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვ ები გაიცემა 1 წლის ვადით, ხოლო სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა 5 წლის ვადით.

4. სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის, ლოტოსა და ბინგოს მოწყობის ნებართვები გაიცემა თითოეული ობიექტის ფუნქციონირებისთვის.

5. დაუშვებელია სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონისა და ტოტალიზატორის მისამართების შეცვლა უწყებრივ სანებართვო რეესტრში ცვლილებების შეტანის გზით, თუ „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით ახალი მისამართისთვის დადგენილია მოსაკრებლის სხვა განაკვეთი. აღნიშნულ შემთხვევაში სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონისა და ტოტალიზატორის მოწყობისთვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უნდა გაიცეს ახალი ნებართვები.

6. შესაძლებელია ლოტოსა და ბინგოს ობიექტების ადგილმდებარეობის შეცვლა უწყებრივ სანებართვო რეესტრში ცვლილებების შეტანის გზით.

7. აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვები არ გაიცემა საგადასახადო დავალიანების არსებობის შემთხვევაში.

8. აკრძალულია ამ მუხლით გათვალისწინებული ნებართვების სხვა პირისთვის გადაცემა.

საქართველოს 2006 წლის 1 დეკემბრის კანონი №3774  - სსმ I, №47  18.12.2006 წ., მუხ.311

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4933 - ვებგვერდი, 30.06.2011წ.

თავი I 1   . წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის განსაკუთრებული პირობები

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

1. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველი პირი ვალდებულია წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის მიღებამდე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში – სააგენტო) წერილობით წარუდგინოს თამაშობის ზოგადი წესი (თამაშობის მიზეზი და მიზანი).

2. სააგენტო ამოწმებს წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველი პირის მიერ წარდგენილი თამაშობის ზოგადი წესის შესაბამისობას საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილ კრიტერიუმებთან და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მიმართავს ამ კანონის 311 მუხლით გათვალისწინებულ საბჭოს საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად.

3. ამ კანონის 311 მუხლით გათვალისწინებულ საბჭოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების (თანხმობის) მიღების შემთხვევაში წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველ პირს უფლება ეძლევა, მიმართოს შემოსავლების სამსახურს წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის მისაღებად.

4. სააგენტოს მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევამდე წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველი პირი ვალდებულია სააგენტოს გადაუხადოს მომსახურების საფასური – 10 000 ლარი (დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლით).

5. სააგენტოს მიერ უარყოფითი შეფასების მიღების ან ამ კანონის 311 მუხლით გათვალისწინებული საბჭოს მიერ უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველ პირს უბრუნდება ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გადახდილი მომსახურების საფასური.

6. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველი პირის მიერ ამ მუხლის შესაბამისად გადახდილი მომსახურების საფასურის დაბრუნების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4063 -სსმI,№74,24. 12.2010 წ.,მუხ.455

 

 

 

 

თავი II. მომგებიანი თამაშობების მოწყობისა და ნებართვების გაცემის პირობები

    მუხლი 12

1. მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვის მისაღებად (გარდა ამ კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) ნებართვის მაძიებელმა, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, შემოსავლების სამსახურს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) მომგებიანი თამაშობების მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან არანაკლებ ნებართვის მოქმედების ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვა) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომლითაც დასტურდება ხელშეკრულების მხარის საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე;

ბ) ხელშეკრულება ნებართვის მაძიებელსა და იმ პირს შორის, რომელიც ამზადებს მომგებიანი თამაშობის ბილეთებს, დასამზადებელი ბილეთების რაოდენობის მითითებით;

გ) მომგებიანი თამაშობის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი), რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს:

გ.ა) თამაშობის ზოგადი წესი (გარდა წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის შემთხვევისა, როდესაც თამაშობის ზოგადი წესი შემოსავლების სამსახურს წარედგინება ამ პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად);

გ.ბ) მომგებიანი თამაშობის ჩატარების ვადა და ადგილი;

გ.გ) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის შემთხვევაში – საპრიზო ფონდის გათამაშების თარიღი და მისამართი;

გ.დ) მომგებიანი თამაშობის ბილეთების რაოდენობა და ნუმერაცია;

გ.ე) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის შემთხვევაში – საპრიზო ფონდი, პრიზების ჩამონათვალი, მათი რაოდენობა და ღირებულება;

გ.ვ) მომგებიანი თამაშობის მოგების გაცემის ადგილი, თარიღი და ზღვრული ვადა. მომგებიანი თამაშობის მოგებების გაცემის საერთო ვადაა გათამაშებიდან 30 კალენდარული დღე. მოგება უნდა გაიცეს მომგებიანი ბილეთის წარდგენიდან არა უგვიანეს 6 დღისა;

დ) მომგებიანი თამაშობის ბილეთის ნიმუში 2 ეგზემპლარად, გაყალბებისგან დამცავი ნიშნების მითითებით. ბილეთის ნიმუში ხელმოწერილი უნდა იყოს ნებართვის მაძიებლის მიერ;

ე) ტოტალიზატორის მოწყობის შემთხვევაში – საპრიზო ფონდის არანაკლებ 10000 ლარის ოდენობით უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი ;

ვ) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის შემთხვევაში – აგრეთვე ამ კანონის 311 მუხლით გათვალისწინებული საბჭოს თანხმობა, სააგენტოს მიერ დამოწმებული, საბჭოსთან შეთანხმებული თამაშობის ზოგადი წესი და სააგენტოსთვის გადახდილი მომსახურების საფასურის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

2. მომგებიანი თამაშობის ბილეთის ნიმუშზე თვალსაჩინოდ უნდა იყოს აღნიშნული შემდეგი რეკვიზიტები:

ა) ნებართვის მაძიებლის სახელწოდება/სახელი და გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი;

ბ) ბილეთის ფასი (გარდა ტოტალიზატორისა და წამახალისებელი გათამაშებისა);

გ) ბილეთის ნომერი;

დ) გასაცემი ნებართვის ნომრის ადგილი;

ე) მომგებიანი თამაშობის ჩატარების ვადა და ადგილი;

ვ) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის შემთხვევაში – საპრიზო ფონდის გათამაშების თარიღი და დრო;

ზ) თამაშობის ზოგადი წესი;

თ) მომგებიანი თამაშობის მოგების გაცემის ზღვრული ვადა და ადგილი.

3. თუ ტექნოლოგიურად შეუძლებელია მომგებიანი თამაშობის ბილეთზე მოცემული რეკვიზიტების ასახვა, მაშინ მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი ვალდებულია უზრუნველყოს მათი საჯაროობა და მოთამაშეებისათვის მომგებიანი თამაშობის მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) დაუბრკოლებლად მიწოდება.

4. წამახალისებელი გათამაშების მოგებათა ოფიციალური ცხრილი უნდა გამოქვეყნდეს გათამაშებიდან არა უგვიანეს 3 კალენდარული დღისა.

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4063 -სსმI,№74,24. 12.2010 წ.,მუხ.455

    მუხლი 13

1. ტოტალიზატორის, ლოტოსა და ბინგოს ობიექტების ადგილმდებარეობის შეცვლის შემთხვევაში მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორმა შემოსავლების სამსახურს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) გაცემული სანებართვო მოწმობის დედანი;

ბ) ტოტალიზატორის, ლოტოსა და ბინგოს მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან არანაკლებ ნებართვის მოქმედების ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვა) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომლითაც დასტურდება ხელშეკრულების მხარის საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე;

გ) ხელშეკრულება ნებართვის მფლობელსა და იმ პირს შორის, რომელიც ამზადებს მომგებიანი თამაშობის (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით გამართული თამაშობებისა) ბილეთებს, დასამზადებელი ბილეთების რაოდენობის მითითებით;

დ) მომგებიანი თამაშობის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი);

ე) მომგებიანი თამაშობის (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით გამართული თამაშობისა) ბილეთის ნიმუში 2 ეგზემპლარად .

2. მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი ვალდებულია, სხვა ცვლილების (ბილეთების დამატებითი რაოდენობის ბეჭდვის და სხვა) შესახებ, რომელიც არ იწვევს თამაშობის არსებით ცვლილებას, 3 დღით ადრე წერილობით აცნობოს შემოსავლების სამსახურს .

3. წამახალისებელი გათამაშების ერთი ეტაპის დასრულებამდე დაუშვებელია წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის პირობებში (რეგლამენტში) ცვლილების შეტანა.

4. დაუშვებელია წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვით ორი ან ორზე მეტი ეტაპის ერთდროულად ჩატარება.

5. წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორი ვალდებულია, გათამაშების ყოველი ახალი ეტაპის მოწყობისთვის თანხმობის მისაღებად 2 კვირით ადრე შემოსავლების სამსახურს წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის პირობები (რეგლამენტი);

ბ) წამახალისებელი გათამაშების (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით გამართული თამაშობისა) ბილეთის ნიმუში 2 ეგზემპლარად;

გ) ხელშეკრულება წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორსა და იმ პირს შორის, რომელიც ამზადებს წამახალისებელი გათამაშების (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით გამართული თამაშობისა) ბილეთებს, დასამზადებელი ბილეთების რაოდენობის მითითებით .

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

    მუხლი 14 (ამოღებულია)

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 15

ლატარიის და მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორი, გათამაშებას ატარებს ბილეთების არასრულად რეალიზების შემთხვევაშიც.

    მუხლი 16

1. წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორი ვალდებულია უზრუნველყოს მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) საჯაროობა და მოთამაშეებისათვის მათი დაუბრკოლებლად მიწოდება, აგრეთვე კომისიის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს საპრიზო ფონდის გათამაშებას წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) დაცვითა და მათ შესაბამისად. კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ სამი მოწვეული, წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორისგან დამოუკიდებელი წევრისგან.

2. წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორი ვალდებულია, გათამაშების მიმდინარეობისა და შედეგების თაობაზე ინფორმაცია 2 დღის ვადაში წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს.

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 17 (ამოღებულია)

საქართველოს 2006 წლის 1 დეკემბრის კანონი №3774  - სსმ I, №47  18.12.2006 წ., მუხ.311

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 18 (ამოღებულია)

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

თავი III. აზარტული თამაშობების მოწყობისა და ნებართვების გაცემის პირობები

    მუხლი 19

1. სამორინეს მოწყობის ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტების გარდა, შემოსავლების სამსახურს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) სამორინეს მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან არანაკლებ ნებართვის მოქმედების ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვა) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომლითაც დასტურდება ხელშეკრულების მხარის საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე;

ბ) სამორინეს მოწყობის პირობები (რეგლამენტი), რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს: სამორინეში არსებული სათამაშო მაგიდების ჩამონათვალი, სახელწოდების, საქარხნო ნომრის, დამზადების წლის და დამამზადებელი ქვეყნის მითითებით; მინიმალური და მაქსიმალური ფსონები; სამორინეს მუშაობის წესები; სამორინეში მოქცევის წესები; სამორინეში მიმდინარე თამაშობების წესები;

გ) სათამაშო ჟეტონის ნიმუშები.

2. აკრძალულია სამორინეში იმ თამაშობის გამართვა, რომელიც გათვალისწინებული არ არის სამორინეს მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით).

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 20

სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მისაღებად (გარდა ამ კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) ნებართვის მაძიებელმა, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვა-ლისწინებული დოკუმენტების გარდა, შემოსავლების სამსახურს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან არანაკლებ ნებართვის მოქმედების ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვა) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომლითაც დასტურდება ხელშეკრულების მხარის საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე;

ბ) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი), რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს:

ბ.ა) სათამაშო აპარატების ჩამონათვალი, სახელწოდების, აპარატზე მიმდინარე თამაშის სახეობების, მოდიფიკაციის, საქარხნო ნომრის, დამზადების წლის და დამამზადებელი ქვეყნის მითითებით;

ბ.ბ) სათამაშო აპარატების თამაშების მოკლე აღწერილობები, თითოეულ აპარატზე მინიმალური და მაქსიმალური ფსონებისა და მოგების მაქსიმალური ოდენობის მითითებით;

ბ.გ) აზარტული თამაშობების ჩატარების ვადა და ადგილი.

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 21

1. სათამაშო აპარატების სალონის ადგილმდებარეობის შეცვლის შემთხვევაში აზარტული თამაშობის ორგანიზატორმა შემოსავლების სამსახურს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) გაცემული სანებართვო მოწმობის დედანი;

ბ) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან არანაკლებ ნებართვის მოქმედების ვადით დადებული სარგებლობის ექსკლუზიური უფლების (იჯარა, ქირავნობა, უზუფრუქტი და სხვა) დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომლითაც დასტურდება ხელშეკრულების მხარის საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე;

გ) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი).

2. აზარტული თამაშობის ორგანიზატორი ვალდებულია, სხვა ცვლილების (სათამაშო ინვენტარის შეცვლის და სხვა) შესახებ, რომელიც არ იწვევს თამაშობის არსებით ცვლილებას, 3 დღით ადრე წერილობით აცნობოს შემოსავლების სამსახურს .

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

    მუხლი 22 (ამოღებულია)

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 23

სათამაშო აპარატებზე გათვალისწინებული უნდა იყოს დადებული ფსონის სულ ცოტა 80 პროცენტი მოგება.

    მუხლი 24

1. სამორინეში დამონტაჟებული უნდა იყოს და უნდა ფუნქციონირებდეს არანაკლებ შვიდი სათამაშო მაგიდისა, მათგან ერთი – სათამაშო ბორბალზე (რულეტზე) სათამაშოდ.

2. სამორინე უნდა შედგებოდეს კლიენტთა მომსახურების ზონისა და სამსახურებრივი სათავსების ზონისაგან. თითოეული ზონისთვის უნდა არსებობდეს ცალკე შესასვლელი.

3. კლიენტებთან ფულადი ანგარიშსწორების წარმოების სალარო აღჭურვილი უნდა იყოს ჯავშნიანი ფანჯრით, შესაბამის დაცვის სამსახურთან დამაკავშირებელი საგანგაშო სიგნალით და უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

4. სამსახურებრივი სათავსების ზონაში უნდა შედიოდეს სეიფი.

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

  მუხლი 25. (ამოღებულია)

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

 

თავი IV. ლატარიის, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორის უფლება-მოვალეობები

    მუხლი 26. (ამოღებულია)

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

    მუხლი 27

თამაშის წესები უნდა განთავსდეს იმ ადგილზე, სადაც თამაშობა ტარდება და მოთამაშეს პირველი მოთხოვნისთანავე უნდა წარუდგინონ.

    მუხლი 28

აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის უფლება აქვს შესაბამისი ნებართვის მფლობელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და პირობების გათვალისწინებით.

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 29

1. ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს თამაშობების მოწყობის ადგილზე საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების, მოთამაშეთა და სხვა პირთა კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა;

ბ) აწარმოოს გაცემულ მოგებათა რეგისტრაცია, შექმნას ელექტრონული ბაზა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს წარუდგინოს ინფორმაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

გ) ჩაატაროს თამაშობა და გასცეს მოგებები წარმოდგენილი მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) შესაბამისად;

დ) მოთხოვნის შემთხვევაში მოთამაშეს მისცეს წერილობითი ცნობა მოგების მიღების შესახებ;

ე) მოთამაშეთა პრეტენზიებთან დაკავშირებით მიიღოს გადაწყვეტილება მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით) გათვალისწინებულ ვადებში;

ვ) საიდუმლოდ შეინახოს მონაცემები მოთამაშის მიერ მოგებულ ან წაგებულ თანხებზე და ინფორმაცია მათ შესახებ გასცეს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ზ) დროულად გადაიხადოს თამაშობის მოწყობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოსაკრებლები და გადასახადები;

თ) არ დაუშვას დამატებითი პირობების მოთხოვნა მოგებულ მოთამაშეზე მოგების გაცემისას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევების გარდა;

ი) შეასრულოს ამ კანონითა და სხვა ნორმატიული აქტებით მისთვის დაკისრებული მოვალეობები;

კ) საქმიანობის შეწყვეტიდან/განახლებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში წერილობით აცნობოს შემოსავლების სამსახურს საქმიანობის შეწყვეტის/განახლების თაობაზე;

ლ) ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობის გადაზიდვის ოპერაციები განახორციელოს სპეციალიზებული საინკასაციო სამსახურების საშუალებით, თუ მისი ყოველთვიური შემოსავალი აღემატება 10000 ლარს;

მ) სანებართვო პირობების შესრულების შემოწმებისას შემმოწმებელს შეუქმნას სამუშაო პირობები და მოთხოვნისთანავე დაუყოვნებლივ წარუდგინოს სანებართვო პირობებთან დაკავშირებული საჭირო დოკუმენტაცია და ინფორმაცია;

ნ) სამორინე, სათამაშო აპარატების სალონი, ტოტალიზატორისთვის, ლოტოსა და ბინგოსთვის სპეციალურად მოწყობილი შენობა-ნაგებობები უზრუნველყოს მუდმივი დენის წყაროთი, აღჭურვოს დარბაზში, სალაროსთან, შემოსასვლელში და გარე პერიმეტრზე დამონტაჟებული ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით. ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. დარბაზში, სალაროსთან და შემოსასვლელში ვიდეოჩაწერა უნდა მიმდინარეობდეს ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, სამორინეს და სათამაშო აპარატების სალონის მუშაობის მთელ პერიოდში, ხოლო გარე პერიმეტრზე – მუდმივად. ვიდეოჩაწერის შედეგად მიღებული ელექტრონული მატარებლები, შესაბამისი ჩანაწერებით, არანაკლებ 30 დღისა უნდა ინახებოდეს სათანადოდ დაცულ ადგილზე და დასაბუთებული მოთხოვნისთანავე წარედგინება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/და სხვა უფლებამოსილ ორგანოებს. სალარო აღჭურვოს ჯავშნიანი ფანჯრით და შესაბამის დაცვის სამსახურთან დამაკავშირებელი საგანგაშო სიგნალით.

2. სამორინეს, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორს ეკრძალება მოთამაშეებზე სესხის გაცემა ფსონის დასადებად.

3. ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორს ეკრძალება არასრულწლოვან პირებთან შრომითი ხელშეკრულების დადება, რომლის მიხედვითაც მათ ევალებათ თამაშობის ჩატარების ადგილზე მუშაობა, თამაშობის ორგანიზების ან ჩატარების კონტროლი.

საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 30

1. ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორი ვალდებული არ არის, შეამოწმოს სათამაშო ჟეტონის, ლატარიის ან/და მომგებიანი თამაშობების ბილეთის წარმომდგენის უფლებამოსილება, თუ ეს მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით) არ არის განსაზღვრული.

2. თუ მოთამაშემ დაკარგა სათამაშო ჟეტონი, ლატარიის ან/და მომგებიანი თამაშობის ბილეთი, მას უფლება არა აქვს, პრეტენზია წარუდგინოს ლატარიის, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორს, თუ მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით) სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

3. თამაშობების ორგანიზებასთან დაკავშირებული პრეტენზიები მიიღება მოწყობის პირობებით (რეგლამენტით) გათვალისწინებულ ვადებში.

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 31

1. ლატარიის ორგანიზატორი ვალდებულია, ტირაჟის მოწყობის შესახებ 2 კვირით ადრე აცნობოს შემოსავლების სამსახურს და წარუდგინოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომდევნო ტირაჟის მოწყობისას ამ პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტები და მათში ასახული ინფორმაცია უცვლელი რჩება, შემდეგი დოკუმენტები:

ა) ტირაჟიანი ლატარიის, ლოტოს, ბინგოს მოწყობისათვის:

ა.ა) ტირაჟიანი ლატარიის, ლოტოს, ბინგოს მოწყობის პირობები (რეგლამენტი);

ა.ბ) ხელშეკრულება ლატარიის ორგანიზატორსა და იმ პირს შორის, რომელიც ამზადებს ტირაჟიანი ლატარიის, ლოტოს, ბინგოს ბილეთებს, დასამზადებელი ბილეთების რაოდენობის მითითებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტირაჟიანი ლატარიის, ლოტოს, ბინგოს ბილეთებს ამზადებს ლატარიის ორგანიზატორი;

ა.გ) ტირაჟიანი ლატარიის, ლოტოს, ბინგოს ბილეთების ნიმუშები (ასეთების არსებობის შემთხვევაში);

ბ) მომენტალური ლატარიის მოწყობისათვის:

ბ.ა) მომენტალური ლატარიის მოწყობის პირობები (რეგლამენტი);

ბ.ბ) ხელშეკრულება ლატარიის ორგანიზატორსა და იმ პირს შორის, რომელიც ამზადებს მომენტალური ლატარიის ბილეთებს, დასამზადებელი ბილეთების რაოდენობის მითითებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომენტალური ლატარიის ბილეთებს ამზადებს ლატარიის ორგანიზატორი;

ბ.გ) მომენტალური ლატარიის ბილეთის ნიმუშები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2. ლატარიის ორგანიზატორი ვალდებულია, სხვა ცვლილების (დირექტორის, იურიდიული მისამართის შეცვლის, ბილეთების დამატებითი რაოდენობის ბეჭდვის და სხვა) შესახებ, რომელიც არ იწვევს თამაშობის არსებით ცვლილებას, 3 დღით ადრე წერილობით აცნობოს შემოსავლების სამსახურს.

3. ლატარიის ორგანიზატორი ვალდებულია უზრუნველყოს თამაშის წესების საჯაროობა და მოთამაშეებისათვის მათი დაუბრკოლებლად მიწოდება, აგრეთვე კომისიის შექმნა (გარდა ტოტოს გათამაშებისა) , რომელიც უზრუნველყოფს საპრიზო ფონდის გათამაშებას მოწყობის პირობების (რეგლამენტის) დაცვით და მათ შესაბამისად. კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 3 მოწვეული, ლატარიის ორგანიზატორისგან დამოუკიდებელი წევრისგან.

4. ლატარიის ორგანიზატორი ვალდებულია გათამაშების მიმდინარეობისა და შედეგების თაობაზე ინფორმაცია 5 სამუშაო დღის ვადაში წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს.

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №5169 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

      მუხლი 311

1. ამ კანონის 111 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების, აგრეთვე წამახალისებელ გათამაშებასთან და ლატარიასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების განხილვისა და შესაბამისი სარეკომენდაციო გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში იქმნება წამახალისებელ გათამაშებასთან და ლატარიას თან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი საბჭო ( შემდგომში საბჭო) , რომლის შემადგენლობა და რეგლამენტი მტკიცდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით.

2. საბჭო ს რეგლამენტით განისაზღვრება საბჭოს მიერ საკითხის განხილვის პროცედურები, მათ შორის, საბჭოს სხდომების მოსამზადებლად ჩასატარებელი ღონისძიებები, საბჭოს წევრთა ჩანაცვლების, საბჭოს სხდომების მიმდინარეობის, კენჭისყრისა და სხვა საკითხები.

3. საბჭოს შემადგენლობა ში უნდა შედიოდნენ საქართველოს ფინანსთა, იუსტიციის, ეკონომიკური განვითარების და კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროების სისტემის თანამშრომლები, ასევე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებით სხვა პირები.

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 ., მუხ .164

    მუხლი 32

1. 21 წლამდე პირისთვის სამორინეში, ხოლო 18 წლამდე პირისთვის სათამაშო აპარატების სალონში ან/და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილებში შესვლა ან/და თამაშობებში მონაწილეობა აკრძალულია. აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორი ვალდებულია პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით უზრუნველყოს აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ადგილებში შესული პირის ასაკის შემოწმება, თუ არსებობს გონივრული ვარაუდის საფუძველი, რომ მისი ასაკი არ აკმაყოფილებს ამ პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს.

2. აკრძალულია 18 წლამდე პირებზე ეროვნული ლატარიის ბილეთების გაყიდვა ან/ და სხვაგვარი გავრცელება და მოგების გაცემა.

საქართველო 2007 წლის 3 ივლისის კანონი 5180 - სსმ I , 28, 18.07.2007 ., მუხ . 277

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 ., მუხ .358

საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4127 -სსმI,№75,27.12.2010 წ.,მუხ.487

    მუხლი 33

1. სათამაშო მაგიდები, სათამაშო აპარატები და სხვა სათამაშო ინვენტარი, რომლებიც გამოიყენება თამაშობისათვის, შეიძლება იყოს აზარტული თამაშობის ორგანიზატორის საკუთრებაში ან სარგებლობაში ან ორგანიზატორს აღებული ჰქონდეს იჯარით, ლიზინგით ან ქონებით სარგებლობის სხვა ფორმით.

2. სათამაშო აპარატების გამოყენება თამაშობაში დასაშვებია მხოლოდ განმასხვავებელი აღნიშვნის ( საქარხნო ნომრის) არსებობის შემთხვევაში.

საქართველო 2005 წლის 9 დეკემბრ ის კანონი 2237 - სსმ I , 54 20.12.2005 ., მუხ . 357

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 ., მუხ .358

    მუხლი 34

ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების საქმიანობის დაბეგვრა და საბუღალტრო აღრიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    მუხლი 35

1. დაუშვებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობ ა, აგრეთვე ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ბილეთების (გარდა წამახალისებელი გათამაშების ბილეთებისა) გაყიდვა/გავრცელება საბავშვო, სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საკულტო ნაგებობებში, საბავშვო სანატორიუმებში, ბიბლიოთეკებში, მუზეუმებში, სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ადმინისტრაციულ შენობებში, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით აკრძალულ ადგილებში (ტერიტორიულ ზონებში, შენობა-ნაგებობებში).

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უფლებამოსილია განსაზღვროს ის ადგილები (ტერიტორიული ზონები, შენობა-ნაგებობები), სადაც შესაძლებელია აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ადგილებისა (ტერიტორიული ზონებისა, შენობა-ნაგებობებისა).

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 ., მუხ .358

საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4127 -სსმI,№75,27.12.2010 წ.,მუხ.487

    მუხლი 36

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვალდებულია კონტროლი დააწესოს ამ კანონისა და გათამაშების წესების ( რეგლამენტის) ყველა პუნქტის მოთხოვნათა შესრულებაზე.

საქართველო 2005 წლის 9 დეკემბრ ის კანონი 2237 - სსმ I , 54 20.12.2005 ., მუხ . 357

თავი V . პასუხისმგებლობა ამ კანონის დარღვევისათვის

    მუხლი 37

1. პასუხისმგებლობა ამ კანონის დარღვევისთვის განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

2. აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მომწყობ პირთა მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობა წარმოადგენს სანებართვო პირობების დარღვევას და გამოიწვევს მათ პასუხისმგებლობას ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის 34- ე მუხლის შესაბამისად.

3. ლატარიის ბილეთების ან მომგებიან თამაშობებში მონაწილეობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების გაყალბება ისჯება საქართველოს კანონმდებლობით.

საქართველო 2005 წლის 9 დეკემბრ ის კანონი 2237 - სსმ I , 54 20.12.2005 ., მუხ . 357

    მუხლი 37 1

ნებართვის მფლობელ პირთა მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული სანებართვო პირობების შეუსრულებლობისათვის, ნებართვის სახეობების მიხედვით, „ ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის 34- ე მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის ოდენობა შეადგენს:

) სამორინეს მოწყობის ნებართვის მფლობელ პირთა მიმართ – 7000 ლარს;

) ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვის მფლობელ პირთა მიმართ – 2000 ლარს;

) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელ პირთა მიმართ – 100 0 ლარს;

1 ) სათამაშო აპარატ ებ ის სალონის მოწყობის ნებართვის მფლობელ ის მიმართ, მის მიერ სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში – 10 000 ლარს;

) ლოტოს მოწყობის ნებართვის მფლობელ პირთა მიმართ – 1000 ლარს;

) ბინგოს მოწყობის ნებართვის მფლობელ პირთა მიმართ – 1000 ლარს;

) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვის მფლობელ პირთა მიმართ – 1000 ლარს;

) ლატარიების, აზარტული ან სხვა მომგებიანი თამაშობის ორგანიზატორის მიმართ – 1000 ლარს ამ კანონის 29- ე მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევისათვის.

საქართველო 2005 წლის 9 დეკემბრ ის კანონი 2237 - სსმ I , 54 20.12.2005 ., მუხ . 357

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4933 - ვებგვერდი, 30.06.2011წ.

    მუხლი 37 2  

1. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, კონტროლი დააწესოს ამ კანონის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ტენდერში გამარჯვებული პირის – ლატარიის ორგანიზებისა და ჩატარების ექსკლუზიური უფლების მფლობელი პირის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესრულებაზე. ამ მიზნით შესაძლებელია, ნებისმიერ დროს შემოწმდეს ამ კანონით, სხვა ნორმატიული აქტებითა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესრულების მდგომარეობა. შემოწმების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნორმატიული აქტით.

2. არაუფლებამოსილი პირის მიერ ლატარიის ორგანიზება ან/და მოწყობა იწვევს მის დაჯარიმებას 50000 ლარით.

3. არაუფლებამოსილი პირის მიერ ლატარიის ყოვ ელი მომდევნო ორგანიზება ან/და მოწყობა იწვევს მის დაჯარიმებას 150000 ლარით.

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

    მუხლი 37 3  

1. ამ კანონის 37 2  მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის არაუფლებამოსილ პირს აჯარიმებს შემოსავლების სამსახური.

2. არაუფლებამოსილი პირის მიერ ლატარიის ორგანიზების ან/და მოწყობის გამოვლენისა და მისი დაჯარიმების წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

თავი VI. გარდამავალი დებულებები

    მუხლი 38

1. (ამოღებულია).

2. ამ კანონის ამოქმედებამდე კანონმდებლობის საფუძველზე გაცემული ლიცენზიები (გარდა სამორინეებისა და ლატარიებისა) ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში ექვემდებარება ნებართვებად გაფორმებას, ხოლო სამორინეების მოწყობისათვის გაცემული ლიცენზიები და ნებართვები ძალაშია 2006 წლის 1 იანვრამდე, რომლის შემდეგაც სამორინეს მოწყობისათვის ნებართვები გაიცემა ამ კანონისა და „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად; ლატარიების ორგანიზებისათვის გაცემული ლიცენზიებისა და ნებართვების მფლობელებს ლატარიის ჩატარების უფლება შეუნარჩუნდეთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ტენდერში გამარჯვებული პირის გამოვლენის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნიდან ორი თვის განმავლობაში.

3. ლიცენზიის მფლობელი (სამორინეებისა და ლატარიების გარდა) ვალდებულია ამ მუხლის მეორე პუნქტით დადგენილ ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარმოადგინოს განაცხადი ლიცენზიის ნებართვად გადაფორმების თაობაზე, ლიცენზია, აგრეთვე ამ კანონით დადგენილი დამატებითი დოკუმენტაცია და იმ დოკუმენტთა განახლებული ვარიანტი, რომელთაც გასული აქვთ მოქმედების ვადა.

4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო განიხილავს დოკუმენტაციას ამ მუხლის მეორე პუნქტით დადგენილ ვალდებულებასთან დაკავშირებით და ამ კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასცემს ნებართვას (სამორინეებისა და ლატარიების გარდა). ამ შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს მხოლოდ სხვაობა ლიცენზიის აღების დროს გადახდილ მოსაკრებლის ოდენობასა და ამ საქმიანობაზე ნებართვის მისაღებად კანონით დადგენილი მოსაკრებლის ოდენობას შორის.

5. ამ მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ამ კანონის ამოქმედებამდე გაცემული ლიცენზიები ძალადაკარგულად ითვლება.

6. ამ კანონის ამოქმედებამდე გაცემული ნებართვების მოქმედების ვადა (სამორინეებისა და ლატარიების გარდა) განისაზღვრება ნებართვის გაცემიდან 1 წლის ვადით.

7. 2007 წლის 1 სექტემბრამდე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ უზრუნველყოს ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორების ინფორმირება ამ კანონით დადგენილი დამატებითი სანებართვო პირობების შესახებ.

8. 2007 წლის 1 სექტემბრამდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უზრუნველყოს აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) ადგილებზე და გარე პერიმეტრებზე ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებისა და მათი დამონტაჟება-ექსპლუატაციის წესის განსაზღვრა.

საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2610 - სსმ I, №59 31.12.2005 წ., მუხ.450

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

საქართველოს 2009 წლის 24 მარტის კანონი №1126 - სსმ I, №6, 26.03.2009 წ., მუხ.22

    მუხლი 39

ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებაზე ამ კანონის ძალაში შესვლამდე გაცემული ლიცენზიების, აგრეთვე ნებართვების მფლობელთა მიერ საქართველოს საკანონმდებლო ნორმების შესრულებაზე კონტროლს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

     მუხლი 391

საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ამ კანონის 311 მუხლით გათვალისწინებული საბჭოს შექმნა და მისი რეგლამენტის დამტკიცება უზრუნველყოს არა უგვიანეს 2010 წლის 1 ივნისისა.

საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

     მუხლი 392

საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ამ კანონის 111 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების საფასურის დაბრუნების წესი განსაზღვროს არა უგვიანეს 2011 წლის 1 იანვრისა.

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4063 -სსმI,№74,24. 12.2010 წ.,მუხ.455

თავი VII. დასკვნითი დებულებანი

    მუხლი 40

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი   მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 25 მარტი.

№1180-Iს

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს 2005 წლის 9 დეკემბრის კანონი №2237 - სსმ I, №54 20.12.2005 წ., მუხ.357

2. საქართველოს 2005 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2610 - სსმ I, №59 31.12.2005 წ., მუხ.450

3. საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3142  - სსმ I, №18  31.05.2006 წ., მუხ.136

4. საქართველოს 2006 წლის 1 დეკემბრის კანონი №3774  - სსმ I, №47  18.12.2006 წ., მუხ.311

5. საქართველოს 2006 წლის 14 დეკემბრის კანონი №3968 - სსმ I, №48  22.12.2006 წ., მუხ.332

6. საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5180 - სსმ I, №28, 18.07.2007 წ., მუხ.277

7. საქართველოს 2008 წლის 10 დეკემბრის კანონი №709 - სსმ I, №37, 17.12.2008 წ., მუხ.239

8. საქართველოს 2009 წლის 24 მარტის კანონი №1126 - სსმ I, №6, 26.03.2009 წ., მუხ.22

9. საქართველოს 2009 წლის 27 მარტის კანონი №1145 - სსმ I, №9, 13.04.2009 წ., მუხ.38

10. საქართველოს 2009 წლის 31 ივლისის კანონი №1548 - სსმ I, №24, 13.08.2009 წ., მუხ.132

11. საქართველოს 2009 წლის 1 დეკემბრის კანონი №2182 - სსმ I, №40, 07.12.2009 წ., მუხ.296

12. საქართველოს 2009 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2332 - სსმ I, №47, 28.12.2009 წ., მუხ.358

13. საქართველოს 2010 წლის 23 თებერვლის კანონი №2670 - სსმ I, №7, 09.03.2009 წ., მუხ.29

14.საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3045 - სსმ I, №24, 10.05.2010 წ., მუხ.164

15.  საქართველოს 2010 წლის 17 სექტემბრის კანონი №3601- სსმ I, №54,12.10.2010 წ.,მუხ.353

16.  საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4063 -სსმI,№74,24. 12.2010 წ.,მუხ.455

17.  საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4127 -სსმI,№75,27.12.2010 წ.,მუხ.487

18. საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4933 - ვებგვერდი, 30.06.2011წ.

1 9 . საქართველოს 2011 წლის 13 ოქტომბრის კანონი №51 38 - ვებგვერდი, 19.10.2011წ.

20. საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №5169 - ვებგვერდი, 11.11.2011წ.

45. 27/06/2024 - საქართველოს კანონი - 4363-XIVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 11/07/2024 44. 13/12/2023 - საქართველოს კანონი - 3900-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/12/2023 43. 13/12/2023 - საქართველოს კანონი - 3901-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 25/12/2023 42. 30/11/2023 - საქართველოს კანონი - 3870-XIIIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 15/12/2023 41. 22/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2616-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 10/03/2023 40. 09/02/2023 - საქართველოს კანონი - 2584-XIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/02/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 39. 22/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1195-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 28/12/2021 38. 22/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1185-VIIრს-Xმპ - ვებგვერდი, 28/12/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 37. 14/12/2021 - საქართველოს კანონი - 1083-VIმს-Xმპ - ვებგვერდი, 24/12/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 36. 16/03/2021 - საქართველოს კანონი - 383-IVმს-Xმპ - ვებგვერდი, 18/03/2021 35. 15/07/2020 - საქართველოს კანონი - 6963-რს - ვებგვერდი, 28/07/2020 34. 25/06/2020 - საქართველოს კანონი - 6487-IIს - ვებგვერდი, 02/07/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 33. 19/12/2019 - საქართველოს კანონი - 5616-რს - ვებგვერდი, 24/12/2019 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 32. 05/07/2018 - საქართველოს კანონი - 3050-რს - ვებგვერდი, 11/07/2018 31. 23/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1912-რს - ვებგვერდი, 11/01/2018 30. 07/12/2017 - საქართველოს კანონი - 1638-რს - ვებგვერდი, 14/12/2017 29. 17/05/2017 - საქართველოს კანონი - 862-IIს - ვებგვერდი, 30/05/2017 28. 08/06/2016 - საქართველოს კანონი - 5385-IIს - ვებგვერდი, 17/06/2016 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 27. 25/11/2015 - საქართველოს კანონი - 4554-Iს - ვებგვერდი, 08/12/2015 26. 22/07/2015 - საქართველოს კანონი - 4083-რს - ვებგვერდი, 31/07/2015 25. 28/06/2012 - საქართველოს კანონი - 6574-რს - ვებგვერდი, 10/07/2012 24. 24/04/2012 - საქართველოს კანონი - 6052-Iს - ვებგვერდი, 27/04/2012 23. 16/03/2012 - საქართველოს კანონი - 5859-Iს - ვებგვერდი, 27/03/2012 22. 09/12/2011 - საქართველოს კანონი - 5448-IIს - ვებგვერდი, 111222015, 22/12/2011 21. 08/11/2011 - საქართველოს კანონი - 5246-IIს - ვებგვერდი, 111122013, 22/11/2011 20. 28/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5169-IIს - ვებგვერდი, 111111014, 11/11/2011 19. 13/10/2011 - საქართველოს კანონი - 5138-IIს - ვებგვერდი, 111019020, 19/10/2011 18. 24/06/2011 - საქართველოს კანონი - 4933-რს - ვებგვერდი, 110630018, 30/06/2011 17. 17/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4127-რს - სსმ, 75, 27/12/2010 16. 15/12/2010 - საქართველოს კანონი - 4063-რს - სსმ, 74, 24/12/2010 15. 17/09/2010 - საქართველოს კანონი - 3601-IIს - სსმ, 54, 12/10/2010 14. 04/05/2010 - საქართველოს კანონი - 3045 - სსმ, 24, 10/05/2010 13. 23/02/2010 - საქართველოს კანონი - 2670 - სსმ, 7, 09/03/2010 12. 15/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2332 - სსმ, 47, 28/12/2009 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 11. 01/12/2009 - საქართველოს კანონი - 2182 - სსმ, 40, 07/12/2009 10. 31/07/2009 - საქართველოს კანონი - 1548 - სსმ, 24, 13/08/2009 9. 27/03/2009 - საქართველოს კანონი - 1145 - სსმ, 9, 13/04/2009 8. 24/03/2009 - საქართველოს კანონი - 1126 - სსმ, 6, 26/03/2009 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 7. 10/12/2008 - საქართველოს კანონი - 709 - სსმ, 37, 17/12/2008 6. 03/07/2007 - საქართველოს კანონი - 5180 - სსმ, 28, 18/07/2007 5. 14/12/2006 - საქართველოს კანონი - 3968 - სსმ, 48, 22/12/2006 4. 01/12/2006 - საქართველოს კანონი - 3774 - სსმ, 47, 18/12/2006 3. 25/05/2006 - საქართველოს კანონი - 3142 - სსმ, 18, 31/05/2006 2. 28/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2610 - სსმ, 59, 31/12/2005 1. 09/12/2005 - საქართველოს კანონი - 2237 - სსმ, 54, 20/12/2005