ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 60
დოკუმენტის მიმღები ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.143.016369
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
60
15/12/2015
ვებგვერდი, 21/12/2015
190020020.35.143.016369
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (21/12/2015 - 11/01/2016)

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №60

2015 წლის 15 დეკემბერი

ხაშური

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ.ა” ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის  შესაბამისად,  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

 


თავი I
                                  ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
 ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 792.1

13 330.2

3 715.7

9 614.5

10 055,7

0,0

10 055,7

გადასახადები

1 937.1

1 500.0

0,0

1 500.0

2 850.0

0,0

2 850.0

გრანტები

10 066.8

10 191.4

3 715.7

6 475.7

5 215.7

0,0

5 215.7

სხვა შემოსავლები

1 788.2

1 638.8

0,0

1 638.8

1 990,0

0.0

1 990,0

ხარჯები

9 348.5

8 761.5

272.5

8 489.0

8 711.8

0,0

8 711.8

შრომის ანაზღაურება

2 149.7

1 641.8

0,0

1 641.8

1 834.6

0,0

1 834.6

    საქონელი და      მომსახურება

1 712.0

1 250.7

           86.3

1 164.4

933.1

0,0

933.1

სუბსიდიები

2 919.0

3 986.5

0,0

3 986.5

4 816,2

0,0

4 816,2

გრანტები

0,0

510.6

0,0

510.6

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 289.8

705.0

0,0

705.0

631.0

0,0

631.0

სხვა ხარჯები

277.9

667.0

186.2

480.8

496,9

0,0

496,9

საოპერაციო სალდო

4 443.6

4 568.6

3 443.2

1 125.4

1 343,9

0,0

1 343,9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 693.7

7 126.0

4 678.2

2 447.9

1 343,9

0,0

1 343,9

ზრდა

2 783.5

7 274.7

4 678.2

2 596.5

1 493,9

0,0

1 493,9

კლება

89.8

148.6

0,0

148.6

150.0

0,0

150.0

მთლიანი სალდო

1 749.9

-2 557.4

-1 235.0

-1 322.4

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 749.9

-2 561.7

-1 235.0

-1 326.7

0,0

0,0

0,0

ზრდა

1 749.9

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 749.9 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0,0

2 561.7

1 235.0

1 326.7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

2 561.7

1 235.0

1 326.7

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების ცვლილება

0,0

-4,3

0,0

-4,3

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

2014 წლის

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 881,9

13 478,8

3 715,7

9 763,1

10 205,7

0,0

10 205,7

შემოსავლები

13 792,1

13 330,2

3 715,7

9 614,5

10 055,7

0,0

10 055,7

არაფინანსური აქტივების კლება

89,8

148,6

0,0

148,6

150,0

0,0

150,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

12 132,0

16 040,5

4 950,7

11 089,8

10 205,7

0,0

10 205,7

ხარჯები

9 348,5

8 761,5

272,5

8 489,0

8 711,8

0,0

8 711,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 783,5

7 274,7

4 678,2

2 596,5

1 493,9

0,0

1 493,9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

1 749,9

-2 561,7

-1 235,0

-1 326,7

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10 055,7  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13 792,1

13 330,2

3 715,7

9 614,5

10 055,7

0,0

10 055,7

გადასახადები

1 937,1

1 500,0

0,0

1 500,0

2 850,0

0,0

2 850,0

გრანტები

10 066,8

10 191,4

3 715,7

6 475,7

5 215,7

0,0

5 215,7

სხვა შემოსავლები

1 788,2

1 638,8

0,0

1 638,8

1 990,0

0,0

       1 990,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 850,0 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 937,1

1 500,0

0,0

1 500,0

2 850,0

0,0

2 850,0

საშემოსავლო გადასახადი

 0.0

0.0

 0.0

0.0

 1 400,0

0.0

 1 400,0

ქონების გადასახადი

1 937,1

1 500,0

0,0

1 500,0

1 450,0

0,0

1 450,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

799,2

850,0

0,0

850,0

800,0

0,0

800,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

36,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

193,5

165,0

0,0

165,0

165,0

0,0

165,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

908,2

480,0

0,0

480,0

480,0

0,0

480,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  5 215,7  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

გრანტები

10 066,8

10 191,4

5 215,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10 066,8

10 191,4

5 215,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 397,5

6 475,7

5 215,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 168,5

6 246,7

4 986,7

   მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

229,0

229,0

229.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 669,3

3 715,7

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2 740,8

2 860,5

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

858,9

855,2

0,0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

69,6

0.0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 990,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

1 788,2

1 638,8

1 990,0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

203,0

273,0

400,0

 

პროცენტები

63,9

60,0

100,0

 

დივიდენდები

0,0

0.0

0,0

 

რენტა

139,1

213,0

300,0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

137,0

210,0

296,0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2,1

3,0

4,0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

398,5

376,5

390,0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

397,6

375,0

390,0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

34,0

25,0

30,0

 

სატენდერო მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0.0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

185,7

150,0

160,0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

177,9

200,0

200,0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,8

1,5

0,0

 

შემოსავალი მომსახურების გაყიდვიდან

0,8

1,5

0,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 153,7

983,3

1 200,0

 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

        0,0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

33,0

6,0

        0,0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 711,8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 348,5

8 761,5

272,5

8 489,0

8 711,8

0,0

8 711,8

შრომის ანაზღაურება

2 149,7

1 641,8

0,0

1 641,8

1 834,6

0,0

1 834,6

საქონელი და მომსახურება

1 712,0

1 250,7

86,3

1 164,4

933,1

0,0

933,1

სუბსიდიები

2 919,0

3 986,5

0,0

3 986,5

4 816,2

0,0

4 816,2

გრანტები

0,0

510,6

0,0

510,6

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 289,8

705,0

0,0

705,0

631,0

0,0

631,0

სხვა ხარჯები

277,9

667,0

186,2

480,8

496,9

           0,0

496,9

 

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება 1 343,9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1 493,9 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

 

დასახელება

 

 

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

73,3

53,8

0,0

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

80,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 692,5

5 632,7

620,0

განათლება

0,0

1 318,8

393,9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

10,1

247,0

300,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

22,4

100,0

ს უ ლ

2 783,5

7 274,7

1 493,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

89,8

148,6

150,0

ძირითადი აქტივები

27,7

0,0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

62,1

148,6

150,0

მიწა

62,1

148,6

150,0

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

funqc. kodi

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 485,7

2 196,6

2 350,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 442,4

2 193,2

 2 350,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 442,4

2 166,1

2 320,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

27,1

30,0

7016

           ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

13.0

3,4

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

30,3

0,0

0,0

702

თავდაცვა

143,9

139,0

214,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

412,5

506,0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

412,5

506,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 109,5

3 747,6

490,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

1 189,3

2 427,3

300,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 189,3

2 427,3

300,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

920,2

1 320,3

190,0

705

გარემოს დაცვა

1 024,3

1 263,7

1 216,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

627,5

727,2

896,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

70,1

143,9

50,0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

231,9

254,1

0,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

94,9

138,5

270,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 546,5

2 832,5

1 062,6

7061

ბინათმშენებლობა

12,8

18,5

70,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

3,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

493,6

418,5

307,6

7064

გარე განათება

499,7

701,5

620,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

540,3

1708,0

65,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

96,9

112,4

195,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

96,9

112,4

195,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 135,2

1 747,0

1 955,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

444,1

612,6

743,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

636,8

1 032,5

1 141,1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

54,3

102,0

70,0

709

განათლება

976,9

2 480,3

1 781,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

916,7

2 383,6

1 714,9

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

60,3

96,6

66,5

710

სოციალური დაცვა

2 200,5

1 011,1

941,5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2,9

2,4

0,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2,9

2,4

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

2,5

2,0

3,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

536,1

739,8

718,5

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

128,9

139,0

195,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 530,2

127,9

25,0

 

სულ

12 132,0

16 036,2

10 205,7

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0,0  ათასი ლარის ოდენობით.  

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 229,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 134,0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
.
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ა.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით      ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. დაგეგმილია აგრეთვე იმ შენობის რეაბილიტაცია, სადაც სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური მდებარეობს.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება,  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება აგრეთვე კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სანიტარული დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, 

ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)   

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და რეაბილიტაცია,  ზამთრის სეზონზე ქუჩების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

ა.ა. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)   

დიდთოვლობის შედეგად მოსალოდნელი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის განხორციელდება  ხაშურში ცენტრალური ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და მუნიციპალიტეტის დასახლებასთან დამაკავშირებელი შიდა გზების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და მოწყობა.

  . კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02)

  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  სანიტარული პირობების გაუმჯობესება,  გარე განათების სისტემების მოწყობა,  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია, აღნიშნული პროექტების განხორციელება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.

ბ.ა.  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია, რაც მოიცავს გარე განათების ობიექტების კვების უზრუნველყოფისა და მართვის სისტემების მწყობრიდან გამოსული ელემენტების ამოცვლა-დამონტაჟებას და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას.

ბ.ბ.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხაშურში და დაბა სურამში ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ბორდიურებისა და კიუვეტების გაწმენდა, ხაშურის მუნიციპალიტეტზე გამავალი გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიების გასუფთავება,  ხაშურის, დაბა სურამის და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ქვითრის დარიგების მომსახურება.

ბ.გ. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ხაშურის და დაბა სურამის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

ბ.დ.  წყლის სისტემების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.

ბ.ე.  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას, ტერიტორიიდან მათი იზოლაცია  და  თავშესაფარში გადაყვანა.

ბ.ვ.   ბინათმშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების  რეაბილიტაცია.

გ.   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი  03 04)

 მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობას და მისი იერსახის გაუმჯობესებას, რისთვისაც დაგეგმილია  ხაშურის გამწვანების და მწვანე ნარგავების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, სპორტული მოედნებისა და სკვერების კეთილმოწყობა, სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები, ასევე დაგეგმილია   დღესასწაულების დროს   ხაშურის გაფორმებითი ღონისძიებების დაფინანსება.

გ.ა. დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ხაშურში არსებული სპორტული მოედნების და სკვერების  მოვლა-პატრონობა და დასუფთავება, რაც მოიცავს: დეკორატიული ბორდ-ბუჩქების გასუფთავებას ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან,  ნიადაგის დაბარვას და გასწორება-გაფხვიერებას, ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავებას და ნაგვის გატანას, გაზონების და ბალახების გათიბვას  და გატანას,    ხაშურში  არსებული  ხეების მოჭრა-გადაბელვას.

გ.ბ. სპორტული მოედნების  და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი  03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების და სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 

გ.გ.  მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არსებული სასაფლაოების ტერიტორიის შემოღობვა.  მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვა, დასუფთავება და ნაგვის გატანა.

გ.დ. სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04 08)

დაფინანსდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

გ.ე.   ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 04 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა დღესასწაულების დროს ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

3.  განათლება  (პროგრამული კოდი  04 00)

სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პროგრამა მიმართულია თანამედროვე ტიპის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მხარდასაჭერად.

ა.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი  04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული მუშაობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა წარმოადგენს, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-საბავშვო ბაღების გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია 13 საბავშვო ბაღი, რომლებშიც სკოლამდელ განათლებას იღებს 1739 აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ვაყა, ხცისი, ნაბახტევი, ფლევი, ქვიშხეთი, ტეზერი, ბიჯნისი,  ჩუმათელეთი, წაღვლი, წრომი)  სკოლამდელი აღზრდის ალტერნატიული  სააღმზრდელო ჯგუფების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. დაგეგმილია აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

ბ.  შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  04 03)

აღნიშნული პროგრამა ხელს უწყობს შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და მოზარდების გამოვლენას და მათ მოზიდვას საგანმანათლებლო-სახელოვნებო სივრცეში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესებას ხელოვნების სხვადასხვა დარგებით, სასწავლო პროცესების ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი წრეების ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, პროგრამა მოიცავს დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას და ფუნქციონირებისათვის უცილებელ მატერიალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას. 

 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს სპორტული, კულტურული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სპორტული სკოლები და სპორტული ღონისძიებები. 

ა.ა.  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ძალოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა), მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა მონაწილეობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, პირველობებსა და ჩემპიონატებში, რესპუბლიკურ ტურნირებზე სპორტსმენთა მივლინება, სასწავლო-საწვრთნელი და ფიზიკური მომზადებისათვის შეკრებების მოწყობა, სპორტსმენთა წახალისება, სპორტული ღონისძიებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ხელშეწყობა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში სპორტის ეროვნული და პოპულარული სახეობების განვითარების ხელშეწყობა.

ა.ბ. სპორტული სკოლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ახალგაზრდა თაობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისა და მათი ფიზიკური აღზრდის მიზნით დაფინანსდება ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, სადაც სპორტის თორმეტ ძირითად სახეობაში    (ფეხბურთი, კალათბურთი, ქართული ჭიდაობა, ჭიდაობა-ძიუდო, ჭიდაობა-სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა, ჭადრაკი, ჩოგბურთი, ბატუტზე ხტომა, ძალოსნობა, რაგბი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა)  ვარჯიშობს 1370  ბავშვი.

ბ.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სახელოვნებო სკოლები, ბიბლიოთეკები,  კულტურის ცენტრები, მუზეუმები და  კულტურული ღონისძიებები, რაც გავლენას მოახდენს ახალგაზრდობის  გემოვნების დახვეწაზე  და მუსიკალური შესაძლებლობების გამოვლენაზე.

       

ბ.ა.  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 

 • 3 მარტს დედათა და 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
 • 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მოწყობა;
 • 9 მაისის  დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 71 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
 • 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
 • ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური მუსიკისა და საგუნდო რესპუბლიკურ  და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა;
 • სასწავლო წლის დასრულებისა  და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით კულტურული ღონისძიების ჩატარება-ორგანიზება;
 • 1 ივნისს- ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 • ქ. ნოვოგრად-ვოლინსკში ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;
 • ქართველი და უკრაინელი ხალხების მეგობრობის დღესასწაულის “ლესიაობის” ჩატარება-ორგანიზებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
 • ლიტვაში, დაძმობილებულ ქალაქ რადვილინსკში დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის ინტელიგენციის მონაწილეობა;
 • ბელორუსიაში,  დაძმობილებულ ქალაქ გორკში ქალაქის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • ლატვიაში, დაძმობილებულ ქალაქ ბაუსკაში დაგეგმილ ფესტივალში ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • პოლონეთში, დაძმობილებულ ქალაქ ტარნოვში, დაგეგმილ ფესტივალში  ხაშურის დელეგაციის მონაწილეობა;
 • თეატრის დღეების ორგანიზება;
 • ხაშურის თეატრის გასტროლების ორგანიზება;
 • 27 სექტემბერი-აფხაზეთის დაცემის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • ფესტივალის ,,ხაშური - ოქროს შემოდგომა 2015“ ჩატარების ორგანიზება;
 • ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის  ღონისძიებები;
 • შეხვედრა წარმატებულ ხაშურელებთან;
 • კინო-ჩვენების ლიცენზირებასთან დაკავშირებული ხარჯი;
 • საბავშვო-გასართობი შოუ-კონცერტის მოწყობა;
 • კონცერტი ქართული შოუ–ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობით;
 • 2008  წლის 8 აგვისტოს, საქართველო–რუსეთის, ომის ხსოვნის  კვირეულთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • 5 ოქტომბერს, მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • 17 ოქტომბერს, ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება;
 • შობა–ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება;
 • დაბა სურამში ფესტივალ „არტ გენის“ ორგანიზება;
 •  სხვადასხვა დონის კულტურული ღონისძიებები;

 

ბ.ბ.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხაშურის მუნიციპალიტეტში არსებული სამი სამუსიკო სკოლა,  რომლებშიც სწავლობს 464 მოსწავლე, დაგეგმილია აგრეთვე დაბა სურამის სამუსიკო სკოლის  რეაბილიტაცია.

ბ.გ. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა,  წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

 

ბ.დ.  კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ახალგაზრდობის ქუჩის მავნე ჩვევებისაგან ჩამოშორების, მათი გემოვნების დახვეწისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების ზრდის მიზნით განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები რაც ხელს შეუწყობს ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციას,  ფოლკლორის განვითარებას, კულტურული და საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენასა და წახალისებას, თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობას, დაგეგმილია ხაშურის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

ბ.ე. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა,  შეგროვება, აღრიცხვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია,  საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ისტორიულ განვითარებასთან, აგრეთვე შიდა ქართლის მხარის ისტორიასთან დაკავშირებული მასალების შეგროვება და დაცვა. სამუზეუმო კატალოგების, ბიბლიოგრაფიების, სამეცნიერო-კვლევითი მასალების შედგენა და პუბლიკაცია.

ბ.ვ. საგამომცემლო  საქმიანობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის -  „ხაშურის მოამბის“  ყოველკვირეული გამოცემის დაფინანსება.

გ.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში ახალგაზრდა თაობის ჩართვის მიზნით დაფინანსდება:

 

 • საჯარო სკოლებს შორის შემოქმედებით-ინტელექტუალური კონკურსის ,,მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო“ გამარჯვებულთა დაჯილდოვება;
 • ინტელექტუალური პროგრამების განხორციელება;
 • პროექტ ,,ეტალონში“ მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობა და გამარჯვებულის დაჯილდოვება ფასიანი საჩუქრით;
 • პროექტ ,,ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი მომავლისათვის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები (ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, მარათონი სირბილში, ქალაქისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და გამწვანების აქცია);
 • წარმატებული სტუდენტებისათვის (ორი სტუდენტი) დიმიტრი ყიფიანის სახელობის პრემია;
 • შშმ პირთა  დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება შშმ ახალგაზრდებისათვის;
 • ადგილობრივი, რეგიონალური და რესპუბლიკური დონის სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები;

 

დ.   რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდო  05 04)

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხადაჭერა და ტაძრების მიმდებარე ტერიტორიაზე    სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

      მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

    პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება და კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის მოწოდებული მასალების მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ პუნქტებში სეზონურად ქუჩების, სკვერების, სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიების სანიტარული მდგომარეობის მასობრივი დათვალიერების ორგანიზება, ქალაქის ნაგავსაყრელისა და ნაგვის შესაგროვებელი კონტეინერების სანიტარულ  ნორმებთან შესაბამისობაზე სისტემატური კონტროლის დაწესება, საჭიროების შემთხვევაში დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის სამუშაოთა ორგანიზება. დაგეგმილია აგრეთვე დაბა სურამში პოლიკლინიკის შენობის რეაბილიტაცია. 

ბ.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04)

      პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.   სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა.   ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04 02)

ერთჯერადად, წელიწადში 500 ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 ან 100 წელს გადაცილებული ადამიანი;

ბ.ბ.  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა  (პროგრამულიკოდი 06 04 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების უწყვეტი აღზრდისთვის, სასწავლო პროცესისთვის  და სოციალურ–საყოფაცხოვრებო და შრომითი ადაპტაციისთვის საჭირო პირობების შექმნის მიზნით, განსახორციელებელი ღონისძიებები.

ბ.გ.  სახელოვნებო სკოლებსა მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 04 04)

მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება სახელოვნებო სკოლებში რეგისტრირებული დევნილის და სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე მოსწავლეების ყოველთვიური სავალდებულო გადასახდელისაგან განთავისუფლება. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ლტოლვილებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა მოქმედი სარეიტინგო ქულაა 0-დან 70 000–მდე.

ბ.დ.  ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავ ყოფის ხარჯები  (პროგრამული კოდი 06 04 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება: ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ომის ინვალიდებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ინვალიდების და ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება,  ერთჯერადად,  300 ლარის ოდენობით.

ბ.ე.  საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 04 07)

საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული,  კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით იგეგმება, საცხოვრებელ შენობებში დერეფნების განათების და წყლის ტუმბოებისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ბ.ვ.  სარიტუალო მომსახურება   (პროგრამული კოდი 06 04 08)

სარიტუალო მომსახურება გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომრებზე,  უპატრონო მიცვალებულებზე.  დაკრძალვის ხარჯებისათვის  თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი 06 04 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები  უკიდურესად მძიმე სოციალურ–ეკონომიური მდგომარეობის მქონე 185 ბენეფიციარის უფასო კვებითი მომსახურება.

ბ.თ. მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ხაშურში მცხოვრები, კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე და მთიანი სოფლების საჯარო სკოლებში დასაქმებული პედაგოგების სამუშაო ადგილებზე დამაგრების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება სასწავლო პერიოდში. 

ბ.ი.  მოქალაქეთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 14)

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებულია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, ერთჯერადი დახმარების გაცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრებ შემდეგ მოქალაქეებზე:

 • ქრონიკული (ეპილეფსიით, ღვიძლის ციროზით, პარკინსონიზმით, ონკოლოგიურ, დაუნის სინდრომით, ბრონქული ასთმით, ინსულტით, ჰემოფილიით) დაავადების მქონე ავადმყოფები;
 • ქრონიკული (სქოლიოზით, ცერებრალური დამბლით) დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
 • ენდოკრინოლოგიური დაავადების მქონე ბავშვები /მოზარდები/;
 • ფენილკეტონურიით დაავადებული ავადმყოფები;
 • მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები /მოზარდები/, რომლებიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვერ ახერხებენ და საჭიროებენ მომვლელს;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე (ჩათვლით) ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვები/მოზარდები/;
 • სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობა (უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები);
 • ზოგიერთი კატეგორიის ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალტექნოლოგიურ გამოკვლევებს, ქირურგიულ ჩარევას, ავადმყოფები რომელთა  სამედიცინო მომსახურებას არ აფინანსებს სადაზღვევო კომპანია ან  საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა და ავადმყოფები რომლბიც საჭიროებენ სხივური და ქიმიოთერაპიის კურს;
 • აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ხელმოკლე სტუდენტები,  საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა შვილები;
 • ხანძრის  და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი  ოჯახები და ოჯახები, რომელთა საცხოვრებელი სახლის ძირითად კონსტრუქციულ ელემენტებს ხანძარმა ან სხვა სტიქიურმა მოვლენებმა არსებითი ზიანი მიაყენა;
 • ხაშურის თვითმმართველ ერთეულში მცხოვრები მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) დედები;
 • თირკმლის დიალეზზე მყოფი ავადმყოფები;
 • შობა–ახალწელთან და აღდგომის ბრწყინვალე  დღესასწაულთან დაკავშირებით–მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, 20 ათასამდე მოქმედი სარეიტინგო ქულით;
 • 2015 წლის 1 იანვრიდან განვლილ პერიოდში სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან განთავისუფლებული პირები რომლებიც არ არიან დასაქმებულები;

 


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

+

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

მათ შორის

2016 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

12 132.0

16 040.5

4 950.7

11 089.8

10 205.7

0.0

10 205.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

182

190

0

190

164

0

164

 

 

ხარჯები

9 348.5

8 761.5

272.5

8 489.0

8 711.8

0.0

8 711.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 149.7

1 641.8

0.0

1 641.8

1 834.6

0.0

1 834.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 783.5

7 274.7

4 678.2

2 596.5

1 493.9

0.0

1 493.9

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 485.7

2 199.3

0.0

2 199.3

2 350.2

0.0

2 350.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

138

0

138

154

0

154

 

 

ხარჯები

2 412.4

2 142.8

0.0

2 142.8

2 350.2

0.0

2 350.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 702.7

1 553.9

0.0

1 553.9

1 742.1

0.0

1 742.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.3

53.8

0.0

53.8

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

689.2

591.4

0.0

591.4

605.6

0.0

605.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22

 

22

22

 

22

 

 

ხარჯები

689.2

584.3

0.0

584.3

605.6

0.0

605.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

444.0

368.3

0.0

368.3

398.4

0.0

398.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 753.2

1 575.8

0.0

1 575.8

1 714.6

0.0

1 714.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

116

 

116

132

 

132

 

 

ხარჯები

1 679.9

1 528.0

0.0

1 528.0

1 714.6

0.0

1 714.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 258.6

1 185.6

0.0

1 185.6

1 343.7

0.0

1 343.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.3

47.8

0.0

47.8

0.0

0.0

0.0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

27.1

0.0

27.1

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

0.0

27.1

0.0

27.1

30.0

0.0

30.0

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

13.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

13.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

01 05

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

556.4

645.0

0.0

645.0

214.0

0.0

214.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

52

0

52

10

0

10

 

 

ხარჯები

556.4

645.0

0.0

645.0

134.0

0.0

134.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

447.0

87.8

0.0

87.8

92.5

0.0

92.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

412.5

506.0

0.0

506.0

0.0

0.0

0.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

44

 

44

 

 

 

 

 

ხარჯები

412.5

506.0

0.0

506.0

0.0

0.0

0.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

362.5

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

143.9

139.0

0.0

139.0

214.0

0.0

214.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

10

 

10

 

 

ხარჯები

143.9

139.0

0.0

139.0

134.0

0.0

134.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

84.5

83.8

0.0

83.8

92.5

0.0

92.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 680.3

7 949.8

4 068.7

3 881.0

2 938.6

0.0

2 938.6

 

 

ხარჯები

1 987.8

2 317.1

272.5

2 044.6

2 318.6

0.0

2 318.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 692.5

5 632.7

3 796.2

1 836.4

620.0

0.0

620.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 189.3

2 427.3

1 363.4

1 063.9

300.0

0.0

300.0

 

 

ხარჯები

226.5

312.8

10.7

302.1

300.0

0.0

300.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.9

2 114.5

1 352.7

761.8

0.0

0.0

0.0

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 189.3

2 367.3

1 363.4

1 003.9

300.0

0.0

300.0

 

 

ხარჯები

226.5

260.7

10.7

250.0

300.0

0.0

300.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.9

2 106.6

1 352.7

753.9

0.0

0.0

0.0

 

03 01 02

თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

52.1

0.0

52.1

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.9

0.0

7.9

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 419.2

3 893.1

1 592.2

2 301.0

1 978.6

0.0

1 978.6

 

 

ხარჯები

1 388.9

1 612.8

91.8

1 521.0

1 648.6

0.0

1 648.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 030.3

2 280.4

1 500.4

780.0

330.0

0.0

330.0

 

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

499.7

701.5

1.5

700.0

620.0

0.0

620.0

 

 

ხარჯები

492.7

567.0

0.0

567.0

620.0

0.0

620.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

134.5

1.5

133.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

627.5

727.2

0.0

727.2

896.0

0.0

896.0

 

 

ხარჯები

627.5

726.0

0.0

726.0

896.0

0.0

896.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

70.1

143.9

4.1

139.9

50.0

0.0

50.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.1

143.9

4.1

139.9

50.0

0.0

50.0

 

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

168.1

181.9

71.3

110.6

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

19.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.2

181.9

71.3

110.6

0.0

0.0

0.0

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

325.5

219.6

39.6

180.0

307.6

0.0

307.6

 

 

ხარჯები

4.1

32.2

0.0

32.2

27.6

0.0

27.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

321.4

187.4

39.6

147.8

280.0

0.0

280.0

 

03 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 07

მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები

231.9

254.1

84.1

170.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

231.9

254.1

84.1

170.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

483.6

1 631.5

1 383.9

247.6

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483.6

1 631.5

1 383.9

247.6

0.0

0.0

0.0

 

03 02 09

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

15.0

0.0

15.0

35.0

0.0

35.0

 

 

ხარჯები

0.0

15.0

0.0

15.0

35.0

0.0

35.0

 

03 02 11

ბინათმშენებლობა

12.8

18.5

7.7

10.8

70.0

0.0

70.0

 

 

ხარჯები

12.8

18.5

7.7

10.8

70.0

0.0

70.0

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

787.7

1 046.2

1 046.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

106.8

169.9

169.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

680.9

876.3

876.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04

კეთილმოწყობის სამუშაოები

284.1

583.1

66.9

516.1

660.0

0.0

660.0

 

 

ხარჯები

265.6

221.5

0.0

221.5

370.0

0.0

370.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

361.5

66.9

294.6

290.0

0.0

290.0

 

03 04 01

დასახლების გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

94.9

138.5

0.0

138.5

270.0

0.0

270.0

 

 

ხარჯები

94.9

138.5

0.0

138.5

270.0

0.0

270.0

 

03 04 02

სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა

0.0

106.0

0.0

106.0

170.0

0.0

170.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

106.0

0.0

106.0

170.0

0.0

170.0

 

03 04 03

სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 04

დაბა სურამში რკინის წყლისა და  მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

30.9

0.0

30.9

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.9

0.0

30.9

0.0

0.0

0.0

 

03 04 05

წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

18.5

3.3

1.2

2.1

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

3.3

1.2

2.1

0.0

0.0

0.0

 

03 04 06

სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

03 04 07

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები

43.9

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

 

 

ხარჯები

43.9

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

70.1

220.7

65.7

155.0

120.0

0.0

120.0

 

 

ხარჯები

70.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

220.7

65.7

155.0

120.0

0.0

120.0

 

03 04 09

 ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 10

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

56.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

56.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

04 00

განათლება

976.9

2 480.3

881.7

1 598.5

1 781.4

0.0

1 781.4

 

 

ხარჯები

976.9

1 161.4

0.0

1 161.4

1 387.5

0.0

1 387.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1 318.8

881.7

437.1

393.9

0.0

393.9

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

916.7

2 383.6

881.7

1 501.9

1 714.9

0.0

1 714.9

 

 

ხარჯები

916.7

1 064.8

0.0

1 064.8

1 321.0

0.0

1 321.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1 318.8

881.7

437.1

393.9

0.0

393.9

 

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

04 03

შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

60.3

96.6

0.0

96.6

66.5

0.0

66.5

 

 

ხარჯები

60.3

96.6

0.0

96.6

66.5

0.0

66.5

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 135.2

1 641.0

0.2

1 640.8

1 785.0

0.0

1 785.0

 

 

ხარჯები

1 125.0

1 394.1

0.0

1 394.1

1 485.0

0.0

1 485.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

247.0

0.2

246.8

300.0

0.0

300.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

444.1

506.6

0.2

506.4

573.9

0.0

573.9

 

 

ხარჯები

434.0

506.4

0.0

506.4

573.9

0.0

573.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

258.5

228.1

0.2

227.9

278.5

0.0

278.5

 

 

ხარჯები

248.3

227.9

0.0

227.9

278.5

0.0

278.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწობა

185.6

278.5

0.0

278.5

295.4

0.0

295.4

 

 

ხარჯები

185.6

278.5

0.0

278.5

295.4

0.0

295.4

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

636.8

1 032.5

0.0

1 032.5

1 141.1

0.0

1 141.1

 

 

ხარჯები

636.8

814.2

0.0

814.2

841.1

0.0

841.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

218.3

0.0

218.3

300.0

0.0

300.0

 

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

42.7

95.3

0.0

95.3

130.0

0.0

130.0

 

 

ხარჯები

42.7

95.3

0.0

95.3

130.0

0.0

130.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

154.8

312.4

0.0

312.4

288.8

0.0

288.8

 

 

ხარჯები

154.8

221.1

0.0

221.1

188.8

0.0

188.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

91.3

0.0

91.3

100.0

0.0

100.0

 

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

122.0

151.1

0.0

151.1

130.1

0.0

130.1

 

 

ხარჯები

122.0

127.1

0.0

127.1

130.1

0.0

130.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24.0

0.0

24.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 04

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

165.4

216.2

0.0

216.2

396.5

0.0

396.5

 

 

ხარჯები

165.4

192.2

0.0

192.2

196.5

0.0

196.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24.0

0.0

24.0

200.0

0.0

200.0

 

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

151.9

232.3

0.0

232.3

156.0

0.0

156.0

 

 

ხარჯები

151.9

153.3

0.0

153.3

156.0

0.0

156.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

79.0

0.0

79.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 06

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

25.0

0.0

25.0

39.7

0.0

39.7

 

 

ხარჯები

0.0

25.0

0.0

25.0

39.7

0.0

39.7

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4.3

25.0

0.0

25.0

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

4.3

23.5

0.0

23.5

20.0

0.0

20.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50.0

77.0

0.0

77.0

50.0

0.0

50.0

 

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

27.0

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 297.4

1 125.1

0.0

1 125.1

1 136.5

0.0

1 136.5

 

 

ხარჯები

2 289.8

1 101.1

0.0

1 101.1

1 036.5

0.0

1 036.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.6

22.4

0.0

22.4

100.0

0.0

100.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

96.9

112.4

0.0

112.4

195.0

0.0

195.0

 

 

ხარჯები

89.3

90.0

0.0

90.0

95.0

0.0

95.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.6

22.4

0.0

22.4

100.0

0.0

100.0

 

06 02

პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 03

მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

2 200.5

1 012.7

0.0

1 012.7

941.5

0.0

941.5

 

 

ხარჯები

2 200.5

1 011.1

0.0

1 011.1

941.5

0.0

941.5

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

06 04 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

2.5

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

 

ხარჯები

2.5

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

 

06 04 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

24.0

32.9

0.0

32.9

37.7

0.0

37.7

 

 

ხარჯები

24.0

32.9

0.0

32.9

37.7

0.0

37.7

 

06 04 04

სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა

20.1

22.2

0.0

22.2

22.8

0.0

22.8

 

 

ხარჯები

20.1

22.2

0.0

22.2

22.8

0.0

22.8

 

06 04 05

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1 436.7

102.9

0.0

102.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

1 436.7

102.9

0.0

102.9

0.0

0.0

0.0

 

06 04 06

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

20.2

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

20.2

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

06 04 07

საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები

19.3

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

19.3

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

06 04 08

სარიტუალო მომსახურება

6.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

 

ხარჯები

6.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

06 04 09

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით   უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება

69.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

69.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 10

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

2.9

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

2.9

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

06 04 11

უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა

89.4

87.0

0.0

87.0

135.0

0.0

135.0

 

 

ხარჯები

89.4

87.0

0.0

87.0

135.0

0.0

135.0

 

06 04 12

სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 13

მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა

17.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

17.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

06 04 14

მოქალაქეთა სოციალური დახმარება

492.0

686.3

0.0

686.3

658.0

0.0

658.0

 

 

ხარჯები

492.0

684.7

0.0

684.7

658.0

0.0

658.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

 


თავი IV
 გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს 2016  წლის 1 იანვრიდან.

 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე
15. 19/04/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 24/04/2018 14. 21/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 22/12/2016 13. 15/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 17/11/2016 12. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 08/08/2016 11. 01/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 05/08/2016 10. 07/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 11/07/2016 9. 23/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 24/06/2016 8. 16/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 19/05/2016 7. 25/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 28/04/2016 6. 04/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 08/04/2016 5. 07/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 14/03/2016 4. 15/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 19/02/2016 3. 08/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 11/02/2016 2. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 22/01/2016 1. 11/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 13/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.