საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1174
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/03/2005
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 13, 12/04/2005
სარეგისტრაციო კოდი 030.000.000.05.001.001.753
  • Word
1174
25/03/2005
სსმ, 13, 12/04/2005
030.000.000.05.001.001.753
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 39(46), 1999 წელი, მუხ.190) 261 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:

„3. სასამართლო (მოსამართლე) უფლებამოსილია, მხარის არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში მის დაუსწრებლად გამოიტანოს გადაწყვეტილება საქმეში არსებული მასალების საფუძველზე და ამ კოდექსის მე-4 და მე-19 მუხლების დებულებათა გათვალისწინებით.“.

    მუხლი 2.

 ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი . სააკაშვილი

თბილისი,

2005 წლის 25 მარტი.

1174_I

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.