ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 47
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016195
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
47
16/12/2015
ვებგვერდი, 17/12/2015
190020020.35.140.016195
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (17/12/2015 - 20/01/2016)

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №47

2015 წლის 16 დეკემბერი

დ. ასპინძა

 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის და  საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ასპინძის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №59 დადგენილება „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 25/12/2014, ს.კოდი: 190020020.35.140.016146).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძედანართი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

2016 წელი

თავი I
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 553,3

1 843,8

2 709,4

5 543,0

2 673,7

2 869,3

2 910,0

გადასახადები

232,1

0,0

232,1

191,9

0,0

191,9

330,7

გრანტები

3 948,0

1 843,8

2 104,2

4 916,1

2 673,7

2 242,4

2 144,3

სხვა შემოსავლები

373,1

0,0

373,1

435,0

0,0

435,0

435,0

ხარჯები

2 436,5

18,6

2 417,9

2 580,1

50,7

2 529,4

2 779,2

შრომის ანაზღაურება

911,1

0,0

911,1

819,1

0,0

819,1

939,3

საქონელი და მომსახურება

654,7

18,6

636,1

761,0

49,0

712,0

741,4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

696,0

0,0

696,0

812,3

1,7

810,6

945,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

174,3

0,0

174,3

129,4

0,0

129,4

138,4

სხვა ხარჯები

0,3

0,0

0,3

58,3

0,0

58,3

15,0

საოპერაციო სალდო

2 116,8

1 825,2

291,5

2 963,0

2 623,0

339,9

130,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 894,9

2 690,2

204,8

2 823,5

2 421,6

401,9

70,8

ზრდა

2 898,3

2 690,2

208,1

2 833,5

2 421,6

411,9

80,8

კლება

3,4

0,0

3,4

10,0

0,0

10,0

10,0

მთლიანი სალდო

-778,1

-864,9

86,8

139,4

201,4

-62,0

60,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-778,1

-864,9

86,8

138,4

201,4

-63,0

60,0

ზრდა

86,8

0,0

86,8

731,1

649,9

81,2

60,0

ვალუტა და დეპოზიტები

86,8

 

86,8

731,1

649,9

81,2

60,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

864,9

864,9

0,0

592,7

448,5

144,2

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

864,9

864,9

 

592,7

448,5

144,2

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

-1,0

0,0

-1,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის

როექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 556,6

1 843,8

2 712,7

5 553,0

2 673,7

2 879,3

2 920,0

შემოსავლები

4 553,3

1 843,8

2 709,4

5 543,0

2 673,7

2 869,3

2 910,0

არაფინანსური აქტივების კლება

3,4

0,0

3,4

10,0

0,0

10,0

10,0


გადასახდელები

5 334,7

2 708,7

2 626,0

6 145,7

3 122,2

3 023,5

2 920,0

ხარჯები

2 436,5

18,5

2 417,8

2 630,5

50,7

2 579,8

829,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 898,3

2 690,1

208,1

3 514,3

3 071,5

442,7

90,8

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0

ნაშთის ცვლილება

-778,1

-864,9

86,8

-592,7

-448,5

-144,2

0

 


მუხლი 3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 2 920,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 556,610

1 843,844

2 712,766

5 553,039

2 673,739

2 879,300

2 920,000

შემოსავლები

4 553,3

1 843,8

2 709,4

5 543,0

2 673,7

2 869,3

2 910,0

არაფინანსური აქტივების კლება

3,4

0,0

3,4

10,0

0,0

10,0

10,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 330,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

232,1

0,0

232,1

191,9

0,0

191,9

330,7

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

 

 

0,0

 

 

140,0

ქონების გადასახადი

232,1

0,0

232,131

191,9

0,0

191,9

190,7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

85,1

 

85,1

150,0

 

150,0

150,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,8

0,0

0,8

4,9

0,0

4,9

3,7

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,8

 

0,8

4,9

 

4,9

3,7

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

140,1

0,0

140,1

30,0

0,0

30,0

30,0

ფიზიკური პირებიდან

137,5

 

137,5

25,0

 

25,0

25,0

იურიდიული პირებიდან

2,6

 

2,6

5,0

 

5,0

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

6,2

0,0

6,2

7,0

0,0

7,0

7,0

ფიზიკური პირებიდან

2,5

 

2,5

2,0

 

2,0

2,0

იურიდიული პირებიდან

3,7

 

3,7

5,0

 

5,0

5,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 


მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 2 144,3 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

3 948,0

1 843,8

2 104,2

4 916,1

2 673,7

2 242,4

2 144,3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 948,0

1 843,8

2 104,2

4 916,1

2 673,7

2 242,4

2 144,3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 104,2

0,0

2 104,2

2 242,4

0,0

2 242,4

2 144,3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 978,2

 

1 978,2

2 116,4

 

2 116,4

2 018,3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

126,0

0,0

126,0

126,0

0,0

126,0

126,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

   

0,0

     

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 843,8

1 843,8

0,0

2 673,7

2 673,7

0,0

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 565,8

1 565,8

 

2 396,5

2 396,5

   

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

278,0

278,0

 

277,3

277,3

   

 


მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 435,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

373,1

0,0

373,1

435,0

0,0

435,0

435,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

298,3

0,0

298,3

380,0

0,0

380,0

380,0

პროცენტები

44,3

 

44,3

0,0

 

 

 

დივიდენდები

0,0

 

 

0,0

 

 

 

რენტა

254,0

0,0

254,0

380,0

0,0

380,0

380,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

254,0

 

254,0

380,0

 

380,0

380,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,7

0,0

5,7

5,0

0,0

5,0

5,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5,7

0,0

5,7

5,0

0,0

5,0

5,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

1,9

 

1,9

5,0

 

5,0

5,0

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,0

 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

3,6

 

3,6

0,0

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

69,1

 

69,1

50,0

 

50,0

50,0

 


მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 2 829,2  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ხარჯები

2 436,5

18,5

2 417,8

2 630,5

50,6

2 579,7

2 829,2

შრომის ანაზღაურება

911,1

0,0

911,1

819,1

0,0

819,1

939,3

საქონელი და მომსახურება

654,7

18,5

636,1

761,0

48,9

712,0

692.4

სუბსიდიები

696,0

0,0

696,0

812,3

1,7

810,6

944,1

სოციალური უზრუნველყოფა

174,3

0,0

174,3

174.0

0,0

174,0

198,4

სხვა ხარჯები

0,3

0,0

0,2

64.0

0,0

64,0

55,0

 


მუხლი 8. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  80,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   90,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015  წლის  გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,5

0,000

4,5

39,8

2,2

37,6

4,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0.8

0,0

0.8

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 839,9

2 682,3

157,6

3 297,9

3 067,1

230,9

36,8

04 00

განათლება

0,00

0,00

0,000

152,1

0,1

152,0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

45,4

7,8

37,6

23,5

2,1

21,4

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

8.4

0,0

8.4

0

0,0

0

0.0

სულ ჯამი

2 898,2

2 690,1

208,1

3 514,3

3 071,5

442,7

90,8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის

პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

3.4

10.0

10

ძირითადი აქტივები

0.7

0,0

10,0

არაწარმოებული აქტივები

2.6

10.0

10,0

მიწა

2.6

10.0

10,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 107,2   

0,0   

1 107,2   

1 258,8   

2,3   

1 256,6   

1 352,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 107,2   

0,0   

1 107,2   

1 258,8   

2,3   

1 256,6   

1 352,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 107,2   

0,0   

1 107,2   

1 218,6   

2,3   

1 216,3   

1 302,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

40,2   

0,0   

40,2   

50,0   

702

თავდაცვა

70,3   

0,0   

70,3   

74,9   

0,0   

74,9   

77,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

170,3   

0,0   

170,3   

2,7   

0,0   

2,7   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

170,3   

0,0   

170,3   

2,7   

0,0   

2,7   

0,0   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 936,8   

2 689,9   

246,9   

2 432,1   

2 153,6   

278,6   

154,8   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

470,6   

278,0   

192,6   

372,6   

279,0   

93,6   

118,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

470,6    

278,0   

192,6   

372,6   

279,0   

93,6   

118,0   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

2 466,2   

2 411,9   

54,3   

2 059,6   

1 874,6    

185,0   

36,8   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 466,2   

2 411,9   

54,3   

2 059,6   

1 874,6   

185,0   

36,8   

705

გარემოს დაცვა

139,4   

0,0   

139,4   

160,0   

0,0   

160,0   

140,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

139,4   

0,0   

139,4   

160,0   

0,0   

160,0   

140,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

111,5   

11,0   

100,5   

1 152,4   

964,2    

188,2   

148,6   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

696,5   

649,9   

46,6   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

273,6    

273,6   

0,0   

0,0   

7064

გარე განათება

84,7   

0,0   

84,7   

95,6   

0,0   

95,6   

103,6   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა რაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

26,8   

11,0   

15,8   

86,7   

40,7   

46,0   

45,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

66,9   

0,0   

66,9   

113,3   

0,0   

113,3   

125,2   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,5   

0,0   

0,5   

52,3   

0,0   

52,3   

61,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,5   

0,0   

0,5   

52,3   

0,0   

52,3   

61,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

58,0   

0,0   

58,0   

61,0   

0,0   

61,0   

64,2   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა aრაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

8,4   

0,0   

8,4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

368,4   

7,9   

360,5   

482,5   

2,1   

480,4   

524,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

9,2   

7,9   

1,3   

5,6   

2,1   

3,5   

5,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

319,8   

0,0   

319,8   

414,4   

0,0   

414,4   

449,3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

25,0   

0,0   

25,0   

40,0   

0,0   

40,0   

40,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებუ-ლი საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

14,4   

0,0   

14,4   

22,5   

0,0   

22,5   

30,0   

709

განათლება

190,0   

0,0   

190,0   

342,0   

0,1   

342,0   

260,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

190,0   

0,0   

190,0   

342,0   

0,0    

342,0   

260,0   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

0,1   

0,1   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

174,1   

0,0   

174,1   

126,0   

0,0   

126,0   

137,4   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

64,9   

0,0   

64,9   

75,0   

0,0   

75,0   

82,4   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

35,1   

0,0   

35,1   

40,0   

0,0   

40,0   

47,4   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29,8   

0,0   

29,8   

35,0   

0,0   

35,0   

35,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109,2   

0,0   

109,2   

51,0   

0,0   

51,0   

55,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

 

სულ

5 335,0   

2 708,7   

2 626,3   

6 144,8   

3 122,2   

3 022,5   

2 920,0   

 


მუხლი 10. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 126,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 1,0 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
აპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის -განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2015-2016 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.


მუხლი 13. აპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა -77,0 ათასი ლარით  (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ასპინძის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:           

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის პროექტი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

77,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

77,0

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 443,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპორექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია –  36,8  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების, გზების და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება.

ბ)  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 361,6   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება.

ბ.ა) დასუფთავება – 140,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ბ.ბ) გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  103,6  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 ასპინძის მუნიციპალიტეტისა და მასში შემავალი რამოდენიმე სოფლების რეაბილიტირებულ გზებზე  ღამის განათება მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს,  რის გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

 ბ.გ) სარწყავი არხების მოწყობა რეაბილიტაცია – 118,0  ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია.არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა.

 გ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა45,0   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

 მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც.  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 • შედგენილი პროექტებით და ხარჯთაღრიცხვებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულება.  

შეფასების ინდიკატორები:

 • გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.    

დასახელება

2015 წლის პროექტი

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

443,4

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

36,8

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

361,6

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0

დასუფთავების ღონისძიებები

140,0

გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

103,6

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

118,0

ბინათმშენებლობა

0

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

45,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0

3. განათლება 260,0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00)

 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას იგი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ორგ. კოდი

დასახელება

2016 წლის პროექტი

04 00

განათლება

260,0

04 01

სკოლამდელი განათლება

260,0

 ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება260,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 )

 ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 4 საბავშვო ბაღი სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს  500- მდე  აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი-524,3ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ასევე ასპინძის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობის და სპორტული ტრადიციების დაცვა და მათი განვითარება.

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

534,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

155,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

5,0

05 01 02

სპორტული კლუბები

 

150,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

299,3

05 02 01

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

 

110,0

05 02 02

ასპინძის შ. რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

40,0

05 02 03

ბიბლიოთეკები

 

52,3

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

 

97,0

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება კულტურული ღონისძიებები

 

30,0

05 04

რელიგია

 

50,0

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და სპორტული კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.

 • მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი კალათბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მინი–ფეხბურთში;
 • მაგიდის ჩოგბურთი;
 • მხიარული სტარტები;
 • მკლავჭიდი;
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ნარდში;
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში;
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში;

4.1.2  სპორტული კლუბები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხირციელდება შემდეგი სახის სპორტული

 შეჯიბრებები სხვდასხვა სფეროში

 • რაგბის კლუბი ლომები (საქართველოს ჩემპიონატი ბ ლიგა)
 • ფეხბურთის კლუბი ვარძია (ფეხბურთში მომამზადებელი ჯგუფი);
 • მშვილდოსნობა; კლუბი ,,ჩუბინები,,.
 • ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა.
 •  ძიუდოს კლუბი ,,შორეთი,,

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  სპორტის  სფეროში;
 • სახელოვნებო განათლების დონის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                   

 • სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებები.
 • კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის სახლები, ბიბლიოთეკები და სახელოვნებო სკოლები. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.  მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები.

4.2.1 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგელბში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.

კერძოდ,

 • ფოლკლორული საღამოები;
 • საესტრადო კონცერტები;
 • ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • საშემოდგომო ღონისძიებები;
 • საახალწლო ღონისძიებები.
 •  

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  კულტურის   სფეროში;

4.2.2  ბიბლიოთეკები  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ზემო აღნიშნული პროგრამა ეხმარება ასპინძის მუნიციპალიტეტის  მკითხველ მოსახლეობას ცოდნის ამაღლებაში ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობას, ასევე  წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით.

4.2.3  სახელოვნებო სკოლები  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლაში ამჟამად სწავლობს 85 მოსწავლე (მაღალ კლასში 59 მოსწავლე, დაბალ კლასში 26 მოსწავლე), მათი მიზანია  ჩაატარონ  სხვადასხვა სახის ღონისძიებები კერძოდ: საშობაო საახალწლო კვირეული, საშობაო კარნავალი და საგაზაფხულო კონცერტები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება  მუსიკის სფეროში;
 • მკითხველთა დაინტერესება;
 • სახელოვნებო განათლების დონის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                   

 • კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობსი ზრდა.
 • მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება.

4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ  საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • საახალწლო ღონისძიება;
 • დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
 • დაბასა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა;
 • სახალხო დღესასწაულების ღონისძიებები;
 • ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით სარეკლამო რგოლების დამზადება და ჩვენება ტელე არხზე;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის ეფექტიანად ხარჯვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                   

 • ახალგაზრდული ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა;
 • სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართული ახალგზარდები.

4.4. რელიგია (პროგრამული კოდი 05 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • ტურისტების რაოდენობის ზრდა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. 

ორგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

261,6

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

63,2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

198,4

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

 

35,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსება

 

47,4

06 02 03

ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარება

 

35,0

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯები

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

 

60,0

06,02,06

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

20,0

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ბიუჯეტიდან გამოყოფილ მიზნობრივი ტრანსფერის და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებს,, განსაზღვრული პროექტების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • გადამდებ დავადებათა ზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.
 • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა,
 • იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
 • პრევენციული კონტროლის ღონისძიებები.
 • პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
 • დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
 • სანიტარული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებებს, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას.

5.2.2 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამის მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეთა ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინასება.

5.2.3  ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამის ფარგელბში გათვალისიწნებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარება.

5.2.4  ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ვეტერანისა და დევნილის,, სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში, თითოეულ გარდაცვლილ ვეტერანზე 250  (ორას ორმოცდაათი)  და თითოეულ გარდაცვლილ  დევნილზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

5.2.5  სოციალური დახმარებები  (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყვის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ–მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის  მქონე არასრულწლოვანთათვის სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.
 • მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.
 • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 • სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ მყოფთა გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პიროებები.
 • გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.
 • სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი მოსახლეობისათვის დადგენილი გასაცემლის დროულად და სრულად მიწოდება.

ასპინძისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:                                                                              

 

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

5 334,750

2 708,749

2 626,001

6 145,770

3 122,238

3 023,532

2 920,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87,0

0,000

87,000

91,0

0,000

91,000

74,000

 

ხარჯები

2 436,5

18,595

2 417,890

2 630,5

50,694

2 579,795

2 829,200

 

შრომის ანაზღაურება

911,1

0,000

911,129

819,130

0,000

819,130

939,330

 

საქონელი და მომსახურება

654,7

18,595

636,126

761,018

48,994

712,024

692,370

 

სუბსიდიები

696,0

0,000

696,043

812,280

1,700

810,580

944,100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

174,3

0,000

174,330

174,036

0,000

174,036

198,400

 

სხვა ხარჯები

0,3

0,000

0,262

64,025

0,000

64,025

55,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 898,3

2 690,154

208,111

3 514,281

3 071,544

442,737

90,800

 

ძირითადი აქტივები

2 898,3

2 690,154

208,111

3 514,281

3 071,544

442,737

90,800

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

 

საშინაო

0,0

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 107,2

0,000

1 107,248

1 259,833

2,268

1 257,565

1 343,700

110

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69,0

0,000

69,000

69,000

0,000

69,000

74,000

 

ხარჯები

1 102,7

0,000

1 102,748

1 218,904

0,000

1 218,904

1 339,700

 

შრომის ანაზღაურება

747,8

0,000

747,786

778,630

0,000

778,630

901,200

 

საქონელი და მომსახურება

354,7

0,000

354,700

423,274

0,000

423,274

388,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

17,000

0,000

17,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,3

0,000

0,262

0,000

0,000

0,000

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,000

4,500

39,929

2,268

37,661

4,000

 

ძირითადი აქტივები

4,5

0,000

4,500

39,929

2,268

37,661

4,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

 

საშინაო

0,0

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

385,8

0,000

385,814

370,827

0,000

370,827

402,000

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

 

19,000

19,000

 

19,000

19,000

 

ხარჯები

385,8

0,000

385,814

365,977

0,000

365,977

402,000

 

შრომის ანაზღაურება

279,3

0,000

279,290

257,700

0,000

257,700

286,000

 

საქონელი და მომსახურება

106,5

0,000

106,524

105,277

0,000

105,277

116,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

4,850

0,000

4,850

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,000

0,000

4,850

0,000

4,850

0,000

01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

721,4

0,000

721,434

847,767

2,268

845,499

891,700

61

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50,0

 

50,000

50,000

 

50,000

55,000

 

ხარჯები

716,9

0,000

716,934

812,688

0,000

812,688

887,700

 

შრომის ანაზღაურება

468,5

0,000

468,496

520,930

0,000

520,930

615,200

 

საქონელი და მომსახურება

248,2

0,000

248,176

277,758

0,000

277,758

272,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

14,000

0,000

14,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,3

0,000

0,262

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,000

4,500

35,079

2,268

32,811

4,000

 

ძირითადი აქტივები

4,5

0,000

4,500

35,079

2,268

32,811

4,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,000

0,000

40,239

0,000

40,239

50,000

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

40,239

0,000

40,239

50,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,000

0,000

40,239

0,000

40,239

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,0

0,000

50,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

0,0

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

 

საშინაო

0,0

0,000

0,000

1,000

0,000

1,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

240,6

0,000

240,569

77,600

0,000

77,600

77,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

0,000

18,000

22,000

0,000

22,000

0,000

 

ხარჯები

240,6

0,000

240,569

76,800

0,000

76,800

77,000

 

შრომის ანაზღაურება

163,3

0,000

163,343

40,500

0,000

40,500

38,130

 

საქონელი და მომსახურება

77,2

0,000

77,226

35,800

0,000

35,800

38,870

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,000

0,000

0,500

0,000

0,500

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,800

0,000

0,800

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,000

0,000

0,800

0,000

0,800

0,000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

170,3

0,000

170,302

2,700

0,000

2,700

0,000

25

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,000

18,000

 

18,000

0,000

 

ხარჯები

170,3

0,000

170,302

2,700

0,000

2,700

0,000

 

შრომის ანაზღაურება

127,2

0,000

127,216

2,700

0,000

2,700

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

43,1

0,000

43,086

0,000

0,000

0,000

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

70,3

0,000

70,267

74,900

0,000

74,900

77,000

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

4,000

 

4,000

 

 

ხარჯები

70,3

0,000

70,267

74,100

0,000

74,100

77,000

 

შრომის ანაზღაურება

36,1

0,000

36,127

37,800

0,000

37,800

38,130

 

საქონელი და მომსახურება

34,1

0,000

34,140

35,800

0,000

35,800

38,870

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,500

0,000

0,500

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,800

0,000

0,800

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,000

0,000

0,800

0,000

0,800

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 187,722

2 700,879

486,843

3 744,521

3 117,777

626,744

443,400

 

ხარჯები

347,843

18,595

329,248

446,555

50,694

395,861

406,600

 

საქონელი და მომსახურება

207,061

18,595

188,466

281,894

48,994

232,900

235,000

 

სუბსიდიები

140,782

0,000

140,782

148,900

1,700

147,200

171,600

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,761

0,000

15,761

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 839,879

2 682,284

157,595

3 297,966

3 067,083

230,883

36,800

 

ძირითადი აქტივები

2 839,879

2 682,284

157,595

3 297,966

3 067,083

230,883

36,800

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2 466,2

2 411,853

54,331

2 059,580

1 874,602

184,978

36,800

 

ხარჯები

2,5

0,000

2,500

4,900

0,000

4,900

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

0,000

2,500

4,900

0,000

4,900

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 463,7

2 411,853

51,831

2 054,680

1 874,602

180,078

36,800

 

ძირითადი აქტივები

2 463,7

2 411,853

51,831

2 054,680

1 874,602

180,078

36,800

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

320,0

0,000

320,041

1 321,003

925,237

395,766

361,600

 

ხარჯები

300,6

0,000

300,641

346,661

1,700

344,961

361,600

 

საქონელი და მომსახურება

159,9

0,000

159,859

182,000

0,000

182,000

190,000

 

სუბსიდიები

140,8

0,000

140,782

148,900

1,700

147,200

171,600

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,761

0,000

15,761

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,4

0,000

19,400

974,342

923,537

50,805

0,000

 

ძირითადი აქტივები

19,4

0,000

19,400

974,342

923,537

50,805

0,000

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0,0

0,000

0,000

273,600

273,600

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

273,600

273,600

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,000

0,000

273,600

273,600

0,000

0,000

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

139,4

0,000

139,400

160,000

0,000

160,000

140,000

 

ხარჯები

120,0

0,000

120,000

140,000

0,000

140,000

140,000

 

საქონელი და მომსახურება

120,0

0,000

120,000

140,000

0,000

140,000

140,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,4

0,000

19,400

20,000

0,000

20,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

19,4

0,000

19,400

20,000

0,000

20,000

0,000

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

84,7

0,000

84,741

95,600

0,000

95,600

103,600

 

ხარჯები

84,7

0,000

84,741

95,600

0,000

95,600

103,600

 

საქონელი და მომსახურება

39,9

0,000

39,859

42,000

0,000

42,000

50,000

 

სუბსიდიები

44,9

 

44,882

53,600

 

53,600

53,600

03 02 05

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

95,9

0,000

95,900

95,300

1,700

93,600

118,000

 

ხარჯები

95,9

0,000

95,900

95,300

1,700

93,600

118,000

 

სუბსიდიები

95,9

 

95,900

95,300

1,700

93,600

118,000

03 02 06

ბინათმშენებლობა

0,0

0,000

0,000

15,761

0,000

15,761

0,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,761

0,000

15,761

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,761

0,000

15,761

0,000

03 02 07

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0,0

0,000

0,000

680,742

649,937

30,805

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

680,742

649,9

30,805

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,000

0,000

680,742

649,9

30,805

0,000

03 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

26,8

10,998

15,805

86,676

40,676

46,000

45,000

 

ხარჯები

26,8

10,998

15,805

86,676

40,676

46,000

45,000

 

საქონელი და მომსახურება

26,8

10,998

15,805

86,676

40,676

46,000

45,000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

374,694

278,028

96,666

277,262

277,262

0,000

0,000

 

ხარჯები

17,899

7,597

10,302

8,318

8,318

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

17,899

7,597

10,302

8,318

8,318

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

356,795

270,431

86,364

268,944

268,944

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

356,795

270,431

86,364

268,944

268,944

0,000

0,000

04 00

განათლება

190,04

0,00

190,044

342,032

0,063

341,969

260,000

 

ხარჯები

190,04

0,00

190,044

190,000

0,000

190,000

260,000

 

სუბსიდიები

190,04

0,00

190,044

190,000

0,000

190,000

260,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,000

152,032

0,063

151,969

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,00

0,00

0,000

152,032

0,063

151,969

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლება

190,04

0,00

190,044

341,969

0,000

341,969

260,000

 

ხარჯები

190,04

0,00

190,044

190,000

0,000

190,000

260,000

 

სუბსიდიები

190,04

0,00

190,044

190,000

 

190,000

260,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,000

151,969

0,000

151,969

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,00

0,00

0,000

151,969

0,000

151,969

0,000

04 02

ზოგადი განათლება -საჯარო სკოლები

0,00

0,00

0,000

0,063

0,063

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

0,00

0,000

0,063

0,063

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,00

0,00

0,000

0,063

0,063

0,000

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

368,391

7,870

360,521

482,484

2,130

480,354

534,300

 

ხარჯები

322,951

0,000

322,951

458,930

0,000

458,930

484,300

 

საქონელი და მომსახურება

15,734

0,000

15,734

20,050

0,000

20,050

30,000

 

სუბსიდიები

307,217

0,000

307,217

396,380

0,000

396,380

449,300

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

42,500

0,0

42,500

5,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,440

7,870

37,570

23,554

2,130

21,424

50,000

 

ძირითადი აქტივები

45,440

7,870

37,570

23,554

2,130

21,424

50,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

122,425

7,870

114,555

152,323

2,130

150,193

155,000

 

ხარჯები

101,985

0,000

101,985

135,000

0,000

135,000

155,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,322

0,000

1,322

3,500

0,000

3,500

5,000

 

სუბსიდიები

100,663

0,000

100,663

131,500

0,000

131,500

150,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,440

7,870

12,570

17,323

2,130

15,193

0,000

 

ძირითადი აქტივები

20,440

7,870

12,570

17,323

2,130

15,193

0,000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9,192

7,870

1,322

5,630

2,130

3,500

5,000

 

ხარჯები

1,32

0,00

1,322

3,500

0,000

3,500

5,000

 

საქონელი და მომსახურება

1,32

0,00

1,322

3,500

0,000

3,500

5,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,87

7,87

0,000

2,130

2,130

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

7,87

7,87

0,000

2,130

2,130

0,000

0,000

05 01 02

სპორტული კლუბი

113,23

0,00

113,233

146,693

0,000

146,693

150,000

 

ხარჯები

100,66

0,00

100,663

131,500

0,000

131,500

150,000

 

სუბსიდიები

100,66

 

100,663

131,500

 

131,500

150,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,57

0,00

12,570

15,193

0,000

15,193

0,000

 

ძირითადი აქტივები

12,57

0,00

12,570

15,193

0,000

15,193

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

206,554

0,000

206,554

267,661

0,000

267,661

299,300

 

ხარჯები

206,554

0,000

206,554

264,880

0,000

264,880

299,300

 

სუბსიდიები

206,554

0,000

206,554

264,880

0,000

264,880

299,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

2,781

0,000

2,781

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

2,781

0,000

2,781

0,000

05 02 01

ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

100,554

0,000

100,554

113,980

0,000

113,980

110,000

 

ხარჯები

100,554

0,000

100,554

113,980

0,000

113,980

110,000

 

სუბსიდიები

100,554

 

100,554

113,980

 

113,980

110,000

05 02 02

ასპინძის შ. რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

25,000

0,000

25,000

48,400

0,000

48,400

40,000

 

ხარჯები

25,000

0,000

25,000

48,400

0,000

48,400

40,000

 

სუბსიდიები

25,000

 

25,000

48,400

 

48,400

40,000

05 02 03

ბიბლიოთეკა

41,000

0,000

41,000

45,000

0,000

45,000

52,300

 

ხარჯები

41,000

0,000

41,000

45,000

0,000

45,000

52,300

 

სუბსიდიები

41,000

 

41,000

45,000

 

45,000

52,300

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

40,000

0,000

40,000

60,281

0,000

60,281

97,000

 

ხარჯები

40,000

0,000

40,000

57,500

0,000

57,500

97,000

 

სუბსიდიები

40,000

 

40,000

57,500

 

57,500

97,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

2,781

0,000

2,781

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

2,781

0,000

2,781

0,000

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება  კულტურული ღონისძიებები

14,412

0,000

14,412

22,500

0,000

22,500

30,000

 

ხარჯები

14,412

0,000

14,412

19,050

0,000

19,050

30,000

 

საქონელი და მომსახურება

14,412

0,000

14,412

16,550

0,000

16,550

25,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,500

0,0

2,500

5,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,450

0,0

3,450

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,450

0,0

3,450

0,000

05 04

რელიგია

25,000

0,000

25,000

40,000

0,000

40,000

50,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

40,000

0,0

40,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

40,000

0,0

40,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,000

0,000

25,000

0,000

0,000

0,000

50,000

 

ძირითადი აქტივები

25,000

0,000

25,000

0,000

0,000

0,000

50,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

240,78

0,00

240,776

239,300

0,000

239,300

261,600

 

ხარჯები

232,33

0,00

232,330

188,900

0,000

188,900

201,600

 

სუბსიდიები

58,00

0,00

58,000

77,000

0,000

77,000

63,200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

174,33

0,00

174,330

156,536

0,000

156,536

198,400

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,764

0,0

5,764

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,45

0,00

8,446

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

8,45

0,00

8,446

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01

ჯანდაცვა

66,45

0,00

66,446

61,000

0,000

61,000

63,200

 

ხარჯები

58,00

0,00

58,000

61,000

0,000

61,000

63,200

 

სუბსიდიები

58,00

0,00

58,000

61,000

0,000

61,000

63,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,45

0,00

8,446

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

8,45

0,00

8,446

0,000

0,000

0,000

0,000

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

58,00

0,00

58,000

61,000

0,000

61,000

63,200

 

ხარჯები

58,00

0,00

58,000

61,000

0,000

61,000

63,200

 

სუბსიდიები

58,00

 

58,000

61,000

 

61,000

63,200

06 01 02

ამბულატორიები

8,45

0,00

8,446

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,45

0,00

8,446

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

8,45

0,00

8,446

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

174,33

0,00

174,330

178,300

0,000

178,300

198,400

 

ხარჯები

174,33

0,00

174,330

127,900

0,000

127,900

138,400

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

16,000

0,0

16,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

174,33

0,00

174,330

156,536

0,000

156,536

198,400

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,764

0,0

5,764

0,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

31,36

0,00

31,359

35,000

0,000

35,000

35,000

 

ხარჯები

31,36

0,00

31,359

35,000

0,000

35,000

35,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,36

0,00

31,359

35,000

0,000

35,000

35,000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

35,11

0,00

35,110

40,000

0,000

40,000

47,400

 

ხარჯები

35,11

0,00

35,110

40,000

0,000

40,000

47,400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,11

0,00

35,110

40,000

0,000

40,000

47,400

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

29,80

0,00

29,800

35,000

0,000

35,000

35,000

 

ხარჯები

29,80

0,00

29,800

35,000

0,000

35,000

35,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,80

0,00

29,800

35,000

0,000

35,000

35,000

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯები

0,25

0,00

0,250

1,900

0,000

1,900

1,000

 

ხარჯები

0,25

0,00

0,250

1,900

0,000

1,900

1,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,25

0,00

0,250

1,900

0,000

1,900

1,000

06 02 05

სოციალური დახმარებები

0,25

0,00

0,250

50,400

0,000

50,400

60,000

 

ხარჯები

0,25

0,00

0,250

50,400

0,000

50,400

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,25

0,00

0,250

44,636

0,000

44,636

60,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,764

0,0

5,764

0,000

06 02 06

 ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

77,81

0,00

77,811

16,000

0,000

16,000

20,000

 

ხარჯები

77,81

0,00

77,811

16,000

0,000

16,000

20,000

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

16,000

 

16,000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77,81

0,00

77,811

0,000

0,000

0,000

20,000

.“13. 27/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 30/12/2016 12. 27/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 28/12/2016 11. 16/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 19/12/2016 10. 25/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 37 - ვებგვერდი, 29/11/2016 9. 11/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 15/11/2016 8. 02/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 05/08/2016 7. 06/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 11/07/2016 6. 01/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 05/07/2016 5. 16/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 20/06/2016 4. 05/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 11/05/2016 3. 24/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 25/02/2016 2. 09/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 12/02/2016 1. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 25/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.