„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 7 დეკემბრის N407 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 7 დეკემბრის N407 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 410
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 11/12/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016840
410
11/12/2015
ვებგვერდი, 11/12/2015
190040000.22.033.016840
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 7 დეკემბრის N407 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №410

2015 წლის 11 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 7 დეკემბრის №407 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე,   ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2015 წლის 7 დეკემბრის №407 ბრძანებაში (სსმ, ვებგვერდი, 07.12.2015წ., 190040000.22.033.016838) შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-2 მუხლის:

ა) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნას;

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ამ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი - მე-3 პუნქტები, მე-4 პუნქტის „ა“, „ბ.ა“   „ბ.ბ“ და „ბ.ე“ ქვეპუნქტები და მე-5 პუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური