გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 50
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/03/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016248
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
50
07/12/2015
ვებგვერდი, 10/12/2015
190020020.35.166.016248
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (10/12/2015 - 20/01/2016)

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №50

2015 წლის 7 დეკემბერი

ქ. გურჯაანი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საფუძველზე და მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 დეკემბრის №6651 მომართვის გათვალისწინებით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად;
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი
თავი I
გურჯაანის  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

                                                                                                                          ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,255.8

15,362.2

10,105.6

0.0

10,105.6

გადასახადები

1,831.3

1,220.0

3,045.0

0.0

3,045.0

გრანტები

13,134.3

12,626.7

5,930.4

0.0

5,930.4

სხვა შემოსავლები

1,290.2

1,515.5

1,130.2

0.0

1,130.2

ხარჯები

8,151.1

9,553.3

8,977.9

0.0

8,977.9

შრომის ანაზღაურება

1,641.1

2,014.1

2,015.7

0.0

2,015.7

საქონელი და მომსახურება

1,809.7

1,720.8

1,779.1

0.0

1,779.1

პროცენტი

270.7

235.2

195.2

0.0

195.2

სუბსიდიები

3,535.1

3,835.0

3,739.9

0.0

3,739.9

გრანტები

0.0

489.6

33.0

0.0

33.0

სოციალური უზრუნველყოფა

893.4

1,055.0

1,105.0

0.0

1,105.0

სხვა ხარჯები

1.1

203.6

110.0

0.0

110.0

საოპერაციო სალდო

8,104.6

5,808.9

1,127.7

0.0

1,127.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,228.2

6,820.8

922.5

0.0

922.5

ზრდა

7,339.8

7,245.8

1,072.5

0.0

1,072.5

კლება

111.7

425.0

150.0

0.0

150.0

მთლიანი სალდო

876.5

-1,011.9

205.2

0.0

205.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

591.5

-1,327.2

-150.0

0.0

-150.0

ზრდა

591.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

591.5

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1,327.2

150.0

0.0

150.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1,177.2

0.0

0.0

 

სესხები

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-285.0

-315.3

-355.2

0.0

-355.2

კლება

285.0

315.3

355.2

0.0

355.2

საშინაო

285.0

315.3

355.2

0.0

355.2

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

                                                                                                         ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

 

2015 გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16,367.4

 

15,937.2

 

5481,3

10,455.9

 

10405.6

 

0,0

10405.6

 

შემოსავლები

16,255.8

 

15,362.2

 

5481,3

9,880.9

 

10105.6

 

0,0

10105.6

 

არაფინანსური აქტივების კლება

111.7

 

425,0

0,0

425,0

150,0

0,0

150,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

150,0

0,0

150,0

150,0

0,0

150,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

15,775.9

 

17,114.5

 

5,526.0

 

11,588.5

 

10,405.6

 

0,0

10,405.6

 

ხარჯები

8,151.1

 

9,553.3

 

123.3

 

9,430.0

 

8,977.9

 

0,0

8,977.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,339.8

 

7,245.8

 

5,402.7

 

1,843.1

 

1,072.5

0,0

1,072.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

593,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

285.0

 

315,3

0,0

315,3

355.2

 

0,0

355.2

 

ნაშთის ცვლილება

29,2

-602,6

-16,5

-586,1

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  შემოსულობები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 10390,6 ათასი ლარი.

   ათას ლარებში             

დასახელება

კოდი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

16,367.4

15,937.2

5,481.3

10,455.9

10405.6

0.0

10405.6

შემოსავლები

1

16,255.8

15,362.2

5,481.3

9,880.9

10105.6

0.0

10105.6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

111.7

425.0

0.0

425.0

150.0

0.0

150.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

1

16,255.8

15,362.2

5,481.3

9,880.9

10105.6

0.0

10105.6

გადასახადები

11

1,831.3

1,220.0

0.0

1,220.0

3045.0

0.0

3045.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

1350.0

ქონების გადასახადი

113

1,831.3

1,220.0

0.0

1,220.0

1695.0

0.0

1695.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

663.6

760.0

 

760.0

665.0

 

665.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

19.3

60.0

0.0

60.0

10.0

0.0

10.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

583.8

370.0

0.0

370.0

550.0

0.0

550.0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

438.1

320.0

 

320.0

400.0

 

400.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

145.7

50.0

 

50.0

150.0

 

150.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

564.5

30.0

0.0

30.0

470.0

0.0

470.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

45.3

10.0

 

10.0

20.0

 

20.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

519.3

20.0

 

20.0

450.0

 

450.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

გრანტები

13

13,134.3

12,626.7

5,481.3

7,145.4

5930.4

0.0

5930.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

13,134.3

12,626.7

5,481.3

7,145.4

5930.4

0.0

5930.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

6,986.4

7,145.4

0.0

7,145.4

5930.4

0.0

5930.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

6,826.4

6,985.4

 

6,985.4

5770.4

 

5770.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

160.0

160.0

 

160.0

160.0

 

160.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

6,147.9

5,481.3

5,481.3

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

5,049.6

4,385.7

4,385.7

 

0.0

 

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1,098.3

1,095.6

1,095.6

 

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა შემოსავლები

14

1,290.2

1,515.5

0.0

1,515.5

1130.2

0.0

1130.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

285.1

185.0

0.0

185.0

215.2

0.0

215.2

პროცენტები

1411

171.4

100.0

 

100.0

100.0

 

100.0

დივიდენდები

1412

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

1415

113.8

85.0

0.0

85.0

115.2

0.0

115.2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

100.2

80.0

 

80.0

100.0

 

100.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

13.6

5.0

 

5.0

15.2

 

15.2

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

157.5

540.0

0.0

540.0

80.0

0.0

80.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

131.6

540.0

0.0

540.0

65.0

0.0

65.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

10.1

15.0

 

15.0

20.0

 

20.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.8

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

120.6

480.0

 

480.0

0.0

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.0

45.0

 

45.0

45.0

 

45.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

26.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

26.0

0.0

 

 

15.0

 

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

721.9

710.5

 

710.5

700.0

 

700.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

125.7

80.0

 

80.0

135.0

 

135.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

111.7

425.0

0.0

425.0

150.0

0.0

150.0

ძირითადი აქტივები

311

27.3

225.0

 

225.0

50.0

 

50.0

არაწარმოებული აქტივები

314

84.3

200.0

0.0

200.0

100.0

0.0

100.0

მიწა

3141

84.3

200.0

 

200.0

100.0

 

100.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

საშინაო

321

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

სესხები

3214

0.0

150.0

 

150.0

150.0

 

150.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

331

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საშინაო

332

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 3045,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 5930,4 ათასი ლარით.

მუხლი 6.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1130,2 ათასი ლარით.

მუხლი 7. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 922,5 ათასი ლრით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,072.5ათასი ლარით;

ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  150.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 8. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 150.0 ათასი ლარით.

მუხლი 9. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  355,2 ათასი ლარით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 205,2 ათასი ლარით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 75.6 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 84.4 ათასი ლარი .


მუხლი 13. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 ათას ლარებში 

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,061.9   

3,242.3   

0.0   

3,242.3   

3,021.1   

0.0   

3,021.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,722.5   

2,966.6   

0.0   

2,966.6   

2,783.9   

0.0   

2,783.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,660.1   

2,866.8   

0.0   

2,866.8   

2,683.9   

0.0   

2,683.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62.4   

99.8   

0.0   

99.8   

100.0   

0.0   

100.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

270.7   

235.2    

0.0   

235.2   

195.2   

0.0   

195.2   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

68.7   

40.5   

0.0   

40.5   

42.0   

0.0   

42.0   

702

თავდაცვა

123.3   

142.8   

0.0   

142.8   

139.9    

0.0   

139.9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

447.9   

471.3   

0.0   

471.3   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

447.9   

471.3   

0.0   

471.3   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3,894.5    

3,111.9   

2,660.4   

451.5   

516.0   

0.0   

516.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

213.4   

68.5   

0.0   

68.5   

215.0   

0.0   

215.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

213.4   

68.5   

0.0   

68.5   

215.0   

0.0   

215.0   

7045

ტრანსპორტი

3,588.8   

3,043.4   

2,660.4   

383.0   

301.0   

0.0   

301.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,588.8   

3,043.4   

2,660.4   

383.0   

301.0   

0.0   

301.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

92.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

1,033.0   

763.1   

144.3   

618.8   

720.0   

0.0   

720.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

537.1   

527.8   

77.0   

450.8   

590.0   

0.0   

590.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

440.9   

175.3   

67.3   

108.0   

70.0   

0.0   

70.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

55.0   

60.0   

0.0   

60.0   

60.0    

0.0   

60.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,926.2   

3,601.2   

2,049.2   

1,552.0   

1,380.0   

0.0   

1,380.0   

7061

ბინათმშენებლობა

496.4   

46.9   

43.9   

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,012.3   

3,101.1   

1,916.4   

1,184.7   

970.0   

0.0   

970.0   

7063

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

417.5   

453.2   

88.9   

364.3   

410.0   

0.0   

410.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.6   

89.6   

0.0   

89.6   

95.4   

0.0   

95.4   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.6   

89.6   

0.0   

89.6   

95.4   

0.0   

95.4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,115.5   

1,706.4   

101.9   

1,604.5   

1,257.5   

0.0   

1,257.5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

367.9   

498.8   

38.4   

460.4   

380.0   

0.0   

380.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

673.9   

1,067.6   

34.6   

1,033.0   

760.0   

0.0   

760.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

44.1   

93.1   

0.0   

93.1   

92.5   

0.0   

92.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29.5   

46.9   

28.9   

18.0   

25.0   

0.0   

25.0   

709

განათლება

1,784.5   

2,435.1   

544.8   

1,890.3   

1,645.0   

0.0   

1,645.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,750.5   

2,399.1   

544.8   

1,854.3   

1,600.0   

0.0   

1,600.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

34.0   

35.9   

0.0   

35.9   

45.0   

0.0   

45.0   

710

სოციალური დაცვა

1,023.5   

1,209.4   

0.0   

1,209.4   

1,275.0   

0.0   

1,275.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

130.1   

154.4   

0.0   

154.4   

170.0   

0.0   

170.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3.8   

5.0   

0.0   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

352.5   

385.0   

0.0   

385.0   

385.0   

0.0   

385.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

506.1   

610.0   

0.0   

610.0   

610.0   

0.0   

610.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

31.0   

55.0   

0.0   

55.0   

105.0   

0.0   

105.0   

 

სულ

15,490.9   

16,773.2   

5,500.6   

11,272.6   

10,049.9   

0.0   

10,049.9   

                                                                                                                                                                               


მუხლი 14. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებენი მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

                                                                                                                                                                                                                                 ათას ლარებში            

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის ბიუჯეტის  გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

15,775.9

17,114.5

5,526.0

11,588.5

10,405.6

0.0

10,405.6

 

ხარჯები

8,151.1

9,553.3

123.3

9,430.0

8,977.9

0.0

8,977.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,641.1

2,014.1

0.0

2,014.1

2,015.7

0.0

2,015.7

 

ხელფასი

1,641.1

2,014.1

0.0

2,014.1

2,015.7

0.0

2,015.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,809.7

1,720.8

2.7

1,718.1

1,779.1

0.0

1,779.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

931.5

170.7

0.0

170.7

150.5

0.0

150.5

 

მივლინებები

4.8

17.9

0.0

17.9

18.0

0.0

18.0

 

ოფისის ხარჯები

413.4

469.8

2.1

467.7

414.8

0.0

414.8

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

223.1

232.4

0.0

232.4

191.0

0.0

191.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

226.1

810.0

0.6

809.4

984.8

0.0

984.8

 

პროცენტი

270.7

235.2

0.0

235.2

195.2

0.0

195.2

 

საშინაო ერთეულებზე, გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

270.7

235.2

0.0

235.2

195.2

0.0

195.2

 

სუბსიდიები

3,535.1

3,835.0

0.0

3,835.0

3,739.9

0.0

3,739.9

 

გრანტები

0.0

489.6

0.0

489.6

33.0

0.0

33.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

489.6

0.0

489.6

33.0

0.0

33.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

893.4

1,055.0

0.0

1,055.0

1,105.0

0.0

1,105.0

 

სოციალური დახმარება

893.4

1,055.0

0.0

1,055.0

1,105.0

0.0

1,105.0

 

სხვა ხარჯები

1.1

203.6

120.6

83.0

110.0

0.0

110.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1.1

203.6

120.6

83.0

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,339.8

7,245.8

5,402.7

1,843.1

1,072.5

0.0

1,072.5

 

ძირითადი აქტივები

7,339.8

7,245.8

5,402.7

1,843.1

1,072.5

0.0

1,072.5

 

შენობა-ნაგებობები

7,042.8

7,095.2

5,390.8

1,704.4

1,035.0

0.0

1,035.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

297.0

150.6

11.9

138.7

37.5

0.0

37.5

 

ვალდებულებების კლება

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

 

საშინაო

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,346.9

3,557.6

0.0

3,557.6

3,376.3

0.0

3,376.3

 

ხარჯები

2,850.1

3,056.0

0.0

3,056.0

2,983.6

0.0

2,983.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,344.8

1,901.6

0.0

1,901.6

1,912.7

0.0

1,912.7

 

ხელფასი

1,344.8

1,901.6

0.0

1,901.6

1,912.7

0.0

1,912.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,174.8

816.8

0.0

816.8

755.7

0.0

755.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

738.5

170.7

0.0

170.7

150.5

0.0

150.5

 

მივლინებები

3.8

17.0

0.0

17.0

17.0

0.0

17.0

 

ოფისის ხარჯები

126.5

184.1

0.0

184.1

165.9

0.0

165.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10.9

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

163.5

213.8

0.0

213.8

175.0

0.0

175.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

131.7

211.2

0.0

211.2

227.3

0.0

227.3

 

პროცენტი

270.7

235.2

0.0

235.2

195.2

0.0

195.2

 

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

270.7

235.2

0.0

235.2

195.2

0.0

195.2

 

სუბსიდიები

58.7

20.2

0.0

20.2

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

1.1

82.2

0.0

82.2

110.0

0.0

110.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1.1

82.2

0.0

82.2

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.8

186.3

0.0

186.3

37.5

0.0

37.5

 

ძირითადი აქტივები

211.8

186.3

0.0

186.3

37.5

0.0

37.5

 

შენობა-ნაგებობები

15.5

47.6

0.0

47.6

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

196.3

138.7

0.0

138.7

37.5

0.0

37.5

 

ვალდებულებების კლება

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

 

საშინაო

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

581.5

720.9

0.0

720.9

762.0

0.0

762.0

 

ხარჯები

576.4

716.9

0.0

716.9

752.0

0.0

752.0

 

შრომის ანაზღაურება

368.1

471.0

0.0

471.0

489.6

0.0

489.6

 

ხელფასი

368.1

471.0

0.0

471.0

489.6

0.0

489.6

 

საქონელი და მომსახურება

208.3

163.7

0.0

163.7

157.4

0.0

157.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

91.6

56.6

 

56.6

45.5

 

45.5

 

მივლინებები

0.5

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ოფისის ხარჯები

30.6

27.5

0.0

27.5

33.0

0.0

33.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.8

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31.1

50.6

0.0

50.6

45.0

0.0

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48.7

15.0

0.0

15.0

19.9

0.0

19.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

82.2

0.0

82.2

105.0

0.0

105.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

82.2

0.0

82.2

105.0

0.0

105.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

5.1

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

5.1

4.0

0.0

4.0

10.0

0.0

10.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,078.7

2,145.9

0.0

2,145.9

1,921.8

0.0

1,921.8

 

ხარჯები

1,871.9

1,963.6

0.0

1,963.6

1,894.3

0.0

1,894.3

 

შრომის ანაზღაურება

976.7

1,430.6

0.0

1,430.6

1,423.1

0.0

1,423.1

 

ხელფასი

976.7

1,430.6

0.0

1,430.6

1,423.1

0.0

1,423.1

 

საქონელი და მომსახურება

894.1

533.0

0.0

533.0

466.2

0.0

466.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

646.9

114.1

 

114.1

105.0

 

105.0

 

მივლინებები

3.3

13.0

0.0

13.0

13.0

0.0

13.0

 

ოფისის ხარჯები

95.9

156.6

0.0

156.6

132.8

0.0

132.8

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.1

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

132.4

163.2

0.0

163.2

130.0

0.0

130.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.6

76.1

0.0

76.1

75.4

0.0

75.4

 

სხვა ხარჯები

1.1

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1.1

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.7

182.3

0.0

182.3

27.5

0.0

27.5

 

ძირითადი აქტივები

206.7

182.3

0.0

182.3

27.5

0.0

27.5

 

შენობა-ნაგებობები

15.5

47.6

0.0

47.6

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

191.2

134.7

0.0

134.7

27.5

0.0

27.5

01 03

კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

01 04

ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

58.7

30.5

0.0

30.5

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

58.7

30.5

0.0

30.5

32.0

0.0

32.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.3

0.0

20.3

32.0

0.0

32.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

20.3

0.0

20.3

32.0

0.0

32.0

 

სუბსიდიები

58.7

10.2

 

10.2

0.0

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

62.4

99.8

0.0

99.8

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

62.4

99.8

0.0

99.8

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

62.4

99.8

0.0

99.8

100.0

0.0

100.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62.4

99.8

0.0

99.8

100.0

0.0

100.0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

555.7

550.5

0.0

550.5

550.4

0.0

550.4

 

ხარჯები

270.7

235.2

0.0

235.2

195.2

0.0

195.2

 

პროცენტი

270.7

235.2

0.0

235.2

195.2

0.0

195.2

 

საშინაო ერთეულებზე, გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

270.7

235.2

 

235.2

195.2

 

195.2

 

ვალდებულებების კლება

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

 

საშინაო

285.0

315.3

0.0

315.3

355.2

0.0

355.2

 

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

285.0

315.3

 

315.3

355.2

 

355.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

571.2

614.1

0.0

614.1

139.9

0.0

139.9

 

ხარჯები

567.8

614.1

0.0

614.1

139.9

0.0

139.9

 

შრომის ანაზღაურება

296.3

112.5

0.0

112.5

103.0

0.0

103.0

 

ხელფასი

296.3

112.5

0.0

112.5

103.0

0.0

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

271.5

39.5

0.0

39.5

36.9

0.0

36.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მივლინებები

1.0

0.9

0.0

0.9

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

17.9

20.0

0.0

20.0

18.9

0.0

18.9

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

59.6

18.6

0.0

18.6

16.0

0.0

16.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

გრანტები

0.0

462.1

0.0

462.1

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

462.1

0.0

462.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

123.3

142.8

0.0

142.8

139.9

0.0

139.9

 

ხარჯები

123.3

142.8

0.0

142.8

139.9

0.0

139.9

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

106.3

0.0

106.3

103.0

0.0

103.0

 

ხელფასი

78.4

106.3

0.0

106.3

103.0

0.0

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

44.9

36.5

0.0

36.5

36.9

0.0

36.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

0.9

0.9

0.0

0.9

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

7.3

19.5

0.0

19.5

18.9

0.0

18.9

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.8

16.1

0.0

16.1

16.0

0.0

16.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

7,853.7

7,502.2

4,879.3

2,622.9

2,616.5

0.0

2,616.5

 

ხარჯები

1,437.0

1,618.2

121.5

1,496.7

1,581.5

0.0

1,581.5

 

საქონელი და მომსახურება

305.9

740.3

0.9

739.4

871.5

0.0

871.5

 

ოფისის ხარჯები

264.6

257.6

0.3

257.3

230.0

0.0

230.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

41.3

482.7

0.6

482.1

641.5

0.0

641.5

 

სუბსიდიები

1,131.1

756.5

0.0

756.5

710.0

0.0

710.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

121.4

120.6

0.8

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

121.4

120.6

0.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,416.7

5,884.0

4,757.8

1,126.2

1,035.0

0.0

1,035.0

 

ძირითადი აქტივები

6,416.7

5,884.0

4,757.8

1,126.2

1,035.0

0.0

1,035.0

 

შენობა-ნაგებობები

6,320.7

5,884.0

4,757.8

1,126.2

1,035.0

0.0

1,035.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

3,588.8

3,043.4

2,660.4

383.0

301.0

0.0

301.0

 

ხარჯები

24.6

128.4

0.0

128.4

21.0

0.0

21.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.6

128.4

0.0

128.4

21.0

0.0

21.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.6

128.4

0.0

128.4

21.0

0.0

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,564.2

2,915.0

2,660.4

254.6

280.0

0.0

280.0

 

ძირითადი აქტივები

3,564.2

2,915.0

2,660.4

254.6

280.0

0.0

280.0

 

შენობა-ნაგებობები

3,564.2

2,915.0

2,660.4

254.6

280.0

0.0

280.0

03 03

ბინათმშენებლობა

496.4

46.9

43.9

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

46.9

43.9

3.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

43.9

43.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

43.9

43.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

495.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

495.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

495.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექაპლუატაცია

1,370.1

2,545.3

1,916.4

628.9

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

9.7

23.5

0.0

23.5

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.7

23.5

0.0

23.5

20.0

0.0

20.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.7

23.5

0.0

23.5

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,360.4

2,521.8

1,916.4

605.4

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

1,360.4

2,521.8

1,916.4

605.4

300.0

0.0

300.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,360.4

2,521.8

1,916.4

605.4

300.0

0.0

300.0

03 05

ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი”

642.2

555.8

0.0

555.8

650.0

0.0

650.0

 

ხარჯები

642.2

555.8

0.0

555.8

650.0

0.0

650.0

 

სუბსიდიები

642.2

555.8

 

555.8

650.0

 

650.0

03 06

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

417.5

453.2

88.9

364.3

410.0

0.0

410.0

 

ხარჯები

237.7

258.1

0.0

258.1

230.0

0.0

230.0

 

საქონელი და მომსახურება

237.7

258.1

0.0

258.1

230.0

0.0

230.0

 

ოფისის ხარჯები

237.7

257.3

0.0

257.3

230.0

0.0

230.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.8

195.1

88.9

106.2

180.0

0.0

180.0

 

ძირითადი აქტივები

179.8

195.1

88.9

106.2

180.0

0.0

180.0

 

შენობა-ნაგებობები

179.8

195.1

88.9

106.2

180.0

0.0

180.0

03 08

მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა

522.2

450.0

0.0

450.0

590.0

0.0

590.0

 

ხარჯები

426.2

450.0

0.0

450.0

590.0

0.0

590.0

 

საქონელი და მომსახურება

26.9

309.3

0.0

309.3

590.0

0.0

590.0

 

ოფისის ხარჯები

26.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

309.3

0.0

309.3

590.0

0.0

590.0

 

სუბსიდიები

399.3

140.7

 

140.7

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

96.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 09

ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"

55.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

55.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

55.0

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

03 10

საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

440.9

175.3

67.3

108.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

5.3

3.6

0.6

3.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

3.6

0.6

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.4

3.6

0.6

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

4.9

0.0

 

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435.6

171.7

66.7

105.0

70.0

0.0

70.0

 

ძირითადი აქტივები

435.6

171.7

66.7

105.0

70.0

0.0

70.0

 

შენობა-ნაგებობები

435.6

171.7

66.7

105.0

70.0

0.0

70.0

03 11

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითადი საშუალებების)სასოფლო- სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

5.6

13.5

0.0

13.5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.6

13.5

0.0

13.5

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

13.5

0.0

13.5

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.6

13.5

0.0

13.5

10.0

0.0

10.0

03 12

ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

207.8

55.0

0.0

55.0

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

207.8

55.0

0.0

55.0

205.0

0.0

205.0

 

ძირითადი აქტივები

207.8

55.0

0.0

55.0

205.0

0.0

205.0

 

შენობა-ნაგებობები

207.8

55.0

0.0

55.0

205.0

0.0

205.0

03 13

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი

92.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

29.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

29.7

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 14

სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია , მეთევზეობა, მონადირეობა

0.0

26.0

25.4

0.6

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0.0

0.6

0.0

0.6

0.5

0.0

0.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.5

0.0

0.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.5

0.0

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

25.4

25.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

25.4

25.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

25.4

25.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 16

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

14.9

77.8

77.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

77.8

77.0

0.8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

77.5

76.7

0.8

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

77.5

76.7

0.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,784.5

2,435.1

544.8

1,890.3

1,645.0

0.0

1,645.0

 

ხარჯები

1,280.4

1,659.8

1.8

1,658.0

1,645.0

0.0

1,645.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.4

8.0

1.8

6.2

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

4.4

8.0

1.8

6.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,276.0

1,651.8

0.0

1,651.8

1,645.0

0.0

1,645.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

504.1

775.2

543.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

504.1

775.2

543.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

499.4

763.3

531.1

232.2

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

4.7

11.9

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,750.5

2,399.1

544.8

1,854.3

1,600.0

0.0

1,600.0

 

ხარჯები

1,246.4

1,623.9

1.8

1,622.1

1,600.0

0.0

1,600.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.4

8.0

1.8

6.2

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

4.4

8.0

1.8

6.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,242.0

1,615.9

 

1,615.9

1,600.0

 

1,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

504.1

775.2

543.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

504.1

775.2

543.0

232.2

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

499.4

763.3

531.1

232.2

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4.7

11.9

11.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

34.0

35.9

0.0

35.9

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

34.0

35.9

0.0

35.9

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

34.0

35.9

 

35.9

45.0

 

45.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,115.5

1,706.4

101.9

1,604.5

1,257.5

0.0

1,257.5

 

ხარჯები

911.7

1,306.1

0.0

1,306.1

1,257.5

0.0

1,257.5

 

საქონელი და მომსახურება

53.1

116.1

0.0

116.1

115.0

0.0

115.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

53.1

116.1

0.0

116.1

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

858.6

1,162.5

0.0

1,162.5

1,109.5

0.0

1,109.5

 

გრანტები

0.0

27.5

0.0

27.5

33.0

0.0

33.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

27.5

0.0

27.5

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.8

400.3

101.9

298.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

203.8

400.3

101.9

298.4

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

203.8

400.3

101.9

298.4

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

10.5

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

10.5

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.5

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.5

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

05 02

ა(ა)იპ „სპორტსკოლა”

54.9

57.5

0.0

57.5

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

54.9

57.5

0.0

57.5

70.0

0.0

70.0

 

სუბსიდიები

54.9

57.5

 

57.5

70.0

 

70.0

05 03

ა(ა)იპ „ქ.გურჯაანის სპორტული კომპლექსი”

56.2

67.8

0.0

67.8

67.0

0.0

67.0

 

ხარჯები

56.2

67.8

0.0

67.8

67.0

0.0

67.0

 

სუბსიდიები

56.2

67.8

 

67.8

67.0

 

67.0

05 04

ააიპ საფეხბურთო კლუბი „ალაზანი "

81.6

266.2

0.0

266.2

180.0

0.0

180.0

 

ხარჯები

81.6

266.2

0.0

266.2

180.0

0.0

180.0

 

სუბსიდიები

81.6

266.2

 

266.2

180.0

 

180.0

05 05

აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა

41.0

40.9

0.0

40.9

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

41.0

40.9

0.0

40.9

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

41.0

40.9

 

40.9

45.0

 

45.0

05 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები

123.7

48.4

38.4

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.7

38.4

38.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

123.7

38.4

38.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

123.7

38.4

38.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

27.4

28.1

0.0

28.1

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

27.4

28.1

0.0

28.1

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.4

28.1

0.0

28.1

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27.4

28.1

0.0

28.1

30.0

0.0

30.0

05 08

ააიპ ,,გურჯაანის სამხატვრო სკოლა"

18.5

35.0

0.0

35.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

18.5

35.0

0.0

35.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

18.5

35.0

 

35.0

30.0

 

30.0

05 09

ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება"

73.6

201.9

17.2

184.7

197.0

0.0

197.0

 

ხარჯები

73.6

184.7

0.0

184.7

197.0

0.0

197.0

 

სუბსიდიები

73.6

184.7

 

184.7

197.0

 

197.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

17.2

17.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

17.2

17.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 10

კულტურის სახლები

144.3

466.4

11.4

455.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

129.4

166.6

0.0

166.6

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

129.4

166.6

 

166.6

200.0

 

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

299.8

11.4

288.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

14.9

299.8

11.4

288.4

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

14.9

299.8

11.4

288.4

0.0

0.0

0.0

05 11

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ველისციხის თეატრი”

34.3

57.0

0.0

57.0

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

34.3

57.0

0.0

57.0

52.0

0.0

52.0

 

სუბსიდიები

34.3

57.0

 

57.0

52.0

 

52.0

05 12

სსიპ ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"

30.0

32.5

0.0

32.5

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

30.0

32.5

0.0

32.5

33.0

0.0

33.0

 

სუბსიდიები

30.0

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

გრანტები

0.0

27.5

0.0

27.5

33.0

0.0

33.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

27.5

0.0

27.5

33.0

0.0

33.0

05 13

მუზეუმები

130.0

15.0

5.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

94.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

94.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.0

15.0

5.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

36.0

15.0

5.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

36.0

15.0

5.0

10.0

0.0

0.0

0.0

05 14

მუსიკალური კოლექტივები

92.8

107.9

1.0

106.9

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

78.0

106.9

0.0

106.9

106.0

0.0

106.0

 

სუბსიდიები

78.0

106.9

 

106.9

106.0

 

106.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

14.8

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

14.8

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 15

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი, ცეკვის ანსამბლი „გურჯაანი"

37.5

11.0

0.0

11.0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

37.5

11.0

0.0

11.0

11.0

0.0

11.0

 

სუბსიდიები

37.5

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

05 16

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I"

11.0

12.0

0.0

12.0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

11.0

12.0

0.0

12.0

11.0

0.0

11.0

 

სუბსიდიები

11.0

12.0

 

12.0

11.0

 

11.0

05 17

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

42.0

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

0.0

42.0

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

42.0

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

42.0

0.0

42.0

42.0

0.0

42.0

05 18

აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე

44.1

51.1

0.0

51.1

50.5

0.0

50.5

 

ხარჯები

44.1

51.1

0.0

51.1

50.5

0.0

50.5

 

სუბსიდიები

44.1

51.1

 

51.1

50.5

 

50.5

05 19

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

14.3

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

14.3

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

14.3

28.9

28.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 20

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

15.2

18.0

0.0

18.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

15.2

18.0

0.0

18.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.2

18.0

0.0

18.0

25.0

0.0

25.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15.2

18.0

0.0

18.0

25.0

0.0

25.0

05 21

ააიპ  მრავალჟამიერი 1

74.5

100.8

0.0

100.8

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

74.5

100.8

0.0

100.8

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

74.5

100.8

 

100.8

90.0

 

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,104.1

1,299.0

0.0

1,299.0

1,370.4

0.0

1,370.4

 

ხარჯები

1,104.1

1,299.0

0.0

1,299.0

1,370.4

0.0

1,370.4

 

სუბსიდიები

210.7

244.0

0.0

244.0

265.4

0.0

265.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

893.4

1,055.0

0.0

1,055.0

1,105.0

0.0

1,105.0

 

სოციალური დახმარება

893.4

1,055.0

0.0

1,055.0

1,105.0

0.0

1,105.0

06 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

80.6

89.6

0.0

89.6

95.4

0.0

95.4

 

ხარჯები

80.6

89.6

0.0

89.6

95.4

0.0

95.4

 

სუბსიდიები

80.6

89.6

 

89.6

95.4

 

95.4

06 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.8

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.8

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური დახმარება

3.8

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

231.9

235.0

0.0

235.0

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

231.9

235.0

0.0

235.0

235.0

0.0

235.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

231.9

235.0

0.0

235.0

235.0

0.0

235.0

 

სოციალური დახმარება

231.9

235.0

0.0

235.0

235.0

0.0

235.0

06 05

სოციალური დაუცველი პირების დახმარება

131.4

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

131.4

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131.4

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

სოციალური დახმარება

131.4

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

06 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

374.7

470.0

0.0

470.0

470.0

0.0

470.0

 

ხარჯები

374.7

470.0

0.0

470.0

470.0

0.0

470.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374.7

470.0

0.0

470.0

470.0

0.0

470.0

 

სოციალური დახმარება

374.7

470.0

0.0

470.0

470.0

0.0

470.0

06 07

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება,  უსახლკაროთა დახმარება,

29.7

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

29.7

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.7

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური დახმარება

29.7

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

06 09

სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან პირველკურსელთა ერთჯერადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 10

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი

1.3

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

1.3

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური დახმარება

1.3

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

06 11

აიპ მოქალაქეთა თანადგომა

130.1

154.4

0.0

154.4

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

130.1

154.4

0.0

154.4

170.0

0.0

170.0

 

სუბსიდიები

130.1

154.4

 

154.4

170.0

 

170.0

06 12

მრავალშვილიანი ოჯახების  დახმარება

120.6

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

120.6

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

120.6

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური დახმარება

120.6

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 15. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის აღწერა:

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე, სარეზერვო ძალების მობილიზება.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაწვეულთა  რაოდენობა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ქვეპროგრამები:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (03 01 )

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )

სოფლის მეურნეობის  განვითარების ხელშეწყობა (03 03 )

კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 04)

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული  კოდი  03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

·  მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

· არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და გაუმჯობესება .

ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული  კოდი  03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნაგებობის, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები;

სოფლად ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და სოფლის ახალი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის  გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მეტი სოფლების წყალმომარაგება.

ბ.ბ) ააიპ „ გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“ (პროგრამული  კოდი 03 05)

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის  სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდასაუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა. სკვერების, სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  მოსახლეობის წყალმომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და  დაზიანებების შემცირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული  კოდი  03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული  ქსელის მოვლა-პატრონობა; მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება; მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულების დაფარვა.

 მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;

· კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;

· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ცენტრალური ქუჩები.

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული  კოდი  03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ  განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება  ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ. ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.

შუალედური შედეგი

·  ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების  რაოდენობის ზრდა;

· მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა .

ბ.ე) ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური’“ (პროგრამული  კოდი  03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარიულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი  შესაძლო  მავნე ზეგავლენის შეფასების მიზნით.

შუალედური შედეგი

·  ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და  არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.

გ) სოფლის მეურნეობის  განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  03 11)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

გ.ა) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება.   (პროგრამული  კოდი  03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;

·  მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;

·  მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.

· ინვესტიციების ზრდა.

გ.ბ) ხევების  რეაბილიტაციისა  და  ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული  კოდი  03  12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;

·  ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;

·  უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული  კოდი  04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2150 აღსაზრდელი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში იგეგმება 1,10 ლარს შეადგენს .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

•  აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა

•  საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

•  სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

•  აღსაზრდელთა რაოდენობა.

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის“ დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

  მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მოზარდთა შემოქმედებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

  შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, ასევე, სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

- ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების  ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების  ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ა.ა) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „სპორტული სკოლის“, ააიპ „გურჯაანის სპორტული კომპლექსის“, ააიპ საფეხბურთო სკოლა „გურჯაანის“, ააიპ „რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2016 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო),  კრივის, რაგბის,  მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრენბურთის და კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.

სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 30 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 550 ბავშვის აღზრდას.

ა.ბ) სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: ტურნირი მკლავჭიდში,    კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში,  გურჯაანის ღია პირველობა რაგბში,  ფეხბურთში, ზურაბ ზურაბაშვილის ხსოვნის ტურნირი ფრენბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის,რეგიონალური ტურნირი კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის, დიდი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, საშობაო ტურნირი ჭადრაკში, ღია პირველობა კროსში და სხვა ტრადიციული სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები.

აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;

· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;

·  სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა.

· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული  კოდი  05 07)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები .

ბ.ა)  კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების  შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.

მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას“ და ააიპ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება.  სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი 1“, რომლის მიზანია ასწავლოს და  შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.

ააიპ „ველისციხის თეატრის“ და სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრის“ დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითად ფუნქციების, მიზნებისა და საქმიანობისათვის, კერძოდ, სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.

პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში  მონაწილეობის  უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 07)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,  ღონისძიება  „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება,   კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში;

·  ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა და ხელის შეწყობა;

·  მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული  კოდი  05 20)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’, ახალი თაობა - 2016 მანსანკალი, გაზაფხულის ფესტივალი,  დასუფთავების საერთაშორისო დღე, წარჩინებული მოსწავლეების  ექსკურსია მაღალმთიანეთში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,  შიდა გაცვლითი პროგრამა ადგილობრივ ახალგაზრდებს შორის,  წარჩინებული მოსწავლეების ექსკურსია,  პოეზიის საღამო.  ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,   ამ ღონისძიებების მიზანია  ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

·  ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

·  თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;

·  ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმი­რებული ახალგაზრდები;

· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული  კოდი  06 01)

პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი.

· ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი .

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული  კოდი  06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო  მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ) „ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  06 04)

„ახალშობილთა დახმარების“ პროგრამა  ითვალისწინებს მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე. (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით).

ბ.გ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება  (პროგრამული  კოდი  06 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.

ბ.ე) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება  (პროგრამული  კოდი  06 07)

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

ბ.ვ)  სტუდენტთა სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 09)

2016 წლიდან იგეგმება სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტი ახალგაზრდობისთვის სწავლის ერთჯერადი გადასახადის გადახდა 1000 ლარის ოდენობით.

ბ.ზ) ააიპ  სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული  კოდი  06 11)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 180 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.

ბ.თ)  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  კოდი  06 12)

მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიური  მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.)

ბ.ი)   უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი  06 10)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

· ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

·  წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა.14. 05/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 13/03/2018 13. 21/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 23/12/2016 12. 05/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 38 - ვებგვერდი, 08/12/2016 11. 07/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 09/11/2016 10. 02/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 04/11/2016 9. 05/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 05/08/2016 8. 01/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 03/08/2016 7. 04/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 08/07/2016 6. 06/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 13/06/2016 5. 13/05/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 17/05/2016 4. 04/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 07/04/2016 3. 07/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 11/03/2016 2. 09/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 10/02/2016 1. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 22/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.