თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 39
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/02/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016173
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
39
07/12/2015
ვებგვერდი, 10/12/2015
190020020.35.126.016173
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (10/12/2015 - 14/01/2016)

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2015 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თერჯოლა

 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა" ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართელოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1
დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის მიხედვით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ ჩუბინიძეთერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 396,1

12 570,1

4 410,6

8 159,5

8 200,0

152,0

8 048,0

გადასახადები

1 117,5

905,0

0,0

905,0

1 420,0

0,0

1 420,0

გრანტები

9 452,1

10 944,8

4 410,6

6 534,2

6 263,1

152,0

6 111,1

სხვა შემოსავლები

826,5

720,3

0,0

720,3

516,9

0,0

516,9

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6 995,9

8 230,8

152,0

8 078,8

7 775,0

152,0

7 623,0

შრომის ანაზღაურება

1 753,6

1 723,7

84,0

1 639,7

1 890,0

79,0

1 811,0

საქონელი და მომსახურება

730,4

1 044,9

0,0

1 044,9

1 017,6

0,0

1 017,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

3 834,8

4 390,4

65,0

4 325,4

4 111,4

70,0

4 041,4

გრანტები

0,0

318,0

0,0

318,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

677,1

747,6

3,0

744,6

705,0

3,0

702,0

სხვა ხარჯები

0,0

6,2

0,0

6,2

1,0

0,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

4 400,2

4 339,3

4 258,6

80,7

425,0

0,0

425,0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 006,0

5 046,1

4 258,7

787,4

425,0

0,0

425,0

ზრდა

4 036,7

5 048,3

4 258,7

789,6

425,0

0,0

425,0

კლება

30,7

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

394,2

-706,8

-0,1

-706,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

472,3

-867,7

-137,4

-730,3

0,0

0,0

0,0

ზრდა

472,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

472,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

867,7

137,4

730,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

867,7

137,4

730,3

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-160,9

-137,3

-23,6

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

160,9

137,3

23,6

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

160,9

137,3

23,6

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 472,1

12 572,3

4 410,6

8 161,7

8 200,0

152,0

8 048,0

შემოსავლები

11 396,1

12 570,1

4 410,6

8 159,5

8 200,0

152,0

8 048,0

არაფინანსური აქტივების კლება

30,7

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

11 032,6

13 440,0

4 548,0

8 892,0

8 200,0

152,0

8 048,0

ხარჯები

6 995,9

8 230,8

152,0

8 078,8

7 775,0

152,0

7 623,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 036,7

5 048,3

4 258,7

789,6

425,0

0,0

425,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

160,9

137,3

23,6

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

439,5

-867,7

-137,4

-730,3

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8200.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11396,1

12570,1

4410,6

8159,5

8200,0

152,0

8048,0

გადასახადები

1117,5

905,0

0,0

905,0

1420,0

0,0

1420,0

გრანტები

9452,1

10944,8

4410,6

6534,2

6263,1

152,0

6111,1

სხვა შემოსავლები

826,5

720,3

0,0

720,3

516,9

0,0

516,9

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1420.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1117,5

905,0

0,0

905,0

1420,0

0,0

1420,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

620,0

0,0

620,0

ქონების გადასახადი

1117,5

905,0

0,0

905,0

800,0

0,0

800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

865,9

735,0

0,0

735,0

630,0

0,0

630,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8,2

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

49,1

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

194,3

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

130,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6263.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9452,1

10944,8

4410,6

6534,2

6263,1

152,0

6111,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9452,1

10944,8

4410,6

6534,2

6263,1

152,0

6111,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6441,7

6686,2

152,0

6534,2

6263,1

152,0

6111,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6289,7

6534,2

0,0

6534,2

6111,1

0,0

6111,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

152,0

152,0

152,0

0,0

152,0

152,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3010,4

4258,6

4258,6

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2172,3

2865,4

2865,4

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838,1

834,6

834,6

0,0

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0,0

558,6

558,6

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 516.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

826,5

720,3

0,0

720,3

516,9

0,0

516,9

პროცენტები

123,5

40,0

0,0

40,0

10,0

0,0

10,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

212,3

284,0

0,0

284,0

140,0

0,0

140,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

212,3

284,0

0,0

284,0

140,0

0,0

140,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3,4

43,2

0,0

43,2

36,9

0,0

36,9

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2,3

40,4

0,0

40,4

35,0

0,0

35,0

სანებართვო მოსაკრებელი

2,2

2,5

0,0

2,5

2,0

0,0

2,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,1

37,7

0,0

37,7

33,0

0,0

33,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,1

2,8

0,0

2,8

1,9

0,0

1,9

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1,1

2,8

0,0

2,8

1,9

0,0

1,9

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

486,4

346,0

0,0

346,0

330,0

0,0

330,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,9

0,1

0

0,1

0

0

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11032,6

13279,1

4410,7

8868,4

8200,0

152,0

8048,0

შრომის ანაზღაურება

1753,6

1723,7

84,0

1639,7

1890,0

79,0

1811,0

საქონელი და მომსახურება

730,4

1044,9

0,0

1044,9

1017,6

0,0

1017,6

სუბსიდიები

3834,8

4390,4

65,0

4325,4

4111,4

70,0

4041,4

გრანტები

0,0

318,0

0,0

318,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

677,1

747,6

3,0

744,6

705,0

3,0

702,0

სხვა ხარჯები

0,0

6,2

0,0

6,2

1,0

0,0

1,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4036,7

5048,3

4258,7

789,6

425,0

0

425

ვალდებულებების კლება

0

160,9

137,3

23,6

0

0

0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 425.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

66,3

113,6

0,0

113,6

30,0

0,0

30,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3875,1

4284,9

3645,5

639,4

345,0

0,0

345,0

განათლება

92,1

649,8

613,2

36,6

50,0

0,0

50,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 სულ ჯამი

4036,7

5048,3

4258,7

789,6

425,0

0,0

425,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

30,7

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

17,3

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

13,4

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

მიწა

13,4

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1990,4

2525,2

0,0

2525,2

2610,6

0,0

2610,6

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1990,4

2524,2

0,0

2524,2

2609,6

0,0

2609,6

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1990,4

2514,2

0,0

2514,2

2594,6

0,0

2594,6

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

თავდაცვა

93,9

109,8

84,0

25,8

108,0

79,0

29,0

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

273,0

280,0

0,0

280,0

0,0

0,0

0,0

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

273,0

280,0

0,0

280,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობა

504,0

2140,0

1944,2

195,8

220,0

0,0

220,0

ტრანსპორტი

504,0

2140,0

1944,2

195,8

220,0

0,0

220,0

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

504,0

2140,0

1944,2

195,8

220,0

0,0

220,0

გარემოს დაცვა

484,6

985,0

0,0

985,0

600,0

0,0

600,0

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

484,6

985,0

0,0

985,0

600,0

0,0

600,0

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3533,7

2511,3

1838,6

672,7

315,0

0,0

315,0

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2504,6

1422,3

947,2

475,1

100,0

0,0

100,0

წყალმომარაგება

28,6

91,4

56,8

34,6

35,0

0,0

35,0

გარე განათება

162,4

163,0

0,0

163,0

180,0

0,0

180,0

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

838,1

834,6

834,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯანმრთელობის დაცვა

84,4

91,2

65,0

26,2

104,4

70,0

34,4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

66,2

69,8

65,0

4,8

83,0

70,0

13,0

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

18,2

21,4

0,0

21,4

21,4

0,0

21,4

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1621,0

1582,7

0,0

1582,7

1526,0

0,0

1526,0

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

571,1

870,9

0,0

870,9

705,0

0,0

705,0

მომსახურება კულტურის სფეროში

487,3

634,6

0,0

634,6

741,0

0,0

741,0

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

562,6

77,2

0,0

77,2

80,0

0,0

80,0

განათლება

1765,5

2456,5

613,2

1843,3

2015,0

0,0

2015,0

სკოლამდელი აღზრდა

1541,2

2252,3

613,2

1639,1

1835,0

0,0

1835,0

ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

224,3

204,2

0,0

204,2

180,0

0,0

180,0

სოციალური დაცვა

682,1

758,3

3,0

755,3

701,0

3,0

698,0

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

70,9

72,9

0,0

72,9

72,0

0,0

72,0

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

524,5

517,0

0,0

517,0

341,0

0,0

341,0

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

86,7

168,4

3,0

165,4

288,0

3,0

285,0

სულ

11032,6

13440,0

4548,0

8892,0

8200,0

152,0

8048,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0.0 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 152.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული  სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება, ხოლო შემდგომ, მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  და რეზერვისტთა მობილიზება, ხოლო შემდგომ, მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯი  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში დაზიანებული ასფალტიანი გზების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა. მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება,  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

 ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობის  სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.

ბ.ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია(პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  დაზიანებული  სასმელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის  საჭირო  ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს  მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.

გ) ა(ა)იპ  თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თვითდინებითი წყალსადენების წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემების მოვლა-შენახვა და რეაბილიტაცია.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა-ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება სუბსიდირების მუხლით.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემის მოგვარების მიზნით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში,   განხორციელდება მოსახლეობის მიერ არჩეული პროექტების დაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და  ინვენტარით აღჭურვა. ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მიმდინარე გაზიფიკაციის პროცესის პარალელურად  ყველა საბავშვო ბაღის ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის დამონტაჟება და მოხმარებული ბუნებრივი აირის ხარჯების უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა.

ა.ა) სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა-ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა.ბ) სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი" მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა-ბაღს, სადაც ფუნქციონირებს 50 სააღმზრდელო ჯგუფი.

საბავშვო ბაგა-ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს 1500 აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

საბავშვო ბაგა-ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ-ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას.

ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამულიკოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების  რეაბილიტაცია.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი  სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

ა.ბ) ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „საპოვნელა" (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება (ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „საპოვნელა“, რომელიც თამაშობს უმაღლეს ლიგაში. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მათ ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით.

ა.გ) ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი აქტიურად ახორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, ჯგუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი,ფრენბურთი, მინი-ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს  როგორც მას, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. ცენტრი უზრუნველყოფს თერჯოლის მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორტსმენებად.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ჭიდაობის 6 ჯგუფი, ჭადრაკის 2 და ტანვარჯიშის ერთი ჯგუფი. სკოლაში მთლიანდ წვრთნებს გადის 200 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის  სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა", სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 150 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 5 ლარს თვეში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო სკოლა", სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 50 ბავშვი.

ბ.ბ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურებას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს ღირებულებით 215366 ლარი.

ბ.გ) კულტურის სახლები ( პროგრამული კოდი 05 02 04 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიც უზრუნველყოფს ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარულო თეატრის კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას. 

ბ.დ) მუზეუმები ( პროგრამული კოდი 05 02 05 )

ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას.

ბ.ე) ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი" (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში ცენტრი ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა-განხორციელებას.

ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ  შესაძლებლობა, უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი  წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო განათლებას.

აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ტურიზმის განვითარება. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურება. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო-საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება.

გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 )

მ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთადერთ გაზეთ ,,თერჯოლაში" მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში გავრცელება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის საახალწლო კონცერტებზე ტრანსპორტირებისა და საჩუქრების ხარჯები.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა-ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება გრანტების მუხლით.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ა.ა) ა(ა)იპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ:

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

 .  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

·  გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი.

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ა.ბ) სოფლის ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამა ითვალისწინებს  ზედა საზანოს, ჩხარის და ალისუბნის  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებას.  

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) ერთჯერადი ფინანსური  დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (150,0 ათასი ლარი). უსინათლოთა ფინანსური  დახმარება (25.0 ათასი ლარი).  აგრეთვე  ქალაქ თერჯოლაში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც სარგებლობდა  უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფილი იქნება პროდუქტებით ან შესაბამისი თანხებით ( 10,0 ათასი ლარი).  ეპილეფსიით და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება (20.0 ათასი ლარი). აგრეთვე, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება (20.0 ათასი ლარი).

ბ.ბ) ინვალიდთა ასოციაცია (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები.

ბ.გ) ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის დახმარება. კერძოდ: ა) პირველ ან მეორე ახალშობილზე 200 ლარი; ბ) მესამე ახალშობილზე 250 ლარი; გ) მეოთხე, მეხუთე და ა.შ. ახალშობილზე 300 ლარი.

ბ.დ) უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებულთა ფინანსურ დახმარებას.

ბ.ე) სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ამ პროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებითა (60,0 ათასი ლარი) და საკვები პრუდუქტებით (50.0 ათასი ლარი) უზრუნველყოფა.  

ბ.ვ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.  (თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით). აგრეთვე დაფინანსდება ვეტერანების სადღესასწაულო დახმარება.

ბ.ზ) სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმური და გადაუდებელი  ქირურგიული ოპერაციები და დიაგნოსტიკური  კვლევა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება.


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

11 032,6

13 440,0

4 548,0

8 892,0

8 200,0

152,0

8 048,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162,0

181,0

0,0

181,0

181,0

0,0

181,0

ხარჯები

6 995,9

8 230,8

152,0

8 078,8

7 775,0

152,0

7 623,0

შრომის ანაზღაურება

1 753,6

1 723,7

84,0

1 639,7

1 890,0

79,0

1 811,0

საქონელი და მომსახურება

730,4

1 044,9

0,0

1 044,9

1 017,6

0,0

1 017,6

სუბსიდიები

3 834,8

4 390,4

65,0

4 325,4

4 111,4

70,0

4 041,4

გრანტები

0,0

318,0

0,0

318,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

677,1

747,6

3,0

744,6

705,0

3,0

702,0

სხვა ხარჯები

0,0

6,2

0,0

6,2

1,0

0,0

1,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 036,7

5 048,3

4 258,7

789,6

425,0

0,0

425,0

ძირითადი აქტივები

4 036,7

5 048,3

4 258,7

789,6

425,0

0,0

425,0

ვალდებულებების კლება

0,0

160,9

137,3

23,6

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

160,9

137,3

23,6

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 990,4

2 525,2

0,0

2 525,2

2 610,6

0,0

2 610,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,0

170,0

0,0

170,0

170,0

0,0

170,0

ხარჯები

1 924,1

2 407,3

0,0

2 407,3

2 580,6

0,0

2 580,6

შრომის ანაზღაურება

1 470,3

1 623,0

0,0

1 623,0

1 795,0

0,0

1 795,0

საქონელი და მომსახურება

453,8

778,3

0,0

778,3

774,6

0,0

774,6

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,3

113,6

0,0

113,6

30,0

0,0

30,0

ძირითადი აქტივები

66,3

113,6

0,0

113,6

30,0

0,0

30,0

ვალდებულებების კლება

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

თერჯოლის საკრებულო

403,9

615,1

0,0

615,1

591,0

0,0

591,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

25,0

 

25,0

25,0

 

25,0

ხარჯები

403,9

613,5

0,0

613,5

591,0

0,0

591,0

შრომის ანაზღაურება

333,4

410,8

0,0

410,8

428,0

0,0

428,0

საქონელი და მომსახურება

70,5

202,7

0,0

202,7

163,0

0,0

163,0

ვალდებულებების კლება

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

თერჯოლის გამგეობა

1 586,5

1 899,1

0,0

1 899,1

2 003,6

0,0

2 003,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96,0

145,0

 

145,0

145,0

 

145,0

ხარჯები

1 520,2

1 782,8

0,0

1 782,8

1 973,6

0,0

1 973,6

შრომის ანაზღაურება

1 136,9

1 212,2

0,0

1 212,2

1 367,0

0,0

1 367,0

საქონელი და მომსახურება

383,3

565,6

0,0

565,6

596,6

0,0

596,6

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,3

113,6

0,0

113,6

30,0

0,0

30,0

ძირითადი აქტივები

66,3

113,6

0,0

113,6

30,0

0,0

30,0

ვალდებულებების კლება

0,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

სარეზერვო ფონდი

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის  და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

366,9

389,8

84,0

305,8

108,0

79,0

29,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43,0

11,0

0,0

11,0

11,0

0,0

11,0

ხარჯები

363,7

389,8

84,0

305,8

108,0

79,0

29,0

შრომის ანაზღაურება

283,3

100,7

84,0

16,7

95,0

79,0

16,0

საქონელი და მომსახურება

80,4

18,4

0,0

18,4

13,0

0,0

13,0

გრანტები

0,0

268,0

0,0

268,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

273,0

280,0

0,0

280,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ხარჯები

269,8

280,0

0,0

280,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

206,3

8,5

0,0

8,5

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

63,5

3,5

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

268,0

0,0

268,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

93,9

109,8

84,0

25,8

108,0

79,0

29,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

11,0

 

11,0

11,0

 

11,0

ხარჯები

93,9

109,8

84,0

25,8

108,0

79,0

29,0

შრომის ანაზღაურება

77,0

92,2

84,0

8,2

95,0

79,0

16,0

საქონელი და მომსახურება

16,9

14,9

0,0

14,9

13,0

0,0

13,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 522,3

5 636,3

3 782,8

1 853,5

1 135,0

0,0

1 135,0

ხარჯები

647,2

1 201,2

0,0

1 201,2

790,0

0,0

790,0

საქონელი და მომსახურება

162,6

211,0

0,0

211,0

190,0

0,0

190,0

სუბსიდიები

484,6

985,0

0,0

985,0

600,0

0,0

600,0

სხვა ხარჯები

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 875,1

4 284,9

3 645,5

639,4

345,0

0,0

345,0

ძირითადი აქტივები

3 875,1

4 284,9

3 645,5

639,4

345,0

0,0

345,0

ვალდებულებების კლება

0,0

150,2

137,3

12,9

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

150,2

137,3

12,9

0,0

0,0

0,0

 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი

504,0

2 140,0

1 944,2

195,8

220,0

0,0

220,0

ხარჯები

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

504,0

2 050,6

1 867,3

183,3

220,0

0,0

220,0

ძირითადი აქტივები

504,0

2 050,6

1 867,3

183,3

220,0

0,0

220,0

ვალდებულებების კლება

0,0

84,2

76,9

7,3

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

84,2

76,9

7,3

0,0

0,0

0,0

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 695,6

1 676,7

1 004,0

672,7

315,0

0,0

315,0

ხარჯები

162,6

211,0

0,0

211,0

190,0

0,0

190,0

საქონელი და მომსახურება

162,6

211,0

0,0

211,0

190,0

0,0

190,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 533,0

1 399,7

943,6

456,1

125,0

0,0

125,0

ძირითადი აქტივები

2 533,0

1 399,7

943,6

456,1

125,0

0,0

125,0

ვალდებულებების კლება

0,0

66,0

60,4

5,6

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

66,0

60,4

5,6

0,0

0,0

0,0

საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 504,6

1 422,3

947,2

475,1

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

0,0

37,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

37,0

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 504,6

1 381,7

943,6

438,1

100,0

0,0

100,0

ძირითადი აქტივები

2 504,6

1 381,7

943,6

438,1

100,0

0,0

100,0

ვალდებულებების კლება

0,0

3,6

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

3,6

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

28,6

91,4

56,8

34,6

35,0

0,0

35,0

ხარჯები

15,1

14,0

0,0

14,0

15,0

0,0

15,0

საქონელი და მომსახურება

15,1

14,0

0,0

14,0

15,0

0,0

15,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

ძირითადი აქტივები

13,5

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

ვალდებულებების კლება

0,0

62,4

56,8

5,6

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

62,4

56,8

5,6

0,0

0,0

0,0

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162,4

163,0

0,0

163,0

180,0

0,0

180,0

ხარჯები

147,5

160,0

0,0

160,0

175,0

0,0

175,0

საქონელი და მომსახურება

147,5

160,0

0,0

160,0

175,0

0,0

175,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,9

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

ძირითადი აქტივები

14,9

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“

484,6

985,0

0,0

985,0

600,0

0,0

600,0

ხარჯები

484,6

985,0

0,0

985,0

600,0

0,0

600,0

სუბსიდიები

484,6

985,0

 

985,0

600,0

 

600,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

838,1

834,6

834,6

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838,1

834,6

834,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

838,1

834,6

834,6

0,0

0,0

0,0

0,0

განათლება

1 765,5

2 456,5

613,2

1 843,3

2 015,0

0,0

2 015,0

ხარჯები

1 673,4

1 806,7

0,0

1 806,7

1 965,0

0,0

1 965,0

სუბსიდიები

1 673,4

1 806,7

0,0

1 806,7

1 965,0

0,0

1 965,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,1

649,8

613,2

36,6

50,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

92,1

649,8

613,2

36,6

50,0

0,0

50,0

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 541,2

2 252,3

613,2

1 639,1

1 835,0

0,0

1 835,0

ხარჯები

1 449,1

1 602,5

0,0

1 602,5

1 785,0

0,0

1 785,0

სუბსიდიები

1 449,1

1 602,5

0,0

1 602,5

1 785,0

0,0

1 785,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,1

649,8

613,2

36,6

50,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

92,1

649,8

613,2

36,6

50,0

0,0

50,0

ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი"

65,5

58,0

0,0

58,0

65,0

0,0

65,0

ხარჯები

65,5

58,0

0,0

58,0

65,0

0,0

65,0

სუბსიდიები

65,5

58,0

 

58,0

65,0

 

65,0

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

1 475,7

2 194,3

613,2

1 581,1

1 770,0

0,0

1 770,0

ხარჯები

1 383,6

1 544,5

0,0

1 544,5

1 720,0

0,0

1 720,0

სუბსიდიები

1 383,6

1 544,5

 

1 544,5

1 720,0

 

1 720,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,1

649,8

613,2

36,6

50,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

92,1

649,8

613,2

36,6

50,0

0,0

50,0

ა(ა)იპ  ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი"

181,7

173,0

0,0

173,0

180,0

0,0

180,0

ხარჯები

181,7

173,0

0,0

173,0

180,0

0,0

180,0

სუბსიდიები

181,7

173,0

 

173,0

180,0

 

180,0

ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი"

42,6

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

42,6

31,2

0,0

31,2

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

42,6

31,2

 

31,2

0,0

 

 

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 621,0

1 582,7

0,0

1 582,7

1 526,0

0,0

1 526,0

ხარჯები

1 621,0

1 582,7

0,0

1 582,7

1 526,0

0,0

1 526,0

საქონელი და მომსახურება

33,6

37,2

0,0

37,2

40,0

0,0

40,0

სუბსიდიები

1 587,4

1 495,5

0,0

1 495,5

1 436,0

0,0

1 436,0

გრანტები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

571,1

870,9

0,0

870,9

705,0

0,0

705,0

ხარჯები

571,1

870,9

0,0

870,9

705,0

0,0

705,0

საქონელი და მომსახურება

6,9

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

სუბსიდიები

564,2

860,9

0,0

860,9

695,0

0,0

695,0

ა(ა)იპ ,, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი"

169,2

126,9

0,0

126,9

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

169,2

126,9

0,0

126,9

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

169,2

126,9

 

126,9

0,0

 

 

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის  სპორტული სკოლა"

395,0

258,3

0,0

258,3

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

395,0

258,3

0,0

258,3

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

395,0

258,3

 

258,3

0,0

 

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

6,9

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

6,9

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

საქონელი და მომსახურება

6,9

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი საპოვნელა"

0,0

371,1

0,0

371,1

400,0

0,0

400,0

ხარჯები

0,0

371,1

0,0

371,1

400,0

0,0

400,0

სუბსიდიები

0,0

371,1

 

371,1

400,0

 

400,0

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის კომპლექსური სპორტული სკოლა"

0,0

35,5

0,0

35,5

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

35,5

0,0

35,5

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

35,5

 

35,5

0,0

 

 

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი"

0,0

69,1

0,0

69,1

295,0

0,0

295,0

ხარჯები

0,0

69,1

0,0

69,1

295,0

0,0

295,0

სუბსიდიები

0,0

69,1

 

69,1

295,0

 

295,0

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

446,7

589,6

0,0

589,6

696,0

0,0

696,0

ხარჯები

446,7

589,6

0,0

589,6

696,0

0,0

696,0

სუბსიდიები

446,7

589,6

0,0

589,6

696,0

0,0

696,0

სახელოვნებო სკოლები

117,6

147,9

0,0

147,9

168,0

0,0

168,0

ხარჯები

117,6

147,9

0,0

147,9

168,0

0,0

168,0

სუბსიდიები

117,6

147,9

 

147,9

168,0

 

168,0

ა(ა)იპ ,,კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი"

43,7

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

43,7

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

43,7

21,6

 

21,6

0,0

 

 

ბიბლიოთეკები

72,6

80,8

0,0

80,8

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

72,6

80,8

0,0

80,8

100,0

0,0

100,0

სუბსიდიები

72,6

80,8

 

80,8

100,0

 

100,0

კულტურის სახლები

193,3

232,2

0,0

232,2

243,0

0,0

243,0

ხარჯები

193,3

232,2

0,0

232,2

243,0

0,0

243,0

სუბსიდიები

193,3

232,2

 

232,2

243,0

 

243,0

 მუზეუმები

19,5

27,9

0,0

27,9

45,0

0,0

45,0

ხარჯები

19,5

27,9

0,0

27,9

45,0

0,0

45,0

სუბსიდიები

19,5

27,9

 

27,9

45,0

 

45,0

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი"

0,0

39,2

0,0

39,2

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

39,2

0,0

39,2

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

39,2

 

39,2

0,0

 

 

ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი"

0,0

40,0

0,0

40,0

140,0

0,0

140,0

ხარჯები

0,0

40,0

0,0

40,0

140,0

0,0

140,0

სუბსიდიები

0,0

40,0

 

40,0

140,0

 

140,0

საგამომცემლო საქმიანობა

40,6

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

ხარჯები

40,6

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

სუბსიდიები

40,6

45,0

 

45,0

45,0

 

45,0

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

26,7

27,2

0,0

27,2

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

26,7

27,2

0,0

27,2

30,0

0,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

26,7

27,2

0,0

27,2

30,0

0,0

30,0

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

535,9

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

535,9

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

535,9

0,0

 

 

0,0

 

 

გრანტები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

766,5

849,5

68,0

781,5

805,4

73,0

732,4

ხარჯები

766,5

843,1

68,0

775,1

805,4

73,0

732,4

სუბსიდიები

89,4

103,2

65,0

38,2

110,4

70,0

40,4

სოციალური უზრუნველყოფა

677,1

739,9

3,0

736,9

695,0

3,0

692,0

ვალდებულებების კლება

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

ჯანდაცვის პროგრამები

84,4

91,2

65,0

26,2

104,4

70,0

34,4

ხარჯები

84,4

91,2

65,0

26,2

104,4

70,0

34,4

სუბსიდიები

84,4

91,2

65,0

26,2

104,4

70,0

34,4

ა(ა)იპ ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა"

66,2

69,8

65,0

4,8

83,0

70,0

13,0

ხარჯები

66,2

69,8

65,0

4,8

83,0

70,0

13,0

სუბსიდიები

66,2

69,8

65,0

4,8

83,0

70,0

13,0

სოფლის ამბულატორიები

18,2

21,4

0,0

21,4

21,4

0,0

21,4

ხარჯები

18,2

21,4

0,0

21,4

21,4

0,0

21,4

სუბსიდიები

18,2

21,4

 

21,4

21,4

 

21,4

სოციალური პროგრამები

682,1

758,3

3,0

755,3

701,0

3,0

698,0

ხარჯები

682,1

751,9

3,0

748,9

701,0

3,0

698,0

სუბსიდიები

5,0

12,0

0,0

12,0

6,0

0,0

6,0

სოციალური უზრუნველყოფა

677,1

739,9

3,0

736,9

695,0

3,0

692,0

ვალდებულებების კლება

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

390,1

377,8

0,0

377,8

225,0

0,0

225,0

ხარჯები

390,1

374,7

0,0

374,7

225,0

0,0

225,0

სუბსიდიები

0,0

7,0

 

7,0

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

390,1

367,7

0,0

367,7

225,0

0,0

225,0

ვალდებულებების კლება

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

3,1

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

ინვალიდთა ასოციაცია

5,0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

ხარჯები

5,0

5,0

0,0

5,0

6,0

0,0

6,0

სუბსიდიები

5,0

5,0

 

5,0

6,0

 

6,0

უფასო სასადილო

14,4

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

ახალშობილთა დახმარება

70,9

72,9

0,0

72,9

72,0

0,0

72,0

ხარჯები

70,9

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

სოციალური უზრუნველყოფა

70,9

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა

84,7

79,3

0,0

79,3

70,0

0,0

70,0

ხარჯები

84,7

79,0

0,0

79,0

70,0

0,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

84,7

79,0

0,0

79,0

70,0

0,0

70,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

გაჭირვებულების დახმარება

115,0

131,8

0,0

131,8

110,0

0,0

110,0

ხარჯები

115,0

131,8

0,0

131,8

110,0

0,0

110,0

სოციალური უზრუნველყოფა

115,0

131,8

0,0

131,8

110,0

0,0

110,0

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

2,0

3,0

3,0

0,0

68,0

3,0

65,0

ხარჯები

2,0

3,0

3,0

0,0

68,0

3,0

65,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

3,0

3,0

0,0

68,0

3,0

65,0

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

0,0

86,4

0,0

86,4

150,0

0,0

150,0

ხარჯები

0,0

86,4

0,0

86,4

150,0

0,0

150,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

86,4

0,0

86,4

150,0

0,0

150,0

 11. 26/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 02/02/2018 10. 26/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 28/12/2016 9. 14/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 16/12/2016 8. 18/10/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 20/10/2016 7. 01/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 05/08/2016 6. 06/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 13/06/2016 5. 25/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 27/04/2016 4. 04/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 06/04/2016 3. 14/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 17/03/2016 2. 10/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 12/02/2016 1. 14/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 18/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.