„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 407
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 07/12/2015
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016838
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
407
07/12/2015
ვებგვერდი, 07/12/2015
190040000.22.033.016838
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (07/12/2015 - 11/12/2015)

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №407

2015 წლის 7 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

,,ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლის:
ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) დანართი №3 განსაზღვრავს სახაზინო კოდებს, რომლებიც შეესაბამება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დამტკიცებული საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ბიუჯეტის შემოსულობის თითოეულ სახეს, რომლებზეც ხდება თანხის გადახდა, გარდა გადასახადებისა.“;
ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:
„გ1) გადასახადების გადახდა ხდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშის გადასახადებისათვის განკუთვნილ ერთიან სახაზინო კოდზე – 101001000. სახელმწიფო ხაზინის მიერ, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, გადასახადების აღრიცხვის საფუძველს წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის (შემდგომში – სსიპ – შემოსავლების სამსახური) ინფორმაცია გადასახადების სახით ერთიან კოდზე ჩარიცხული გადასახადების ფაქტობრივი საგადასახადო ვალდებულებების მიხედვით გადანაწილების შესახებ.“.
2. 11 – 15 მუხლები ამოღებულ იქნეს.
3. მე-3 და მე-4 მუხლები ამოღებულ იქნეს.
4. ბრძანებით დამტკიცებული:
ა) დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ამკრეფის კოდი

 ამკრეფის დასახელება

1

შემოსავლების სამსახური

3

სხვა შემოსულობები

7

სსიპ/ა(ა)იპ

ბ) დანართი №2-ში:

ბ.ა) სახაზინო კოდი – 0093 „თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობების“ შემდეგ  დამატებულ იქნეს შემდეგი სახაზინო კოდი:

„811

 0100

გადასახადები“;

ბ.ბ) ამოღებულ იქნეს შემდეგი კოდები:

„82

0101

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან – თბილისი

83

0102

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან – ახალციხე

84

0103

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან – თელავი

85

0105

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან – ქუთაისი

86

0108

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან – რუსთავი

87

0109

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან – ფოთი

88

0110

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან – ბათუმი“;

  ბ.გ) ბიუჯეტის განმკარგველი 0952 – ა(ა)იპ „ხალხური სიმღერებისა და ცეკვის ანსამბლი „ნართების“ შემდეგ დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველი:

„341

0953

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი“;

ბ.დ) ამოღებულ იქნეს ბიუჯეტის შედეგი განმკარგველები:

„528

4168

ააიპ – ქ. თბილისის მერიის გ. ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი

536

4176

ააიპ – ქ. თბილისის მერიის გეგელიას სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა აკრობატიკის სპორტული ცენტრი

611

4251

ა(ა)იპ – ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება“;

 ბ.ე) ბიუჯეტის განმკარგველი 4329 – ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრი“-ის შემდეგ დამატებულ იქნეს ბიუჯეტის შემდეგი განმკარგველები :

„690

4330

ააიპ – სოფ.აჟარის სპორტსკოლა

691

4331

ააიპ – სოფ.აჟარის კულტურის ცენტრი

692

4332

ააიპ – ქედის ბაგა-ბაღების გერთიანება

693

4333

ააიპ – ქედის ისტორიული მუზეუმი

694

4334

ააიპ – ქედის  მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა

695

4335

ააიპ – ქედის სასპორტო სკოლა

696

4336

ააიპ – ქედის კულტურის ცენტრი

697

4337

ააიპ – ქობულეთის გამწვანება

698

4338

ააიპ – ქობულეთის სოფლის წყალი

699

4339

ააიპ – ქობულეთის საბვშვო ბაღების გაერთიანება

700

4340

ააიპ – ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

701

4341

ააიპ – ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

702

4342

ააიპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი

703

4343

ააიპ – ქობულეთის პარკი

704

4344

ააიპ – ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი

705

4345

ააიპ – ქობულეთის მუზეუმი

706

4346

ააიპ – ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი – ქობულეთი

707

4347

ააიპ – შუახევის კულტურის ცენტრი

708

4348

ააიპ – შუახევის სასპორტო სკოლა

709

4349

ააიპ – შუახევის სახელოვნებო სკოლა

710

4350

ააიპ – შუახევის ბაღების გაერთიანება

711

4351

ააიპ – შუახევის საფეხბურთო კლუბი "მერანი"

712

4352

ააიპ – შუახევის წყალკანალი

713

4353

ააიპ – შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

714

4354

ააიპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

715

4355

ააიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

716

4356

ააიპ – ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

717

4357

ააიპ – ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი

718

4358

ააიპ – ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური

719

4359

ააიპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

720

4360

ააიპ – კურორტი ბეშუმი

721

4361

ააიპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

722

4362

ააიპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა

723

4363

ააიპ – ხულოს კულტურის ცენტრი

724

4364

ააიპ – ხულო-თაგოს ბაგირგზა

725

4365

ააიპ – ხულოს წყალკანალი

726

4366

ააიპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

727

4367

ა(ა)იპ ლანჩხუთის ტექსერვისი

728

4368

ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

729

4369

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

730

4370

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

731

4371

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა

732

4372

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის

733

4373

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი "ლანჩხუთის გურია"

734

4374

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი

735

4375

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

736

4376

ა(ა)იპ ლანჩხუთისერვისი

737

4377

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

738

4378

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი

739

4379

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი

740

4380

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი

741

4381

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი

742

4382

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

743

4383

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო-საბიბლიოთეკო გაერთიანება

744

4384

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

745

4385

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური მომსახურების ცენტრი

746

4386

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წყალმაშველთა ჯგუფი

747

4387

ა(ა)იპ სსს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დაწესებულება „მომავალი“

748

4388

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური „სხივი“

749

4389

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრი

750

4390

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

751

4391

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  სამუსიკო სკოლა

752

4392

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  სპორტის განვითარების ცენტრი

753

4393

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სკოლა

754

4394

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება

755

4395

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

756

4396

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საზ.ჯანდაცვის ცენტრი

757

4397

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კურორტი „ბახმარო“

758

4398

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

759

4399

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

760

4400

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის ცენტრი

761

4401

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

762

4402

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი

763

4403

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

764

4404

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ცენტრი

765

4405

ა(ა)იპ  სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

766

4406

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

767

4407

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

768

4408

ა(ა)იპ  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი

769

4409

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

770

4410

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა

771

4411

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

772

4412

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი

773

4413

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი "საირმე"

774

4414

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი

775

4415

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

776

4416

ა(ა)იპ  ვანის კომუნალური გაერთიანება

777

4417

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის  საბავშვო ბაღების გაერთიანება

778

4418

ა(ა)იპ ვანის სკოლისგარეშე სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება

779

4419

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „სულორი ვანი

780

4420

ა(ა)იპ ვანის მუნიც. კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

781

4421

ა(ა)იპ ვანის მუნ.საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

782

4422

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი

783

4423

ააიპ – ზესტაფონის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

784

4424

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი

785

4425

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

786

4426

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

787

4427

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

788

4428

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

789

4429

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

790

4430

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა

791

4431

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ.ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

792

4432

ააიპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

793

4433

ააიპ – ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრი

794

4434

ააიპ – თერჯოლის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური ცენტრი

795

4435

ააიპ – თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური

796

4436

ააიპ – თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

797

4437

ააიპ – თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოც. დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

798

4438

ააიპ – თერჯოლის კომპლექსური სპორტული სკოლა

799

4439

ააიპ – თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „საპოვნელა“

800

4440

ააიპ თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

801

4441

ააიპ – თერჯოლის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი

802

4442

ააიპ – თერჯოლის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

803

4443

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი

804

4444

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება

805

4445

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი

806

4446

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის გაერთიანება

807

4447

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახ. №1 სახელოვნებო სკოლა

808

4448

ააიპ – საფრენბურთო კლუბი „ჯიკო

809

4449

ააიპ – საჭიდაო კლუბი „ფალავანი

810

4450

ააიპ – სათნოების სახლი

811

4451

ააიპ – სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა ბაღები) გაერთიანება

812

4452

ააიპ – კავშირი საფეხბურთო კლუბი „სამტრედია

813

4453

ააიპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრის ადმინისტრაცია

814

4454

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი

815

4455

ააიპ – ხელბურთელთა კლუბი „სამტრედია

816

4456

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

817

4457

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა

818

4458

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა

819

4459

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა

820

4460

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

821

4461

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

822

4462

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

823

4463

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტოლების სამუსიკო სკოლა

824

4464

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

825

4465

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სახლი „თანადგომა

826

4466

ააიპ – სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

827

4467

ა(ა)იპ საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

828

4468

ა(ა)იპ საჩხერის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

829

4469

ა(ა)იპ საჩხერის სოსო წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა

830

4470

ა(ა)იპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის  აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

831

4471

ა(ა)იპ ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი

832

4472

ა(ა)იპ საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

833

4473

ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა

834

4474

ა(ა)იპ საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

835

4475

ა(ა)იპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის  აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

836

4476

ა(ა)იპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარეკის კულტურის სახლი

837

4477

ა(ა)იპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის  მედეა ჯაფარიძის სახელობის არგვეთის კულტურის სახლი

838

4478

ა(ა)იპ საჩხერის მუნიციპალიტეტი „ზურმუხტი

839

4479

ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი

840

4480

ა(ა)იპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის ფონდი „მოდინახე

841

4481

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

842

4482

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

843

4483

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  სპორტული კომპლექსი

844

4484

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

845

4485

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  რაგბის სპორტული სკოლა

846

4486

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება

847

4487

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის „თეატრი“

848

4488

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

849

4489

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა

850

4490

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა

851

4491

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  საჭადრაკო კლუბი „ტყიბული“

852

4492

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  „საინფორმაციო ცენტრი“

853

4493

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობა

854

4494

ა(ა)იპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწეს.გაერთიანება

855

4495

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

856

4496

ა(ა)იპ წყალტუბოს სათნოების სახლი

857

4497

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

858

4498

ა(ა)იპ წყალტუბის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

859

4499

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

860

4500

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება

861

4501

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

862

4502

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

863

4503

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

864

4504

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სორტული კლუბების გაერთიანება

865

4505

ა(ა)იპ „თეიმურაზ კობახიძის წყალტუბოს სამუსიკო სკოლა

866

4506

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

867

4507

ა(ა)იპ  ჭიათურის რაგბის სპორტული სკოლა

868

4508

ა(ა)იპ  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ს.კავსაძის სახ.№1 სამუსიკო სკოლა

869

4509

ა(ა)იპ  ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ს.კავსაძის სახ.№2 სამუსიკო სკოლა

870

4510

 ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

871

4511

ა(ა)იპ ჭიათურის სამხატვრო სკოლა

872

4512

 ა(ა)იპ ჭიათურის მუნ.გამგეობის ბავშვთა და მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა

873

4513

 ა(ა)იპ ჭიათურის მუნ.გამგეობის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის ს/ცენტრი

874

4514

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნ.გამგეობის ც/ბიბლიოთეკა

875

4515

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნ.გამგეობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

876

4516

სსიპ ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტ. შემოქმედებითი ცენტრი

877

4517

სსიპ ჭიათურის ა.წერეთლის სახ. პროფესიული  სახელმწიფო დრამატული თეატრი

878

4518

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ეთერ კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება

879

4519

ა(ა)იპ  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

880

4520

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო კლუბი "ჩხერიმელა 2009"

881

4521

ა(ა)იპ  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

882

4522

ა(ა)იპ  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

883

4523

ა(ა)იპ ხარაგაულკეთილმოწყობა

884

4524

ა(ა)იპ  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

885

4525

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ნ. სახვაძის სახ. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

886

4526

ა(ა)იპ  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის შ. ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

887

4527

ა(ა)იპ ხარაგაულის სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრი

888

4528

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი

889

4529

ა(ა)იპ ხარაგაულდასუფთავება

890

4530

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  სათნოების სახლი

891

4531

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხალხური შემოქმედების სახლი

892

4532

სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორის საჯარო სკოლა (ინტერნატი)

893

4533

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

894

4534

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  რ. თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი

895

4535

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

896

4536

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა-ტექნიკოსთა სახლი

897

4537

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური არქივი

898

4538

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

899

4539

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

900

4540

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის ვეტა ჩხენკელის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

901

4541

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტისინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი

902

4542

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური

903

4543

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი

904

4544

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი „ხონი“

905

4545

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისცენტრი

906

4546

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

907

4547

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის სამხატრო ცენტრი

908

4548

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპკექსური სასპორტო სკოლა

909

4549

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

910

4550

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა

911

4551

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის მადლიერების სახლის სამსახური

912

4552

ააიპ – ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი

913

4553

ააიპ – ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

914

4554

ააიპ – ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

915

4555

ააიპ – ახმეტის მუნიციპალიტეტის  თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია

916

4556

ააიპ  ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა

917

4557

ააიპ – ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

918

4558

ააიპ – ახმეტის საფეხბურთო სკოლა

919

4559

ააიპ – ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა

920

4560

ააიპ – ახმეტის მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი

921

4561

ააიპ – ახმეტის სოციალური სახლი

922

4562

ააიპ – ახმეტის ჯანდაცვის ცენტრი

923

4563

ააიპ – ახმეტის საინფორმაციო ცენტრი

924

4564

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

925

4565

ააიპ – გურჯაანის სპორტსკოლა

926

4566

ააიპ – გურჯაანის სპორტკომპლექსი

927

4567

ააიპ – რ. მინდორაშვილის სახ. გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა

928

4568

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ალაზანი

929

4569

ააიპ – გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

930

4570

ააიპ – გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

931

4571

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

932

4572

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ველისციხის თეატრი

933

4573

ააიპ – ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი

934

4574

ააიპ – გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანება

935

4575

ააიპ – გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

936

4576

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი „გურჯაანი

937

4577

ააიპ  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ცერული-I

938

4578

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე

939

4579

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ანსამბლი „მრავალჟამიერი-1

940

4580

ააიპ – გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

941

4581

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომა

942

4582

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი

943

4583

ააიპ – გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური

944

4584

 ა(ა)იპ დედოფლისწყოროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

945

4585

 ა(ა)იპ დედოფლისწყოროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

946

4586

 ა(ა)იპ დედოფლისწყოროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი

947

4587

 ა(ა)იპ დედოფლისწყოროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი

948

4588

 ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა

949

4589

 ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა

950

4590

ააიპ – თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

951

4591

ააიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების – თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა

952

4592

ააიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების – თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

953

4593

ააიპ – თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ  წინანდალის სამუსიკო სკოლა

954

4594

ააიპ – თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

955

4595

ააიპ – თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – კულტურის ცენტრი

956

4596

ააიპ – თვითმმართველი თემის თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

957

4597

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

958

4598

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

959

4599

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრი

960

4600

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისკულტურის ცენტრი

961

4601

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

962

4602

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

963

4603

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

964

4604

ააიპ – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

965

4605

ააიპ – საგარეჯოს ჯ. ბურჯანაძის სახ. სამუსიკო სკოლა

966

4606

ააიპ – საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი

967

4607

ააიპ – საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

968

4608

ააიპ – საგარეჯოს სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი გაერთიანება

969

4609

ააიპ – საგარეჯოს №105 სპორტული კომპლექსური სკოლა

970

4610

ააიპ – საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

971

4611

ააიპ – საგარეჯოს კულტურის ობიექტების გაერთიანება

972

4612

ააიპ – საგარეჯოს სათნოების სახლი

973

4613

ააიპ – საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

974

4614

ააიპ – სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

975

4615

ააიპ – სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

976

4616

ააიპ – სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და და ხელოვნების ცენტრი

977

4617

ააიპ – სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

978

4618

ააიპ – სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი

979

4619

ააიპ – სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

980

4620

ააიპ – სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

981

4621

ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

982

4622

ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების ცენტრი

983

4623

ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

984

4624

ა(ა)იპ ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

985

4625

ა(ა)იპ ყვარელწყალმომსახურება

986

4626

ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, სპორტულ-გამაჯანსარებელ და დასასვენებელი ობიექტების დაცვისა და განვითარების ცენტრი

987

4627

ა(ა)იპ ყვარლის კეთილმოწყობის სამსახური

988

4628

ა(ა)იპ ყვარლის სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლა

989

4629

ა(ა)იპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

990

4630

ა(ა)იპ  ყვარლის სათნოების სახლი

991

4631

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი „ყვარელი

992

4632

ა(ა)იპ ყვარლის სოციალური ცენტრი

993

4633

 ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ.როინიშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

994

4634

 ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

995

4635

 ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა ხელშეწყობის სამსახური

996

4636

 ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

997

4637

 ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

998

4638

 ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

999

4639

 ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის

1000

4640

 ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრი

1001

4641

ა(ა)იპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმისნგანვითარების ცენტრი

1002

4642

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

1003

4643

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო „მადლი“

1004

4644

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1005

4645

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1006

4646

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის გაზეთი “თიანეთის მომავალი“

1007

4647

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის ნ. ქუმსისვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა

1008

4648

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

1009

4649

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება

1010

4650

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბი „თიანეთი

1011

4651

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის თიანეთის წყალი

1012

4652

ა(ა)იპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

1013

4653

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის – მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1014

4654

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

1015

4655

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება

1016

4656

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბუთო სკოლა

1017

4657

ააიპ – თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1018

4658

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელ დაწესებულებათა ცენტრი

1019

4659

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

1020

4660

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის დაბა სტეფანწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1021

4661

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კულტურულ- საგანმანათლებლო ცენტრი

1022

4662

ააიპ – ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1023

4663

ა(ა)იპ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1024

4664

ააიპ – თვითმმართველი თემის ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

1025

4665

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის – ა მბროლაურის კულტურის ცენტრი

1026

4666

ააიპ – ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „რაჭა“

1027

4667

ა(ა)იპ ამბროლაურის ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

1028

4668

ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი

1029

4669

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მომსახურების სერვისცენტრი

1030

4670

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი

1031

4671

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის თემებში მოსახლეობასთან ურთიერთობის საკონსულტაციო ცენტრი

1032

4672

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურება და კეთილმოწყობა

1033

4673

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯ. მეშველიანის სახელობის ფოლკლორული ანსამბლი „ლილე“

1034

4674

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მზადების ცენტრი

1035

4675

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1036

4676

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

1037

4677

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „ლაშხეთი“

1038

4678

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შემოქმედებიტი კულტურის ცენტრი

1039

4679

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

1040

4680

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა „ლაშხეთი“

1041

4681

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ხელედის კულტური სახლი

1042

4682

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გაერთიანება

1043

4683

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „ლენტეხი“

1044

4684

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჩოლურის კულტურის სახლი „მიჟენარი“

1045

4685

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი „ძიება+“

1046

4686

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა „იავნანა“

1047

4687

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ალპინიზმისა და მეკლდეურობის სასპორტო სკოლა

1048

4688

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ნანარის კულტურის სახლი

1049

4689

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1050

4690

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი „ლაილა“

1051

4691

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სანიტარული-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა

1052

4692

ააიპ – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

1053

4693

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთობის ცენტრი

1054

4694

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

1055

4695

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1056

4696

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

1057

4697

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

1058

4698

ა(ა)იპ ონის კულტურის ცენტრი

1059

4699

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1060

4700

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

1061

4701

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

1062

4702

ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

1063

4703

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ლეჩხუმის განათლების მუზეუმი

1064

4704

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მონიტორინგი

1065

4705

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი სტრატეგიული დაგეგმარების,განვითარებისა და ანალიტიკის ცენტრი

1066

4706

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული წყალმომარაგების სისტემის ზედამხედველობის კონტროლი

1067

4707

ა(ა)იპ ცაგერის საჭადრაკო კლუბი

1068

4708

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ცენტრი თაკვერი

1069

4709

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრი

1070

4710

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

1071

4711

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურება

1072

4712

ა(ა)იპ ცაგერის ტურიზმის ცენტრი

1073

4713

ა(ა)იპ ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი

1074

4714

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

1075

4715

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის  ძეგლთა დაცვის ცენტრი

1076

4716

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

1077

4717

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1078

4718

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1079

4719

ა(ა)იპ ცაგერის სამხატვრო სკოლა

1080

4720

ა(ა)იპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების სამსახური

1081

4721

ა(ა)იპ ცაგერის საფეხბურთო კლუბი „ხვამლი

1082

4722

ა(ა)იპ ცაგერის კულტურის ცენტრი

1083

4723

ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

1084

4724

ა(ა)იპ ცაგერის სამუსიკო სკოლა

1085

4725

ა(ა)იპ ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკა

1086

4726

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კეთილმოწყობა

1087

4727

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

1088

4728

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი „ზანა

1089

4729

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტის განვიტარების ცენტრი

1090

4730

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის ცენტრი

1091

4731

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელოვნების სკოლა

1092

4732

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო მაუწყებელი აბაშის მაცნე

1093

4733

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

1094

4734

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი

1095

4735

ა(ა)იპ ზუგდიდის №2 სამუსიკო სკოლა

1096

4736

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი „ოდიში“

1097

4737

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აკაკი წერეთლის სახელობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

1098

4738

ა(ა)იპზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობის ცენტრი

1099

4739

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი

1100

4740

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოები მართვის ცენტრი

1101

4741

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1102

4742

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

1103

4743

ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრი

1104

4744

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

1105

4745

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გ. ელიავას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1106

4746

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო საგანმანათლებლო დაწესებულება

1107

4747

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომლექსური სპორტული სკოლა

1108

4748

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის ცენტრი

1109

4749

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

1110

4750

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1111

4751

ა(ა)იპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

1112

4752

ააიპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი

1113

4753

ააიპ – მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

1114

4754

ააიპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

1115

4755

ააიპ – მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1116

4756

ააიპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

1117

4757

ააიპ – მესტიის დასუფთავება

1118

4758

ააიპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის მხატვარ ძმების ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

1119

4759

ააიპ – გარე განათების სამსახური

1120

4760

ააიპ – მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

1121

4761

ააიპ – მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

1122

4762

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

1123

4763

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

1124

4764

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება

1125

4765

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

1126

4766

ა(ა)იპ  სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების – სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

1127

4767

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

1128

4768

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1129

4769

ა(ა)იპ  სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულების  სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

1130

4770

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1131

4771

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

1132

4772

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

1133

4773

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „სქური“

1134

4774

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1135

4775

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი

1136

4776

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი

1137

4777

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო ცენტრი

1138

4778

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი ცენტრი

1139

4779

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახური

1140

4780

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ცენტრი

1141

4781

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კლუბი „სქური

1142

4782

ა(ა)იპ ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო  გაერთიანება

1143

4783

ა(ა)იპ ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი

1144

4784

ა(ა)იპ ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1145

4785

ა(ა)იპ ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1146

4786

ა(ა)იპ ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი

1147

4787

ა(ა)იპ ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი

1148

4788

ა(ა)იპ ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

1149

4789

ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

1150

4790

ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

1151

4791

ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

1152

4792

ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

1153

4793

ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სამუსიკო სკოლა

1154

4794

ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

1155

4795

 ა(ა)იპ ასპინძის სპორტული კლუბი

1156

4796

ა(ა)იპ ასპინძის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

1157

4797

ა(ა)იპ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

1158

4798

ა(ა)იპ ასპინძის შ.რუსთაველის სახ.სახალხო მუზეუმი

1159

4799

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ვ. მაღრაძის სახ.ასპინძის სამუსიკო სკოლა

1160

4800

ა(ა)იპ ასპინძის გარე განათება

1161

4801

ა(ა)იპ ასპინძის სამელიორაციო ცენტრი

1162

4802

ა(ა)იპ ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1163

4803

ა(ა)იპ სკლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

1164

4804

ახალქალაქის №31 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1165

4805

ა(ა)იპ ახალქალაქის სპორტკომპლექსი

1166

4806

ა(ა)იპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა

1167

4807

ა(ა)იპ ახალქალაქის ჭადრაკის სკოლა

1168

4808

ა(ა)იპ ახალქალაქის დახურული საცურაო აუზი

1169

4809

ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სამხატვრო სკოლა

1170

4810

ა(ა).ი.პ ახალქალაქის მომავლის სახლი

1171

4811

ა(ა).ი.პ ახალაქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1172

4812

ა(ა).ი.პ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება

1173

4813

ა(ა).ი.პ ახალქალაქის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1174

4814

ა(ა).ი.პ ახალქალაქის სააშუღო სკოლა

1175

4815

ა(ა).ი.პ ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1176

4816

 ა(ა)იპ ახალციხის მელიორაცია

1177

4817

 ა(ა)იპ ახალციხის თემის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

1178

4818

 ა(ა)იპ ახალციხის თემის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

1179

4819

 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტი სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-აწყურის სამუსიკო სკოლა

1180

4820

 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტი სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ვალის სამუსიკო სკოლა

1181

4821

 ა(ა)იპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

1182

4822

 ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1183

4823

 ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1184

4824

 ა(ა)იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველთა მომსახურების ცენტრი

1185

4825

 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა

1186

4826

 ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ბორჯომი ჯანმრთელი მომავალი

1187

4827

 ა(ა)იპ ბორჯომის სასაფლაო

1188

4828

 ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

1189

4829

 ა(ა)იპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

1190

4830

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ბორჯომი 2013

1191

4831

 ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012

1192

4832

 ა(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა

1193

4833

 ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

1194

4834

 ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი დაწესებულება

1195

4835

 ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

1196

4836

 ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება

1197

4837

ა(ა)იპ ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება

1198

4838

ა(ა)იპნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი  სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1199

4839

ა(ა)იპ ნინოწმინდის სამუსიკო სკოლა

1200

4840

ა(ა)იპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი ვ. ტერიანის სახლ-მუზეუმი

1201

4841

ა(ა)იპ ნინოწმინდის კულტურის ცენტრი

1202

4842

ა(ა)იპ ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა

1203

4843

ა(ა)იპ ნინოწმინდის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1204

4844

ა(ა)იპ ნინოწმინდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1205

4845

ა(ა)იპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური

1206

4846

ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება"

1207

4847

ააიპ – "ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი  ჯანდაცვისა  და პრევენციული მედიცინის ცენტრი"

1208

4848

ააიპ – ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა "ნონა"

1209

4849

ააიპ – ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო  სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი"

1210

4850

ააიპ – ბოლნისის მუნიციპალიტეტის "ბოლნისის სათნოების სახლი"

1211

4851

ააიპ – „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

1212

4852

ააიპ – „რაგბის კლუბი ბოლნისი"

1213

4853

ააიპ – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი"

1214

4854

ააიპ – „ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა"

1215

4855

ააიპ –  „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის საკლუბო, საბიბლიოთეკო და  სამუზეუმო გაერთიანება"

1216

4856

ააიპ – ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური

1217

4857

 ააიპ ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური" 

1218

4858

ააიპ – სკოლისგარეშე  სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

1219

4859

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

1220

4860

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1221

4861

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება

1222

4862

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

1223

4863

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

1224

4864

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მეგობრობის ცენტრი

1225

4865

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1226

4866

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

1227

4867

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1228

4868

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი საჭიროების მქონე ბავშვემისათვის

1229

4869

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საპროექტო-სამშენებლო გაერთიანება

1230

4870

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო გაერთიანება

1231

4871

ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1232

4872

ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა

1233

4873

ა(ა)იპ დმანისის სპორტული სკოლა

1234

4874

ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

1235

4875

ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური

1236

4876

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

1237

4877

ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

1238

4878

ა(ა)იპ დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1239

4879

ა(ა)იპ დმანისის სათნოების სახლი

1240

4880

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

1241

4881

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა

1242

4882

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მზრუნველობასმოკლებულთა სასადილო

1243

4883

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1244

4884

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება – კულტურის ცენტრი

1245

4885

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

1246

4886

ა(ა)იპ თეთრიწყარო-წყალი

1247

4887

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი

1248

4888

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა

1249

4889

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მანგლისის სამუსიკო სკოლა

1250

4890

ა(ა)იპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა

1251

4891

ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“

1252

4892

 ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

1253

4893

 ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1254

4894

 ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

1255

4895

 ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“

1256

4896

ა(ა)იპ წალკის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1257

4897

ა(ა)იპ წალკის მთავარი ბიბლიოთეკა

1258

4898

ა(ა)იპ წალკის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

1259

4899

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1260

4900

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

1261

4901

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1262

4902

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სამსახური

1263

4903

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი

1264

4904

 ა(ა)იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

1265

4905

 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება-ახალგორის სამუსიკო სკოლა

1266

4906

 ა(ა)იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1267

4907

 ა(ა)იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება – წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი

1268

4908

 ა(ა)იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1269

4909

 ა(ა)იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

1270

4910

 ა(ა)იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის სერვის ცენტრი

1271

4911

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის სამუსიკო სკოლა

1272

4912

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირძნისის სამუსიკო სკოლა

1273

4913

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის სამუსიკო სკოლა

1274

4914

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის სამუსიკო სკოლა

1275

4915

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კ. მეღვინეთუხუცესის სახელობის სოფელ ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა

1276

4916

ა(ა)იპ გორის თვითმმართველი თემის მემორიალური  მუზეუმი

1277

4917

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა

1278

4918

ა(ა)იპ გორის თვითმმართველი თემის კრივის სპეციალიზებული სპორტული სკოლა

1279

4919

ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზედობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

1280

4920

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1281

4921

ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება

1282

4922

ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ცხინვალის ლიახვი

1283

4923

ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

1284

4924

ა(ა)იპ ერედვის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

1285

4925

ა(ა)იპ თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება

1286

4926

ა(ა)იპ თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება

1287

4927

ა(ა)იპ თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება

1288

4928

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

1289

4929

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

1290

4930

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება

1291

4931

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

1292

4932

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

1293

4933

ა(ა)იპ ქალაქ კასპის ბიბლიოთეკა

1294

4934

ა(ა)იპ  ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება

1295

4935

ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება

1296

4936

ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

1297

4937

ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება

1298

4938

ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის საგამომცემლო დაწესებულება "ხეობის მაცნე"

1299

4939

ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

1300

4940

ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა "ჰარმონია"

1301

4941

ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის"კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა"

1302

4942

ა(ა)იპ ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"აჩაბეთი"

1303

4943

ააიპხაშურის მუნიციპალიტეტის  სამუზეუმო გაერთიანება

1304

4944

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრი

1305

4945

ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1306

4946

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

1307

4947

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

1308

4948

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვიშხეთის სამუსიკო სკოლა

1309

4949

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ხაშურის სამუსიკო სკოლა

1310

4950

ააიპ – სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება სურამის სამუსიკო სკოლა

1311

4951

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრების გაერთიანება

1312

4952

ააიპ – ხაშურსერვისი

1313

4953

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის „სავანე“

1314

4954

ააიპ – ხაშურის მუნიციპალიტეტის გაზეთი „ხაშურის მოამბე";

 ბ.ვ) ბიუჯეტის განმკარგველი – 4954 – ა(ა)იპ  – ხაშურის მუნიციპალიტეტის გაზეთი „ხაშურის მოამბეს“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი განმკარგველი:

„1315

4955

ა(ა)იპ – „ქ.თბილისის ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრი“.

5. დანართ №3-ში:

ა)  ამოღებულ იქნეს შედეგი სახაზინო კოდები:

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე

 

ფიზიკური პირებიდან

 

საშემოსავლო გადასახადი

 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი

 

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1001

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1002

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან

1003

საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

1004

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან

1005

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

1006

საშემოსავლო გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში  დასაქმებული  რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან

1007

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებისა)

1008

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი, ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებიდან

1009

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

1010

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

1011

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან

1012

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

1013

სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

1018

გადასახადი საწარმოებიდან

 

მოგების გადასახადი

 

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოებიდან

 

გადასახადი საქართველოს საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1019

გადასახადი საქართველოს საწარმოების სხვა მოგებიდან

1020

მოგების გადასახადი უცხოური საწარმოებიდან

 

გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდებიდან

1021

გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1022

გადასახადი უცხოური საწარმოების სხვა მოგებიდან

1023

სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი

1029

* * *

 

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1030

გადასახადები ქონებაზე

 

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

 

ქონების გადასახადი

 

გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1031

გადასახადი უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1032

 გადასახადი ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

გადასახადი ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1033

გადასახადი არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1034

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1035

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1036

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1037

ქონების გადასახადი საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1038

   სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1039

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1040

   არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1041

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1042

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

1048

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

 

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან

1082

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან

1083

დღგ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში ან სხვა ფულადი ვალდებულების გადახდევინების მიზნით საქონლის, აგრეთვე „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით სამეურვეო ქონების აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაციიდან

 

1084

 

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი

 

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან

1089

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

2039

აქციზი

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1090

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსხმული

1091

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსასხმელი

1092

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1093

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

1094

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

1095

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1096

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1097

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1098

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე

1099

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1100

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1101

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

1102

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1103

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1104

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

1105

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                

1106

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

1107

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

1108

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

1109

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1110

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1111

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1112

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1113

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1114

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1115

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1116

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1117

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობი წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს: ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები

1118

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1119

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1120

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

1121

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე  მობილურ კომუნიკაციებზე მომსახურების გაწევიდან

1122

აქციზის გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან

 

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2040

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსხმული

2041

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე – ჩამოსასხმელი

2042

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2043

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე, გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

2044

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალური ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

2045

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2046

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2047

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2048

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვისკზე

2049

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2050

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2051

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არაყზე

2052

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2053

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2054

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლუდზე

2055

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით                                                                                                                                                                      

2056

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

2057

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ფილტრიან  სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

2058

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყველა  დანარჩენ  უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

2059

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2060

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2061

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2062

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ  დისტილატებზე

2063

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2064

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2065

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ  სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2066

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2067

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობი წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს: ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები

2068

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2069

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2070

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ საპოხ  მასალებზე და საშუალებებზე

2071

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებული პროდუქციიდან    

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი 

 

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციის რეალიზაციიდან

1127

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული იმპორტირებული პროდუქციიდან

2078

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული ექსპორტირებული პროდუქციიდან    

2084

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

 

საბაჟო გადასახადი

 

 

 

იმპორტის გადასახადი

2123

სხვა გადასახადები    

 

სხვა გადასახადები მეწარმე სუბიექტებიდან

 

ჯარიმები და საურავები საგადასახადო სამართალდარღვევების გამო 

 

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოში სახელმწიფო რეგისტრაციის ან/და გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე დადგომის წესის დარღვევისათვის

1128

ჯარიმა შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის

1129

ჯარიმა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობისათვის

1130

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას

1131

ჯარიმა ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის სარგებლობის ან/და განკარგვის წესის დარღვევისათვის

1132

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის

1133

ჯარიმა მომხმარებლებთან  ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესის დარღვევისათვის

1134

ჯარიმა გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების შესრულების ვადის დარღვევისათვის

1135

ჯარიმა ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელთა ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევისათვის და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისათვის

1136

ჯარიმა დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირებისა (გადაზიდვის) და აღურიცხაობისათვის

1137

სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები

1143

ჯარიმები საბაჟო სამართალდარღვევების გამო

 

 

საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ ჯარიმები

2145

* * *

 

სხვა გადასახადი არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

1144

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადი

 

დამქირავებლის სოციალური გადასახადი

1147

მეწარმე ფიზიკური პირის სოციალური გადასახადი

1148

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები

1145

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

1146“;

ბ)    სახაზინო კოდი – 3001 – „მიმდინარე დანიშნულების გრანტები“ -ს წინ დაემატოს შემდეგი სახაზინო კოდი:

„გადასახადების ერთიანი კოდი

1000“.

 

მუხლი 2
  1.  ეს ბრძანება, გარდა პირველი მუხლის პირველი - მე-3 პუნქტების, მე-4 პუნქტის ,,ა“, ,,ბ.ა“ - ,,ბ.ბ“ და ,,ბ.ე“  ქვეპუნქტების და მე-5 პუნქტისა ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
  2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი - მე-3 პუნქტები, მე-4 პუნქტის ,,ა“, ,,ბ.ა“ და  ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტები და მე-5 პუნქტი ამოქმედდეს 2015 წლის 14 დეკემბრიდან.
  3. ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ.ე“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.