ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 48
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/12/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016240
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
48
27/11/2015
ვებგვერდი, 04/12/2015
190020020.35.144.016240
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/12/2015 - 20/01/2016)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №48

2015 წლის 27 ნოემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და  61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადგენს:

თავი I
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმიური

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12154.5

12577.70

3849.268

8728.439

8360.0

0.0

8360.0

გადასახადები

781.6

548.0

0.0

548.0

970.0

0.0

970.0

გრანტები

9954.9

10239.268

3849.268

6390.0

6052.5

0.0

6052.5

სხვა შემოსავლები

1417.9

1790.439

0.0

1790.439

1337.5

0.0

1337.5

ხარჯები

7455.3

7537.411

628.884

6908.527

6920.632

0.0

6920.6320

შრომის ანაზღაურება

2132.6

1613.536

0.0

1613.536

1833.240

0.0

1833.240

საქონელი და მომსახურება

1139.1

1439.245

0.0

1439.245

621.810

0.0

621.810

სუბსიდიები

1554.3

2256.001

0.0

2256.001

3510.882

 

3510.882

გრანტები

0,0

310.318

0.0

310.318

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1316.6

830.971

0.0

830.971

784.00

0.0

784.00

სხვა ხარჯები

1312.7

1087.340

628.884

458.456

170.700

0.0

170.700

საოპერაციო სალდო

4699.10

5040.296

3220.384

1819.912

1439.368

0.0

1439.368

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2992.8

8546.589

4458.936

4087.653

1439.368

0.0

1439.368

ზრდა

3025.70

8555.589

4458.936

4096.653

1439.368

0.0

1439.3680

კლება

33.0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1706.4

-3506.293

-1238.553

-2267.740

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

3521.293

1253.553

2267.740

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

3521.293

1253.553

2267.740

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების ცვლილება

0.0

-15.0

-15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2015 წლის გეგმური

2016 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12187.463

12586.707

3849.268

8737.439

8360.00

0.00

8360.00

შემოსავლები

12154.477

12577.707

3849.268

8728.439

 

8360.00

0.0

8360.00

არაფინანსური აქტივების კლება

32.986

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

3521.293

1253.553

2267.740

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10481.07

16108.00

5102.82

11005.18

8360.00

0.0

8360.0

ხარჯები

7455.34

7537.411

628.884

6908.527

6920.632

0.0

6920.6320

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3025.7

8555.589

4458.936

4096.653

1439.368

0.0

1439.368

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

15.00

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1706.4

-3521.293

-1253.553

-2267.740

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8360.00 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12154.5

12577.707

3849.268

8728.439

8360.00

0.0

8360.00

გადასახადები

781.6

548

0.0

548

970.0

0.0

970.0

გრანტები

9954.9

10239.268

3849.268

6390

6052.50

0.0

6052.5

სხვა ემოსავლები

1417.9

1790.439

0.0

1790.439

1337.50

0.0

1337.50

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 970.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

781.648

548.00

0.0

548.00

970.00

0.0

970.00

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

370.00

0.0

370.0

ქონების გადასახადი

781.648

548.0

0.0

548.0

600.0

0.0

600.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

393.088

415.00

0.0

415.00

350.00

0.0

350.00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4.789

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.552

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

4.237

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

221.679

112.00

0.0

112.00

152.0

0.0

152.0

ფიზიკური პირებიდან

204.062

110.00

0.0

110.00

150.0

0.0

150.0

იურიდიული პირებიდან

17.617

2

0.0

2

2.0

0.0

2.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

162.092

20

0.0

20

97.0

0.0

97.00

ფიზიკური პირებიდან

22.424

5

0.0

5

3.0

0.0

3.0

იურიდიული პირებიდან

139.668

15

0.0

15

94.00

0.0

94.00

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6052.5 ათასი ლარის ოდენობით :

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9954.926

10239.268

3849.268

6390.0

6052.5

0.0

6052.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9954.926

10239.268

3849.268

6390.0

6052.5

0.0

6052.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6261.1

6390.0

0.0

6390.0

6052.5

0.0

6052.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6048.1

6177.0

0.0

6177.0

5839.5

0.0

5839.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

213.0

213.0

0.0

213.0

213.0

0.0

213.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3693.826

3849.268

3849.268

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

2023.560

2813.999

2813.999

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1023.7

1035.269

1035.269

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

646.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1337.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

1417.903

1790.439

1337.5

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

476.042

928.639

582.00

 

პროცენტები

163.891

122.686

100.00

 

რენტა

312.151

805.953

482.00

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2756.849

774.953

452.00

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36.302

31.00

30.00

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

197.405

193.800

200.00

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

153.221

178.800

190.00

 

სანებართვო მოსაკრებელი

23.339

48.80

40.00

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

129.471

130.0

150.00

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.0

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

44.184

15.0

10.00

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

44.184

15.0

10.00

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

740.995

533.5

500.00

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.461

134.5

55.50

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6920.6320 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7455.3

7537.411

628.884

6908.527

6920.6320

0.0

6920.6320

შრომის ანაზღაურება

2132.6

1613.536

0.0

1613.536

1833.240

0.0

1833.2400

საქონელი და მომსახურება

1139.1

1439.245

0.0

1439.245

621.810

0.0

621.810

სუბსიდიები

1554.3

2256.001

0.0

2256.001

3510.882

0.0

3510.882

გრანტები

0.0

310.318

0.0

310.318

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1316.6

830.971

0.0

830.971

784.00

0.0

784.00

სხვა ხარჯები

1312.7

1087.340

628.884

458.456

170.70

0.0

170.70

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1439.368 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1439,368 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოების დაფინანსება

100.4

528.46

115.00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

3.10

28.48

20.860

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

2909.58

6142.56

959.318

04 00

განათლება

0,0

1371.217

100.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

12.66

484.86830

244.190

   

 

 

 

სულ ჯამი

3025.74

8555.5853

1439,368

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014
ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

არაფინანსურიაქტივებისკლება

32.986

9.0

0.0

ძირითადიაქტივები

11.259

0.0

0.0

არაწარმოებულიაქტივები

21.727

9.0

0.0

მიწა

21.727

9.0

0.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2474.2

2734.3

2562.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2474.2   

2717.3

2542.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2474.2   

2657.3   

2482.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

60.0

60.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

17.1   

20.00

702

თავდაცვა

122.1   

129.6

128.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

319.7   

315.0   

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

319.7   

315.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1779.6   

4872.9   

59.3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

666.9   

1420.5

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

666.9   

1420.5

0.0

7045

ტრანსპორტი

1112.7   

3452.4

59.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1112.7   

3452.4

59.3

705

გარემოს დაცვა

654.0   

1055.7

592.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

457.4   

612.0  

592.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

196.7   

443.7

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1679.6   

1894.3

1188.0

7061

ბინათმშენებლობა

10.7   

0.0

100.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2.0   

6.0   

10.0

7063

წყალმომარაგება

524.0   

782.3

700.0

7064

გარე განათება

172.7   

163.9   

214.1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

970.3   

942.1

163.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0   

80.0   

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

80.0   

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

752.4

1487.4   

1307.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

244.9

635.8   

634.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

399.5

725.5

563.1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

108

126.00

110.0

709

განათლება

1350.1

2607.3

1596.7

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1331.6

2585.3

1574.7

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0   

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

0.0   

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

18.5

22.0   

22.00

710

სოციალური დაცვა

1269.4

916.5

845.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50.0

60.0   

60.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

506.0

751.5  

704.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

713.3

105.0   

81.0

 

სულ

10481.1

16093.0

8360.0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 20 ათასი ლარი.

მუხლი 15. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 213,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 128.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.

 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 16. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე  პროგრამის ფარგლებში 17 წლამდე ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა, ყოველი წლის გაზაფხულზე – მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ რეზერვისტთა გადამოწმება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები,  რომელიც ემსახურება  ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდ ნაწილს. მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. 

გზების პრობლემა  აწუხებს როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები,   მოსახლეობა ითხოვს გზის გაკეთებას. განსაკუთრების ჭირს გადაადგილება ზამთრის პერიოდში.

პროექტის მიზანია ადგილობრივი გზების  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

პროექტი შესაბამისობაშია შიდა ქართლის რეგიონულ სტრატეგიასთან;

აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ  მოსახლეობას გაუუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა.  გაუადვილდება  გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღება. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში, სკოლისგარეშე დაწესებულებებში.  აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც რეაბილიტაციის შემდგომ გზების  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02)

  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების პროგრამის განხორციელება,  მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის სისტემებს. 

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში: ქარელი, აგარა, ქვენატკოცა, ბებნისი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, რუისი, ურბნისი, მოხისი, ბრეთი, ბრეთის მეურნეობა, დირბი, ფცა, ავლევი, ცერონისი, კნოლევი, აბისი, აბისისთავი, ბერძენაული;

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 35 ადმინისტრაციული ერთეულის ( ქარელის, დ. აგარის, სოფლები: ქვენატკოცა,  ბებნისი, ლეთეთი, ქვემო ხვედურეთი, ზემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, ქობესაანთ უბანი, თათანაანთ უბანი, სამწევრისი,ვედრება, სანებელი, რუისი,  ურბნისი, ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, სასირეთი, ბრეთის მეურნეობა, ძლევიჯარი, ყინწვისის,  ზღუდერი, მოხისი, ახალსოფელი, დირბის, დვანი, ტახტიძირი, ფცა თამარაშენი, ქვემო შაქშაქეთი, აბისი, აბისისთავი, ბერძენაული;სოფლების ახალსოფლის და მოხისის დევნილთა ჩასახლებები) დასახლებული პუნქტებიდან და ორგანიზაციებიდან  ნარჩენების გატანის; ქარელის და აგარის ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავების და  სანიაღვრეების გაწმენდის ღონისძიებებს.

ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქარელის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში  არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები; მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები, შიდა ქსელები და სათავე ნაგებობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016  წელს იგეგმება სოფლების ბრეძის და ცერონისის სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა გამრიცხველიანებით,   რითიც  გააუმჯობესდება აღნიშნული სოფლის 1500 მოსახლის ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო პირობები.

ბ.დ)  საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება.

ბ.ე)  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 10)

ქარელის მუნიციპალიტეტში (ქარელი, აგარა, ბებნისი, ბრეთის მეურნეობა) არსებული მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის  დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია. სარეაბილიტაციოა სადარბაზოები და სარდაფები, გასამაგრებელია საძირკვლები, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები ამხანაგობებთან თანადაფინანსებით ან მის გარეშეც;

გ)   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მოსახლეობის დასვენების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით 2016  წელს იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტში გამწვანების სამუშაოები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ხეების დარგვა და შადრევნის მოვლა-შენახვა

გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

გამწვანების და ხეების მოვლის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა  ქარელში, დაბა აგარაში და სოფ. რუისში,  დაირგვება ხეები  და გამწვანების ზოლებში მოხდება ყვავილებისა    სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ამორტიზებული ხეები საფრთხეს უქმნის, როგორც მოსახლეობას, ასევე ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს. აღნიშნული ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს  ქარელში ნინოშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის და   შადრევნის მოვლა-შენახვას.

გ.ბ) ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოების და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრ. კოდი 03 03 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქარელში ავტოსადგურის შენობის რეაბილიტაცია-აღდგენა  და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; აღნიშნული პროექტის განხორციელებით განიტვირთება ქალაქის ცენტრი და ხელი შეეწყობა  მუნიციპალიტეტის შიგნით და მის გარეთ მგზავრთა კომფორტულ გადაადგილებას;

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა.  ქარელის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  1300-ზე მეტი აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები და დაგეგმილია  საბავშვო ბაღების მცირე ნაწილის სარემონტო სამუშაოები. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით იგეგმება სოფ. ქვემო ხვედურეთში და სოფელ აბანოში ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა (შენობების რეაბილიტაცია) მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისიწინებით. ასევე სოფელ დირბის არსებული ბაღის სრული რეაბილიტაცია; აღნიშნული ბაღების ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 250 ბავშვს, აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 5000 მოსახლეს;

ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი კურსები. ხელფასის სახით ანაზღაურდება წრის ხელმძღვანელების საქმიანობა (5 წრის ხელმძღვანელი, 81 მოსწავლე) მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2016 წლის განმავლობაში 611 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 611 ბავშვებთან მუშაობს 19 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 112  ბავშვთან მუშაობს 3 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წამატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 26 ბავშვი და 2 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის, ტაიკვანდოს და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია  52 ბავშვი და 3 მწვრთნელი.

იგეგმება ქარელში კრივის დარბაზის რეაბილიტაცია და სოფლებში (ქვენატკოცა, კეხიჯვარი, დვანი) ფეხბურთის მინი სტადიონების მოწყობა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

 • ქალთა და დედის დღისადმი მოძღვნილი ღონისძიება  შეხვედრა მრავალშვილიან დედებთან.
 • 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი რექვიემი;
 • პოეზიის დღე;
 • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 • 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება შეხვედრა ომის ვეტერანებთან;
 • ფოტო კონკურსი;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
 • ილიას შემოქმედება;
 • გიორგი ცაბაძის საღამო;
 • ეკოტური და ექსკურსია ძამის ხეობაში;
 • საზოგადო მოღვაწეების გაცნობა მოსახლებისთვის;
 • სოხუმი ჩვენი ტკივილია;
 • პოეზიის საღამო;
 • ხატვის კონკურსი;
 • ექსკურსია ახალგაზრდებისათვის კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის;
 • ქარელის მუნიც. მხცოვრებ ბავშვთა და უფროსთა შორის ინტელ. თამაში რა? სად? როდის?
 • საახალწლო ღონისძიებები
 • მოსწავლე ახალგაზრდობიდ მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებზე
 • სხვა ინიციატივები

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ქარელის და აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 500-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია – 78 888 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა 65 860 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა 60 252 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და  ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები „ქოზიფა’’, „აგარა’’, „მროვი’’.

ბ.გ)  ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის ფუნქციონირების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის უზრუნველყოფა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის და მისი  შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.დ)  კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი  კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯონების თეატრი, ბავშვთა დრამატური თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები (ააიპ კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებათა გაერთიანება)

ბ.ე)  მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონანტი.

ბ.ვ)  მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, აღნიშნული ანსამბლი ორიენტირებულია ქართული ხალხური სომღერების პოპულარიზაციისკენ და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში. (ა(ა)იპ კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებათა გაერთიანება)

ბ.ზ) კულტურის და ხელოვნების დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი  (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის  და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული  ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია.

ბ.თ) საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08) – პროგრამა ითვალისიწნებს საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა – განვითარებას მუნიციპალიტეტში და მიმდინარე სიახლეების შესახებ  მოსახლეობის ინფორმირებას;

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება;
 • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სამშობიარო სახლში ახალშობილების და დედების მონახულება;
 • საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მამულიშვილთა ხსოვნისდმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
 • დედაენის დღე (დედაენის ბაღის მოწყობა);
 • კონკურსი საუკეთესო ჟურნალისტი;
 • ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 • საუკეთესო მოქანდაკე;
 • ინტელექტუალური თამაში რა, სად, როდის?;
 • ახალგაზრდული დღეები;
 • მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი;
 • სამართლებრივი კონკურსი;
 • ჯანო ბაგრატიონის სახელობის ფესტივალი;
 • ფოლკლორის საღამო;
 • არქეოლოგიურ კვლევაში მოსწავლე ახალგაზრდობის მონაწილეობა;
 • ქარელში მოღვაწე შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ხელოვანი ადამიანების გახსენება;
 • ქარელის დღეები;
 • ექიმთა ტრენინგი პირველად დახმარებაზე;
 • მოსწავლე ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებზე;
 • სხვა ინიციატივები;
 • ქართული ჭიდაობის პოპულარიზაცია;
 • ჩემი შობა-ახალი წელი;

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, ზოგიერთ ტაძარში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით სარგებლობის უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაზარალებული მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  90 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. ბოლო წლებში გაზრდილი პენსიების და სოციალური დახმარებების მიუხედავად მთლიანად  ქვეყანაში და მათ შორის ქარელის მუნიციპალიტეტში კვლავ არის უფასო  სასადილოების ფუნქციონერების აუცილებლობა,რომელებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, განსაკუთრებით გაჭირვებულთა ყოველდღიური კვების პრობლემების მოგვარებაში.

ბ.ბ)  დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით,  ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია ქარელის, ახალსოფლის და მოხისის  დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

ბ.გ)  ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა საქართველოში დღეის მდგომარეობით არსებობს სხვადასხვა სახის და მოცულობის  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36  დადგენილება „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ”, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან  მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი  სერვისი.

აღნიშნული დადგენილებით  დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი  სამედიცინო სერვისები, როგორც გამოკვლევები, (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები და სხვა სერვისები) რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებელია გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურების მიღება.

აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით, ისეთი მანიპულაციების რომელიც ფინანსდება გარკვეული პროცენტით ან საერთოდ არ ფინანსდება.

იმ შემთხვევაში თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი  ნაწილი არ აღემატება 500 ლარს თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით,  ხოლო თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის  ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი აღემატება 500 ლარს თანადაფინანსება განხორციელდება აუნაზღაურებელი თანხის 40 %–ით, მაგრამ არანაკლებ 500 და არაუმეტეს 4000 ლარისა.

ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარების პროგრამა – ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. ოჯახებს ახალდაბადებულ პირველ შვილზე დახმარება გაეწევა_ 200 ლარით, მეორე შვილზე – 200 ლარით, მესამე შვილზე – 300 ლარით და ყოველ მომდევნო ახალშობილზე _ 500 ლარით.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მედიკამენტების დაფინანსების პროგრამა

ქარელის მუნიციპალიტეტში ისევე, როგორც ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ის კატეგორია, რომელთა  ოჯახის წევრების სარეიტინგო ქულაა 0 დან – 50 000 ქულის – ის ჩათვლით და საჭიროებენ დახმარებას მედიკამენტებით. მუნიციპალიტეტში შემოდის მოსახლეობის ათეულობით განცხადება მედიკამენტების შეძენის  თაობაზე; დამუშავდა პროგრამა რათა დახმარება გაეწიოს სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის ოჯახების იმ კატეგორიას რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 50 000-ის ჩათვლით. წარმოდგენილი რეცეპტისა და აფთიაქის მიერ გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, გაეწევათ მედიკამენტებით დახმარება აღნიშნულ ბენეფიციარებს წლის განმავლობაში, ერთჯერადად  100 ლარის ფარგლებში.

სტუდენტების დაფინანსების ქვეპროგრამა –  ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის ინვალიდები  და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს  0-დან  50 000 ქულის ჩათვლით, რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება (ან ნაწილობრივ) სახელმწიფოს მიერ. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში დამუშავდა პროგრამა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.

პროგრამით ისარგებლებენ:

1. პირველი ჯგუფის ინვალიდი ოჯახის სტუდენტი (იგულისხმება 1-ლი ჯგუფის ინვალიდის ოჯახის წევრი)

2.  მარჩენალდაკარგული ოჯახის სტუდენტი

3.  სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან-50000-ის ჩათვლით

საზეიმო ღონისძიებების ქვეპროგრამა – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, 100 წელს გადაცილებული უხუცესები და დედმამით ობოლი ბავშვები. ამჟამად საქართველოში მიმდინარე სასიკეთო ძვრებმა არსებითი კვალი დაატყო მათ  ცხოვრებას. მიუხედავად ამისა ისინი    კვლავ განიცდიან საზოგადოების მხრიდან ყურადღების დეფიციტს, რის გამოც არა მარტო მატერიალურ, არამედ მორალურ მხარდაჭერასაც იმსახურებენ. პროგრამა ითვალისწინებს მათთვის დღესასწაულების და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მატერიალურ თანადგომას. 

პროგრამის ბენეფიციარებია: ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული უხუცესები; გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  (გარდაცვლილი ჰყავთ ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ ჩამორთმეული აქვს დადგენილი წესით მშობლის უფლება);

შშმ პირთა დახმარების ქვეპროგრამა – რომლის ფარგლებში დაფინანსდება  შშმ პირების რეაბილიტაციის კურსი  (0 –დან 25 წლამდე)

ბ. დ)  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ე) საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ურბნისის და სოფ.ხვედურეთის  მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო  ენერგიის დავალიანების დაფარვა.

ბ.ვ) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 40%-ის ოდენობით.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10481.07

16108.0

5102.82

11005.18

8360.00

0,0

8360.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152

164

0.0

164

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7455.34

7537.41

628.88

6908.53

6920.632

0.0

6920.632

 

შრომის ანაზღაურება

2132.62

1613.54

0.0

1613.54

1833.240

0.0

1833.240

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3025.74

8555.59

4458.94

4096.65

1439.368

0.0

1439.368

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2474.22

2734.34

0.0

2734.34

2562.610

0.0

2562.610

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112

155

0.0

155

0

 

 

 

ხარჯები

2373.82

2205.88

0.0

2205.88

2447.610

0.0

2447.610

 

შრომის ანაზღაურება

1760.2

1532.89

0.0

1532.89

1750.6

0.0

1750.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

528.46

0.0

528.46

115.0

0.0

115.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

671.81

553.79

0.0

553.79

569.9

0.0

569.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

25

0.0

25

0

 

 

 

ხარჯები

671.81

544.29

0.0

544.29

564.9

0.0

564.9

 

შრომის ანაზღაურება

476.89

374.12

0.0

374.12

407.69

0.0

407.69

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9.5

0.0

9.5

5.0

0.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1802.41

2103.49

0.0

2103.49

1912.710

0.0

1912.710

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

130

0.0

130

0

 

 

 

ხარჯები

1702.02

1584.53

0.0

1584.53

1802.710

0.0

1802.710

 

შრომის ანაზღაურება

1283.31

1158.77

0.0

1158.77

1342.910

0.0

1342.910

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

518.96

0.0

518.96

110.0

0.0

110.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

60

0.0

60

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0

60

0.0

60

60.0

0.0

60.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ,აღსრულების ფინანსური უზრუვნელყოფა

0.0

17.06

0.0

17.06

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

17.06

0.0

17.06

20.0

0.0

20.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

441.77

444.64

0.0

444.64

128.00

0.0

128.00

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

40

9.0

0.0

9.0

0

 

 

 

ხარჯები

438.67

416.16

0.0

416.16

107.140

0.0

107.140

 

შრომის ანაზღაურება

372.42

80.65

0.0

80.65

82.640

0.0

82.640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

28.48

0.0

28.48

20.860

0.0

20.860

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

319.68

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

31

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

316.58

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

287.2

3.956

0.0

3.956

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

122.09

129.64

0.0

129.64

128.0

0.0

128.0

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

9

9.0

0.0

9.0

0

 

 

 

ხარჯები

122.09

101.16

0.0

101.16

107.140

0.0

107.140

 

შრომის ანაზღაურება

85.22

76.69

0.0

76.69

82.640

0.0

82.640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

28.48

0.0

28.48

20.860

0.0

20.860

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4113.26

7837.86

5102.82

2735.04

1839.9

0.0

1839.0

 

ხარჯები

1203.68

1680.30

628.88

1051.42

880.582

0.0

880.582

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

870.6

0.0

870.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2909.58

6142.56

4458.94

1683.63

959.318

0.0

959.318

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1112.72

3467.44470

3106.5639

360.88808

59.318

00

59.318

 

ხარჯები

281.32

340.3857

277.5649

62.82080

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831.4

3112.059

2813.999

298.060

59.318

0.0

59.318

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2055.20

2393.01

337.65

2055.36

1616.650

0.0

1616.650

 

ხარჯები

830.23

1026.25

89.65

936.60

816.650

0.0

816.650

 

სუბსიდიები

0,.0

0.0

0.0

0.0

806.7

0.0

806.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1224.97

1366.7650

248.0

1118.7650

800.0

0.0

800.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

172.68

163.89

0.0

163.89

214.052

0.0

214.052

 

ხარჯები

107.88

163.89

0.0

163.89

214.052

0.0

214.052

 

სუბსიდიები

64.8

0.0

0.0

0.0

214,052

0.0

214.052

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

457.37

612.0

0.0

612.0

592.598

0.0

592.598

 

ხარჯები

362.86

512

0.0

512

592.598

0.0

592.598

 

სუბსიდიები

94.51

100.00

0.0

100.00

592.598

0.0

592.598

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

196.66

443.65

89.65

354.00

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

187.27

207.15

89.65

117.5010

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4

236.500

0.0

236.500

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

524.0

782.265

0.0

782.265

700.0

0

700.0

 

ხარჯები

122.68

0

0.0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

401.32

782.265

0.0

782.265

700.0

0

700.0

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

24.99

0.0

0.0

0.0

0

0

0

 

ხარჯები

24.99

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

1.95

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.95

6.0

0.0

6.0

10.

0.0

10.0

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

666.86

385.2100

248.00

137.2100

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.6

137.210

0.0

137.210

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

644.26

248.0

248.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

10.69

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.69

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

945.34

942.14

623.34

318.8

163.932

0.0

163.932

 

ხარჯები

92.13

52.0

0.0

52.0

63.932

0.0

63.932

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

63.932

0.0

63.932

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

853.21

890.14

623.34

266.8

100.0

0.0

100.00

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

41.29

52.0

0.0

52.0

63.932

0.0

63.932

 

ხარჯები

41.29

52.0

0.0

52.0

63.932

0.0

63.932

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

63.932

0.0

63.932

03 03 02

  ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

345.26

890.14

623.34

266.8

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.26

890.14

623.34

266.8

100.0

0.0

100.0

03 03 03

 სპორტული მოედნების მოწყობა

16.62

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.62

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

491.33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

491.33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

50.85

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.85

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

1035.269

1035.269

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

261.669

261.669

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

773.60

773.60

0,.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1350.06

2607.32

0.0

2607.32

1596.7

0

1596.7

 

ხარჯები

1350.06

1236.1

0.0

1236.1

1496.7

0.0

1496.7

 

სუბსიდიები

814.6

1180.00

0.0

1180.00

1496.7

0.0

1496.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1371.217

0.0

1371.217

100.0

0.0

100.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1331.56

2585.32

0.0

2585.32

1574.7

0.0

1574.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1331.56

1214.10

0.0

1214.1

1474.7

0.0

1474.7

 

სუბსიდიები

796.1

1158.00

0.0

1158.00

1474.7

0.0

1474.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1371.217

0.0

1371.217

100.0

0.0

100.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

18.5

22

0.0

22

22,.00

0.0

22.00

 

ხარჯები

18.5

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

18.5

22

0.0

22

22.0

0.0

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

752.4

1487.37

0.0

1487.37

1307.790

0.0

1307.790

 

ხარჯები

739.74

1002.5

0.0

1002.5

1063.6

0.0

1063.6

 

სუბსიდიები

739.74

1002.5

0.0

1002.5

1063.6

0.0

1063.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.66

484.86830

0.0

484.86830

244.190

0.0

244.190

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

244.86

635.84

0.0

635.84

634.690

0.0

634.84

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

232.20

312.05

0.0

312.05

390.5

0.0

390.5

 

სუბსიდიები

232.2

312.05

0.0

312.05

390.5

0.0

390.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.66

323.790

0.0

323.79

244.190

0.0

244.190

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

244.86

635.84

0.0

635.84

634.690

0.0

634.690

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

232.20

312.05

0.0

312.05

390.5

0.0

390.500

 

სუბსიდიები

232.20

312.05

0.0

312.05

390.5

0.0

390.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.66

323.79

0.0

323.790

244.190

0.0

244.190

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

399.54

725.53

0.0

725.53

563.10

0.0

563.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

399.54

564.45

0.0

564.45

563.10

0.0

563.10

 

სუბსიდიები

399.54

564.45

0.0

564.45

563.10

0.0

563.10

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

16.70

30

0.0

30

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

16.70

30

0.0

30

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

16.7

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

199.54

285.51

0.0

285.51

205.0

0.0

205.0

 

ხარჯები

199.54

189.43

0.0

189.43

205.0

0.0

205.00

 

სუბსიდიები

199.54

189.43

0.0

189.43

205.0

0.0

205.0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.30

110.05

0.0

110.05

53.700

0.0

53.700

 

ხარჯები

35.30

45.05

0.0

45.05

53.7

0.0

53.7

 

სუბსიდიები

35.30

45.05

0.0

45.05

53.7

0.0

53.7

05 02 04

კულტურის სახლისა  და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

55.00

190.48

0.0

190.48

155.90

0.0

155.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

55.00

190.48

0.0

190.48

155.90

0.0

155.90

 

სუბსიდიები

55.00

190.48

0.0

190.48

155.90

0.0

155.90

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

22.00

24.93

0.0

24.93

24.3

0.0

24.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

22.00

24.93

0.0

24.93

24.3

0.0

24.3

 

სუბსიდიები

22.0

24.93

0.0

24.93

24.30

0.0

24.30

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.00

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

30.00

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

 

სუბსიდიები

30.0

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

 

ხარჯები

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

 

სუბსიდიები

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

05 02 08

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20.00

36.0

0.0

36.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

20.0

36.0

0.0

36.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

20.0

36.0

0.0

36.0

50.0

0.0

50.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

88.00

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

88.0

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

88.0

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1349.36

996.47

0.0

996.47

925.00

0.0

925.00

 

ხარჯები

1349.36

996.47

0.0

996.47

925.00

0.0

925.00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.00

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.00

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

0.0

73.50

0.0

73.5

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1269.36

916.47

0.0

916.47

845.0

0.0

845.0

 

ხარჯები

1269.36

916.47

0.0

916.47

845.0

0.0

845.0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50.00

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

50.00

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მოსახლეობის დახმარება

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

19.65

20

0.0

20

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

19.65

20

0.0

20

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

506.02

751.47

0.0

751.47

704.0

0.0

704.0

 

ხარჯები

506.02

751.47

0.0

751.47

704.0

0.0

704.0

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

10.75

15.0

0.0

15.0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

10.75

15.0

0.0

15.0

11.0

0.0

11.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დასზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

13.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

13.1

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

23.24

40

0.0

40

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

23.24

40

0.0

40

20.0

0.0

20.0

 


თავი IV
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 19
დადგენილება ძალაშია 2016 წლის 1 იანვრიდან.


ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.