„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 851
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/12/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 42, 31/12/2004
სარეგისტრაციო კოდი 280.120.000.05.001.001.661
  • Word
851
29/12/2004
სსმ, 42, 31/12/2004
280.120.000.05.001.001.661
„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართვე-ლოს პარლამენტის უწყებები, 1995, №№31-33, მუხ. 692) 231 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 231. შეღავათების გავრცელების ვადა

1. მე-9 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე ამ კანონით დადგენილი შეღავათები გავრცელდეს 2003 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პირებზე – 2006 წლის 1 იანვრიდან.

2. ამ კანონის 151 მუხლი ამოქმედდეს 2006 წლის 1 იანვრიდან.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს 2005 წლის 1 იანვრიდან.

 

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2004 წლის 29 დეკემბერი.

№851რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.