საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/11/2015
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016168
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
40
25/11/2015
ვებგვერდი, 30/11/2015
190020020.35.130.016168
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/11/2015 - 20/01/2016)

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №40

2015 წლის 25 ნოემბერი

ქ. საჩხერე

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის “  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,836.0

13,963.5

6,088.5

7,875.0

7,780.0

190.0

7,590.0

გადასახადები

544.4

450.0

0.0

450.0

1,000.0

0.0

1,000.0

გრანტები

10,837.2

12,542.9

6,088.5

6,454.4

6,149.4

190.0

5,959.4

სხვა შემოსავლები

1,454.4

970.6

0.0

970.6

630.6

0.0

630.6

ხარჯები

6,837.5

8,241.6

818.1

7,423.5

7,488.2

190.0

7,298.2

შრომის ანაზღაურება

2,113.6

1,532.0

85.3

1,446.7

2,036.0

87.5

1,948.5

საქონელი და მომსახურება

1,320.1

1,825.2

438.8

1,386.4

1,374.6

0.0

1,374.6

სუბსიდიები

2,923.8

2,891.8

100.5

2,791.3

3,260.2

100.5

3,159.7

გრანტები

0.0

366.9

0.0

366.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

519.3

4.2

515.1

667.6

2.0

665.6

სხვა ხარჯები

0.0

1,106.4

189.3

917.1

149.8

0.0

149.8

საოპერაციო სალდო

5,998.5

5,721.9

5,270.4

451.5

291.8

0.0

291.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,931.9

9,192.7

6,450.2

2,742.5

291.8

0.0

291.8

ზრდა

3,982.8

9,222.7

6,450.2

2,772.5

311.8

0.0

311.8

კლება

50.9

30.0

0.0

30.0

20.0

0.0

20.0

მთლიანი სალდო

2,066.6

-3,470.8

-1,179.8

-2,291.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,066.6

-3,472.3

-1,179.8

-2,292.5

0.0

0.0

0.0

ზრდა

2,066.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,066.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

3,472.3

1,179.8

2,292.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

3,472.3

1,179.8

2,292.5

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-1.5

0.0

-1.5

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 


მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12886.9

13993.5

6088.5

7905.0

7800.0

190.0

7610.0

შემოსავლები

12836.0

13963.5

6088.5

7875.0

7780.0

190.0

7590.0

არაფინანსიური აქტივების კლება

50.9

30.0

0.0

30.0

20.0

0.0

20.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10820.3

17465.8

7268.3

10197.5

7800.0

190.0

7610.0

ხარჯები

6837.5

8241.6

818.1

7423.5

7488.2

190.0

7298.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3982.8

9222.7

6450.2

2772.5

311.8

0.0

311.8

ვალდებულებების კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

2066.6

-3472.3

-1179.8

-2292.5

0.0

0.0

0.0

 


თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7780,0  ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12836.0

13963.5

6088.5

7875.0

7780.0

190.0

7590.0

გადასახადები

544.4

450.0

0.0

450.0

1000.0

0.0

1000.0

გრანტები

10837.2

12542.9

6088.5

6454.4

6149.4

190.0

5959.4

სხვა შემოსავლები

1454.4

970.6

0.0

970.6

630.6

0.0

630.6

 


მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გადასახადები

544.4

450.0

1000.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

550.0

გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავალი

0.0

0.0

550.0

ქონების გადასახადი

544.4

447.4

450.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

267.9

275.0

275.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113.3

82.4

85.0

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე

14.7

40.0

40.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

98.6

42.4

45.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10.8

25.0

25.0

ფიზიკური პირებიდან

10.0

20.0

20.0

იურიდიული პირებიდან

0.8

5.0

5.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

152.4

65.0

65.0

ფიზიკური პირებიდან

17.7

17.0

15.0

იურიდიული პირებიდან

134.7

48.0

50.0

სხვა გადასახადები

0.0

2.6

0.0

მეწარმე სუბიექტებიდან

0.0

2.6

0.0

 


მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები 6149,4 ათასი ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                       

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

მათ შორის

2016 წლის გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10837.2

12542.9

6088.5

6454.4

6149.4

190.0

5959.4

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10837.2

12542.9

6088.5

6454.4

6149.4

190.0

5959.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6454.4

6454.4

0.0

6454.4

5959.4

0.0

5959.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

190.0

190.0

190.0

0.0

190.0

190.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4192.8

5898.5

5898.5

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

85.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1893.7

4129.9

4129.9

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები

920.0

968.6

968.6

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები

970.0

800.0

800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გაზმომარაგების სამუშაოებისათვის გამოყოფილი სახსრები

323.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 630,6 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1454.4

970.6

630.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

1173.8

729.0

460.0

პროცენტები

261.9

255.0

160.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

261.9

255.0

160.0

რენტა

911.9

474.0

300.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

911.9

473.0

299.0

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

609.8

330.0

200.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

101.4

45.0

55.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.5

1.0

1.0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

3.9

2.0

2.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

196.3

95.0

41.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

1.0

1.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

63.5

62.6

60.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

62.6

61.6

59.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.1

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.5

0.5

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

53.0

51.0

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

9.5

10.0

8.4

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

9.5

10.0

8.4

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.9

1.0

1.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.9

1.0

1.0

შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.9

1.0

1.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

197.4

151.0

106.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

197.4

149.0

104.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

17.7

10.0

10.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

32.5

35.0

15.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

136.6

95.5

70.0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

79.3

60.0

60.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

57.3

35.5

10.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1.5

1.5

2.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

8.9

6.0

6.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.2

1.0

1.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

0.0

1.0

1.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

0.0

1.0

1.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

19.7

28.0

4.6

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

19.7

28.0

4.6

 


თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7488,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,837.5

8,241.6

818.1

7,423.5

7,488.2

190.0

7,298.2

შრომის ანაზღაურება

2,113.6

1,532.0

85.3

1,446.7

2,036.0

87.5

1,948.5

საქონელი და მომსახურება

1,320.1

1,825.2

438.8

1,386.4

1,374.6

0.0

1,374.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

97.1

111.0

0.0

111.0

97.6

0.0

97.6

მივლინება

9.4

33.4

0.0

33.4

38.0

0.0

38.0

ოფისის ხარჯები

218.6

341.6

54.9

286.7

261.9

0.0

261.9

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.3

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

კვების ხარჯები

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და  მოვლა-შენახვის ხარჯები

94.2

125.9

0.0

125.9

119.6

0.0

119.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

850.6

1,185.3

383.9

801.4

829.5

0.0

829.5

სუბსიდიები

2,923.8

2,891.8

100.5

2,791.3

3,260.2

100.5

3,159.7

გრანტები

0.0

366.9

0.0

366.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

519.3

4.2

515.1

667.6

2.0

665.6

სხვა ხარჯები

0.0

1,106.4

189.3

917.1

149.8

0.0

149.8

 

 

 

 


მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 291,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 311,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53.5

290.0

0.0

290.0

30.0

0.0

30.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

2.4

0.0

2.4

2.6

0.0

2.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3190.2

7943.7

5936.2

2007.5

279.2

0

279.2

04 00

განათლება

622.8

629.4

257.5

371.9

0.0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

116.3

357.2

256.5

100.7

0.0

0.0

0.0

 

ჯამი

3982.8

9222.7

6,450.2

2,772.5

311.8

0.0

311.8

 

ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ათას ლარებში

 

შემოსულობების კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

50.9

30.0

20.0

311

ძირითადი აქტივები

31.7

20.0

10.0

3111

შენობა-ნაგებობები

31.7

5.0

5.0

31112

არასაცხოვრებელი შენობები

31.7

5.0

5.0

3113

სხვა ძირითადი აქტივები

0.0

15.0

5.0

311322

სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

0.0

15.0

5.0

314

არაწარმოებული აქტივები

19.2

10.0

10.0

3141

მიწა

19.2

10.0

10.0

 


მუხლი 9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,154.8   

2,480.8   

0.0   

2,480.8   

2,689.7   

0.0   

2,689.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,154.8   

2,478.8   

0.0   

2,478.8   

2,684.7   

0.0   

2,684.7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,154.8   

2,375.4   

0.0   

2,375.4   

2,584.7   

0.0   

2,584.7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

103.4   

0.0   

103.4   

100.0   

0.0   

100.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

5.0   

0.0   

5.0   

702

თავდაცვა

140.5   

141.3   

85.3   

56.0   

165.7   

87.5   

78.2   

7021

შეიარაღებული ძალები

140.5   

141.3   

85.3   

56.0   

165.7   

87.5   

78.2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

310.6   

341.8   

0.0   

341.8   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

310.6   

341.8   

0.0   

341.8   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,037.5   

6,298.5   

4,729.0   

1,569.5   

177.7   

0.0   

177.7   

7045

ტრანპორტი

1,088.9   

5,040.3   

3,760.4   

1,279.9   

177.7   

0.0   

177.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,088.9   

5,040.3   

3,760.4   

1,279.9   

177.7   

0.0   

177.7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

948.6   

1,258.2   

968.6   

289.6   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

880.4   

736.0   

129.6   

606.4   

497.2   

0.0   

497.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

377.1   

506.4   

0.0   

506.4   

396.8   

0.0   

396.8   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

82.5   

68.8   

29.2   

39.6   

48.4   

0.0   

48.4   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

381.7   

100.4   

100.4   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

39.1   

60.4   

0.0   

60.4   

52.0   

0.0   

52.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,292.6   

2,870.4   

1,705.7   

1,164.7   

243.1   

0.0   

243.1   

7061

ბინათმშენებლობა

97.1   

833.4   

226.6   

606.8   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

445.3   

397.3   

376.3   

21.0   

83.1   

0.0   

83.1   

7063

წყალმომარაგება

582.1   

1,393.6   

1,102.8   

290.8   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

137.6   

167.0   

0.0   

167.0   

160.0   

0.0   

160.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

30.5   

79.1   

0.0   

79.1   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

159.6   

100.5    

100.5   

0.0   

100.5   

100.5   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

159.6   

100.5   

100.5   

0.0   

100.5   

100.5   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,516.2   

1,943.0   

256.5   

1,686.5   

1,399.5   

0.0    

1,399.5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

556.6   

656.0   

0.0   

656.0   

581.4   

0.0   

581.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

917.6   

1,210.9   

256.5   

954.4   

778.1   

0.0   

778.1   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

12.2   

17.3   

0.0   

17.3   

0.0   

0.0   

0.0   

7084

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29.8   

58.8   

0.0   

58.8   

40.0   

0.0   

40.0   

709

განათლება

1,803.8   

1,950.0   

257.5    

1,692.5   

1,784.6   

0.0   

1,784.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,594.6   

1,758.9   

257.5   

1,501.4   

1,622.0   

0.0   

1,622.0   

7096

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

59.0   

36.5   

0.0   

36.5   

6.0   

0.0   

6.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

150.2   

154.6   

0.0   

154.6   

156.6   

0.0   

156.6   

710

სოციალური დაცვა

524.3   

602.0   

4.2   

597.8   

742.0   

2.0   

740.0   

7101

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

221.3   

335.0   

0.0   

335.0   

370.0   

0.0   

370.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

184.3   

245.0   

0.0   

245.0   

300.0   

0.0   

300.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

37.0   

90.0   

0.0   

90.0   

70.0   

0.0   

70.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

8.1   

17.0   

0.0   

17.0   

20.0   

0.0   

20.0   

7103

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

24.3   

15.0   

0.0   

15.0   

20.0   

0.0   

20.0    

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

186.3   

105.0   

0.0   

105.0   

150.0   

0.0   

150.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

5.4   

10.0   

0.0   

10.0   

10.0   

0.0   

10.0   

7107

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

58.7   

55.0   

0.0   

55.0   

67.0   

0.0   

67.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  სოციალური დაცვის სფეროში

20.2   

65.0   

4.2   

60.8   

105.0   

2.0   

103.0   

 

სულ

10,820.3   

17464.3

7,268.3    

10,196.0   

7,800.0   

190.0   

7,610.0   

 

 


მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2016 წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების   ცვლილება  -0,0 ათასი ლარი.
2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარი, თანდართული რედაქციით:

         ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ვალუტა და დეპოზიტები

2066.6

0.0

0.0

 

3.  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2016  წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  კლება  -0,0 ათასი ლარი, თანდართული რედაქციით:

ფინანსური აქტივების კლება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

3472.3

0,0

 


თავი IV
საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო, ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი

მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საჩხერის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, რაც დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული  უფლებამოსილების ფარგლებში .

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების; წვევამდელთა გაწვევის ორგანიზების, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევის; შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების; რეზერვის აღრიცხვის; გაწვევის ორგანიზებისა და სხვა კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებას.

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვალდებულთა სრული აღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

2. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია (პროგრამული  კოდი  03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები). კერძოდ, ქუჩების ორმულ შეკეთებას, ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერებას, საგზაო ნიშნების მოწყობას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, გარე განათების რეაბილიტაციას (ქუჩები და ხიდები), გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელის ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, ნაგავშემკრები ყუთების შეძენას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, საკანალიზაციო სისტემების მოწყობას, მინისპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობას, არსებული სკვერებისა და პარკების  მოვლა-შენახვას, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,  რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და  ასფალტის საფარის ორმულების შეკეთება, ასევე დაზიანებულ გზებზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ასევე დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საყრდენი კედლების შეკეთება და გზის საფარის თოვლისგან გაწმენდა საჭიროების შემთხვევაში.

2.1.1 საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტი მთაგორიანი მდებარეობის და მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტურული ობიეტების შეკავებისათვის, სწორედ, აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერეში რუსთაველის ქუჩა №28  და  ამავე ქუჩაზე ყოფილი კომისარიატის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საყრდენი კედლის მოწყობა, რითაც გამაგრდება მეწყერსაშიში უბნები და ამასთანავე გალამაზდება ქალაქის იერსახე.

2.1.2 თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თოვლისაგან გზების გაწმენდა და მოყინულ გზებზე მარილის მოყრა, ამით დაცული იქნება მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილება.

2.1.3 ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 06)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჩხერეში ნოზაძის  ქუჩის რეაბილიტაცია, რითაც გაუმჯობესდება ქალაქში გადაადგილება.

2.2  კომუნალური  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და  ნაგვის გატანა.

2.2.1  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნების და სხვათა ყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან და ცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობა.

2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში არსებული ჩამდინარე წყლების სისტემების, სანიაღვრე კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე მოწყობა საკანალიზაციო სისტემა ქ.საჩხერეში გომართელის ქუჩის ჩიხში სოფელ დუნთიდან ჩამოსახლებული მოსახლეობისათვის . ამ ღონისძიებების განხორციელებით თავიდან იქნება აცილებული საკანალიზაციო სისტემებიდან ნახმარი წყლის გაჟონვა და მდინარეში ჩადინება გაწმენდილი საკანალიზაციო მასა, გარანტირებული გახდება გარემოს დაცვა.

2.2.4  გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში, გომი-საჩხერის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, სოფლებში სხვიტორში, ჭორვილაში და პერევში არსებული გარე განათების ქსელის ტექნიკური მოვლისა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება და სკვერების მოწყობა.

2.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა.

2.3.3. სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია საავტომობილო და საცალფეხო ხიდებს შორის სკვერის მოწყობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამასთან, ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის იფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, აქედან, 4 ქალაქში და 16 სხვადასხვა სოფელში, რომელთაც საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღებში  ირიცხება 1250 აღსაზრდელი, რომელთა აღრზდას ემსახურება 290  თანამშრომელი. ბიუჯეტიდან ერთი აღსაზრდელის აღზრდის დაფინანსებაზე უნდა დაიხარჯოს 1297,60 ლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს შრომის ანაზღაურების, კვების, ინვენტარის შეძენის და სხვა ხარჯების დაფინანსებას.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

3.3 ა(ა)იპ საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება.

4. კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და  სპორტული  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორტსმენებზე სტიპენდიების გაცემა.

4.1.1  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, ფეხბურთში, ჭადრაკში, ჩოგბურთში, ძალოსნობაში, ჭიდაობაში და სხვა. ამასთან, იმედის მომცემ  სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა სხვადასხვა სახის ჯილდოები.

4.1.2  ა(ა)იპ-საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლისა და ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზის დაფინანსება. ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აქ არსებულ 42 სპორტულ წრეში ჯანმრთელობას იკაჟებს 605 ბავშვი ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი საკუთარ შემოსავლებთან ერთად დაფინანსებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც. აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სკოლიოზითა და სხვადასხვა ტრავმებით დაავადებული ბავშვები.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა  კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ასევე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 8 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.

4.2.1  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს  გამოჩენილი ადამიანების  საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ტრადიციული დღესასწაული საჩხერლობა.

4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები და   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის ნორჩ შემოქმედთა ბანაკის მომსახურებებისა და მგზავრობის ხარჯები და სხვა.

4.4 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია  (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის ფინანსური დახმარება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1  ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით.  ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·  ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;

·  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებებს, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შემდეგი სახის ავადმყოფებზე და შემდეგი ოდენობით:

1. მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე    მცხოვრებ ბენეფიციარს,   რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 70000-მდე, ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და არ უნაზღაურდება მკურნალობის თანხა, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

2. ბენეფიციართა იმ კატეგორიას, რომელიც არ იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ  შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის გამგებლის წარმომადგენლის წერილობითი დასაბუთებით ოჯახი განიცდის მძიმე ეკონომიურ მდგომარეობას, სამედიცინო დაწესებულებაში მომსახურების წილობრივი თანხა ჩაერიცხება,  სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშზე, არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით;

3. ბენეფიციარს, რომელსაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონარული ქირურგიული ოპერაცია, ლაბორატორიული ინსტრუმენტული, პოზიტრონული-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია (PET/CT), კორონოგრაფია, გასტროფიბაროსკოპია და ფიბროსკოპია, სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა, თვალის რეფრაქციული ქირურგია, სიელმის ქირურგიული მკურნალობა, თვალის ლაზერული ქირურგია და სხვა სამედიცინო მომსახურება,  სახელმწიფო ან სხვა სამედიცინო სადაზღვეო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება განესაზღვროს არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით;

4. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს ბენეფიციარის მხრიდან წარმოდგენილი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა;

5. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო სტაციონარული მომსახურება რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განისაზღვროს, ბენეფიციარის მხრიდან წარმოდგენილი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა;

6. ქრონიკული დაავადებების მქონე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კუთხით დასაფინანსებელ ბენეფიციართა კონტინგენტია:

ა) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე;

ბ) ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული პაციენტები, ქიმიური თერაპიის შემდგომ   300 (სამასი)ლარამდე ერთჯერადად;

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ თირკმლის ტრანსპლანტაციის მქონე ბენეფიციარებზე ყოველთვიურად 150 (ასრმოცდაათი) ლარამდე.

7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეებს, რომლებიც დიალეზის მკურნალობის კურსს გადიან სხვადასხვა ქალაქებში მიეცემათ 120 (ასოცი) ლარი ყოველთვიურად, გაუთვალისწინებელი ხარჯების დაფარვისათვის;

8. ონკოჰემატოლოგიური დაავადების (ლეიკემია) მქონე მოქალაქეებს, რომლებიც საჭიროებენ თერაპიულ მკურნალობას, დაენიშნოთ ყოველთვიური დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური უზრუნველყოფა, ყრუთა კავშირისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირის სუბსიდირება.

5.2.2.1 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 02 01).

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ერჯერადად წელიწადში.

5.2.2.2 საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 02 02).

ამ პროგრამის ფარგლებში უნარშეზღუდულ ბავშვებზე გაიცემა სუბსიდია სხვადასხვა ხარჯებისათვის.

5.2.2.3 საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი (პროგრამული კოდი 06 02 02 03)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა სუბსიდია სხვადასხვა ხარჯისათვის.

5.2.3  ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა:

ა) სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე (ავღანეთი, უნგრეთი) მებრძოლ ომის მონაწილეებს;

ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს;

გ) სამხედრო ძალების ვეტერანებს;

დ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა მარჩენალდაკარგულ პირებს.

წლის განმავლობაში ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური  ოდენობა განისაზღვრება 100 (ასი) ლარამდე.

5.2.4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1.  ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება მოხდება წელიწადში არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა თითოეულ დაავადებულზე;

2. ოჯახს, რომელსაც შეეძინა მეექვსე და მეტი შვილი 0 18 წლის ჩათვლით ჩაერიცხება საბავშვო ანაბარზე ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარი შესაბამის ბანკში, 18 წლის ასაკამდე;

3. ოჯახს, რომელსაც შეეძინება მეოთხე და მეტი შვილი, 0 18 წლის ჩათვლით მიეცემა ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;

4.  მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულებს (90 წელი და ზევით) დახმარება მიეცემათ ერთჯერადად წელიწადში, თანხის ოდენობა შეადგენს 100 (ასი) ლარს;

5.მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) დახმარება მიეცემათ ერთჯერადად წელიწადში, თანხის ოდენობა შეადგენს 300 (სამასი) ლარს;

6. აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით,  ერთჯერადად გაეწევათ დედით ან მამით ობოლ,  მარტოხელა დედის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი, 18 წლის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 57000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სტუდენტებს, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი;

7. განსაკუთრებულ შემთხვევაში შესაძლებელია დახმარება გაეწიოს ოჯახებს, ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარამდე, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.

5.2.5  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი   06 02 05)

1. დედით ან მამით ობოლ ბავშვს, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი, მიეცემა 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი წელიწადში ერთჯერადად;

2. მარტოხელა პენსიონერებს, რომელთაც არა ჰყავთ შვილი, შვილიშვილი ან სხვა კანონით გათვალისწინებული შრომისუნარიანი მარჩენალი, გაეწევათ ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარამდე.

3. მოქმედი კანონის წესით მიჩნეულ მარტოხელა დედებს გაეწევათ დახმარება  150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

5.2.6  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოციალურად უმწეო  მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის ,,უფასო სადილით“ უზრნველყოფის მიზნით დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ბენეფიციარზე დღეში ერთჯერ უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).

5.2.7  სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით:

ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა სარიტუალო მომსახურება;

ბ) ავღანეთის ომის მონაწილეთა სარიტუალო მომსახურება;

გ) მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეთა სარიტუალო მომსახურება.

ამასთან, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები თითოეულზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

5.2.8  სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაიცემა გარკვეული კატეგორიის ღვაწმოსილ, დამსახურებულ ბენეფიციარზე, რაიმე დღესასწაულის  ან ღირსშესანიშნავი დღის აღსანიშნავად, თანხის რაოდენობა განისაზღვროს 500 (ხუთასი)ლარამდე.

5.2.9  საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის  საავტობუსო  რეისების  სუბსიდირება  (პროგრამული  კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევის მოსახლეობისათვის ქ. საჩხერედან და პირიქით უფასო საავტობუსო რეისები. ამ მომსახურებით ისარგებლებენ როგორც პერევის, ასევე მიმდებარე სოფლებში  მცხოვრები მოსახლეობა.

5.2.10  სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა დახმარება ერთჯერადად, შემდეგი კატეგორიების მიხედვით და ოდენობით:

ა) ხანძრის შედეგად მთლიანად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში 3000 (სამი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ხანძრის შედეგად დაზიანებული დამხმარე ნაგებობების დაზიანების შემთხვევაში 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) მეწყერის ან სხვა რაიმე ბუნებრივი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის შემთხვევაში, არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით;

დ) ეპიდემიის შედეგად, მასობრივად დაწყვეტილი პირუტყვის (ორი ან მეტი) შემთხვევაში, არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

5.2.11 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია  თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის გადახდა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა თვეში არ უნდა აღემატებოდეს 130 (ასოცდაათი)  ლარს.


თავი VI
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: 

ათას ლარებში

პროგრა-

მული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მუნიციპალიტეტი სულ

10,820.3

17,465.8

7,268.3

10,197.5

7,800.0

190.0

7,610.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

210.0

156.0

0.0

156.0

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

6,837.5

8,241.6

818.1

7,423.5

7,488.2

190.0

7,298.2

 

შრომის ანაზღაურება

2,113.6

1,532.0

85.3

1,446.7

2,036.0

87.5

1,948.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,320.1

1,825.2

438.8

1,386.4

1,374.6

0.0

1,374.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

97.1

111.0

0.0

111.0

97.6

0.0

97.6

 

მივლინება

9.4

33.4

0.0

33.4

38.0

0.0

38.0

 

ოფისის ხარჯები

218.6

341.6

54.9

286.7

261.9

0.0

261.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.3

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

 

კვების ხარჯები

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

94.2

125.9

0.0

125.9

119.6

0.0

119.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

850.6

1,185.3

383.9

801.4

829.5

0.0

829.5

 

სუბსიდიები

2,923.8

2,891.8

100.5

2,791.3

3,260.2

100.5

3,159.7

 

გრანტები

0.0

366.9

0.0

366.9

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

519.3

4.2

515.1

667.6

2.0

665.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

1,106.4

189.3

917.1

149.8

0.0

149.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,982.8

9,222.7

6,450.2

2,772.5

311.8

0.0

311.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,154.8

2,482.3

0.0

2,482.3

2,659.7

0.0

2,659.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

144.0

 

ხარჯები

2,101.3

2,190.8

0.0

2,190.8

2,629.7

0.0

2,629.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,742.4

1,428.1

0.0

1,428.1

1,909.3

0.0

1,909.3

 

საქონელი და მომსახურება

346.7

634.9

0.0

634.9

617.1

0.0

617.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

94.0

98.0

0.0

98.0

97.6

0.0

97.6

 

მივლინება

7.4

31.4

0.0

31.4

36.0

0.0

36.0

 

ოფისის ხარჯები

107.0

209.0

0.0

209.0

225.0

0.0

225.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.3

28.0

0.0

28.0

28.0

0.0

28.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

45.9

81.8

0.0

81.8

78.4

0.0

78.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76.1

186.7

0.0

186.7

152.1

0.0

152.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.2

21.5

0.0

21.5

21.5

0.0

21.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

106.3

0.0

106.3

81.8

0.0

81.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.5

290.0

0.0

290.0

30.0

0.0

30.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

01 01

საჩხერის საკრებულო

647.0

682.3

0.0

682.3

689.1

0.0

689.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

624.4

591.9

0.0

591.9

684.9

0.0

684.9

 

შრომის ანაზღაურება

512.8

353.2

0.0

353.2

471.5

0.0

471.5

 

საქონელი და მომსახურება

111.3

132.0

0.0

132.0

131.9

0.0

131.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25.3

17.1

0.0

17.1

17.9

0.0

17.9

 

მივლინება

2.1

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

ოფისის ხარჯები

30.4

45.4

0.0

45.4

46.0

0.0

46.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.4

11.0

0.0

11.0

11.0

0.0

11.0

 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.3

35.7

0.0

35.7

36.5

0.0

36.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26.8

14.8

0.0

14.8

12.5

0.0

12.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

4.7

0.0

4.7

4.7

0.0

4.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

102.0

0.0

102.0

76.8

0.0

76.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.6

89.4

0.0

89.4

4.2

0.0

4.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საჩხერის  გამგეობა

1,507.8

1,694.6

0.0

1,694.6

1,895.6

0.0

1,895.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

1,476.9

1,493.5

0.0

1,493.5

1,869.8

0.0

1,869.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,229.6

1,074.9

0.0

1,074.9

1,437.8

0.0

1,437.8

 

საქონელი და მომსახურება

235.4

399.5

0.0

399.5

415.2

0.0

415.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

68.7

80.9

0.0

80.9

79.7

0.0

79.7

 

მივლინება

5.3

23.4

0.0

23.4

28.0

0.0

28.0

 

ოფისის ხარჯები

76.6

163.6

0.0

163.6

179.0

0.0

179.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9.9

17.0

0.0

17.0

17.0

0.0

17.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.6

46.1

0.0

46.1

41.9

0.0

41.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.3

68.5

0.0

68.5

69.6

0.0

69.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.9

16.8

0.0

16.8

16.8

0.0

16.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.9

200.6

0.0

200.6

25.8

0.0

25.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

103.4

0.0

103.4

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

103.4

0.0

103.4

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

103.4

0.0

103.4

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

103.4

0.0

103.4

70.0

0.0

70.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

451.1

483.1

85.3

397.8

165.7

87.5

78.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

451.1

480.7

85.3

395.4

163.1

87.5

75.6

 

შრომის ანაზღაურება

371.2

103.9

85.3

18.6

126.7

87.5

39.2

 

საქონელი და მომსახურება

79.7

42.9

0.0

42.9

35.3

0.0

35.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.1

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

მივლინება

2.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

32.0

11.8

0.0

11.8

6.9

0.0

6.9

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.3

26.1

0.0

26.1

25.2

0.0

25.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

 

გრანტები

0.0

325.1

0.0

325.1

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

8.8

0.0

8.8

1.1

0.0

1.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.4

0.0

2.4

2.6

0.0

2.6

02 01

 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

310.6

341.8

0.0

341.8

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

310.6

341.8

0.0

341.8

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

261.1

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.3

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

 

მივლინება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

25.7

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.4

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

325.1

0.0

325.1

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

7.7

0.0

7.7

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

140.5

141.3

85.3

56.0

165.7

87.5

78.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

140.5

138.9

85.3

53.6

163.1

87.5

75.6

 

შრომის ანაზღაურება

110.1

100.1

85.3

14.8

126.7

87.5

39.2

 

საქონელი და მომსახურება

30.4

37.7

0.0

37.7

35.3

0.0

35.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.1

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

მივლინება

0.9

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

ოფისის ხარჯები

6.3

7.5

0.0

7.5

6.9

0.0

6.9

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.9

25.2

0.0

25.2

25.2

0.0

25.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.1

0.0

1.1

1.1

0.0

1.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.4

0.0

2.4

2.6

0.0

2.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,210.5

9,904.9

6,564.3

3,340.6

918.0

0.0

918.0

 

ხარჯები

1,020.3

1,961.2

628.1

1,333.1

638.8

0.0

638.8

 

საქონელი და მომსახურება

814.7

962.1

438.8

523.3

586.8

0.0

586.8

 

ოფისის ხარჯები

66.5

103.5

54.9

48.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

748.2

858.6

383.9

474.7

586.8

0.0

586.8

 

სუბსიდიები

205.6

81.0

0.0

81.0

52.0

0.0

52.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

918.1

189.3

728.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,190.2

7,943.7

5,936.2

2,007.5

279.2

0.0

279.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,088.9

5,040.3

3,760.4

1,279.9

177.7

0.0

177.7

 

ხარჯები

106.2

159.2

74.8

84.4

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

106.2

159.2

74.8

84.4

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

106.2

159.2

74.8

84.4

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

982.7

4,881.1

3,685.6

1,195.5

147.7

0.0

147.7

03 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

416.2

106.4

46.7

59.7

42.4

0.0

42.4

 

ხარჯები

1.2

29.9

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.2

29.9

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.2

29.9

29.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415.0

76.5

16.8

59.7

42.4

0.0

42.4

03 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

2.3

20.5

0.0

20.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

2.3

20.5

0.0

20.5

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.3

20.5

0.0

20.5

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.3

20.5

0.0

20.5

30.0

0.0

30.0

03 01 03

ქ. საჩხერეში მოსაცდელი ლაითბოქსების მოწყობა

0.0

44.0

0.0

44.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

44.0

0.0

44.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

187.4

96.4

48.7

47.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187.4

96.4

48.7

47.7

0.0

0.0

0.0

03 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

0.0

307.1

0.0

307.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

307.1

0.0

307.1

0.0

0.0

0.0

03 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

18.9

1,272.2

687.9

584.3

105.3

0.0

105.3

 

ხარჯები

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.8

1,272.2

687.9

584.3

105.3

0.0

105.3

03 01 07

სოფელ ჭორვილა-საჩხერის საავტომობილო გზის ასფალტ-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა

0.0

7.8

6.5

1.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

6.5

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 08

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

464.1

3,185.9

2,970.6

215.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

95.6

107.5

44.9

62.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

95.6

107.5

44.9

62.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.6

107.5

44.9

62.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

368.5

3,078.4

2,925.7

152.7

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,658.1

3,069.6

1,459.0

1,610.6

605.2

0.0

605.2

 

ხარჯები

627.7

1,324.5

289.7

1,034.8

556.8

0.0

556.8

 

საქონელი და მომსახურება

461.2

503.8

100.4

403.4

556.8

0.0

556.8

 

ოფისის ხარჯები

57.3

48.6

0.0

48.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

403.9

455.2

100.4

354.8

556.8

0.0

556.8

 

სუბსიდიები

166.5

20.6

0.0

20.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

800.1

189.3

610.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,030.4

1,745.1

1,169.3

575.8

48.4

0.0

48.4

03 02 01

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

381.7

100.4

100.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

100.4

100.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

100.4

100.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

100.4

100.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

381.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

377.1

506.4

0.0

506.4

396.8

0.0

396.8

 

ხარჯები

321.1

252.7

0.0

252.7

396.8

0.0

396.8

 

საქონელი და მომსახურება

321.1

252.7

0.0

252.7

396.8

0.0

396.8

 

ოფისის ხარჯები

3.8

35.6

0.0

35.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

317.3

217.1

0.0

217.1

396.8

0.0

396.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.0

253.7

0.0

253.7

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია

82.5

68.8

29.2

39.6

48.4

0.0

48.4

 

ხარჯები

33.5

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

33.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

68.1

29.2

38.9

48.4

0.0

48.4

03 02 04

ბინათმშენებლობა

97.1

833.4

226.6

606.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

796.1

189.3

606.8

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

796.1

189.3

606.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.1

37.3

37.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება

133.0

58.8

32.4

26.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

133.0

24.6

0.0

24.6

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

133.0

20.6

0.0

20.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

34.2

32.4

1.8

0.0

0.0

0.0

03 02 06

გარე განათების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

137.6

167.0

0.0

167.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

111.4

150.0

0.0

150.0

160.0

0.0

160.0

 

საქონელი და მომსახურება

111.4

150.0

0.0

150.0

160.0

0.0

160.0

 

ოფისის ხარჯები

53.5

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57.9

137.0

0.0

137.0

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.2

17.0

0.0

17.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სოფელ სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

426.1

734.8

734.4

0.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

414.8

734.8

734.4

0.4

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

17.4

350.0

336.0

14.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

350.0

336.0

14.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

სოფელ ივანწმინდის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

5.6

250.0

0.0

250.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

250.0

0.0

250.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

514.9

536.8

376.3

160.5

135.1

0.0

135.1

 

ხარჯები

39.1

137.9

0.0

137.9

52.0

0.0

52.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.5

0.0

25.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

25.5

0.0

25.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

39.1

60.4

0.0

60.4

52.0

0.0

52.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

475.8

398.9

376.3

22.6

83.1

0.0

83.1

03 03 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

39.1

60.4

0.0

60.4

52.0

0.0

52.0

 

ხარჯები

39.1

60.4

0.0

60.4

52.0

0.0

52.0

 

სუბსიდიები

39.1

60.4

0.0

60.4

52.0

0.0

52.0

03 03 02

სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

სკვერების მოწყობა

445.3

397.3

376.3

21.0

83.1

0.0

83.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445.3

397.3

376.3

21.0

83.1

0.0

83.1

03 03 04

ქალაქის კეთილმოწყობა

7.1

79.1

0.0

79.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

77.5

0.0

77.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

25.5

0.0

25.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

25.5

0.0

25.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

52.0

0.0

52.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

948.6

1,258.2

968.6

289.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

247.3

339.6

263.6

76.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

247.3

273.6

263.6

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

9.2

54.9

54.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

238.1

218.7

208.7

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

66.0

0.0

66.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

701.3

918.6

705.0

213.6

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1,803.8

1,950.0

257.5

1,692.5

1,784.6

0.0

1,784.6

 

ხარჯები

1,181.0

1,320.6

0.0

1,320.6

1,784.6

0.0

1,784.6

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.9

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სუბსიდიები

1,176.1

1,284.6

0.0

1,284.6

1,778.6

0.0

1,778.6

 

სხვა ხარჯები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

622.8

629.4

257.5

371.9

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,594.6

1,758.9

257.5

1,501.4

1,622.0

0.0

1,622.0

 

ხარჯები

1,025.9

1,130.0

0.0

1,130.0

1,622.0

0.0

1,622.0

 

სუბსიდიები

1,025.9

1,130.0

0.0

1,130.0

1,622.0

0.0

1,622.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568.7

628.9

257.5

371.4

0.0

0.0

0.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

59.0

36.5

0.0

36.5

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

4.9

36.0

0.0

36.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.9

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.1

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

04 03

ა(ა)იპ მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი

150.2

154.6

0.0

154.6

156.6

0.0

156.6

 

ხარჯები

150.2

154.6

0.0

154.6

156.6

0.0

156.6

 

სუბსიდიები

150.2

154.6

0.0

154.6

156.6

0.0

156.6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,516.2

1,943.0

256.5

1,686.5

1,429.5

0.0

1,429.5

 

ხარჯები

1,399.9

1,585.8

0.0

1,585.8

1,429.5

0.0

1,429.5

 

საქონელი და მომსახურება

49.4

179.3

0.0

179.3

129.4

0.0

129.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

12.2

17.3

0.0

17.3

30.0

0.0

30.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.1

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26.1

140.0

0.0

140.0

89.4

0.0

89.4

 

სუბსიდიები

1,333.5

1,332.7

0.0

1,332.7

1,262.1

0.0

1,262.1

 

გრანტები

0.0

41.8

0.0

41.8

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

32.0

0.0

32.0

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.3

357.2

256.5

100.7

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

556.6

656.0

0.0

656.0

581.4

0.0

581.4

 

ხარჯები

556.6

562.0

0.0

562.0

581.4

0.0

581.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

10.0

0.0

10.0

16.5

0.0

16.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.7

10.0

0.0

10.0

16.5

0.0

16.5

 

სუბსიდიები

540.8

530.0

0.0

530.0

531.9

0.0

531.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

22.0

0.0

22.0

33.0

0.0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.0

0.0

94.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიბების დაფინანსება

15.8

32.0

0.0

32.0

49.5

0.0

49.5

 

ხარჯები

15.8

32.0

0.0

32.0

49.5

0.0

49.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

10.0

0.0

10.0

16.5

0.0

16.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.7

10.0

0.0

10.0

16.5

0.0

16.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

22.0

0.0

22.0

33.0

0.0

33.0

05 01 02

საჩხერის სპორტული სკოლა

308.8

311.9

0.0

311.9

311.9

0.0

311.9

 

ხარჯები

308.8

311.9

0.0

311.9

311.9

0.0

311.9

 

სუბსიდიები

308.8

311.9

0.0

311.9

311.9

0.0

311.9

05 01 03

საჩხერის საცურაო აუზი

232.0

218.1

0.0

218.1

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

232.0

218.1

0.0

218.1

220.0

0.0

220.0

 

სუბსიდიები

232.0

218.1

0.0

218.1

220.0

0.0

220.0

05 01 04

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

0.0

94.0

0.0

94.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.0

0.0

94.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

901.6

1,178.9

256.5

922.4

740.4

0.0

740.4

 

ხარჯები

785.3

915.7

0.0

915.7

740.4

0.0

740.4

 

საქონელი და მომსახურება

20.5

120.0

0.0

120.0

45.2

0.0

45.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.5

110.0

0.0

110.0

45.2

0.0

45.2

 

სუბსიდიები

762.9

743.9

0.0

743.9

690.2

0.0

690.2

 

გრანტები

0.0

41.8

0.0

41.8

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.3

263.2

256.5

6.7

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

22.4

130.0

0.0

130.0

50.2

0.0

50.2

 

ხარჯები

22.4

130.0

0.0

130.0

50.2

0.0

50.2

 

საქონელი და მომსახურება

20.5

120.0

0.0

120.0

45.2

0.0

45.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.5

110.0

0.0

110.0

45.2

0.0

45.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

60.0

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.0

6.7

0.0

6.7

0.0

0.0

0.0

05 02 03

აიპ აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

144.6

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

144.6

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

სუბსიდიები

144.6

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

05 02 04

აიპ  ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი

172.2

229.0

0.0

229.0

202.1

0.0

202.1

 

ხარჯები

172.2

229.0

0.0

229.0

202.1

0.0

202.1

 

სუბსიდიები

172.2

229.0

0.0

229.0

202.1

0.0

202.1

05 02 05

აიპ –  სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

24.7

26.4

0.0

26.4

26.4

0.0

26.4

 

ხარჯები

24.7

26.4

0.0

26.4

26.4

0.0

26.4

 

სუბსიდიები

24.7

26.4

0.0

26.4

26.4

0.0

26.4

05 02 06

აიპ –  საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

93.0

64.6

0.0

64.6

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

93.0

64.6

0.0

64.6

63.0

0.0

63.0

 

სუბსიდიები

93.0

64.6

0.0

64.6

63.0

0.0

63.0

050207

სსიპ –  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

37.0

41.8

0.0

41.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37.0

41.8

0.0

41.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

37.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

41.8

0.0

41.8

0.0

0.0

0.0

05 02 08

აიპ –  აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო  წერეთლების სახელობის მუზეუმი

34.8

35.6

0.0

35.6

32.5

0.0

32.5

 

ხარჯები

34.8

35.6

0.0

35.6

32.5

0.0

32.5

 

სუბსიდიები

34.8

35.6

0.0

35.6

32.5

0.0

32.5

050209

აიპ –  საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

132.7

128.4

0.0

128.4

132.4

0.0

132.4

 

ხარჯები

132.7

128.4

0.0

128.4

132.4

0.0

132.4

 

სუბსიდიები

132.7

128.4

0.0

128.4

132.4

0.0

132.4

05 02 10

აიპ საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა

39.8

39.8

0.0

39.8

42.5

0.0

42.5

 

ხარჯები

39.8

39.8

0.0

39.8

42.5

0.0

42.5

 

სუბსიდიები

39.8

39.8

0.0

39.8

42.5

0.0

42.5

05 02 11

აიპ არგვეთის კულტურის სახლი

39.4

43.6

0.0

43.6

39.3

0.0

39.3

 

ხარჯები

39.4

43.6

0.0

43.6

39.3

0.0

39.3

 

სუბსიდიები

39.4

43.6

0.0

43.6

39.3

0.0

39.3

05 02 12

ა(ა)იპ ,,ფონდი მოდინახე"

44.7

24.5

0.0

24.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

44.7

24.5

0.0

24.5

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

44.7

24.5

0.0

24.5

0.0

0.0

0.0

05 02 13

საჩხერის კულტურის სახლის ფასადისა და შენობის წინ არსებული ქვაფენილის სარემონტო სამუშაოები

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 14

მოდინახის ფერდობზე აკაკი წერეთლის სილუეტის აღდგენა

43.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 16

ქ. საჩხერეში სამუსიკო სამხატვრო სკოლის შენობის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა

0.0

256.5

256.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

256.5

256.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

მასმედიის ხელშეწყობა

12.2

17.3

0.0

17.3

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

12.2

17.3

0.0

17.3

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

17.3

0.0

17.3

30.0

0.0

30.0

 

ოფისის ხარჯები

12.2

17.3

0.0

17.3

30.0

0.0

30.0

05 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

16.0

32.0

0.0

32.0

37.7

0.0

37.7

 

ხარჯები

16.0

32.0

0.0

32.0

37.7

0.0

37.7

 

საქონელი და მომსახურება

16.0

32.0

0.0

32.0

37.7

0.0

37.7

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.1

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.9

20.0

0.0

20.0

27.7

0.0

27.7

05 05

ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია

29.8

58.8

0.0

58.8

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

29.8

58.8

0.0

58.8

40.0

0.0

40.0

 

სუბსიდიები

29.8

58.8

0.0

58.8

40.0

0.0

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

683.9

702.5

104.7

597.8

842.5

102.5

740.0

 

ხარჯები

683.9

702.5

104.7

597.8

842.5

102.5

740.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კვების ხარჯები

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

208.6

193.5

100.5

93.0

167.5

100.5

67.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

450.6

489.0

4.2

484.8

645.0

2.0

643.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

159.6

100.5

100.5

0.0

100.5

100.5

0.0

 

ხარჯები

159.6

100.5

100.5

0.0

100.5

100.5

0.0

 

სუბსიდიები

159.6

100.5

100.5

0.0

100.5

100.5

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

524.3

602.0

4.2

597.8

742.0

2.0

740.0

 

ხარჯები

524.3

602.0

4.2

597.8

742.0

2.0

740.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კვების ხარჯები

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

49.0

93.0

0.0

93.0

67.0

0.0

67.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

450.6

489.0

4.2

484.8

645.0

2.0

643.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

184.3

245.0

0.0

245.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

184.3

245.0

0.0

245.0

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

184.3

245.0

0.0

245.0

300.0

0.0

300.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

37.0

90.0

0.0

90.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

37.0

90.0

0.0

90.0

70.0

0.0

70.0

 

სუბსიდიები

25.0

66.0

0.0

66.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

24.0

0.0

24.0

30.0

0.0

30.0

06 02 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12.0

24.0

0.0

24.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

12.0

24.0

0.0

24.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

24.0

0.0

24.0

30.0

0.0

30.0

06 02 02 02

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

25.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

25.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

25.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 02 02 03

საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი

0.0

36.0

0.0

36.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

36.0

0.0

36.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

0.0

36.0

0.0

36.0

10.0

0.0

10.0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

8.1

17.0

0.0

17.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

8.1

17.0

0.0

17.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

17.0

0.0

17.0

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

186.3

105.0

0.0

105.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

186.3

105.0

0.0

105.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

186.3

85.0

0.0

85.0

120.0

0.0

120.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

30.0

0.0

30.0

06 02 05

უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

24.3

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

24.3

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.3

15.0

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

24.7

18.0

0.0

18.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

24.7

18.0

0.0

18.0

35.0

0.0

35.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კვების ხარჯები

23.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

18.0

0.0

18.0

35.0

0.0

35.0

06 02 07

სარიტუალო ხარჯები

5.0

9.0

4.2

4.8

5.0

2.0

3.0

 

ხარჯები

5.0

9.0

4.2

4.8

5.0

2.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

9.0

4.2

4.8

5.0

2.0

3.0

06 02 08

სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა

10.0

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

10.0

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

06 02 09

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

24.0

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

24.0

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

 

სუბსიდიები

24.0

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

06 02 10

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

15.2

56.0

0.0

56.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

15.2

56.0

0.0

56.0

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

56.0

0.0

56.0

100.0

0.0

100.0

06 02 11

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

5.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 


მუხლი 15. დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.
2.  2016 წლის 1 იანვრიდან ძალადაგარგულად გამოცხადდეს ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 18 დეკემბრის №46 დადგენილება.


საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ნადირაძე
12. 28/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 30/12/2016 11. 23/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 27/12/2016 10. 22/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 25/11/2016 9. 04/08/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 05/08/2016 8. 27/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 29/07/2016 7. 15/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 21/07/2016 6. 07/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 13/06/2016 5. 27/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 05/05/2016 4. 14/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 18/04/2016 3. 16/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 18/03/2016 2. 16/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 19/02/2016 1. 20/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 22/01/2016
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.