„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/11/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016202
31
20/11/2015
ვებგვერდი, 25/11/2015
190020020.35.139.016202
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №31

2015 წლის 20 ნოემბერი

ქ. ბორჯომი

 

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №53 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01.01.2015,  190020020.35.139.016169) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძებორჯომის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12.661.4

13.878.1

2.921.2

10.957.0

15.723.8

3.616.8

12.107.0

გადასახადები

4.186.8

2.921.8

0,0

2.921.8

3.959.1

0.0

3.959.1

გრანტები

4.870.8

3.095.4

2.921.2

174.2

3.806.8

3.616.8

190.0

სხვა შემოსავლები

3.603.8

7.861.0

0,0

7.861.0

7.957.9

0.0

7.957.9

ხარჯები

7.758.4

8.884.1

487.4

8.396.7

10.950.4

453.8

10.496.6

შრომის ანაზღაურება

1.706.0

1.912.9

0,0

1.912.9

1.639.9

0,0

1.639.9

საქონელი და მომსახურება

2.649.7

2.989.6

487.4

2.502.2

2.239.0

1.0

2.238.0

პროცენტი

66.0

55.4

0,0

55.4

43.3

0,0

43,3

სუბსიდიები

1.886.1

2.633.7

0,0

2.633.7

4.132.8

0,0

4.132.8

გრანტები

0.0

0,0

0,0

0,0

548.8

0

548.8

სოციალური უზრუნველყოფა

1.385.1

1.161.7

0,0

1.161.7

1.273.1

0,0

1.273.1

სხვა ხარჯები

65.4

130.8

0,0

130.8

1.073.5

452.8

620.7

საოპერაციო სალდო

4.903.0

4.994.0

2.433.8

2.560.2

4.773.4

3.163.0

1.610.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4.730.8

5.261.2

2.925.0

2.336.1

5.838.4

3.357.8

2.480.7

ზრდა

4.852.7

5.417.2

2.925.0

2.492.2

5.930.5

3.357.8

2.572.8

კლება

122.0

156.1

0.0

156.1

92.1

0,0

92.1

მთლიანი სალდო

172.3

-267.1

-491.3

224.1

-1.065.0

-194.8

-870.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

87.7

-362.4

-491.3

128.9

-1.451.7

-194.8

-1.256.9

ზრდა

519.8

128.9

0,0

128.9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

519.8

128.9

 

128.9

0,0

 0,0

 0.0

კლება

 432.1

491.3

491.3

0,0

1.451.7

194.8

1.256.9

ვალდებულებების ცვლილება

-84.6

-95.2

0.0

-95.2

-386.6

0

-386.6

კლება

84.6

95.2

0.0

95.2

386.6

0

386.6

საშინაო

84.6

95.2

0.0

95.2

386.6

0

386.6

ბალანსი

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.00

0.00

 


მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 15.815.9 ათ. ლარით, გადასახდელები   17.267.6  ათ.ლარით და ნაშთის ცვლილება  -1.451.7  ათ.ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

   შემოსულობები

12.783.3

14. 034.2

2. 921.2

11.113.0

15.815.9

3.616.8

12.199.1

შემოსავლები

12.661.4

13. 878.1

2. 921.2

10.957.0

15.723.8

3.616.8

12.107.0

არაფინანსური აქტივების კლება

122.0

156.1

0,0

156,1

92.1

0.0

92.1

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

  გადასახდელები

         12.695.6

14. 396,6

3 .412,4

10 .984.1

17.267.6

 

3.811.6

14.456.0

ხარჯები

7.758.4

8. 884.1

487.4

8. 396.7

10.950.4

453.8

10.496.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              4.852.7

5. 417.2

2. 925.0

2. 492.2

5.930.5

3.357.8

2.572.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

0.0

-362.4

-491.3

128.9

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

84.6

95.2

0,0

95.2

386.6

0.0

386.6

ნაშთის ცვლილება

87.7

-362.4

-491.3

128.9

-1.451.7

-194.8

-1.256.9

 


მუხლი 3. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15.723.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12.783.3

13. 878.1

2 .921.2

10. 957.0

15.723.8

3.616.8

12.107.0

გადასახადები

4.186.8

2. 921.8

0,0

2. 921.8

3.959.1

0.0

3.959.1

გრანტები

4.870.8

3. 095.4

2. 921.2

174.2

3.806.8

3.616.8

190.0

სხვა შემოსავლები

3.603.8

7. 860.989

0,0

7. 861.0

7.957.9

0.0

7.957.9

 


მუხლი 4. ბორჯომის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3.959.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გადასახადები

4.186.8

    2.921.8

   3.959.1

     ქონების გადასახადი

2.655.4

2.921.8

3.959.1

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.033.6

1.257.3

2.264.1

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

82.0

415.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

184.2

179.1

30.0

სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულების მიწაზე

207.1

124,5

100.0

არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე

1.230.6

1.266.5

1.150.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

12.3

0.0

სხვა გადასახადები

1.531.4

0.0

0.0

 


მუხლი 5. ბორჯომის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3.806.8  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

4.870.8

3.286.9

3.806.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4.870.8

3.286.9

3.806.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4.870.8

190.0

190.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

165.0

190.0

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4.705.8

2 921,2

3.616.8

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3.609.5

2 493,2

2.687.9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

419.8

427,9

428.9

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 

0.0

500,0

ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

     676.5

         0.0

         0.0

 


მუხლი 6. ბორჯომის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  7.957.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

სხვა შემოსავლები

3.603.8

7.606.0

7.957.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

2.554.2

6.514.0

7.032.4

     პროცენტები

298.4

300,0

200.0

    დივიდენდები

0.0 

0.0

0.0

   რენტა

2.255.8

6.214.0

6.832.4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

2.219.1

6.184.0

6.802.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36.7

30.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

549.8

502.0

508.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

527.8

442.0

478.6

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 

 

0.0

   სანებართვო მოსაკრებელი

115.8

45.0

44.7

   სახელმწიფო ბაჟი

 

 

 

  საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

  სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.8

0.0

0.0

  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

227.5

212.0

200.0

  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

183.7

170.0

233.8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22.0

60.0

30.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22.0

60.0

30.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

400.2

500.0

350.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

99.5

90.0

67.0

 


მუხლი 7. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10.950.4 თასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7.758.4

8. 884.1

487.4

8 .396.7

10.950.4

453.8

10.496.6

შრომის ანაზღაურება

1.706.0

1.912.9

0.0

1.912.9

1.639.9

0,0

1.639.9

საქონელი და მომსახურება

2.649.7

2.989.6

487.4

2.502.2

2.239.0

1.0

2.238.0

პროცენტი

66.0

55.4

0.0

55.4

43.3

0,0

43.3

სუბსიდიები

1.886.1

2.633.7

0,0

2.633.7

4.132.8

0,0

4.132.8

სოციალური უზრუნველყოფა

1.385.1

1.161.7

0,0

1.161.7

1.273.1

0,0

1.273.1

სხვა ხარჯები

65.4

130.8

0,0

130.8

1.073.5

452.8

620.7

 


მუხლი 8. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

ა)  განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5.838.4 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.930.5 ლარის ოდენობით,

გ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 92.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

201წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

122.0

156.1

92.1

ძირითადი აქტივები

0.0

66.7

30.0

არაწარმოებული აქტივები

122.0

89.3

62.1

მიწა

122.0

89.3

62.1

 


მუხლი 9. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.930.5  ლარით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

40.0

368.1

0.0

368.1

103.9

0,0

103.9

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

29.3

99.5

98.0

1.5

560.3

0.0

560.3

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3.969.7

4.666.9

2.493.8

2.173.0

4.969.3

2.930.0

2.039.3

განათლება

0.0

259.8

0.0

259.8

250.0

0,0

250.0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

813.7

728.8

711.3

17.5

607.3

427.8

179.5

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

27.3

0,0

27.3

0.0

0,0

0.0

სულ

4.852.7

6.150.2

3.303.1

2.847.2

5.930.5

3.357.8

2.572.7

 


მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1.065.0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1.451.7 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1.451.7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -386.6 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო  ფონდი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის          მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 175.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 190.0  ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84.5 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.

 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 1.273.1 ათასი ლარის განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა  და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების,  ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების  რეაბილიტაცია, ცენტრალური და შიგა საქალაქო გზების მოწესრიგება.

2.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიგა ქუჩების, კერძოდ, შრომის, მერჩულეს, თორის, წმ. ნინოს, ხანძთელის, 300 არაგველის, რუსთაველის, აღმაშენებლის, ავტოსადგურის  მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანაპირო, სასაფლაოს და მოქცევის  მისასვლელი გზის, სოფ. მზეთამზის, სოფ. სადგერის, დაბა ბაკურიანის, 9 აპრილის ქუჩის საავტომობილო გზის  რეაბილიტაცია. მოეწყობა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები ქალაქის ტერიტორიაზე.

2.1.2 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ბორჯომში კოსტავას, რუსთაველის, 9 აპრილის, რობაქიძის, გამსახურდიას ქუჩების, ავტოსადგურის  მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანაპიროს, კოსტავას მოედნის, სოფ. ტიმოთესუბნის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება და მოაჯირების მოწყობა. რუსთაველის, მესხეთის, აღმაშენებლის და თორის ქუჩებზე განხორციელდება მოსაცდელების მშენებლობა, რაც განაპირობებს ქალაქის იერსახის სრულყოფას.

2.1.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდების აღდგენა, კერძოდ, განხორციელდება  სილამაზის, მტრედის, რუსთაველის მოედნის მიმდებარე, ცოფიან ღელეზე, სოფელ ყვიბისის,  ჩითახევის ახალი კიდული ხიდების რეაბილიტაცია.

2.1.4 გარევიდეოსამეთვალყურეო, სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება და სიჩქარის ბარიერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამით განხორციელდება  სიჩქარის ბარიერების მოწყობა ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით  და  დამონტაჟდება ვიდეოკამერები  ქ. ბორჯომის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე.

2.1.5 ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან (პროგრამული კოდი  03 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და გაწმენდა, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, საკადასტრო რუკების მომზადება, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის,  ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

2.2.1 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24-საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. განხორციელდება წყალსადენისა და კანალიზაციის მოწყობა  აღმაშენებლის, რუსთაველის, თორის, მესხეთის, რაზმაძის  და ნიკოლაძის ქუჩებზე, სოფელებში: რველში, ყვიბისში,  კორტანეთსა და ვარდგინეთში,  დაბა ბაკურიანში.

2.2.2    საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი   შენობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის რემონტი, სოფ. ჭობისხევში ამბულატორიის ოთახის მოწყობა, განხორციელდება ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის რეაბილიტაცია.

2.2.3   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, მიწისქვეშა ავტოსადგომების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოს კარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სამუშაოების, სადარბაზოებში შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინასებით. სახურავებისა და შენობების რეაბილიტაცია   განხორციელდება  გოგიას ციხის, ნიკოლაძის, დუმბაძის, გამსახურდიას, თორის ქუჩებზე.

2.2.4   საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საყრდენი კედლების მოწყობა. კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში  რუსთაველის, ორბელიანის, ნიკოლაძის, ბესიკის, ერეკლეს ქუჩებზე საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია, სოფელ ყვიბისში, სოფ კორტანეთში  და დაბა წაღვერში  გაბიონების მოწყობა.

2.2.5 ნარჩენების  შეგროვება, გატანა კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ექსპლოატაციაში შევა ახალი ნაგავსაყრელი სრული დატვირთვით, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, ასევე განხორციელდება არსებული სანიაღვრე და სარწყავი არხების ექსპლოატაცია, მოხდება მტკვრის კალაპოტის გაწმენდა. შეძენილი იქნება სანაგვე ურნები და კონტეინერები.

2.2.6. გარე განათების მოვლა-პატრონობა,  გარე განათების ბოძების მონტაჟი, დეკორატიული განათებების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, ახალ ქსელზე დაერთება, კერძოდ, განხორციელდება  აკაკის, ხანძთელის ქუჩებზე, 9 აპრილის ქუჩიდან სანატორიუმ პლატომდე გარე განათების მოწყობა. განხორციელდება საახალწლო გარეგანათების  დამონტაჟება/ დემონტაჟი.

2.2.7  სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა (03 02 08)

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება სოფ. ტაძრისში მდებარე სარიტუალო სახლის შესაბამისი ინვენტარით  უზრუნველყოფა.

2.2.8 სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანის  აღმოფხვრის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამით განხორციელდება  სტიქიის შედეგად  მიყენებული ზიანის  აღმოფხვრა, დაზიანებული შენობების გაწმენდა რეაბილიტაცია. დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება. ტყის  მასივში გაჩენილი  ხანძრის სალიკვიდაციო  სამუშაოები.განხორციელდება მესხეთის ქუჩაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.განხორციელდება დვირი საკირის გზის რეაბილიტაცია.  

2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოწყობა, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1  სანიაღვრე და სარწყავი არხების კეთილმოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში ახალი სანიაღვრეების მიერთება ცენტრალურ სისტემებთან. განხორციელდება სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია  ნინოშვილის და ხანძთელის ქუჩის კვეთაზე, სოფლებში ჩითახევსა და ჭობისხევში.

2.3.2  სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები. განხორციელდება სკვერების კეთილმოწყობა  რუსთაველის, მესხეთის ქუჩებზე,  მტრედის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

2.3.3 ატრაქცოინებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა.  ქალაქის ტერიტორიაზე განხორციელდება სპორტული მოედნების მშენებლობა.

2.3.4.  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  განთავსებული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობას, ხეების მოჭრას  გადაბელვას და დასუფთავებას.

2.3.5 სამშენებლო-სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03  03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.4. ვეტერინარული მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და საძოვრებზე ვეტერინარული მომსახურება, ბიოლოგიური  და ქიმიურ-ფარმაცევტული საშუალებებით  ცხოველთა დაავადებების პროფილაქტიკა და დიაგნოსტიკა. საძოვრებზე მიევლინებიან ვეტერინარი სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ცხოველებისათვის საშიში გადამდები სნეულებების   კერების ლოკალიზებას. 

2.5  სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03  05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა.  პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართება სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

2.6 ტრანსპორტის სუბსიდირება    (პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით.   

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მოხდება საჯარო სკოლების დაფინანსება სპორტული დარბაზებისა და კაბინეტის  მოსაწყობად (ქ. ბორჯომის №1 საჯარო სკოლა, დაბა ახალდაბისა და ბაკურიანის საჯარო სკოლები).

3.1 ააიპ  „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (პროგრამული კოდი 04 01)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 450 ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს, ინვენტარისა და ავეჯის შეძენას, დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, სადაც ირიცხება 110 ბავშვი, ასევე ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.  განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია,  კერძოდ,  ბორჯომში მე-4, სოფელ ყვიბისში, დაბა ახალდაბაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.

3.2. საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები და  ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოხდება საჯარო სკოლების  რეაბილიტაცია.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა; ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით.

4.1.1 ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 410-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 15 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას.

4.1.2 სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები,  ტურნირები კალათბურთში, ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მხიარული სტარტები  და მინი-ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, რესპუბლიკური ტურნირები ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება-წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის.    2014 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

 • ვაჟთა  ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის
 • ტურნირი ფრენბურთში (გოგონები და ვაჟები)
 • ფრენბურთის ტურნირი გოგონებს შორის
 • მინი-ფეხბურთი
 • ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინი-ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის
 • ფრენბურთის ტურნირი(წარმოება დაწესებულებებს შორის)
 • კალათბურთი (უბნების ჩემპიონატი მოყვარულთა შორის)
 • ჭადრაკის ტურნირი
 • ქართული ჭიდაობა (სკოლების პირველობა).

განხორციელდება ბორჯომის საფეხბურთო კლუბ „ბორჯომი-2013“-ის დაფინანსება.  საფეხბურთო გუნდის შექმნამ ხელი შეუწყო ქალაქში სპორტის, კერძოდ, ფეხბურთის პოპულარიზაციას.                                                                            

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 238 მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი-2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2 საბიბილიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ასევე მოხდება საბიბლიოთეკო გაერთიანების ახალი შენობის რეაბილიტაცია .

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4  თოჯინების თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბორჯომის თოჯინების თეატრი”, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. სსიპ თოჯინების თეატრის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების, ბავშვებში ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება და პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცება. 2015 წელს თეატრი გეგმავს ოთხი ახალი სპექტაკლის დადგმას:

 • „სამყაროს დაბადება“ საბავშვო ბიბლიის მოტივებზე.
 • „ადამიანი ობობა“ კოპროდუქცია.
 • „ მძინარე მზეთუნახავი“ დისნეის პროექტი.
 • „წიქარა“ ქართული ხალხური ზღაპარი.

4.2.5  კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

 1. ბაკურიანობა;
 2. ინტელექტუალური თამაში „ცხრაწყარო 2015“;
 3. ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლისთავისადმი აღსანიშნავი ზეიმი;
 4. დამოუკიდებლობის დღე – 26 მაისი;
 5.  მუსიკის შემსრულებელთა პირველი ეროვნული კონკურსი;
 6. გიორგი ათონელის ხსენების დღე;
 7. ბორჯომობა – 2015;
 8. ტიმოთისუბნის ტაძრის 800 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 9. აფხაზეთის დღე;
 10. მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
 11. წინასაშობაო ღონისძიება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში   დაფინანსდება  საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა,  რომელიც მიზნად ისახავს არამატერიალური კულტურის ცენტრად აღიარებული უნიკალური ქართული სიმღერის  გადარჩენას, შენახვას, პოპულარიზაციას  და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას, ასევე  დაფინანსდება ეტალონში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდიით.

4.2.6  ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკის მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 05 02 06)       

ქვეპროგრამით განხორციელდება  ა(ა)იპ „ბორჯომის ცენტრალური პარკის“ დაფინანსება, ბორჯომის ცენტრალური პარკის მოვლა-პატრონობა და იერსახის შენარჩუნება. განხორციელდება ტურნიკეტების შეძენა, რომელიც განთავსდება პარკის ტერიტორიაზე არსებულ ატრაქციონებთან.

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4 საინფორმაციო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში,  ტელევიზიასა და ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ეტალონი“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა, პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, საგანმანათლებლო სააღმზრდელო მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების ზედამხედველობა. ქვეპროგრამის განხორციელებისას  მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიწოდება ლექციურად, ბეჭდურად, რომელსაც მოზარდები თვითონაც განახორციელებენ, აქტიურად ჩაებმებიან უსაფრთხო ქცევების პოპულარიზაციის ხელშემწყობ ღონისძიებებში, სპორტულ აქტივობებში, ტრენინგებში.    

2015 წელს განხორციელდება სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.         

პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3-დან 6-მდე წლის ასაკის ჩათვლით  500-მდე  მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმინთური პრეპარატის  პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდება ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე სკოლამდელი აღზრდის  დაწესებულებებში იწარმოებს პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავი ლენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა  ენტერობიოზის კვერცხებზე.

ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმინთური მედიკამენტის სამკურნალო დოზა,  ხოლო ოჯახის წევრებზე და კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

5.1.2 დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მღრღნელების და ინფექციის გადამტანი ცხოველების ლიკვიდაცია. ნაგვის ბუნკერების, ნაგვის შემკრები კონტეინერების,  ნაგავსაყრელზე სადეზინფექციო დერატიზაციის და დეზინსექციის  სამუშაოების ჩატარება.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს   უზრუნველყოფა.

5. 2  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი  ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამით  დაფინანსდებიან  სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე (კანონით დადგენილი გადამოწმების ვადა) მინიჭებული აქვთ  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა 70000-დან 160 000 ქულამდე  და საჭიროებენ  სამედიცინო დახმარებას.

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარების დაფინანსება განისაზღვრება შემდეგი  სახით:

 • 1 000  ლარამდე სამედიცინო მომსახურება  დაფინანსდება 100%-ით;
 • 1 001  ლარიდან 3 000 ლარამდე  დაფინანსდება 80 %-ით ;
 • 3 001 ლარის ზევით 70 %-ით .

ის  ბენეფიციარები, რომელთა  სარეიტინგო ქულა 70000-ზე ნაკლებია, დაფინანსდებიან    სრულად.

დაფინანსდებიან ასევე ის  პირები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ  სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას. ამ კატეგორიის ბენეფიციარების დაფინანსება განისაზღვრება  შემდეგი სახით:

 • 1000 ლარამდე სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება 50%-ით.
 • 1001 ლარიდან 3000 ლარამდე დაფინანსდება 70%-ით.
 • 3001 ლარის ზევით  80%-ით.
 • მაქსიმალური გასაცემი თანხა განისაზღვრო 5000 ლარით.

C  ჰეპატიტის  დიაგნოსტიკის პროგრამის დაფინანსება გათვალისწინებულია სწრაფი, მარტივი ტესტირებით C ჰეპატიტის დადებითი პასუხის მქონე პირების მკურნალობაში ჩასართავად. საჭირო კვლევა დაუფინანსდება იმ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს.ჯანდაცვის სამინისტრო მათ 70%-ით, ხოლო ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 30%-ით დააფინანსებს. 

დაფინანსება  გათვალისწინებულია  საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დაზღვევის ფარგლებში ზღვრული  დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ხოლო ის სტაციონარულ მომსახურება, რომელიც არ ფინანსდება არც ერთი სადაზღვევო კომპანიის მიერ, დაფინანსდება 50%-ით. (ასევე დაფინანსებას არ დაექვემდებარება ესთეტიკური ქირურგია და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა), აგრეთვე დაფინანსება არ განხორციელდება (გეგმური ოპერაციები) იმ სამედიცინო დაწესებულებათა მიმართებაში, თუ ისინი არ მონაწილეობენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: საყოველთაო დაზღვევის შემთხვევაში  მომართვის ფურცელი, სადაც მითითებული იქნება პროგრამის მიერ დაფინანსებული და პაციენტის მიერ დაფინანსებული თანხა, სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი),  და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება.

ბენეფიციარების სტაციონარული დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

5.2.2  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ,  მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

1. ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე.  აღნიშნული ღონისძიება არის   მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ  (27 ბენეფიციარი).

5.2.5   ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 150 ლარს პირველი ბავშვის, 200 ლარს მეორე ბავშვის, 300 ლარს მესამე ბავშვის, 400 ლარს მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა ახალდაბადებულების მშობლებიდან მამის რეგისტრაცია ბორჯომში, მარტოხელა დედის შემთხვევაში –  დედის რეგისტრაცია ბორჯომში. პროგრამის განხორციელება გავლენას იქონიებს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე (300 ბენეფიციარი). 

1. 18  წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის  ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250  ლარის ოდენობით (7 ბენეფიციარი).

5.2.7  ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას (3 ბენეფიციარი).

5.2.8. 18  წლამდე  ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი  ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 150 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარს. მუნიციპალიტეტში 44 ოთხშვილიანი, 7 ხუთშვილიანი, 5 ექვსშვილიანი, 1 რვაშვილიანი ბენეფიციარია. (69 ბენეფიციარი)

5.2.9.  სტიქიის შედეგად  დაზარალებული ოჯახების დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ხანძრის  და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

5.2.10 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იმ მოქალაქეებზე,  რომლებიც იწვნენ სტაციონარში ბოლო ერთი თვის მანძილზე და გამოწერის შემდგომ სჭირდებათ დამატებით მედიკამენტებით მკურნალობის გაგრძელება, დაფინანსდებიან 150 ლარის ოდენობით წამლებით უზრუნველყოფას, ფორმა 100-ის წარმოდგენის შემდეგ, რომელშიც იქნება ჩანაწერი სტაციონარში მოთავსების და გაწერის შესახებ დედანი  ექიმის რეცეპტი-დედანი, კალკულაცია აფთიაქიდან დედანი, პირადობის ასლი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციით და განცხადება;

ბ) ონკოლოგიური ავადმყოფების  მედიკამენტების შესაძენი ლიმიტი განისაზღვრება 1000 ლარით სტაციონარში  წოლის მოთხოვნის გარეშე. წარმოდგენილი ფორმა №100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნული უნდა იყოს ქიმიოთერაპიისათვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ  წარმოდგენილი ფორმა №100-ისა და რეცეპტის საფუძველზე 150 ლარის ოდენობით.

ბენეფიციართა მედიკამენტებით  დაფინანსება მოხდება  წელიწადში ერთჯერადად.

გ)დიალეზზე მყოფი მოქალაქეების (35 ბენეფიციარი) მედიკამენთებით  უზრუნველყოფა მოხდება ყოველთვიურად  50 ლარის ოდენობით.

დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს  წმ. პანტელეიმონ  მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-დედანი  (წარმოადგინოს ყოველთვიურად), ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება.

5.2.11 სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

 • ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად 150 ლარით (100 ბენეფიციარი)
 • 18 წლამდე ინვალიდი ბავშვები 100 ლარით  ყოველთვიურად (64 ბენეფიციარი).
 • ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება 100 ლარით ყოველთვიურად (1 ბენეფიციარი).
 • საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით 457 ბენეფიციარზე. მრავალშვილიან დედებზე (59 ბენეფიციარი), დიდ სამამულო ომში მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე (113 ოჯახი), დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე(7 ბენეფიციარი), 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებზე(64 ბენეფიციარი), დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე (27 ბენეფიციარი), მათთან გათანაბრებული პირები (54 ბენეფიციარი)  მარტოხელა დედებზე (50 ბენეფიციარი)  საართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის  ომის ინვალიდები  (30 ბენეფიციარი), ავღანეთის ომის ვეტერანები (46 ბენეფიციარი), ჩერნობილის ავარიისას დაზარალებული (6 ბენეფიციარი) 9 აპრილის მიტინგის დარბევისას მოწამლული(1ბენეფიციარი).
 • მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება (66 ბენეფიციარი)
 • დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული დახმარება 150 ლარის ღირებულების სასაჩუქრე პაკეტის შეძენა.  (7 ბენეფიციარი).
 • მრავალშვილიან დედებზე „დედის დღესთან“ დაკავშირებული ღონისძიება (59 ბენეფიციარი).

მუხლი 17. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

ფუნქციონალური

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

                                    

        701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2.003.6

2. 629.7   

0,0   

2 .629.7   

2.886.2   

0,0   

2.886.2   

                              

       7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1.928.4   

2. 563.4   

0,0   

2.563.4   

2.827.9    

0,0   

2.827.9

 

      70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1.928.4

2. 563.4   

0,0   

2. 563.4   

2.652.6

0,0   

2.652.6   

                                   

      70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0

                0.0

0

175.3

             0.0

175.3

 

       70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

9.2  

10.9

                 0.0

10.9

15.0

             0.0

15.0

                            

       7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

66.0   

55.4

                0.0

55.4

43.3

              0.0

43.3

                                

      7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

                 0.0

0.0

0.0

              0.0

0.0

                                      

       702

თავდაცვა

101.1   

90.8

            0.0

90.8

100.5

 

     0.0

100.5

                                     

       7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

432.2

545.2

          

98.0

447.3

459.8

              0.0

459.8

                                      

       704

ეკონომიკური საქმიანობა

3.338.8

2.859,9   

2.317,1   

542.9   

2.597.4

1.340.3   

1.257.1   

                                              

       70421

                                                        სოფლის მეურნეობა

                

  419.9

                 

  0.0

             0.0

 

0,0

                

     0.0

             0.0

                0.0

                                 

       7045

                                               ტრანსპორტი

         

2.899.0

2. 831.3   

2. 317.1   

514.3   

2.567.3   

1.340.3   

1.227.1  

     

       70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2.899.0   

2. 831.3   

2. 317.1   

514.3   

2.567.3  

1.340.3   

1.227.1

        7046

კავშირგაბმულობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

                                    

       7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობბაში

                 

    20.0

               

    28,6

 

0.0

               

28,6

              

30,0

              0,0

 

 30,0

 

 705

გარემოს დაცვა

                  

   591.8

   

1. 069.6   

0,0   

1.069.6   

1,585,1  

558.5   

1,026,6   

       

        7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

514.2

682.6   

0,0   

682.6   

696.7   

0,0   

696.7   

                    

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

58.3   

116.9   

0,0   

116.9   

60.0   

0,0   

60.0   

                                 

        7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

19.3

270.1   

0,0   

270.1    

828.4   

558.5   

269.9   

                                   

        706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1.896.1

2. 292.7   

495.9   

1. 796.8   

3.706.1   

1.485.0

2.221.2   

                          

7061

ბინათმშენებლობა

157.9

350.2    

0,0   

350.2   

204.8   

0,0   

204.8   

7063

წყალმომარაგება

789.4

384.8   

8.5   

376.3   

942.2   

531.2   

411.0   

                           

7064

გარე განათება

527.7   

588.4   

0,0   

588.4   

709.9   

0.0   

709.9   

                                            

        7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

421.1   

969.3   

487.4   

481.9   

1.849.3

953.8   

895,5   

                                    

         707

ჯანმრთელობის დაცვა

69.0   

111.9

0.0

111.9

100.1

              0.0

100.1

                       

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

27.3

              0.0

27.3

0.0

               0.0

0.0

                               

      70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

27.3

 

0.0

27.3

0.0

              0.0

0.0

                      

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0   

85.0

0.0

85.0

88.1

              0.0

88.1

                          

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

9.0   

8.0

 

0.0

8,0

12.0

              0.0

12.0

                             

         708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2.015.5

2. 334.1   

501.5   

1. 832.6   

2,637,2   

427.8   

2,209,4

                        

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1.153.6   

1. 166.5   

501.5   

665.0   

1.482.5   

427.8   

1.054.8   

                           

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

732.0

791.6   

0,0   

791.6   

967.2   

0,0   

967.2   

        

7084         

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

112.4

353.0   

0,0   

353.0   

159.0  

0,0   

159.0   

     

                      

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

17.5

23.0   

0,0   

23.0   

28.5   

0,0   

28.5   

                                    

        709

განათლება

568.9   

1. 009.0   

0,0   

1. 009.0   

1.340.8   

0,0   

1.340.8   

                            

7091

სკოლამდელი აღზრდა

531.7  

977.8   

0,0   

977.8   

1.156.8   

0,0   

1.156.8

                              

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

37.2   

31.2

0.0

31.2

184.0

              0.0

184.0

        710

სოციალური დაცვა

1.594.1   

1.358.4   

0,0   

1. 358.4   

1.467.7   

0,0   

1.467.7   

                                                     

                                   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

505.4   

433.8

 

0.0

433.8

759.8

                    

 0.0

759.8

                                     

       71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

505.4  

433.8

              0.0

433.8

759.8

 

                 0.0

759.8

                               

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

345.5

349.7

                0.0

349.7

321.9

              0.0

321.9

                              

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

13.5   

0.0

                 0.0

0.0

7.0

               0.0

7.0

                           

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

729.7  

574.8   

0,0   

574.8   

378.9   

0,0   

378.9   

 

სულ

1.2611.1

14.301.3   

3. 412.4   

10. 888.9   

16.880.9

3.811.6   

13.069.4   

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

14 396,6

3 412,4

10 984,1

17 267,561

3 811,563

13 455,998

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,000

 

ხარჯები

8 884,1

487,4

8 396,7

10 950,4

453,8

10 496,601

 

საქონელი და მომსახურება

2 989,6

487,4

2 502,2

2 239,0

1,0

2 237,981

 

პროცენტი

55,4

0,0

55,4

43,3

0,0

43,320

 

სუბსიდიები

2 633,7

0,0

2 633,7

4 132,8

0,0

4 132,820

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

548,8

0,0

548,833

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 161,7

0,0

1 161,7

1 273,1

0,0

1 273,089

 

სხვა ხარჯები

130,8

0,0

130,8

1 073,5

452,8

620,694

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 417,2

2 925,0

2 492,2

5 930,5

3 357,8

2 572,755

 

ძირითადი აქტივები

5 417,2

2 925,0

2 492,2

5 930,5

3 357,8

2 572,755

 

ვალდებულებების კლება

95,2

0,0

95,2

386,6

0,0

386,642

 

საშინაო

95,2

0,0

95,2

386,6

0,0

386,642

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 724,9

0,0

2 724,9

2 993,6

0,0

2 993,554

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,000

 

ხარჯები

2 268,5

0,0

2 268,5

2 782,3

0,0

2 782,321

 

საქონელი და მომსახურება

727,9

0,0

727,9

1 144,8

0,0

1 144,829

 

პროცენტი

55,4

0,0

55,4

43,3

0,0

43,320

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

23,3

0,0

23,272

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

361,2

0,0

361,2

103,9

0,0

103,900

 

ძირითადი აქტივები

361,2

0,0

361,2

103,9

0,0

103,900

 

ვალდებულებების კლება

95,2

0,0

95,2

107,3

0,0

107,333

 

საშინაო

95,2

0,0

95,2

107,3

0,0

107,333

01 01

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

594,3

0,0

594,3

659,5

0,0

659,480

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

23,0

 

23,000

 

ხარჯები

591,8

0,0

591,8

650,3

0,0

650,347

 

საქონელი და მომსახურება

116,9

0,0

116,9

210,7

0,0

210,707

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

2,4

9,1

0,0

9,100

 

ძირითადი აქტივები

2,4

0,0

2,4

9,1

0,0

9,100

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,033

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,033

01 02

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 969,1

0,0

1 969,1

1 993,2

0,0

1 993,202

 

ხარჯები

1 610,3

0,0

1 610,3

1 898,4

0,0

1 898,402

 

საქონელი და მომსახურება

600,0

0,0

600,0

743,9

0,0

743,870

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

23,3

0,0

23,272

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358,7

0,0

358,7

94,8

0,0

94,800

 

ძირითადი აქტივები

358,7

0,0

358,7

94,8

0,0

94,800

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

175,3

0,0

175,252

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

175,3

0,0

175,252

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

175,3

0,0

175,252

01 04

შესყიდვებთან (აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი

10,9

0,0

10,9

15,0

0,0

15,000

 

ხარჯები

10,9

0,0

10,9

15,0

0,0

15,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,9

0,0

10,9

15,0

0,0

15,000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა

150,6

0,0

150,6

150,620

0,0

150,620

 

ხარჯები

55,4

0,0

55,4

43,3

0,0

43,320

 

პროცენტი

55,4

0,0

55,4

43,3

0,0

43,320

 

ვალდებულებების კლება

95,2

0,0

95,2

107,3

0,0

107,300

 

საშინაო

95,2

0,0

95,2

107,3

0,0

107,300

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

636,0

98,0

538,1

560,3

0,0

560,320

 

ხარჯები

536,6

0,0

536,6

560,3

0,0

560,320

 

საქონელი და მომსახურება

108,9

0,0

108,9

31,2

0,0

31,193

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

441,8

0,0

441,833

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

12,3

0,0

12,330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,5

98,0

1,5

0,0

0,0

0,000

 

ძირითადი აქტივები

99,5

98,0

1,5

0,0

0,0

0,000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

545,2

98,0

447,3

459,8

0,0

459,820

 

ხარჯები

447,3

0,0

447,3

459,8

0,0

459,820

 

საქონელი და მომსახურება

89,1

0,0

89,1

0,9

0,0

0,863

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

441,8

0,0

441,833

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

12,3

0,0

12,330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98,0

98,0

0,0

0,0

0,0

0,000

 

ძირითადი აქტივები

98,0

98,0

0,0

0,0

0,0

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

90,8

0,0

90,8

100,5

0,0

100,500

 

ხარჯები

89,3

0,0

89,3

100,5

0,0

100,500

 

საქონელი და მომსახურება

19,8

0,0

19,8

30,3

0,0

30,330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,000

 

ძირითადი აქტივები

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 270,1

2 813,0

3 457,1

7 992,0

3 383,8

4 608,203

 

ხარჯები

2 090,6

487,4

1 603,2

2 944,2

453,8

2 490,439

 

საქონელი და მომსახურება

1 922,8

487,4

1 435,4

863,9

1,0

862,867

 

სუბსიდიები

37,0

0,0

37,0

1 250,7

0,0

1 250,703

 

სხვა ხარჯები

130,8

0,0

130,8

829,7

452,8

376,869

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 179,5

2 325,6

1 853,9

4 969,3

2 930,0

2 039,355

 

ძირითადი აქტივები

4 179,5

2 325,6

1 853,9

4 969,3

2 930,0

2 039,355

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

78,4

0,0

78,409

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

78,4

0,0

78,409

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 831,3

2 317,1

514,3

2 645,7

1 340,3

1 305,473

 

ხარჯები

24,3

0,0

24,3

32,0

0,0

32,000

 

საქონელი და მომსახურება

24,3

0,0

24,3

32,0

0,0

32,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 807,0

2 317,1

490,0

2 535,3

1 340,3

1 195,064

 

ძირითადი აქტივები

2 807,0

2 317,1

490,0

2 535,3

1 340,3

1 195,064

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

78,4

0,0

78,409

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

78,4

0,0

78,409

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

2 499,5

2 317,1

182,5

1 927,8

1 340,3

587,490

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 499,5

2 317,1

182,5

1 858,2

1 340,3

517,954

 

ძირითადი აქტივები

2 499,5

2 317,1

182,5

1 858,2

1 340,3

517,954

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

69,5

0,0

69,536

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

69,5

0,0

69,536

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება და მოსაცდელების  მოწყობა

233,9

0,0

233,9

266,7

0,0

266,680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233,9

0,0

233,9

266,7

0,0

266,680

 

ძირითადი აქტივები

233,9

0,0

233,9

266,7

0,0

266,680

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

73,6

0,0

73,6

395,4

0,0

395,430

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,6

0,0

73,6

395,4

0,0

395,430

 

ძირითადი აქტივები

73,6

0,0

73,6

395,4

0,0

395,430

03 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,000

03 01 05

ქუჩების გაწმენდა თოვლის და ყინულის საფარისაგან

24,3

0,0

24,3

40,9

0,0

40,873

 

ხარჯები

24,3

0,0

24,3

32,0

0,0

32,000

 

საქონელი და მომსახურება

24,3

0,0

24,3

32,0

0,0

32,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8,9

0,0

8,873

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

8,9

0,0

8,873

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 388,2

8,5

2 379,7

3 371,1

1 031,2

2 339,861

 

ხარჯები

1 345,9

0,0

1 345,9

1 859,9

0,0

1 859,870

 

საქონელი და მომსახურება

1 215,1

0,0

1 215,1

769,0

0,0

769,046

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

821,1

0,0

821,135

 

სხვა ხარჯები

130,8

0,0

130,8

269,7

0,0

269,689

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 042,3

8,5

1 033,8

1 511,2

1 031,2

479,991

 

ძირითადი აქტივები

1 042,3

8,5

1 033,8

1 511,2

1 031,2

479,991

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

384,8

8,5

376,3

942,2

531,2

411,000

 

ხარჯები

201,1

0,0

201,1

200,0

0,0

200,000

 

საქონელი და მომსახურება

201,1

0,0

201,1

200,0

0,0

200,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183,8

8,5

175,3

742,2

531,2

211,000

 

ძირითადი აქტივები

183,8

8,5

175,3

742,2

531,2

211,000

03 02 02

მრავალსართულიანი ბინების სახურავებისა,ლიფტების , ფასადების და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციების  რეაბილიტაცია

24,8

0,0

24,8

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

24,8

0,0

24,8

0,0

0,0

0,000

 

სხვა ხარჯები

24,8

0,0

24,8

0,0

0,0

0,000

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

18,8

0,0

18,8

32,9

0,0

32,910

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,8

0,0

18,8

32,9

0,0

32,910

 

ძირითადი აქტივები

18,8

0,0

18,8

32,9

0,0

32,910

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწეყობის პროგრამა

97,0

0,0

97,0

170,8

0,0

170,763

 

ხარჯები

97,0

0,0

97,0

170,8

0,0

170,763

 

სხვა ხარჯები

97,0

0,0

97,0

170,8

0,0

170,763

03 02 05

 საყრდენი კდელების რეაბილიტაცია

306,6

0,0

306,6

171,9

0,0

171,898

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306,6

0,0

306,6

171,9

0,0

171,898

 

ძირითადი აქტივები

306,6

0,0

306,6

171,9

0,0

171,898

03 02 06

ნარჩენების შეგროვება გატანა,კეთილმოწყობის ობიექტების დასუთავება, ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

682,6

0,0

682,6

696,7

0,0

696,680

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

647,4

0,0

647,447

 

საქონელი და მომსახურება

450,0

0,0

450,0

15,8

0,0

15,77

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

631,7

0,0

631,680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,6

0,0

232,6

49,2

0,0

49,23

 

ძირითადი აქტივები

232,6

0,0

232,6

49,2

0,0

49,23

03 02 07

გარეგანათების მოვლა- პატრონობა,ელ, ენერგიის ხარჯი, გარე განათების ბოძების მონტაჟი,დეკორატიული განათებისა

588,4

0,0

588,4

709,9

0,0

709,876

 

ხარჯები

480,1

0,0

480,1

695,7

0,0

695,676

 

საქონელი და მომსახურება

480,1

0,0

480,1

506,2

0,0

506,221

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

189,5

 

189,455

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,3

0,0

108,3

14,2

0,0

14,200

 

ძირითადი აქტივები

108,3

0,0

108,3

14,2

0,0

14,200

03 02 08

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

201,2

0,0

201,2

17,8

0,0

17,750

 

ხარჯები

9,0

0,0

9,0

17,0

0,0

17,000

 

სხვა ხარჯები

9,0

0,0

9,0

17,0

0,0

17,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192,1

0,0

192,1

0,8

0,0

0,750

 

ძირითადი აქტივები

192,1

0,0

192,1

0,8

0,0

0,750

03 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

83,9

0,0

83,9

629,0

500,0

128,984

 

ხარჯები

83,9

0,0

83,9

129,0

0,0

128,984

 

საქონელი და მომსახურება

83,9

0,0

83,9

47,1

0,0

47,058

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

81,9

0,0

81,926

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,000

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

600,2

60,5

539,8

1 155,9

582,5

573,421

 

ხარჯები

270,1

60,5

209,6

267,4

23,9

243,421

 

საქონელი და მომსახურება

233,1

60,5

172,6

61,8

0,0

61,821

 

სუბსიდიები

37,0

0,0

37,0

95,0

0,0

95,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

110,5

23,9

86,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330,2

0,0

330,2

888,5

558,5

330,000

 

ძირითადი აქტივები

330,2

0,0

330,2

888,5

558,5

330,000

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

116,9

0,0

116,9

60,0

0,0

60,000

 

ხარჯები

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

44,6

0,0

44,6

0,0

0,0

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,3

0,0

72,3

60,0

0,0

60,000

 

ძირითადი აქტივები

72,3

0,0

72,3

60,0

0,0

60,000

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლა,ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

270,1

0,0

270,1

828,4

558,5

269,900

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

69,9

0,0

69,900

 

საქონელი და მომსახურება

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,000

 

სუბსიდიები

30,0

 

30,0

65,0

 

65,000

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

4,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,1

0,0

210,1

758,5

558,5

200,000

 

ძირითადი აქტივები

210,1

0,0

210,1

758,5

558,5

200,000

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

47,8

0,0

47,8

25,0

0,0

25,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,8

0,0

47,8

25,0

0,0

25,000

 

ძირითადი აქტივები

47,8

0,0

47,8

25,0

0,0

25,000

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

7,0

0,0

7,0

30,0

0,0

30,000

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

30,0

0,0

30,000

 

სუბსიდიები

7,0

 

7,0

30,0

 

30,000

03 03 05

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

158,5

60,5

98,0

212,451

23,9

188,521

 

ხარჯები

158,5

60,5

98,0

167,5

23,9

143,521

 

საქონელი და მომსახურება

158,5

60,5

98,0

61,8

0,0

61,821

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

105,6

23,9

81,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,000

03 04

ვეტერინარული მომსახურება

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,000

 

ხარჯები

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

21,6

0,0

21,6

0,0

0,0

0,000

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

428,7

426,9

1,8

450,4

429,9

20,6

 

ხარჯები

428,7

426,9

1,8

450,4

429,9

20,6

 

საქონელი და მომსახურება

428,7

426,9

1,8

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

449,4

428,9

20,6

03 06

ტრანსპორტის სუბსიდირება

0,0

0,0

0,0

368,9

0,0

368,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

334,6

0,0

334,6

 

სუბსიდიები

0,0

 

0,0

334,6

0,0

334,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

34,3

0,0

34,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

34,3

0,0

34,3

04 00

განათლება

1 009,0

0,0

1 009,0

1 340,8

0,0

1 340,8

 

ხარჯები

768,8

0,0

768,8

1 090,8

0,0

1 090,8

 

საქონელი და მომსახურება

64,7

0,0

64,7

17,9

0,0

17,9

 

სუბსიდიები

704,1

0,0

704,1

906,8

0,0

906,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

166,1

0,0

166,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,2

0,0

240,2

250,0

0,0

250,0

 

ძირითადი აქტივები

240,2

0,0

240,2

250,0

0,0

250,0

04 01

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

977,8

0,0

977,8

1 156,8

0,0

1 156,8

 

ხარჯები

737,6

0,0

737,6

906,8

0,0

906,8

 

საქონელი და მომსახურება

33,5

0,0

33,5

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

704,1

 

704,1

906,8

 

906,815

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,2

0,0

240,2

250,0

0,0

250,0

 

ძირითადი აქტივები

240,2

0,0

240,2

250,0

0,0

250,0

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

31,2

0,0

31,2

184,0

0,0

184,0

 

ხარჯები

31,2

0,0

31,2

184,0

0,0

184,0

 

საქონელი და მომსახურება

31,2

0,0

31,2

17,9

0,0

17,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

166,1

0,0

166,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 286,3

501,5

1 784,8

2 612,2

427,8

2 184,4

 

ხარჯები

1 768,4

0,0

1 768,4

2 004,9

0,0

2 004,9

 

საქონელი და მომსახურება

157,3

0,0

157,3

169,2

0,0

169,2

 

სუბსიდიები

1 611,1

0,0

1 611,1

1 721,8

0,0

1 721,8

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

107,0

0,0

107,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517,9

501,5

16,4

607,3

427,8

179,5

 

ძირითადი აქტივები

517,9

501,5

16,4

607,3

427,8

179,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

430,8

0,0

430,8

695,8

0,0

695,8

 

ხარჯები

430,8

0,0

430,8

695,8

0,0

695,8

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

425,8

0,0

425,8

688,8

0,0

688,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

264,1

0,0

264,1

403,8

0,0

403,8

 

ხარჯები

264,1

0,0

264,1

403,8

0,0

403,8

 

სუბსიდიები

264,1

 

264,1

403,8

 

403,8

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები, საფეხბურთო კლუბი "ბორჯომი-2103"

166,7

0,0

166,7

292,0

0,0

292,0

 

ხარჯები

166,7

0,0

166,7

292,0

0,0

292,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

161,7

 

161,7

285,0

 

285,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 479,6

501,5

978,1

1 729,0

427,8

1 301,2

 

ხარჯები

961,6

0,0

961,6

1 121,7

0,0

1 121,7

 

საქონელი და მომსახურება

129,4

0,0

129,4

140,7

0,0

140,7

 

სუბსიდიები

832,3

0,0

832,3

874,0

0,0

874,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

107,0

0,0

107,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517,9

501,5

16,4

607,3

427,8

179,5

 

ძირითადი აქტივები

517,9

501,5

16,4

607,3

427,8

179,5

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

142,8

0,0

142,8

184,0

0,0

184,0

 

ხარჯები

142,8

0,0

142,8

181,5

0,0

181,5

 

სუბსიდიები

142,8

 

142,8

181,5

 

181,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

05 02 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

174,4

0,0

174,4

196,1

0,0

196,1

 

ხარჯები

164,5

0,0

164,5

174,1

0,0

174,1

 

სუბსიდიები

164,5

 

164,5

174,1

 

174,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

10,0

22,0

0,0

22,0

 

ძირითადი აქტივები

10,0

0,0

10,0

22,0

0,0

22,0

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

260,0

0,0

260,0

339,4

0,0

339,4

 

ხარჯები

260,0

0,0

260,0

339,4

0,0

339,4

 

სუბსიდიები

260,0

 

260,0

339,4

 

339,4

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

85,0

0,0

85,0

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

95,0

0,0

95,0

 

სუბსიდიები

85,0

 

85,0

0,0

 

 

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებები

129,4

0,0

129,4

152,7

0,0

152,7

 

ხარჯები

129,4

0,0

129,4

152,7

0,0

152,7

 

საქონელი და მომსახურება

129,4

0,0

129,4

140,7

0,0

140,7

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

05 02 06

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

688,0

501,5

186,5

761,8

427,8

334,0

 

ხარჯები

180,0

0,0

180,0

179,0

0,0

179,0

 

სუბსიდიები

180,0

 

180,0

179,0

 

179,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

508,0

501,5

6,5

582,8

427,8

155,0

 

ძირითადი აქტივები

508,0

501,5

6,5

582,8

427,8

155,0

05 03

რელიგია - ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია

353,0

0,0

353,0

159,0

0,0

159,0

 

ხარჯები

353,0

0,0

353,0

159,0

0,0

159,0

 

სუბსიდიები

353,0

 

353,0

159,0

 

159,0

05 04

საინფორმაციო მომსახურება

23,0

0,0

23,0

28,5

0,0

28,5

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

28,5

0,0

28,5

 

საქონელი და მომსახურება

23,0

0,0

23,0

28,5

0,0

28,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 470,2

0,0

1 470,2

1 768,7

0,0

1 768,7

 

ხარჯები

1 451,3

0,0

1 451,3

1 567,8

0,0

1 567,8

 

საქონელი და მომსახურება

8,0

0,0

8,0

12,0

0,0

12,0

 

სუბსიდიები

281,6

0,0

281,6

253,5

0,0

253,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 161,7

0,0

1 161,7

1 254,8

0,0

1 254,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

47,5

0,0

47,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

200,9

0,0

200,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

200,9

0,0

200,9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111,9

0,0

111,9

100,1

0,0

100,1

 

ხარჯები

92,9

0,0

92,9

100,1

0,0

100,1

 

საქონელი და მომსახურება

8,0

0,0

8,0

12,0

0,0

12,0

 

სუბსიდიები

84,9

0,0

84,9

88,1

0,0

88,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

84,9

0,0

84,9

88,1

0,0

88,1

 

ხარჯები

84,9

0,0

84,9

88,1

0,0

88,1

 

სუბსიდიები

84,9

 

84,9

88,1

 

88,1

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

8,0

0,0

8,0

12,0

0,0

12,0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

12,0

0,0

12,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,0

0,0

8,0

12,0

0,0

12,0

06 01 03

ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის  ხარჯი

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 358,4

0,0

1 358,4

1 668,6

0,0

1 668,6

 

ხარჯები

1 358,4

0,0

1 358,4

1 467,7

0,0

1 467,7

 

სუბსიდიები

196,7

0,0

196,7

165,4

0,0

165,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 161,7

0,0

1 161,7

1 254,8

0,0

1 254,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

47,5

0,0

47,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

200,9

0,0

200,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

200,9

0,0

200,9

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

300,0

0,0

300,0

690,0

0,0

690,0

 

ხარჯები

300,0

0,0

300,0

530,0

0,0

530,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

300,0

0,0

300,0

530,0

0,0

530,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

160,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

160,0

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

176,0

0,0

176,0

172,3

0,0

172,3

 

ხარჯები

176,0

0,0

176,0

172,3

0,0

172,3

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

165,4

 

165,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176,0

0,0

176,0

6,8

0,0

6,8

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,6

0,0

3,6

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

3,6

0,0

3,6

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,6

0,0

3,6

5,0

0,0

5,0

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

5,8

0,0

5,8

5,4

0,0

5,4

 

ხარჯები

5,8

0,0

5,8

5,4

0,0

5,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,8

0,0

5,8

5,4

0,0

5,4

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

62,0

0,0

62,0

60,1

0,0

60,1

 

ხარჯები

62,0

0,0

62,0

59,2

0,0

59,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

62,0

0,0

62,0

59,2

0,0

59,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

12,3

0,0

12,3

21,0

0,0

21,0

 

ხარჯები

12,3

0,0

12,3

21,0

0,0

21,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,3

0,0

12,3

21,0

0,0

21,0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

06 02 11

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად

196,7

0,0

196,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

196,7

0,0

196,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

196,7

 

196,7

0,0

 

 

06 02 12

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3,6

0,0

3,6

3,6

0,0

3,6

 

ხარჯები

3,6

0,0

3,6

3,6

0,0

3,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,6

0,0

3,6

3,6

0,0

3,6

06 02 13

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

115,9

0,0

115,9

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

115,9

0,0

115,9

135,0

0,0

135,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115,9

0,0

115,9

135,0

0,0

135,0

06 02 14

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

76,9

0,0

76,9

61,3

0,0

61,3

 

ხარჯები

76,9

0,0

76,9

61,3

0,0

61,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

76,9

0,0

76,9

61,3

0,0

61,3

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

133,8

0,0

133,8

269,8

0,0

269,8

 

ხარჯები

133,8

0,0

133,8

229,8

0,0

229,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

133,8

0,0

133,8

229,8

0,0

229,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

06 02 16

სოციალური დახმარებები

271,8

0,0

271,8

238,1

0,0

238,1

 

ხარჯები

271,8

0,0

271,8

238,1

0,0

238,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

271,8

0,0

271,8

190,6

0,0

190,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

47,5

0,0

47,5

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.